Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 31, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « hanslteren"
is Um
Only sBML WEEKLY
. Danks-I Nswskkksn
« Pcshlished is U. s. Ä.
i
. ( d
ll ls uw F- Uy
J
mii unt-Hm . zi-; ssn EV.
uml. onus-» ’
. -
»Am ts »muser H
Datx Luth. Publ. EITH- I,
,
Uluik. Nest-L »
anskere
Iler. 26. N
Mik. Miss; xkedag den 3i MaitsIätij
usw-s IS
M III-Am
WO- W
Russer
Ew
ik »von-liessen« s
It det euestr dunst- Bhs
i Imerika, der uvqm
«I We; k
sog-W
"'-« UND-. MI. «s—- I
« 20. Aarg.
unJIIitlionLW
Jlden hast-get i New Yorks Sinig
kapitalimw
VII-singen ikadct for 85,000,000
og værdifulde Doknmeutct
tobt.
Buban ZU. Mat«ts.-—s)kmv Yorks
vasldige Statgstapitolinm der hac
kofust 827,000,00(J, hasrgedes i Dag
af dcst rasende Element. Let· nd
brød Jld i dct offentligc Bibliorek
tidliq i Tag Worzu-R den fort-dies
sig over nckfteu hole Bimnicmen og
sdelagde vckrdifulde Dokumenttr.
Hele Branddepartementet kaldtes nd
for at bekasmpe Jldm Omkring W.
8 var den under Kontrol. ·
Jldm fandt bmsndbart Ltof not«
i Refoer og Tokumentch iao Ves
bliotetct var en sydendcs Jldovm da
Vrandmandstabet ankom sil. 2,t(i.
Der var Vcrgqcsvrydelser ng Mol)
let of Mahognitrw i Vibliotctet, der
ogscm bkugtcs sum Kotniteværelje,
og ditto kostbare Judbo maatte oin
fna tjems til at mvre Jldem ou
Brandmasndenc fandt inart ud, at
de havde en haard Kamp for Hann
den. om dct skuldc lykkes dem at red
do den mass-five Vygning.
Der kæmpedes haardt for at red
de Statsbibliotiket, men forgæves.
Ligejaa for at bevare on Million
Travpe, der anfaas for at vme
»;.Yekd.cns sinefte Mucor-ers —- ligei
saa forgceves. »
J det offentlige Bibliotek, hvor
Jlden ftartede, Idelagdes alle Dokus
menter og Papirer, nogle of hvitke
daterede tilbaae til 1776. Tisse er
uekftnttelige. Dette Bibliotek inde
holdt oqfaa den nærvasrende Reiss
komitees Tokumcntek, deriblandt
Kvindeftemmerets-,,bills«.
Vi skal flutte denne Veretning
med en fort Nesumi of Tab-et.
Er Ejendomstab af fra 85,()00,000
til 88,000,000 — ifølge det førfte
lsfe Overslag, —— Reforchr og Do
kumenter, hvis Vasrdi ikke san bei
reques, —- Stansnina of Statt-us
Fortetning paa uvis Tib.
Statsbibliotekct indeholdt 500,000
Bind. Bette Værelfe med Jndholdl
tilliae med flere Kontorist, Tom om
gav det, blev fuldstændig ødelagt.»
Andre Dclc af Vygningcn, deri-!
blueN Zisnatnærclsct ou TIlichmbwqj
Kommt-roh fkadedks storliqt nf Band. (
Man nie-tor, at rot Monncsske oms ’
kom: Samuel Abt-alt en NatvagtJ
sannos, on man frygtcsr. at hatt er?
lile et Nov for Flamme-me !
l
Brandofrencs »
Begravelfe m. m.:
New Von-, Zei. Musik-. — Dei-J
got-ess- Zoranfmltningcr for en Ve-»
gralefesdemonflmtiom i huilleih
1Zwi-)·),,fympathizer5« vil blioe an
modct um at Lage Del. !
Bot foreslaas at føre Ligene ais
de fleste af de 113 Oer qennemGa
detne pna Mandagss et start Op
tog, anføtt as 70 Sangere fka »Je
wifis Chorifters’ Union«, huorpna
de overleoende 600 Arbejdere i Tisi
angle Waift To. ogfaa manqe andre
sympatiferende Arbejdere, som man
kan saa til at flutte sig til thoget,
fkal folge.
Hjcklpefondet for de nsdlidende
fta Brandt-n er nu naaet op til Böo
000.
25 af de overlevende fortalte om
Katastrofcn til Assistenter i Di
striktsadvokatens Kontok i Dag. Di·
nah Luffchitz fortalte Miit-sitzend
vokatem at da den førfte Brand
alarm giores, signaliferede hun:
«Btand, Nedningstrappenl« med en
Skkivmmsrinc til Pigekne i g. Ein-l
ge, og fiden telefonerede hun; men
hnn lønnedes med Latter ved den
anden Ende. Et Øjeblik efter flyede
hnn for at redde fig.
30 Kvinder maatte føres bort fra
et Massemøde, der holdtes i Aften
til Minde otn Ostens for Branden
De blev iaa hyilerisle, at man maats
te sende efter Ambulanceinger til
at lage sig af dem og føre dem til
etHoipital Der Var over 53000 Men- (
neiker, most Fivinder til Stede, ogi
bete-:- Nerver var itkc ftærke nok till
at taalc, hvad enkelte Tal-gri- sann-s
drog af Lerdagensks Rasdskslet I
i
l
Paa Vej til Verdensfred.
Washington, D. C» 29. Mai-ts.
-s— Udarbejdelien af en Voldgiftsi
traftat melleni De Forenedc Stater
oq Storliritannien er allerede iaa
lanat itemstredem at Præfident
Taft i Gaar ndtalte det Saal-, at
han vilde vwre i Stand til at over
sende Dokumentet til Senatet i den
foreilaaende Etstraiession Arbejdet
ndføres af Udenrigsminister Knax
on den britiste Amsassadøk, Bkyckl
De haaber at kunne gøre Traktaten!
til et Mønster for alle lianende
Traktater i Fremtiden Den vil in
deholde Bestecnmelier om Voldaift
af iaagodtsom alle TviflemaaL som»
niaatte knnne opftaa, deri indbes
fattct Spørgsmaal vedrørende Lan
denes Æke og Landomkaade.
Præiident Taft glæder sig i hsi
Grad ved Udfigten til T:-altatens
Stadfæftelfe og næker ftwrkt Haab
onl, at Frantkig og andre enropceis
ike Magter Ined Tiden vil gaa med
paa lignende Oevrenskomfter med
Te Forenede Stater og saaledes
nraktiik talt nmnliggøre Krig med
dette Land.
l
Et mærkeligt I
Redningsapparap .
-—.-.
xsgusnimztou, D. E» 27. Mosis-I
Et masrkeliqt Apparat, ved HjælPH
nf hvilkct dct Uil »Ja-n- muliqt ati
forcbygge Hundreder as Dødsfalkns
sont tmert Aar foraarsaqos
Erd Jndaandning af Nas, "
ued DritsningcllcrUcdplcktriff NU
suslfky er braut hcrtil fra Tnfkland
of Funktiotmsnsr ucd Te Forencdei
Sturm-L- (8«)1«ubeburmu oq nil blivc
en Del af Udftyret paa alle Rom-«
ritmensss Grube-NewingOJvogcm «
Ena fandt der er m Gnist of
Lin tillnme i menust vil dennej
:1.1c’askine. Tom fnldes »Pnlmotor«(
cller ,,Lunge-Motor«, reddc OffereH
vcd at jrcmbringefdet natnrliacsz
Ranoeomst og wo muntre un Arm-i
Lunge-rin- on Umlmgntsqu nfnmnlts
Forfmting af Zurftof. Ton nur Mai ·
skine er aldelez foiskellia fra ctknmrt
af de andre Apparate-L sont bar Va- (
rct lnsnnttet her i Landet til at!
atsnoplims FOU, oq dcst neun-S, at
den vil fpille en vigtiq Rolle i
Reqerinqens Arbejde for at for-e
byage Grubeulykker.
(
Ei af de mærkelsigfte Genopliveb
sesforspg fandt Sted efter en Gru
beulnkke i Ohio for fort Tid fiden.
»J Nærheden as Jndgangen laa to
.Grubearbejdere, tilsyneladende livs
løfe De blev i al Hast baaret vask,
og Pulmotoren blev ftraks braut i
Anvendelse. Om en kort Stand be
gyndte der at vise sig Tegn til Liv,
og i Dag er Mændene after i Ar
bejde, friske ou raste som spr.
Ausland og Kinn fotligt.
Peking, 29 Marts ·—-— Den rus
siske Negerina hat formelt under-1
reitet Kinn, at den er tilfrcds med;
dets endelige Svar paa Ruslandc
Ultimatum.
Den missier Czak
har ifølge Mclding fra St. Peters-«
bot-g i sit sidfte kejferlige Reskript
taaet det længstc Skridt fremad,(
fom —- maafke —- nogm Regt-Ut«
i Landet hat taget. Det er en Fort-T
fwttclfe af et Reformarbejde Lom
han begyndte for nogle Aar fide-Ir?
Ezaren ertlkxxey at ban hat fat fig
den Opaave at fuldføre det Arbei
de, hans Bedftefader begyndte —at
qøre Vondeftanden til ikke alene frie, !
men økonomisk ftasrke Selvejcre
«
Eu Hundredqarsfcst.
J Stutningen af denne Maantsd
oa Beqyndelfen af næfte vtl man
i England feer 100sAarss Pagen
for den Monds Dad, der fom be-(
kendt regnes for Sondagsskolensl
Stifter, Robert Raikes.
Man agter til Dels at fejre den-i
ne i Forbindelfc med 20091aks
Festen Tor den axitoriserede Bibel-I
oversættelfcs ---— Vibelen hat jo ogiI
san muri Zøndagsskolens uadftilsl
letiqe Ledsager oq heckende Kraft
Den 5. April, secve Dødsdagom l
1
!
l
!
vil der blive holdt et stort Friluftss
møde ved Themsen i Nærheden af
Raikess Statue.
Frankrig og Mai-often I
En iranik Straffeekspedition. Pa-«
ris, it. Mart-T J et under Forscedel
af Prassident Fallieres afholdt Mi«
nisterraad gav Udenrigsministkrl
Cruppi Oplysninaer omZaepStamsj
incan Soldning i Marolka Det vors
en Del af denne Stamme, fom den«
it. Januar overfaldt NitmesterNansl
misi Malonne Tot vcdtoacss at offen-l
de til Cafablanca 2 Batailloner Jn- Z
fanteri oa 2 Afdislingvr Vjuraartil
let-i til at iikre Ordenens Qprcspthob i
delfe. i
Enduidere tunc-s til Efterrestning
Mulay Hafids Løfter om, at hats
ielo vilde straffe Optiaosiuasndena
til Ooerfaldet Ali-geringen agterk
oiiihvmwliat at paafcs, at Løfternes
opfyldeks itrenat oq nden Tøvcn, i
iaa limivnde Overfald kan fort-bny «
sie-J fremtidig. E
Miuiitcrraadet approberede end-C
uidere kyiiiansoverenslomstcn mell
lem den franile og den maroklansi
ike Reacriiia, hvorved sidstnasnntks
faar Midlerne til Organisation af
marolkanske Tropper. saa Sulta-«
non-s Autoritet lan oprcstboldes over(
for Stamme-ne Endvidere fkal en
Dei af Penacms aiment-es til paa
trwngende offcntligc Arbeder og til
Land-Its økonamifkv lldvikliim. En
delia ital Maroklo derved befriccs
for iinc før 30. Juni 1909 paaiag
ne Forpligteliet
Temofraterncs i Washington hat«
tmvlt. Naar de nu paa Tirödag
kommt-r til Magten i Repræsentants
husct, bliver der mange Entbeder
at uddelc; men, efter huad dcsr mel
des fra Hovedstaden, tsr der im
Mangesl paa Aus-gere. Vanskeliqs
heden er paa fmodfatte Sich —
50 Anføaere til hmsrt Einbede.
JU. S. Senat bliver Demokra
terne endnu i Minoritet og dekfor
raader W. J. Bryau dem til m
vaer forsigtige on var-femme De
lim- Valqcst af de demokratiske Med
lemmer paa de forfkellige Komi
teer, —og naar de saa arbeider i For
ftcmelse med de progressive Repnblis
kanere og lade-r dem »rage Kaftanii
erne af Jlden«, kan de nok faa de
rcs Teorier fat igennem.
lundede Meddelelfer.
J en Lendele af U. S. Distriktss
ret ikal Oklahomas toiCents Lov
i Ongsdags være bleoen kendt ugylss
dig. Dommen var endog erck"temmig.
I
Nebraskas Guvernør hat under
ilrevet en ,,.Donie Nule« Lon, saa nu
bar enlwer By i Staten, der har
5,000 Jndbyggere eller dereineizRet
til at lcwe fin egen Charler. Det
udelulker dog ikke Statens Ret til
at requlere iaadant noget som Li
korialg og besteinine, naar Salooner
fkal lukke. ,
Det iynes, sum man ikle endnu
er færdiq med Lorimersagen Nu er
den irenune i Springfield, Jlls.
Der fortcelles bl. a., at H. H. Kohl
saat, lldgineren af Chi. Net. Her. i
Onsdaqs var fremkaldt iom førfte
Vidne, men han ncegtede at opgive
Komiteen Navnet paa den Mand,
iom havde fortalt hom, at der var
famlet 85100000 for at vælae Wil
liam Lorimek til De Forenede Sta
ters Senat.
Man inener, at der om faa Ta
ge lan ventes Meldina oni, at der
er slnttet Fred i Mexico. Prwsident
Tiaz liar ladet iig bevrexJe as Fore
ftillinaer fra Washington og Wall
St.-eet, New York, til i alt vix-sent
ligt at gaa ind paa Jnsuraentleder
Maderosz Forlangende Sit Kabi
net har Diaz ladet ana, og Viceprw
iident CorraL den ineit anitødelige
Politiker i Mexico ikal han viere
villia til at lade gan, og om en
Tid ital han viere villig til at op
aive sit Embede og lade Forholdes
ne bline ordnet Ved altnindeliat
Valg.
Velønninqcn for Paagribelse af
Ovrman Hohn-J Mordere er nu reist
til PZJOO idet yderliqerc et Par
Forretstinger bar føjet hver sfine
8100 til, og M. Levy, den myrdcs
des Kompagnoth hor føiet 8500 til.
—- Der er til Dato anholdt flere
paa Mistanke. Tre af disfe — Le
nutel Zwiqu Hean Steinager oq
Carl Tclnnd, tre mme Fore, synes
at have Sandfynligheden imod fig
men endnu or intet bevist. Andre
snm knndcs bevifcs dort-s Alibi. er
løsladt.
Ztudmtisrstptøjcr oq -Zt1·it"o.
Zookanc, Washington, JO. Mart-T
Undcrvisningen standfede i Lan Ucd
Ztutgcolith paa Grund af Stu
hpntchtrikc Ved et Møde i Aste-Z
ln-sluttodcs-:s, nt alle 1200 Studenter
skuldv blivc fra Was-ferne, indtil
noqlcs Damm-, sont tidliq Tirsdag
Morgen var tmsngt ind i Pigernes
..Tor1niton)«, bavde vcvltet Here-Sen
ats oq flivbt Pigernc hen ad Gulvet
i deros Nattøj, var fnnden oq bott
pift fm Stolen.
Næften inf; Aar sammel. Hen
m W. Suits, der bocde 25310 West
Vroadway, Council Bluffs, Ja·, ds
de iflg, »O. B.« i Gaar Eftermids
dag 105 Aar og 8 Maanechr gam
mel. Jndtil for et Aar siden havde
han næppe kendt Følelfen af Jldes
befindende. Symptomer paa Nyres
svaghed udviklede sig til sidft og end
te hans Liv. lidan var ellers baade
legems- og aandsfrifk til dct fid
ste; Suits havde været baade Kab
mand, anningskontraktør, Konsu
opdrætter og Former. Farming syn
tes han bebst om, og indtil han var
90 Aar pljjede og harvede han og
gjorde en Monds Gerning paa Far
men.
Tasse-n kvlZhsimiiip «
Det russiske Senat holdt den 15.
ds. 200 Aars anilæum og ijar der
sor i kejferlig Ukas modtagct Udtryt
for Czarens Ancrkendelse.
.
I J en Landsby i Schlesien blev en
12aarjg Pjge forleden kamt i Pan
den af en Snebold med jaa sie-r
Kraft, at bun styrtede død oni.
I
Den k·iplomatiske Forbindelse, der
i 6 Aar har vceret afhrudt mellem
Numænien og Grceketiland, vil i
nær Fremtid blive Summa-get
Da en Zigøjnerbande forttylig«
passerede Byen Sutton i England,
blev Høvdingen pludjelig jyg m«
døde· Hatt um« ncesten 100 Aar CLH
on eftmud jig ca. 27,()00- Kr. .
i l
Vef1w. Rom 15. Mart-H. Bladene4
smeddseler fra Neapel-, at Summen
ftyrtninzzerue i Befuvs Mater veds
Daten Cudestutionen for Jernbancni
til Biergetsis Top er stærkt trustl
- l
Den forulykkede Kanalflyver.
Ostende, Belgicn, 15. Mart-T Etl
Sig, der var i ftærk Forkaadnelse
er fundet i Havnen her. Forskellige
Tegn tyver paa, at det er Liget af
den forulykkede Flyver Cecil Graceq
En EksplosionssCigar har revet
’to Fingre af en svensk Herredshøvs
Eding. Han fik Cigaren foræret of
«en Vefendt, der or Herredsdommen
og sont mein-r at have købt den i
Paris-.
.
Den Iussifkc Korruption. Berlin,
H. Worts-. Til «Loc—alanz.« telegras
feres fra St. Petersborg: For-man
den for den hervckrcnde kömmunole
Neuijionskommissiom Landre, er
arrestercst for Vesiifkislithcd rg Vort
ødslen af Statens Pengc.
.
« Etor Skr(rdderftrike. Wien, 15.
Mart-is. Oder 7000 mandlige og
kvindeligc Ilrbejdere i Dameskræds
derfaqet hat i Dag crklasret Strike,
fordi de of dem ftillede Kraer om
wusforljøjclfes sur de kvindeslige Ar
bcsjdcre i Foxust or blcven ufoist
1
Im Altar-alle Jfølqc Ilguncc Oa
riasJ er i :ka-I·liisdcsn af Juli, pnn
Nmsnsen misllpni Illqior ou Mai-ok
ln, on Nimm-Juno blossen nimrfalden
ni en umliiik )liøi,1(·rlmndc. Røvcme
»Na-htt- 11 Mund og tog 50 Kame
ler.
i
PhscklcnlmrqSchwerin Ncgcrinq
bar ftillcst Forslan til Landde
oni en anden Sammenswtsking af
donne. Forandringen for nie-act mid
delnlderlig ind. Der er vndnn unget,
der liedder Ridderfkab, oq distte skal
have 24 af 92 Ncprwsentanter.
Fiftisriet i Øsnsrføcii Berlin, M.
Mart-T Im Højkc i Ring-bogen or
der blmst fort-laut et Foriiag til
Resolution, lwori Rigskanflcrrii ov
fordres til sum-est muligt at gørc de
indlcdende Slkidt til Afflutning as
en international Overenskomst med
Østerfømagtcrne angaaende Østcrs
søfiskeriet.
.
Valgrcttcn i Portugal. Lissabon,
15. Mai-ts. Det officielle Vlad of
fentliagør i Dag Loven om Valg
qtil Dcputeretkamret Valgretten ital
Zvære shemmelig, direkte og Fakultas
,tiv. J Kredit-ne Lisfabom oq Opors
«to anvcndes Forholdstalvalgmaas
den, i de øvrige Valqkredie Liles
valg; but-r Kolonikreds vælger en
Deputeret.
I Dei endelige Opgør fra Branden
i New York fætter Tallet af om
komne til 142. 133 af disse toges
som Lig fra Brandfcenen, og 9
døde i Hofpitaler. En Jndsamling er
sat i Gang for de nødlidende. An
Hdrew Carnegie startede Listen med
Hanoa
s -
Eiter hvad man lceser om Unders
søgelfen i Anledning af Vranden i
New York, vil den lede til gennems
qribende Reformen Men alliaevel
kommer man til at toenke paa Or
dett »Bei er for sent at kaste Bron
den til, naar Barnet er druknet.«
Men fremtidige Ulykker kan jo af
vcvrges.
Trcrbt fine tre Born. Berlin, 13.
Worts J Gaar meddelte en Blau
rjg Kom- Mathilde Range til Po
litiet, at hun den foregaaende Af
ten havde dræbt fine tre Bern, en
Pine paa 6 Aar og to Drenge poa
henholdsvis 5 og 4 Aar, med Cyans
kalium Hun havde forøvet Gemm
qen i Fortvisolelfe over den Monde,
bnorpcm Bornenes Faden der cr
sind-Zinsz, mishandlede dem. Vorm-ne
sandte-Z døde i deres Hjem i Walde
marstrasse.· «
i
Teleqrafifk Forbindelse mellem
Jorden og en Ballou. Berlin, H.
Mart-J. Til Morgenbladene telegras
feres fra Frankfurt a. M.: Det er
i Gaar for førsie Gang lykkedes ved
Hjcelp af elektrifke Bølger at til
Vejebringe Forbindelsfe mellem Jot
den og en svceoende Ballon. Fra
den ber i Nærhedeu liggende By
Grieöheim fteg i Gaar en Fribnls
lon op. Fra en Station paa Jorden
opfendte man nu elektriske Bølqer.
der opfangedes af Vallonens Mod
tageappsarat Jndtil en Højde af
W« Meter var Forbindelsen færdes
les ged.
Fransk Strikefpsektakler. Paris-,
18. Muts-. Fra Vyonne teleqrafes
res, at det i Gaar flere Gange kom
til Sammenftød mellem strikende
Dokarbejdere og Tropperne. Mel-»g
den ophidsedes yderligere, da no
gen af Hovedførerne arresteredes, og
here-due Zoldater nmatte til sidft
Wirte kllkcetmdeai med blanke Van
ben. De strikende forfuarede fig med
shtipler ou Etenfast nq affyrede okxs
san enkelte Nevolverskudz Der blev
ikfe fcmret trugen Ded Sammeuftødet."
De engelske RItftniimer. London,
M· Marts. J Underhufets Mode i
Dag fremsattc Ramfay Macdonald
(Liberal) følgende Forilaq til Re
solution: Underlmset ser Isted ler
nun de Ienere Aar-S ftiaende ildgifs
Ier til Hier on Munde nq er of
den Vinsineiüu at diese ildgivtrr
niua liriimeås neb. — - J Tit-stimmu
qen af Forslaqet bennifte han til
;den vasidige Stianina af Udaiftcrs
inc- til Forsvsaret i Løbei af de fid
Fste 16 Dim« ogf spumtex af hvilien
lArt den fra lldlandet t1·11eni-e Fare
var, der retfasrdiquorde saadanne
lidgifter.
Om Brandt-n i New York er der
i Bvens Blade fremkommen manqe
forfkellige rädaktionelle Udtalelser.
,,Tribune« skriver: »Bei var ikke en
Gudsakt, men en Akt af Mennefker.
for hvirken Ansparet er faa vfdt
syredh at det maaske aldrig kan op
spores..« »Times«: »Der behøves
ingen nye Love. Gennemsprelsen af
de eksifterende er en bydende Nøds
veikdigbcs1.« Mayor Gaynot nægtede
at udtale fig om Branden, men han
substtiberede 8100 til Hjcelp for de
midlidende «