Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 28, 1911, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Mligbeden begynder hierinne
fsk den kommt-r nd at tiene.
Elfter du de sattng ikke faule
des, at du betalek nogle Krone-r om
Aaret til Menighedsplejem men faa
de tun meet-te din Kcerlighed til
dem? Elfter du de vantro, faa det
gaar dig fom et Stil gennem Hier
tet. naar du ier dem vandre i
Syndfk Elfter du dem, du færdes
mellem i Hjemmene, faa du er i
nttckttelig Bein for dem? Du skal
erfan, at du faar merk af Kærs
lichedeth jo meke du given
Men da dct Menneske, der her
fortælles om, havde den Kærligs
hed til den Ven, der var i Nsd, da
tot-n han til at se fin fuldtomne Af
magt. «
Hat du set den fortvivlede Nod
has vor lidende Ven, kommer du
til at se din fuldkomne Aftnagt til
at hjælpe ham som en stor Smerket
os gsr da met-e end den Gang,
du gjokde noget: du begynder at«
se op til den ftore Ven, der bande,
tan ds vil hjælpv.
Vi mærter vor Afmaat over for
vote nærmefte, vi mærker vor Af
magt ovekfor de mange Million-sc
i Hedningwerdenen
Men der er en, fom lan og vil
bringe Hielt-. Fsrst nnar vi bar
følt vor Afmaqt begynder vi at
faa Tiltro til hom, der haade tan
oq vit.
Men den ftore Ven sendet ikke
strqu Hicelp, han lader ikke stmks
Bier-me stille-, saa der viset sig
en banet Bei for ot.
Nei, der degynder et nyt Arbeide,
nemlig at blive pantrwnqende i
vedbokdende Bin.
Tot er maafkcs vor egentligeSynd
i Missionen, at vi hat forspmt
Wonnen, men det er den enefte Vei,
ad hvilken vi kan opnaa at faa
noget hos Gut-. Men fcefter vi Tro
ens Øje paa ham i vedholdende
Bun, faa er det ogsaa ufvigelig
sikkert, at den faar sin Len. Der
er knyttet en ufvigeliq Fotfættelfe
til Binnen: »Da jeq siger eher:
beben saa fkal eder gives —-.«
Vi ital faa det, hvorom Dj beder,
oq vi hat allerede det, hvorom vi
beder.
Der fkal hoc en Missionsmenigi
heb spprgeåL om den er paatkæns
qestde i sin Bin· Der splrges ikfe
M, hvem der qiver flest Penqe,
M sm, hvem der er mest net-hol
dende i Bin.
Det er den, der skal væte Mel
« lemleddet mellem den afmasgtige
Ven, der kommer ude fra Ratten,
og den almasgtige Ben, der hat Li
vets Solskin, der ved Maolet for
Reisen, der bar Overflod af Brud.
Maatte vi dlive Solskinsmennei
ster, der bringet Sol til vore fats
tige Venner, Brsdbringeke til dem,
der er ved at forgaa of Sult!
Maafke staat den cidende Ven i
din Stue i Dag, set paa dig med
de btændende «Øjne: »Pen, hjælp
mig!«
Vaud tu Jud.
En danik Opfindclfe oq 100 Mill.
Franes·
J ,,Social-Demokraten« fandles
en ret opsimsnækkeude Artikel, hvori
det meddelege at m Danfier hat op
fundet cn Monde, hvorpaa lian san
udvinde Briiitcn of Vandet udcn
nævneoærdigc Dmloslninaer. Han
anvender hvorten Kemikaliet eller
elektrisl Sirt-m, iom man tidligcre
hat anvendt. Hvad han immer-, er
naturligvis en Hemmeliqhed, mcn
Stoffet ital efter hans Udsagn haa
de være billigere og letters til
gængeligt end Band (ll)
Hvis delte virkelig for-holder lig
rigligt, er der næppe Tvivl am, at
det vil betyde en ikle ringe Rette
Omvæltninger i en Mkengde af
Livelö Forhold. Brinten er fom be
kendt meqet brandbar og vil i
mangfoldige Tilfælde kunne erstat
te baade Kisl og Petroleum den
vil kunne anvendes baade til Drin
kraft, Vatme og Belysning.
Articlen i ,,Social·Demokraten«
var streven af en Ven ai Opfindei
ren, sder holder sit Navn skjult. Al
le hans Omgivelser og Venner vaas
get nsie over, at Offentligheden
ikke iaar hanö Navn at vide
Det enefte, man ved om hom,
er, at han er 32 Aar, ugift, eköanu
jur» oq at han i adfkillige Aar hat
interesseret llg stoerkt for Kcmi og
eksspecimenteret meget detmed.
En Medarbejder ved »Kbhvn.«
bar henvendt sig til Overinspektsr
Rasmussem Arkonagade 22, der
hat støttet Opfinderen med Penge,
ogbedt ham om at udtale iig om
Opfindelsew Om Opfinderens Navn
vilde Or Rasmussen nemlig lige
saa lidt fom nagen anden give no
gen Oplysning.
Men ogsaa Hr. Rasmusfenö Op
lysninger var meget fparsomme.
M et, udtalte han, to, der er i
Fiompagni med Opfinderen, og det
er meget imod vort Ønske, at der
alleredc nu er kommet noget frem
om denne Sag, der helft ikke skulde
have Vasret kendt for senkre. Vi var
jo nsdt til at avertere efter Kapital
Vi onskede 100 Millioner Franks
til Realisation af Opfindelsen.
Pi har allerede nu en Række Til
ksud sm udtandet, oq vi venter i
disse Dage Tilbudene fra Ameri
,ka. Gennem Wolff Fs Eos Annw
.cebureau hat vi averteret baade i
lAmorila og Ftkanlrig, men udover
denne Averterlng havde vi ikke In
lskeh at Offentliqheden endnu skulde
vide noget.
— Naar nil Offentligheden faa
Mesddelcslje om Sagen?
g —- Det endelige Tidspunkt kan
«ikke fiqes med Bestemthed. Men
det bliver fsrft, naar vi hat Pen
qene sikrede kontraktntæsfigf, og vi
hat jaaet udtaget Patent paa Op
findelsen sra alle Lande. Qq det
skal være ordnet leneft l. April til
Kl. 12 Middag.
—- De er altfaa overbevist om
Opfindelfens RigtighedP
I » Ja, absolut. Jeg tkok iste,
«der er nogen Tvivl bekom. Jeg hat
set hans Forssg og tror fuldt nd
paa hans Opfindelse.
Demka flutter Hin Rasmusfem
og forelsbig er vi nsdt til i spændt
«For17entning at se Tiden an.
. Korrespgndancep
Ebenezer, Anhalt-m Josua.
s »Sandheden tko i Kætlighed« —
saalcdes var Retterne, som vi blev
1apum-text med ved vort iidfte Mis
sionsmsdcy sont vi lige hat haft
Hm m. iit 21. Marks· As Stafsektz
fom delts nd til de hungrige Flocke
var Prassterne L. Laursen fra Elk
Horn; J. P. Christisansem Audus
bon; H. L. Jener, Bethania; A.
M. Nielien, Jackfonville; H. Niet
sen, Weston, og G. B. Christiansen.
Vi maatte sige:
»Du sont Guldet regnet net-,
Himmelfk er din Gavmildhed.«
Bilde man to fig fsr cller efter,
sfaa lød det paa aandeliq Vis: »Ve
Ykendte Synder er tilgivne Synde1.«
Det var fom altid i Livskilden
fra Golgata, man kunde to fig, i
Jer Krifti Guds Sons- Vlod, der
,kenser os (Disciplene, der Vandrede
ji Lnsey fra al Synd.
Vær dig nu ikke ad sum Stras
dcreth der vilde tøbe nykærnet
Smar, ou da ban efter lang Be
ktwnkninqstid havdo fmaqt paa dist,
Fkøbte han til syoende og fidft et
Fjerdingspund.
Host- Profetcn Efaias, det 55
»unp» lasse-r vi: »Kommet og ksber
«uden Penge og uden Betaling Vin
sog MælL Hvi veje J Penge ud sor
hvad der itte er Brod, og edersDaai
Vløu for, hvad sum icke kan mættel
Ost-er dog paa mig og æder det
gede, saa skal ederö Sjael kvæge
sig med det sede.« Hvor skal vi
støbe Brod? Hvormange Tusisjde
seller Milliuner Gange hat dktte
Spsrgsmaal ikke lydt siden Fillips
pus sskste Gang blev spukgt saales
des? Men« naar date der er lidt
til Stehe, og det Tau bltvet velsigs
net, saa tan der bisve en hel Kurv
suld ellek slisre Kurve fulde dems.
s Der blev sagt, at den treenige
tGud og Englene og Præstekne og
iethvekt ttoeude Menneste havde Jn
steresse i ovrt Missionsmtde,. Men
xsaa blev der ssjet til, at Satan hav
de ogsaa Interesse deri. Det stulde
man da ellers itke tænke. Dog, er
det sikkert saa.
Men vi vil nu udelukkende glces
de os oed vor Frelsers Interesse
« hans Interesse er at saa as
sfkelst.
s Det kunde vel være as Interesse
;alt hvad der blev talt, oq det er
stke saa let saadan særliq at frem
hæve neiget Men for mig, havde
»det tm megen Interesse, hvadKredsi
·formansden, Past. H. Nielsen, talte
Iusd km Ezekieh 47 Kw de 12 »k
iftes Vers. Endvidere den Tale: »Her
«ren kender sine. Han kender dem
faa nøjo, faa han ved, hvod de træns
»He-r til, og naar de bliver syst-, det
,nærc sig hovmodsfych eller ander
«ledess sym-, saa giver han dem Me
Edicim der maajke ikke er faa beha
laelig at tage, men sdet vil hjælpe
»bare man lager den. Herren sendet
hvor ftor Portion Gliede eller Sorg
Vi skal have, og tidt maa vi nok felv
»sige, di lan ogcntlig ikke taale ret
sfor Portion Glæde.
Vi fil« megen Glæde paa Mis
sionsmødet ded at him- Ordet og
·ved smilende Ansigter og varme
iHaandtmL Men det glædeligste er
tilbage. Naar det gaar godt, saa
Emaa altid det onde vige. Saadan
Igik sdkt ogsaa ved Missionsmsdet.
lZ Engle kom og« saa ned til os,
af hville den enes Nat-n var Rafael;
than gik omlring i Bænkene med sit
Risgelseskau om vi havde nogleBøns
Flier at læggc i det, saa vilde han
bringe det op til Guds Trom. Her.
Itænkes isæk Paa saadanne Bønner«
«fom Hannas 1 Sam. 1, Bsnnetz
Lsdm er bedet fra det stille Hiertesi
dyb. Ellers var der ogsaa Tale omi
EBønnen paa Mist-eh og der lød det,’
lsom om den til andre Tider helt
maatte være med lydelige Ord. Ja,
mange lasset vi om i vor Bibel, at
»die raabte til Herren, og del gik
dem efterzorjættclsem »Ist de rau
!be, dafvil jeg spare; naar de end
Fnu tate, da vil jeg høre Ef. Sö
24.
«
O
« Jeg lau endnu ikkc rigtig faa
jsluttet eller blive færdig med, hvad
"jeg egentlig vilde fige nu til Slut;
ja, lyoad værre er, jeg lan ikke rig
tiq san bcgyndt. Men det var de
l3 Engle. Jeg trot, at de glædede
Isig over, at der blev rørt baade
ivcd Øjne og Hjerter. og at lidt of
lden Klarhed, hvorfra de felv kom,
ikle alene Bunde faa Lov —- men
Pfik Llw til at trwnge ind i Hierteb
"faadan lidt ester at en fugtig Tap
.ge var trukket til Side, og Solen
«hrlt tmante igennent. Det er vasri
sdige Aander at glæde fig fmnmen
Imed, ikke sandt? Men det bedfte er
«endnu tilbage. Bi husker not Drens
»gen, der fik den fede Mundfuld til
ssidft Det er der virlelig ogsaa no
.get at lære af. For den fattige La
izarus var det gaaet ligefaa, som
med Drengens Stummen Herren
havde jo not givet ham hvad han
kunde taale her paa Jord, men
Esaa ovre paa den anden Side fik
·hcm den fede Mundfucd. Pau1us
siger noqet lignende. Vor Trængs
sel, sont er stakket og let, skaffer os
«en over al Maade evig Vcegt af
Herlighed.
Dewvre bliver Sukket kvalt i
Hinsklighcdens Favn, saa det bedste
er tilbage for dem, der sum Paulus
nil ile oq jage imod Maolet, det
ivnige Liv.
i
C. J.
, Markt-d og Odems-, In.
Ranr vj med Interesse lasset
Welelserne i »«Tanfkeken fm note
uandLstnnsnd paa de forfkelliae Ett
der, lunde det nmaske interesse-re
Handre ogsaa at here lidt fra os.
; Eiter det« dejlige Julevejr op
««randt det nye Aar for Marcus ikke
alene med Snestorm og Kulde men
ogfaa med en stor Jldcbrand, sont
Nyytaitrsdagsnat lagde en helVlcick
af Forretningskvarteret i Affe. Naar
"vi ved en saadan Lejlighed betragter
de graadige Flammer, minder oet
»os om Tagen, da den gamle Jokd
og alt, hvad der er paa den, ital
opbrændes Hvor gælder det om at
have fin Skat i Himmelem hvor
:den .ikke kan fortæres of Mel og
Ruft eller Jldebrand.
z Den 23 —24. Febr. havde vi
»Bei-g af Kandidat Vedsted og Past.
»D. L. Jensen fra Mallton Vi
·havde i den Anledning site Moder
to i Machs, eet i Oyens og eet
i Alta. Vi var .glade soc-d Bei-get
As Bryllupper har vi det nye Aar
«haft ikke mindre end iyv.
« Den 24. Januar ægteviedes Carl
Hove og Dora Nielsem begge fm
Markus: den 25. Jan. Sam. Lund
.og Christine Juhl, begge fra Oyens;
den 14. Febr. Jes Jessen og Julie
Marcher im Alta; den 2. Martö
Chr. Juhl fra Marcuö og Maty
i
cOPENHAGEN sNUFF
GÄRÄNTI FOR KVÄLITET OG RENHED.
c0PENHÄGEN sNUFF er tjlberedt ak den bedste, gamle. rigc, stærk alo
matiske Bladtobak, til bvilkc kun saadanne lngredienser er tilsat, som er naturligc
Blandingstosser til Bladtobak og absolut rene Arozr J— lestralxten suusmaljngspros
cessen bibeholder Tobakkens godc Egenskabcr, og -1?!-e des intrc stofker og syrer.
som sindes i naturlig Bladtobak borttages.
cOPENHAGEN sNUPF ER DEN BEDsTE BÄADE TIL SKRAA 06
sNUsNING.
Facsimilc ak Garanti i Insel-.
Foklang copenhagen sauft M W
Mortcsnsesn fka chsns og den 87
Marts Jim Juhl og Christine Møls
ler fra Markus. Ved kwert af disse
Vryllupper var der samlet en stor
Venneflok, og der blev holdt Fest,
ikke alene mcd Mad og Drikke, men
oqscm med Bøm Lovfang og Guds
Ords Betragtning.
List 12. Marts fejrede Ssren
Mikkelscsn oq Hustru deresSølUkspvls
lup, hvortil alle Danske ved Mar
cus var in·dbudt, af hvilke ncesten
ogsaa alle gav Mode.
Endelig hasvde vi saa den 15.
Moktg et Guldbry
Det var gamle N«
stru, som fe«
Vi samle med de gamle til
Gudstj og Altergang i Kirken,
sum ved den Anledning var pyntet
med Blomster og Guirlander, og
dcreftvr i deres Datters og SM
gcrsøns, Mr. og Mrs. Thorvald
Klosters, Hieni, hvor ca. 100 Gæi
stcsr bleve bespist. Eftermiddagen til
bragtes med Samtale og Sang,
og det var sent paa Ratten, før
nmn skiltELH Mange smukke Gavcr
onrrraktes Guldbrudeparret, deri
blandt et Par smukke Lænestole fra
Meniqhedm Te gamle, sont endnu
er raste oa rørige, var paa Guld
bryllupsdagen omgivet af tre Opt
re, fire Svigersønner og 29 Børnes
bøm En Dotter Mrs. Kloster, bott
»kaldtes ved Døden for fire Aar si
1celdne Fest.
"d(-n.
i Jkke alene Glædeöfester men ogs
iaa Sømefefter bar vi haft i det
ntxe Aar. Den Is. Jan. bortkaldtes
Mr. og Mrs. Hans Jørgensens
førstcfødte Born, en lille Pige, tun
12 Tage sammel, og kort Tid der-s
efter Otto Jørgensens og Huftrus
"enestc Vorn, en llle Pige paa halvi
andet. Aar. Sidftnævnte Born fik
fat paa en Petroleumskande, som
hun satte for Mundem fik noget
»deraf i Luftrøret, og skønt der
kmn hurtig Lægehjælp, døde hnn
Tokk efter. Skmt det følrs smertcs
Illigt for Fokwldrene, naar Døden
sfaaledes tager de smna i sin ist-ol
de Fami, saa kan vi jo dog aitid
ved det døbte Barns Baute give de
zsømcnde den fikre Trøft, at den for
løite Barnesjæl er gaaet til Himme
»lens nyc Hjem og er der saa rel
jforvaret for Jordens Nød og Stor
me. Herren zhjælpe os onhver især
at strcebe mdd det fnnnne Maul.
: Eu kkkkkiq Hirer til Vennek, til
»»Tanfkeren«s Redaktør og Lassen-.
i P. Raömussen
« leitterinq og Tak.
k .-.——-..
Eulen Mrs. Christine Milkelsem
Rainy Niver, Ont., Can. fkrioer
»bl. a.:
, »Im ital her give- Dem Kvittes
ring i Kirthed for bele Vol-bet,
Tom feg har modtaget: Gennem S.
Tunheim flldgiveren af »Bud og
:Hilfen«, hvem Mts Mittef en op
lrindelig skrev til om lin Tilftatsld
-8380: H A Kunder 8187150 Til
miq felo er der af Venner blevcn
sendt 3386..15 Dei bliver i alt
!8903.75. Med det famme Evitterer
hun for 85 fra mig, og fiden hat
ijeg fendt hende 811,de sidfte, som
kfeg wittert-de for —- i Nr 23
.- Videro striver Mrs. Mjkkelsem
Desnden er der sendt mig en Mas
Ife Klæder, kærlige, trøstende Bre
ve, Julekort, Postkort og Smaai
skrifter. Hiertelig Tak for alt. Man
Gud veljigne eder alle oa give eder
det tufindfold igen.«
Hermksd unser vl denne Jndsams
ling for assluttet.
A. M. Anderser
SkovgaatddPetetfens Smaafkrifter.
Folgende Skrifter af Past. SkovgaardsPeterfen, der fandtes i
let beskadiget Tilstand blandt oort brandfkadte Lager, er nu ists-nd
sat og indbundet tilsammen i nyt Shirtingsbind:
1. Læsniugs Betyduing i et kristent might-mile
L. Bcufkabets Stilling i et kristent Ungdomsliv.
3. Omveuder edel-, thi Himmeriges Rige er kommt met-.
4. Hvorlcdes findes Guds Billie?
5. Kristus og de studereudr.
Tilfammen 236 Sider. Sælges san langt Oplaget rækker for
den overordentlig billige Pris af 5 0 C e u t s.
Dan. Luth. Publ. Hause,
Blair,Nebr·
Rkistelig Folkebiblioiek.
Udkommen ek:
1· Samling.
Augusti n: Bekendelser.
B u n y a n: Pilgrimsvandring.
Annie Lukas: LysiMørket.
2. Samling:
tczfz M e i e r: Paa Torvet og i Vingaariden.
od Bibelske Studier.
ho rentas a Kem p i s: Kristi Efterfslgelse.
Z· Samling:
E g g l e s to n: J Kampens Bulder.
Rimbert: Ansgars Levned·
M a r i e s J u l e g a v e (Bjrnefortællinger)
Disfe Bøger er alle smukt indbundne i Helfhirtingsbind med
Guldtryk og sælges for den ualmindelig billige Pris af 65 Ets. pr.
Bind frit tils endt eller 8150 pr. Samling plus Porto 20 Cis
Dan. Luth. Publ. Haus«-,
Blair, Nebr.
N
G
T
-----------—---------- - «
---sc--v-v--s-------vv-va
Ftlgeude indbnudue Btget
af det ved Branden beskadigede Lager kan endnu faas i forholdsvis
god Stand til nedenfor anførte nieset kcve Priser.
Anker, Km Sæd og Høft .................. fsk Si km 25 Cts.
Anker-, Sigm-d: Modersmaalet .............. spk 40c nu 15 Cis«
Beck, Wilh-: Erindringer fra mit Liv .......... føk sl nu 50 Cts.
Vlædel: Strebelig, dog stækk .............. fgk 25c nu 15 Ets.
Evald, H. F.: Den skotfce Kvinde .......... fst 81.60 nu 50 Ets.
Evald, H. F.: Svenfkerne paa Kronborg. . . .spr sl.40 nu 50 Cis.
Evald, H. F.: Johannes Falk .............. fsr 81.40 nu 50 Cis.
Gray, Alim Netties Mission ............ spk 25c nu 10 Ets.
Haufen, J. M.: Vejblomfter ................ før 75c nu 25 Ets.
Haufe-h J. M·: En Guds Mund ...... ....f-r 35c nu 15 Cis.
Hause-, I. M.: Ny Udftillingsfrugter ........ for 35c nu 15 Ets.
Haufen J. M.: Splinter af et Verdensspeji. .før 25c nu 10 Ets.
Dankt-, C.: En polsk Familie .............. fsk 81.40 nu 50 Cis-.
Heuch, I. E.: Mod Stummen og Svar....fsr 8150 nu 50 Ets.
--«-- —-4-----4--- ------ - -
Heuch, J. E: Svar.. .................... ist 50c nu 20 Ets.
Dotatio: Gennem Skækene ................ fsr 81.50 uu 50 Ets.
Jugemauux Prins Otto .................. fsr 81.20 nu 50 Ets.
Kinn-, C. B.: Til Konsikmanden ............ spk 30c km 10 Cis-«
Luthers Kristelige Betragtninger .............. fsr 81 nu 25 Ets.
Lys paa Vejen ...................... fjt 81.20 nu 50 Ets.
Matt-Mem 100 Fortællinger .......... ...·fjr 70c nu 25 Ets.
Mathiefeu: Teddys Knap .................... fsr 40e nu 20 Ets.
Mc Lamh Jan: Undet vilde Roset ........ ftk 80e mt 40 Ets
Mikkelfem Danfk Sproglcere ................ spk 25c uu 10 Ets.
Ny Fortællinger for Søndagsfkolen ...... fst 8120 nu 50 Ets.
Riehqtdt, Ehm Solfange ................ ktr 80c nu 25 Ets.
Schmidt, Damit-: Jgennem Jldprtven ........ spr 50c nu 25 Cic.
Schrill, Ewstx Jadwiga .................... fsr 80c nu 20 Ets. -
Steffenlou og Ussium Fike Fortcellinger« . .fsr 40c tm 20 Cis.
Streit-us, Halm Adlede Sjæle .............. fst 40c tm 20 Ets.
Wallace, Leu-: Ben Hur ................... ist 8125 nu 50 Ets.
Wollt-eh Leu-: Den lyse Gud ........... »s-: soc m- ss Ets.
Mange af disse Btger er kun ganfke let ellet flet ikke besta
diget, og selv de daarligfte er i fuldftcendig htugelig Stand.
Til Biblioteksbrug samt i Partier til Forhandling gives Oder
ligere Nebst
Das. List-. Puil poste.