Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 28, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « bannen-I«
ls the
Only sEMI-WEEKLY
kass Ntmskhpste
FULL-Cz ed in U. s. A.
UH U Wut-d Isy
»nu- um«-« Damen Ev.
nun-. «.--v met-«
-
and ls pubij rl by
Dan. Luth. PU-« Hause-,
Blau-, Nos-«
..l)snilteken"
es set eueste hauste Was
l sum-Eh Der udqm
to singe
f out III-II l«
Ititm if
««'s" IMM- Ms. UOML
Ihn-. tut-W
Whi
Umsonst-III
- L—
Js- —-—· W
Blum Nem» Ti rsdag dksu 28 Macts1911.
« 20. Aargf
Jtagtesigntitinmn
Heu-ed 200 Mennestrr omkommm
Inse- Redninssstiger udisu paq
Bis-winken
New York, 25. Marks. —-- Hen
ood 200 Mennefker Størstedelen of
dem Piger, ontkom i Estermiddcjg
i csn Jldlss, sont hærgedo i de over
sns Etokværk af en Fabriksbyqning
225 -:!9 Washington Place, Eust.
Noch af Pigerne knustes f Sprin
get fra Vindner ned pan Gaben,
anon- kvaltes af Regen og attor on
drc omkom i Flammerne as den
værste Brand, fom Ner York hat
kendt fiden Branden af Dampskibct
General SIocmn i 1904.
J utrolig kort Tid var en kolig
Handelij to Wortaler meronds
way og een Koorial fm Washington
merc forvandlot til on fort Dødsris
grube. Nil-stets alle-, onI ikke alle-, Of
ronr var i Triangle Shirtwaist
Con Tjeneste i 8., 9. og 10 Etago
i den 10 Etager høje Bygning.
Firnmets Mediennner, Ihm-Hor
ris og Max Blaue-L nndkom IntadO
to fra deres Kontor i 1(). Etaqe okJ
bragtc Ined fig over Taget paa on(
tilfwdcsndoBngninq to nf Plane-IS
Tom on en Bcftyrerinde Der out-l
innen ndvendia »fire escape« pnu
Vnnningcsn
J CI. Etaae fandttss 50 Eig. 63
ekle-r flere flerc drasbtes ved fortvivs
lebe Spring, og over 30 fnldtc Eli
natura-ne « « Ejendomstabet oil ikko
werstigcs stm,000.
Fodgsnserh som Kl. 4,50 gik
gennem Washington Plane tilWafhs
ington Saume, forbavfedcs oed at
hon- et Sud i Luftcu, i ntrste Øjci
blif lau et Menneske knust paa
Stenbroenxs Veifarekc paa modsatte
Sich of Gaben sau, at Vinduerne i
Vygningens oberste Etager fyldtes
as Piger. Der var ingen Nedniimss
schier-.
»Spking ifko Spring ists-»
rnabie man til dom: tin-n de
Stakler harde intot Balg. Trykket
as de mange bag vcd dem og dercs
egen Sktæk var for sum-L De be
gyndte at faldc ned pcm Fortiwct
en frygttslig Regn af Md og Bind.
Tor alarmereschs fin- Gaum- i
15 Minutter. most fksrrnd Brand
nmsndensk kom, Zangtasmnsr lslen »d
spasndt cller Stiaer reist, um« 5
Pigcr faldcu im H. km ki. Einm
faa taugt, at de Okød igcnncm Tast
ket unt-r xmsldnsnc ncdcn under For
tovet. an en Time var Jldrn nd
ilnkt. J Løbct af en linlu Time
havdr Den gjort dcst Hast-im Bade
liitm Dai- maaikis fyldt i ZU Minut
ter.
Bygninqru stum« pan et Worin-,
bar altiaa to Abside tin-n de cucfte
Udflugtcr our inde j Ltwninqcn
Tor var 7 Udgmmc en Brand
stige, to Eleuatorcr i Fromm-m to
i baqerftc Tot af Bygninncn og to
Trappegauge. Mcn do vift siq alle
at the ubrugelinc paa Grund af
Jlden oa ngeu iuiwendia i Bim
ningen. Og verfentlig alle, fom und
-flap, ckkavlede til Tagcst ou derfm
over andre Hustage -
Der var 700 Arbofdere i Bim
ninaenjs 500 Bis-r. De sad i« Rad
oed der-es Mastiner Aber Borde med
bkamdbarssStsf fovan siq, og feine
Lasten var fylst af bmndbake Mu-—
mer. Detssprfte Udbtuds as Jlden
var en Slogs Eksploiion. Opera
tsrev«-dsde paa des-es Stole, idet de
inbaoudede Flammernexs Andre
stumme-de til Elevatoraabningerne,
eftet at Elcmtokomc var afqaaet
for sidfte Gang.
Under faadanne Omftænsiigheder
strsmmede altfor mange til Vin
duerne. Tæpperne, som var nd
»——
spændt Tor at fange de falden«dv,
brisiede, og flere blev ved at faldc
ntzd paa Stenbroen og knustes i
Faldet Gen Pigc sprang neck- paa
et Heftedækkem som holdtes af Po
litibetjente og Brandmasnd Men
Tæknet bristede, som var oct bare
et Slør, og san godt som ethvert
Von i hcndes Legt-me blav Must.
Jlden uleer i den elektriske »mo
tor box«, der forsyner de Hundrei
der af Zymafkinek i de forskellige
Etager mcd Kraft. Den sprcdte fia
san l)urtigt, at ol chning væfcut
liq blev afskaarest
Chcfcn for Vrandvasfenct sagde
omAftenesm at dennc Kalamitet var,
»hvad han havdc forudsaqt. Der var
Iingen udvendige Redningsstiger.
LJea hat adoaret og agiterct for
Hat faa Bygninger sont denne forfys
net med udvendige Nedningsstiger.
Dette store Tab af Mennefkcliv skyli
des Forfmnnuslsfcs dckaf.«
Diaz’5 kabinet afgaaet.
Der givec Plads for andre og :
yngre Mand. (
Frcdsudsigterue et enduu nfikrr. I
Fredaa i sidfte Uge indgav Prax
fident Tiaz’s Kabinet sin Westasien-(
tion. Det siges haloofficicslt, at Kas
biuctssmedlemmcrnc rosigneredc iføli
ge DFAHUZ Ønskr ritt-r Konference
med Limmttouk. Diaz agter at out-»
givcsr sig med yngrc Mwnd i det
Qual-, at et faadant Skridt svil kun
ne tjene »ti! at samle de fotfkellige
Elementer i Lande-t. Jnaen af dem,
der tesignerede, er under 65 Aar,
og flere af dem er EIer Med Und- ,
taaelso of lldenrigsminister Creel·
hat de alle siddet i Kahinrttet i
manqe Aar. Drnne Kendsaesrnik:g«
er M of Revolutionistcsrnes Klage-i
minktett De bar ajort Fordrinq paa, z
at Prcrsidenten fkuldc omqive fiin
med Mmtd as den tmqu Slcrgt.’
Mænd, som er i nærmere Vor-ringt
med Folket og dets Interessen DerJ
fiaes, "at de afaaaedv Mai-nd harll
ndvt Landet oq Prasfidcsnten vwrdisl
fuld Tjenefte; men Folkestemningens
har vasret ismod dem, laancs førl
prtanden bcgyndte. I
Finonsminiftrk Linmntonr, forth
er den enefte, der vil faa Plads.
i drt nyes Kabinet, er onfoaten gam-I
mel Mand; men hcm er anset forI
cin of de flucfte oq dnqtiqfte MændI
i d)ic-publikken. I
Zantme Tag, fom der meldtcs
um Itabimstttsts Pflefianatioth for-·
wd dkst fm El Waso, Ter» at Jn
innusIIthsIIo deri saa ist Haab am
Jndlørclfis af betndcsliacs Reformen-;
Inen faa lasnae dts itlts 1Iidst(«, lwils
le andre Mel-nd, Tiaz nich unmi
ms fia med, vildc do fortfasttcs Op-.
standen nforandret l
Fra Prefidio, Ter, Ineldttss i,
Frcdaas am an ltor Zeit-, Tom Ma
dero handc vnndlst i Nimm-den af
Wen- Chihuahuak Gan flog Rege-«
ringstropperne paa Fluat eftcsr at
de havde tabt 160 Mænd sum dsde
og 10 lom Fanaer i
Fra Mexico City meldes i Løks
dage, at Ist-anfier de la Varro-s
Mexiros Ambasladsk til De Jst-:
mode Statt-L er Itdnwvnt til Pre
märr oq Udcnriasmlnsster i THan
nve Kabinrt oa at han bar telegras
feret, athan taq«er imod Udnævneli
sen· Biber-! meldes, at Imqtet in
tet er offentliqqiort, ved man hvem
fent at Medlemmerne af det nve
Reis-lud vtl blive, oa at Finanömis
nrfter Amantour vil beholde fin
aatftle Plads t det tItIe Kabinet. !
General Bernardin Neyes. der;
for Ttden er i Italien, menes ist-l
ac hsiere Autoritcst at villcs blive an
lat ved Heeren paany, qnaar shan
kommer tllbage til Mexico, oa da
——-I
Idest mexicanske Falk hat stor Til
Flid til hom, mener man, at dette
ISkridt vil bidrage meget til a«
lendl- Revolutionen. Der ssættes vg
Haa ftort daab jærlig til De la
Varras Udnævnelse til Premiermis
nistet, og man mener, at der fikkcrt
vil blive getinemført Itorc Refor
Jmer af det nye Kabinet Bisse Re
former vil bl. a. omfatte For-an
rinIIer i Valqsystetuet, udftquthtlgi
ret ved Valg af Statsembcdsymænd
m. m. Man nie-nett, at en fuld
Overfiqt over de ventede Reformer
vil blive givet paa Lørdag i Prie
sidentens Budskab -ved Kongresfens
Aabning.
Et afikyeligt Mord.
blein for-met Ratten intellem Lor
daq oa Søndaq i Otna«ha, idet to
maskerede Masnd overfaldt Herman
B. thn, Mrftformand for Neben-«
iffn Clothing Co» skød paa og næs
stka øjeldlikkeliq drasbte html. End-O
ou en Sen paa 18 Aar var pag.
Vej hier« fra Vørnenes Aparts-(
ment i Metropolitan Hall Lørduj
Affen. Te var lige ftaaet af Spot
ooancn og vilde gaa et fort Stocke
Vej hfem lich over Midnat, da to
maskerede Stimasnd sprang frem
im on Alle· og udcsn at forlangePew
ge fyrcde pao Cobn. De to Mænd
sprang were- over Waden og for
fvandt, ou skønt der straks blevl
sat Vlodlnmch paa Spur efter dem
har man ikke fnncht dem. ToMasnd,
scim i Sondags blev anholdt paa
Misiankc i Julian, Nebr» synos»
at kunnr brvife, at de var paa etX
Missouri Pacisir Zog sydpaa, da
Skydningen fandt Sted. Colm sigcs
inne-n Fjendcr at have haft.
Store Jldebrande
og dere5 Ofre.
5. Tec» 1876, Brooklan Tea
m, 289 Memteffcr omkomnuw —
25. Maj, 1887, Opera Einmqu
Paris 22 Metmeskcr umkommen »
ti. Febr» 1892, 28 omkommen. —
1. Maj, isle Eharity Vazor,
Vorig, 150 omkonmten. --- 17..
Marts, 1899, Windsor Hatt-L New
Vork, 15 omkonmch —— - JU. Juni,
»mo, Hoboken Ekibsbro og Säbe
115 umkommen 2. Febr. 19()2,
Pakt Avenue HoteL New York, 21
omkonnnen· — — ZU. Dec» 1903,
Jmuuoiii Tinte-L Chirong WZ um
tosmnen. —- II. Juni, Umi, Damp
skibct General Zlocum, 1021 oms
kommen, - ZU. Nov» ls)l«, Fa
brik, Komm-L N. J» tm umkom
men. —— 25. Marts 19ll, Fabrik,
New York, 150 entkommen.
—.7.. »j-- FI- . -YI..c-.I --—-..-. -.. «
Blaudedr Meddclctsrn
VxAW--««-»- xM--.- x MDDW - - -
Psmä JW A- »WAM-L-— .-f-«'- Z
En mildclsølge mncte Nebraska me
chst pludstslig Eøndaq Eftersitiddaq.
Tcsr fnldt lmade sagt og Enc, og om
Aste-non hade vi on regulasr PM
zard. J Gaar Morges var Stormcsn
imidlertid draaet over, men tumm
liq koldt var det.
s
Jfølqe en Ficndelse, sont Inter
stake Komncisfionen afgav i Fre
dags,svil Ländets Jeknbaner for
wattidon ikke·«kunnc give en As
lkider hehre Vetingelser end en an
deu. Ssmaa ogsftore fkal nyde sam
me Met· Jernbantiatscr, fom be
qunftiqrr nogle fremfoka andre,stri
der imod Loven om Mellemftatstras
fikkon
Novscsvelt om Wm Lorimer. Jen!l
Tale i Los Angeles forleden sagde
Theodore Rooievelt om Senator Lo
rimer: ,,Lorimer sidder i Swam
fordi de Senatomy fom ille mere
s——— g
Pesr Senatorer, tillod ham, da de
havde bare 48 Timer tilbage, at bli
’:--s siddonde, efterot de selv var af
«gaaet. Et Flertal af Lorimers nu
lværende Kolleger stemte imod ham.
Han beholdt siu Plads ved deres
’»szwkp, ssom Form irre vix se sig
’reprwsentcsret feidnny a
»reprk1-sontesrct af i den um- Saniling.
Det meldcsis i Tag fra New York,
at andmarfkalken udtalcr den-For
mening, at en Eigaret har startet
den Brand, sont blev Aarsaq til faa
frnatelig mange Menneskers Død.
Flms Fortetniuger i Omaha lmr
tilfammen lomspt 8:3,000 Belønning
for Oplysningerx der leder til Paa
gribcslse af Hei-man B. Cohns Mor
dcre. Tre Brandeis Brødre bar
subsktiberet det ene Tufinde, 20
andre Forretninger hver 8100
Tommor Landis modtoq folgen-»
do Vrev i Lørdagst ,.Dommer Lan
dis, Fedcral Buildinq, Chicago: De(
maa løslade John Alongi. eller vi
vil drasbe Tem, som ui hat drcebt
aner
Den sorte .saand.«
Tommeren sagde:
»Im fik et foreqivet SorteHaandss
Vrm Mange- lediqe Mennesker, der
m· for kufopagtiae til at strive deres
Navn under, striver saadanne Bre
ve og fortæller offentlige Embedss
masnd, hoorledes de fkal handle.
Vasr i’kke beknmret denn-et Tisfc
Tina befuasrcsr ikte 1niq.«
!
Et naturliqt Gaswerk Buchst-l
11. Marts. En Kommission afi
Rigsdagssmwnd og tiicprassentanteH
for Bypn Vudapcsft har i Dag begi-:
net fiq til Byen Sarmas i Ziehtan
biimen, hour Regeringen bar la-!
det forrtagc Voringer cfter natur-;
lig Gas. Disfe hat« qioet et udmasrs
fcst Resultat, idet der qennom den
tidiil anlagte Vorekanal dagliq
strømmer ca. 9()0,000 Kbm Jord-;
gas frem. Udstrømningen formaar.
med tordenlignende Lann under ist
Trnk af 80 Atntoffwrer.
Det paatasnkcs gennem en Nørz
lcsdning at lcde Gassen til Hovedis
finden, hvor den fkal atmend-es til!
"I1tslt)snina og Maskindrift, kjvortili
den scrrliq eaner fig, da den barl
8600 Kaloricr, mechns den knnftixuH
Hin-Z kun bar 5000 KalorieI-.
(
:’lntircpubliknnsk Satu!11cstis11(1s1«qclsl
se i Wurman Fort-km for Man-!
»Nuer i Portugal fkal ljcsddel
Veiqa Farin on or ndspndt uf des
samtncnfimrms i Nin di- Juneiw tils
Portugal.
As Visitntionrn af lmnss Papirctyp
du lmn sorlodm bit-u anholdt, freut-Z
gis det, at lmn ffuldc fnrføqcs at
orohre Narnisoncrnc i Lissabon ied
-Lk-ftikkclsc, oa Den-first fkuldc Hirten
sastte siq i Spidfcu for Landbefolls
man fom deute-des til Hoveds
stadcn i store Massen
Alle den provisorisfe erhms
Mcdlemmer fkulde derefter nmrdes
oq Monariiet qenopæth
« Faria havde store Pengebeløb hos
fig ogjmr desuden akkrediteret hos
Bankerne i London, Paris og Ma
drid for state Summen -
Sammenfvskraelfen bar i øvrigt
Hovedkdarterer i London oa i den
fpanfke Hmmeby Viho i Rast-hoben
as den portugisiske Græn5e. -
Det heddesr W, at Mnnsdigshedcrne
i Portugal aller-Ehe kender Navnene
paa et stort Antal af de i Stimmen
fvcrmelsen indviklede Person« i
Jnds og Udland.
lzorden rundt.
l
Ssn har vist sig at være uhelbredes
delig dar-stunk
Japans Iliopræscntanthus har vedi
taget et Lovforfchg, der billiger
Hort-as Anneliioa
Norges Udcnrigsminifter er nd
jet til at reprasfentere Koan Haakon
ved den engelske Konges stroninsp
Det 7panskc sinngepars yngste
l
» Crkchertug Rainer i Østrig bar
skæitket l()(),()«« Kr. til Videnfkai
bernes Akademi, for at dettes Med
lemmer kan yjk111pe5 til Etudior i
Udlansdet.
l
Japan og Kina Den japanskes
Gefandt i Peking, Jiuin, har i en
Tale i Det asiatifke Selskab erklassl
rot, at Japan for at bevare Freden
month- brinqe etbvcsrt Offcsr for at
bava hisinas Jntearitht llldcleligs
bed).
lllnkke. Tiflis, Ul. Mart-T Cn
Lavine har afivigte Nat i Artwin
Distriktet knust et EsEtages Orts, der
bebocdvs af Llrbejdere ved en der
nasrcndc Kobbergrnbe. 19 Personer
dræbtes, 16 faatedes haardt og 70
lot.
De franske chnbanefunktionasret
J Overeitsftemtnelfe« med Minister
præfident Monis’ Erllæring i De
wtteretkamret bar Direkksren Tor de
franfke Statsbnner givet Orer ·til
Genantaqelfm of 29 Funktionasreh
der var bleven afskediget fom Føls
ge af Striken i 1910.
Luftspot«te-11. Paris, 10 Marks.
Flyveren Nienport bar i Gaar vaa
Flnvepladfen vcsd Mourmelon le
Gran-d mcd 2 Passagerer om Bord
fløiet 80 Kni. i « Minutter 52
Zei. Detth er det famme fosm en
Hurtighcd as 108 Km i Timen.
Nienport hat hernted fat en ny
Verdensrekord.
Portugal. —- Psortugals Gesandt
i Berlin meddechr. at Regt-ringen i
Lisfabon bar besluttet at bouilae
den afsattks THpr af Oporto en
Pension, af Genfvn til di- udmasrs
kedc ijncsster ban bar ydct i Kolos
niertm Akt-geringen aqter ligeledcss
at ovtrasch mildt must-for do »Um-steh »
der ved dort-s llludiqhod mod Viskop
pcsme er komm- i Strid Ian Lovone.
Cn nn Flnvcsmafkitm Paris, 12.
:!I«’art«3. Eftcr bund »Da France- mi
litaire« meddrler, vil en Officrr afT
DA. Jufantcrircgimeut i Auignon i
on nasr Fremtid foretaqe Forsøg med i
isn Flnncnmfkine, der under alle
Forbold bisvarcsr iin Nortttalstilli1m,·
og son: i Tilfasldc af klsiotnrfcsil an «
tnmatiff fuldfønsr chsliqninqon ved
Widefluqt.
.
VerdenisportoeiL J den tnskckiiixpssI
dag udialto Statssekretasr stracxttcsi
den s. ds. med Ocsnfun til Trinken
om en ensartet Verdrusporto, at
ikke blot Tyfkland, men aus-m andre
Lande forholdt sig refcwerede over
for den«-re Tankc paa Grund -af det
Jnsdtægtstab, som Gen-nemførelfen
vilde medføre Han henviste i den«
Henfeende bl. a. til Udtalelser af
den enqclske Generalpoftmester. l
Vofun Neapel, 12. Marte. J Ef
termisddaq fkete der en stor Jud
smrtning af Fjældsiden i Beim-S
Mater Dei indstyrtede Kliopesihkke
var 300 Meter langt og 80«Meter«
bredt, og Jndstyrtningen ledfagedes
af Jordrystelser og en tordenliqnew
de Larm Ved Jndftyrtningen blev
Vejuvbanens øverste Station bcfkas
diget, saa Dsriften maatte ftandfes.
Vaters-rund Berlin, 10. Marts.
YBladsene meddeler fra Lissabon, at
Idek i Abrantes opstod en Brand
! i et Biografteater paa Markedet ved,
Jat der gik Jld i Filtnen. Træbygs
springen stod snart i Lys Luc-. under
hvilken mange Mennestcr blcv kuæs
siede. Fra Biografteatret, der var
opført paa Markedspladsem brcdte
Jlden fig til de nærliggende Mar
kedsboder, saa at alle Markedsbodcsr
i Løbet af kort Tid ftod i Flammen
Antallcst af kvæstede var meget
stoc«t.
Finsk i Rusland Stockholm, 11.
Marts. Svenfka Telegrcnnbyriin
meddelisk fra St. Petersdorg: Mi
nisterraadet hat befluttct at forelægs
ge Rigsdumaen et Forslag om
Fremme af Studiet af det sfvenske
oq finske Sprog i de russifke Skoler.
Forslaget gaar ud paa, at des skal
tillades Eleverne i St. Vatersqu
Mollemsiolc i Stedset for Franfk
at owlacs Svensk og Fiask, at der
ved St. Petersboras Universitet skal
anfasttes Professor i sdisse to Sprog,
samt at der skal beoilges Midler
til Stipendior til Studierejfer i
Sverig og Finland
De græske Skatteforslag. ·Til
»Vo-zs.3eit.« telegraferes fra Athen:
J Landbefolkninaen visser der fig
en stadig stigendc Uoillie mod de
af Negeringen foreslaaede nye Stat
ter. Vælgcrne opfordrer den-s Ne-·
prcesentantcr til at ftemme imod
Zkattelochno Da Regt-ringen imids
lertid bestemt fastholdck disse og
tun vil gaa med til mindre uasfcsuts
liqe Ændringer, ventcr man i mvr
Frismtid on politifk Krise. Der er
ned at dankte siq et nyt Parti, der
oil genumuføre Landcsts Gssnoprejss
nina under Vibeholdelfe af dct libe
mlv Program.
Den jranske Flaade J det fran
ste Demtterctkanmwrs Mødis Fredag
den 1(). ds. udtalte Marincminincsr
Delcast, fom Svar paa en Tale af
Admiral Vimnimcy lwori dennc hav
de anstillet en Sammenligning mel
lcnt den franske oq den tyskcs Flim
dc-, at Grundlaget for en Summen
ligninq mellem de to Flut-der munt
te dannes af Tallct paa Skibene af
DroadnmmbtsTypen J Aaret 1920,
naar dcst tyske Flaadrprogram sluts
todt-, vilde Tyskland ligesom Frank
rig lmvc 22 Dreadnonghts færdige
Der-til vil «yrankrig have 18 Pan
jerkrydfere, medens Tyskland sam
tidiq vil baue 22 Panfcrkrydsere,
der er stærkerc end de franske. Mi
nistercsn sluttede med at ndtalc: Jea
trat-, at disk-se Oplysningcr ikke ret
fasrdiqgør en pessimistifk Opfntteli
so.
Pritt—:i1·ozusntcn m« Bauern. Mün
chen, 11. Marks. J den nordligv
Dksl ui Vnm induioch i Tag Bring
rtsqsent Lniwold-Parken. Anlæs
act of Backen bar kostet 2 Mill.
Mark. Til Minde um Prinirogens
tens 90c1arige Fødselsdag er dkr
plantet 90 Lindetrwer
J Anlednitm af Prinsreglent
Luitpolds 90 Aars Fødselsdaq i
Morgen or Byen foftlig illumineret.
Pan otte af Byrns Pladser var der
Konccsrt Hovedfesten fandt Steh -pk1a
Max Josephspladsem hvor alle By
ons ntilitære Musikkorps spillede og
det bayerfke Sangerfsorbund8· lö
000 Mchcmmer sang en Festsang.
Prinsregenten paahørte fra et aas
bont Vindue denne Hyldefi. J