Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 17, 1911, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    sh- Oshs UWM-sv)sz
PJanmark
ux --..- WNM-»- -.-«--..- ffAchc
« ·s «I ·s III- d-.-,I«»
Folketisqömund Sabtve og Bagn
mestet Erritzse.
Sol-we itsij Fængfel ogErstatning.
J den of Vagermeffek P. Erritzøe
anlagte Sag mod Folkctinqsmand
P. Saht-oc, er der den 27. Febr.
falden Dom ved Hof- og Stadsrets
ten. ,
Anledninqcn vor on Nække Artk-«
let i »Social-Demokratcn« for 22.,
23., 2-s., og 26. Februar 1910 med
Ovtsrfkrifternc
»Bager Erritzøos Adoptivdatter«,
»Lillt)s triftc Historie«, »Wenn-me
fter Erritzøe i Korsaade«, »Brevene
om Lilly«, «i Forhør has Politik-sc
Da Artiklerne maatte figes at in
deholde en grov Krænkclse af Erritzs
-e’s Privatlivs Frei-« og da der-es
Jndhold havde Paoført ham Skadc i
hans Bedrift, blco Sabroe idømt en
Straf af simpelt Fængfel i 1 Maa
ned og kendt pliatig at betale Er-»
titzøe en Erftatning paa 1000 Kr.
med Reuter 5 pCt. P. a. fra 5. Au-;
gust 1910, og Sagens Omkoftninaekj
med 200 Kr. »
J. C Christenfens Syqdjonu
Professor E. A. Ticherning med
delfe den fidfte Februar:
»J-« Morgen, l. Mai-ts, itdikrioes
He Folketingstnand J. C. Christen
sen helbrcdet for den Sygdom for
hvilken han opereredes den is. Ja
nuar: Galdeften og Vetcendelse af
Goldeblæren med begyndende Pug
hindebetaspndelie Forlebet hat« vasret
fuldkomment not-malt uden en ene
fte Fokftyrrelie af Vetydnina. Saa
tet er lernt, alle Funktioner normale
Nester efter en flekecmrig Turmkn
tarrh vil kunne behandles uden for
Hoipitalet
E. N. Tfcherning.«
Eiter hvad Bladene deryjen1n1e-(
fra berettek, agter He J. C. Chri
stenien indtil Paaike at flaa sig til
No i sit Hjem i Havnegade Paasken
vvil han tilbringe i Hee, og bereitet
teer til Karlsbad i i-—5 Uger. Han
agter at holde Grundlovsfest med
iine Vælgere den 5. Juni og at va
te med til Afilsringen af Vilhelm
Lassens Mindesmcerke den U. Ju
ni.
..sliset«.
Om den Splidagtighed, der i den
senere Tid hat berstet inden for det
nye ksbenhavnike Blad »Riget«sNes
duktiom hat andre Blade haft txavltx
med at bringe urigtige Meddelelfet. i
J ,,Niget« striver Generalsoctiul Jo-!
han Hausen som Medlem af Bladets.
Bestyrelie: (
.,Den Krebs af Aftionascm der
,,ikke blot nægter at indbvtale den-s
tegnede Aktion men oasaa forlanger
tilbagcsbetnlt, huad de optindeliat
stak i Foretaqrndot«, sonder jeg m
tet til, og da den langt ooervejcnde
Del af Bladots Aktionasrer er For
ketningsfolL oil fikkert heller in
gen af dem være i Tvivl om, at
naar man uden Form-hold har tcgs
net sig sont Aktionen i et Forctagons
de og har faaet Tilfiaelse til at mode
paa den konstituerende Generalfors
samling, hvor Vladets Program
klart og tydelig er blevet fremlaat,
vll dat fikkert næppe vasre noget at
procedere om, felv om enkelte var
mindre form-jede over, at den ene
as Vladetö Nedaktører ester saa kort
Tids For-lob forlod dette. At Or. L.
c. Nielfen fratræder efter eiget Øns
sie, og at Bestyrelsen hat gjort sit
yderste for at holde paa ham. er der
tngen Tvivl am.
Jeq sniker ikke at komme nærmere
tnd paa dette iidste, men tun at hens
stille, at man ikke fæstcr altfor me
gen Lid til, hvad Bladene indehols
der om denne Sag og da navnlig
om de rent interne Anliggender.
Den Tilllutning, fom Bladet i
Lobet af den korte Tid hat faaet
over hele Landst, viser tydeligere
end noget, at der er Jordbund for
et Foretaaendr. som vil ftttte den
Wohe, jcvnt fremsttidende Ub
vitlina af, vort Folk, som vil føge
-at oparbejde en bedre Følelfe mel
lem By og Land, som vil aøre sit
til at vcekke Nationalfølelfdn og kal
de til· Samling of de Hirn-steh fom
i det hele og ftore er enige om Vei
cn, ad bnilken vi bør gaa frem.
Det er min silre Tro, at — naar,
der nu atter er kommet Arbejdswl
Iindenfor Bladets Reduktion, og nam-l
dc Wid, der hak fokradt VIadet,l
er bleven nstattede med andre —
det da vil kunne fortsætte sit Arbejde
med det Maul for Die-, med hvilket
det i sin Tid brev stiftet, on at det!
vil afaiue Ver-is for, at der virlelig
bar nasret Traun til et saadant Fore
tagende.«
l
Brand pna »Nudganrd«. 130l
indebrwndte Kreatur-en Koftalsl
den og Meferibnaninqen til Hoveds «
gaarden »Rudgaard« pr GnlleftedI
tillmrende Modsefer Monricr Peter-.
sen, er nedbrwndt
Ca. 180 Kreaturer indebrwndte
Modscjeren var fravwretkde paal
Reise
De brasndte anninger var aszfns
rerede i den almindeliae Brandfors
silrina for 21,510 Kr. De brasnir
te lireatnrer var forsilret i »Tai-.
Inark« for ca. 30,000 Kr. Staat-den
ejes, Tom nieddelt, af Nod-Beitr Mon
rier Peter-ern cnen var bortfors
vaatet til Forpaater Dnbbroe
Om Brandt-n meddeler »New-es
Fonctidxx at dka udbkød md Nits-E
den Illkandaq Ellften den 27. Febr.
Kosmldens vestre Ende, og at baade
Qoftaldein den qnmle Mejeribxkasl
nina ux1 den tidligere Forpaqterlms
lia blen laat fnldstwndiq i Alle
Jlden opdagedes nwften straks
af Forpaqter Dybbroes Onflrn m
lnm allarmede derefter fin Mond da
Forvalteren Disse ilede hurtiqu
nntliat del-over samt føate at famlef
de faa af Ganrdens Fall, der vars
hjemme, til Hinslp i den farlige Si-!
tnation. Ligeledes blev Eanensi
Falk tillaldt, dels pr. Telefom dels
vaa anden Maade. Det ftcerke Fid
skasr bmqte jo oafaa Vud, on faa
bnrtigt som det var muligt, kom de
new-nieste Vners Sprøfter til Brand
siedet
Da det var haabløst at pkøve paa
at redde de af Flammerne omspændi
te Bygninger, samlede Sprsiterne
deres Anftraengeller paa at begræns
se Jlden og okn mnliat at redde den
nnvwrende Fordaqterbolia, Lade
btmninaen oa Svinhufet, der alle
laa umiddelbart op til de brasndende
Bnaninger, og dette lykkedeg.
Jmidlerttd trcengte den stcerke
Nsa ind i Koftaldem hvorfra man
hsrte vilde Bksl oq klagende Lndel
fra de mange Art-atmen og de til-l
ilende Falk gjorde da Fort-g paa at
faa i alt Fald en Del af dem ud ved
at flaa Væagene ned og trcenae tnd’
i Stalden
Vcd dette Arbeidcs var Fodermes
fter Søren Kromann Johansen
sSckmIidU fra Rosnms frvrliq virks
som. Det lykkedes ham ved resolut
Optrwden oa nforfærdetMod at red
de m, 20 Kreatur-en Wnt Taget
wert Øjeblik trucsdc med at fkride
nod ng Træværket i de qamle Bygs
samtnen am hom.
Stadia stærkere oa mere nen
nemtrænaende lød Kreatnrernes
Argl, on for at qøre en hurtig Ende
uaa der-es Lidelser famlede man alles
Swdevaabem man kunde faa fat
paa, og al den Ammunitiom der var
at opdrive, og iaennem Huller i
Ver-agent- fkød man Kreaturerne ned
for Fade.
Det var bog kun en rinqe Del af
den ftore Besætning, man paa denne
Maade knnde forkorte Libelfem
jksseften maatte lide en kvalfuld Død
inndet det nebstyrtende Tag og Træs
værk. ·Af de reddedc Kreatur-er var
lkun de færkefte helt uskadt. De
Imest medtaanr blev allekede sam
itne Nat flaaet ned oa laa spredt am
krina paa Gaardspladfen, oa Nod
flaqtninqen fortfattes næste Dag,
efterhaanden fom den tilkaldte Dyri
cæge beordrebe det·
Om Jldens Opkomst er der endnu
intet bestemt oplystz men man er
ftadig mest tilbøjelig til at tro, at
den skyldes Uforfigtighed fra en
chfarendes Side.
Kristcligc Ungdomsmjdetn Ny
købing M·, 28. Febr. Et Fælless
Ungdomsmøde for K. F. U. M. og
K. F. U. K. paa Mors afholdtcsi
Gaar i Nykøbing. Mødet aabnedes
sil. IOVZ med Gudsticnefte og Al
temang iKirken ved Præsterne Fle
delius i Jkaft og Jeper i Nykøbing.
Om, Eftcrmiddagcn var der For
lmndlingsmøde i ,,Bethania«, hvis
Sol Var overfyldt. Modet aabncss
des med et Jndlcdningsforedrag af
Past. Erfier i Herning.
—Vejle, 28. Febr. J Gaak af
holdt K. F. U. M. og K. F. U. sks
Vejlpkrcsdszs et Fasllcssmøde her, der
rat besøgt af ca. 1500 Personen
Macht antun-des Kl. IIXZ i Mis
sion-schickt af Firedsformandcm Hei
skochforstandcr Thomsen i Vørikopj
indlcdcst en Forhandling om Ung
domcstidcn sont Valgots Tib. Ter·
fulnt en livlig Diskussion, hvori
mange deltog. ,
sil. 5 var Et. Nikolaj Kirke fyldt
til sidste Plads. Post. Peterer i
Ordensted prasdikode om den tige
anling Om Aftenen Var du: Sluts
ningsmøde 1 Missionshuset med Ta
ler af Kandidat Leth i Børwp og
Kandidat Buch i Beile-. l
l
Den traqdljftn Det Vatdemar:
Poulfenske Selfiab har i disse Dage,«
fkrives der 1. Worts-, modtaget den
qlcedeliae Meddelelfe, at det bar·
fejret over fine ftore Konkurrenter
ved en Prove, fom det schweitzijke
Scervasien har ladet anstille, inden
det besluttede sig for Anlakg af noas
le Etationer for traadløs Telegras
ierinn
Det nisie fig, at Poulfen Syste
unt va: de andre overlegent
anncgic skænkkr 100,000 Dol
rals til Danmark. Andrew Car
neaie bar iLighed nied, bund der har
owret Tilfældet over for andre Lan
de, for Effempel Tnfkland, aennem
den mnerikanjkeGesandt isiøbenhavns
Dr. Egan tilbudt at oprette et Here-«
fond for Tanmark med en Kapital·
paa 1()0,0(«) Tollars, der vil blirse:
udbetalt med en aarlia Reine af
Zum Tollars.
lldemigvminifter, Grev Ahle-·
feldt har foreløbia anmodet Gesand- ·
ten ont at over-bringe Hr Carnegiel
tiiegeringens TalI og har taget under
Overvejelse, under hvilke Former!
s
i
i
i
l
l
s
denne cedelniodiae Gave bedst vil
kunne modtage5.
Ftn Oda Messen afrejfte i Felse:
,,Kbhvn.« Lordag den -1.ds. til Pas
ris og derfra tilAmerika for at fores
tage en Tom-ne gennem de Forenede
Statut Et sikkert Forlydende vill
vide, at denneBortrejie vil være ens
betydende med, at hun ikke oftere,«
i alt Fald ikke i en længere AarrækJ
ke vender tilbage til Danmark. 1
Et fyufk Frifkolemjdr. Odense,
27. Februar. Det fynske Friskoles
møde cmbnedes iFörmiddagKl myz
H Flut-J Forsnntlitmshus, hvor over
Lum) Teltagere var kommen til
Siede.
Frifkoleforeninqens Fortnand
LcIDrer Dis-sing i Bein-up, indledede
Mødet, og Højskoleforstander Th.
Vredsdokf i Roskilde talte derefter
om Friskolefolkets Ansoar. Han
hasvdede, at det meft naturlige var,
at nmn i Hjemmene gav Bernene
den forste Undervisning i Religion
un Fædrelandshistoriex Tendenfen
qik imidlertid i en anden Netning,
og det var da Friskolefolkets Pligt,
hvis det vilde bevare Grundtvigs
Tanker for vor Folk, at kascnpe mod
denne Tendens.
J Eftermiddaa holdt Højskolefors
ftander Grønwald Nielsen i Veftbirk
Foredraa om Cygnaus og Folkeops
lysuinaen i Finland, hvori han gav
en Skildring af den finfke Prwft
qunaus’ Arbejde i Folkeoplysnini
gens Tjenefte og saf de Spor, hans
Arbejde havde sat; han var den fin
ske Folkeskoles Fader, der, inden
han døde, kunde se tilbage over en
Organisation, hvori 1300Lærere un
»derviste 62,000 Børm ligeledes
fkyldtes det hom, at den finske Kvins
de var naaet saa langt frem.
L Modet sluttede med et opbygges
ligt Foredrag af Paftor Otto Rosen
»Mind.
F Immqu Leim-im 28. Febr.
Et Par af Egnens Meinier bar al
lerede nu besiemt fig til at lade
"indlægge Kalemafkiner i indevceteni
deForaar, da de ingen Js hat kunnet
fau, og flere bliver nødt til at følge
Liter. Til et Mejeri paa 3 Mill
Bd. Mælk kostet den nødvendigeMas
skine etc. 8000 Kr» og med Jndlægs
vil Anskafieslien komme til at andro
ge ca. 4000 Kr.
GaraisonssSpsrgsmaalet beskcrfs
tiger stærkt Sindene i en Række
ijasllandske Byer, som ønfke at blive
Garnifon sbyor
J Nasitved ital i Følge »Næstved
Tid.« J Nin-nd vasrc rede til at ind
rktics bin-r fin mindre Kaferne i
Vygninqer, som hurtigt kan ftaa
fwrdiq til at tagt-s i Brug iom Ka
seriw, og iom vil kunne toge vel de
fleiies of de- Jnfanteriiter, Jäæstved
fkal have-. Tot forlyder ogsaa, at en«
Nasitncdbomer vil tilbyde at byqqe
en Knie-me for hele den aariiifcmesl
rendcs Jnfmitcriftyrke, hvilket man
mener at kunne gøre for det halve
Veløb of det, Staten har ansiaaet
den til.
,Frt-dcikslior41 Ilmtft.« henftiller
for Hilferøds Vedkommendc denne
Jdcs til Overveielse for en eller flere
Vorm-re
»Kal. Avis« mener, at der er Ub
iigt til Forhandlinger mellm Mini
sterin oq Kolundborg Byraad
Te jydfkc Husmiknd. Paa et MI
de den 1. Illlortg af Reprwsentanter
for alle Kredsforeninger indcn for
de samuirkende jydske Husmandss
forrninxusr oedtoges eftcr en Diskus
sion cuitcmmigt et erslag, hock
cstcr de til Naadighed ftaaende Mid
ler til Prkaier on Reiseunderstøts
tclicsr til susmwnd i Jylland frem
tidiu fordeles cfter Husmandsbrw
armes JlntaL samt at anvende indtil
en Femtedcl af Midlerne til Præmis «
er eller Driftslaan. Forslaqet slal
imntimeresz nf «Uk71-"steriet. tlliødet
fcskåmus scn Eftc syst-Tagen i
th Hase brav-us Forn-1tdagsl»
den l. ds. smftod « !- Jld 1 Ist-eh
N. Chr Nieliens Sitz t Bot-up Ved»
Rande-ts. III-en but-II iig tis· EleosH
nora Jenseit, T25L)-s«1«up, til-wen
de Hass, der beboedes If Agnt N.
Nielsen, og derefter til der Entcd
Andreas Jensem Mejlby, tilhørcnke
Guss, der beboedes af Staate-e Vei
go. Alle 3 Hufe nedbrændte til
Stunden Jlden menes opftaaet vcd
Betst
Et JubilæumsiLegat FOUBlads
udgiver i Vatde V.«Brendstrup, der
nu book i Københavm og som tidli-»
gere hat arbejdet i Ringkøbing, hvor
l)an«:- nu afdøde Huftru var født,»
har ifølge »Varde Folkebl.« i An-»
ledning af Ringkøbing Haandværs
kerfotenings 50 Aars Jubilæum
ikænket Foreningen et Legat paa
1000 Kr, hvis Reuter hvert Nytaar
fkal gives til en Haandværksenkh
ellek trængende Haandværken
En JubilcrumösGavr. Odense, 1.;
Marts. Jndehaveren af Odense Æg-»
forretning, Grosserer H. Nielscn,
lkar i Anledning af Forretningms
25 Aars Jubilæum ikænket 20,000
ur. til forfkellige Jnstitutioner og
til Fotretningens Funktionærer og
Arbejdew
Dldöfald. Fhv. Købmand Chr.
Vodcrsen i Sæby er Tirsdag de1128.
Febr. afaaaet ved Dødcn, aodt 80
Aar gammel. Den afdøde kom iføls
ae .,Frederit’sh. Av.« for 50 Aar
sich til Sæby, hoor han nedfatte
fig fom Købmand og oparbejdede
on betydoliq Forketning. J det of
fcntliae Liv deltoq han i flere Aar
som Medlem af Sasby Bytaad oa
Mcdlem af Beftyrelsen for Sei-by
oq Omegns Sport-fasse
—- En af Hjørrings Bys as.dste
Haandvasrkerey Murmefter Søren
Jensen er død, 88 Aar gl.
For Bsru oq Birneveuner.
Herster indeholdende Birnefortællins
ger samlet og udgivet af Jndres
missionæk O. Olsson
Pris pr. Hei-sie 6 Ets.
! Der er udkommen i alt over 20
bsæfterh men nong as dem er al
’lerede udsolgte. Vi hat paa Lager
«14 forskellige Hcefter. Hvert Hæste
sindeholder fra 2 ttl 4 Fortællinger.
Disse 14 Hæfter tilbydes, faa
llænge Foriyningen vater, tilfams
"men for 75 cis. portoftkt tilfendt
Dan. Luth. Publ. Deus-.
l)k-r es- ingen u-.dn« Sko til populiere Print-,
som Imu nagen Maades kan Hammenlignes
med Jus-se kii4ssiskkz moderne, vclsiddcndc
Sko. Dis- t«r iser pag Lin-Reh dont sikrek den
Kur-tu Rotz-fon, ug tilligc UiVer Dekes Fsds
dar ei uoiyclt og modeme Udseende.
Lcsding LMIY Eises l»reni·r ljlegimcc og Hold
bat-heil i en (-r-d, som zjm dem til Je most ymlecle, klæclellgste os
most tjenstgjg ende, fine Damesko, com kan jenes» til en Prls, vom
iklce er lmieke end for almlndeligc sko. Des-es slcohandler vll kor—
svne Dem ellek Skkiv til os.
kot- slkliekt at kru- Tlllst l«l·JAl)ld.«(-S l«11)1’.
So one-r stcsk sit-san Man-met Im- Saale-sae
M IT— llilc Un Ul sonste- 08 Kam I-. c i on slcnlmnrllor Rom ilcke swlaor Will-( 1.8 l:"
dko. Butter vi Dis-n tut. www-s tun st- smukd Wus- Pol-di »in us Mumia Wnsblugmii.
H syksr aus«-i Mino-Mr Horn-sum Mut-Um Washington comfokt skm Ystmu
(·u.—lil»ci sk0. Sport-il Mesle skolnsko samt As belasskm
All
K l«’. MAYlFIi BOOT GHHOB COMPANL
Mag-»Aus Hist-! z«
Er den cui-su- Pafent Pibc formt-et sue-d
automaqu Veutic sont rensksr og af
kjolu singt-m aabner og lukkcr hvcr Gang
der sugkss og bevirkcr at ingen ng kommcr
op i Ømenc. Dcnne Lpsindrlfe hat bcvi st
at Nikotincn fra Tobakten og Vædstcu fra
Mundm tun ad
skillcs og opfqmjrg
i færfttldte paten
terede Beholdere,
og ingcn Nikotin
tan it!daa11des, og
Vædsten fra Mun
den aldrig komme
i Berøring med
Tot-allem sont det
sok altid er wr os
Lan Akng hell til
Bunds-I og magst To
mkspczrcs. Vom
teu Inn med Lethcd
opsages og rengjø
res, jetzt gjør ;: der km:
anT Hydes en ren ot; ve!
imagendc Pibe Tobak.
Sendes cvcrait i Ame
rika og Kanada portvfrct,
Rgvjizsäkfe tiZIredssttllenåeä
i en ti da e o
vil san trwage eilst akt De
hat udlagt ris 8100
Scnd for en idagt
Fabrikexes tun af: O .
ifhe Valve smokinä Pip e Mig. co.,
908 Stute Streck, acinc,p Wis.
Ekskursion
—- til —
Drn Dunste Fioloni i Alberta, Canada Tit-das
den 21. Mai-is 1911.
Vi har nu sikrct os 5000 Acres mere til vor Koloni
deroppe, huilket mcd de oprindelige 17,000 Acres uds
gør i alt et Areal paa 22,000 Acres referveret alene for
Dunste. Noget Sidestykke hertil can ikke opvises.
Jens Nasmussen og Jens R. H. Myrthu er nu beg
ge flyttede derop. Dette taler færdeles vel for Landst,
da begge disfe Mænd begyndte fom Landagenter og nu
selv har bosat fig paa Lande-t. Disse 5000 Acres giver
Anledning for cndnu en Flok Landsmcend til at sikres
sig et godt Stykke Land. Dette Stykke hat aldrig været
paa Markedet fur, faa man behøver ikke at befrygte, at
det bedfte er optaget.
Dersom De har Lyft til at faa et godt Hjem i den
største og bedste danjke Koloni i Amerika med Land, der
vil frembtinge 40 Bu. Hvede pr. Arre, saa er Tiden nu
at handle. Vilkaarene er de bedste nagen Sinde ftillet
Landkøbeke Striv i Dag om nærmere Oplysninger til
Jenö R. H. Myrthn eller Carl S. Christiaufeu
Gleichen, Alberta, Canada. Elk Horn, Ja.
Eköknrsion 21. Mat. 1911.
Et Udvalg af vore Bøger, o. s. v.
Husbibeh Bælfkbind . ............................... s1.85
Husbibeh Læderbind, med Guldsnit .................... 2.00
Lommebibel, Chagtikh med Guldfnit .................... 1.00
LommebibeL Jndiapapir, Overfaldsbind ................ 2.60
Ny Testamente, Mellemstil, rsdt Snit .................. .25
Ny Testamente, nyt Format (langt og smalt) ............ .60
Sangeren med Roder, fint Læderbind og Guldsnit ....... 2.00
Sangeren uden Noder, fort bøjeligt Læder .............. .60
Jstaels Sange, l. og 2. Del i eet Bind ................ .85
Bieleseldts Melodier til den ny Salmsbog. .. . . .« ......... 2.40
AschenfeldtHmäms ill. Kirkehiftorie .................... 6.50
Vilh. Becks Erindringek .............................. 1.00
Madsens Husandagtsbog . ............................. 1.50
Bibelordbog af K. G» —- ny Udg. — i blsdt Bind ........ 1.65
Harald Jensem Stormænd ............................ .50
Luther-s reformatoriske Skkifter, Omslag .......... Asc, indh 1.50
Mennefkets Hjcrtes Spejl ............................ .20
Seks Fortcellinger for Bsrn ............................ .25
Foriællinger for Smdqgsfkolen ........................ 1.00
Gennem Skærene . . .................................. 1.00
Lin paa Befer Karte Træk for Sindaqsstolen ............ 1.00
Mathiefenö 100 Fortcellinger .......................... .50
Teddyö Knap . ...................................... .26
Ved itiftende Belyöning, ill. Gavebog .................... .40
Barnesmih ill. Gavebog for mindre Btrn ................ Es
Kammer til mig, Bibelske Billedet med Tekst .............. .10
12 Brevkort med danske Sktiftsprog, adst ................. As
12 Do. med engelske Skkiftfprog, asst ..................... Es
12 Brevkort med Samfundets Skoler og Futng ...... AS
12 forfkellige Brevkort som Prsveudvalss ................. ss
DAN. Uns-L PUBUSMNC HOUSE. leln Nebs