Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 17, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « vanilceken"
ls Un
Unly sEML XVEEKLY
lJANtsa NicwsPAPBK
Published in U. s. A.
If- is owns-d by
»Hm uNtthn »An-An Ev.
unsa. cnukecks"
and is pnbllshed by
Dan. Luth. Publ. Hause,
Blau-, Nein-. H,
I
MM ckcnTHE
- L—
»von-Inten»
n set eaeste hauste Bleib
i Imerika, der ubqasp
to cause
om ils-II
quwes If
its-« ist's-. »s. its-U,
mis. sitt-MIs
Wh Ists
srs m sitt-sicut
- -
Nr. 22. II
-———. » .-—. . —»-»— ... - — « o-' ' -.-.
Vtuic, Nevc.. erdag dsn 17JMakts um«
« 20. Aargsz
Skal vi ha’ krigp
En tysk Antoritct forudfer Rat-w
med Japan. .
Dei sælder for Japan lim at fikre
fig Magteu paa Sticlehavet. !
Det er tumrkværdigt, at Barssi
lerne om en forestaaende Krig med
Japan ikke vil for-stumme Lige sau»
tjdt, som det forsikres fra beuge
Muster-I Side, at der er Fred og in
gcsn Fore, ligesaa ofte varsles dir
Many om Fort-. Under lö. ds. las-;
Eos folgende fra Berlin: l
»Ein innerikanfk Flaadeflation paa;
Plpiliwinerne er on uudholdeligzrwi
sel for Jeman- Overmagt pua
Bande-ne i det fjorne Osten er en
Livsfornødeubed for Japan, oq dots
Etat-I-mimd, sum for dotie, fpekulksi
rer uan at slau til ug dcst snart«, «1
aer Ulrcsv Ernst Neoentlom Tusk
lnndiri most ansetls strathiskc Altdorf-l
tot im militasre sittlme sum njl
um faa Lage offcntliggøre en Af
llandlinq om Forholdet imellem Ja-;
mn og United States-, af hoilkcn
halt i Dag gcw et Prisoeark til »Uni
ted Press«. I
Sein de, der bidtil har tvivlet.
oil ikke nasgte,'«' sigcr Guser »at
Japan fokbcsredcsr iig til en Angrebssl
kria jnwd United States-. Hovedhetp
siaten med Japans Krig imod Russ
land var ikke at annektere Land,
mcn at forhindke Rustands perma
nente Vrsaettelie af Korea, Kwans
tung og Port Arthuk. ,
«edknde japanfte Statsmænd f
ler sig nu overbeviste om, at Japan
ikke san blive ved at bestaa fom en
Stonnaat, mcd mindre dct har
Ovrrmaat paa Still-Manch Det nIaa
vedblims at bcherfkr det tinesiffcs
Marien Amerika csr dotes Nival her,
og en væsentlig Hensiat mcd Panas
inafanalen er at crabre det Einen
fke M arkcd ved at skabe en koktcre
ch tncllem Amerikas atlantifke
Haone og den kinofiffe Kost
Japans Erobrinasulan ontfatnsr
Jndtagelscsn as Pi)ilim)incrk1c·, Oa
waiiøerne, de amerikanfke Lamon-«
er on Gnaxn Ved at ammemsøre
denne Plan vilde Japan fkabe fig
et permanent og nforanderligt For
sprina Den vældigfte amerikanske
Flaade, man kan fort-stille fig, vil
de være nbehjælpolig paa et saa nd
sttakt Operationsareal fom Stille
havcst ndcsn Nasonkarincsfmtjonch
faa Japans Jndtaaelse af nasvnte
Besiddelspr vilde got-c- dotte Land tilI
nomfoifnst Herskerinde paa Stille-I
kamst !
Tor it· jncnsn TviJl um, ist Japans
for Tiom H- i Stand til at stupr
Des Dis-so END soc-di do pnttsn csr txt-c-«
rasan ellksr ntilftmscfpliat dein-Ins
de. M dtst er umnliat for dm ameri- E
sanfte Flaado at ndv dem tiljfmsssesk
lia Bedinttelsa «
Vlndfelia Jndfaacslso af dissfe Irr
er himrkcn ufandsynlia eilt-r umn
1ia. Tot man erindres, atTiden nasrs
mer fia burtiat, da Japan oil b’
ve tvnnaen til at forsvare fin ·
litiske og kommcrkiclle Stillitq un
der mindre annstiae Omftckndicfbei
der. faa dennc Grund taler for
fnarest muligt at indtage Ameri
kas Besiddelfer i Stillehavct. At de
amerikanfke Statsmcknd indser det
ie, det fremgaar af det febrilske
Hastværk med at befæfte Panamas
kanalen
Et meaet beteanende Sidelys
kastedes paa Japans Hensigt i Net
nina af at benntte Philippinerne
sont Flaadebasis dem-d, at denftore
Flvdedob Tom med stort Beim-r
sørftes til Olonaavo, paa den mest
uforklarliae Maado sprang læk on
sank Denne on manae andre Om
strkndiabeder, fom har vwret holdt
seminelige, viier, at Japan mkften
er færdig til at bersve Amerika
sdets FA- T fis, for den amerikan
ste Flam Jokser i faadan lldftræks
ning, at dens Overlegenhed over
Japans Flaade er overvældende.'«
Greven kritiferer United States
alvorlig fordi det ikke befckfter sinc
Besiddelser i Stillehavet foksuarliqt
Ha betmiscr til, at Admiral Denn-n
ftkaks cftor Portgsmouthsfionst-ren
con made-, at Japan snart Vildr bli
nc de Forenode Stater for mæqtisgt
Japan var stasrkt i Fier med Mias
forlnsredclfen da den anwikanfke
Flaade feiledc til Stillobauet, og
det skabte ,,inidlt-rtidig Nu« nten
Japan or Im jasrdiq til at flaa.
Grcvcn sintter fumnmrisk faaledks«:s:
»Erobrinqen af Ferne-, sum Amo
rika besidder i Anlehme vildc
for Japan Mscntliq vix-re m For
snarscakt trods det aaeresfioe i Pla
nens Nealisation. sog qcsntagoy dot
er et Livsswrgsmaal for Japan
og der or aldelcsss inqu Toivl om,
at dets Styrcsre er fnldt owner
fomme paa dean Sandbad«
Eh betydende
Højesteretsdom
Tasts Kotporationsfkat kendes
grundlovsgvldig.
Dommcn er endogfaa eustemmig.
Washington, D. C» H. Mart-Z
Beflenmnslsen om vUorporationsskat
i PalmeleldrichiToldloven blev i
Gaar as Landets Høiefteret lendt
qrundlovsqyldjg. Damme-r Dav,
sprftvotercnde, siaer i Domsprwmiss
ferne nt Scnatet liavde Myndighed
til at fsje Skattebeftemmclser til
Toldlovem fom bavde sin Oprindels
le iRepræfentanthufet. Det heddcr
vidcre i Tosttdpmsmissermx at Høies
storct betraqtcsdcs Morvorationsfkatusn
jom en Aktieflat for Privilegiet at
drine Fokrctitinq. lld im fnimm-Op
fattelfe uar dot, Rmcringcn fortc sm
Sim. Oøjestcrcst findet wiss-»Im at
Stattebesusmmelferne- ikte var on vils
kaarlig Udøvelfe as en Mant, lwad
der under Sagen-Z Gang var qjort
gcrldcsnde imod Loocn om Korpora
tionsfkat. ——— Kampon inmd des-me
Lov bequndte nastcn umiddelbart
often at PanneiLlldrich Toldlkmcsn
var blau-u ycdtamst i WILL llndpr
den lanxwariqe Tebat om Toldlo
ven i Hulet og Senatct fremkom
Taft med Tonlen om on Korpora
tionsslat sum et Middcl til nt tilneicss
bringe for Nisqcrinmsn do nødvcni
dizus Jndtasatet »Von skal Mo have
ndnrbejdet dct føkftcs løfr lldlaft til
den-us Lov og onorfendt Udkaftet til
InseitJInuartrmcntht for Fuldknms
mongwrelsc
Un Und unt Jnkdkmnstsfnt im« for
m. 15 Aar fiden as Inkrstorot senkt
qruktdlovftridig, men sum orusnmth
blev den her omhandlede Zkat ikfc
betragtet sont Jndfotnstsfnt men
dericnod sont en Aktiefkat.
Eidfte Aar brante Xiot«p«.n«ntionss
Hatten Ncqekinqen en Jndtæqt of
827,000,000 og i indevwrende Aar
menes den at ville give en Jndtasnt
af ea. 830,000,000. Det er en gan
fke betndelia Jndtwatskilde, Negerins
gen dem-d hat foaet eman Var
Loven bleven ugyldig, vilde Rege
ringen blevet nødt til at udftede
Obligationer for det Welt-U den ind
bringet.
Regeringen hat ved den afqivne
Dom vundet en ftor Seit. Justits
departementet paaftod, at Loven var
grundlovayldia. Denne Paafmnd bar
Hiiesteret nu flaaet fast.
En anden Tina, Tom Taft sigtedc
paa med Korporationsfkattem var
for Negerinqen at fna Oplysnina
om de beskattede Korporationers fi
nansielle Tilftand. Denne Henfiat
er ogsaa opnaaet. —- Dommen er i
det hole taget en stor Sejr for Pras
sident Taft vg for Adminsstrattonen
Jnternationalt
Hjælpespwo
I ’ Et uyt Sktidt frequ.
i J de internationale But-etwas
Bund, Eclnueitz, er der formle dan
uest et Forbnnd til Oprettelse af et
not internationalt But-kam nemlig
et Vordcnssprogsbnreau i Vern.
Forbnndetsz Prassident er For
sbundsraad Fron, Vikcprwfidenter
Natimmlmad Monat, Vern, Axl Pro
fessor Oftmnld, Leipzig.
Forlumdcst nil ifølkus THIS Wind
tilftillo dot sämicsttzifke Foxbundsi
rcmd en Zkrimslso mod Annmdning
om at indbydc Romsringenus i alle
Multnrssthr til at fende Belisar-rede
til en international Konfcsrenccy der
’!"t’nl bcsskaIftiqc jiq med Swmssmaas
let om ot-internntionalt Hjaslpes
sprog.
z Neutral over for Mexico.
I Jnsnrettionen Haar iin skasve
annn i Mexico. J det nordte Meri
Ico berstet en Tilstand, der arten
Zier til Partik. Jnfnrgenternc Wu
lnen at den-»J- Ecm bar naaet et kri
jtisl Punkt, og de bar der-for i Thi
zlsnahna oq Sonom beanndt at op
ibrnde Jerubaner oq overikasre Tele
amftraade Flere Vyer holdes fiel
ae dllieldinueme strenqt beleirede af
Jninmenterne, og Tusinder af Kvins
der on Vorn er berøoet Leilighed
til at fcm Forfyning af Livsfornjs
denbeder.
Tet ladet ikke til, at Nwrvrerels
sen af vort Lands Trowek ved
Ørwnfen skal faa den Vetndning,
man havde deutet J Tag til Mor
gen meldes fm Washington at Ju
stitsdepartementet sbar itnderet Nen
tralitetssLoven og findet-, at nor Ne
gering innen Rot bar til at for
hindre Forietidelsen af Banden csa
Ammnnition til Jnlurqenterne
Jsplge flere tidliqere Udtalelser
nf note højefte Dommere er det in
qen Odertmsdelse of Netitmlitetss
loven, om Voraere af dettis Land
transportcrer Kriqksmateriale iom
Handels-Date fra dette Land til et
nndet Land, blot det itle er bestetnt
for en ilflilitcerekspedition Im dette
Land, for øvriut nden senan til
mn det flnl lnsnaes til Krin eller
ikfe
« -.-—- «- --.- »-.-——- .
Mino qiver eftctn
Petitig, Ni. Mai-U Ton links
sifke fliegt-ringt erllnsrer sum ijn Aben
iigt at indnnmnc bemin Punkte-r
lmoroni du« lmr oder-et Tit-unt mel
lenk Fian ou Russland, ou All-gerin
am n- i Fasrd med at fortnnlere et
Svar paa det nylig modtagnc Ill
timatum fra den rusfiite All-gering.
De to ncevnte Punkter var On
rettelse as russifte Konsnlater i de i
Traktaten as 1881 nævnte Buck
det andet Frilmndel for Niislmtd i
Mongoliet.
Im Osaka, Japan, melde under
12. ds. at »Vud« Mars oq Kapt.
T. S. Valanin, to amerikanfke Flu
vcsre sammcn i Daq fortstog tre vol
lnkkcde Flynninger i 40l1,()()0 Mon
ncskers Nærvwrelfe oq Paaf1)u.
Prins Kuniyoski Kuni. en Sonne
spn af Kejferem var blandt Tilskui
erne og lykønfkede de heldige Fluch
re.
»Mimkclftaton« vildc værc et pas
scnde Naun for Oklahoma J 22
Aar bar den famlct en Befolkninq
as 1,« 7()«,()()(). J 1890 txde den
252,657 Jndbyagch 1900 —
790,391 og l Juni 1910 var der
l,657,155. Statons Avl i Fka
vurdercdes til 8121,996,000, ou
dens ,,live stock« værdsættes til
8138,172,000 i sidste Cenfus.
«Xtauoedewcddctccsers
«
Præsident Diaz hat baade poa
Zpansk og Engelsk bestemt ntodsaat
Nimtet um, at han jtnlde vix-re fyg
Ile føgc Jntcwentiom til at »ed
lasgzxc Lpstandcn.
(Voneralstabsschefcn lsscnemi Wand
im hørt fra 1,!I50 :!1c’i1it—3»sfficerer,
sum modtaqrr Tildudot um at dol
taqcs i Manøvrprne Wd Sau Anto
"ia, Tex. Gan har hørt fra M i
Nebraska- Imsn fra Itksi i Illkicbigmt
Nepmichss sowrefte Winde-, Mrsx
Mary Ann Lohn døde i Onssdags
i Ncrrheden af Lincoln, Nebr» 58
Aar qcmnnel Sun veiede 550 Pnnd,
on der sandte-Z ika Ligkifte stor
inoi til at begrave liende i, iaa der
;nmatte laves en fpecielt til hcnde..
.
s Der sums irre at vine cyncs for
Postmester Thomas i Omaha at lie
niie fin Usknldiqhed. For nnlig er
»Tummel- Sutton fremtomnien med
«Oulysnmg om en Check paa 875
der ad en Omvej tilbødes Domnieren
paa den Vetingelie, at han vilde
Maske Postmeslerens politiske Ben.
i -
! Mr. Rooicvelt sagde i en Tale i
«9lllannerciue, n. M» i Onsdags Af
«t-«s3, at baade Senator Lorimer af
Juki- oq Gnvernør Hafer af Ok
lahoma er ufkikkede til at holde of
fentlige Embeder. Dekes Valg er
sen Skam for de Kommuner, ian
ilink nalqt dem.
l
»Ur-leben mmte et Siiestred i
chrheden af Gladstone, Colorado,
..Kosthuiet ued Gold King Gruben,
stog det med iig ned i en dyb Can
:yon on beqravcde fire af dets fem
iVeboere under Sne oq Klippestyks
ker. Det lylkedes cen at undilippc·
I Ei Jordftred i Virginia-Mitten
Ei nordre Minesota begravede 26 Ar
zlnsidere fidfte Lørdaq. Søndag Af
ten Um- 10 Lig bleven afdwkket.
Vi hat ikle set om, at noaen af de
svrige 16 blev fundet i Live.
» Fm Cincinati, Os» b(srcttes, ni
sen lille imman Piqe blier kørt
iliiel der af enAutomobil i Sendagssx
Moder-en inmlede det lille innite
Leqenie on nJ løb fircs Knnrtaler
need det til Citijstoinitalt inen da
nmn der nndemsttede lwnde inn, at
Barnet var bod, lilen lmn umwit
tig.
« Z
Jirc Forlsrndsdrks i :Ii’isln·(15kn?tnt5s!
fasnzstsk san i Zøndnass Leiliqlwdk
Eil at Nimm To Mde nimm Tidi
Arbeit-et i Faanfoltsts Qøkkem na
kadag Momv mil« I blon de todt
«d as den-s- Esukik o« ind i mit-E
Mast for at fordert-do Frnkostvn Tal
uwkkm noqcsn Tid eftisr kom, var de!
forfvnndue. Fire Jvrnftaancsr fori
ut as Vinducrms Um- savet over-. l
I Sencjtor Knuth Ekeljon figety at
ban ofter bedste Evne vil modarss
beide GenfidinbvdsOocrcnskomften.
med Canada. Hon miser den for!
uretfærdiq imod Farmeren. Paa
famme Tid, som den vil fætte hans
Produkter paa Frilisten, vil den
tvinqe ham til at købe paa et be
befkyttet Matket
" Flercs af Nordvestcns Senatorer«
bar ikke endnu udtalt dem-s Stand-«
punkt i For-hold til Traktaten. men
de- ventes at villcs stille fis imod
den. «
Da Roofcvcslt reiste iqmncm At:
lanta Georgia, talte han cfter Jud
Mdelfe i en Metodiftkirkc til Ne
;1rene, og Hovedtanken i hans Ta
le var, at.Negrenes Oplysning oa
Dygtiggørelfe er det virkiomste Mid
del til Lssning af Raceproblemet.
s
l glorden rundt.
-
-,——,A--- -.—-«.k—«-: , -- «- :---—TW
si
. J Norge udgaar der for Tidm
628 Aviser og Periodiskc erifter.
As dem udfomnicr ZTU i Christia
nia.
f Ligbrasnding sml i Oenhold til
est derotu fremsat Looforslaq i den
Jprcussiske Landdag tillades i Preus
sen.
J Prag døde furnylig en Tiggcrs
sch, chr- haude leuet af Almistsscr i
ZU Aar. Hun efterlod sig en For
tune paa 253«,ut)() Kronen
N
O Vulgarien er der udscndt on
Ecrie nyc Frimasrker i Anlcdning
af Koug Ferdinands ZU Aar-Z Fad
sclsdaq Maudag den 27. Febr.
.
Pestkonferenccn i Jrkuth Rus
lnnd bar vcdtagcst·at oprcstto enJcmts
maclscisfmtion Wo Anntrflodcns ti
mssijtc Zim-, Zwis« Mino-J Regering
vil tilladc dot.
.
J Forfladcn mthgundschuct udcn
for Konstantinopel er nedbrændt 120
Hufe, 8 Butifker og en Heftestald,
rwsentliq tilhørende og bedoet of
Jeder-.
Den engelfke Heer. London, lfte
Martsi Ved en Armebefaling er der
aivet Ordre til Oprettelse af en
Luftskipperbataillori med en Fredsi
ftyrke paa 190 Mand.
J Bradford i England løftede en
Hvirvelvind forleden en Maarig Pi
ge 20 Fde op i Luften oq flynqede
hende mod Form-n, faa knm døde
uaa Stedet
I
q
Jndebrændt. St. Petersborg, Li.
Febr. J en Trwpavillon ved Simes
now-Brom, hvori 29Arbejdere over
nattede, ndbrød der i Nat Jld. 15
Arliejdere indebrasndte
Den rusfiske Adel holder Fionares
i St. Pethrslmrg for Tiden
ig. Mai-ts) oa bar vedtaget en Re
solution, sum krasner Jøders lldess
lukkelse fra Statsembeder csq Lon
ainningskiuirksomhed
J Rast-bedien af St. Peterölmra
lmrtfarte en Binrn forleden et Ina
rigt Barth der leaede samtnen med
andre Born Vier-neu blev straks
furfulat on slan sit Butte, tnen
Varnet var dødt.
Te italienfke Myndigheder bar
beslaglagt 300,000 Lite, som en be
kendt Briaand bavde deponeret i en
Bank Paa Sicilien Wo Personen
der er bleven udplyndret af Brigans
den, bar nceldt sig med Krau paa
Erftatning.
Rusfisk Unch«slch. Berlin, 27.
Februar. Tit :Uc’orgcnl1ladcncs tolo
nmfksres fm St. Pvtcrslmrzu J ch
ferindo Daqmarsrs Diana-Hi lmt man
opdagct Vcdragerier til ist Volk-b
af 100,()()« Nubchz Bodragcriertte
er begaaest af on Jokasten-.
. .
De rusfiffe Studonth Politikst i
St. Petergborg har opdaget et hem
meligt, socialiftifksrevolutionært
Trykkeri, der ejedcs of en revolutio
nær Studenterforcnhm J Trykkc
riet fandtcss Opraab til Arbejdcrne
om at fluttcs siq til Studentcrstriks
ken. Der er foretaqet flere Arrejtas
Honor
Etor Brand. Berlin, l. Worts-.
Til Vladencs telegraferes fm Kon
stantinopel: Forftaden Kusgunds
chuk, der ligger Nord for Skutari,
er bleven fuldstændig sdelagt af en
Kæmpebrand. Sultanen iagttog frq
sit Slot Branden· Mange Motive
fker er uden Tag over Hovedet i den
ftcerke Kulde.
.
Oprøret i chetL Til Krigsminis
steriet og Judenriqsministerict Mon
ftantionpel er du« ixidløbetTelethsains
mer om, at de mod Menacha mar
cherende Tropper har fordreuet Op
rørerne fra deres Stilling molk-m
gHodeida og Menaclya og fort-net sig
«med Tropperne i :lI(’c-nacha. Forbins
dolsen mcllem Monat-hu oq Hudeida
For dermcd sitt-et
.
Fi)1«ftelige Faddcw Til set-tilgen
af Lstomøtlands Daub, fom faudt
Sted den 3. Worts-, haodc Kong Gu
Ifmf, der sclv var Fadder, indbudt
Horn Fadderc Dronningen,E11kedrons
ningen, Kronprinsessen, Prins Ver
nadotte, Kougrn og Dronningen af
Tannkark, Kronprinfen af Tanmark,
Prinscsssc Thyra og Prins Gustav
af Danmark, Kongen af Graskenland
ng Prinin Georg af Grækenlond.
O
Jndefpcrrrede Sanatoriegæsrer.
Trunk-Mem 28. Febr. Fjældcrter
Sanatorinm har paa Grund af den
sidste chstom i to Tage vasret af
Espasrret fra Forbindelsr med Byem
sog det bar ikke nasrct Bebocsrne mu
;ligt at komme udenfor Sanatoriets
szOmmadcn De 40-----50 Gassten hvors
»af ika faa Udlændinge, bar været
lfuldftasndig indefluttede. Førft iJTag
»opnaaedes Forbindelse med Byen:
Jved Hjælp af 6 Nensdyr naaede man
ned til Vullmsigaardem der liggkr
vcd Bin-us Grasnsc og fik hentet de
nødvondigc Lcnnedsmidlen
Fdirkc ou Stat. Il)c’adrid, BR. Febr.
Efter hvad Vladenc moddelcr, cr
Forboldet nnsllem Spanien og Vati
kanet kritisk. Statsfekrctch Merry
del Val thater at aenoprette For
holdet til Spanien, medmindre den
-spanske Ncgcring forpligter fig til
Hforinden at komme til en Forstaaels
’sc- nimaaende alle fvcrvende Spøkgss
"maal med Kurien. Spanien bar kun
ftillet Forflag om, at de spanffe
Viskopper eftcr Foreninqslovsfors
Islaqcts Fremsasttcslse skal udtale de
res Mening om det.
) Lissabou, 28. Form Tkods
Autoriteternes Forbund hat« man
!gt- Prasftisr nplasst et puneliqt Hur
Hdcsbrcsv for Mchithsdcrne J Sa
HIIona Correa er Sognepræstcn ble
vcsn arrtsfterch fordi ban mistasnkes
for at agitcsre nmd Nmerinqew
Te russith llnimsrfitotelx Miti
-s«-nsn tm- Rultdnvlnssninan bar una
ileruud as Uroliulnsdrrncs colmkssct
437 Etudcnter fm Pctksrssborgsllnis
?Vcrfitctet, 75 fm Mufkwa, llss fra
.llnincsrsitctcrnc i Cbnrfmv, Oft-m oq
F:)««.,1m«s«(tmm, liaesmn ban ogsaa bar
»lscvilqet 12 Professorer n(sd:l.!kosk1va
yllniurrsitetet dorcss Afskcsdslieslasrittg.
Stor stigt vcvkkcsr den From
’c1mesmaäde, der er bragt i Atmen
«dell"c ones-for Roktor Mannilov i
s:Vkost«nm. Gan bar ikke Not fanct
lsin Affked som Nektor, nusn er oqfaa
blau-n fnt nd af »Na-Brander
Tyrkict og Grækcnland. Konstan
tinopeL 28. Febr. Efttsr hvad Va
lien i Msonaftir meldet, vekslede
tnrkiske oq qrasfkcs Tropper i Ganr
Skud i Grænsedistriktet ved Dorne
nicon. Kompon, i hvilken der vaa
Aræfk Side oajaa dcltog civile Per
sone1«, vorede en Time.
Ton tyrkiske Regerinq hat« faaet
kkskeddcslelfe om, at Grækerne bar for
; doblet Vcsastninqerno paa alle Grasa
Ifeposterno. Den tyrkifke Charge d’af
faires hat« anmodet den græsce Re
gering om at treffe Forholdöregs
Her mod en Gentagelse af Summen
sitt-ene