Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, March 14, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « banklnkew
is thi
Umly sEML WEEKLY
ihm-st- Nswskskmcie
Published in l". s. A.
It- is uwnm »F
sisms UMTEU nkmtsu m-.
I.(,«m. Ututecn"
fix
Just is publishwl .
Dan. Luth. Publ· Ho. -9.
mais-. Nov-. CI
si
-«.
O
WHAT-seenH
— - — - » ----s—-s--ss-—----Vq·
F »von-liessen«
n det eueste hauste Blsd
i Imerila, der tiqu
to Sange
CM IILOII
Idgtves If
its-«- ««"«. »t. »so-.
Wir-. sähsjstsk
III-Henn- des-·
Oks III IIILM
Dis-Au
-
2122..21. II
Bleir, Nebr» Tirgdag den-XX Mart-Z 1911.
"« »»2.(kkjksksxgk
Eis nåsoig Chzsslosioæ
NO Tons Tynomit foraarfagek or
dentlig Jotdtystclsr.
W ljcl By sdclagt, flerr Hund«-de
Mcnucfket kommen til Stude,
dog kun to dreht
-:-snosl)a, Wis» 9. Manc- —
Den lille By Pleasant Prajrie ode
logdes' i Dag, og flore Statt-r ty
sicdeis af en Umldig Eksplosion, den
stistsstcs i Krudtindustriens Historie i
Amerika Pan dtst Steh, hvor den
ftoke Laflin Rand Krudtfabrik jtod,
ists Nr tun on Vogning tillmxus og
seit-»n- ct storis ILml i Tusan Ton
Hit. Gn Moos-mit Projer Haku-r
Wes-! miicisjdt Im must Landst,
Um- .«.;: den timde Mru sei-et lmrtnf
en ;-71ynii,1 Damm Its-or Vauninqskss
intsis okx Butikkvr froh sur 12 Timisr
Tuns-n« ci· dvr nn nmsp bmsndksnde
Wem-r og glohcch Mutstm Lignens
n: Zjlfaslde i Landsbyeme Truess
doch og Vristol, henholdsvis tkc og
firc Mit fm Ulykkodstedet IW1
Mem et- ødelaqt.
Tot er nasften et Undth at tun
w Füsnneskcr omkom Et of Oste
ms er E. S. Thompfen, Veftyrer
of ..M1azc« Fabrikketh book den far
5us Eksplosion fandt Steh. san
Jn· 1 Fabrikkcm d»a Eksvlosionen
Efeu-, oa man hat ikkts set ham »den
Misg Lillie Finch, en Snerfke i
Elgin, Jll» dsde, af Nyftclien. Hun
Tod ocd sin Symaskine, da Eksploi
sinnen indttaf; hun sprang op; skrea
og saldt død ons.
Blandt de mange faurede oaers.
Ernesi Vonufcll fm Kenofha Hun
blev livsfarlig saurer Hun var i en
Groceryoogn og lmvde sit lilleBarn
zum Armen, da Eksplofionen stete.
Besten blev bange og lsb løbif, oq
Mri5. Vouujell blev kostet til Jor
den. Bat-net faldt yed i Banden af
Voqnen og blev fundcst nskadt
Der fkete i det lle fern Efsplos
sioncere foraarioaedoszi mstmsasuzp
ningen af 80,(W) Ottinqcsr Ginnt
Powderx 25,000 Ottinxusr Krudt,
5om var under Tilvirtning og 180
Tons Dynamit chr Ltting Giant
Powder indeholdt 23 Pund af
Zorwnsgftoffet eller not til at spræni
ge et holt Negiment i Laster
Rom Gange hast«-de strdfiaden fig
under infttslsornu og fern Gange
saldt den tiflmae i sinc- namlv Fol
dcsrt fywr Manna tog den Nuinerne
as «.!’k«-31,nink1en, sont blev revet i Jtyki
for as Nyftkslseu med fig.
Ton første Nyftclfe føltcs FU. 8.15.
svab Aarsagen til denne var, vil
man maaske aldrig faa opdaqet En
Rufst var dct 1naafke, som forvand
Mu- ..Mla3ing« Fabrikken til et Jlds
hav.
End som der to Ekesvlosioncr til
san hurtiat offer den form-, at det
bot-tos- snm et oncste forfasrdeligt
szk Der vor en Pause of noqle
faa Mimttter, hiwrpaa to Eksplos
sioncsr Mute hurtig efter hinanden.
To molk-te at Brand-n hnviie naaet
Krudtct oa Dynamitten.
Pleafant Prairie var on lille By
med imaa Hjem og havde 700 Be
boere. Over 60 Hase blev sdelagh og
flere Hundrede Menneiker blev uden
XII-»Im
Nædflen i Kenosha var næften
lige jcm stor som i Pleafant Prairic;
de to Bver ligger jo kun seks Mil
fra hinandm J den vestre Del af
Kenosha blev hoc-ist eneste Spejl
acasrude knqu Alle troede first at
det var Jordfkælv, og Falk ftyrtede
nd of der-es Hufe.
J Rats-un Corlis oq alle Vyer i
en Omkreds af 100 Mil føltcs RU
stelsen. Der kom Forejpøtgsfel her
til over Telefonen fra Nimmt-see
c
Chirole Grund Oaucih ).).’ic1)., oq
»Zouth Bend og Michigan City
»Juki« og nmnqe andre Bycr, da man
lfik at uidc, at Aal-jagen til Rystel
isen Um on Eksplosion i dlkasrhedlsn
ins dienojha
I Underretninqrn Din, at Mrudtfas
brikken i Pleaiatit Prairåe var
prrængt i Luftcm bleo telefonercst
ltil sienosljm men uden Dotaillciy
ou al videre Forbindelfe lslcu af
itaaret. llnderretninqen kaldtc imidi
lertid Hund-redet af Menan her
Ifra Wunsha til Iliykkesiledet, deri
llilandt Simoi- og Zimcspasflsny og
næsten lwr cui-sie :’liitoniol1il i By
Icn var i Brim. Da disie ankom,
inar der fuldt af Panät i den lille
»Bo. Mariae af de iaarede liandc ile
;famst Tilsyn. Byens eneste Lasqe
die-i hell-frei of lidendc Mccnd og
sinindcr ou Børm oq han arbejdcs
,de mcd Heiickrcrfter for at give dem
iLindring.
: Et Efe-trc1iox1 ma klkortlnwiiisrn
LBauen lslen oqicm ist«-: Zier-im :J.
Ide- lsmrst innrech blcsp t-r.:.;t mn Bis-)
;i dem-, oq den-Es Saus Jln ixrlsikzz
West Daa Weit-it To Tuttcs TM icrlod
Plisaiant Prairiv, var d-« ists arm-L
Menneikvr tillmqe end noglc . »ew- »
tn Zbcrificr,« jom bevogtedc Steh-Its
kaes ist Jus itod tilbagu ·
Hundredcn maaike Tuiinder blev
let saure-L J slere Minutter eftor
JEksploiionen regnede det i den oms
lligmsndo Euu as Murbrokker, Glo
der og Jernftykket lit lave Bygnins
act var fpmsngt i Luften.
sil. 1 nceste Morgen stod en Bog
ninq oa truede med at gciitage Ulys
ken im Aftenen fort-d, saa ncrr iom
den kunde qcsntages i den fokulykkc-"
de Ecm Bygningen er et Concrcte
Dynamithus med 16 Tons of det
fatlige Stammwa Hvorfor ingen
Eksploiion ffete er ikkc let at for
sma.
l At ikle flero Meinst-Tier ntistede
Livet, tilfkriver nogen den Omstasns
dighed, at Jndbyagckne i det hiern
ssigtc Tisirik bar haft san mange Er
faringen med de farliae Sprængftofs
fer, sum fabrikvkes i den-s lille By,
at de ajorde det emssth fom de bar
qjort under lignende Omstasudiqbos
der, de sprang af Sied, saa rafk de
kunde —--s bort fra Vym, san han
de kunde komme-. Da de borte det
førfte Brug, satte de af Sted
Tot financiello Tab vil man uma
fke ifke sna fuld Rede paa, før flere
Tage er qaaot Fabrikken owrdfwts
ites af Dtmont de Nemours Co., of
imilfcsn den var en Branch, til PL
Is««-),W«. Men dkst storc Tab af
kacsjlalasx Vyaninacr, som ltlcv for
jmfch na mindre- Bnaninan fam
«styrtede samtnen, or det ikke let at
somsrüs. Noahs tin-nor, at dette Tab
Jbelølw sia til Hof en Million Tol
zlaritsv Tabrt af Hase-ne i Pleasant
H«X1-airi(s oa Briftol anslaas til RAE
"«««. Tot samlcdo Tab nil oftm- dom
Lmsrflkm blinkt 82,5«(),s·)l)0.
Tot var nanjkolia Torsdaa Aftcn
at finde nagen af Kompamiiets Em
bt«dsmasnd, oa Arledorms var heller
ikke meget snakkesaliae Dct blev op
lyft, at Arbcjdsftvrken vcd Fabrik
kerms var 10 aller 50 Mand. Der
benyttcs faa lille »Na-w fom muliat,
forat Tabet af Mennefkeliv ved Ets
plofioner fkal blive saa lille som
muliat. Af de 40 Mænd arbejdede
tun 17 i Fabrikkea Alle de, fom
ikke blev drasbt eller faaret, rømte
ud ved fsrfte Lyd af Eksplosionen.
J Kenofha havde man fuld Rede
paa, at det var en Krudteksplofion
og ikke Jordskælv, fom man trocde
saa manae andre Siedet langsMichii
aanstens Bredder. «
Farmbyqninaer i Nasrhesdes af
Kenosha oa Racine blev sdelagt, oa
Kreaturer dræbtes. Det er muliat,
at flere Farmere og deres Familier
Liggcr døde i Ruinerne af deresi
Hiern.
Egueu onckrjng den ødelagte II
brik er under militært Opfyn. Sherif
Stahl Var en lille Hær Deputy
Shcriffiz, sum har oprettet cn,,Fire
Zone-« en diuart Mil fra det Krudti
WI, som staar tilbage, og ban til
ladcr ingen at komme derben.
Det er den fcmte Eksplosioti i Løs
net af syv Aar, ug Arbcjderne er
blevct want til at Mute Ulykket.
Mcn en Ulyle sum dcnnc haode ikke
den ældfte Arbejdcr i Fabrikken kun
nct tasnke fig.
U·t·5p1s.1sioncik føltcis sum Jordfkaslv
mange Stroer - saa lonqt borte
sont i Elcholaim Ohio, Guitton
Jsa., ou (8’)os·t)cn, Jud To Ryswlser
sollt-H i Lockport ogWillowZ prings
Jll» og manch Vinduet blcn knufte
saavel i Hjem som i Vutikker. To
zscnftclscr foltes i Barrington, Jll»
som Hauer ’.«) Mil fra lllykkesftedet.
Mms Vindnct blev knqu Et Bindi-e
faldt nd ima Gaben. Folk der vidf1e,
ot dot ikkcs var noget Jordfkælox de
hmch sc Lmsrnc fra Krudtfabriks
ken. J Clcxsseland Ohio, og Ilintoty
Ja» troede mon, at dest var Jord
skælo Scismoqucn i St. Jgnas
tin-I Colloqc Obferoatorium E Cleves
land antydedo Jordskaslo Vibratios
»er, sum begyndte Kl. 8.15 og vqsl
ysedcs 25 Minutter. Der var to ster
skilte Rossi-lieu (
Fm Michigan City, Ind» kom
der Meldina om, at do trocde der
at do bavdc haft et Jordskaslv ved«
27 Tidm
J Ell-hart Jud» havde man følt
dct Kl. 8.26.
Mattie Jener, fom ticnte i Ar
bejdcsrnes Vonrdinghus, bleo faaret
af nedfaldende Murbrokker og liq
ger nu paa et Hospital her ; Kenn
sha.
Charles Hanson af Pleafant Pras
rie figer. at han kørte paa Geneva
Vcion øfwam da han faa ei LUS
qlimt ou følte en ster NUMle M
ftvn ftcflcde oq hans Buggv væltcde.
Sau faldt nd on fik flemme Kom
ftcslfer. »Don ved sitt-, boad der blov
of Besten.
T. A. Rates-, Stationsaaentcn i
Plcsafant Prairie. har hole Honech
indfoøbt i Vandaqcr, men han vil
alligevel ikke for-lade sit Arbefde. Det
oar lmm, sont tilkaldte Ohrle føk
Toloqufforbindcslfon nusd androVycH
bloo odelagt 4
« Endnn folgende Enkolthcsdm ’
sfäonosim s hvcrt Vinducs i Vom»
» knqu
Nacine « hole Byen ryfiedes, stor
)Skade paa Ejendom
Wanme - - Vcborrne farcr nd
Daa Gaben, menonde det var Jord
fftlsllx
Lake For-est —— fafhionablis Bis-m
lsksfkadiqech
Evanffon — Vor-n kostet Spor
voqnstfcnesten nfbrndt.
Cljimzw - Vnen koste-I af Ztødes
us, Vanif i Tisntrcs og »Gott-Her
Garn — to Stsd Mess, antaact
sur JokdfkæÆ
Aurern Byaninaer sitt-r
Skrask i Madam-.
E Elqin ——- en Kvinde falder død
un, ftor Skado paa Ejendom
Vurlingtom Ja. —- Stødene an
toacs for Jordskælv. Mennefker for
kkrwkkes
I —- .---—-—.
I E» fass-kam EIN-edition Tit
»Mutter-S But-can med-deles, at en
Ekspedition bestanende af Politi
chef i Papua, Ny Guinea, Stein
ford Smith, 2 Officerer 12 ind
fødth Politibetjente og oq 14 Vip
rere afgik den Is. November i Fior
sfm Port Moresby paa en Opdaqels
Yscssreffe til dct indre of Ny Guinea.
Siden den 7. December er der ika
Zindløbcst nogenEfterretninq am dem,
thvokfor man nærer Frygt for de
«keg Stab-is De nat med und
Wolfe as 2 indfødte, der er naaede
from til Goaribari, være bleven
bracht Etx udsendt Hjaslpeekspedis
tiun sauste-J ligeledes. Meddelelfen
er endnu itke bleven bekræften
Uroen i Indien
Ohr-ringen i Indien giucr jig sta
Dig uye Udflag og samler sig stadig
oiu Vengalen, jasrlig um Nord- og
Llftbengalen.
De Fnrhaabninger, man haudc fat
til Lord Morleyis Reformen har fo
rofobig iffe vift at slaa til.
vlgjtatorerne findet særlig Ind
Hmm blandt de Innere Embcdsmænd
Jud Jerubanes og Postvasseneh foers
läg ssal Cmbedsmasndene ued As
Eam -Bengal-Baneu Dir-re fjendts
ligiindede mod det enge-like Regi
niente.
Det Mord, der forleden Nat i en
as sialfstttag Sidcgader forønedes
naa den indifke Politiinspekisy er,
i fl. »Verl. TagesblA——ingenlundc
m emsftaascnde Beaivenhed. Quer
suld pa Jcrnbanctog og Enkeltper
soner hører til Tagen-s Oxdem og
dissordet i Xialkntta var forbcsredt
Wer i Forvejen·
Munken Jlioder cg den
hellige -ynode.
Den Modsland, Munken Jliodor
lmr reist tnod den hellige Synodeg
Befaling til hanc om at drage til et
andet Kloster, synes at jtulle faa vi
dere Følger.
Der har, lige siden stirlen under
Peter den Store blev sat under Sta
tens og den hellige Zynodes For
tnynderstab nieset en Benasgelje i
Russland der gik ud Paa at faa den
hellige Synode dort og faa stirten
scillet uiniddelbart under Czaren
Tenne Bevoegelse har nn benyttet
Lejligheden til at reife sig on stille
sig paa Mnntens Side, der ljar appel
«leret til Ezuren sont den ortodokse
nirkeszi euerste Hoved
Da den leiserlige lldsending var i
Tsaritjin jdr at nndersøge Forholdes
ne, kastede Jliodors Till)a-ngere sig
paa since for ham og bad ham fige
Czarem at de ønskede socn den ortos
dokse Kirkes trofaste Medlennner at
ndlyde Cmren nlene nden Syktodens
MelletnkonIft.
Der er si fl. ,,Tnill) New-J« —
Zandjynliahed for-, at et stierlt Par
ti Ved Hojfet nnderftøtteT klIknnlen
Tenno-v Telenmnt til lmnss Ven
ner lød: »Im beder eder dIn at an
raabe otn den himmelsle Czars Ve
Hknttelsix sua uil den jordifke Cznr
dqfna lmoe kllledlidenlnsd tned o—3«.
Mobiliscringcns chfiqt
Ocnsiqtm mod Molsilisoritthcn as
onn- «-n chsksdodtsl as vor smacndc
Oasr lang-:- Ncn mmämnffc Nrwnse
er ikke lcrnacsns en Hemmelighcd
Den mericansko Jnsnroktiom fqu
i over et Aar har forftyrrot den
nationalis Irr-d oa tilliae voldt lldi
landet Befvær, stal standfes, og det
mener Reacrinaen i Washington
kan gøres ved at oprettc en staer
Grænfevagt, saa der ikke kan ind
fmugles hverken Ammunition cller
Mænd fra dotte Land. En saadan
ernscvaat skal de 20,000 Solda
ter udaøre. —« Maasse der oasaa
bag om denue Hensigt kan ligqe
en anden —- cn lignende som den
der laa til Grund for vor Flan
des Jordomsejling.
Vetoloven i England vcdtoaes for
leden·ved l. Behandling med 351
St. mod 227 St
glorden kunst. ,
Zultaucu af Marukko uil i Løbet
saf Fomarpt aflcrggc Besøg i Tetuan
Zog Tanger. Det er 20 Aar jiden
Isultanen lmr gwstet Zangen
, .
I Den østrigjke Flyver Flasch ftyrs
tede den 213. Febr. fra en Oøjde af
Hm Meter-J i Oauet mellem Monte
Carlo og Nizza Flyveren blev red
det uskadt. I
.
Søulykke. Cl)risttans1md, 21..
Februar-. llndcr en orfanagtig
Ztorm i Aste-H gik 53 Fiskcrlmade Un
der, og ll Mund Unfrieden En;
Band favnes. ’
Den tyske Hast-I Forøgplse i
Fredistid us ncsdtagct i Rigsduaen
incf UT Et. kund sitz (Zocialdcmo
traust-, Polakker oq xk af Contrum).
.
J Petrifmh rnsjisf Polen, or en
same cftcrsmt Bismame Trcschsis ·
lu« Dies-sen arrvftcrrt tilliqc med en
of sinc Wenn-IS Heu Our drroet
Pigehandelen i Llarems. ’
.
Purticulier Staufen i Hadsund fik
r Fø’ae »Habt-o :!lv.« forleden sendt
et 3 Al· langt Stind af en Klapper
slange Hans SM, der er bosat i
Florida, havde ifudt og flaasst Stan- l
gen. i
Tr theol. siroghszonning død. «
Den 19 Felix-. ofin Dr. siroghsTons
ning ved Dir-den i en Alder of 68;
Aar· ’
Den afdøde har haft Priesteger
ning forskellige Steder i Norge, ogU
saa i nogle Aar Lcrrergerning Ded;
Pastoralieminariet, men hans lrbej-«
de faldt doq for en nceget stor Deli
indenfor Studeretamrets Virgge
En ikke ringe Masngde teologiske»
Vasrter sonstiger fra hnns HaandJ
blandt hvilke Honedværket er »Den
.t«ristelige Togmatik«, som han udgav
; Aarene 1885 » 94.
J 1899 søgte han sin Llfffed, efter
at det var kommen klarere og klarere
frem, at han droqu mod Romcrkir
ken, og i 1900 tradte han aabenlijst
over til demse
Tu dirjstnp i Den tyrfisie Hast-.
TU· lu’!"«kk’dc’ Um Vvqlmdklfwl If Mk
nuo Rmnnontc i Tut-kin stoc Amei
fLrism lslandt Irre-Mnljmmncdmusrc
for den alsnindtsligo Vasmepligt, der
tut stuldj indfsrcik
Mm Vmcjstringcn er allen-do be
tydelig Mut-t. Tot viwr fiq san
uonjkcliqt at jun-ne san forfkellincs
Elmncsntcr i sannnc Hart-, at man
tasnfcr pim at asndns Vom-n out dm
almindtsline Verrucpligt saalech, at
dcst blixnsr Jkchuhmnmcdanote ti1s
lndt at blims fritagct for aktiv Time
stc mod at ndrodo on fast anrlig :le
Aft
.
Den tuste mvnprjns til Rom.
Don tyske Regerina bar net-rot i en
lnsl Tot F01«!(-gcsnlusd med. lworlp
desrs den fkuldks forlmldo sig oncrfvr
sdksn italiisnsfe Nationulfost -- det
Ajaldt jo om ikfo at finde det fatolfke
Centrum altfor weg-ist
Man har nu—--- i fl. »Nam
deutschce Allg. Leitung« - s—funth
den Løsniyg, at det ikke bliver Kei
ferparrct men Kronprinsparreh der
overbringer det italienske Konqepar
Lnkønfkninikm
Mindesmcvke paa. Tolstojs Grav.
Under Forsasdc af den bekendte Tol
stoi-Maler Rjepin har der i St. Pe
icrsbom dannet siq en Komite af
Forfattere ng Kunstnere, der foretas
qcsr en Jndfamling til Mindesmcers
ke paa Tolstojs Grav.
s Mindesmærkct, til hvilket der al
lerede er iudkommen en betydelig
Zum, kommer til at beftaa af en Høj
af Ztenblotfe, hvori der indretteszs en
Mnrnmrl)al, i hois Vægge der ind
hngges Citater af Tolston Skrifter.
En Etappe-, der prydes med alle
qorifke FigureL skal føre up til Onl
len.
Zuerst pa Mindesmærket jkal fin
des et Kurs paa en Bibel.
Edsoorneretten i Nizzm annks
rig, har idømt Tr. Brenxiiies, der
i sin Tid myrdede sin Suoger, Di
rektør for Nizzns Obfervatorium,
Chnrterois, for at komme til at
awe hom, livsvarigt Tugthus.
Den traadløie Teleqraf. Paris,
Bl. Februar. Meilem den tiaadløse
Teleqrafsmtion paa Eiffeltaarnet cig
Ztation i Glacebay i Manada fores
toges i Gaar en regelmcesfig Uds
veth ling af Telegrammer· Afstans
den mellem de to Stationer er MOO
Kilometer·
Enge-Ist Instit-Ia Et Mcdlctn af
llndcrl)nfct, den nafhcrnnichatjonas
lister Giomell, der offentliq havde
lsesluldt llndcrhnscts Forntand for
Partiskhed, er paa,- Forslag af Pre
1niorministcr Jlssnnith bleven ndoluks
ket fra Underhusets Møder i 8 Da
ge. Forslagiet vedtogcss uns-d ZH
St. mod 8—1;
.
Rnsrifernc i Perfien Fra Telwran
cnelchs, at den Entheidsmand der er
beordret til at underføge Aarfagen
til den rnssiskc Konsnl i Jpahans
Tod, anser den Antaqelse for fnldt
lnsgrnndeh at der foreligchr en For
brydelfe. Konsnlen blcv faa Tage
tidligere fnnden druknet i en Vrønd
i Konjulatexs Guard.
Tinmqtiqo Postbude. Berlin, 23.
Februar. Til Momenbladkmc tose
gmferes fra Hamburg: To Poftbni
de, der er blevcn arresterede, hat« til
ftaacst at have stjaalet on Penqesæk
incsd 91 anbefalede Vrevch der var
beste-tut til Paris. Vrevcne indeboldt
intidlertid kun Veksler oq Chors-T
til Tels til ftore Veløb, men innen
rede Verrat-.
Rigsdumacn i Ruslnud dar wed
tuqot et Lonforflaq um lldlisncrinq
nf F01«l)rndcsrc, dcsriblandt n-,-,5"ac1 vo
litiskv Form-Oberts, for fna nidt de
nss Forbrndelfc hat« nasrot reitet
nmd ist fremmvd Statsovstboncsds
Lin, Frihod,«.cscsll1rod oller Ære.
lldleverinacsn or doq betinqcst af, at
den udlcsvrwdc dønmuss nf en or
dentlig Domstol og kuu for den For
brndclch der bms nasrct Nnmden
»ti! IIdlMsringciL
! .
’, Evndagisnalq i Norm-? Ost nun
Efoljat RosrTlAkL Don not-ski- Akt-Hering
Umwde ftilcht anxmaende at Mulqu
«q« thustiimsynla til Jmidaxusm
nmdto naturlixwis csncsmisk Protest
indm for kirkeliqe Krcsds(-.
Stortinaets Kichsgruppe hat« en
Iftemmia kamst Stillina inwd For
fanot. »Komm-d kan« fkriver
»du-Unsinn llqoblnd« ..Enøms
nimmst forlmalwnttiq lustmzxtoss som
nfqiot·t.«
)
)
1
Jødeme i anlon3. Riqsdumaen
sbehandlede i sit Møde Onsdag den
I22· Febr. et af 166 Medlemmer af
Oppositionen oq Centrum fremfat
Forslaq om Ophcevelfe af de in»d
fkrænkende Bestemmelfer om Jøders
nes Bofættelfesret Duman veds
toa misd 208 St. mod 138, at den
Iikke vilde udkale sia hverken for ellcr
imod Forflaget, men vilde overlai
de det til Udvalqet vedrørende den
perfonliae 11krwnkeliabed, der fkal
afgive Betænkning inden en Maa-·
lud-, at ais-re, om en faadan Op
hævelfe er Unsteliw