Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 28, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « passieren« F »Na-liessen»
is che- ck set eneste hauste Glas
0u5;.- SEMLWEEKLY i Immka, der uvqm
lMNIsH NtcwspApme sc Isllgc P
Puhtished i« U. s, A. om Use-I
Isgwes as
H Li· usw«-U h)
«Tnh III-»Um DAMin m-. Ists-f UND-. Mc XII-TI,
tun-. man-tin
usw-. Uns-euc«
III-Kunst- fes-des
Et- vts Latiums-.
«W-»--sw--M.
, .
all-« t-« Isiihljslnstl IV
) Dan. Luth. Publ. Hause-.
til-sitz Nebr.
-L—
gez-fix »sp« - « «-—«·««s:;·i;;:2:-s-i;i.;x;gis-sagden kgf".s,-«-3zz.zxki.z«.
« »Fo. Amng
Panamckanalens
. Befæstning.
Vcdtagct i anct med overvirldcudc
Majoritet.
En Uksdvcndighcd og ingm Lov eller
Traktat derimod.
Lxäaiiiinqtoih 25 Febr. — Spørgss
nimmst om Pmmnmfanalens Befwsts
«ka lslcso i Viiskelighcden afgjort i
Listen, iDcst chrcesentanthufet mrd
en ouervasldendc Majoritet bevilgei
Dss PZJUJUDM til at bouynde Arbei
det, der i det hele tagrt aiiilaas til
812,()0«,U()«. Ter er ingen Tuivl
om Udfaldet i Jena«-L hvor Stems
ninxusn sinks- at tin-re 2 mod 1 i Fa
vør ai dimmlcnsts Vefasitning vcd
Londlmttcriec Onkel fix-into efthr
den«-d I Zinner Pol-at Ton virkci
lim) Plfanslsis kom, da .-ii’rissm"·isntmit
Tnmiion im Lisiimisiom ioiisfloa isn
Wust-ing» der lod min. at intcst ai
Dis s:3.«is«,is«» nmnttc limwa for
Prassidcntisn liaude forsimt at km
Traktatcsr nun-tm nich alle de Ic
dende Zonmgtisn i hville hist-ie- na
mnterer tiiisiitmlitet og internatio
nol Vesihittches of lianalew Nenn-c
ientant Eberlen fra Kentucky an
greb dettk Ændringsforilaa nie-act
fmsrlt og isaapeqediy atsdet var
ircsmint alene i den Heniiqt at for
bindke Bevillinqen. Dervaa bit-v
Iawneys Ændringgfokilaa siodstemt
med 130 mod 63 Stemmer.
txt Fartlag as dskovrwtentant Kri
ser fra Ohio om holt at stryae Be
vitlinaen blev nedftamt med 185
mod 51 Stemmer.
Ton virkeliae Interesse i Te
battesn snnth at krcsdsc am Tata
nenszs Ændrinasforflaa oa Taler
nc for og imod dcttc af Mr. Taws
ney oa Mr. Sherlm Mr. Tawnckx
en Etalwardchwtblikancr, saa over
til den demokratiffcs Side- for Entn
vati og Applauderina oa fik beaae
Mr. Ihm-lett en af de demokratiske
Ledere i Das-st, lsnnedes med en
Ovation fra de republikanste Med
lemmek. Manglen af omkring 20
Nevublikanere, der holt var inwd
Vefæstningsteorten, opvejedes af et
liancsnde Antal Demokraten kam
isar indes for chæftnina.
Noprwspntant Walter J- Zsuith
im Iowa aabnede Debatten for« Be
fasstningcm oq ftkaks fulgtes ban af
klirmassxsntant steifer, der var imvd
Veswftniua Fra Lil. 5 til M. 10
var Diskussionen alnsindclia, og
itfc mindre end on Sack- dlltedlems
mer holdt Taler fra sent til tnve
knkinuttmc Mr. Smith lustraatcsdes
almindcliq som tttcprassentant for
Adminjstrationcn Da täten-de forskels
stiae Traktatvr for at beuise, at Uni
ted States har absolut Nat til at
befasste Kanalen.
-ZU(1U!" Illllllllkn UUUcl· »Pflqu -
saqde Mr. Zittitb,« san uil vi imm
gjoxst et Udtmg as stun,tm(),(««)
væfentlig for at for-ge vor Flau
des Sturm og ikke desto mindre
vilde en ubetydeliq Smnaat ved den
enc- Ende af Konnte-n vcrre i Stand
til absolut at for-hindre vor Passagi
iaenncm don, dersom vi ikke er i
Stand til at beskytte stanalens En
der og holde Ffenden i Afftand, ind
til vor Flaade kan komme i Staa
orden efter at væke passe-rot igennem
Malen.«
CnDel Demokrater udtaltcs, at do
vilde være indk for at befæste Ka
nalm naar den blev færdig, mcn
de wenn-, at Akbejdet ikke var lanqt
not frcmfkrcsdet til at bestemme det
nu. Dertil bemasrkede Mk. Smitb
nt dersom Befasftninqsarbejdct ikke
blev bcgyndt, medens de dyatkqe
Konstruktionskrwfter var til- Stede
von Landtangcn, saa vilch Arbei
dot komme til at koste flete Millio
ner Dollaks mete.
! Mr. Tawncy mcnte, at »dchom
ni vilde indbyde Verdens Nationcsr
til at Idelasgge smnalem faa tunde
: det letteft gøres ved at befæste Band
;vejen«.
! Hortil bemasrkede Mr. Sherley,
Hat Verdens Historie bevifer, at Nen
åtraliteten overholdes kun, hvok der
.er Fæstningsværker til at nødvcskk
-dimwre dens Otwrhold(slfo.
Kvindestemmeret
. i Illinois.
Fm Zpriuuficld, Jll» meddeltssis
.undrr Zä. ds., at den store Tag for
Zuniudissteinnwrctcslmmrqelscn i Ska
tcn er sat til den T. Martsk Te- Zei
« re, jurthwinderne bar windet i Wash
;ington, smnTaiIs oq Colifornitsn i Aar «
Ihat onst Smle hsisz zinindcme i Jllis (
noiii osn, at de ogsaa her skal tun-IN
nah et Ztridt nwrncere des-us Ort-J
"sk»—:. Maus. Med Miss Zank Adams H
i Epidfen oil zwindcrne den T. ;
(
l
Mart-J imstorme chisslaturen tu i.
Taler mn fem zllkinnttcsr l1ontbarN-«
re ·L811I·et—:s·slomith til Bedin- fok Ze
natetsJ Forilaq Nr. ZEI, som giwr
Kninder Rot til at ftemme for de fle- ;
ftp Vormbcsdsmasnd oa flere Stute-I
cmbedsmænd, i det hele taget otnsI
trent Fierdcsparten of de Emlwdsroi «
ster, Tom Mel-nd stemmer soc-. Jmidi
lertid liager Hufets Forflaa pnal
mekmsniks Bord udcu Komitcanlms;
falan. J
Traktaten med Japan.
"Ten nye Traktat Ined Japan an
aaacnde Handel og Skibsfart blcv
den Li. ds, vedtaaet af Senatet. Ef
tcr en udførlig Drøftelsls »Na-rede
Senatorernc fra Beste-n, at de ikkcl
nilde madfastte sia Stadfcrltcslfem va
dennc fandt Eted uden Navncop-(
raub. I
Traktaten jndcholder alten Artik
lor, af lwilke de flcstc del-Mr Spørqsi J
maal, fotn indcholdes i den gamlej
Traktat. Ton japanflc thnbassadør»
i Washington ndstlsdtc famme Tagj
lsaa sin Regt-rings Vrgnc en Erklwss
rnm otn, at den japanffc Rogeringj
er fnldt fordert-at vaa at msdliacslwls «
de den Bearwnsnina og fWntroL
den i de fidftc tre Aar hak ndønctl
med Hensyn til lldvandrina as »Jer
bcjdms til To Fort-ach- Etatlm
Stadfcrstolscsn as dennc Traktat Uil
fasttcs Japan i Stand til stralsks atj
beanndcs en Linordnina af sit Fi
nansvasscsn og at qørc en im Told·«
ordnina med alle Lande-. I
l
Gensidiglwdss
Overenskomstem
Trn or dct stun- Soorgsgnmnl ssn
ved Magre-Ich Zlntuing.
1
(
(
(
(
l
«
Den ital raten afftcmmcs dick —
Eksttascsfiow I
Washington, 25. Febr. —-- Der cr;
just en Mulighcd tillmxus for, at Ets- »
natct uii naa at stommc angaacndc
Gensidiadedstrattaten tin-d Canadm
oq at faa Venillinqsforslaqene gjort"
fm sm. Tot or imidlertid kun en
fjern Mitlial)c-d, oq kun dons Bitte-l
liggørelfe vil forhindrv, at Prwsis
dcnten spmmenkalder Konntessen til«
Ekstrasesfiotk i
Smatorcm som beføgtc Det Mäde,
Hus i Dag, oa fom ogfaa taltc »m«
Udfiqten for Afstcsmnina over Trak-"
taten med Canada, sank-s for cht
meste at have ajort fiq fortroliqe
mcd den Trinke, at derfom Forsla-:
get ikke gaar igenneni, er en Ekstms "
fesfion uundgaaelig. s- Præfident
Takt tilstaar over for bessgende, at
han hat kam ringe Haab om at naa
til Assteun1iug, og han viser ikke
ringeftc Trgn paa at ville afftaa
fra sin Trusel om Ekstrafesfion
Tismotmtijtc Ledere i Repræscsni
tanthuset lægger Planet for, derfom
der bliver kaldt Etstrasessiom da
at Hemmnime HenfidighedssOvcrs
engkoncstcn og at ændre Uldszchefsits
Icn og manske en 2 a F andre, men
ingcn almindelig Toldrovision.
Jngen tvivler et Øjeblik ons, at
msrsout Geijidighcsdsfpømsmaasct
forst er ude af Vejen, at Senatet jo
faa snart oil gøte jin notwendige
Fortetttiiig til Sidc og blive fakrdiq
til at adjouxnere ved Middagstxd
Paa Lørdaq, da denne Kotu1res’s
Tid udløber. Tor er endnu Tid not
i demu- Uqc til at behandle alle de
foreliggcnde Vexiilliimsforflag, men
dist lule dreier sig om Corrado-Duer
unszkomstctt
Rooscvelts vil poa Tur.
New York, 25. Febr. -— Baa Lørsz
Aug vil O«t"—:spms5idmt Rom-evele »Dir-Bis
rllouscksckt m den«-J Dotter Mifs
Ethcl begynde pna en lang Tut
nennt-m Besten Te vil rejse gennem
Syden derud og ftandse i Atlanta
og New Orlcans og derfra aaa til
Arizona.
Mir Iliooievelt vil holde en Neck
thonsdma ved California Univer
sitet, under den-s Opbold paa Kn
stm omkrinq en Maancdstid. De
agtcr at reife dkara omkring l.
April, oq Wo Tilbagevefen qennem
IEIN-Westen vil Roo«««evelt standse sog
tule i fix-re «af Nordoestfmtprnes By
ek.
Privatsekretær for Taft.
Chor-log- D Hilles fm Tobbs Fer
m. N. JU» der for Tiden er Assistcnt
i Finansdrwrtcnusmpt i Washing
ton, bar tnqot intod Stillinqen sont
Prinatfckretasr bog Prassidcnt Taft
1 Etedet for Charles D. Not-tun Og
Hilles Plads i Finanzdepartemen
tist vil km l. Marts blivcs fnldt af
Robert O. Vailm en tidlimsre Jour
nnlist.
Mir Hillvs bar nasrct on nf Pras
sidentcns nasrnwste Vennor on be
trocsdc dfiaqdqimsrc ikkc alone i offi
riksllis, nnsn tillims i politiszs Sagen
Gan var nwdvirkonde ved Tafts No
Inination til Prassidentvwrdinlwden«
on sont Crit-ndtliqhodsbevisnina dor
for tilbød Taft hatn en nigttg Stils
linn i Finanzdepartementht streng-»
cfter sin Jnangnration
Leids-sum Wim, H. Februar. Ba
ron Albert :)iotl)schild, Cnrfen for
Onset Notbsclnld i Wien, er i Tau
nfgnacst vcsd Tøden af et -Øjct·tefl.1x1,
67 Aar gaman
I
Ved rt Mødc i Zurianield, Jll«
den 23. Febr» ocdtog Statensti Gru
bearbejdernnion Beslutningcr, i hvils
kcs der toges Afsmnd fra den Ve
flutnina af den nationale Grabent
bejderforenina, hvorcftek der gewiss
John Mitchpll Valg imcllem at trasde
nd af Civic Federations Tjeneste el
ler at blive udelukket as den natio
nalc Gknbeakbeiderforeninq
Nortasrct af Ums. Qonjtantmopeb
25. Jst-bin — Et; frygteliu Fømc
as den italmindclig strenge thrr
« Tyrtict er de grcmdige !llres.sjc«ii
5øgclscr E Landistriktkrne Tre ind
sødw zuwer blcv nylia ungrrlnsn
af en Flot· Uloo i Rast-heben of Adn
Nazar. Irr opfwd en forwivfist
Kaum Ecn af Masndene bleo opasdt
of Ulvemy do andre reddede sia rod
at klatris up i et Trax —-«- En andcsn
Tyrk blev fortasrot af Ulve i Nasrs
heben af Landsbven Gun1u«fhloi i
famme Distrikt
Blonde
»
de Mcddclelfen ;
1
!
!
!
Negeringeu i Hayty hat« underI«et-3
tet U. Z. Udenrigsdepartement out,
nt Revofutiuneu i dette Land er
entit, og Udlændiugerö Lin er Fik
fert.
I
Jst-a Noine,:’llaft«a, berette5, at Leit
nnnt West af M. Jnfanterireginusnt
er frosfet ihjel Torsssag i sidfte Uge
sent Mil fra Tishou, medens hatt uar
ude i den merste Vlizzard, man lmr
fendt pna disse Egne.
.
Alfstemningen i Lorimerjaqen nd
satteis atter i Fredagö i det Wiss-se
Det er færlig alle de Secmtorer, der
er Ende for at Lende Lorimersri Valg
imnldigt, der fastter fig imnn at be
ssennue en Dis Tag for Afflentning.
.
Enliforniaisi Statsfenat hats sed
tageta en Beflutnitm, sont bestem
ncer to Aar-J Tuathus og en Mulkt
·af OBEUW for euhvcr Reporter eller
’:)iedaktør, der pul1liserer, bund Stor
jnryen foretager fig, for dette er
xmaet paa Rekord.
.
Milwautee er, efter hvad der be
!«ettes:-, i Færd med at faa anlagt en
Park syu Mit lang Paa beuge Zi
der af øore Milnmukees Niveu in
deholdende 500 Lleres Land. Omkofts
ningen ved Anlæget anslaas til
88I51,729,51.
l
- Eiter General ernard WoodKltELE
Iniim or dot nødvendigt at befasste
Panamalanalcn for at gørc den til
en Fordel for Landet i Stedot for Ucd
den at ndsastte Landct for Angreb.
Ncprcrfcsntanthnsets Bevillingskomis
te bar foreflaact en Bevilling paa
83,0()0,0W til Kanalens Befasstclfe
.
Tot acronantifch Selskab uil for
af et Momnncnt i Washington for
Løitnant thos. Selfridae, Ralph
Isolmstoncy Jolm V. Moifant og Arch
Horn-y, sum alle satte Lioet til i
dercs Forli-in Paa at mein-e Flyves
uidesnstalmL
.
U. S. Agcsrbrngsdepartcnwnt bis
rette-r awaaende Snefaldet i Jan
uar Maaned, at der er faldon Ent
i Nocky Monntains til at furfnne
Mode-me Platte og Laramie mcd
Band, lwnrfra faa Jrrigatiotwkanas
forfyttes.
I
J Fresdagsts Aftciis ratificeredv Ec
natVt den nno Traltat ined Japan.
Ecnatonsrnc følte sia oucsrlnsvifns oin,
at den ittc oit aivcs Anledninq til
Vanftclixclwdcr ocd thdvandrinq af
tmnslclims :’lrl1c-jderc. Selv Sena
torernc im Voststatorne gav fiq til
fredis i Hand om, at Japans Near
rinn felo vil kontrollere Uduandrins
gen.
Tenn- at faxnlc Pein-n- til Opjøreljen
lerne i Entomde on vestrv Nebraska
Ei uvcntct chøq. St. Peters
burg, 24. Febr. « Politiet indfandt
sig i Gaar uden Varsel i Westings
boufo Electric Conmaqnys Konto
rtsr oq beslaqloude alle Vesqer og
Dokmncsnter vedrøreude St. Potier
bom elektriskc Sporvejslinie. Beni
venbedm hat vakt ftor Opfiqt.
Dei meddclcs fra St. Paul, Minn» ;
at Gnvemør Eborbart nøler med at»
bestemmo Dato for Martin QMals
ligs Honrrttcslscn lmabonde at Lo- »
gislaturen skal vedtaacs ct Lenker-l
flaa om Dødsftraffens Affkaffvlfc. 1
Martin O’Malley er hfvmmebmcsns
de i Le Sueur Co san blev den M.
Oktober dømt til Tode-n for vedMift
at have myrdet stne to Stedbøm og
i Lesueur County er Folkeftemnins
gen stærkt imod hom.
f
vw
glord en rundt.
Berlin, H. Jst-braun sirigsminis
sterin har bestilt et nyt schpelins
Luftffik
Oscsiicsrnl Vrnn død. Paris, 2L
Febr· — Den fmnjkc Firigsminifter,
General Brim, døde plndfeliq af
klug i Mann
J But-nos- Airch døde forleden den s
xmmlc Pater Valero, Inens hats
niesfcdks for Alte-rot Hatt lserettede
i sin de Koffer M arimilian nf Wer-;
ifo, indcsn disums blcv sfudt.
To farliml Anarkifter or arrefth
ret i chrbeden af Jnnsbrnch oft«
rigfk Tyrol. Politiet paastmm de
var paa Vcsj til Jtalicsn for at fkudw
Kotij Viktor EmanueL l
mein-J Nationalforsmnling ljar be
sluttct at holde et Inffet Møde for
at kommtle om Afscndclsen af kn(
Tcnnmtiun til Ewrmaqtorne angem
ondc on weninq as w Qretasuømsi
war-let
lllykkosshmtdelso Paris, 11. Fe
bruar. J Skiferbrndone vcd Gou
rin baodo et silivpestykke los-net sig
ou smrtcdc uod i on 17 Meter dvb
Ekakt 6 Arbeidoro, der bofandt fiq
i Zkaktom bloo fuldftwndiq knufte.
I
Posten toaor on hol Land-Ihn St.
Petersbora. U. Febr. ——-« J et. Tele
aram fra Harbin meldes, at i en Ki
nesisk Landsbn der i Nin-beben har
Posten ndrndoot bott- Befolfninaen.
Manon Lia lna nde oq var dwkket
af Suc.
I
ålllistkrnkto for Spioneri. Wien
H. Februar Do horværende Blade
moddelcsty at Nitmester, Baron Stru
we fm Warschau or blevon arroftes
rot i Lombom som misstasnkt for
Spionori. For et Par Dazu- siden
arreftoredcs lmnss Forlovode Frk
Weer under fammo Mistanko.
.
Forlmdto EfurfpiL Paris-, H.
Fobrumx Im Tongin nusldos, at
Zultanonks Novræfontant el Gut-b
bas ovorfor den spansko Gesandt bar
nedlaat Protest mod Opførelscn poa
det hervcrrendc Toater of nicer span
ske Stoffes-, hoori der spottcs over
de Jndfødte. Som Følno berof er.
do panqasldondo Sinkt-er bloven stro
mst of Limsrtoiret
.
Apacherne. Paris-, 12. Folm J
Anlednina af den somer Tit-Z hyp
pims Ovorfald paa Politibeticnte i
Paris on Omexm har Politiprwfoks
tm tilladt Votiontono i poakommons
de Tilfælde soasvel i sont nchn for
Tjenosten at trcoffe de fornødnoFors
holdsreqler til Befkvttelfo nf dores
Liv.
Ei vollmnvnso Etslfknlr Im
Stockholm nccslhc-—:-, nt T1«afikaktio««ol
fkabot cksränqcsslwm Droløfnnd bereu
ner fin Nrttoqevinft for 1910 til 15s
:300,«W sit-. In der dissnden fm dct
foreaaamdv Am« er risse-word 2Mill.
Kr» disponercss der over 17,300,
sw) Kr. Vesiyrelsen aqtcsr Ist-ref
ter at foreflaa rn Udbetalina af R
Kr. pr. Aktie med 13,608,00 Kr.
Nedstyrtot Udftillingslmanhm
VrüsscL il. Febr. Maikinhnllen part
Vordrnsudftillinqcns tyjkes Afdelinq
or i Aftrs ftnrtvt. Man har hidtil
fmnquvt R Lin oq 7 sann-de
Smcm Sammenftvrtninqen
ffotc ikkcs i den ftoro MafkinhaL mcni
vod Nedbrydninacn of Hallen for.
Landbruasmafkincsr, hvori Trasforss
fkalnikmvn ftnrtcdc stimmen. En1
fransk Slrbejder dræbtes. 3 Arbejdere
sauredes let.
l Vcrrdisuld Kunstsamling. Brüsteh
J25· Febr. — M. Vermeerfch, en Del
lcndt belgisk Kunftelsker, som nylig
er død, har testamenteret hele jin
Samling til en Værdi af 81000s
000 til Nationen. Samlingen inde
holder bl. a. storartede flemiske Ma
lerin og ElfenbcsnsStatuer Den
cneste Betingcslscy der er knyttet til
Testamentet er, at Ztaten aarlig sfal
betale 8500 til Vermeerschs gancle
Tit-neu
Fra Portugal Lissabon, 11. Fe
bruar lldcnrigsministeren modtog i,
Gacir nugle udenlandskc Journalis
stor, til hvcm hon ndtalte, at For
nmalist med den paatasnkte Adfkillels
sc nf Etat ng Nim- var at sikreSams
isittiulicsdsfribeden og stille Unber
:.-i«:-n«iugcn og den kristelige Propa
ganda under Statt-us Kontrol.
Bladene meddeler, at Negeriugen
har affkediget Jnfanterikaptan Ne
medios Flusse-km fordi han havde
forsøqt at ophidse sine Kammerater
nmd Nepublikken.
J Coimbm hat« man arrcsteret
ei Student pag Grund af monar
liftifk Agitation.
FluiussportelL Stockholm, Il. Febr.
Tot skandinanifke Av·1c1tikerselfkab
bar i disse Tand lwldt konstitucrens
de Weiden Efter Befmrelsens Be
stemmelsc vil Selfkabets adminiftrei
rendcs Direktør, Baron Cederftrøm,
straks rcjso til Frnkrig for at more
sig bekendt mer de indvundne Er
foringer fxqtfivdsxe Scpsong
Selskabet hat vedtaget at købe
oberhqu to Endækkere. Den stor
ftc as disse, der vil faa Navnet
»Nordstjksrnan«, vil ogsaa blivcs be
uyttet i militært Tit-med, Den mind
ste vil faa Navnet »Polftjernan«.
Vegqe Maskiuerne bliver enfædede.
Senere vil Selskabet crhverve en
eller flere Todækkere, rimeliavisks ef
ter Fornmkaypm
.
Mrd Haandcn Don 311asrdcst. Pa
ris-, II. Febr. J sin Tale vod Duer
rwkkelfon af Nobelpris Erindringss
Imsdaillvn Inkønfkcch Senator Du
lmft d’Eftonrnc-llcs de Conftant, der
nldrig bavde ringt-agiet et nok faa
befkvdent Resultat og i førfte Nirkke
banch tagt-i Hensyn til Øjeblikkets
Krau. Oan fortfatte dercfter sanke
dcsI ou
— — De vod alle-, at vi sont Sie-n
ncsr of ct lemlasstct Fasdrcsland i det
vaabonftrntthv Europa i Øjebliks
kcst knn kan forfcIdc os fnldt nd paa
Von 7)kcstf11-1·dinlwd, ou dcst or den Not
fast«dix1l)(sd, sont ftøttcsr sin Haand
vaaunardchwftot. Vi takkcr d’Eftour
nettes-J Sc- Consmnt for dot fmre
Arbeidcs, han lmr afort for at frem
me Vroderskabstifølclsen mellcm Men
ncsfkexm
Ondnu on ls1«immn-"13rucvs:;. rllkifs
lc Jst-W ins Jst-n Crimusnsts Eøslclx
J London lnsskwftimsr Tomstnlcne
fis-I sur Tidrn misd on ksjondommolia
oa i maan Genick-»der interesxssant
Prncksis um Criwcsnski Eftvrladvnfkas
bpr mellom den lwnrcsttksts Elskors
inde, Mifs le Revis, ou den mnrchs
de Fru Crippcsns Spalten Mråcmnm
Som bokcsndt oprettedc Crippin
forindon sin Hmrettelsks et Testa
nusntc, i lwilket lmn indfatto Miss
le Neue til Uniwrfnlarving of alle
lmns Elende-le saaoel hans Pcnge
fom di- Juvclcr, der havde tilhørt
bans Mime Fm Crippcns Søster
bwvdcsr imidlcrtid, at Testamentcst er
ugyldlgt, efter at Crippens Morde-r
fknld er bcvlst, rsq bar derfor gen
ncsm sin Saafører forlanat det oms
ftødt on afort Fordrinq paa i bvert
Fald Juvelerne.
Herimod gør Mifs le Neues Sag
fører bl. a. gasldende, at naar Erip
pen hat lidt sin Straf er han MS
længere at anle Tom Fort-when