Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 24, 1911, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - — .-. ...-..-- .-,.
»Danskeren«
H-———k———-- -—
skedag den 24. Februar 191L
-:
Blät- Nebr. ·
Gubstjeneste i vor danske siirke
paa Sandag til sædvanlige Tider
Formiddag og Affen. Altergang om
Fokmiddagem Skriftemaal Kl. 10.
Sindagsskole Kl. 9,15.
— Past. Kjøller med Familie an
kom saa hertil i Fredags. Og i
Sindags var der som tillyft Præfte
indfættelfe. Men Kredsformandem
som vi havde ventet at se ved denne
Lejlighed, 11deblev, hvorfor Post.
Lang maatte forrette i hans Sied.
Efter at han mode boldt Jndfæts
telsestalcn, holdt Pair. sliøller Ein
Tiltrædelsesvrædiken og forrettede
den vor-im Gudstjenefte
Om Eftermiddagen var der atter
Mode i mäckern ved hvilken Lejligs
shed Past» P. S. Vig taltc, og et
Saugt-or fra Skalen fortrøiede For
famlingcn med set Var Sange. Ef
ter Mode-«- i Wirken Var Du- en To
cial Zammcnkomst i Kirkens Base
ment, hvor Winde-me opoartede med
Fotfrisknitmen og der gaves Anled
ning for Past. Kjøller med Fami
lie og de man-ge forsamlede at hilfe
paa hinanden og stifte Bekendtfkab.
Skondt »Beste-L fchliq om Formisi
dagen, ifke Var fcerlig aunftigL Vor
Kirken godt fyldt af Tilhørere saa
oel Formiddaq som Effermiddcg.
,,Dsk.« byder Past. stller med Fa
milie bjertelig velkommen.
—- Den enefte ved Stolen, der bar
Vætet alnorliq Jng, Stud. Franklin
Rasmusfen, bedres im ftadig. Han
hat begyndt at være ovve lidt hver
Tag, forftaar vi.
—- Mr. F. W. Gemm, fix-Ei- Zim
dom vi omtalte im- to Uqu Tjdkxi
dsde i Lord-Jas- og blev jordiasiiist i
Tirsdags. Komm Var en manqmariq
Forretningsmand her i Byen, førit
i en Jienkmmforrctning og fiden
fom Præsident for Blair Stute
Bank, der senere omorganiieredes
til Blair National Bank. Jan var
almindelig agtet fom en imsdekorw
mende og bædetlig Forretningss
wand. Politik beskæftigede ban iig
ikke fyndetligt med: derimod var
lian i mange Aar Medlem af Byens
Zlolemad. Ogsaa imod vor danike
Skole bek viite Mr. Kenny fig Tom
Bankprcefident færdeles velvillig. Dei
er san omtrent faa langt. fom vort
Kendfkab til ham naaede. lGan til
hsrte innen Kirke: men et velkendt
amerikansk Kirkemedlem fiqer, at
han aflaqde en klar kriitelia Beken
delse flere Daae før iin Dad. -»
Komm tilhsrte Frimurerlogem oa’
bang Bearavelie befirgejdes af
,Knigbt Templars«.
——— Tana Colle-ge »Vikinaernc«
tabte i Aste-Z i en »Bafket Ball Con
tes « nede i Omaha med et Team
fka Omalm Universitet De kommer
faa til at fpvtte i Hænderne og tcmel
bedre fat naslte Gang -—-- eller hvadP
— Brod bagt af Morning Glcky
Man-« tog lfte Præmie paa det
nylig afholdte »Wafhitzgton Co.Corn
Show«. Hekmed bedier »Morninq
Glory Flour« at være det bedste
Mel i Byen. Faas has A. Beck F
Co. Pris 8135 per Seel
Rettelfe.
J »Danskeren« Nr. 14, Side 8
pag Bunden af l. Spalte staat
der: »sehr-ums Jensen 82.00 fkuls
de vtkte 82.10.
"Med kcetlig Hillem
Th. N. JOriUd
THE-?
!
—
Om Bistop
R. F. S. Grundtvig
Gortsatffra Side U
Modersmaal er vort Hiertesvrog
- Kun løs er al fremmed Tale;
Tet alone i Mund og Vog
Kan vastkc et Folk af Dvale.
Sødt i Ost og født i Rad,
Sødt i Lin og sødt i Dad
Zødt i Eftermwlet.
Og det lcuondc Ord ital tiläme
vcere det jaeone; thi Sandheden
er jasvn og 1igefkem, Løgnen og det
falske derimod opftyltct okI bøitravcns
de. Underligt nok bleo ban Fclv en
as de nusfte frugtbare Skribenter i
Tanmarh og bans Tale foretoms
mer os, som lasset bang-« Bogen
langtfm at oer jævn med dean lan
gen indvfklede Eætninger. Man den
kod, figcr do, sont harte hont, jwvn
ca naturqu«baarcn af banss Vældä,1c
Verfonlighed.
Man kan sich, at i hatt-I stærke
Freinbæuen af det mundtlige Qrd
ligger daade hans Styrke og hans
Z:1aaå)c-d. Han er ster i det, han
fremdem-eh men ikke mindre i det,
han ooerscsr. Men merkte-list er det
at han, sont sammenligniimsrsvisks han«
talt saa nediættende out den heilige
Zkrift, han naar selo en af Ekrifi
ten scwkkt gennemtrwngt Personligi
bed, sont tun faa har været det.
Men en Ting vil man siden Grundt
oigss Tage kun sjcrlden mode i Tan
mark: En Pnrst med Manuskript
paa Prcrdikestolisn. Tat kan uære at
man kun altfor oftc hat forvekslet
Lin og Liolighcd, ——- nien det jrie
Ord skal lyde i de dansie Kirket
Det kan ogsaa »Ja-re, at man altfor
ofte bar fat Lyrik i Logikkens Steti,
men Forfyndelfen skal ikkcs Irrt-c hak
kende, stammende Tale.
Zangen
Grundwig Var ikio blot selo en
stot Zangen en stor Diana-, knen
han hat lasrt de danske Tigtere at
imme, lært det dankte Falk at imme,
baado i Hje1n, sinke og Skale, og
dct oar det, han Vilde Akte-, en
Folkesanger. og der lød manch og
mægtigc Toner fra hans Hame.
Man san uden Ovetdrivelse fige, at
Folfes og Kikkefangen før og eftek
Grundtvig er to helt forfkellige Ting.
Hospitaltirken ved Vattov hat ikte
blot Uæret Grundtvigianismens Mo
)dermenighed i Damian-L men den
)l)ar været en mægtig Sang
»fkole for bele den donfke Kirle
Og de grundtvigske Eloler hat- me
ret Zangskolek rundt om i
Landet Hvor vilde ikke den danske
Salmebog blioe fottig, hvis Grundt
vigs Salmer toges ud! Og hvor
uilde der ikke dline et ftort Hul,
Unis hand- folleliqe Sange og non-«
delige Vifer blev borte!
Oq det er Grundtvigianerne som
bar lært de andre Retninqer at syn
qe i DanmarL
Men den, iom er kendt lidt medJ
aandelig Krigsførelfe, ved not, at
eret on Sonnen er meegtige Baa
ben boade til Anqreb og til Forftzatr
DenfrieFolkefkole
T Er Lyfet for de lærde blot
Til ret oa galt at flave2
Nei, Himlen under flere godt,
cg Lys er Himlens Gave.
Og Solen staat med Vonden op,
Slet ikke med de lærde,
Beflinner helft fra Tau til Top
Hvem, der er melt paa Fcerde
Saaledes synget Grundtvig. Og
disje Toner Saat igennem hans
Skoletanke: Lyset er ikle blot for de
lærdr. Oplysning stal og maa ilke
være en Særtet for en bestemt Mas
je, men hele Folket, Mund og Min
de skal den naa til. Men Stolen
Til Konsikmationsgave
Stormænd
af Pastor Hat-old Jenseit
Les Umkreis-tscqu Species Pkis 40k»
DAleH LUTkl PUBL. HOUSZL Blut-. Nebr.
W—
flal ikke være en Trædemsllky hvor
døde Bogftavek bankes ind i de or
me Peblinger. men der skal være
højt til Luftet, vidt til Væggene,
og det levende Ord skal lyde derinde,
og det skal være en Skole for Livet,
ikke for Døden.
Der er nmaske ifte noget, der er
hlevet mere innen-: as de last-de og
dannede i Lamnark end Grundt
vigs Skoletante, og nægtes kan det
ikkes at der er meget i den, som
er fantaftisk. Men der er heller ilke
nagen of hatt-is Tanten der har
saaet fault-des Magt og Jndflydels
se i Danmark fom netop denne Tun
kc, og der er vel næppe noget, der
har tjent til at nedbryke gamle
Fordomme baade has høj og lav
forn netop denne Taufe-. Tons Vir
keliagørelse i frie Børneskoler, frie
Højsloler for Ungpommen af begge
Køn bar haft vidtrælkende Belnds
ning baade direkte og indirekte, haa
de i og uden for Tanntark. Og nann
lig Var den-te Zloletankc mer end
noget andet aiort, at den dansfe
Vonde staat fom en Førsterangss
mand blundt fine Etandsfasllen J
den bele- Ve1·de11, baade hvad ratio
nelt Weichme OusdyravL Eindr
prooumon ow. angaat Der er nom
lig med Grundtoigis Skoletanfe
sont biet var med bam few:
Ten bar i TidensJ Leb nndergaaet
store FOrandringer, faa Højfkolen
f. Eis-. nn faa latmt fra er, lwad
man tidligere tidt lsenævnte den: en
Vondehøjsfole at den daa rine Ste
der nteaet unsre bar Prika af et
folkeligt Unixnsrsitet
Zkulde dar nasan nnget entelt,
hvori man kan sc denne Stolcs
Virkning i Tanmakk, saa kunde der
benvises til, at for Lieblikket er
Tanmarfsts Førfteminifter en fynik
Bandes-m tidliaere Friskolelasren
dsøjskaleforsmndet Der maa viere
san-atmet okjsldiae Forandrinqer i et
Land, der for 60 Aar fiden var et
enevældigt Monat-ki, før en saadan
Mund kunde beklcede en saadan
Post. Den ikke mindst betodninass
fulde Faktor i denne Forandring
bar den arnndtoiaite Skoletanke
vcrret. ’
Liaefom Grundtoigs Zlaaen til»
Lyd for det levende, frie Ord bar
ajort Vræster med Manuskript umn
liae paa danske Pkædikesiole, saales
des bar bans Zkoletankes Gennvmi
farelse afsat Tampen fom en af de
uvirkfomste Opdraaclfesmidler i«
Bsrnefkolen «
. Der er for mig innen Tvinl .om,
at der er Manaler, endaq meaet
zwasfentlige Monaten ved den arundts
vigske Skoletanke. Men trods disse,
hat den væket en af de ftsrfte Lins
tanker i Europa i det 19. Aar
hundrede, der hak vunden Jndgang
hos de andre nordifke Falk og vakt
ftasrk Opmærkfomhed i England.
Tyfkland, Ungarn og andre Lande«
Tcst historich Inn
Grundtvig or ikko Hm ncisjct LU
ftorikisr Tom digterifk bistorifk Filu
sof. om im man ndtalcs mij Tonle
dc-:«« Hans verdrnsslnnorstkcs Inn er
kredlcmt i hatt-:- »V(-rdcsn-Ibissorie« i
53 Bind. Tot fitfcbistoriskcs i Ipond
.,Kriftenbedcns Snxustjcsrnwc »Hm
Weil« oka Tor Or inan Tninl om.
It der er TlIkmulen storc Iscanaler
ned disse bang-; Son. TIan han er
En af de forslc i;Tmmmrf, IN- bar
bmm Jan-J for Oifmrion km i Fol
ket oq lckrt oss at fe pcm Isistoricsn
i!«t"e sum en Naskke køsrtsnne Beni
nenheder, men som Mcmmskeslwgs
ten-Z Leonistsksløh Du disk or m baa
de stor, fand oq fruatbar Trinke.
Skulde ui Tau til Flutning famle
Grundtvigs Storhed i et enkclt Udi
tryk, faa vilde jea for mit Bed
kommendcs figet Grundtvig var ikke
nogcsn stor Videnfkabsmand, Kilosofx
Bistorfker ofv. Han er fuld af verl
digc Taufe-Ihm men den strins
akute Iænkning laa ikke for hom.
Hans Storhed ligger i en hel an
den Retning. Skulde jeq faa nckrmes
re betegne denne, da vil jeq Me,
fom mange hat gfokt, kaldc ham
Nordens Profet. Men han var en
Folkevækker i stor Stil. Han var for
Danmark i »Hu Tib det, fom Hans
Meler Hauge og Werqeland hat
været for vort Broderland Nara-.
Ja, sauledes hat jeg da, Enden
for bei Maul af Tib, lom stod til
Nin Raqdighed, og efter den For
mue, jeg hat-, spat at give eder en
Forestilling om en as de state kultur
historkske Personligheder i vor; lille
Moderkmd idet 19de Aakhundrede
oq de Omraadeh hvot han fctkltq
—
1har gjort og gøk.fig gældende ind
til denne Dag.
Bekendtgstelfer.
, Adreöfefowudtius.
Past. L. H. stllers Adresse, føk
IDaneville, N. Dak» er nu Box il,
IBlaity Nebr.
i
l Missionsmsdc
Jafl)oldes, uil Gud i Hanmton 10.—
ils Marts 1911. Alle velkomne.
i A. Th. Schult5.
Til Salg.
Nogle Skoofarme med 40 og 80
Akte-J samt en Form med 200
Arn-s og et Par Hilfe i Bycsn Luck
er billig til Sale her i det danikc
Ec-ttlement. Vidksre Oulnsning skrifti
lig zwd
Johnu sorgenfer
RI, Luck, Wis.
Missiousmtdr.
Lin Hub Dil, holder Bothlehems
Momde i Royal, Iowa Missionss
lude i anvne fra den 9. til den
Eis Mart-J. Alle er vrnlikiil indbnsi
«nc. A. L, J. SoholnL
I
I Passions-ung
;l)01dcs, uil End, i Weibes-da Menigi
»bed, Vazilc Mills, Nebr» den 4.
og 5. Worts-. Alle er hjertelig oels
Zonmu Pan Mensghpdcns Beginn
F KarlM..Gansc-n.
l -
Missionsmsdr.
»holdez. ril Gub, i Betlmnia Mean
hcsd, Plainvierry Nebr» fm den 9——
»12 Mart-T Alle er vellomne. Paa
Monialwdens Veane
s KnrlM Hanfen
Missionsmsdc
Lm Hud wil, blivcr der Misfivnss
mode i Jmmanncls Menighed Ha
zelwvod Minn., i Dagene fra den
2. til den 5 Marts.
Vennet indbndes lasrligft til dette
Møde.
Jndmeld eder til Mr. N. L. Hon
fen, R. N. ö, Northsield, Minn.
Pan Mensghedens Beque,
J Simonsen.
ngdomsmlde
holdes, vil Gud, i Staplehukst, Neb»
fra erdag d. 10. til til Ssndag d.
12. Makts. Fslgende Emner vil kli
ve dksftede:
l. Hvotledes bliver et ungt Men
nefke stærft i Herren? Ef. 6, 10.
2. Aandsudgndelfen i Tilknotning
til Ef. 44, 3—5.
Præsterne J. Gektfen og I. M.
Nielsen hat lovet at hellt-ge
Var faa god at komme med. En
hver er velkommen·
Pan de unges Beque.
Jvar Marias Haufen,
Stett-lehnka Nebr.
Missiousmtdr.
Om Gud vil blioer der Missionss
mode i den dansle luthekfle Kirle i
Ablale W35., fra dcn" 2.—5.
Marte. Jllle er velloinmen. Jud
mcsld echt til N. P. Nie lsen.
Brit-it
slkcdsmtdr.
Illinois Arch- cif »Den forenede
dankte ev.-lutl) Kiste i Amerika«
Holder, Dis Wid» sit Foreses-Krebs
møde i Bethania d. ev.-lutl). Wenig
heds stärke, chitek Graue, Mo» fra
SI, til 12, Worts-.
Forhandlingsemnen
1. Snildbed cg Enfoldighed i Hen
hold til Matth. Ili, 16.
L. Helliggsrelfen
3. ,.Menigbeden« i Guds Otds
Lys.
L. Weder-few
Kredsformand.
Bethania Menighed indbyder her
oed Venner fra nær og fjern til
ovennævnte Mede. Kom! Vier vels
fignet og være en Belsignelfe
Tilrejsende bedes melde bete-Kom
me i god Tib.
Pan Wenig-hebend Beque.
M. Th. Jenseit
Webftet Groves, Brauch P. O«
407 Providenee Ave, St. Louis, Mo.
In Sah
En veletubleretf Ksbmandsforrets
ning site Mil fra Byen, beliggende
i et sammelt velstaaende danst Bett
cement, tæt ved dansk luthetlk Kitte.
Bel vedllgeholdte Veje igennem
Settlementet sprer lige til Osten.
Walngerne er state og i gab-Stand
Grund-n, hvorfor den nun-create
VI oyskcr Dcrcs Haydcl,
herfnr H (li«t us alml magtpauljggende at
Oælge von Uns-er til Dogm- lsvuie vom-lag I
Og Ins-J ilksi sen-mie- lpvesre Dem
Dei but-ie. der Muse- l handele-h
kr De- Ikks iillnrsms « Hi vM tast· til-Zuges Rntnltsr Mk skultle
ils-I Elimi- »s; »n- Ue Hi ist«-Mk us Jst liess-g,
AK XI li XX sl Ali-« JLNHC lIVH) Vi HÄR SICHH
sAs Blick-. ·
W
III
-----’- s v- —
1 Kaum-E snd umoDATE ·
Lcatber and Rubbck s
FooTwEAR
sHOE REPAlRlNC.
JZMPZIWO Cis-,
Ejtsr nil swlmy
ma. For naer set-(- Undlsrrcstninq fkriu
til lancrtcsxmcdlx
Ef)1«istia::3opp,
1l.8. T. Nr. Ok,
f!««111rliinfon, Minn.
or Jlldcrdom p
Ike csm at flnltks til ist milder
J Lu
Mi
anolioldcrfkc anfkm
En asldrcs Pige eller Onke- onler
til at holdes YOU-J for m Enlmmnd
paa Landet.
W. O l s e n
R2
,Vor 228,Mi11d(-n,9’lir
susholdckske Hasses-.
En kristcliqsindet Winde ønslps
i et got-i Sian Im bar l an i
mete- Underrctnstrg tilskrio
O le O ! s o n,
St. Paul. Mehr-.
« l
Frit. ?ldresf-:: paa ti Jler fle
re as Tekeg Nennen til
hvilke II vil fende en Katalog, og vi
Buffalo Bill s Alma-Lunis
J. V· LIACUIAI s sos
sinke-polit. Its
Gacamisond 850.0(-0 Alm. Vanilforkemink
Penge laanes pau Land psg L- In.
Risvisspnget paa Vinge for md og Udlant
F. h Marmoka s· Mantis-leih
Btcsident Hm Pmsiveuk
D. —Z——— Muts-mit Talhker.
os cui-li
sett of sll Nehmt- klout
O· OILBERTSEN,
Aldcr im « til 12 Anr. Om nasc
3end as Navnet og
fkal sendeDem absolut ftit et Kopi of
Citizens Stute Bank
Icelges nl Tugend billsgste mit-g
UPDlKE PRIDE
Dein-»vi- Agent for lslult
------------ ---- sum «
stvnvvvvvavss - - III
By coming here we wil I
see to it that you get your «
money’8 worth.
glksnitxkucßrlslork f
kok sinnen-Iso. Inming og tiygch
Tie- otn ein«-c staut-tust "
UNAKD LlNE
Iststtss f Ist-o
Alle Kekokder slaaet
OVLI ATLANTLIIN PAA
E Io Tim. 41 minj
uosn no m sannst-tin
Dobboltsskrtto. Trosskkitor os
cito-sinnst- Dumpgkibo.
sit-roth Unfug-tm Sieg-nieste l Vordem
Lllslnllll- Illlllsstls
cARMANIA. cARONlA
cAMPANIA
lVERNIA. sAXONlA
Usoks IWI III
FRANcoNlA LÄCONlA «
I.8 000 Ton
Isio kostble ill slls Its-thaten II flssts Ism l
so III Ast-is us. goes-Its tu hoch Il. Itsswstsss «
Tksk cVNAIkD sTIZAIslIlP co» Las-.
I. I. nun-u III-samst- IIII antun-us III-II. Essen-c
IXPIIlIIcI
PATENTS
findt Als-u
cui-us
copy-sann sc.
Any-Ins sonst-II s sit-»I- sml cis-M mm ais
qachly Destiqu mu- oss »Ist-III the III mka s
taunst-III Is muss-I hlyfnt man II sonst-summ
Tlnnssussotl consmmtcl IIW M ans-umt
ssnt »so. U Mast sßsmsyn fut- sZc sIII-Im- Mist-.
kam-Its last-c t muss-I utIII «.I-cco17.
I
s
chs ss fcsss« I
I
.«.-u4 m, sitt-out- ctsskss. Iath s
cUMIc Hmckicäll.
A han«-mach Untier-us Isotly Las-sit ems
culsusm nt usy »Hu-»mit- sann-l «- »Im-. II .
Hm war month-. 01.80 sont by als now-sonnt
WLML sä«.’:::7-«.::....».. M
Msrkecisx i««:—-1
Pfg-s- .D’
END-P fR"5-1«-N » , h ’- H
— IsspkincY . . .7-i
Mit-s Ischle II
— Its-» t. . . Jka
Any-»- . . . . (22--2««T
Ink.». . « « AS
fix-s- « » . IS
sn in , t-.:"p0
EIHLTH »N- .
Indes-Lunis ((1»««-«.«2: , » . .. »Im Sso
k«lt(pi(’s-Fpedeks . . MM 5.Rs
svin ...... .. » . . 70«b-71.Z
cchAGO
Ave-te W. Nr. .- Imkd — s- — .«« --.M
list-de- ss. Nr. 2 nord- -- —- — III-— Es
liavkk.wh.Nk-2 -----———-- ---— J» - II
Msjs ----- -- -—- - — —- s-- -- Oft-— J?
sit-de lckmice cui-»Ich — —- «- « 40 « TM
san —- -—s— -- -- ——— — -- 7.20-—-7..-s
W
Giv os Lisjligbed til ut »vor
besvisss Dem um viins MEle Pri
ser jin-i Tor-must Tagpapin Kot-«
seinem-steh Itska sagt alt hvxm dar
hetshorer til lsyxnitsgstii-smtiale.
ckowen Lust-her ö- Sksia co.
VII-W
something new at
Mk W? WILL
A Parmasi us Guts-. steel Panos
Post-, cis-u will not rot. tust or but-n,
made by the Acnekicun steigt d- Wird
(I0., at a low prica l«(«t us show you
che slair national sank
U. s. l)k:1-08170th
Anbekutgk sig meu ule denkt-tend
til Bunkkorretnjng——(jod Behanle
ng bester-ne Wiss-L
c. A. scAMlDT, cashletz
til-Am Nie-zu.
ers-m- ke Unste- Venss ellu
—— Damens-Mc Befladningss
unhei, Vat, Que. he« Scr,
Mädbe elles Laster, betclu
—« — du m at ksbc nt lnllm II .t
F E Inst-am Iris-c hats II
ED. KATTIUZSEU
IUlL t: s: n :. III
WIN McllWWE
ist«-u- ok staunt-entpr
Ipsss sl also sitz- synonymous-tat
»n- slsss cui tin-s pa- Luk» m Dsss «
Muts-V- Frist-«
),«-(I Deo-sitt- Ilve Our-n· oss LI-»
Thone Z- Farubekg
.
.
.
I
.
: iønsy «-t lulslsstusmll I Liska sc Il
. Ha nlSIFNKk.-1M." IJLJ kERnfl
.
.
.
.
.
.
NA thMATlLklAleh lNULAAp
NlNG If VARHIHAPPAHATEDL
Vssss ok W es Mut-h
ALAllc WELTK
:,5R. C. R« MEAL
DEN"l"lsT.
two-n- ln Mas::—l:si:lldlns.
COOOOOOOOOIIOO
JRMES H. PLRTZ
Ists- MUI. Ins UAII M
IIIIM
Acentsokbbsm Ill)sllnsosk.k1eksblsntll
den sum-he Lw e us Incubus-Unless
MAIY Ist-sc IWD IM.
skkivekehlsltek til stehst-(
For-te lclmos Vater til kl
moljgo Print-. Zwei lich-Its
koNPEsto Thon-wo
« : : llvstt»l«)tc-LLAAIM : :
« VI lass-or an pas Instit-oh
J. w. Muyle Co.