Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 24, 1911, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —" « - » l
W .
, .
grönderjyllant
—
Eis Frifindclfe og en Dom.
Flensborg, 6. Februar. Landwi
tn hat i Dag behandlet en Sag,
der var anlegt mod Tandlæge
Smith i Anledning af, at han i en
Pjece havde opfordket til Ulydighed
mod Gannastik- og Haandgærns
mgsforbudene samt opfordret til Ud
bredelse af »Den blaa Zangbog«.
Reiten hæodede at denne Sag
var forældet. J evrigt udtalte Ret
ten, overensstemmende med Rigss
retten-Z lKendelse at Gymnaftikfors
budene til Dels Var ulovlige.
Landretten behandlede i Dag en
fta Bifldderretten i Sonderbokginds
anket Sag, i ljoilken Medarbejder
ved Bladet «Lyl)bølposten« J. Ot
sen var idømt en Bade af 150 Mark
eller 15 Tages Arrest, fokdi Blut-et
haode indeholdt en Korrespondance
fra For-wenig i hoilken meddeltes,
at Officererne fra to tyfle Orlogs
siibe, der i Flor Sommer opholdt
sig i Faroandet omkring Foekøekne,
havde nedlagt en Mængde fredede
Fugle og optaget, hvad de kunde
finde af Æg.
Skibsartilleri - Jnfpektionen i
Sinderborg offentliggjorde i Bla
det en Berigtelse, hvori det Ded
gaaes, at der var skudt fkedede Fug
le, og at de paagceldende Officerer
derfok havde betalt en Bede, hour
imod der bestemt benægtedes, at der
var bleuen famlet Æg.
De fremkonme Vidneforklaringer
famftemmede i, at der ikke var ble
ven baut Æq um »Ber i ZlEbCML
men der hie-J inte: Henfnn taget til
den Anklagedes Umstand um Ilfhøp
ing as jcrroijke Nimmt medrctten
stadfæftede Bisidderrettenö Tum.
Rovmord paa Als. Mordrrnc
Inst-ebne. Als, den si. Februar
J SandagsAftes er Skomachr Wiil
lers fra Asserballe ifølge »Dam
da1« bleven myrdet i Nærheden of
Ming Station. .
Vorder-Im et Par Schweizere sra
herregaardene i Ncerheden, bar fra
ktvet den Mykdede Uhr, Uhrkæde oq »
Lommekniv og lagt Liget den ma
Stinneum saa det kunde se ud, Tom
un han var overkørt af Toget.
Togfsreren opdagede imidlertid
Liget tidsnok til at faa Toget stand-I
ft.
Morderne anholdtes i Formiddags
i«Gtaaften. Te fortes forst til As
ietballe. J deres Besiddelfe fandt
sum den Myrdedes Uhr, Kæde og
cui-z Sccv om de dekspk ikke hat«
tilstqaet cndnu, er Jndikierne dog
kkldenda «
J Eftermiddag ankom Etat-Bad
vokaten im Jlksnslmrg til Gewinqu
siedet oq tnq Anders-geler i sin
Haand.
Aabenrach T. Februar. Eiter at
man i Eftcrmiddaq bar fundet den
blodplcttede Brot der tilhørte den
me as Morder11e, Blase-, ved fiettina,
her Mordernc tilftuact. Te bar
for-net Morde-r i Fasllcszskaln Blase-;
flog for-st. Efrisr at has-c armqu
Liget uaa Zimmer-te fiyqtedc de
hvek i sin Rotndm, den ene i Ret
ninq If Qettitu III-or Lmn faftcdcs
Starken im fix «
——.O-..-.—-—
Fm Sendagssiolemødei
i Hutchinfeu, Minn.
Minnefota Kreds afholdt sit fer
sie fSmdngsskolemøde i Hutchinjkm
Minnefota, fra den 9. til den 12.
Febr. Til Stede var l tilrejscnde
Oræftey nemlig H. W. Bonho, J.
Messen, E· H. M. Krogh oq N.
haufen. Hvor mange Repræfentan
let der var for Sendagöskolem ved
M ille rigtig, men vistnok 10 a
Is. Jeq ded nu icke, one vi faar
mst tW Referat i date Blade
O M Wede, da Mtor Ban
M W er Mel-send Sekketkr rei
H Litdaq Morgen Jeq beteq
is naget Referat at saar efteei
sp- fiader mi- beftjet til at med
M W Leg hat i Hutommelfsn
Z".«·« M nu its- san fuldkouanent s
vil jeg bewirkt-, aik di
YUM os« veMsnet Mess
M See W Joch-end
. Ue dreiec
W
tot i vor lutherske Kirkes Arbede
Under dette Mtde var der to Entster
som blev indleth og drøftet, og ef
ter min Opfattelse var de oigtigfte.
De lsd saaledes: 1) Hvad fordres
for at blive en ret Sindagsskolelæs
ret? 2) Hjemmets Forhold over for
Sondagsskolett
Dei første Emne — Hvorledes
bliver jeg en ret Søndagsskolelærer2
Der fordres, at jeg skal være et tro
ende Menneske, i Befiddelse af Ev
ner Kundskaber i Herrens Ord, da
særsig den, som skal væke Leder i
en Søndagsfkola As dem, som skal
Være Hjaslpelærere, fordres vel ikke
faa store Kundfkaber. men troende
skulde de helft være, og det skulde vi
sandelig være alle, som tilhører Guds
Mcnighed Da vilde der ingen Fare
være for vor lutherfke Kirke, selv
om vi ikke er saa ftærke i Troen, at
vi kan skille de troende fra de nan
tm Men jeg maa fich, vi er alle
skrøbeliqe. Jngen er fuldkommcn
uden var Frelser Jesus Kristnå Men
felv um et Mennekke er Tkrøbelig,
mcn dog tror paa sin Gerte oq Frels
ser og hans dyrebare Ord og levisr
den-steh saa godt det formaar, da
kan dette Menneske godt »Ja-re til
Velsignelfe fom Laster i en Son
Idagifsfkoley naar bkot det bar Inter
esse og Kærlighed til den Mernina
og tillige hat den Egenskab rsed Tig,
at det ligefom kan Vinde Vørnenes
Qasrlighed
Hoad det angcmr at Verlqe Zim
dngsikolelærere boad der ogiaa blev
drein-L da tror ieg ikke, det er bel
digt, at de skal Vcelges lwerlen af
.Prcesten, Diakoner eller af zlllenigs
nighed Tet kon net-re pna iin Plads
sat Opfordre dem i Lskeiiighedem iom
bar Lyit til at ovtane en Gerning i
iInndacpsilolety oq at de ielv meidet
iiq on Hqu »Hast i liruqe miq?«
slmem det iaa er. Mond eller Eisin
de, ung eller sammel) »du vil jeg
med Gloede ver-re Meniabeden be
lijælpeliq med dette ringeVingaardsi
arbeide Tbi ilal de vwlges til den
ne Gerning, ja enhver bar jo sin
Frihed, men der kan dog vcere den,
fom tænker ved jin felv: Ja, jeg vils
de helft være fri, det er je lidt tvnns
aent osv., men jeg filer nu heller
ikke Luft til at siae Nei. Jeg trot
nu ikke, at en Mond eller Kvindz
Tom ikke har mete Interesse for
Sendagsikolegerningen vil blive til
nagen riatig Velsignelse.
Dei nasste Emne, der dkøftedes
var Hjemmets For-hold over for
Zøndagsfkolen. Tette For-hold er
of stok Betydnina over for Zøndaqss
skokegerninqem men Forlwldene i
Hiemmet i den Retning er iaare
forikellige Mange Forældre er gan
ile ligegyldige derfor og vil itle ha
ve noget medSøndaqsikolen at gete.
Andre et pao en Maade ogsaa liges
gyldige dekfor: de betragter Son
dagsfkolen fonx unget. der ingen Ve
tydning har og figer fom iaa: Hvad
Udbytte kan Vernene vel have af en
Times Undekvisning2 og de betrag
ter Lærerne fom uduelige til den
Geruhig
Vi hnr da, Nud ske Lod, ogsaa
mange gode og kriflclige die-m i
note Menjgheder. Maasse de ikke
alle bar dct rette Zyn for Zøndaqss
fsolem men de qivisr dozI here-J Vsm
lidt Undowiiiümq i Eschan før
de sendet dem i Zkolcr
Tot lndcr til cnkwer Rad-er ozx
III-oben sont Herren bar Delsixmkt
med Varus »3end dem i Emban
skulem husk paa, det er en kostbar
Maue, Herren hat betroet eder, lad
Herrens Ord ikke være udeladt of
Hiemmetx thi det er sørgeliqh men
sandt at der or mange .Gfem, hvor
sPørnene aldrig høker et Gab-Z Ord.
Te komme-r ikke i Søndagsskole, ikke
i Fetieskole. Dog findes der vift tun
faa Forældre, som ikke vil have de
res Btrn konfirmeret. Men fast de
itte mer kxiftelig Undewisning, end
hvad de faar i den Tib- de gan
til Konfirmattonsfotberedelfe, da bli
ver det for lidx at leve paa eftek
derei- Konfirmaxiow De aflæqget
den gode Bekendelse, at de vil blivt
hats-Mem Detefter uydev de den
helkkge Naht-ers og derived forfvins
dex de i AlmWighed for Gudg
Wighed, sont Elle i Barndommen
hat lært derestMer at sende. — Gan
ske vist kun en Sjn eller Dattey
som er isde i et- kristeligt Mem
»oq hat nydt en god krMelig Unber
ivisniap ogsaa komme bort fra Her
ieew W de fette-der Bari-edlem
sstiak-W«ud s Verbeu- bvor de
tin-der faa mange lokkende Jndbys
delserz men de har lidt bedre Bettv
.ge1ser for at komme tilbage; thi et
Feller andet lille sGuds Ord fka de
res Bøknelcerdom kan let finde Vej
til Hiertet og foriælle dem deres
Vildfarelse.
Hermed vix jcu Hutte med en hjers
Itelig Tak til Præster oq Sondagss
skolelærere for de indholdsrige Ord,
som lød under dette velsignede My
.de. Hiertelig Tat til alle for Gassti
Ifrihed og Jmødekommenhed.
« Prbsdigsh
s Johansøtgensem
l Lucr, Wiss
! Munde-um«
Tom skriver i »Danskeren« Nr.
li, at Ollsmggekne i Lisilwankee f.
Ets. er inde for Maodel)uld, og
anfører et Var Etseinpler. lLinn um
taler en Dis Tief, iom akbejdede i et
Bryggeki, men sont iniiiede iinPlstsJ
paa Grund af Trik og sum siden
«ikke liestilte andet end at dritte og
inille Hort Tom mener, at denne
lelkand mistede jin Plads, fordi lmn
itte um« maadeliuldende Jeg trot.
kdet var, fordi lmn blev oasrre og
Iziasrre til at dritte-, ja blenan slem,
sat hon ikte Passede iit Arbejde; for
jhavde han giort fin Pligit og itke
iforiømt noget ved at dritte, iaa tror
jeg ikke, hini Var bleven afitediget
INei, Tom, det var iiftert Brygqe
zriets egen Efuld, at lmn itke niere
Linie en mandeljoldende Mand, og
Fdet er et EwrgsinoaL om lmn var
sbleven en Trauten hvis lmn ikte
hande haft den omtalte Plads. san
lileu ikke aiitediget fordi Brcmgeriet
tun vilde baue iiiaadekioldeiidecheiid.
inen iimpelt tien sordi lian dmk for
sineqet til at passe sit Arbejde Tom
likkioer videre: Naar Ølbryggerne
Tholdek Btyggerierne fri for drutne
VMænlC tan de saa gøre for, at Masti
-dene ikfe foritaar at beuge Maade
tandetstedskE og Videre: hoad kom
Imer det iaa for Reiten ngqeme
;ved, at Guds Ord siger noget om
zikke at form-ge andre. Tom mener.
iat Ølbryggerne er inde for Mande
hold, fordi de, faa fnart en Mund
bliver forfaldcn til Drik og ille
spasfer sit Arbeit-O giver ham et:
Sport og ladet ham gan. Kommt-r
Guds Ord ikke Ølbkyggekne ded,
saa er det da dekes egen Skyld.
Gudg Ord er ikte alene for Forme
re og andre, men hat ogiaa Ast-in
de baade til Zlbkyggete og Zaloons
vcetter, men i de flefte Tilfælde bli
ver det vift for-findt fordi dekes
sFokretning ikke ftemmet overens der
nied. Tom iottcellet videre om Sa
Iloonnærternce i hans By, hookledes
sde folget en Mond ud, fom bar
Ifaaet lidt for nie-»Jet, mu, book tem
ueliq de tager paa en jaadan Mand:
de vil jo Its-hig, at han ital folde
ou slaa sia. Zog tror ilke, den out-(
taltc Mond havde flere Benge. Orm-l
de han haft flere, var han itke ble
oen fat ud. Im hat feln set Zaloons
vcerter sasttc Folts ud, men ilke san
lempeliq fum Tom striner. Men del
kommer som Regel paa Haue-der udll
paa et Cement Fortov, sont om Te
ftulde brcekke Halsem og i en Til-:
stand, at de ilke hat meget LiJlnsd
med en maadeholden Mand. Er
denne Mond Faa ude fra Lande-t
dliuer lmn mittct ou i Vozmm ou
saa lan Hestene gaa hjem med ham
eller vælte ham af ·paa Veienx det
bliver jo hans egen Sag. Huad
btyder Saloonværten fig om det,
naar bare han hat faaet leitet ham
for hans Penge Nei, min gode
Tom, kald ikke det at arbejde for
Maadehold, for det er et sortert
Navn. Nqar en Mond er usikter paa
Beneve, fom du stritten faa er sum
me Mund ikte maadeholden. Gan
hat maner en Gang været det; det
er heller slet itke Maudehold, vi
sknlbe arbejve for men Alsbald Der
er menge, fom ikke syues san godt
om dette Navn,«det lcetter jo en
statpere Grænse end , Maodehold,
og der et dem, som itke lider for
skarpe Grenselinier. Saloonerne er
en meget unsdvendia Ting og ilke
vætd at for-innre og det vilde ikke
lkade nagen of os, om de ilke ists
tftetedex men det vilde være mange
til Samt Hvor mange Bsrn vilde
like faa rigeliq Mad og Kloeder,
fom nu manglet det. Du ftriver,
at Salooweerteme vil faa gerne,
u alle M iudi- M of dete
Vater, og at alle ital dkikke tilr
Monde. Deres velmenende Brot-et
favn staat aaben, trced ind, hvem der
vil. Jeg kan nu ikke indse, at Sa
loonens Vater er til nogen Nytte,
kg den omtalte Favn er ikke en
Broderfavn, men de rcekker Hirn
derne ud for at slrabe de Mennes
stets Penge til fig, som gr hengiven
til den Last, vi kaldcr Drullenllab,
og hjaslpcr dont til at for-ge deres
Elendighed, og de hat odelagt man
gen en Mond og ruineret mange
Hiern. Ja, Saloonerne er, som Ti
tus- skrisucsr. fjwlss og lcgemsfordærs
oende, og en af de gritmycste og sil
keste Forgaarde til Helvede. Lad os
derfor tagc Afftand fka dem oq ikke
pkøne paa at undskylde dem eller
tage dem i Forfvmc
Onenå Ja» 20 Febr 1911.
Carl Oliv-L
slcn make-, N. Dak.
Vcd at lchc fm de sorskellhe Skor
refeondenter konnter man uvilkaars
Elig til at tænke: Enlmer synesz bedst
«o:n den Emk fwor hun bor. Det
iminder min mu, at for Mo Aar
fiden, da jea med flere knm hertil
Zoq tun .83m!iestercd. do fik ni alle det
bedfie Ztnkke Land. Ter var ingen,
Rom Vilde lmtte med sin Nahe. Her
Inn-eg- ifke noqet as den Blaij Entn
tnlcr, Nun swrreümndenten fm Ore
um Irren en Mann nt szndet var
san dort, at de ncvnnede ikke at sasls
ach hmrinmd dcst beste-J ofte: Tet
var en Ekcum den »am: blev folgt
ian billig.
Zorn der kmr ein-et ffrevet fer,
er en Tel as de danfke Former-e flnts
tcst usersm as forskelliqe Grunde-, on
fcm den, at vi bavde en daorlia Heft
sidste Anr. Vi vilde gerne fe disfe
Fnrme opkøbt af Landsmwnd. Tri
nitatis Meniahed valgte en Komites
fidfte Este-man beftanende of E. N
Mosmaard, L. C. Hausen on un
derteqnede Vor Adresse er R. I,
Kenmare, saa om der er nagen, fom
lasset- dette andre Sie-der fra og
trenker paa at for-andre Opholdsfted,
da kom on se for jer seh-. Vi hat
flere Farme on kan vife edetc Te er
til Sala, on de er billige
Brot-Ton Høffkole —- fa, naar man
kommt-r inden for dens Dete, her-es
en Summen, socn om— man var i
Ncerbeden nf en Bibtbe Her fes de
unne nasan altid i travl Virkfoms
Insd enten pna en eller anden Munde.
Nu oa da opfendek vi et Suk til
vor Bette og Meftert Krere Herre
fkels don, kcete Herre, lad det lnkkes.
De unne et ved at organifeke en
11ngdomsforeninq· Ja, maa det lykss
fcksz at de nnqe Sie-riet man mod
taae Jesus sont dereg Konnt-, saa
det man sigest »J helliq Prydelse
kommer de nnqe til din.'·
N. Das Krebs-« Hedningemissiongs
foreninn afholdt Mode i Trinitatig
Mkke den 6. Jan» hvor Kassereren
oplystr. et han havde 200 Toll. i
Beholdning, fom var indkommet i
1910. Digse Penge blev saa fordelt
til de forfkellige Missioner. Skal der
san hermed siges: Vi hat giorts
hvad vi kunde2 Nef, men don en lille k
Opmuntkiug til at tsge sat i Fiel
»siequ Venng Hitsm tn »Don-;
skeren«s Redaktsr og Læfekreds :
Lars Petersen. Z
Pcimlsqetei qi Statiu.
TI« Engels k?
. Tetse et ubetinqet del vsgkistc Spotgsmaat
her i Landes Ten Iom gumdigt hat twkt
lat tale ok fktioe Engelih hat mewt lenkte
»ved at neue Benge. iaa gose Nat-set o helt
iaennem fort-ehre fine Uns-Kometen —- - et ek
Mc not at knnne tale lidt danst-amekskaan.
Jmet Steh kan Te leere Evgelfk kenne, hit
ligeke og bekommen end gen-um not stem
lige,peksoasigc oq omsokzdtulde Unbemit
mug i Ietes hin- ved Korrespondanke.
Menge Meyer hat many tu man geunem
deune nye, niederm Methode take m ete
Engelsi paa noqle faa quk end der et mu
ligt ved fle ke A ars Ophold i Landen
Ei yvecft letfaueligt og iuldstasudigk Aur
ins. Fortundfkabek et qlbeles itke net-um
di .
sceune Stole u den stmsfe skonquoifke
Speeielssole fvt eng-Ist Spma Ulmekskm
oek Elev fsmk lo o l ig uofæsdiget, streit
ts Garanti ferenda-reitet Resultat
S tiv t Tag eitet udsptlige grans DURC
nfnger om denne nye, prakciste og ydekit in
teressante Methode icnt man-se Hundkede
beedigede Bedingme »Quinte«-:
sing Karls · Collegg
Des-h B. ollege Station New York
Ritters-Im
Til Jndremisfiontm
Fsr kvitteret, se Abl. Nr. 7 .......................... 82044.05
Horlam Ja., Niels P. Erikfen ...................... 4.00
Wolback, Nebr., fra F. J .......................... 10.00
Chicago, Jll» Edcl Hausen . . ...................... 1.00
Etat-Ringen Ja» Mads Mader . . . ..; ............. 2.50
Ved Wis. Kreds’ Kasferer . . ...................... 69.84
Tilfammen....82131.89
Til Jndianermisfionen
For kvitteret, se KbL Nr. 7 .......................... s 859.42
Harlmh Ja., Niels P. Erikseu . . .................... 2.00
Albert Lea, Minn» Mer S. P. Swendfen .............. 5.00
Wolback, Nebr» fra F· J. ........................ 5.00
Chicago, Jll» Edcl Haufen . , , .............. p ..... 1.00
Kingsoille, Tex» Louis Land . . . .................... 10.00
Vixby, Minn., P. S. Nelfon ........................ 1.00
Graettinger, Ja» Mrs.:1.lkads Moder . · .............. 2·00
Plain Nebr» Prof. P. S. Vig oa Huftru ............ 5.00
Tilfammen.».;s 890.42
Til Mokmonmisfionen.
For wittert-D sc Bibl. Nr. 7. . . Z 51().81
Hariam Ja» Niels P. Ericksen . . .................. 2.()0
Cbimgo, Jll., Edel Hausen . . ...................... l.00
ziikmitioilla Tex» Louiis Bund . . . .................... 10.00
Vixz1m, Minn., P. S. NelTon . . .................... 1.()0
Vlnin Rohr-, Prof. P E. Vig og Huftru .............. 5.(M
Tilfammen. . . »Es 529.81
Til Samfundets Gæld.
Fsk Witten-L se sibL Nr« O; ............. . ............. s 5(i.32
Waupam Wis., Mel-neun Jens kwsttxusien s1(),·John
Petersen sä, Peter N. Brandt SI, Bot-thesi Peter-Mc Pl 1800
Tilianmnsn ...«s Tl 252
Til Lærerltn
Fø1·luitlisret, se .iil)l. Nr. T .................... · ...... sitzt-Schuld
Vei«e-:ssker, E. Tat-, Vaswr J» sinndiein Il. P. Pest-orien,
LIiartin Elstern Chrjcs Christean hner Ess: :’lllnsrt Unr
sen, J.P.Tl)onmjrn, O. Larjon F.:’l.Larsen, JASLarsem
H. P. Peterien, Chr. Niclsen Il. Andekiem F. W. Lar
son, P. N. Nielsen link-r Sil; Hans Larsm, liblie An
dvkscll hocr Blic: Larsz Linken PS .................. 2100
Greeniield, E. Tal» C. Nobel-rieth J. N. Varitp, Christ
Vormi, Niels Vorun hner Slz Nielg N. Ponlsen BIL:
Jst-H Jessen 50c , · , ............................ (;.50
Ell Horn, Ja» im Meniahedcn . . .................. 50.00
Hat-lapi, Ja» Njcls P, ijfign · · .................... 2.00
Schna, Cal» Pella :Uiali. . ........................ 1625
Elle-»dann Minn., Et. Lllnsgard Mah: Peter senken
L. P. Andersen, ::’iels:s Jorgeniem Paitor M. O. Block
hver 82; Lars Cailnsricn Christian Anderien hvek sQ:
Lars Bindi-rieth Christ Cami) hner si: P. C. Sausen
50c . .. . . . .................................... lii.50
Andnbon, Ja» Jens C. Andern-tu Jens Andreaien, Ber
thel Jenien, A· P. Andern-n, John C. Jeniem J. Fi.
Jenseit, Jens Christeniem Stathrine Larsem Carrie Jen
ien hoer PLJ Jean Lang, J. S. Johnsom H. Pagh
Nielsem A ndrew C. Nieliem Hilma Nielicn Niels MNels
son, P. H. Ponlsen, Taginar Andersen hv. tsl ........ 2(;·00
Los Angeles, Col-, Bethel d. ev.-luth Mgh ............. 19.50
Nelion, Minn., Jørgen Hausen, H. J. Hansem H. POls
sen, P. Palleson hver 2; Toren Smith, N. P. Nelion,
Hans Jeniem Hans Lotsen hast : Mrsx P. Halm, L. N.
Haniem C. Voeien, J. C. Anderion hver 50c ........ 14.00
Graettinger, Iowa, Mads Madien .................. 2.50
Tilfammen 8156334
Til Japanmisiionen.
For wittert-t, se Kbl Nr. ? ........................ 83,779.76
Elk Horn, Ja» fra Mah. .......................... 25.00
Webiter Gram-, Mo., Vethania Sondagsstole Hei-umge
misiionsforening .. .. .. ...................... 13.87
Harlam Ja» Niels P. Eritien til en Kirte ............ 5.00
Wolbact, Nebr» fka F· J ........................... 10.00
Enge-ne, Oregon, fra ilvindeforeningen .............. 10.00
Kenmam N· Tak» de unges Bidrag til en Kirke ...... 25.00
Kenmam N. Dak» fra en af de unge til en Kirte ...... 2.00
Seattle, Wash., Miis Hedvig Blickert til en Kikke ...... 1.00
Hamlim Ja» Vertha og Mabel Haahr til Japaneferbørnene 1.00
Audubon, Ja» Den d. ev.-luth. Kot ..: ............. 5.00
Chicago, Jll» Edel Hausen .. .. .................. 1.00
Denniark, Wis» Hans Olien, N. P. Nielfen hver st. 2.00
Magst-illa Tex» Lunis Lund ...................... 10.00
Mbe Minn., P. S. Nelson ...................... 1.00
Flartom N. Tat» Ebenezer Mahs unne til en Kirke -- 1-l.00
Hutchiniom Minn» fka Sondaasstolen .............. 15.00
Graettinger. Ja» Mads ’Madien til en Flirke ........ 2.50
Graettinaer, Ja» Mads Madsen til Missionen .......... 2·50
Plan-, Nebr» Prof. P. Z. Nin og Hain-u til en Kirke .. 25.00
Tilfannnen ........ 3395063
Blatt-, Neb. den 17. Febr. Marcns Beck
Kasi for ».D tote. d. ev.-l. Kirke i Am«
, -. . .. -- .- — ---. —- -
« sp« ««--«-- «-- — W
s-----------------sv-s-f--— - - - , - ,
Nye Futtcrllinqet
oedPaft.N.«13.Madsen. ·
Anim. En Fortasllinq fra Rom 162 Biber-. Paubind. JOHN
J Herren- Skale. Efttsr dct Inst-s — -— .7()
Pol-L 68 Eidetz i Omslag —- —— .2()
Pisa Flut 63 Sidety i Omflag — s-- -« — - .20
Dan. Luth. Publ. Houfe
Dampskibsbilletter
cunard liniens storehurtisaskibe
satt-es as
UAlell LUTlL PIIUL tunlle
BLAllL NIJlklc