Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 24, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - —
« · pamlnken" »den-leeres
, is the II set cucsik hauste Blss
( Ouxy MEPH- WELKI Y i Imerika, der udqasr
Dame-m NHWSPA;5: Id Essigs
om uqen II
tsgwet d
Ost-« ums-. pas. »Um-H
MIII HKHDUIAV
Public-he d in U
l; is nun-d l-)
«st UNnbls DAles KL.
lUTkL (HLRCU«
n-! ! z« thltshuj hy M,kgk:;k«
Das Luth. Publ. Hause, Ort-In Carus-si
Nil-it Nodr
Lan-.
—
D
O- .
EWW »E
,
,
M. II Plain Nebr» Frcdag den U. Fsevkuat 1911 » WIIWZCIUFM
—
Situation-en i Tyrkiet.
Der trucs incd Revolution ptm
alle Lauter-.
Partiet ved Stntstorct er indbyrdrs
nenigt.
Om den sickrværende ipændte Si
tuationen i anliet striver »Ch. Rec.
Oer«s fuecielle Clorreipoiident Wm
E. Eiirtis:
Risvolntionen i Tykkiet, fom re
fulterede i Vedtagclscsn ai ensilrnndsp
lon, Valaet as en kliiqsdag og for
jkcllige andre liberale klieformon
qviinemiørth upd fein for-fiel
liqc Fastener Sainarbejde
de makedoniflc Patkioter, Alb-ine
scrne, Ill·niciiieriie, Lilalmbcstisrnc sen
afvigende mulmmmedanik Zelt Him
lsienj oq llimtmlcrtie, en Organisa:
tion af lilsksmle oq frsinfkriktslnilne
ungc Pia-nd sum var nddnnnrt i
Missiidnszsiidlcmc Ollcr i ein-Umrisse
Lande, oq sum ikke vildks lsnics sin;
under den Tispotisiiics, under hvils
kcn den-s Fasdre havde lcvet i flere
Zlasqtlcd Tore-I Aal-Hier niødtcs nq »
enedes om at nrbejde samtnen Te«
angreb samtidig Abdul Hamids Au
toritet, og den nmledoniife Arme
nmrcherode over Lnndct on tdg Kon
stantin-wol i Vesiddelies
For on Tid gis alt lmrciioiiiik:
det er vanskisliqt at tilfrcsdsitillo rn
bver, on nu citer trc Aan Erfarinq
er det ungwrkiikcs Porti brudt on i
stridcnde Faktioner von Grund af
modftridende Jntcrosier oq person
lig Kappeiirid, og de andre Parthas
vere i Revolutionen s- med lind-l
tagedlfe af Armenierne, der funesll
at væte rolich og tilfredsr — er il
Opkør into-d den ums Neainm fordil
de ikkc bar inne-t, lwad de denke-del
og ille ommaet den Fribed de flredj
l
for.
Bedninerne ou Araberne er i aaben
Opfmnd on Nmeringen bar nnlia
affendt to Divisioner Eoldater for
at nnderkne dem. Albanekerne har
aivet Tyrkiet et Ultinmtmn, oa Ma
kedoniekne haaber paa en Lejlias
hed til oa en Undfknldninq for at
beaynde en Revolution, 5aa fnart
den smeltende Sne i Bjekapasfers
ne uil tillade dem at aaa frem.
Alle Stole-r i Albanien, tned
llndtagelse af de atnerikanske Mis
sionsskoler, er lukkede, fordi Rege
rinaen holder paa, at Bsrnene fkal
nndervifes i det tytkiske Sproq, me
dens Folket holder paa dets eqet
anw Jnaen vil give efter, nan
tet man sknlde Ermes, at et Kom
prosni8, socn ask nd vaa at brnae
beaae Spross, knnde hast-e en baas
de praktifk on fordelagtiq Lssning
af Vanfkeliqbeden Te amerikanfke
Zkoler lslen aqsaa lnkfet, men er si
den ved den mierikanfke Ambassfas
der i Konstantinopels Mellemkomft
bleven annual-net fordi de under
vifer i Engelsf. Den nve Neaerina
menes ikke at vasre meget loyal
imod Jsmal i andre Denn-endet
men den sarfvarex sin Politik i Al
banien ud fra den Teori. at hele
den moölemfke Litteratur er udgivet
i det tyrkifke Spros. Derfor er det
en Pliat at fremtne Jstams Sprog
for at for-hindre Udbredelfen af de
rantros Littetatnr.
Revolutionskomiteen i Albanien
hat forelagt Reqerinqen folgende
For-dringet fom et Ultimatmn oa
truer med at kæmpe for dekes Gen·
neun-ersieh lwis Regt-ringen ikke
qaar ind paa dem
1. Alle Regeringsfunktioncerers
skal være indfsdte Albanefere
S. Brunett af det albanefiske
Spkoq og Alfabet i alle Mantuas
skoler.
s. Aabning af Anerbietung-, Nor
mal- oa Handelsfkoler i alle de væs
fenligste Aner, med Undewisninaen
i Manefist
·1. Flatter, jonc reist-XI i Alls-« !
en, Ttal asmendesz i Landet selv·tjl·
Forbedring af Befe, Anker-g af Jeru
baner og andre materielle Frem
slkidt -
fi. Jlabnina af Aarrdyrlningss
Pauker over alt i Landet ,
6. Regeringen fkal tilskynde Ast-L
bringelse af fremmed Kapital i Pro- ;
vinlen. T
7. Fuldfteendia Amnefti for alle
Albanelere, lom er damt for Poli
tiske Forfeelser.
S. Fuldftrendiq Undervisninasfris
bed, indbefattende Tilladelfc til at«
lsruae nationalt Spreu oa Alta
bet i Stola-ne
9. Genaabnina af alle Skalen
snm Neaerinaen bar lutket oa Fior
nellen af Veslaq paa Avifer oa an
dre »Publikation«
Men det er ilke alene i Jllbanien
eller i Jalfanstatemcn der er Ura«
Dei er oafaa, lom ncevnt, imoa
Sud bandt leabere, Beduiner va«
fwrlia i den ambifke Provinz Ve-«
men det er aalt sat. — Qafaa i del ;
tnrtisle Jliae er Folket i Fasrd med«
at naaamc
Ny Traktat med Japan.
Den tiltalkr Japans Ærcsfslclfe.
Mcn den vil finde Mut-stund fta
enkelte Hold.
l
Washington, D. C» 22. Febr. «
Udtnit til csn nn Traktat med Japan, »
fom ital tmsde i Ztcdet for Traktasj
ten of IROL tvlev af Prassident Tafts
forelagt Senatet i Goal-.
Den vckfcntlige Fokftel mellem de«
to Traktatrr ital beftaa deri, at den(
ime udelader enhvcr Hentydnina til
Vmrwnsininqen af den iapanike Ind
isandrinq til Do Forcnede Statt-r,
men overlader til Japans Ærrsføs
lelics sont Nation at acsnnemføris i fi-·
ne eqne Banne de Beqrænsninqers
ior lldoandriimen im Japan, som;
nn udtmkteliq csr opstillet for Jndsi
i
vandriimen hertil
Dotumentcst indelioldcr eii Veitems
melie mu, at dct ene- cllcr dot andetl
af de to Lande-kein opiiae Traktaten
incd lldqmmrn af 6 Manne-den der-«
Iiom den ikke virlcsr tiliredsftillcnda
. · At den nye Traktat vil mødc Mod
Illlnll IUllcS lll Ucch HllPkL Lcll kl·
Ten »-83andelk(trakiat« oa fkal, fom
Tunsan tmsde i Jtedet for den of
Hka Tonne Traktat er bleven for
asldet, vasientlia paa Grund ai Ja
pan-S hist·iiae Rremikridi i Ciniliias
;tinn. Ten bless udarbejdei iamti
« dia med en »Na-M- andns na lianmde
»Trafiater med Jiornnmieriie. Men
denne Traktat tra.1dte iørit i Mast
et Aar ester at he andre Trafiater
»mi- traadt i straft. Japan bar alle
iredis indaaaet Traktater til at afløs
se de aman med nassten alle de an
dre Monter. Teriom vor Neaeritsg
fknlde infifiere vaa iin Ret- faa pil
de den eksifterende Traktat vedbline
at vaer areldende indtil 17. Juli
11912 -
I Denne Fcrfkrl i de gamle Trakta
"ters Udløbsiid brinaer Japan Van
skeliabeder i dets Fiikalpolitik. Da
» alle de nne Traktatek indebolder Pa
«raaraffer fcr »beaunstiaede Lande«,
vilde Japan fe iia nødt til at ind
rsntme de andre Lande-, men ikke
,De Forenede Statt-tu alle de Privile
«aier, fom Amerika nu nyder efter
Traktaten af 189i. Deste vilde man
« sie lede til, at Japan maatte udfeette
»et helt Aar med at omordne Toll-·
» fatierne oa andre Beikatninasiormer.
, Over for den Modstand, som ri
«meliavis vil mode Traktaten af Re
prcefentanterne fraPacifikkyftem som
er iaa starkt imod Jndvandrina af
"iapaniie Arbeit-org hasvdeg det, at
TJapan selv i de ienere Aar bar
hoidt Opiiat med, at ingen Kulier
s
ndmndrer, og besudelt kan Jndvani
drinasfpørgsmaalet ordnes af Re
geringen ad anden Vej. Hvad der
færlig saarer Japans Æresfølelse
cr, ou Furtme mod Jndnandriug
ital ncsdlasagrsg i en Traktat Den
ne ntaa nasrc amtfidig mellcm de
to Lande, fom indgaar den.
Et Nødraab
fra Manchuriet
»Ist-As os fra den fottc Dsd!«
J dct rnsrsiifke Vlad »I)ijc-tj« bar
folgende Vrrv im m ruHsifk Em
brdssmand i Clmrbin staaet at las-fe
omkrina Ventmdelfcn as dennc Maa
ned:
»Jeg, som i Lighed med laa man
ge andre er tvungen til at leve udo
i dvt fjrrnc Litrm raabcr til oder,
iom lever i.3ikkcrl)ed da No der
hfemme: Hfaslp os! Frist-Z os fra
den for-te Tod-is Muth Nør det ikke
for vor, iuen for edcrs earn Skyld!
Vetænk, at Dødon staar ikkcs alone
ioran von-, nie-n oaiaa foran eders
Tore. Marter, Waden Floder er
overfyldte med Lia. De uoplnfte Ki
tiefere kan ikke forftaa Farens liele
flaslmciuanare Onifanq. Dr- skjnler
dort-CI sym- oa den-s Lia eller kalter
dem nd paa Gaderne til Føde for
Handwer ellor nd i Moderne. Til
Foraarct vil Lilie-ne af Moderne- is
nsskk nd i Dankt Stamm-n mod Epi
demie-n maa bliue hele den cinilises
rede Verdens Saa· Posten kan naar
som helft overføkes til Europas Jn
trrnational Jndaribrn or absolut
nsdvcudia nu allerede i Winter, me
dens Vandene rndnu ikkc bar kam-ei
spredv Ligene oq Smitten videre.
ch skrivrsr disfo Linier Nytaarsnat,
medcsns J derhjrmme fornøier fer.
Jst-a kan ikke alasdc mia, tbi maaike
ovlencr im itke Tagen i Momen.
Tag oder dcrfor i Nat, at edier
isslasdc ikto paa en irnateliij Maade
ital forstyrcss. Tag alle nmlige For
lwldsrealer for,' at dettcs ikke maa
ist«-«
Et Møde af postklerke.
Et. Pant, :!Ic’inn., BL. Febr.
»Der i Et. Nnnl dar over LW Pun:
Hei-fe- nylin holt-r ist :ll-’ødc, Hob Von
tot P. J. Schnrdt sm :!I(’j1n)nnfw
(Vim)t·wsidc11t for Railway Mnil
Abschniunk Janus-;- :!Ic’onal)a Will
nnlin renrnsüsntorude dkkntionnl Vrn
tberhood of Nailnmn Linn-fes iWnslys
inntxnn on Liscnr F. Nehmt im
Olnmzw Czornmnd for kskntjoml Fsc
demtion of Postuffice Eli-His- huldl
Taler.
öchnrdt insmlmldt i sin Inn-, lnnd
lmn tmnch nian hocs Poftdcpartci
ntcntot i Washington for nt bedu
Kilerkenes Vilkanr. san for-innrem
don Inmiin lmn tilhørtc on w
nrcrsentcrede. Bl. a. sagde han, at
det var not muligt, at den ikke hav
de qjort saa aodt et Arbejdkh iont
den bnrdch 1nen den hande doq kann
Uet fpr Vrødrenrs Sag. - Mann
Jlmn talto for jin Forming on kri
»tiserede Generalpofnnefter Oitchcock
for hans Udtalelser om Spaksoms
Imelighed i Departementet.
Nolson talte for, at man sknldcs
flaa Positjcncftcns forfkellige Afchs
linaer samtnen on paapegvde, at en
Forening, sont derved vilde opftan.
vilde knnnc soc ftor Jndflndclse pna
Lonaivninqen san var indc for
Sammenflntning med »AmericanFe
demtion of Labor«.«-svis det Bifald,
han høfeste, da han faqde dette, br
tød nor-et san var hans Tilhørksre
eniae tned ham paa dette Punkt.
MIdet tog intet bestemt Skridt
i noqcn Netning. Oenfiaten med dcst
·var kun at hsre de forfkelliges Ub
talelfer om Forholdene.
Blandede Meddelelfcr.
wYW
Ecnator Bisucridge talte i Tit-IS
dags til Fordel for jin Resolution
out at ertlasre Latium-«- Valg ngyli
digt. Senator Burrows lundgjordc
san, ut han naar Lorimer hande
mit j L.s3daqs, uilde foreslaa en
delig Afflemning i Sagen, foruds at,
at innen andre Zenatorer forlans
nor Qrdet.
I
J, Tir: da13 blev Senatol Bailcsn
Zumtkstss Lsiiisumsiidcnb udpebet af
Tillnsrksrnu i Mauerner Zonator
Crowfokd fra S. Dak. talte inwd
Lorinmr, on det gau TillJørcsrnc dort-s
«Liiiald. Tot taalnl Vailry ilke on
iaadc da, at Bifaldsytrinqisrne vi
sie Tilliørernes Intelligenz-. Eliq
llduil)niin1, som paafithte, ttkindes
man ika at have været Vidne til i
Itsnatcst føtx
Nebraska-T Forsøassitation Nun-ri
mentftation) bar nylig ndnicht Vul
lkskin Nr« 117 annaaende »Groming
Feeder Steers in Weitem Nebr.«
Tenno Bnllctin er en Beretnina
om 91rbeide, iom er udført paa For
iøgsilnderftationen ved North Plat
te. Forli-get gfaldt færlia Alfalfaens
Værdi som Foderftof i For-hold til
andre Fodersioffer. Bnlletinen kan
faas frit ved at henvcndc fia til E.
A Burnett, Experiment Station,
L«incoln, Nebr.
! i
,
Ten bekendte Georqe V. For
Føreren for den repnblikanfke Or
kmnifation i Cincinnati. en ledende
Faktor i baade den statsliqe og den
nationale Politik, Formand for Ein
cinnati Trnft Komvaani oa vidt
kendt for sin Interesse i teatralskes
Kred5e, blev i Tirsdaqs anklaaet af
Storfuryen i Hamilton Conntv, O., »
for falfk Ed. San skal den 21. Marts I
»Im-. under Ed have nceqtet at bave’
modtaaet Penge fNenter af Conn
tnets Penqe), fvm ban nn findes
virkelia at have modtaaet.
Eonntu OptioniForflaaet i Nebra
ska-is Leaislatnr bar ikke endnn naaet
fin Afaørelfe J Tirsdaqs anbefa
lede den Konnte-, fom bar Forflns
net i Hasndcx dets ,,passaqe«, bvilket
betød, at der sknlde ftemmes over
det i Nepræscntantbnfet, nden Dreif
telfe Man venter. at Forflaaet vil
tabes med J a 1 Steininer.
Tet Imaftak1s, at »Sor1«iman-Jems
lianelinierne i Fier befordrede m
000,M« Pasfaqerer nden et enefte
Ulnkfestilfnslde med dødeliat Udfald
Terfvnt dette er korrekt. saa kom
«n1er nmn«iil at indrømme, at der
i dette Land er sket ftore Fremfkridt
med Senfnn til Vefknttelse af Men
neskeliv nnder Jernbanekørfelen
Kfollmkds sknftforfvnn Dona, O.
Februar Ton nwd lldarbejdelfvn
Af Knftforspmsssloven betrocde Kom
mission bar ajflnttet sit Ost-beiden
Este-r Forlndonde bar den anti
libemlcs Majoritet i Kommissionen i
Prinripet vodtaacst en Udvidcslfc af
Kystforsvaret, doq inden for de
Grasnsnz der atmivcs af Landets
financiclle Vasrecsvncr Den liberale
Minoritcst anset- ikke Vkiosfinaons Br
fasftnina for absolut Mdvendia til
stvdclspn as Landests Nontmlitot
Dampfkibsnotitfer.
United States« ankom til New
York den 21. ds. oq vil atter af
feer derfra den 2. Mart-I og ventes
da at ankomme til Skandinavien
den 12. Mai-ts
MVWW
gis-Even kündi.
Fleifer Wilhelm vil von jin Nei
de til Italien i førslc Halndcl af
Martis oqiaa besøge Pavcstt
.
J Centralasien hat Jorden ilnqet
en 12 Alt-n lircd Nonne mellem An
lie Ata oq Pischpet
Don litten-irre »Zulicslprasmic forei
slaagi of do fransie Afademier nwste
Islnr qixwt til Wurf Fahrt-.
.
siong Haakon af Nurch nil i Flut
ninqen nf Marti- ellcr Beayndclsen
af April nflasgxus Vesøg chd Hofo
i Rom , !
.
Den spanfke Domper »Lepanto«
or iimkvt nivd Illand og Mus- ud for
Zammta J alt umkin 22 Mand.
.
Lukket lltiivcriitct Lllluicsn fl. Fe-:
lrnmir llniverfitetet her er bleuvi
Inkkvt san Grund af lIroliAbedcrY
blandt Studente-me l
SsraskYilaiids Forfatiiiim. Athen,
O. Fehl-nur« I.kiniflerpmssident Beni
zislos hat« i Tau fremsat Lovforflag
om Revision of Forfatningeir
Verdmmidftilliimen i Brnsfel bar
givet et Undsrlkud paa tætved 134
Million Frqncå Heraf dcekker Sta
ten 1 Million.
.
J den græfkc Hast er opdaqet
ftore Vedraqcsrier ved Leverancerne
af Mel· Millionwren Pyrris bar le
vcret forfalskct Mel.
Den qmsske Nationaliorfamlinq
bar til Præsident valgt Venizeloss
Partiets Kandidat Stratos med 219
nf 276 afaivne Stemmer.
Tronninq Alcsxfnndra bar skænket
10 Pd. Sterling til de skibbrudne
Søfolk fra Skonnerten ,,Danmark«,
der forlifte ud for Goodwins.
Den tyka Flyoer Løjtnant Stein
ei« itmstist nod ved Berlin fra 20 Me
ter-Z Mich san kmtfte Gierneikals
lcsn og dødv føluelia von Stedet
Dødsfald Stockholm, R. Jst-bin
Tigtercu antan Frøding or i Mor
ges Kl. 8,15 afaaaet ved Tødcsn i
sit Oft-m, 50 Aar qammcl
.
To Flnkmro Noiss km do la Tot-ro
stnrtedts den ki. ds. nnder titlidefltjvk
ning paa famme Maskims ned im 80
Motier Højdcs oq beqmvedcss paa
Siedet.
Regerinasbmminqen i Konstantinw
pel er Natten til den 6. dis. delnis
lsleven ødelaat af Jldebmnd. Samt
liqe Miniftrcs ovrrvcrrede Branden
hvts Aar-sag er ubekendt
Not-ges chritm lmr den TI. ds.
i Etwtiimct ftillcst Forflnq am Op
lmsvelfc nf Dis-sc- Zirrnsttiqsuden der
fidvn IRM bar wirket tilftamst rus
Tifkts Fisjksns i Finnmrkm
1 .
Den rnssifke chforindo mod Vorn
vil i chvndclsen af Mai after mais
Opbold paa Slottet Freedeimu i
Hesfm J Slutninqen af Juni kom
mer oafaa Czaren dertiL oq fidst i
August reist-r hole Czarfamilien til
Middcslhavskvftm
ankirts Negcring har anmodet
dens Mosandter hos Garantimagteri
no om mod alle Midler at modarbcjs
de et eventuelt kretensisk sGesandtfkab,
der maatte komme oq føqe Sank
tion paa Kretas Tilslutning til Gm
kenland.
· Te russiske Studenten St. Peters
borg, 9. Februar-. J Gaar afholdt
en Tel Studenter et Mode paa Uni
versitetet og vedtog fra i Dag af
ikke at møde til Forelæsningerne.
Juden Myndighederne kunde skride
ind, opløstes Forsamlingeu atter.
« .
! Den grwske kssegoring hævder be
stemt, at den ikke hat til Ach
stgt at holde Manønrer ? Thesfalien
til Efteraaret. J Anledning af Nygi
te herom har den tyrkifke Regering
nemlig rykket Troppeafdelinaer ben
til den grwfke Gar-nie
.
Fyrst Eulenburg. Fyrft Eulen
er -— iflkL »Modersmaalet« —
fornuliq iqcsn bleven underføgt paa
Statsadvoknturens Foranledning,
nusn dcst niste fig, at han stadiq er
sur fnq til, at man kan trenkcs paa
at pro-Je en Retssforhandlinq jmod
Vom Gan befindet sig paa sit Slot
Liebende-m i Brandenburg.
.
Kampcne i Vemen. Ooer Salonis
ki 111cs1des, at de til Yemen indtrufs
m- Forstwrkningcr af I. og 2. Ar
mökorps tre Timer fra Hodeida er
stødt Paa Arabcrne, der efter en
basftiq Raum traf sig tilbagc med et
Tab uf II« Mand. De tyrkiske Trop
pcr hat-de 50 døde og faarede.
Oqsoa fra Distrikterne Damafkus
cg Jerusalem meldes om Anansb af
Beduincr paa tyrkifke Trovpetz
f
Vaqabondrrtw · Sverrig. De soc-n
lske Jernbaners Stationsforstanders
Horcninq har til Regeringen ind
ifendt et Andraaende om, at faavel
lStationsforstcmdesrms fom det øvrige
lfast-»duucsperionalc i de- Stationisbys
Tot-, hvor der inqen Politibeticnto
ifindesg fanr til Dels Politimyndigs
bed for effektin at kunne ovtræde
mod Vaqabonderne, sont dels i sied
fo størrc lldstrwknina ladet fiq be
fordre nch Jernbanen som blinde
Passaqcsrcm dels paa truende Maade
drivcr Tixmcsri i Stationsbyenm
.
Illigsdumacsin St. Peter-Isler 9.
Februar. J sit Møde i Gaar veds
toq Niqsdumaen ved Behandling
m« on Jnterpellution om Flug-S
slilwt ,,Slauns3« Havari i Fjoks on
Tag-Horden, i lwilkon 11dtallss, at dot
tc Tilfaslde ika er encfmaondly men
at dct csr Nosnltatot ikfcs lslot
af tmqlcs Enilspdsssnmsnds Forføms
moliulwd m Illcanqcl Wo Baum-J
funhn, men owrbouedet af lle Tie
ncsfthmmcn naZUstcmcst i Mnrincnti
nisterrivt sont bar en feilcmtia Orga
nifation ou lidcr nf Mangel pna
orfarnc oq fkolcsdo lecscialiftekk
.
Elfk1fs-L’otln«inaen. Berlin, sI Febr.
J lldnnlnet til Vesmndlinq nf Fer
fntnitmstssorflnnet for Elsas-s Lotlnins
nun vedtnnes i Inn et nf Centrum
ftillet Ferflnm lnmrefter Provinserne
TM Unsre en sehfmsndin Forlmndss
slnt on i Forbnndsmndet have 3
Etetnnset«. Forslonet vedtoqess med
H Etennner nmd l: de ønriae
fientte ikke Fett Afstetnnin,1csn ban
de Ztntstfekretwr Delbriick e1«flceret,
at Regt-rinnen for Tiden ikke kiindo
nun nd over det fremsatte Wofer
Unn.
I
Prensfensz Ver-ist »F Millioner i
M Amt Nefiiltnterne nf Folketwllins
nen i Prenfen den l. December
1910, Vifer at Vefolkningen i Preus
fen da ndqforde 40,157,573 Perso
ner eller en aarliq Tilvæksi fiden
1905 af MS Procent Som siedend
staaende Tal Wer-, er der en lille
Tilbaaeqang pan 0,« Procenti
Sammenliqnina med de foreqaaens
de 10 Ame Alliaevel er US Pro
cent en Formeln-, fom f. Eks. be
tndelia ovemqar Dattmarks, hvor
den normale Tilvcekst pr. Aar er 1,1
Procent