Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 21, 1911, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    hebentM xgvdiwksiwz tM
de samledes for at give Pastor Gert
sen en Qverrafkelie paa hans 50
Aars Fsdselsdag. Men forat han
ikke ikulde merke, der var Ugler i
Moch, gik Kirkekaadet ind i hans
Hjem for at gratulere i Dagens
Olnledning. AKen saa lidt ester dercs
Anthme blev der sendt Vud til
Prasstem at man snfkede at ie ham
mod Familie i Kitkens Krypi, og
da hlev der Overrafkelse. J Fad
ielgdagsgave blev der, i Ilnlednins
gen as de ös) Icar, overrakt bain
sslli csuld of Ikrnighcden.
Past. Gertsen holdt en Tale ood
Bord-eh hvori han takkede for Ga
von on fornrite os, at førcnd ban
endnu var rede til at modtage frem
niodo oni IWorgenen, stod Lisskoppen
i Havclaagen med sit velkendte Smil
on ønikedr til Lytta oq i Postkass
sen iad Samfundets Sekretwr og
gratulerede med de ,,50 years
voimg«. Deikunde nmaike interes
spre nogle at Vide, at Paiior Gert
fcn og Past. Nielsen cr født i Na
boioqne komme Dag og sammc Aar.
Zøndaq den 5. Felix-. havde vi Ve
itm af Past. Provensen i Anledninq
af fælles Ungdomsmødet i Onmlm.
Lan prasdilvdr ved Høimcsfmudsi
tspnessen, oq forbspv hu· Qllandag
omz beiøqknde gamle Venncr og
vmsdikcsdc ikm ian is Kirken Man
dnq Afteii Vi var alade ved Veføqet
og benytter faa her Lossigbeden tss
at tokke Post. vaensen for Sam
Imer
«
kriv er.
isk
Brust-, Colo.
Er drt dog ilkc et ftorartet Veth
Tot er gerne saadan omtrent en
Samtalc bcgyndcr herude i Vrush
i denne Winter-. Tot er da oqsaa
fonmdekligt, at man Daa eftisr Tag
Lan have Vinducr og Tore aalme
akkurat ligesom om Sonumsrm
Formel-ne oil ogfaa til at begynde
Foraaksarbejdet nu, for der er in
ile Spor af Frost i Jordm Ja
John Christenfms Hut-de er Haart
for lang Tid fiden, men hatt hat
ogsaa Ord for at ver Nr 1 til at
begynde.»Det for ud til, at Brush
oasaa vil bliuc befcsndt paa Grund
af prckgtiacs nat-willst, der unless her
ude. Trc af vore danfke Formen
havde fidsie Sommer hvcr omtring
40 Acres Kortofler, der bragte fra
150——225 Sække pr. Acke; og nu
i Aar skal dcsr not blive plantet
Kartoflcr, lau J tro.
J Byen Bkush cr i den fidfte Tid
bleoen bygaet mmme futuka Hiern:
men alliacsvel er det vanfkeligt at
finde et godt Sus, som er »so-: rent«.
Det giordc de tre Mænd, som af
Meniaheden var udnævnt til at op
fsqe oq lcie et godt Huö til Past.
Lands-, Erfarina af i Tag.
Et. Ansgars Menighods Kirsc
ligger LVZ Mil Nokdvest for Born
midt l det danskc Settlement. Blandt
de mange Voane ued Kutten Umson
daqen fes ogiaa en enkrlt Antoniu
bil. Piqkfokeningem sont forfkønncv
de Alterpartiet Inrd et dcjligt Jll
tervinduc, har nn ogiaa betænit
Koret nie-d Tasppe og en ny Døbcss
sont. Mcniglnsdcns Fornmnd Mr.
Kjeldgaakd bar nie-d iin Malt-wen
sel qiotst Vmikrne dem-J oprindcliqe
Gland. Hnok det dog er hyqqcliah
naar man Zøndag Morgen kan
tut-de ind i et inmit, kent Rimsinin
Sondaasikolen notin it(1diq, iaa
det kniber med at finde Plads i Kir
ken til di- forikelliqe Klassen Mr
Kjeldgaakd er SøndagsskolcnsLeder.
J Bibl-Massen ist« der fra Als-M
unge Mænd oq Kvindc Mr. Gkøns
sien lebet Vibelflassen Sau er der
gerne en lillcs Flot« as de wldm der
iamles nicd Mr. Danieifen sont Le
der. Eiter Klasiedolingen bar iaa
gerne Paftor Lnnd noget at fort-Isl
le til hele Søndagsikolm
Zangkoret glasdtsr oI hoc-r Zeni
dag baade ved at lede Menighedss
iangen og tilliqe ved en flerftemmia
Sang. Koret hat Øuelie hin-r erdaq
Affen i Prassiens Hieni. Vi qlæder
os over, at bei nu inart i 3 Aar
hat holdt iaa trofait nd trods det, at
de flefte maa køre langt for at kom
me med til Øvelie. Hveranden Son
dag Eftermiddaa hat vi End-time
ste i Byen i den pregbytekianike
We. cavde vi bog blot en Kirke
i Byem det er manges Ønitr.
Sister Johanne, en as vore danike
queplejeriket her i Brush bar
M — « Mit syst MU. J.
ssmoniem sein ogaa er Svaepleiets
ske, har jelv maattet holde Sengen
for en lcengeke Tib; hun et dog nu
i god Bedting. Enke Mtö. Jvers
sens 2 Bsrn har væket angrebne af
Starlagensfebet, og Familien hat
fiden Nytaar vasret indelukket. Nu
er Bat-neue raste, og hun venter at
faa Lov til at komme ud blandt
Folk igen.
;s, der har noget at meddele fra
de forfkelliae Birkfomheder i vort
Samfimd, glem ikke at skrive og ind
sende det til »Danskeren«! det er
alligevel nogct af dot, vort Folk for
cftcr førft.
Kwrlig Gilscsn fm Vruflx Colo.
Korr.
Tanville, N. Dak.
Lasnge hat im ventet paa at se
noaet herfm i vort asrede Blad
»Tnnfferen«, men forgcvves Sau
tilladrr jea nqu at meddele lidt
fm denne Plads. Lidt til at beqmii
de med fm 1910. J Marts hatde
vi Bose-g af Præstcrne J. Gerier
og J. J. Kiildsig, som havdc vwret
i Fertilc at indvie en säh-keiva
Oq Missionasrer Jens Dikfen bar
vi haft Veng of flerc Gange i Lis
bet of Zommerhaloaaret Til vort
Missionsmødr bavde vi Vesøg of
erftornks .szoI-tskuatm, licms Huftru
og en lille Son. Post. Worts-Jana
kalte ned Lwdcsrnc Mrä Giotto
Dann masoeoe osJ ineo sorneuue
Sonne-. Vi bar ligeledes haft Ve
iea of Post. J. M. Sanfem MIer
Van. Hausen lovede at nieddele lidt
i »Tanikeren« oni, boad Jndtrnk
han fik af Daneoille og den Otnemi.
Mcn endnn er det ikke kommt Tet
sont-nor maaile Vi bar onsna haft
Beim af Past. E. N. Andern-n, Gn
ftrn oq to Born. Past. Anderien var
i Bei-m hos iine Forwldre on En
5lende, ioin bot her ved Daneville
Past. Anderiens Slcvgtninne bar
tidliqere boet i Narine, Wis. Vi link
Gast Bei-g af andre, iom jea vil fi
ne manms Tat for Bei-get Post.
nieller bar i Sommertitfen holdt
danik riieligionsikole baado heri
Laneviltr og i Fertile Meiiinhed.
Past. lijøller Sande altid meinst at
til-stillen men nn liar vi hanc iike
tios oii niere. Tcn st« Jan. forlod
han oa Familie den-O Hieni, hoad
ellerss itte itnlde have sket før noqle
Tone ind i Februar. Lytke oa Vol
iiqnelie Uil jeg ønste eder alle fein
i eher-»I- nye Hieni. Tre Meniahisder
lier paa disse Enne —-— Fertil Ta
neoille on Enmns havde en dei
lin f4. Julifeft 15)1(). En dcilig
Deflfest haude oi i Efteraar(-t. Jnles
fest havde ni nied Hisjniesieandstiei
nesie, holdt af Past. Meilen Vi blen
niindet om, hoad Englene sann For
Mariens Hin-der og hvad de fandt
.i Betlileliems strybbe Vi havde on
iaa en dejlig Jnletmfeft for alle,
som haode Interesse af at viere
med, dag, iwrliq for Sendagsitoles
bsrnene
Post. Mengers, Ehicaao, sont bar
inodtaget Kald sra disfe äk Menintnss
der, bar ogfaa bei-at os on bar
sikret sia et Stnkte Land i Montana
og vil, efter hvad her menes komme
hertil i Slutninnen af Marts.
Med Heninn til Sundhed on »Sel
bred, faa er her godt paa disie Eg
ne. Koin og fort-g, om det pasfer
Her er endnn nogle Stykker Land
til Salq midt i Settlementet til
billige Priier. Lysthavende tan, sna
vidt im ved, henvende iin til C. D.
Larien, Hans Andersen eller Sanr
Christensen Paa 6 a 7 Mils Om
lreds har vi en lutherike Kitte, 3
offentlige Stolen 2 Posthuse, en
Bank, en Tøncmerhandeh 2 Smedes
vasrkfteder og en stor Butik mcd alle
Nsdvendigshedsaktiller. Er der no
qen, fotn hat Lyst laa kom, oq mens
Tid er. Nu en venlig Hilien til Re
dattsrem Bladets Arbejdere ou alle
dets Lersere Undikyld denne ringe
Meddclelfe. Alle bedes optaae den i
bedste Mening.
Ole senten.
Hutchiufom Mitm.
. Tot er lascme fide-n, jeq hat« set
noget herfm; dcsrfor vil jeg mode-,
om ieg can faa lidt fat samtnen. For
det førfte vil jeg form-Um at vi levcsr
godt beroppe i Minnesota Vi hat
haft en mild Vinter i Aar. J denne
Tid har vi Tøvejr. faa det er for
bi med Glut-eine
Sädste Sommer havde vi dit unl
mindelise tm, men vs fis en god
sAvl of ans Stagg mit-tagen H-,
ldet blev itte saa meget Men vi
bar Straa not, saa det er jo ikte
saa vanskeligt at komme igennem
thteren. Vi driver blandet Far
ming Vi bar to Mejerier i Byen,
;en ,,Fakmcrs Corpokation« og et
privat »Creamery«, og de gør god
sForretning begge to. Og san bar
.ui en »Formers-Elevator Co.« Her
er nmnge Dunste baade Syd oqNord
"fok Byen og i selve Byen. Vi bar
Wanst ,,-Sardware Stsore« oa »Ern
eerics Store«. J. Schunnens »Gene
ml Storc« og danst Skrædderfor
.retninq, som driues of H. C. Pe
!tekskm. Og jaa har vi »Hutchinspn
Monudry oq Blaetsmith Shop«, som
nn drittes as Thomsen Vrødrene on
sog M. C. Madsenej »Vrikk and Tile
«Faeti1rt)«, sont dritter stor Fort-et
nim.
Landet heronikring er af det bed
ste, men det er so oqsaa temmelia
aodt oppe i Pris; det koster sra 75
til fu« Toll. Acre’en, men saa be
ltøncr vi heller itke fixierten en lev
eller en hel Section for liver Fa
milie.
Hvad det kirkeliae anaanr, er vi qodt
stillet. Vi har en dnnst Boptistkirke
oq en norsksdanst Metodistkirke, og
Den danste Kirke bar Meniqhed oq
Mitte her, og san vor men Kitte.
Da ioa lmr vi St Motten-Z Kirke
Syd for Vyen Vi betjenes nn ns
sPasL Verk, sont tozi Arbeit-et op sidi
ste Eitemor ester Pastor Naartm
socn rejste til Maiwurm Wiss-.
s Vi bavde et Zøndaqsskolemøde
fsidste Uziiex der var slere Priester oq
Lasqsolt til Stede oq vi licwde en
.1n-lsimket Tib. Tet et liprligt at smns
les med Guds Folk. Jia ital itke
tiiqe mere om det, da im baaber at
Ibøre merk sra Mødet af en bedre
»Ztril1ent end sm.
; En kastlig Hilft-n til ,,«Lanstenen«s
Reduktion on til Brødre ou Søsire
i ,,Dansteren«i;«- Lassende
Stovfnrmer.
Chicago, Jll.
Ein-dem Eftermiddaq den 12. Feb.
var dor, Tom bclmdet, Fest i Ebene
«zer liirfo paa Nockwcsll St. ch Wa
ldanfia Aue-. i Anledninq af det nn
lig opftilledcs Pibromels Jud-nicht
Kirkcu var fyldt til TrcvngfeL
Man Dilde høre, hvad en faadan
Størrrlsc af et Or«gel (mellem 16
og 17 Fod hilft, llkiz Fod bredt on
lof ca 5,000 Punds Vægt.) kunde
sum-.
Ved den meftcrlige Vehandlina af
den dlmtims Organist, Fred Johns
sen as den enqvlik litthersle Title
d Wiclcsr Parl, fcmdt man, at dest
limdc tonc belade fmat oq lmftiat,
baadc blødt og behagcligt on med
brulende Fylde on Kraft. Præludiet
m on Orqclsolo vnkte meaet Beun
dring, on Orgelcts Maai til at lode
Salmcsfanaen overraflede oa glwdede
Forfamlingen. Mange Lykønfknini
ger fra bespaende braut-es Meniqi
hebsmedlemmer eiter Msdetg SM
ninq i Anledning of det heilige Jn
strument
Menighcdens Sangkor ozi Stren
qeorlesicr l25s30 Stemmek tilfams
mcmä lnnq vekfelviö oa i Foreninsk
oq desuden Mandskvartetten· En
Solo oq et Par Duetier blcv sunget,
lpdfnqrt nf Fortnvimmakkompaanes
«m(-nt. »
Past. L. Pederfen udførte Ind
vielfcsshandlinnm Past. P.F.A.V.D.
«Ni(-"en falte om Musskkcsns Plads
sog Vetmänitm i Mtsniqbpdesn oa Pass«
C C Ohnmer om Nertefanaens
Lotto Art oq lldflkm hos den müsste-.
Eftcr Mødot holdtcss Fasllesfviss
ninq i ihrs-Ins Krypt, aneften fort
fattes ichn um Aftenen med Musik
’oq Sang paa Programnnst samt
Prædiken af Mcniqhedens Pr(c-ft.
Post. Herde-, McNabb, som bar-de
lovest at kommt-, var bleven hindret
ved Sygdom Vi haabm at ban
Ifnnrt man blive full-kommen rast
iam
—
Daufk Missionshiem
i Chicago.
Et faadant har vi savnet nusqet
i vor Bestrwbelfe for at kunne møde
Jndvandkerftwmmen oa bringe den
i Forbindelfe med Kirkerne, ganfke
færlig de mange unge, som kommer
fra Dannmrk.
Der er io Date not aabne for
Unqdommen her, men som oftest
saadanne, gennem hvilke de ubefæs
tede draqcss bort fra Guds Ords
Vejledning og Paavirkning og hen
ad den brede Vei, som sprer til For
dærvelse
Vi hat i nogle Aar haft den
Glcede at have Mifs Andreas-sen
iblandt os, der efter bedite Evne
bar føqt at made Bod paa Savnet
ved von miin diieqnina ng Risiko at
grunde et Hjem for unge Mennefker,"
lwnr de fnnde faa Kost og Logis
oq møde kristelig Paavirkning.
Hendes Gerning har paaviselig
lswrcst til Vcliiqnelse og lriftelig Vei
ledniim for ikte icm ganske ina. Men
da bun nu for atter at iamles med
sine gamle Forceldre bar beiluttet
at reife til Danmark i en nær Frem-»
tid, vil vi komme til haardt at fav
ne hendes Hiern. Om der stulde fin
dcci nomsn troende Familie eller
rnliq stillst K«vinde, der knnde føle
Trmm til at øve en likmende Ger
ninq im- Serrm da vil der vcere
Anledninq til at toge den op efter
Miis Jlndrensien »
Hiemmet er i leiede Lokaler, og
Møbler oq andet Jnventarium vil
Være at købe for en billig Pris.
Om nærmere Oplysninqer ikriv til
Miis Elila Andre-rissen 2623 W.
North Ams» Chimao, eller til Post.
L. Pederien 1415 N. Noclwell St.,
Chicago, Jll.
OBetendtaørelfer.
svsvvvvvssvsvvvvvvvvsv-vvss
Adresfeforaudting.
Pun. L. S. Kiøllers Adresse, før
Tonwille, N. Dak» er nn Vor 4,
Vlair, Nebr.
Missionsmødtn
holdes, vil Mind, i Vetbesda Menigs
lied, Vazile Mills, Nebr» den st.
og 5. Mai-ts. Alle er hierteliq del-»
konnte Pan Menighedens Vegne
Karl M. Hausen
Missionsmsda
holdes, nil Sind, i Vetlmnia Menigs
bed, Plainvienx Nebr» fra den 9—
12 klslarts. Alle er velkoninc. Paa
Meniaknsdens Beane
Karl M. Haufen.
Missionsnmdc.
Lin Hnd Dil, blincsr der Missinnsi
Inøde i Jtnniannelss Menighed Ha
zelnwod Minn» i Daqene fra den
2. til den 5 Worts-.
Venner indbydcs kwrligst til dette
Møde
Jndnnsld eder til Mr. N. L. Han
sen, N. N. 5, Nortl)firld, Minn.
Pan Menighedens Vegne,
J S i m on f en.
Ungdomsmsde
holdes, vil Sind, i Staplehurst, Neb.,
Hm Fredag d. 10. til til Søtidag d.
112. Mai-ts. Folgende Emner vil kli
ne drsftede:
t. Hvorlcdeg bliver et ungt Meu
nefte ftivrkt i Herren? Ef. 6, 10.
2. Aandsudgydelfen i Tiltnytning
til Ef. 44, .——-5.
Præsterne J. Gertsen oa A. M
Nielfen hat lovet at deltage.
Vær faa god at komme med. En
hver er velkommen
Paa de unges Beque.
Jvar Marius Hausen.
Staplehutft, Nebr.
s Missionsmsdr.
. Om Gud nil bliner der Missionss
inmde i den danste lntherfke Kirke i
Ofljkofh. Wis» fra den 2.——5.
Wortsi. Alle er velkonnnen. Jud
nnsld eder til N. P. N ie lieu.
I Pisa-it
l
Lieds-made
Illinois stredcs as »Den sorencde
Dmiske eo.-lutl) Hirt-e i Amerika«
holden vi1 Omb, sit Fol«aars-sdrcsds
made i Bethania d. ev.-luth. Menigs
lksds Wirst-, Wclsfusr Groqu Mo., fra
U. til 12. Worts-.
Forbandlingsemner:
l· Snildbed og Enfoldighed i Hen
hold til Matth. lo, 16.
Z. Helliggsörelsm
Z. »Menigbeden« i Guds Ords
Sys.
L. P e d e r s e n,
Krcdsfornmnd.
Vcthania Menighed indbyder her
ved Venner fra ncrr og fjern til
Weimasvnte Mode. Komk Vær vol
signet og vcere en Velsignelfe.
Tilreifende bedes melde deresKoms
me i god Tib.
Paa Menigshedenö Beque
M. Th. Jensen,
Webster Grovek, Brauch P. Q
407 Providence Ave, St. Louis, Mo.
Rye Fortælliuger
ved Past. N. P. Madsen.
Auitq. En Fortælling fra Rom. 162 Sider. Papbind. 80.90
J Herrenk Skolr. Efter det Tyske. —- — — .70
Povl· 68 Sider, isOmflag — — — — .20
Pan Flugs. 63 Sider, i Omslag — — —- — .20
Dan. Luth. Publ. Hause
FSubfkriptions-Jndbydclfc. A
To opperlige større Værker er be
gyndt at udkomme i Hæfter i Dan
mark·
1. Martin Luther-s Liv og Ho
vcdvasrker ved P. S e v e r i n se n.
Ca. 40 Hæfter a 10 Ets.
2. ,,Hvad staat dck fktcvet?« Bi
belarbejde i 3 Dele of Past. Asschens
fcldksHonien
Til Unde
Da der har været Spørgsmaal
om, hoor mange Hefter mit paabes
gyndtp Bibelar beide: ,,Hvad staat
der skrcvet?« oilde udgtre, og om
Jndholdets Art, vilde jeg gerne
gcntagc, at der, naar Arbejdet er
fuldendt, vil blive ire Voger ud af
det: l) En Tros- og Sædclære for
Menigheden (ganske vist ,,faft FIde"
Gebt-· 5, 14), dog lagt til Rette
i saa jævn en Form fom muligt);
2) en kort Oversigt over oor Bibeng
Jndhold (,,vor Bibel og dens Her
ligheder«) samt 3) en bibelsk An
dagtsbog (»ved Gry og ved Kvæld«)
med to rct korte Stykker til hver
Dag (det ene fra det gamle, det an
det fra det nye Testamente, knyttede
»Pastor P. Severinsen er en stor
Ruder af vor lutherffe Salmejlat,
hoorom han har slrcvet en Del
disr hat gjort ham fordelagtigt be
lendi Nu bebnder »Forlagsmaga
sinet« et større Akbejde af hom:
,,:Uiartin Lutyers Lin og Hovedoærs
ker«. Dct er rot dristigt, det lan
fisc- 1iwqths. Der foreligger jo faa
meinst om summi- Emne baade videns
siebeligt og populaer Naar jeg al
liqeveL efter at have læst tiliendte
føritc Herste, trot, at Driftigheden
oil bclønnes — at Værkct sikleri
vil faa mange Loesere, saa er det
scrrlig, fordi dct paa Grund af For
fattcrens Vegavelie paa dettc Om
randc er naget for fig. Dei viden
its-'- print-, der fokeligger am Luther,
er jo mesi kun for de Lærde, og det
populer er tidt band-! tørt og ke
deliqt. P. Seoeriniens Vog er saa
at iine baade vidcsnslnbeliq on po
1 Del: Tros- og Scedelære for
Menigheden.
2. Tel: Oversigt over Bibelrri
Jndhold
Z. Del: Bibelfk Andagtsbog »Vi)
Grn og ved Kuæld«. —
Ca. 50 Hcefter a 6 Cis.
Subfkription er bindende for hele
Værket.
kretning.
til fammenhcengende Afsnit i Bibeleik
og figtende paa at føte Hieme
saa vel fom den enkeltes daglise
Andagt saa meget som muligt M
i Fortrolighed med selve Bibeltetk
ten i Sammenhæng..
Hefternes Tal tænkes eftet Pla
nen at blive omkring ved halva
(et Hefte maanedligt i ca. 4 Ocac),
men hvert Hefte bliver kun paa 16
store Sider, og den maanedlige Uds
gift jo kun ganske lille. Saaledes
overkommes det lettete af alle Pat
ter.
AsschenfeldtsHanseir.
llndertegnede modtager Subskkips
tion paa ovennævnte Brett
Prisen er 6 Cts. per Hefte.
pulær paa een Gang. Dei er videns
skabeligt, for saa vidt, som det et
solidt historisk undekbygget. For
fatteren hat saa grundig fat sig ind
H sit Enine, at han beherfker det m
Isten som noget felooplevet. Dem-Ist
sfortæller han jævnt og lige til m
»alle djsfe mange Enkeltheder, der
Ikaster Lys over vor store Kitkefø
jders Liv og Samtid, dertil ftifk
sog fornøjelig, ofte med et Stank
af smittende Lune, som man elleks
Iikke er vant til at mode i han(
, Skrifter. Det er aabenbart, at For
fatteren i faadanne populærshistpris
fke Strifter har fundet et Quirin-de
som han scerlig behersker, og hvot
hans Eoner ret kan udfolde siq.
Hvis de folgende Hæfter holder,
hvad de første lover, bliver det et
,«L!a-rf, der uil let-fes med Interesse
·baade af Priester og Lægfolk.
N. P. Madfen.«
DANlSII LUTII PUBL. IIOIISIZ, Mast-, Naht-.
Fslgendc indbundne Bsger
af det vcd Branden befkadigedc Lager kan endnu faas i forholdsvis
god Stand til nedenfor anførtc meget lave Prifer.
Anker, sitz Sæd og Hast .................. for Pl nu 25 Ets.
Anker-, Sigm-d: Modersmaalet .............. før 40c nu 15 Ets.
Beck, Vilh.: Erindringcr fra mit Liv .......... før 81 nu 50 Ets.
Bürde-h Skrøbelig, bog stærk .............. før 25c nu 15 Ets.
Evald, H. F.: Den skotfke Kvinde .......... før 81.6() nu 50 Cts.
Evald, H. F.: Svenskerne paa Kronborg. . . .før st. 10 nu 50 Cis
Evald, H. F.: Johannes Falk .............. for 8140 nu 50 Ets.
Gtay, Mike-: Nottics Mission ............ spk 25c nu 10 Ets.
Gkay, Alim Lille Margrethe ................ før 25c nu 10 Ets.
Haufen, J. M.: Vejblomftcr ................ før 75c nu 25 Stö.
Haufen, J. M.: En Guds Mand ...... ....før 35c nu 15 Cis
Hanseiy J. M.: Ny lldftillingsfrugter ........ før :35c nu 15 Ets.
Haufen J. M.: Splinter af et Verdensspechør 25c nu 10 Cts.
Hauch, C.: En polsk Familie .............. før Ist-M nu 50 Eig.
Heuch, J. C.: Mod Strømmen og Svar....føk 81.50 nu 50 Ets.
Heuch, J. C.: Svar.. .................... føk 50k km 20 Ets·
Horatim Getan-m Skærene ................ føk 81.50 nu 50 Cis
Jugemannt Prins Otto .................. føk 8120 nu 50 Ets.
blickt-, C. V.: Til Konfirmauden ............ fsk 30c nu 10 Cts.
Lntyers Kristcligc Vtstragtningek .............. før Pl nu 25 Ets.
Lys pag Vejeu ...................... for 8120 nU 50 Ets.
Mathiefem 100 Fortasllinqer .......... ....spk 70c nu 25 Cis.
Mathiefem Teddys Knap .................... spr --10c nu 20 Ets.
Mc Lake-« Jan: Undcr nilde Nofer ........ spk 80c nu 40 Cis-.
Mikkclfem Danfk Sproglaske ................ før 25r nu 10 Ets.
Nu Fortællinger for Søndagsfkolen ...... for 8120 nu 50 Ets.
Nichardt, Chin- Solsango ................ for 80c nu 25 Ets.
Schniidt, Haraltu Jgennem Jldprøven ........ fsr 50c nu 25 Cis.
Schrilh Ernst: Jadwiga .................... føt 80c nu 20 Ets.
Steffenfou og lissinq: Fire Fortællingek.· »f-! 40c nu 20 Ets.
Sttctton, Hei-bin Adlede Sjæle .............. fsk 40c tm 20 Ett.
Wallaee, Leu-: Ben Hur ................... før BLLZ nu 50 Ets
Wallake, Leu-: Den lyse Gud .............. ist 80e mi 25 Ets.
Mange af disse Boger er kun ganfke let ellet flet ikke besta
diget, oq selv de daarligste er i fuldstændig brugelig Stand.
Til Biblioteksbrug samt i Pattier til Forhandling sit-es vders
ligere Nah-at
Dau. Luth. Pull- dont-.