Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 21, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    o »
von-liessen
is the
Unxy sBMLFVEBKLY
DAthH NHWSPAPER
Published in U. S A.
ll H nWlIHI UT
Ema Ume- tmmsn M.
usw-. («n(-«cu«
«:..- : »I- shmsmi h)
Dan. Luth Publ. Hause-,
? Blatt-, Nebr.
W
ansberen
Mu
t »von-la
n det eueste da
I I.meritq, de
to Gang
om ugen
Idgwes exf
Ost-« CAN-. Psc «
M .4.u-.. r- ji«-this
MIRIUII send-s
Ort pss »Ja-Lassen
«
-s!« « ..
Ju. »C
is
-. --————, , Z.
lein Nebr» Tirsdag dxn U. Jsclmmt Hil.
« A AAA
geokge MIIFELHI IgIIIII
Histoticn oIII LsatdIetcn ob Kirsc
bastlrasct
x Morgen IsI dIt Umgc Wale
ingtons FødeslIdIIg, og i den Anlas
niIIzI jkal in fortwllc Llnekdatvn »Im
banis Oatchvt Clillc Oaandøksw m
IIII·I«IIEIIVrtra-Ist.
AIIIskdotcn Ihm-I IIIIIIIIIIIIIIg san
lcdcsz
»Da George var oxIsfriIIxs U Am
gaIIIIIIeL blen han ch. DellmUIsIIdIs
Eier III en Adatchctl Eom de flesie
EIIIaadrcngc vildo Inrrcy Var han
meqct gmd III-d den· Han gik mu
krinq Im vrønchs dIsII Pan alt, som
han III-Ihre IIIIII Iin Vei. En Tag
IIdc i Adam-II, III-or IIIIII uste Innre-XI
Ejg III-ed at IIIHIIIII i EIII Moder-J
Ærtcshstthch III-www- IIIIII VIII vGut
chtstcs VII Inm EntIIIIIetI III Ist
sIIIIItt IIiIxIt VIIxIcIEf IIIrTIsIsasrtrIlh
soIII han uflmrlodo EIIII cftIsrtrIkacs
lim, at Im tror ika TmsIst fowandt
dist. Miste Ahn-gen, da den gamlc
Gentleman hovde IIIIdach hvad der
var sket IIch Tun-O onII lIaII satte
stor Prics ma, koIII hoII iIId i Ou
leks MJ Ach BAUIlc l IICMMNI
spumte hmt um den nartiae Komm-n
idet ban fomtidiq e1«klasrcde, at kmn
ikke vilde have taget tolv Musik-as
(een Guinea er Sö- for Traset
Inan viftc Gemme og Innz Gat
«chet fig. »Mein-NO fpnmte haus
Fader, «ved du, hvem der drasbte
det fkønne lille Kirjebcrrtms deknde
i Heman Det var et pkøvende
Spørgsmaah og Gent-ge trympede
fig u«ndek det et Tit-blit. Men fnart
tog han fig fammen, og met bon
saa vcm Hin Fader med et Anfinh
der lyfte af Sandbedens Zeic, sag
de han ligeud: »Im san ikke ltwe,
Faden du ved, at jeq ikke tan lo
ve. Jeq huggedc i det med min
.satchet.« -— ,,Løb i min Faun, min
kwre Dreng,« raubte hans Inder
i Genspar, »l-b i min Faun: jeq
er glad, Gent-ge, over at du drcvbte
Træetx for du hat betalt for det
tttfindfold En saadan .seltedaad af
min Ssn er værd mere end et Tu
finde Tut-er, felv om de bar Silv
blofter og Fragt af renefte Muld«
Saaledes lyder Anekdoten i Oder
sættelfe Om dens Opkindelfe fer
tæller Walter B. Not-rig: l
Washington døde 1799, ca» Kasu
dessen indtraf føkft i 1805, da Wash
ington laa i sin Grav. Og dog »
M on virtelig Tildragelscs. Der er
en nirkelig opbragt Faden en vir
kelig Dreng, fom hungde i Trwetl
ng on virkeltg bat«n!i-1 Votpndxslfcs
af anldvn Og den Virktslhxs Trvng
er en Jan at band sont fandt zsna
nt form-»s- Iifmrien nm Washing
ton, ncsmlig Person Mafon Wer-nis:
wen Mr rsirkplisns Treng fik et or
kastfigt Lag Vmgl for fin Misgers
ning uagtvt sin Bekendelte.
M Historie-n blev tillagt Wash
ington, det fortwllvs faaspch
Mr. Weems folgte Bogen der
iblandt ogtaa Marfballs »Life of
Wafbington«. Sein bavde ban stre
vet en lillc Washington-Historie, fom
ban folgte for 25c til Falk, fom
vilde have en billig kn. J 1806
fandt Mr. Alang at bang egenj
Vtogmfi af Washington ikke trak,
færlig paa Grund af dens morasJ
lifetende Karatter og Mangel vaa
Træk og Anekdoter fra Wafhingtons
Liv· Saadanne havde han tamlet
vaa i flere Aar, og da han faa
Milde revidere sit Von-k, saa han,
at han manglede interessante Trkrk
fra Wafhingtons Bat-nimm Diste
Milde vife Washington tom en rig
tig god og dygttg Dreng, for det
»m- Wes-Ins Gesufigt at still-re Wash
ingtons Liv fom et Msnstet for
den amerikanftq Ungdom. At Geor
ge var en god Drang, det vtbste
Wecnts, haudc hørt dct af sag man
ge, og saa kuude saadant jo godt
baue hcrndt i hans Liv. Der inne-:
cndogscm, sont chms var liqe ved
selv at tro, at fdadant virkcliq var
hasndt i Washingtons Liv. Ina
dan siger Fokfattemy den nasvnte
Rorris, at hon bar Sammenhasnaan
fra en fjern Slcrgtning af Wesens-T
sont nu bor i Texas-.
Forbudslovgivning.
Iowa og Alabama futtfastter
Lampen imod Rusdrikken.
Des i!I(’oiIIes, Ja» IR. Fehlt-—
Jenator A. B. Proudfoot fra Indi
anola hat« i Ecnatet frrmlaqt For
slaq um at crudre Etatens Grund
IoU fault-ch, at Fabrikation oq
Zale nf berufe-ide- Trikkc fkal for
hydess inden for Statt-n. Da Jena
tnr Proudfoot for to Aar fidcsn
fremlagde cst lignendc Forflaa, bchv
dcst bvnnist til Komiteen paa Grund
lnnswndtikmer on Stemmerct Men
Forslaget kom ikke nd af Komiker-us
Oasuden Nu bar Fiomiteen byttet
Forumntx faa der er al Sandfyni
lighed for, at Fokslaget Vil blive
rapportercst tilbage fra Komiteen.
Forilaaet tilsiqter at gøre Jowai
til Forbudsftat endnu en Gang. L
Montaomery, Ala» 18. Feb. --—;
Dei Local Option Forslag, somT
vedtoaes i Hufet for nagen Tid si
dcn er nu vedtaqet i Sen-riet og da
Guvernøren siqu at vcere gunstigs
stemt for det, vil County Lokal Op
tion fnart trwde i Siedet for State
forbudsloven i Alabama.
Dræbt ved elektriskchsraadi
Lake City, Minn., 18. Febr. —
Peter Wudt, en Fortetningsmand
i Lake City og hans Sen Eimer-,
er bleoen drckbt ved Elektricitet.
En elektrisk Traad gis i Stykker
naskved dcrrfs Hjem ou faldt ned i
Waden Den eltsktrisfe Traad blev
indviklct i Telcfontraadem og den
nnacs Gludh fom var Lincstnand, gik
nd for at reparercs TraadeIL Med
det samme, han rørte vcd Traades
nis, fik ban en saa ster ?Iiystelie, at
ban faldt om, som om han var død.
Fadesrcsn iaa dct oa aik bcn for
at liiaslw bank. Men han fik ogiaa
den elektrier Strom neune-n iit
Warum Huftmen on Moden-n ilede
til, og det lykkedes for bisnde at faa
de to Mai-nd løst im de brwndende
Eta.11traadc. Hnn kom iike til Ska
de. Vaade Fadens ou Søn dødcs
nckste Momen.
Den celdre Gludt var 55 Aar oa
Spannen Eimer 20 Aar.
Oversvømmelse 1 Iowa.
Ficke Menneskkt i Fate
Dom-mer Ja» 18. Febr. Mis
sissippi er steact 11,-2 Fod i de sidftc
21 Time-r her ved Dom-nimm fom
Fod de fidfte to Tage-. Nognvojtet i
Nord bar fyldt Maquoketa og Wapss
nicon Modernes med Band. Den fid
»fte er paa sine Siedet fire Mil
!bred.
Tretten Farmeke, som bor ner
ved Wheatland, flap fm den-g Ojem
i Bande oq fandt Ly i Wheatland.
En Mil af Landevcsicn er skyllet
bott nær ved dette Sied. Dæmnim
gen ved Buffalo Creek ved Coqs
arm er fkyllet bott, oq den store
Dæmninq ved Monticello er ødes
lagt. sarold Tymn oa Charles
fRice opholdt sig paa en Ø i Wap
sipinicon Niver for at fange for-stel
lige Zlags Tyr. Da de vaahnede
Torsdag Morgen, fandt de, at deres
Bande var flydt bort, deres Telt
omgivet af Band og Floden fuld
af Jsflagcr. Vandet steg hurtig,
og di- maattcs klyve op i et Træ for
at redde sig fm at drin-ne Der
in) de i Bis Timer, til de cndelig
lsicu reddet af Fred Shocker fra
L’s«)mtland, fom kam hen til dem i
Bank-.
Nye Fund i Samaria.
Professor Fiittel i Leipzig hat
nn udtalt sig om epokegørende
Fund, som Professor Reisnerks har
gjoit i Samaria.
Paa Lcrfkaar skal man have
fundet flcre Raune, der giver Unkr
nwre Oplysning om nogle af Flong
Akabs samtidige. Staatens synes
at owre Brudstykfer af Vin- oq Oliei
truie im det kongcslige Palads eller
en af di- samaritanfke Etormænds
Pallas
J den mniddelbare Nasrlxsd har
man fundet Brudfiykkek af en prægs
tig Alabastervaie, hvorpaa man
liar lwft Farao Diorkon den 2dens
Navn. Denne Farao regerede 874—
85:3 f. m. og var altiaa samtidig
meo nong Akad.
»E« Tcsl Ranon fnsnnnvr overens
incd lnsktsndtc bibcslskr Raum-. An
dre nne Raune- csr af ftor Vigtighed
»ned at give- et idylst Jndblit i de,
religiøse For-hold under de førfte
Konnt-r af Israel og botmsfter Paa
karatteriftisk Maade Bibetens Be
retning om denne Tid."
Professor Kittel anser —- i Fl.
»Verl· Tag.« —- Fundet for at være
af den stsrste Betydning.
Man fer bl. a. heraf, at man al
lerede i det 9. Aarl). f. Kr.-benyt
tkdc Strinetnaterialier, man tidligere
først bar tænkt sig anvendt lanat
fetten-. Streu man paa Akabs og
Elias’ Tid paa Lerfkaar i det bi
lnslslc Epruq og med gammelhci
lsraist Etrist, saa lmr man fiktert i
Jdet luslliqe Land allcrcde lænae før
fshscsoct paa Pol-muss
i »Ist slaar altfaa fnldftwndig den
Idnfattolse til Jordan, at Bleib-if
;te-n esndnn i det 7. Anth. f. Kr.
! sknlde have vasret den one-ftp litterasrc
Strift i Israel«
Blandrdk Mcddclklskr
-H»-k --»-—-3. V«-.---,-—;,-» ---,«-,-.
-.,«7——--»--- ----- »-(----—-,.L",.,..
Tot Dei-ones fm Washington Im
Dur IN. ds» at Neunow-Imntlmfotixi
llndmomitc used U Ztcmmer moo 1
;l«)m« forfastot ot Forle as Rom-w
Hontant Votum fra New Not-II sont
Eaik nd paa at lusmnndims «ch1siidk«11
;ton til at indlodcs llndcsrhandlitmor
Hutod Zwrbritanion out :’lIitu-fii011 nf
canada Man nie-non at For-stinkt
Hmr bctsognot pan at jkullo formtms
.Vedtngelscn af Hattdolsomsronizskom
ftcsu mellom uort Land ou Canoda.
Vrandulykke. Fra Zum-m W. Vo»
meldes under 19. ds» at 7 Mcsnnos
sker er omkommon ved deres Hjems
lend Kun Mr. Hardin reddedo
«Livet, Reiten af Familien, 6 ialt,
og en lille Pige, fom boede has Har
dins omkom i Flamme-tue Jldon
lopkom fra en Gasovn. Mr. Har
Idin vaaqnede og sau, at Hufets Un
deretage var i Brand. Han vaskkede
Jsin Wut-, grob to of Bot-neue oq
zskyndte sig til Trappen, fom san
ifaldt fammm Faden-n reddede fig,
«men de to Born blev i Flammehas
fnot. Jdet Miss. Hardin fau, at Trav
WU faldt, sprang hun ud fra 2.
«Etage, men døde siden of Beifa
jdiqelfer. hun sik i Faldet. De 5
jBørn og nævnte Pige blev i Flam
smornen
Landlivsmøde.
Wisconsin Country Lifc Association
er Nat-net paa en ny Forcning.
:Ui’adifon, Wis» 17. Febr. — Den
fnrstcs aarlige saakaldtc »Eountry
Lifc« sioi1ference i det midtre Ve
stcn, er just afsluttet her i Modi
son. Konfewncen bleo holdt under
Landbrugszifkolcuiä Aujpicier i Land
hmgsfkochns Adminiftrationsbygs
ning· Der Var en Masngde Menncs
fler til Siede, mest Formen
Dean H. L. Russell aabnede PM
dcst. Det førfte, fom blev diskttteret,
var Kirkens Judflydelse paa Lands
lmgdctL Prof. C. Js. N)ul·pi11 7ra
zllkadifon ou Ren C. O. thmesT
fra McClellantown, Pa., talte ovch
dcsttks Gmucn Ton fidste erflwrcsdes
n: siirkcsn m- den mvscntligfto Falss
tor i Problcmets Løsninq. I
Om Eftcrmiddagen den førfteDag
Hauptng Grorgo J. Bartltstt fra!
;lI«’jlnmnlc-c, fnm er Selretmr fou;
Wisconsin Vankers Association, alle
do Fordele, sont Formerho Vildel
hanc ved at lkmnc Penqe paa del-es
Forme. Han fagde, at det Ord
iuroq, som man drum-r i New Eva-H
land: »Aldrig bvlcmre din Form
med en Pantobligatjon«, havdc holdt
Te Forcsnede Statcrs Udvikling 10l
Islar tilbaae. Z
I Prcrsident Von Hise kalte om Af- !
jenen.
Der bleo tagt-i til Dannelfe af en l
LIIiszscmtsin Countn Lifo Association
nndcr Universitetets Ledelfe. ;
L Onilken fom helft Vorger i Sta
Etcn, fom interessiert-r fig for Farbe
Idrinqcsr af Land-lich kan blive Med
jlem og deltage i Aarsmødet oed
Landbrugsskolew Styrerne er et
raadaivende Voard, bestaaende af
folgende Masnd: L. A. Baker, New
lRichmoukn William Toole, Baroboos
Nev. J. A. Aasqaard, De Fort-M
JC J. Bot-Den New Richmondt W.
;-83. Vridgnmn, Stanley ou F. M.
Zheldon, Madison.
Brand. —- Redning.
En lillc Hkltindr.
l LIkitnicholis, Minn» I7. Fehlt-—
I Tut III mniqc :I.I’ arganIt Weinberg,
puls Ade Arn-· Z» reddede sinc
.fjtc III-Odri- og en Laster fm nt
braan indis, da dct beqmidtc at
. lsrasndr i densks sicut ned LI’(I Ti
hcsn Um :I.Ii’oqunvn
Z klITummrt m bunde sinnriqe
III-oder Nov sou i :;. Etw. Ton H
·narfge Roland, den !I—aa1«ige Robert«
Heu III narims Emil ng den Its-anri
xus Osm« lau i «L. Etamn
Tn dort-ei Faden E. J. Vrcsmbcrxt
var butte, som- en tasndt Lampe sat
vaa en Etol ned et Vindu i cst Eos
visvasrclfe i trtsdiks Etaqe Man me
ner, at et Vindpust bar vasltet Lamz
nen, sum cksvlodercde oq twndte
en Brand, fom fnart forplanteds
sig til et Klædesskab og fyldte Hu
srt med Røg.
Margaret vaaqnede vcsd Eksplos
fionm areb fin feksaarige Bruder
oa bar bam ned i forste Etcme Der
ofter qik hun tilbage til anden Eta
qe, fik vwkket de fin-, fom sov der,
oq fik dem ned i qod Behold.
Da Faderen kom hjem ved 8sTis
den om Morgenem fandt hcm Bar
nene uskadte i en ubrasndt Del af
Duft-L Stadt-n paa Hus og Jndbo
var 500 Dollarö.
Russisk Korruption Berlin, 3de
Febr. Til Middagsbladene telegras
feres fra St. Petersborg, at Chefen
kfor Transportikibet ,.Kolym« er ble
. ven arrefteret i Wladiwoftock for Un
tderflasb af et Beløb paa 100,000
Rubler. Chrer for Krydferen »M
kold« er ligeledes arrefteret.
l »- W
I glord en rundt.
» J Rusland er der i lUlU forefals
det i alt 215,WU siolerutilfælde,
hvomf Halvdelen endte med Dødetn
Bulgarienö Hooedstad, Sofia, der
for ZU Aar Fioen havde 21,0()U Jud
lsuggere, twllcsr nu en Befolkning
paa 103,000.
.
J Onusgnen af Sebastopol streifer
llloene otn i store Flotte, der cndog
drister sig frem lige til Byens Por
te.
.
wlcm i Ti)it«land. Berlin, 6. Feb.
Til :!lcorgenbladene meldesz fra Büs
scldorf, at der der cr forefaldcst cst
Tilfaslde of zinlem
Ton Muske- Profeisfor Wickfells.
Maul-me Huflru har fornyliq taqet
jukidijk Embed IckJamen SmntidigI
tug lustidos Zøn Filosofikum
.
sszlnrscron Lamm-tin lmr den 2.
Febr. forctagct en 5 Minuttersfflyvs
ninq med 7 Passagerer, huis säm
lede Vægt, inklufive Førerens, var
1040 Puud. s
- l
Studentekne i Russland. Odesfa,
I. Fel1r.uon1n1andanten i Vyen har
uduist .36 tidligere llnivcrsitetsstus
deutet paa Grund af deres sam
fnndsfarlige Virksomhed.
Paul-n lmr i 1910 modtaget 49,
597 Misntioskrr i Audiens, og heri
er endda itke medregnct Vatikancts
Embcdsmasmsz tjenftligc Audicnfcr
oa de store PilatimssModtagelser.
I
En slasmpe-Undervandsbaad. Cher
bourg, Franlrig, 2. Februar. llndch
vandtsbaadcn »Marictte«, Verdiens»
ftørfte Undernandsbaad, er i Dag
heldigt løben of Juwelen Den er
pna 1100 Tons.
Den finskc Landdag. Helsingfors,
2. Febr. Landdagen hat til Præsis
dont nalgt Sninlnifuud (llngfinnc)
til l. Vicisprwiident Søderholm
five-vite- FolkopartU og til 2. Vice
pmssident Tisto (»(tlammelfinnc).
.
Christinnia llniversitet· Christia
nia, Pl. Februar. IliiiLICrsilettst udd
londisr i disfcs Tage i Anlrdninq af
sit 100 Aars Jubilæum i Septem
ber Maaned i Aar Jndliydclse til
Ist'- Ilniucrsitlstcr eller tilsvarcnde
Ltvreanstaltcr og til litt last-do Zel
fkalmr cller i alt ;3:3! Institutionen
iom indbydcs til at fende en Roma
icntcmt hock.
Skoleundcrnisningcsn i Russland
Et. Peters:slmm, CZ. Februar-. FROS
Dnutmsnss Alcode i Tag var Lnnfcrs
singst om Jndførfel af obligatoer
Zkolcnndprvisninq til Velmndliiw
List forcslaas bl. a., at der fkal lws
nimes 10 Mill. Rubler am·liq, forts
løbiq i l« Blut-, til Ilflwldelfe af Ub
aiftornc ued den obligatorifkc Un
derniszsninqs (·-501nu-mførolfe.
Omsrfuldne Europa-ern Paris-, (3.
Febr. Jfølgks cst Tcsleurmn fm Mo
lilla, Afrika, er 5 E1nsopæere, der
var paa Vej dertiL bleuno umneb
no af Niffbebocrne paa den veftre
Bred af Floden Mulaya. De fire
Europa-ere- dræbtes; det lykkcdes den
fcmte at undslippe til Molilla, og
bcrfra udsendtes npgle Spaniere,
fom fandt Ligene af de myrdede.
; Fra Portugal Lisfabon, 2. Febr.
jsøjeftcret har ftadfæstet Appella
Ftionsrettens Dom, hvorved den for
bcsnvwrendc Ministerprwsident Fran
co var frifundet.
J Anledning of Aarsdagen for
Mordet paa Kong Carlos er des
i Daa i talrige af Byens Kirker
lbleuen Imst Messer for Kongen.
Coimbra trængte 200 Personer u
der Messen ind i den monarkistis.
Hlubs Lokaler og anrettede en De
Ldelmggelsen
Tyskland oq England. London, 6.
Febr. Kotigen ntudtog i Gaar i
Buckingham Palace to tyske Geistli
qkh der beste-get England i Anledning
af Bevægelscn for at fremme de
Ivenskabelige Følelser mellem Stor
lsritnnnien og Tyikland, og udtalte,
at bans Fader var bleven knldt
,,«-’5redsstifteren« og vcir en Fredsi
stiftet.
Kotigen onfaa det for fin Pligt at
folxus i fin Faders Fodspor Da vilde
nf nl Maqt ftøtte enlwer Veftræbelfe
for at fromme Freden og den qode
Irusskhmelse mellcm Nationerne Jdet
Kongen refererede til den ovennæmsp
te Benasgelsa udtalte bnn Hanbet
on1, at Beftrwbcslferne fra begae
Zichr vilde fremme den hiertelige
Forfmnelfe oa baer qod Frnatj
Nedbrændt Klwdefnbrit Kot-Hirn
na, Sverriq, L. Februar. Ved JUz
Tiden i Morges udbrød der Jld s
Wablquift Klædefabrik. Jlden breds
te sig hurtigt i det store Fabrikss
kompler, der knart find i lns Lite.
andkorpfet kont med to Dam
sprøfter oq en Flodfprøite: men Jl
den bavde allerede saa ftærkt fat, at
andvæfenet knn kunde føge at be
grænse den til FaerIken Dette lyb
kedes ogsaa, idet yderliqere kun nag
le Pakhufe, der laa i Noerheden,
brasndtcx
Klwdefabrtkkcm der totalt nen
brrendtv, efedes of den forhenværens
de tyske KonfulSvakm Den er
grundlagt 1824, er en af Landets
bctndcliaste oq fabrikeror mest Uni
formsklasde Den befkwftigcde ca.
100 MCVUd oq Minder Vyaninaerk
ne var forsikrcdc for 155,000 Kr.
Mnfkinon Lager oa Inventar for
Nimm Kronen
Kompene i Yemm Konstantinos
pel, 1. Februar-. Den førfte Del af
»det tnrkiske Ekspiditionskorvs er an
kommot til sodeidcr
: Saloniki. 2. Februar
j Jfølae officiel Meddelclse er de
tnrkifke Tropper mellem Cbba og
;-Sodcsida paany blcvne angrebne af
;stwrke ambifke Stridskrwfter. De
tnrliflo Tropper miftedks et Stnlke
:Vj(sra5knts, liaefom Arabeme aiors
jdo en Tcl Range-is Tvrkerne fik
Hmidlertid Forstwrkniimer, oa det
Jukledos dem at drivcs Amle til
lchs med cst Tab af 200 Mand.
Pan tmkifk Zide var der 50 døde og
Innre-de De tyrkifkcs Tropper bar ml
jfamst Ordrts til at holde sig til De
Yfenfivetu indtil der ankommt-r For
Pftasrkninacsr fm Europa. Der or ber
jfm nfanmst R Etnlkcr Viemfkyts nck
E ! ! PMkitmevwrer.
L
llncsircst i Spanien Mahl-id. i.
Jclnc UNij doc- dcs sidfth Tage
lmr mfcst de Kmtnlonicsns Unst. lmr
mircsttot Inmct stor Skadcs. 15 Fiskers
lmadks m- qnacsch under. kworchd 13
Fiskerv miftodo Livet. J Valcncia er
Smmcmolcsn ødolaqt paa m Strwks
nina nf 50 Meter-. En Mnsnade Fi
skcsrlmndo ist« mdnu ifkcs vendt bit-m
fm Haupt, ou dct lmfrimfscss, at de
alle or atmet nndM TH- chknllet
5 Liq og en Mænqde Tømmer op
paa Strandbredden.
Madrid, 5. Februar-. Fra Pennisi
colo telegrafereg, at 34 of de 50
Fiskcrth fom man frvatedkvar omi
komne under de fidfte Dom-s Stor
me, er indkomne til forfkelliqe Gav
ne i Rast-beben
Valentin, 5. Febr. Ved Penniss
colo er 6 Fffkerlmadc blevne Hinder
flaaede i Stormen, 19 Mund oms
kom. Man favner endnu Efferrets
ninger om 15 Fifkerbaade.