Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 17, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    J
« Dantlan isosllslttketsp I
is W ·- det emsi- mste Bus
Okuy sBMLwEEKLY Is.merika, der ndqm
to Sange
ons use-I
sog-ve- at
ist«- um«- pn »Um
DANISH Nsvk spAcsme
Published in U. s. A. F
lt inownssd iiy .
ARE UNITBH,«UAle-i Ist'.
I.I-«m. »g- «("«"
unt g)-1"sl.1,- c by «
z k:41-. III-ehst
» Dan. Luth. Pu O-- Housez five-Misse- kan
mikik Nek- -. Im ps-. zumqw ,
. sk- NWWA
tiW
«""«Vcaik)"31"i«ebk.. Wdeisfsssckvkuak Ums
« f·«
Handelsoverenskomsten
med Canada.
Den kälftcmmcs i Hufet mcd 221
mod 92 Stcmmcr.
Ptæfidrnt Taft og Repr. Champ
Clntk om vidkrcqaacudc
Gcnfidighed.
Wastisngtom T. C» lö. Sehr-»
Furslagct til GensidighedssOvrrenss
kornst tin-d Canada blev i Gaul oedi
taget i Nepræsentanthuset mer« 221
Etemmcr inkod 92. Afftemsnngen
forcgfk jkke eftor Partilinier. For
Forjlaget ftemte 79 Rewkblikonore
og 142 Demokraten imod 87 Ne
publikanorc oq 5 Demokraten Tis
mokratcmc lmr Faa alligcvcl Æren
of at Imm- swmt mod Prasfiskeutvn
i der Emfke
Affrunniugcn for-mit cfter en Hang
Tistmh der til sinc Tiber var iaa
"l)cfti-,1 Tom ringen, der bar unstet
fort i Nimm-sentanthnset i de fenere
Aar. Tot var iærlig mellem de re
publjkanfte Medlemmcr, staunst-n
fsrtes. Ten endelige Afstemnisig op
naaedes vod Anvendclsen af en Re
gel, fom udclukkede alle Ænkringss
forslag, ja cndog slojfede jeloc For
slagets DREI-»Um
Forflaget gaar nu til Sinnen
hvor det nil blive Genftand for en
endnu heftigere Ramp end i Hast-t.
Prwjident Taft mener, at dersom
,,Fi1ibm·ter« can undgaas, og Af
stemnincx finde Sied, faa vil Forflas
get bkire vedtaget. Han infifterek i
hverk Fald paa, at Senatet ital
satte en afgsrende Beftemmelsc en
ten i den ene ellcr den anders Net
ning.
Wa«·s1mtoct, T. C., li. Iebt
Genjidiahed used Canada, med alle
Lande i Nord· og End-Amerika og
med al Verdens Lande anbefalech
af Pranident Taft og Kongresmand
Champ Clark i Taler, sum re
holdt oed Aaabningen af Pan-Ante
tican Commercial Conference iGaar
lldenriqsminifter Imoy Prassidens
ten for United States Steel Corpos
ration, James A. Farrelh Costa
Nicas Minister i Washington, Se
nor Ealvo, Bolivias Minister-, Se
nor Calderon m. fl. talte for et nasrs
mere Handelsforbund mellem Nord
og End-Amerika og hentydede Arn
tagende til Panamakanalens frem
tjdige Jndflydelse
Nwitm 600 Delegerede o.x hole
det divlcniatisle Korps var til Etrde
i Mødel
Chatnp Clark, som jnst havdc for
ladt :Ii-s.-;n-a"«entantl)ufet, outyste un
der lwnndt Bifald at i Prøueafs.
7"cimiu,:en over Zpørgsmaalet om;
pieblikketig Behandling af Decken-Js;
tomsten med Canada var Adminisl
sttationen gaaet af med Seiten Jdet
han hendendte fig til PræsidentTaft,
sagde han wende-:
»Er-tit- er et Dolument, som Prak
tidenten on jeg ejek i Fællesfkab.
Men naar ieg ital tale for mig lelv,
—- ikke for Præsident Taft eller no
gen anden —- saa er iea for Gen
sidighed, ikte alene med Canada men
meb alle syds og centralameritanfke
Repyblitler. Ja, jeg er i Jan-r af
Gensidiqhed med alle Lande panors
den. Mit Princip er, at cerlig Han
del aldtig endnu hat scadet noget
Land.«
Præsident Tast, fom fik Ordet
eftek CIarL sagde bl. a.:
»Den sidfte Taler oq jeg er kom
met samtnen paa en og famme Plan
!
ke af en Platfornt BE er begge gansi
fke vægttge Mænd, men jeg haaber.
den vil kunne bcere os. Det et mia
en stor Zorn-felka at samarbejdc med
bam pua dennc Planke. Hatt er i
Faka af Geniidighed i alle Dele
as Werden ,og det samme er ieg.«
Truende Rrigsskyer.
Tor meddeleis fra London under
lis. dc«., at Forholdot melletn Rus
land ok- Kinn er fpæudt til Briftes
jpnnktct, og Nuslands Roger-ins hat
Hundcrcettet baade England, Frank
Irig og Tyfkland om, at den hat« i
lsinde at fort-lage en Militmrdemoni
«simtinn pcm lssrasnien mod Rina.
Rusland paastaar, at Kinn bar over
tmadt og fortiat overirwder St.
PetersborgiTkaktaten af 1881, iflg.
jkwilken Rusland tilitaas spociellc
iHandelsprivilegier i Monqoliet. —
Der vil straks blive sendt Soldater
til Jlidiftriltet —- Demonsiratioi
nsngs I·ldstrwkning, siges der i den
sdkplomnfifke Note, vil bero paa Ki
nas Holding.
Russland gør Fordring vaa at
nyde Frihandelsrettigheder i Mon
igoliet og de »ekstra Wall Provin
»ser«, og det vil have Ret til ftmks
"at oprelle Konsulaier i Kobdo Klin
Tmi og Guchen.
. -——.-.
l-,Standar) Oil««vinder.
J »Samptons Jlkaaazine«st— Fe
brnarnnmmer. i en Artikel med
Diseritrift »Cassidn and the Food
Poiioners« befkyldte Clevelmthofi
fett Ztandard Qil Kompanni for
at iabrikere oq sælae nrene Stof
ser, lom brnyttedes i Casiidys »san
dies«. Etandard Oil Kompagniet
anlang Sag imod Moffett oaLsamps
tons Magazine og dette SInEmaal
hat nn ledt til, at beaqe disfe til
baqelalder Vestnldningen on beder
om llnhfknldnina. —- Man kan jo
da oniaa »ikylde et Skarn for Jlret«.
l
f
i
Postportoen paa
",,Magczines.«
Washington D. C, H. Rein-. ·
Ter is·dløl)er fremden-s Prcstefter
nnd den forcilaaede Forljøjelssc im
1 til l Cents Pnndest i Poftsortucn
for AvertissselnentssStdn-ne i de stor
re Mai-Minc-! on Tidszslriitetx Bisses
lldqivere oq Nodaktører er allis sont
een Misnd inmd Forlwielien on vil
behian den til det nderste For
ikellims Arbcsjdororqaniiationc1 lmr
oqiaa Itidiendt Proteftcr.
H. Es. Madden, iom »Um-Zentr
rer Tosmaranhical Union No. 16
i Cltimncx er nn i Washington for
at drssitc Sauen med Lederne af
Llrbejdchnderationen Hans Fore
ninq bar nedlaqt Protest moo For
liøielissn af Postportoen
Chaan Clark telenrafersde i
Gaar ielqende til »Printers Jnk«:
»Jen. er itnod Forbøielien i Post
pottoen for Avertislementsfidssrne i.
Maaaiiner Den er nretfærdig on
ukloa. Den er en Skat paa Oplysi
ninqcn·'«
Ekmirman Penroje af hebt-Irrtum
de Sonntskomite der bar anbefalet
Forbøisslsem ·vil bringe Fos·««iaaei
paa Vane i Senatet en af de fsrfte
Dom-.
Gemmlpoftmcftcr Gitchcock nd
ftcdth i Gaar en ndførliq ErkkkrriML
bvori kmn imødmaar de fremkomne
Protest-I mod Portoforbøfelfest Gan
frembolder, at Maaafinsudgiverne
bar unmadelige Jndtasqter. medens
Reqerinqen tober ftore Sammet ved
at befordre Maqafiner som anden
Klasfes Postfaqer efter de mwces
rende Satfen
Generalpostmesteren fremholdcr
klart at den foreslaaede nye Postpak
to ikke berstet Avifer af nogenSlaas
og helle-r ikke Tidsskrifter. sont son
der mindre end 4,000 Pund i Po
sten hoc-r Gang.
»Der-kam Forhsjelfen anvendtes
paa den samlede Mængde af anden
lmasscs Post, vixde den mich sigl
Ztil mindre-end 1 Cent Pundet,« si
Uwr Generalpostmosteren
Hjælpe Persien.
S Vi har tidltgere omtalt, at Per
s sit-n bar henuendt fig til Uncle Sinn
»om Ojaslp til at faa dets Peitsc
zvanfkeligheder ordnet. Nu meddejcss
der fra Washington under 15. Ps«
Hat forudcn W. Morgen Shustez
Wafhinqton, der nylig er udnævnt
til Generalkosserer i Persiem hat
»den Uersjske Rogerinq qjort Zerbe
Ircchlscsr til Ansasttelse of følgende
-»:’lmcrikc«ncsre, der ital bist-Ia det oed
LOmordningen af dcts Finansvæsen:.
«Frank S. Cairus« (Skattedirektør);
SC. L. Nchastey CJnfpektør as Pro
» Uikwikkdkasgms), N. Wk Hins, du skal
overtagc Ledelfen af Negnfkabsføreli
sc ug ))’cui1ion, og Bruce G. Dirkey,
der skaf vaer Zfattcfnfpcktør.
» .—-——
! Pcftcn i Rina.
—--—
Beim-« 15. Rein — Ton kines
listi- Ilicsncrina rottisde i Gaar en
rslppol til rlllissionam Medical As
sociation i memlmi om at scnde
flere nger til de nordliqe Peftdis
strikten
Dr. Wu Lien meldet, at Besten
Fuchiatien er fnldftcendig under
Kontrol J Gaar døde 3 Meutre
ueiker« Der er ialt brasndt 4,-216
Lig i Fuchiatien.
Im Oarbin meldes, at det mind
ste Antnl Mennefken sum er døde
af Besten fra ChangsChun til Nor
den, er 20,000.
DampfkibssNotitsen
»C. F. Tictqen« ankom til Chri
stianiand den 13. dg. og vil atter
affeile derfra den l. Mut-ts, book
eftor dct Venies til New York den
14 Morts ;
,,United States« er affeilet fra
Christianfand med 405 Pasiagererj
og ventes til New York den 21. ds.
Vil atter afsefle dekfra den 2.
Marts.
i
l
t
Kvitteting. !
—--. H
Vidorts modtaaet til Ente-i .(tristi-«
no Mikkclfem Nainn Nimm But-«
Can.:
Martin sonst-m Ferndale,(5al. Stilng
L. sahst-, Kennard, Nebr Ums
Ebr. Mirme Zaunders Co Hist
Mm kli. Petisrseih Plain Nod l.«««
smpJEIinderfmh Fremont Noli 1.««
Mr H A. Knudiem Twin Val
lcy, Minn» bar vidvre modtnget
im:
John Tolstoi-, VarrhilL Alta»
Canada 81 .M
MrIsJ. Jørqcnfmh Norwalk,Ja Um
N. EhrftianfemMorqhnMinn UIU
Hans P. Christianfem Morgan,
Mine» 1.00.,
Niels Jssnfem Morgan, Minn. LWZ
s
«
Blauded eddctelserz i
-
W WIL
Fm Zionr Falls meldes under
l4. ds, at Saloonholdcrnc i Zaum
Dakota mod Foroentning ikkks bar«
fat fig imod den af Legislatuwsp
nylig vettagne Lov om at lnkke So
loonerne bver Aften Kl. 9, Den,
gamle Lov tillod Saloonernc ot
holdo oqpen til Kl. il, faa wisses
Forretninasdag efter disn nyo Lou
pliver to Tistzer kortere z
Drasbt af Toaet Fra Stark-Z
weathetm N. D» meldes under H.
ds» at 11 Hckstcs blev dræbt af et
Tag pao »Komm-E Line«, 30 Mil
Nord for Devils Lake. Under on
Sneftorm for kort Tid fiden havde
Formen-e lavet Vej veb Siden af
Jernbanefporih og paa nagen Bis
var Heft- ne kommen ind paa Sporet.
Tuget løb ilke af Sporet.
.
J Mustdags holdt Senator Bal
len fra Texaiz siu bebudede Tale til
;";::s-smc for Eynator Lorimer. Det
nur, sinke-E- dcst, lige saa meqet nf
un Etertale sont Zenatok Rot-ts
focsscsden i modjat Netning Men
Willen er jo on of dem, der lmr nn
dcsskrcoet Ilvrtalsindftillingen i
deune Sag, saa man kunde venth
at lmn vilde gøre sit ydcsrste for at
rctfcrrdagøre sin llndcsrfkrift Wkasrs
tcligt um« det don, at hcm heimste
til de ofte omtalte 7 leller mutig
pjsks ts- ,,tainted« Etemmerx tlJi
med dem er det skidne ved Valgek
jv indrømmetx
Senazor Brown fra Nebraska tali
te i Tirsdags i Seimtet for fnarlig
jslsstcsmnnm nnaaacsnde direkte Valg
as Senatorer. san streute-, at de
lsi Mond i Senatet ikke hat« Net
til at nægte de 92 Millioner Men
nksfker i De Forenede Statt-r An
lrdning til at udtale deres Ønsker
i Zagen. Senator Borah fra Jdai
bo vilde have Afstemning om Sagen
i Maor.
Ecnntor Boveridae fra Indiana,
en af Kntnitcem som underføgte Lo
rimors Walck, men som ikke kunde
Itndcrfkrive Flertallets Jndftilling,
bebudede i Tirsdags, at han i Gaar
vilde holde sin Tale i Sagen, og
fkm ønffede han Afstemning samme
Tag. Men Senator Burrows fra
Michigan, Komiteens Formand, vils
de inne-n bestemt Tag bade fat for
Afstmnninqen. Gan ndtaltc doq pri
vat, at ban vcntcsdc Afffemning i
Sagen inden quangen af denne
Uge.
.
»Mot«ninq Post«, London, fkriver
i Anledning af est Telegram fra
Washington on opfiatsvækkcnde Re
daktionsartikkcL bvori det iiges, at
offmtliqcs Mænd i Amerika aabent
forudfiqer. at HandelsOvekenskoms
ften metlem U. S. og Canada vil
føns t«- at Entmda bliner anmsktcret
of To Forenede Statut Vladet op
fokdrcsk baadc Unionjfterne og ,,de
Liberale. sont ikke endnn er for
blindede af Partifordomme«, til at
kæmpe for at frelfe det britisko Mai-.
Etasrkt Rot-sont Ealifominö Le
xksisislatmx baach Hin-I oa Senat, dar
nodtokust ftwrko Honftillinacsr ti! Ska
tcsns Nesprwsontantor i Wafbinqron
kun, at de bør bruqo nlch lonlizus og
basdcsrlixzo Midler for at·udnirke, at
Ztillcsbavsknsten faar m Kriqsflaas
de, der i Antal oa Sorkc kan ftaa
Maul mpd en bvilken fom helft an
den Nation-J Flaadc uaa Wille-ba
oet. Liqkslodcs anmodksr California
om men- offektiu Kontrol over Ar
bejderimmiarationen fra Japan.
Folkuofstemnitm iqm Fra Au
gustu, Maine, meldcs under 15. ds»
It Zenatcst mcsd 23 Stemmer intod
7 hat« bcsluttet atter at forelasme
Folket Epørgsnmalvt om Forlvud
mod Tiwirkning oq Salq af be
rufendcs Drikke til Afftetnnitm. Af
stemningcn i Senatot var næften
holt ritt-r Partilinicsth idet knn een
Reuttljlis«atier stemte med Demokra
terne, der er i Flertal.
Beder fig fritaget for »Cartoons«.
Fra Naleigh, N. C., meldes, at der
i flere Borgeres Navn cr indbragt
et Forflag «i Senatet, i hvilket For
flaq der bedes om at faa en Lov
vedtaget imod Avis»cartoons«. Der
poastaas, at disfe virker fkadeliat
paa det avislæsende Publikum Om
det er i moralfk eller i «kunstnerisk
Sense-ende, de virker skadeligt, siqu
Me.
-«W
York-en rUndt
Offitielt me dele-, at der i 1910
er omfommet 128 Personer Ved
Redstyrtniuger i Achrne.
En medi- af de most ansetc Ta
mor i Bclgmd, Echten, ojl danne
en Fsorcsning til Modarbejdelsc of
Wissusj
Tødzsald. Berlin, Bl. Januar.
Ton bekendte Eocialdcmokrat Paul
Finger er i Middags død, 67 Aar
gakumcL
I
Kejser Wilhelm har i Anledning
af dct tyffe Riger 10 Aarg Jubilæs
um nddklt Uml) Okde11sdckumtjn:
net.
z Ved en lsirnbenlnkte i Gruben
»J»Dentsclicr Kaiser« i dlkliinprouinsen
Tun-day Listen Den W. Jan. onitom
l l l :Ili«ls.sidere.
F .
s :’lf ? ilsis lirnqcis din- aarlig pr-. Jn
Idinim i England 21 Bd» i United
JEtatecs 17, i Franlria lö, i Tosk
jland m, i Øfterrig 5 og i Russland
le Pd.
i -
s Ton franske ritt-gering hat frem
iat et Forslag til at Andre, at der
si Clianmaancn anoendes Bin fra
andre Steder til Fremftilling af
sChampagne
.
Under Kampene mellem de tyrs
kiske Tropper og Araberne ved Eb
ha i Nærheden af Hodeida er heu
lioldcsviszs faldet 150 (døde og iaares
del oa szllll Mand.
Ruslands Forivar. Fra St· Pe
tcsrsbora 1neldes, at Finanskommiss
sionens Marineudvala bar udtalt
Ønikcs inn, at Regt-ringen nfortøvet
traeffer Forlioldsrisgler til at fikre
Kyftforfvaret ved det forte Dav.
Nøocrj i Italien. Berlin, Il. Jan
Til klliomenbladene telearafervs fra
«Rom: J Provinsen Potenza er Po
Isten ban onerfalden oq udplyndret
saf 5 Nenn-re Gerninasmændene nnd
lmn nied den-s Mitte
Løsladt Risianan l. Februar.
,Overretten i Abo hat sat Toldfori
,valter von Kann i Heliinafors paa
fri Ind. Mann var af llndcsrretten
bliven idømt et Aars Timtlins for
ialil :?a:nimpai1nslie til KirkebogetL
l f
E Med Po ienI Vtsninndiqelie er Tel
InmiElotttst i Etsnille, der tilliører
»det certebiikoppeliae Embede i Se
Eisilla lietiet inlqt til Nil-Miit isn of
Paris Nievinden vil overlade Flot
ittst til iin Dotter, den fordrevne
)Entedronning Amelie af Portnaal
i Statsværfterne i Franfria er for
Tiden saa optagne af Arbejdm at
sde to ntits Kriasikibe ikke kon lmtme
paa disse. Marineministeren bar der
for faaet Bemyndiqelie til at over
que Arbeidet til private Værfter.
.
Togulntftn Moiktm, Lil. Januar.
Pan Jernlmneimtionen Nara paa
Mtiikoti--Ljotii Bauen er et Person
toq i Gaar ftødt fammen med et
Godstog. Tre Konduktører dræbttss,
oq en quomotivfører, en Fyrbøder
oq tretten Pasfaaerer saaredes.
En flittiq Røiierbande. J Byen
Exzenstochow i Rusfiit Polen bar Po
litiet cnboldt en ForbnrderførerSuks
itsnicli, der allerede bar tilftaaet to
Mord. 80 Noverier og 14 Ind
brndstyverier. Gan bar opgivet
Navnene paa 70 Medlemmer of
Banden og de er nu alle bleven an
holdt.
De franske Socialiftagitatorek.
Paris-, 1. Februar. Durand har gen
nein den Deputerede Meunier tilftils
let Republikkcns Prmfident en Shi
vclfc, hunri han takkcr for sin Be
naadning og fastholder, at han er
ufkyldig: endnidere ansøger han om,
at han maa blive sat paa fri Fad,
for at han kan uirkc for Nevisiouen
nf jin Proces.
. .
En Bminenhed i Landdagen. Ber
lin, l. Februar. J Landdagens Mo
idcs i Tag blen Zocialdemokraten
Liebknechi 3 Gange kaldt til Orden
»af Formanden. Da han alligevel
zikkc holdt fig til Sagen, blev Or
jdcst ham frataget; ved Afstemning
Tom Frataaelfen fiemte Konservative
oq Centrum herfor. Det er førfte
(«-’snna, Ordet er blevet fratoqet et
splskcsdlpnz i den prenssiskc Landdag.
Sneftorme i Russland· Berlin, 1.
Februar. Til »Lokalanz.« meldes
fra Et. Peterslmmt Ct Godstog
ncm 20 Nimm-, der i Gaar ofqu
fm Ztationen Ecljrinkcn er i Nat
blenet fiddende i Sneen. Da der
var Fare for en Kedeleksplosiom
nmntte Lokomotivføreren slnkke Jl
den under Kedlen Toqperfonalet
er delvis omknmntet. 2 Forbødere
er frosne ihfel, og 3 af Kondnftøs
rerne hat faaet Sænder oq Fødder
ødelcmt af Frost
Jordskeelv i Sverrig. Karls-stud,
30. Januar. Et ret ftærkt Jord
fkcelv obserberedes her i Nat omkring
Kl. 21-2. Jordskælvet var faa stærkt,
at Folkene vaannede og Husmurene
rystede. Ved Malmtorvet gaar i Dag
en mindre Revne i Jorden tvcers
over Gaben oq Tot-net i Retninaen
Oft-West
ngaa fra Srnedebakken i Dalars
ne meldes om et Jordskælv, der bar
fnndet Sted paa samme Tib.
·.
Universitetet i Krafom Galificm
Øftricp Kraftvan Universitets Senat
bar idømt en Tel Studenter Diseis
plincere Strasse, fordi de bar del
tnqet i Proteftmøder mod Professor-,
TI-. Zimmermann oq vwgret sig
ved nt nfaive Erklwrina for Difciplii
nwrkommisfimnsn To Studenter
blev releuereh en fik frataqet Ret
ten til at nfsrvaae afsluttende Ess
amen, 246 fik en Jrettescettelse Ined
Trnfel om Nelegation i Gentaqelsess
tilfcvlde 16 fik en nltnindeliaerets
tefrettelfcs on 263 frikendte6. EfWr
Forlndende vil en Del nf Studenten
ne ftrike Von Grund of denne Dom.
Island-Z Politik Revfjanif, JO.
Januar-. J Lordaqsks afbnldths fire
lustquc Unlitiske Mode-r her i VIML
Pan to nf Mksdcsrnc cmacdo Oppo
sitinnun Lied Afslcmninqvn Flcrtal
med faa Stemmers Obwong Paa
dst trcdir Mødc sind Stenuncsme
liqch on Pan det fiel-do bavch Reue
ringspartiet Flcrtal J alt blcu der
paa de fire Mødcsr afaicht HEXEN-m
mcsr for Regt-ringen og 632 for Op
positionen.
Uden for Nksvkjovik bar der i den
sidsto Tid Uasrrt afboldt 7 politifke
Møder, bvor Rogerinaspartiot batide
bavde FlertaL on 1, bvor Opposi
tionen fcjredo.
! Frøs ihjeL Christiania, 29. Jan
uar. Fra Vardø i det nordliae
»Notho sneldcs til ,,Aftcnpoften«:
;Snv rusfiske Arbrfdere fra Pet
ischinka bavde forgceves spat Ar
lbeide i Falkefiord oa beaav sia iom
stlqe dpkqs tikbage til dekeg Hjems
fsted. Puck Tirbagevejen fkøs to as
gdem ihj--l, medens een naaede Pet
jschinka Resten returnerede til Fal
kefjord, hvortil de ankam i meget
sforkommen Tilstand.