Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 14, 1911, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ianmark
-:,-«.—,--.-.M «-.-—--. ,
;«s«
Vestetbws Samaritan.
1023 sultne i Staat
Under Mærket V skriuesis i »Kr.
ngl.« af 27. Jan..:
611 Mænd on 409 Kvindcr og
Btkn føgte i Gaar til Besterlnsos
Samaritan Bokldnndlcr Bann Og
htms hindeline Ilkcdlijasluerc arbei
dede naibrudt im Kl. 9 til ums-en
3 med Bespisninqen alone, on kaa
kommst dortil endda et Pat- Tincer
for Aaltninqpn og noget lignende
efter Lnkketid
Romena som Dildc bsnntte Flo
lensk Fritime om Middagen til at
san lidt darin Mad, nmatte Vente
ude i Gaakdcn i nasiien en bald
Time, inden det itore Ilntal Mwnd
blen fwrdiqc, da iaa mnatte dog nag
le as Vorm-ne Pltttes ind mellom
det fidste Gold Mænd
— Hoordan aaar det med Vidrai
gene? lpørger Vi .er. Bang, da ban
langt ud pack Eftermiddagen tun-de
twnke vaa at skaffe iia felv Fkokoit
ovenpan Anftrengelierne.
»Der Haar desvnsrrc i bøj Grad
mistrsftigt,« lsd Svaret. »Im lsar
endnu ikke faaet 20 Kroner ind,
og en Tag iom i Tag bar kostet os
op imod balnandet Hundrcch Kr»
foruden vort iriuillincs Elid med
Sei-vermagst Tot sidftcs vil icg llet
Eke talc om, Atti-Z :«i blot fnn faa
sen-ge til at merkte de sultnc Etat
Xety der iøger til os. Sau or der
TM en Glcede at gan- Arbeit-et
Men bliver dct ved von den Man
de, baade med Vol-net —-— oq dct
er der nasppc lldfigt til vil taku ai
—- og med Bidragene, faa bliver vi
M temmelig nsdt til at lukke ftraks.
Og det vjlde Vwre os en itot Sorg
s-— ja, det kan vi, der arbeidcr i
.Samaritanen«, bedre fksnne over,
end andre.
Wen jeg haaber endnu paa, at
Holl, der har, hvad de heb-ver, ikke
ladet os i Stich-«
Bi gut Hv. Bangg Otd til vore,
idet vi beder vore Lasset-e tænke over,
im ikte i hvert Feld de mange falt
ise Born foktjente, at »Es-Samarite
isen« holdes qaaende. Hverken de el
Hr de voksne bliver mcette af en
Dass plndieligt Solskin fom i
Cant«
Eis Konflikt mellem Saht-or im Ak
Scfdsmtrndenes Junius-bund
I
Folketinqsmand Fabrocs bar faaet
siq en Konflikt med noan ai iine
egne Vortifæller.
For Malo Time iidcsm ikrives der
den 27. Jan» ikrezs Sabroe en Ar
tikel om et lillse Varu, der efter
Gans Mesninq nor død pna Grund
af danrlia Befmndlina i iit Allm.
En ni anioronimcsns Med lern
mer der levede iammen mcd det lille
Beim-Z under osJ mi- Genitand for
Kritik i Jlrtiklm lmr llcmet til Ina
forcsninqens Vesitnrelio, idet lmn list-v
der. at lsnn bar miitet iin Plads Ied
Sabroes Artikel orn bank.
Faqforeninaens Formand bar nu
henvend: iia til »Soriol-Demokra
ten'«ö Reduktion oq Sabroe.
Over for Reduktionen bar For
Imnden fkrevet, at Sabroe fkulde
stemies og ikle have Lov til at kri
tilere Fagforeningsmedlemmer. m.
; Sabroe hævdeL at den wageka
jende Akbeider ielv hat forladt iin
M, fordi ban ikke kunde være
III-klein iine Kollegen da ban var
Fu daarlig Kann-mat, og ban for
-«1tmget, at der fkal afholdeg et MI
«- l ngfnulinqem for at han kan
Lejllghed ttl at fremltille Sagen
Redlemmernr.
: t- Wm Hans-mitw.
» s »Hast-Its IMMM striverFru
IMM
Ist Ist M mange Stdn symmet
e Ioreipsrgsley fort-i Ve
Y Ist-J c Wiens
W W ak, at bit
ftenfens Huftru, Dotter og jeg var
inde hos hom, sagdeProfessorTfcherk
ning til os, at alt stod saa vel til
med Patienten, fotn det kunde ef
ter den fvære Sygdom og den store
Operation, og alt fkred normalt
fremad. Tet er ProfessorTfchernings
fafte Overbeuisning, at J. C. Ebri
ftenfen vil vlive fnldkonnnen mik.
Mcn det Vil taqe lang Tid.
Onc nogen Riggsdagsisvirksomlnsd i
denne Vinter kon der ikke blioe Ta
le, og der oiI aaa dct nieste of et
both Aal-s Tid, før J. C. Christen
sen hat genvundet sin fulde Arbeij
fraft, mener Professoren
Tor er altsaa lldfigt til en lang
Rekonvaickcenä og dct er en drøj
Tid for Patienten nn. Men dctte
komme-S over, og dot Vil glckde J. E.
Christensens mange Venncs og alle
dem, der set non-Z Vetndning for
Landst, at vide, at kmn til Trods
for alt, hvad ban nn man qonncmi
ann, sog knn blive helt rast on or
bejdsdvgtig igen '
Landbrngrt.
t".,’«lneskr. frr Landm.«)
iNatur der i Lieblikfct Tnørgos csm,
kwad der fortrinsvis drøftcs, hour
Landmwnd tmsffcsr ·«ammen, mua
Tom-et sikkert bline: de næsten for
taarsaqtiae Vejkforöold, der shar- prek
qet det mefte af den nu stinkt for
løbnc Manned Der er, fom Vintes
ren ikkg riqtiq kan faa fut, Binden
lcumr i Nord, og man vaaaner en
"enkelt Morgen ng fer Jorden ftivs
ifrossen og Js paa alles Vondbnller.
men op ad Tagen kommt-r Solon
fda Tmzseraturcsm der om Ratten
bar-di- vcrret nedc paa minus F—6
Gr. R» gaar ligesaa manqe Gra
der paa» den andcn Side of mees
Immktet.
Zelvfølqcslia nlasdcr man sia over
dcst fnnskke Beil-, book man kan fna
udrettet en Mænqde lldearbefdcrt
der blivcsr den et lille »Men« ved
denncs Werde-, tbi innen tør so ven
te, at dette fkol vare ved
Winters-Id- oq Klebermarker tri
3ves, Tom vor det i April Maoned
Hniq manqe Horrefvondcsnter ndtoler
jFrvat sor. at Nuan fkal blims for
fort-r 01 naonlikL at den vil blive
Welt-at kwis den fenere den i lasns
aere Tid fkal blive dwkkct as ftort
Ein-leie. J fandanne Enne Tor man
i denne Tid ret almindvliat, at Jan-»
rcne fmis man da bar noaen, Hin-«
pes nd Von Nimm noqu Timer om
Dank-n «
Om Forboldene inan for Veswts
ninaerne er Intet Nvt at meddele,
Scldiavis Innes det so nu, at Mund
oq Klmiquen er foer over Hele
Lande-t, on man ncerer andt Sand
om, at Korbudet mod Jndførsel of
Fsødcs til Tnfklcmd fra det fndliqe
Jvlland Tnart fknl blive Eva-Ver
Vendfnsspl Korrespondentvn fkriver
om Sandelsfnrboldem, at Vrifen
vcm qodc Sefte er bøf, men kwerkcsn
Kesbesnft ellcr Tilbud er fwrliq stor.
Aarbuskorresvnndonten nasvner deri
mod, at 1. Masses Beste er minth
link-san besass-te fom i tidliaere Arn-.
Sande-sen med cheg er iævnt qod
da baade Kælvekser oa Fedekvæq be
ztinner qode Prier omend diske
Lmaafke bar vceret lidt vigende i den
Tit-sie Tid..
, Dei iydste Plauteablimjdr.
Det aarlige fydfke Planteavlsmss
de aabnedeg den 26. Jan. paa »Den
folkelige Forfamlingsdygning« iAars
has af Formandm Mantis Anhalt
Veirg, der oplyste, at »Foreningen
af jvdfke Landboforenbtgers Mante
avlsudwlg« "nu havde vix-keck i 10
Lar.
Konsulent M. K. Kristenfem Stan
derborg- Mag-de en udfsexigsereti
ning m de ldkale Mut-Norng, fom
han delte i do Magi, nemlig de
almkndelige Mackfotspg og de For
Mh der VIII-Mast fis web Wd
W Ade kalde alt-Jene For-mal
I M Messe If de forstellige
sWW Mi. Müt
Afholdelfe af adfkillige nye For-«
sog.
Eiter en Frokoitpauie fortfattes
Diskussionen om Markfotiøqcne:
icrsrlig fromkom Jnilcst um Forli-g
til Bekæmpclie as Tidfel oq andet
Ukmdt, og iaadanne vil fand«tmliq
vis i nwr Fretiitid blive taget ov
Forføgsisleder».Lwis"en, Tvlftruv. ind
llsdedc oni Kartoilernes anknina
og 9lfiastninq. Han basvdedcx at der
blev dtnsket ultfor faa Kartoichr her
i Lnndct. oq at de gav for rinae
et Udbvtte. Der lunde udmasrlet fast
tes en Etsport i Gang af eiisartede,
per-ne I.cagnnni boniimiKartofler.
Heu-stei- fnlgte en long Debat
om Frøavl og Frøoksport, indledct
as Koniulent Fredc Zenit-in Noskili
de, og Andeer Nielieih Eveiiiruv
Niemand-de Tonne refulterede i, at
Forsamliimcsn licsnitillede til FællesH
fokcsninqen as Juditk1 Landboforenkns
nor-Z- Plantcscwlsfsndmla at Himmens
lnlde til ist Mode ni Frøanlerc i Inl
land. Pan distte Modi- tasnkess dan
net en Organisation disk eventnolt
slal tut-de i Forbindvllc mod Obo
mm Man emsde i øvrigt om at lia
lve Ovmærklomlwden limnendt ma
en Ekspcsrt 417 Fro.
s Nti Fotcning. Heliinkwn 28 Jan.
»Von et i Aste-I her aslmldt Mode
ydcsr nor belegt as m. 500 Votum-,
lblcsv der ftiftist en Forvninq. der fik
Ncwnct Seliinxwrs Vorljerforoning
xTrn or inmlitiik on lmr til Formcml
at arbeide for Vom-Z økonomiskc Ub
villiIHL iasrliq ned at itøtte bist pri
vate finitiath Tisi- anqtcss en Ve
ftnrellc Daa 13 Medlvmmcr med
Unbestion Orited Tom Furniand
Foreninqen tcrllcr allerede floro Hun
drcdes Medlcsinnier.
Dkttbt af Togct.-Gor7cns, Ell Jan.
dnnilcs Gomite til Vesasmvvlie af den
bvidc Zlcweliandcl lim· km Sckrei
til-rein XII-. Ekonqnard MortenicsiL
modtaqet Mcddelelfo om, at lmn ikkr
længeke ser fiq i Stand til at nde
Komiteen fin Asiiltance Jndtil en
im Sekretær kan findes, bedes alle
Hmnendcslfer sondt direkte til For
nmnden, Obefit Liliefalk« Visite-thro
qadcs GR, Kabenliavn ·
M of Willst-and Staater Pe
ter Nielien i Vslling tog for 11
Dage siden paa St. Noedgaard Skini
det of en Ko, der sent-re vifte sig at
have lidt of Miltbrand, hvorfor ban
de Stind oq Kadcwer blev qravet
neb. Nogle Tage eftcsr blev Slagtkr
Nielien stig, men ist-it da den ene
Arm bcgyndte at ivulme ov, blev
der hentet Lasgcc Tet konftotcsrchs
ifslqe »Kold. Soc.-Tem.« at Eva-;
dommen var Miltbrand, og tkodss
alle Fotanftaltninger bredte den fig,
iaa at ban nu l29. Juni er afaaaet
vcd DIE-en, omtrent M Aar nam-;
mel.
Fm Nntnrsfkyduinqkm Nntaarss
often Ghin-de Maordcsnsr »S. P Eis-«
reitst-n i Fuldlm soc-d ans et Zmd
Saal for at jam- nagte- mmr Ilsen
ncchsr dort, Himlcne mmtc frss af
dom, dem5 tu rot alvorli,1t. Tot ers
unmit. at Jknddct ika tmr kwret
reitet kund de unzu- MennefkeN dist
ramtcs cn MAVL Inmrfra Dfanlcne
sprang tilbuqis. FJ P. Inn-users bat-·
nu vcsdtamst at »Ist-We m Nod-) »Ja
200 Kr. oq at nde du tre kamt-e sitt I
Kr. i Erstatk(f!m. «
Dir-ritt nf Togct..dorsc-11s, 20 Jan.
Ekspregtoqet der afgcmr fm Sor
scnsI Fäl. 7,8’, paakørte i Morqu
Port-r P. Frandfem der wilde gaa
over Ninus-me netov som Tom-i
var kommt-i j Gang. Hon rcimtes as
waanqprne og flynqedes ndskiklige
Ali-n henad Perronm Gan døde
ftraks fom Folge af Vrud paa Gier
nen. Den forulykfode efterlader Ente
oq et Baru.
Skrletfuud. Unbergravning ved et
Hgs i Munkeqade i Nyksbing M.
blev der Mattng den 23· Jan. fun
det tre nogenlunde netbevarede Ste«
leitet-, hootaf det ene havde 16, deJ
andet 11 velbevarede Tenden
«Morss Apis« money at Fundet
ftammer fra en gammel Zirkegaard
der er nedlagt for over 400 Aar
fiden.
C- Iaerkelis Syst-m Das Hug-,
mand Las-s Brun i Allerle er Besz
fætningem 4 Mr og 2 Ungkreai
turer. bleven angrebet of en mærke
lig Syst-ou Bande den stedligs
Dyrlssss og Distriktsdyrlæge Berg
i Larve, der hat været tilkaldt, me
ner ifskqe »Vorh- Folkebl·«, at Sys-;
dem-wen er en Singt Forgistning,’
men hvorfra den stammer, hat man
ikke kunnet afgøre To af de an
grebne Kreaturer dsde, og det ene af
dem blev indsendt til Veterinærskos
len til Underføgelfe.
Beile og Omegus Andelsspiueflugs
teti har i 1910 slagtcst 35,548 Spin.
Ilf —Onesr5knddct 18«.s;()6 Kr. efters
betalcs Uns-NR ins. til Andclshaveri
ne, tut-Ach 16,157 zir. unvendtss til
Afdrag ma Gæld.
Flagterict stiftedes i Januar
kmm mpd 2251 Andelshavere og
lmr i Aal-ists Løb haft on Tilgang(
af Zion Andrlszshavcra hvorved det’
samlede Antas tmnede Evin er naas
et ou til 37,85ti. . !
Smaa andstiftckr. Odems-, ALJ
Januar. To Trcngc fra Gelfted Ein-J
Wie-II, der bavde aftalt at firtte
Jld ma Oft-mutet er bleven anlmldt"
nf Politicst i chcllsborg Birk. En
trcsdic Trom, Tom de liaxdde inwin
i Planes-, tin-Edit- dc to Tr(·na. der er
thlmmivid 15 oq 18 Aar amtle- oaj
«himnnexrwrcsiIdts i mslmnsmmt Te barl
tädlimsns »Im-et straffot for Tvosri.
Hædcrsgavr. Assojfkolcsiorftandcsr
ITm1,1. Eleu Wissen-, der ved jidstcg
Händ Var opftillct i Vindmmkredfenf
Rom dct radikale Vcnfmssts IiandidatJ
»Um- iflg. ..Ekive FolkelIl.« fm Vaslss
Ums i Enl og Essixm Wnnnuncr
modtaqcst en smer Bestimmij sum
Taf og Paaskønnech for Nun-S Ar
lede i xirudspn komd for sidftes Fol
kotitmsnnlx1.
Tsdsfald- Mut ssølnnanH ogBrya- «
acr Tbejtxnann i Løasiør er ifølch
,.:’la1b. Amt-It« død i en Bilder afL
87 Aar. I
- O« ifcfrn Rasch der i en Rast-,
fis Aar rcdfgisrcdis »Nrcsnaa Aus-BE
er its-Ue »Nand. An« Ratten til
Mandaa den M. Jan. Tad i Nan
Nsrs:—, ins-or sum bavde boot i de
sidsus J Aar.
Tidliqm Xiøtmmnd i Lybi
M. u. Plain-Dem or nylia dad. 89
Aar aannneL Afdøde var Vctrmn
fra Trcaarskriacn oa blau saaret
under Udfalcht ned chdcricia fGan
var ifølae »Rinat. Daabl.« hasdret«
med Tapmsrhedsmedaillen l
Hofjasacrmeftcr v Vecb til
Zions-, R. as Tha. er Ratten tät
Torsdaa den LU. Jan. afqaavt ved
Døden efter lwnaere Tidls Svageliqs
bed, 53 Aar gl. Den afdsde var
Formand for de famvirkendc danske
NoefuttekdvrkeriForeningri- og hav
de manac andre Tillidshverv. ;
— En meaat bekendt kobenhavnsk
Ort-steten Jul. Levin, fom repræs
scntcsrede fotftcllige udcnlandske Tet
rninsfikmaer. faldt en Nat fornylig
paa Besen til sit Hiem i Stock Kon
qensjsgade, Asdent-now død om vaa
Wangen-Z Nytow, kamt as et Hier-te
flag.
uwmwittmnt M. Humans-H
er i Fredags død den 27. Jan. Sk
Jlur qmnmcL Im afdødks um« Chef
for U. Amoan i smbrnbaun
— tlhsdakwr Emr chldffoo i WI
lnsnkmm tsr Nation til ZU Jan. død,
52 Aar grimme-L
Furmcftcsr Urme Sanft-»Skri
zusnik Rot-, er den LU. Jou. død um«
Tr. Maul-es Klinik i Voll-U ««’
Aar Hammel.
Ztk1d5itrk1cstciker13. Jsbøj i Nak
7ku1s or Ratten til LA. Jun. ufgaaet
oed Tode-L Ironie on banlmsdsz Aar
aonnncL Den nimmt-, der tidliacrc"
havde Hast-et Stadsingisnior j Illinqi
NOT Mode Der-rot ansnt i :kakffo:1
fide-n »Es-R
Mütter-stehet P. Haufen i Nil-st
msd csr afqancst visd Todesn, TR Aar
aamunst Den afdødc vor i csu lang
Narrn-ka Formand for Mute-r- og
Tønmsrsmsstretwsz Centrnlsoreniim i
Øftifterne og Redaktør as denne Or
ganisations Medlemsblad, samt til
liqe i m Aarrwkke Medlem af Næsts
ved Bykaad.
Kæmner i Næstved, Sauf-ver
Ehr. Hausen, or Tirsdags Aften den
24. afgaaet ved Dødem 69 Aar
gammcl
—- Fhv. Postinestet i Stege, Kap
tajn C. F· A. v. Späth, er dtd i en
Aldek af 85 Aar. Den awde der
var Jnvalid fra den fsrste Nest-ig
ste Kris, hvor him i Træfningen
ved Kolding mistede sit ene Ben
var Kommendsr af Obg. og Dbmd.
Plndfelis »d. Ksbmand A. Ehr.
Østergaard af Firma-i Østetgaard
å Sjn i Nachts-, tamtes ifslge
»Am-us StiftsM fornylig, netop
fom han Kl. 11 var ankommen til
Ry Station, af et Gerte-flog Han
faldt om paa Perronen og var dsd
med det samme. «
detde blev ea. 60 Aar sammel
Et Uclvalg ak vore Bøger, o. s. ·v.
HusbibeL Vaslskbind . ............................... 81.35
HusbibeL Læderbind, med Gu1dfnit .................... 2.00
Lommebibel, Chagrin, med Guldsnit .................... 1.00
LommebibeL Jndiavapir, sterfaldsbind ................ 2.50
Ny Testamentc, MellrwstiL rsdt Snit .................. .25
Ny Testamente, nyt Format (langt og finqu ............ .60
Sangeren med Moder, fint Lasdekbind og Guldsnit ....... 2.0()
Sangeten uden Moder-, fort bøjeligt Leder .............. .60
Jstaels Sange, 1. og L. Del i eet Bind ................ .85
Vielefeldts Melodier til den ny Salmebog ............... 2.40
Afchenfeldtqtdanfens ill. Kircehiftokie .................... 6.60
Wilh. Becks Erindringck .............................. 1.00
Madsens Husandagtsbog · ............................. 1.50
Bibelordbog af K. G., ny lldg. «- i blsdt Bind ........ 1.65
Darald Jensem Stokmænd ............................ .50
Lutbers reformotoriske Striftetx Omflag .......... Säc, indb 1.50
Mecmeskets Hjektes Spcil ............................ .20
cis Fortasllingcr for Bsrn ......... « ................... .25
Fortællinger for Sondagsscolen ........................ 1.00
Genus: u Skærene . . .................................. 100
Los ma Besen, Korte Trask for Eøndagss kolen ............ 100
Mathiescng 100 Foktwllinger .......................... .50
Tedduss Knap . ...................................... .25
Vcd skiffende Belysnitm, ill. Gaoebog .................... .40
Barnefmih ill. Govebog for mindre Vsrn ................ As
Kommst til ins-q, Vibclfke Villeder med Tekft .............. .10
12 Bkevkort mcd danfke Skkiftsprog, asst ................. .25
12 Do. med enqelske Striftiproch agst ..................... 25
12 Vkevkori med Samfnndth Skolcr og Zoklagshus ...... .25
12 fokfkelliae Buskart fom Prøoeudoalg .................. .25
DAN. LUTH. PUBUSHINC HOUSE Blei-: Nebr
Wssssdss WIW
Sptspiolt "l’ill)st(l!
Ved Kuh sit hole Restliigcret at
Luthers Reformatoriske slnsikter
Ser vi us i Stand til sit such-sc dcnnc Vasrslifulcle Bo
for den ulptstyschigc Snm sit ssc i()mslng cller II.50 1
VælskhincL
Den »I)rin(lc-1ige Huglxulcprjs i l).-mm:n«k var 9 Kr.
Bogen er Vcl Vænl sit qjc
Dinish Latini-II Public-disk smr.
WWIOMM WIW
Billigt men goal.
Redenstaaende Bsget et væfentligst Restoplag, opkfbt til-dick
lade Ptiley hvokfok vi set os i Stand til at byde voke Kundet dume
fjkldne Anledning. Bsgekne et alle i causlaq, men i ten es sod
Stank-.
Dr. d. satte-sen »Pmdilener«. 1., s. oq 4. Samltmm Wechs
vis 263, 322 og 322 Siden i Omflag, hvet 25 cis·
Ptstn Hut Kohle-: ,.Jesu Lignelset, udlagt as fuller i Bibel
læsninget«, 926 Sidek; iOmslaq 50 Ets.
» »Jesu tre Vespg l Bethania«,Bibellæsninqek. 428 scheu i
Osale 40 Ets.
» Eer Ktifti Person vg Liv«. En Rolle Studier 1. is I. Del.
i alt 1060 Sider; i Omflag 81.00.
Luthets seht-materier Sltiffet i Udvals ved J. Kopet os Vr. st
Nielsen. 828 Sidet, 85 Ets·
EDI. Blaumtllerx Hellig J o r d. Rejiebilledek fta Beauftan
345 Store Sider med mange udmækkede Billedet QILT
Fr. dammerich:1)enkriftne Kirlei dulden Ist-Hins,
Nytidskirkem 721 Stdn-. 81.00.
Den almindelige Bog! 1depris paa alle disse Siger Ist flet
Glmge san stor. Benyt Antedningen nu.
Du. LUS. Pia hast«
Blsit, Mr.
Wsk W
III-s- --c--c--------------- - -- - - - ------------------q
Nye Postiller.
TA
H. Ussingx »Troens Gode Strid«
Insatqmctstnomwwbw
rese. 527 Cider. Solidt saht-. Is.40.
A. Busch: ,,Vidnesb7rd fra Frue Kirke i Odenie.«
Wiss- itssiut M d Mit M ist
Wust-stossw. MMHCWNM
MWQQCC IOW M is
Metpsx
vaniså culti. publ. hause,
Ist-, Ist.