Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 14, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W- RUN
.-—«—-— P
« bangem-» i »von-stereo»
j« W et set eneste hauste Blas
ovty sENI-wgsx1«Y ismertkm der udqm
DANMH Nicwstmtsth sc Ssslgc
om ugen l.
Idgtoet as
"'-» LYTL »s. UOMLI
, O mu. sitt-tu
Ptihlislnsd in U. s. A.
lt jH(IwI1(-ttlp;
"l’l»:lh UNlTlFll UANISU EV.
MMIH Ost-M
Mk ps- sont-W
t.(«m. c:sc(s«("««
unt L- Inn-Jstan h;
Dau. Luth. Pak« "«louse,
Maik, Nu s
W J W
: BlairsNebr.. Tirsdag den 14. Februar 191175 js 20.» Aarg.
--·z«. WW. - W- ..-,--,.--.»-—
Warum-Frisch
Mooscvelt erilerrci sig for Valg of
U. E. Scnatoker ved Folket.
Taft talcr for chfidighedss Oder
cncskomftcn mcd Canada.
Mund Newde Mich» H. Febr.
Eiter en smwan Zug as :’lnfn«ekmel
se. idm tun leeodore spioofeoelt kun
Iowa-, kmleoede and Rapidks i Af
ten den mest hemmt-de Festligholdelse
of Zldmlmm Mucolns Fødfeliidag i
ji« sssistdrie Der qaeests i Koliseum
en Bank-st, idtn Var en of de største
politjsfe Begjoenheder i flere Aar.
Talere Var Ekszsprmfident Nonse
ve1t, Museer Chase S. Osborm
Eenatdr W. L. Bradley fm Kentuc
kn (tikiigere nur Wefundt til Epan
em, Lunis-J Taylor ng wnaressis
nmnd Julin smhn km Califdrnia,
da fiel-e protttinente Mænd fra Eta
ten sad ved Talernes Vord.
Den uye Rouseveltisme, som Ets
præsidemen frenit)oldt, kan opfums
viere-:- j folgende Udqu af lmnsz
Tale:
«Terso:u det nye progressine re
publikanske Parti ital teue, faa maa
det gaa fremad, men det maa unsre
liae saa forjiqtigt sont frenmdstkass
bende.
zolket i Te Forenede Ztater kau
godt betrog- at ower detss Eenatorer
ved direkte Ztexitimsgiuttitm, ligeiom
det nu verlger haade Præfident og
skongresmcrnd ved direkte Stemmes
givning.
Canada og Te Formede Ztater
bør stille-s absolut läge, hvad Tolds
satfer angaak.
Oder Mang, ieg liar ladet inin
Rost how intod llretfasrdigneden i at
ooertrasde det inoende Bud, liar Wall
Etreet lioitidelig inndgiort, at jeg
bar giort et nnt Llngreli lsaa For-—
retning.'«
J iia Tale oin xllftenrn oenyttede
Nooseoelt Anledningen til lige nd at
erklasre iig ioni Talsmand for Fol
keoalg af Jena«-ten Hans Tale dar
en Ildvariel til de progressiioe i sit
Parti oni ikke at tage for ineget fejl
i deres Fremfkridt ,
»Der repnblikanjte Parti«, sagde
han« .,1naa ikke alenc oasre progress
inst, nie-: fnndt. Ulvrahani Lincoln
vandt iin Pladsz i Historie-in fordi
lian lnttede til de simsfter. foni tnld
tanede den noniervatisme, der re
prasienteredes ai Vuchanans og Fili
nun-es Tillnrngero
Men han var i Stand til at lie
ieire disie Mel-nd, fordi lian nieatede
at lade iig lede liort fra den snnde
Freniikridtissti og folge de oder-ig
gaaende ai Jolin Vronins og Wen
dell Phislioizi Time. Dis-se to Mir-nd
vdede qod Tjenefte i sin Tid; inen
deriin Lilirahain Lincoln var fulgt
i den-o Sinn-, faa oilde Folgen ble
vet Nationens Tod.
Vi niaa iike lade os vildlede af
blotte Manne-. J Sammenligning
med Buchanan og Filmore var Lin
coln en radikal og yderliggasaende
progressiv. Men ianinienlignet med
John Vrown og Wendell Phillips
var han en innd konservativ, og han
var ret paa det i begge For-hold«
En af Aftenens ieniationelle Ve
givenbeder var Gut-ernst Osborns
Talr- J der han prifie Roofevelt
erklærede ban, at den tidligere Prak
sidents Nat-n vilde blive overgivet
til Eiterilceaten ved Siden af Nav
ne ioin Johan Gus, Martin Luther
og Abraham Lincoln. ·
Og i det Gut-ernsten laa ikænkes
de Præiident Tait iin Opmærkioms
bed, iagde han: »Jeg Unster, at vi
runde ære vor store og besindige
Præiident her i Atten, iordi, om
han var her, iaa vilde han fortwa
at Michigan er en progressiv Stat
pg at Michigan- Republikanisme er
progressiv :)icpub1it’anji3nic. Ja, Ji
er kæmpcnde« progressive. Qg jea
ausser-, Prccfidcnt Taft fkulde vide, at
naar den næste rcnublikanfke Natio
nalkonvention sfal holdes-, saa uil
han finde Støtte af Michigans pro
arcsfive kliepublikanere.«
Prwfident Taft reiste i Urban-:
til Eprinzxficsld, Jll» og laade en
Wand paa Linn-Ins- Nrau Der fes
tedes i Etatskapitoliet, og Tagen
fcjrcdcsss sum en Taft Linmln Dag
Pmssident Takt delcdc i fin Ta
le swrlja insd Oncrcnskmnsten mol
lem vort Land og Canada, og det
»nur-Hengste- vak xst Zannnonstød med
«Cannon. .
Z Speafer Cannon havdc nemlia
s
sann-r cst For-sog vaa at nsodarbejdc
Virkninqrn af Tafts Tale- paa Le
aicssatnrcn Statssenator Martin V.
Bailcsn im Tannillcs liandc just mod
taart ist Brei-, hvori Cannon adva
redcs Illinois Leaislaturen imod at
kendoöfere den i Konaressen fort-lin
«gcndcs kommcrcielle Orscrenskomst
med Canada.
« Bot var Sensiatm at Vremst
,sknldc offentliqaøres nirstcs Morgen
Uamtisia kned Taftsrs Frsttalfc Vis
ntcmdcn fra Dannille anareb Mon
IfidiaInstOlwrvnskuntften paa dot
Grundlag, at den vilde tilintctaørcs
Weithin-lieu for Dort Aacrbncg. Una
stot Prassidenten maafke bar været
uvidendis om Jndholdct of Can
nonsrs Bron, faldt han«- Ord alliaik
net sont San af Forhammeren paa
Connons Paastand.
I Vifatd ums-d Pmsidkntem du
»Von saach »Ist-a er chkyttclsess
Ymandf
f Faliritationsforlsoldcne i De For
sencde Statcr ou Canada er væsentlig
de samme.
i Jin or of den Monin at Tolds
stlankcsn i den rcpublitanske natio
nalcs Platform nil ledts til Frilmns
del nie-d Canada.«
Da Præsidenten feucrc paauistcs,
lwilfcn Virtuing Oocrcnskomsten vils
de lmvc paa Mafgbrltet, applaudrede
«J.Zasndone fra Braten-Z Farnwatte.
i ,,Mais:-«, faqu Tast, ——- »Entw
da anler ikke men- :U«’nj-:s, end Illi
Enuisz mir i ecst Motmresdistrikt
Dr Fort-tust Statcrsz famlediskllkajsi
lavc var i 1910 :;,125,71:k,»»«
lszsttfhclT af lmilkrt vi udførte -«,
.»72,:3«() Vufbels:i, og Reiten bruqtc
Ins her lyicsmmky vasfcntlig til Kreatur
soq Inman on of dcnne Avls Pro
sdnkt nenne-m Zlaqtcsricsrne udførte
vi til en Vasrdi as 8135,985,212.
ICanadaifi Maistsavl var 18,726,»«0
kBushels ellcsr en Sokstendedcl «af cscn
iProcent af vor LIEaanvL Vi ists-por
tmsde («-,0««,«0o Vufhels til Ca
nada. Hvorledes kau Majcsavlen da
skades ved Overenskontfton?«
L
Root og Beveridge.
Den ene tnlek for, den anden imod
direkte Valg as Senats-ter
Wafhismtom T. OT» 1«. Felm -- -
Armnnenteriim for on intod direkte
Valn af United States Senat-Inst
lebt-dec- i Eftcsrmiddnq i Senatet af
to cturgtige Tals-nasnd -- Noot fm
New York, der holdt paa Konstitu
tion(-n, sum den er, og sont den af
fattedes ved Regerinqcnsz FødseL oq
Vevekidms fra Jndinna, der taltc for
direkte Valg sont et Stridt fremad
i demokratisk Retning for at bringe
Regt-ringen nærmere til Falter
Tot var en mærkvcrrdig Debat.
Noot, den konservative, der tror paa
»de- ældre Stntsmasnd«s Visdont,
den orgcmiskeLovs Uforanderligbeds
Forsvarer, holdt en Tale, der kom
fna nasr fom mutig til at blive det
sidste Ord paa den boukbonfke fgnms
meldags, yderft konservativ) Side af
Sagen. Det var en af de senere
« Aars Stortaler i Senatet Beveridge,
den progressin Fortæinperen blmidt
de fraitige singe Statiimasnd af yitg
re Stolen Fdrsdareren ai den po
pulære Villiecs Visdom, svaredeNew
York-Senaturen paa staaendc Fod
ag freutdwg sit Farraad ai historisk
sinndilali for at lietasnme Følgesluts
ninger af sin :l)kodftaiider, der va
iaa var imsrk i Historie Fra et Op
lI)-3niims:5mixipuult set kan Debatten
kaldeö et Xlnrfnsp i den amerikaufke
xiunsiitiitiund Historie, og i denne
’iaa del iunt i andre Denseender fan
den staa Maul tned de ftorv juridske
Kampe i den ,,9lmericaii Hause of
Lords« Periode. ’
J Siedet for at kuldiaite det be
sftaaend System iar at afhiaslpe On
-detsved Valqet af Ecnatorer vilde
fiidot ailsiaslpe dette qennem Eta
tuterne, iin det »staar i iidngresiens
Mast at asndre oq reqnlere. san
.si«emlioth iaalede—:s, at P l u r a l i -
tot i Stedet for Mainritet
uilde sei-hindre «deadloek« ved et
Vola.
Senator Beveridae paavifte, at
»lsirnndldnen-J Fariattere liaude ded
taaet Valaet af Eenatorer ued Eta
ternes lovginende Foriamlinger blot
for at faa ndqle ai de mindre Eta
te1« til at ilntte fia til Fødemtidneik
Han paavifte Madiion og andre
ftore Honeden iom var nied til at
affatte Tokumentet, var inde for, at
Foltet itulde ukelge Zenatorerne,
men de gav efter for at faa alle Sta
tlsrne nied.
Senator diioot fremdoldt ogfaa,
hvis at Foltet ital vælge ll. E. Se
natorer·, iaa blioer man udiat for
at ældre og eriarne Mckiid, fom
er dedst itilkede til at sidde i Sena
tet, ikke kan blive valgt, idet iaas
danne widre Mcrnd er utilliøielige
til at kafte iiq ind i den Kaum, iom
lsliver nodoendiq for at opnaa Vala.
Sporvognsulykke.
Eu Servoqu fmtter i Flucht, og
; flckc Mcnncfkcr drukncr.
) Im Zlnsboyzmm Wiss» nusldtss Im
ider Hi. di-.: Trc siviuder Dido-:
iomfomnusm nq man money at end
nu en Winde og en Mund er i en
JZpunwm iom ftnrtcdc ned i Zw
Ibonqanssslodksn vcd Eiahth Etreet
Zvingbrocsm Motormmtdcn og WnY
duftimsn rcdchch siq ucsd at sprian
ni, da do ina, at Voqncu wilde Mr
te i Flodm Lincne af Missz kllmm
disk-then ou :lI«’uiit«lasr(-rinch fm Flus
boygon Falls-: Miiis Olaa Will
miabt, en Liwrtnitmszmiqe i Nmnd
»Gott-L kalmimnst, og Mifiks Von
Linn-fert· fm lebquan Falls er
idrcmcst fran Mcn sionduktønsn ou
EMotorncandm money at der ondnn
l’er to Lig i Voqncsm der staat nede
ji« Moder-. -- En Handels-reisend
fm Illkjlwankcv fpmnq af Voqnm
da han masrkedc. at qunen imst
mode siij den nahm« Bro.
Ilnrfaqcsn til lllnfken var-, at
Vretnitsapparoter-u- uaa Zvoruous
non var i llordm Før man Imm
Brrmm um«-r man nrd ad en sann
Vol-fix og Motormænchus bar for
Vancs at lade Vogncsncs gaa mcd fnld
Furt ncd imod Brer oq saa ftole
uaa Vremfcsrne i det Tilfcrldcy at
Brocn er Gaben. Da disse i dette
Tilfwlde næqtodo at aøro Newsle
var Ulykken nundgaaeliq. Da Kon
duktørcn fan, hvad der vilde ske, aab
nedr han Vognens Bagdør og knab
tts til Pasfaqcrernc, at do Huldi
springe af, men jin-sent Hoch Sins
boygan er fkrwkslagen over Muka
Fem Masnd af Cincinnatis By
raad er anklaqct for at have bedru
qet Vven ved Jndqaaelfen af en«
Btolquinqskontrakt König de an
klaqede findes fkyldige, mener man
at de fkke vil kunne undgaa vom
rendo Fænafclsftraf·
»O
Blaudede Meddelelfet.
M»-M-IW
W
»Lmal)u Bec« holder for time
1ik31, at et Nygte mu, at Murgan
Juni-wissen Our købt Sonne-il Bluij
Simwcsndcut Telephonc Cu» mede
«·1" E mdhed.
.
Im Inn-im ilIkanctmrij tncsldez
at nmn lmr optsnacst is: unt Pein-ou
tmm i den kitussisfe Vn Ilsriiitlw l«
Mit Durst-a, Unm- dcr Hennunsnitiig
des-r W« zlsccmksjfms ont Lugan.
.
Jukctkshksth Patricf John Norm
T. T» LU. T. i Philadclnhtm Um
hviss Syqdom Tagbladene i nuocn
Tid bar bmgt :).Ii’eddoiol5«1 dksde
»He-mag Utmuiddam Hunde Emn le
Vet til den ZU· dsts , um« Don blrmst
ths Aar
:’l!«rl-ste1·(st ".’l11arfif1. Bimwa LU.
Januar-. Politiet hat- i Tau arm-Tie
rct on i Vol-Im fodt :lskcdiciner Peter
Zomfinon1, der er kendt Tom fnrliq
AnurfifL Zcrafiuow mi« flnqtct fm
Mos:-tonu, hour han uaa Grund as
terroristiske Hundlingor var dømt til
Tødotk Gan tilstud uod jin Anhal
delsu nt lum tillmrte det torwristifke
Parti i dlskoskom
.
Tor er Furflau fremqu i wir
meizsfrn um at not-em- cn Im Post
divisiom lusftaaende af Statt-me Ne
braska, Eolomda og Wyoming. Der
soIII Forslagct bljoer vedtagct, uil
Byerne Omaha, Deitver og Ebenen
ue kæmpc om at faa Hovedswdet for
Divisionen. Der er Sandfynlighed
for at Lumlm vil faa dist.
.
Lincoln oandt. Forslaact om at
flntte klicaoringsfasdet i Nebraska fra
Lincoln bit-v i Frcdagsz ncdstemt i
Mspmsfmtnntlntfct ·med 58 Stem
mor mod Tis. Det fund-» sont den
vornvmstc Grund til, at saa nimme
sit-ums inwd Forslaqet, var, at de
surrte-J, dct vildo Vier urigtigt imod
Lincoln at flnttc Rogerinqsfasdct dor
fra
Fra Washington, T. C» nusddvs
loss- undcr m. dis» at 2,l«1«,WU
zlskcssuustor i Anna nil dø nf Humor
inisz do Ecke sank Hjaslu Tot er, bkxad
den mncsrifansku Nun-ratkonctthil
Dur i wamlmi Tiger i ut Tvlmrxknk
sum fmmnu Tug modtomssss as Almo
rican JTEtjnIml MD End-XI Zolskn
Oct. Ost-Mmltnnfnlcn lnsdcr um M
biiftcliq Hin-M uq Mle at der Nil
kkslmucgs Ruck-»in Ums-z .
Jsot·fl«qct um I)t’k-cis1roritotlmpd
L« umko km weiterem-is as ,L:uu and
:lI««katI-:i« Nin-sinnen tu Lnth i wr
ong-Z tuesd Anlmfaliuq 12 mod 7.
l Trutz-trat m « Newbljkanorc
skssntc tskmd Jus-staatsr.
Zwmus Cnnnuiz IR. iionznsgside
stritt vis. snmt blivo Neustaan vor
llkcdvrsømslfc anqaacnde Etemmvkølh
msrfom lludcsrjøaelfen i Ver-million
Countu ikkc rcsnt ttiislykkess. Edqar
m Clort Couutior er allen-de lim
ved at 5fulle anders-ges
I
N
Amorikanfkc Jeder. H Morgen vil
Prwfident Takt holde stonfcrcncc i
det Hofde Hus mcd Minister Nagel
en Neprccsentant for Statsdepartes
montet on Ledere for tre jødiskeOri
annifation for at drøfte nogle Kla
aesr over Rusfcrnes Behandlina af
amerikanka Juden Dct paaftaas., at
den russifke Rgering hak qiortVrud
pag Traktuteu qf 1832,« fom tilfikter
amerikanfkc Jøder samme Behand
lina i Rusland fom andre Ameri
kanere, oq færlig Nepræfgntant Par
son fra NemYork bar taacst Ordtst
for, at Taft fkal underrette Rus
land om, at Traktaten dermed er
ophævet
Vx-W
glord en rmtdt.
J Fjor hat Amt-tituer i »Ju
don, Llntnwtuksn oq Axttslctdasn tobt
for over lW Mle Mk. just-ne og
uslovne Tjanmnter.
Im Wallask Enwnili, As. Jan.
J Tistrjftot sxitimtitm tsr ftrc Nin
fere, du« qjt wer den tmjjstc Nmsns
sc, blasen findt as den tyrlistMraw
seuagt.
8 I
Opth i Mucan -. »s. stra
bion. Odocssm Isi. Januar-. Leu tor
fisto Nssgoriuu hat« lcjct m- sit-ndij
re af den rnzssiskrfrivillige Blonde-,
dikicsrsum Et. Peter-Alma oq Sara
tom, tii Transport nf Tropxier til
Yes-nett
Fortileiu stmndode paa den fmn
fke Ruft un umrlsk Tonwer, der var
lzum Bei til ktiottchum tin-d som
!crt—:i, km sum-ro lmr det nifl fig, nt
lhiyftisnsss Volum-·- lmr fuldsmsndiq nd
Plnndrct Efjlmt Tor u- dprfor ind
ledcst llzioorsøxulju
» Hittellsmnd --Jndcbt«asndt. Dann-I
stud, Holland, Etwer AS. Jau
Tet bonum-ende- Osmnd Hotcl er i
lIlfteiz doluisz ødolagt ncd en Braut
Juden opstod i Unistetagen og bredte
sig Dorfm til l. Staat-. Nassten alle
lHotellets Værclser blco tut-re cller
zucindre bcfkadigede af Jld og Band
kDer indobrckndte en siøktenelcv Em
maJnhangsott chdes forkulledeLig '
fandtes i Tag i Koiftetagetk
Hotellet med Inventar var for-.
lsikret for 4()0,000 Kr.
· !
En Bog paa 27,W() Eidctt Det:
lwnge bcbudcdo H. Dplag af »En
lcyclopasdia Vritannica« er nu nd
kommct ikke bæfteviss, mcn alle
29 Bind paa ccn Gang.
Tot førsto Oplaa saa Lyset 177L
Tot sidstc nyo Oplag offentliggjors
des i Ante-ne 1875-89, og Begon
delsen var bleoen betænkelig fortkl
det, før man uaaedc Zlutningcn.
Det 11. Oplag indeholder 2 Mil
lioner Ord flerc end dot 1U., der
udkom 1902 under den sammo Ho
vedredaktør, Hugh Chisholn1. ·
29 Vind maa jo kaldcs en ganjke.
antmuslig Ztørt«clso, tin-n lwad er det
alliqcstml mod den finosjske »Hu-Min
«tn-fl)n- tlti:clt(1113x«, der ifølge et
kugelff Blad tasller ka. ZUW Bins.
Tun north Hirlc un :’lflmlds"r(c11«
lltsjdtst J »Vol« Frslscris Hirsc« f«
strjstinnm or der iflkL ,,:’Iftcnpof1.sn«
szort Fomnslaltninq til at jun lwldtT
en Jdiasfsu Furcht-an um Afl)nld-Jsa»mt ?
nf Braun-nn- Nnitao smwa Nun-I
disk-im Oamnssmd Laut-. Lmsfon oql
Professor Støylm Cmncnns nil nas
1«c: .,:’lfk)oldonl)od og Aannchnhist-'s
,,:Ilflwldsarledet i si1«istond1nntn-sns:s
Los, «Biln-lon oq Vinen«, »Drik
set-, Familien ou Sumfnndct«,
»Drnkt«-:nstntnsnszi Jndfludclsc paa sm
mktcsrdmunsljcn«.
»Ist or,« fkriner nasmms Wad,
»den førqcligo Tiltmwn af Trit« og
Rauscab oa Forbrydelser i vor Vu
fom har faldt Prasslcrnc freut til
fra Kirka at løftil et Raub ntod
Elendialnsdcn og slaa til Lnd for
Arbejdc mod den.«
En Konacy der spat-r en Dronning.
Siatns nyc Muse Mann Vajircp
vudb, er i ftor Forleaenhed. san
fkal til at vwlgc sig en Gemalinde.
Nu bar det hidtil været Skif i
Siam, at en fiamesisk Prins knn
maattc vælae sia en Gemalinde
blandt fine egne Søstre. Den nye
Nonne- har faaet saa megct ud af
lfit Ophold i England, at han ikke
svil indgaa et saadant Ægteskab. .
Det bliver imidlertid vanfkeligt
undersnst at finde en jevnbyrdig
Nenmlindo til den mige Fionge
Jsm Japan euer siina kan man
ifko tagc «Hrinies:ssoit, da man i Si
uin sryqtisr fur, at disksie Lande ikal
blanch iia i Ziancsd Forhold Kom
lmdicha inn« Adikilliue Priniesthy
nusn destts Land or en Baialstat til
Einm. Hs Indien et dci das-km Brin
ist-is im« nok, nien san er man bange
sur at tdnnne nnder indisf diiegimens
tr-. Tixbago stam« fort-leidig Per
iieu.
.
T
-
on idenske Anwrifalinie ioreløs
liiq upgidct (83øteborg, Zis. Januar
Pkm et Ilskøch her i Tag af Aktio-«
nimmst-ne i den foreslaacde fuenske
Amerikalinie blov dct vedtagct, ikke
iorisløliia at konstituier Soliknbetr
xznnt Minininmskapitalen 1,255, 000
KI. fortlasiqst er tmnct —— der er
tmnet 1,325, 000 Kr· —- anscr Ak
tieiislifabcth Stifters paa Grund af
inrifcsllims, pau Zagen indnirkisnde
Forbold det ika for heldigt at fores
flan Aktidnasrcrne at ftartc Felsra
lnst nn. :’lktiotoqiiiimeti var iinidlers
tid ifko bindende lwngcre end til
Tagen-Z Møde.
Planet-no om en imsnik Amerika
linic dil doq iffe dlinc opgivet De
tilstcdenasrcndo omsrdrog de tidliqere
valgte kommitterede at arbeide for
Sagen-Z Genoptaaelje, nnor Tidss
pnnktcst viicsr iig belejligt
.
Svenik Frcmtids-Musik. Stock
holm, Lsz Jan. J Gaar fremsatte
Socialdemokraten, Vorgmester Lind
haqcsn i ARE-Kammer følgendeLovs
forflag:
H At qusdaaen vil anmode Re
geringen om at foreslaa de ønrige
fkandinavifke Folk et veufksabeligt
Samen-beiden qaaende ud pna en
nasrmere Smnmenflutnina mellem
dem til Aenfidiq Gavn oa sum et
Stridt lyen imod den større inter
nationalss Sambørrigljed
2") Jst Ring-bauen vil anmode Ne
aerinqeu om at trasffe Forboldsreqs
ler, der qcmr nd paa at fremme
Suenffernes eventuelle flandinaviske
Samkvem og øvrine venskabeliack
Forbinlielfer med det russifke Nabe
folk.
R At Regt-ringen vil beftrwbe
fia for at forlceqae intencationale
Jnstitutioner oa Møder til Norden
famt ved fvensk officelt Jnitiativ
søge at fremme Tannelfen af et Ver
densfqu
H »Ist Regt-ringen vil arbefde for
Tilvefebrinaelsen nf en fastekseG-«11x:d
imld for det fiellesfkandinavifke Lon
qixminusarbefde
»Im IIol til Volk En Vanwa
af ansn scsdin Ton borømtr Thi
lnstforslm Ein-n Hodin vil nu oqfaa
gøte Vørnene delagtiqcs i Resulta
tmns af links Nein-r: cftkr bvad de
fvenlkcs Blide mcsddcslor, bar lian for
nnlia laat fidftc Haand paa csn Var
ncslmx1, sum lmn lmr knldt »Na Pol
til Pol«, oq sont ist« m cfthr Bann
snss Lpfattcllvscslmcs affattct chkris
vol-To af lmns Neffen
Man faar ei Beareb ont Vom-us
Karaktcm nanr man lnmsn buner
des Gadin lmr tilrcsttelaat Stoffe-t
oq bvorlrdcs lmn fører Børnone gen
nom de sit-rin- Landos Vidnndere.
Formen er en Nein-, lwori Vor-jene
selo tasnsr Del. chftsfclfkabet mødes
lpaa Stockholms BaneaaarkU her be
,qnnder Turcn nd i den vide Ver-dem
oa Skildrinqen er ansagt fauledes,
at Vørnone under Lcesninaen vil
lMc det hole lom on perfonliq Ov
levelfe
Vom-m der ndkommer i en wer
»Fremtid, vil rimeliqviö blive antoris
Ist-rot til Vrna i alle fvenlke Falke
.lkol(-r, oa den vil drsuden blive over
jfat til en Rækkc europæifke Spros,
lhvor den fikkert ogfaa vil blive hyp
pigt anvendt i Skoleræ
: