Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 10, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -
« paailteken"
is the
"0uty VALWIMKLY
DAMin NHWSPAPSIS
Published in U. S. A.
lt is owned v)
»Hm Uns-Um Immss sys.
unt-. Unmut« s
und h publjshed by
Dau. Luth. Publ. Hause,
Umir. Nod-n
4’
! ««t» «
,-».»,-..—. « OH - »
CJIXJM V-» si«aiksnyebr:--Fredag latxten 10. Februar 1911.
UUskecek
. -«----L-«
.,I)auilmen"
n set eneste hauste slas
i sum-W, der tiqu
to Masse
om ugen t«
Idgwes its
"'-» LIM Mc »Ist-,
Ihn-. III-un
III-Man Ins-I
fr- us soc-M
H 20 Any-J
Alsmham Linchksx
» »f
AIRAHAM unt-out
TM U. Felsr· lSHU Var lmll fvdt
faa det er lmiisz Fødselisdaq den U.
drum-Zu
Abenden-I Linwln er uouttoistelig
en af United Ernte-F Stumm-nd.
Han var ret en typifk Amerikaner
—- ftor i mere end een Denk-en
de (ti Fod og nassten ·l Tom-net
hsj),itært jom faa,et Raajtof
med enprme Mnligl)tsder, ærgerkig
(ambitious), energile udholdende,
tedelig, uegennyttig, lidenfkabelig
men behaftet en ,,jelfmade« Ilsknnd.
J jin Person forcnedc han sit
Folks bedfte Egenskaber.
Det er slet itke vor Henkigt her
at levere en Biografi af Abrahum
Lincoln. Men i Anledning of haus
Fsdselsdag vil vi minde om Man
den og hans Betydniua for sit
Füll. «
Den bekendte engeljke Menneskes
ven oq Forsatter Jolm Asworth si
ger i en af fiue Smaafortasllinger.
at naak Gud vix have et ftort Værk
udfsrt, saa kam-er han sine Redskas
ber vertil.
Det tommer man nassten uvilkaars
lig til at tænke paa ved at samtnen
ligne Lincoln og den Tid, han frem
stod i.
Det var meqet rinae Lejlighed,
den lillc Abraham lmvde til Stole
gang hele hans Efolegnng sont
Varn knnde rmnmes i et Aar.
Men hans Forældres Nybnqqeki
liv i tre Ztater Gentucca Indiana
og Illinois) gav hanc Anledning til
at se fi-! om On prøve adskelligt
Hans Moder døde. da hnn var
i sit 1l). Aar: men han fik en san
udtnasrket Stedncoder, at hnn blev
ham fom en antsenqeL
Den nnge Abmhmn Lincoln uar
en Drømmer. og han drømte nasften
lige san stort fotn Just-L men num
ske mere ved højlys Dag.
. Gan drknnte dm at blioe Landets
Præfidcnt. Oq var det ikke Tenn
i den Netning, at naak han hande
et Melienmærende nted sine Kam
merater. gik han nasften oltid nd af
Kampen fom Sejrherre2
Men han var itte en ørkesløs
Drønnner. Han arbejdede. En af
hans fsrfte Arbejdsherrer (Denton
Offutt) spaaede det samme, fom
Ynglingen drømte.
Men Kundskaberne — dem mang
lede han jo. Dog —- han knnde lee
s e, og han benyttede enhver Lejliqs
hed destil. "
Og hqn fik fnart den Ide, at
«Knndskab er Mant, on Maqt er
Vinding«. ,
Paa egen Hoand ftuderede han
Lovkyndishety og en dygtig Sang
rer blev han.
Naar han paatog fig at føre en
Sag for Reiten, saa grob han straks
de starrte Punkter i den, og dem
stemholdt han med Klarhed og
Kraft.
Kun 25 Aar gammel blev han
valqt ind i Statens Leqislatnr, oq
lliden gik det fremad Glas i Squ
jfor huxu paa den politifkc Lobe
; baue.
Mcn den skal Ui ikke folgt- ham
» Min·
(Forticettes paa Side 4J
Oft Dufin Minearbcjdere indcspætrct
Trinidad, Colo» 9. Febr. —Nat
skiftet ved Coakdale Gruben 8 Mit
herfra mein-S at vasre bchcn inde
imsrrcst ved cn Efsplosion sil. lUi
Afterr. Ekcsplosioncn føltes tydeligt
her. diieqeringcns diiedningsnogn er
ssfmidfomost afscndt til ankda1e. 14
Mund mencs at Imm- Va-1«et paa Ar
bcjdc i Minen, da Eksplosionen
» sie-te
Denucr, st. Febr. —- Franklin
Nuildcrnmm Generalbcityrer af,,The
Ilmisrican Entclting and Resining
Co.«, sum onsau opcrcrer Condales
Gruben, bar modtanet et Tcleqmm
fm sin Ncprwfentant i Trinidad,
bvori dkst incddislcs:-, at to af Mændes
ku- i Gruben er blrven reddct.
i Mr. Guilderman var i Fier med
at afrejse med Ekstratoa til Ulykiess
siedet. Rathaus-Mitten vie-J af Car
bon Coal Co. oa bar i flere Aar
været kendt som Colorados Mønsters
mine.
Z
!
« —
s Grubeeksplosion
i
i
l
Posten i Rina.
Harbim Manchuriet, ti. Feb. --—
Nassttsn WW af Westens Ofre er
begravet i Udkanterne af Hat-bitt
UWI var fra den kinesiste Bydel
og et Tufind fm de russifke Knar
terer. Dødeligheden blandt Lasgerne
og Hojpitalsfunktionætekne er stor,
naar man tagcsk i Betragtning de
Forltoldsrrglrr, sum er gfort til
dertssz Vofwttelfe.
Der berstet- nu stor Forfasrdelse
blandt Kineferne. J Begyndelsen
trodfedc de Zundhedsvæfenet oq
holdt dtsresrs sym- og dødc ffiult for
at funne iagttagc derch gamlc Be
kgravelses-Cerentotticr. Ti-, sont an
zusle as Posten, blivcsr drevet ud
kpaa Moderne, book de entcn maa
Isultts ellcr frysc iher dvrfont ikkc
Pein-n Mr fort Process tut-d dem.
!
I 4.).3 deræsentcntetx
I
Akknsbismtmk U. Felsr. — Ton-o
ltrntornc i NeuPassentmctlmfoi. fmts
Ytet af noglo Newlslikawtso, fucn im
’-vilde lade sig biudk as Pmstiksts
Caurus-, sisjrcsch i Tau i den-s Kann
fur en For-gelü- nf «Ikezsrkvfcsittatioi
nen i Kongreösms llndis1«lnt«:», iFor
hold til sidsw Folkcstasllism
De tusdftemte Forslncæt fm Rennb
likanernes Caurus-, sont gik nd pcm
at lade det blixw ned den nasrvasrcw
di- Ncsprwscntatiuu nf List Medlents
met-. Tcrfor redtoqcss det oprindeliqe
Forslaq of Crumpackcr, hoc-refter
Medlemstallet vil blive 433 efter
R. Marts 1913. Derfom Atizona oq
New Mexico bliver optaqet sum
Stute-r i Unioncn føk den Tit-, vil
de faa een Nevræfentant bver, faa
Tallet bliver 435.
Hufets Beflutning krcever bog
Senatets Anerkendelfe. Men Leder
ne i Repræsentanthuset mener, at
Senatet i det Stykke vil jin-bekom
me Undetbufets Ønske.
Huset anvendte over 4 Time-r til
Drsftelse oq Votering anaaaendesos
svedforslaqet og flere Ændringsfors
staa. Et Ændrinqsforslaq af Ne
vræfentant Bennett fm New York,
sum var berecmet von at beklippe
Sydens Repræfentation, nedstemtes
med 154 mod 96. —- Repræfentant
Crumpacker fra Indiana, Formans
den paa Folletællingskomiteen og
YForfatter af flere Forjlag til For
mindskelie af Sydcns Repræientas
Ytion, stemtc imod Vennetts Ænsi
dritigsforslaq.
tAngreb paa Ovsrcnskomftcn mcd
- Canada ;
London, 7. Febr. —- («N·nfidigsbedss i
IOvcsrcsnskomsten mellem Te Fort-ne-·
de Statt-r og Canada blev heftig:
migrcslmt i Gaar af Oppositionsleders
Fne i Ovrrlmset oa linderhuftst, Lordj
Landsdowne og A wq..chlfour H
; Lord Lan:-dnmnc brteqnede Over-«
gcnskomston sum den Diqtiaftc AM
igelse i qumdas og der britiskc Ri
iges Historie steiget-s the Historieå
wilde blivcs fomndret, dcriom de«
·store ,.Dominions« blev opmuntret«
til at indvikle sia i Ovcrcnskomfterk
’(sfter geoquiike Forhold oa Vilkaar T
i Stedct for ad nationalc Linien
- Valfonr omtaltc Ovvrcnsskomften’
onltrcnt una innmus Mundt-. »Don
sagch at den vilde fna de meft
Iødcslwgqondo Følqcr for NigctsFrems
-tid. J Anreniå saqu ban, bar Ca
.nada bndt dcttc Land Handels-for
Ideley oa den britiske Reaering har
link-from antydet, at intet i Netning
.af Fordele eller Fortrin vilde blive"
givet Canada i Gengæld Canada
Hunde dkrfor ikke klandres for at ba
ve fsgt andetfteds hen i
Han anfaa Overenskomiten for-«
en stor Ulykke for det britifke Riqe,
loq den skyldes udelukkcsnde Rege
irinaens Nevatelse of at lntte til Ca
lnadasz Tilbud. i
« » ,
· Mindebevæqelfen i sit-usw
Tom-km Kan» O. Februar
IIpømsmaalct om at qivis Kvinderi
ne Stemmeret vil, ifølae Bcslutnina
Taf baadis Hufet oa Senatet blive
afort til Referendumforslaa til et
IGrundlovsamendement. Veslntnin- (
laen bcsnftiller til de mandliqe Verl
«qc-rei Statut at stemme om, lworvidt
«
.l5«-rundlovch ital somndros faalcdes, s
at der qiveMoinderne Adaana til at
thesmmcs Paa Senatorem Kongress
«ma-nd on alle Kandidathr for Sims
Wnlwdcr na Waislaturm Te ,bar
allerodo Not til at ftemme ved mu
«nicipatc Vom
-.———.
l
;
23 Hrfus indcbmadt. (
l
:lILilwcmkee, Wis» 9. Februar - —
23 Heim vasrdfat til 810,000, blev I
kvolt i en Brand, som ødelaadeMaik «
Einem Cas- Stold vna 588 Jack-»
json St. her i Milnmnkee Der Um
·31 Seite dcrinde. men otte as diss-«
«se bleu r(-ddef. F
Brandt-n lssekv opdaqet i Vase-Z
mentet« af en of Staldkarlene: kmn ?
Fxxjorde øjcsblikfeliq Alnrm Tot lnkV
Jedes bam at faa to of Beste-ne nd,
kfør andvasfenet kom. Den knacken-.
äde Nøg Hindrede de Miend som.
«forføgte at rcdde Gestein-. Man kun
de høre Heftenes Nasdfelsskriq man
ae Kommst-n De walte-s af Røqe11.
Tabet pcm quningen var mindre
betydeligz men mange af Gestein-·
var vwrdifulde
Kincfere dtr i Tusiudvis.
Washington, D. C» 9. Febr. —
Udenrigsdepartementet modtager
hver Tag mere og mere rystende Be
retninqer om Nøden da Elendiahei
den i de of Posten hfemspgte Egne
i Kinn. En Jndberetning fra Kon
ful Gracey i Naukina ledfages af
Vreve fm en Del af Missionwrertie
i disse Etwa Nev. E. C. Lovens
Htcine fandt messen-to Trediedele af
de 800,000 Mennesker i Provinfen
«.swai-Juon i den ndcrste Nød Dr
Lavensteine antager, at mindst mon
000 Mennefker i de af Pesten hie-m
søgte Landsdele vil ds af Sult,
derfom de ikke faar Hierin
tItlandede Weddetelfen
J Mandagsz lod Senator Bur
ton fm Ohio fin Røst høre i Sam
klmm med Senator Roots imod Lo
rinIu-. Burton gik endog paa en
Munde lasngere end Rout, idct hakt
lmsndedcy at Lorimer manttcs holde-J
ansvarlig for de Miglighcden der
lmvdo fundet Sted i Forbindelfe
med hans Valg. Senator Cullom
fra Illinois omtalte Vurton derjmod
sum en fand Hæderismand
J Oncidaqii lud Prwsident Taft
sznatct forftaa, at der man bline
fnsmt anqaacnde (85cs1tfidik1lIed—J-Oucr
euskontheu tncd Canada i denne Ses
siun, ou hvis dotte ikkc skek«, aqtcsr
han at fannucnkaldc Fiongrcsssen til
Ekszstmsecssiom straksi efter at den
er ajourncret den l. Mart-Zu Tonne
Efterretnina bragte Zettatorerne
Cmnis fm dlskasfachufetts og Carter
fm ilsckontana ofter et Vcsøa i det
Huide Hus.
.
:I.Ic’nddcsrt·t intellem Oaiti og Inn
Tnntinqo sonst-is at fkulle blivcs csndt
imd Vämlitu Først nnmodede Hai
tis Præsident De Forenede Staters
Regcsring om at mæglc intellem de
to Stimaftatm oa nn bar baade
Dort Lands Vimcring erklæret fig
nilliq til at qule, og San Do
minqo hat« liqeledes erklæret fig vis
lia til at aaa ind paa saadan Mem
linq. En Grænfestrid vil rimeliqvis
blims ooergivet til Voldgift.
Der er innen Ende paa Op
stand og Borgerkrig blandt vore uros
liqcs Nahm-r mod Zyd.Tvifte-ncnellen1
Haiti on Jan Dominqo synes for
san vidt bilant, nten Tcm er der nd
lsrndt Vorqerkria i solt-e Haiti. J
Sondan Momcsss Nov on Oprørsi
leder, Generle Guillamno fanget
nf Rcsqcrinqcns Tronper oq skudt.
Mrn under den T. dss melch at en
andrn Rebelleder hats føgt Besän
telse i det tyfke Konsulat i Capr
Lsaitien - — Lg i Mexico, hvor Op
ftandcn nn bar vchct nnderknct fle
th Nimm-, sont-:- Tilsmnden at vcere
Unitrrnt liqo fcm for-winket sont no
qen Binde-.
I
I Einstqu stomth der i Nun-ce
frntantsbufct i Linroln, Nebr» om
at flntte yxmpitolict Tor faldt II
Stumm-t- for Flntninq oq 13 intod
Der um« inqcn anden Beftemmelfe
i Forslaqct out, lnmrlnsn dcst fkal
Hutte-T end» Vcsft for 97»:Uk("ridim(«.
J Lincoln fasttor man endnn Knab
til Jena«-L at Forscamst fknl falde
dor, oq i fidfto Justans til Nuners
nør Aldrich at ban sfal msto Lotsen
dersom den aaar iaennmn i Ses
natcst
Lokomotin-Eksplosion. Fra Ernäh
ville, Tor» meldes om en Lokomo
tiv: Ekgplosion der i Onsdaqs, book
ved m Mennefkesr drasbtes paa Ste
dcst, on 10 andre kom til Skade Lo
komotivct havde været under Reva
ration, og dct var liae taact ud da
Eksplofioncn stete. Det var Kedlem
der cksploderede, oa hele Lokomoti
vet fplintredes. To andre Lokomo
tiver i Nærhcchn blev ilemt bis-Ta
diget, Iigcsaa Rundhufvt. Aarfagen
til Eksplosionen kendes ikke.
Akizouaö Konstitutiom
Fra Phoenix, Ariz., meldes under
9. ds» at Bereininaerne fra Falke
afstemninaen anaaaende Konstitu
tionen tnder paa, at der svil blive
lanat stam- Flertal for Konstitutio
nenS Vedtagelfe, end man shavde ven
tet. AntisKonftitutionalifterne havdc
spaacst at 60 Procent vilde blivc
det bøieftcn man kunde naa: men de
indløbne Bereininaer tyder paa, at
Z mod 1 ftemmer for Konstitutionen
« Ydrden rundt
Chilcci Rogering vil have bnget
w Zlaxiikibe a 26,W(1 Ton-s og
arme-rot med 123 Tonuueriis Kanonen
Cn .,’chmrig enxuslik Adel-Imme
deltog for-leben til Heft i en Par
iorcejaqt og fnigtc Hnudcnc under
Oele sagten.
.
Ved Jordikæloet i Buchara. Tur
keilau, Aiien, er der i alt· omkoms
misn JZTH indfødte og ll Nusscre.
De nødlidendö Familiers Antnl or
ca. 10,000.
Portuan Regering nil mcd dvt
førftc mde de kongeliqe Voqne ser
ge urd Isnktioii dlliuiecrnc ital ind
bydes til at give Bud.
Un Unsidixi Sturm Die-U foricdcn
»Von-Not ? cht lag-Mike Oav ind i Butsu
Votum, saa Fatigernc i Fccnqsslet
ins-am bringe-I i Eifforlicd
TiieligionsiVmwid. Et. ABOUT-Is
eborg, 25. Januar. Ficke Ztodcr i
Guocrnmentct Cherion er der op
ftaaet Massetilfælde af Religions
i,«vanvid. 10 Bøndcr er indlagt paa
sen Eindssygeanftalt.
Fru Gurte Paris, 253. Januar.
Vidksnstalwmes Akaduni har i Daq
i Ztcdec for den afdøde Gerne-z i 2.
Valgomgang med 30 Stemmer valgt
Brauly til Mbdlem Fru Curie fik
28 St.
Te asgyptifkc Nationalifter. siaim
ZEI. Januar. Førercsu for de asgyp
tiske Nationalister, Mohamcd Ferid,
er bleva idømt 6 Maanedersi Fama
fel for at have offentliggjort en For
tale til et oprørsk Digt.
To Araberstammcr myrdet. Lon
don, :3. Febr. — Jfølge et Tele
gram til Konstantinopel er to Ara
berftammer, som var venligsindet
rund Tut-ferne ncdflaqtet af Beinen-«
Rcbrllctr Alle de voksne blev innr
det, og Børnene fik Benene hugqrt
af.
Ausland oq Alkobol Ton russifke
Tuma bar vedtaget et Forslag nf
den doputorcsdc Tschelnchof om, at
der i Folkeskolerne skal give-J Un
dcruissuinq om Jllkoholcnsts Stach
lighed.
Fiødnmnqlcsn i Øfto1«1«ig. Wien, 22.
Januar. Zum Følqe af Uødnmnglpn
lmr Handel-T- oq Industkifannnervt
hos Landbruqsministcricst Udvirket
Tilladelfe til, at der man indsørvss
20,000 Kilogram chsdyrkød fm
Norge·
I
«Still·!ngvn I Sondumsk Pucsrto
Col-few Hond111«os, 7. Feb. ——-- Ter
fom Frohsunderbaudlinacrne flaar
Fell, 1-il et afgøronde Zlaa anta
gvliq finde Sted donno llqcs i Mini
cnto. Nenvrai Lms Christum-J er
fromm-les- her oq afnenter Udfaldet
af Forl)andlitmerncs.
.
Vidunderlia Redning. Nonen W.
Januar. To Jordarbejdere, der for
11143 Tøan siden begravvdess i en
Mergchrav ved et Jordskred, bva
i Morgcs befriede. Det var lykkedes
i hele det forløbne Tidsrum at til
føro dem Levnedsmidler, saa de var
i Stand til at holde nd saa las-me.
sionq George aabner Parlamen
tet. London, G. Februar. --— Parla
mentets formelle Aabning fandt
Sted i Dag. Konan og Dronnins
acn kørtc mod et glimrende Følge
fra Buckingham Slot til Westmins
ster, hvor Kongen oplæfte Trontalen
I Lordernes Has. Dronningen hav
de Plads ved Kongens Side under
« Ceremonien.
21Januar Fattigvæfenskommiss
sinnen har i Tag afqiuet Forslaa til
Lov om Behandling of Alfoholiftcr.
«Efter Forflaqet skal Person«-V som
icr forfaldne til Drukkcnskab, kunne
ogsaa mod deres Villie indlægges
lpaa Drankerhje1n. Alle Hjem for
·»)llkoholifter skal staa under Opfyn
kaf en af siongcn udnæunt Mxxudigs
7 bod.
l Zvenjk Trankerlou Stockholm,
L
Z
-
I
! Kampen i Aravien. Beretnins
Eger, d» er indløbne til officiellc
erpdscs i KonstantinopeL gaar ud
inm, at Ebers Jahia, der er Fører
for Oprøret i Musen, og som rau
sdor over (;0,0()0 Mand, forbcreder
. siq pna at ftorme Hodeida Den tyrs
kifkc Reqering søger at skaffe Trans
pnrtdampere for hurtiqft muligt at
kunne transportere de indkaldth Re
servefoldater til Romen.
llluft"c1«. Pisa, M. Januar-. Da
Flmnsnsn Cobiancb i Eftermiddag
med General Dechmtrand som Pas
famsr for-Inst en Flyvninq ber, styrs -
todc Mafkinen pludfelig ned fra ca.
100 Meter. Generalen flap med
noglcs lotte Kvwstelser, men Flyves
ren fik venftre Ben brækket.
; — Berlin, 24. Januar. Til Bla
dene telegraferes fra London om
chmbaneulykken sved Pontypridd:
Isanmwnftødet var saa voldson1t4at
jkagct kundi- høres milcvidt. De
,saaredes Jamron var frygtelig at
sbørcx Tot førflv Liq, der «blev trukket
«frem af Ruinerncs, var dvt frygtes
lig lemlæstede Liq af en lille Pige;
bcsndes Feder, der ligeledes var med
Tom-t- blev vanvitig ved Synet. -
I
I
l
!
—.London, 23. Januar. J Mor
ges stødte et Persontog i Nasrheden
af Pontypridd sammen med et Kul
toq. De forreftc Vogne i Persontos
chst blev fuldstcvndig knuft, og vg
lsaa de efterfølqende Vogne ødelaqs
ihn-. Foreløbig csr 11 Lig fremdrags
- ne.
c sScsnere.) Blandt de otnko1n11e«er
:: :lIk(-dlemmer af Beftyrelsen for
r(S)rubearbe,jVerm-s- Forbund i Sde
Hintre-: de var paa Vej til Lon
don for at deltaac i en Grube-ar
ibeidorkmtference der.
! -
! Tot arme Persim Anterikansk
:’ls5istmtc(s. Eftksr Opfordring fm den
Not-fifty Nesnndt i Ltkasssbinatom der
nnsfsksdky at mncrikansfo Finansmasnd
«skuldcs organiftsrc Prrsicsns Toldsys
"stom, har Undnrigsntinister Knor
ntuddolt Ospsandton Nannene paa 5
dortil sank-do Fumnsnmsnd
» Det tilsigtes at ovcrladc Ameri
kancsrne Dispusitionen over alle-Tatb
indtasatcrnc trusd llndtaaelfe af de
Eins-viska Damm-:- for et Tidssrmn af
. ) Aar ou at csmdanne Stotens in
drcs Jndtasqtskildcr offer amerikanfk
jMønsten
P
Manzus Frister drunter Viborg,
Finlnnd, U. Felsr. En Jst-flagr,
«l)vorpaa 250 finsfts Fiskerc havde
loirot fig, og som, efter at være dre
svet til Hans i Fredags, kom paa
Grund ved Øen Sejtfkar, blen del
Ivis ødelagt i en Storm Tirsdag
«Aftcn· Et Hundrede af Fisketne
naaede Land, men mange vides at
Eva-re drin-net Mandag afskog Fi
fkerne lszælp, som blev tilbudt dem
of Fartøjer, som var sendt dem til
llndfastnina De crklærede, at der
sikke var nogen Fore, og nægtede at
forlade Jsflagen. De havde ikke reg
net med Stormm