Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, February 07, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »t)an-Ieeren"
is dho
Only sEMLVVEEKLY
DAMSH Nicwsmmm
Publinhwj in l’. s. A.
n set eueste hauste Blad
i s.merika, der Isqu
s IZc c c W
n n H Z H »Du-«
Ost-Me- fes-II
M fis sitt-Ism
I1, is Ownmi by
«THZ§ UNITED DAleH Hv.
s.(-Tn. Ein-»l- «
»
unt H puhhshom . .
Den-. Luth. Publ. i »Es-« e
main Nebr.
W
F · vanslnren" H
z
)
Z
SXZX
-
.H,,
—;»»,z",..»"s « V« " chik,Nec-k..zirsoagdeiUzspFsebrtmt1911- » » « N « 20«A«gk-»
sen-tust Zool takes
Hast lrvcrct ct vægtigt Jstdlirg
intod Lokinicrfkaudnlcn.
Den cr cn Sknmplst paa baadc Sta
tcn Illinois oq Nationen.
Washington. T. C» LI. Zehn
»Ja-natur kfiuot fra New Wurf jkød
pludsriiq i Tag from til en ledende
Stilling blandt dem i Sonate-L sont
er itnod Lorixnctx Don fik i hvert
Fald midlmidizx Zagen løftct up
over Augule von Pol-inner- oq paa
vism at den er on annmlot paa
Illinois NainL
··« « ts- -
LIHU IOOT· «
Last-s statt- ioastck from Nu- York-I
Da Noot jluttedc sitt Tale-, Wldte
den gancle rcpublikanfkc Fort-r, Ze
nator Haus fra Maine, for en Von
af Stute-n man nasmkte Setmtor
Euch-tun sum kundcs suan Rost og
,,exoncratc« im »Jurian men
Illinois
u ««-,- s kyx s-«
SUOSNI »Als
Unltis states sen-tos- ikotr Miso-.
»Im uil itke tro, at faa stort et
Falk er lsundfordasrucst,« sagde Se
nator Baily fm Tot-ask ,,Dcrjom vi
skal prøoc Senatorer paa Grund
lag af Legiszlatorers flette Hand
linger, saa vil den Senator hvis
Ret bestridcs, ikkc blioe den enefte,
som maa opgive sit Irr-da Hans
Kollega, Mr. Cullom, blev valgt af
en af disse Legjslaturer, og ingen
herinde trot, at han havde Del i
Miöligheder men ikke desto mindre
er Lorimers Sag Culloms Saq.«
I 1
u IW «- sk--—--—4
sf
II ILIY »U. cU 1.1.0M.
Unlus sue-s Isastor from Illlaolr.
JOSEPH W. wish-U
United sun- ssnstor from Tat-.
Senator Lorimcr honde mange
Vorwort-te iom umraadtc imod
Rootis Nimrod paa bunt oq paa den
Munde liau bleu valgt Paa. Blandt
dis se wriumch var chnator Hon
lmrn im Jdal)o, sont var M edlem
nf llndcsrsøgclfeskomitem, on af de
Ifomcsmstk Han paaftod, at Anthe
jlust paa Lorimer var beqyndt som
Ton Mgnneskejagt
li.;-,-·· «J njiøx si « s
l
WHLVON s. HSYIURN.
United stin- ssnstok from III-ho.
Senator Root begyndtc sin Tale,
fort isitir at Ecnatctsrs Sisåsiion var
aabneh udcn forud at have ladet
iorstaa, hvilken Sidc han var paa
Han kom dog ikke langt Then i sin
Tale, for dist Uifte iia, at han gik
um all(I de andre-, sont haudc for
dømt Lorinusrs Valq sont genuemij
fort used Bestikkelic. l
Noth iurbiqik sont atmet nun-sent
liqt Swrgemaalot oin de omtalto
7 plcttedc (taintcd) Etcmmen
Ton kliaaddcnskulx idm Vidnes
byrdtsnc Uiser, hasudcde Mr. diioot,j
var tiliimskkclig til at aøre Dariner !
Volg ugi)ldigt, og ban mais-ad ais
hcle Lec Q'Ncil BromneT den de
mokratifke Leder-J Zimm, (8()Ma-nd)
i Illinois Asfambln var korrupt, ou
alle deres Stemmer burde kein-s
ud.
ÅUA ZUMXUUT WHUD BUT-I EVEN
der under Talen, og Miillerierne var
fyldt of flerc Hnndrcde Tilhørere.
Fiorridorcsrne var fyldt nf Feld sont
nentede paa at bline indladt.
Mr. Noot toq det Standpunkt
at Undcsrføqelseskotnitcen havdc feilet
ved at tillade Lorintesrsts ollcr »Ein
caqo Tribnnc«s Advokatisr at giv(l
den-I Gang i Sagen fin Netninq i
linderiøgelfen as Lorimcrs Forbins
dolie nied de korrnpte Medlemmcr
of Illinois Leqisslatur, ntvn lyan ind
rømmede, at trqu Foil i den Don
feende bavdo Komitecn orholdt til
stmskkelia Vidnesbyrd til at plette
Valgpt on mirs det ugvldiqt.
Jdet Root citprede Neiolutioncm
under builken Underfsgelsm sattes
i Gang- fagde han, at Komiteen ikke
bavde fundet Vidncssbyrdcnc tilftmsks
kelims til at rctfkrrdigqøtc den Stut
nina, at Lorimers Sæde i Senatct
var gfort uayldigt ved Anvendclics
af korrnpte Metodck oq Handlingen
»Det er rimeliat at ilntte,« fang
han, »at Komiteen var af- den Me
ssing, at der var tyet til korrupte
Metoder og Sandlingeh men at dis
FsesI legale Betydning ikke var faule
kde-:i, at de lunde gøre Lorimers
-Valg Itgyldigt Tenne Anfkuelfe
lstøttes af de forcliggende Vidness
byrd, oq det bedrøver mig at maatte
Hur-, at efter at luwe undersøgt dis
lfe Vidnesbyrd er jeg tmmgeu til it
le at kunne samstemme med W
mitcensrs illkedlemmcn
Z Jdet Zusamt-« Root fremholdt, at
Ham- lmn faa siq tvunnen til denne
Eltttktitm, san Var det med dle Be
dmvelse lumch pcm Grund af sin
Aqtelse for stumiteens Medlemmer
da af Hemmt til Lorimer, sagde
"lmn at lmn var lsleven tmdt til at
lmsndc en nmdsat Auskuelse af Jn
toressfe for baadc Staten Illinon
og for Landet i sin Oelhed
söan fremholdt den Illtening, at
lmade Ztuten og Londet var bleven
msdowrdiget ned de Metoder. der
imr fttht ved Lorimers Valg.
Zlutteliq endnu følqende
Jdet chator Root tosen-rede til
den Paastand, at Vidnerne angaaens
de Korruptionen i Springfield ikte
swd til Troendky faqde han, at mu
ligvis alle disse fvor falfk, men Se
natet bavde ingen Frihed til at
for-kalte deres Vidnesbvrd, med»
mindre de var modbevfst af andre
Vidnesbyrd af tilftraskkeliq Vægt el
ler bevist at modfiae Kendsgerniw
get-. Oa det enefte Modvidnesbyrd,
Noot sandt, var Lee O’Neil Browif
nes og bam anlaa Root ikke for heil
dre end Wl)ite. san beteanede Vrows l
ne sum »profesfionel Kormptionist
Tuberkulossn i Norge.
En forfirkdrlig Dødsproccnt.
Instituts ddcrusdisftnrc or indqaact
til den norfle dlleqcrinn nnsd et An
dmnondcs onc at tunc- nndor innr
lia Oncrvcicslse Ourettrlsen af fleer
Folkefanatorier for Tuberknløse, iswr
Pan Lftlnndet, otn tnnligt oasan i
Smaalenene.
Skal den i de fidste Aar frem
kaldto Folklsrejsninn til Mame nwd
Tulxrrlnlosen fler til ist Resultat, nn
into-I Irr ifølne nnrfk ,,:llftennoflcsn«
i :IltId1-ngetcdet, man der sknffcss met-c
Znnntnrionlads for fandnnncs soge
som nnxliq kan redchs. Vnsrft stiller
det jin for saftige oq mindre be
midlede, for hvem et Sonntorieovs
lule stiller not-(- økonmniske Van
skkeligheder.
J Aremark har Tnberhsloscn i
du sjdsns Aar link-from fnt Skrwk
i Bindi-ne Dødsprorentcn for den
nis Etmdom bar der i Aal-et 1910
været ca. 27. PCt. og i Aarkst 1900
omtcsrnt dot samme. Der, hvor Sog
dotnmcn en Gang ser kommen ind
i et Hjem oq i et Eogm der har den
bredt fiq og bortrevet den ene efter
den anden, vistnok særlin paaGrnnd
af nmnqelfuld Jsolation og Forplejs
ninq, sauledes som den knnde staf
fes paa et Sanatokium.
Af diöse szunde, fkrlver Herrn-ds
flyret, stiller Oprettelfe af flere bil
lige Folkefanatoriet sig for os fom
enestr Udvej til at made Bod paa
dr- isrqelige Virkninger af denne
Sygdom
Jnsumenternc vvandt i Fredaqss
i Senotet en Seit under Scnator
Bombsi Lebt-Isi-. Da Lorinfer Debat
ten Var tsndt, Inkkcdes det Bot-oh at
faa en Veslutning osn, at Forflaact
out direkte Valq af U. S. Entomer
ital betragtcs som ,,»»fi»ishksd tin-I
simst« fat igonnem Den Sag vill
nu herefter komme op hver Dag
LKL 2.
PlandedeKäf-deletanM
-
J Gaar uddrød der Jld Napis
tuliut i Jefferfon Eim, Mo» og en
Ztørftedelen af Satt-us Arkio og
Vasrdipapircn blev ødelngt Skaden
puaTquitigvn ansluad tiWimLMfllL
Tisnmkmterno i Neprwfentanthu—
set bessluttode i Gam« i Caurus at
fromme for Nensidighedgsoverenskomi
sttsn med kaada, først med s«)
Stemmcr mod 22, siden blev Be
flutningen paa Forslng af Clark
qjurt enstennuig. Tksrnwft er Lunens
Vedtagelfe i Hufet sifrct
Ved en Krudteksplosion i Plnto
Wunder Conmanys Fabrik i Nin
Yhedeu af Jshpemhw Mich» i Gnar
Yblcsu 10 Monnefser øjcsblikkelig dræbt.
Aarfaqen til Eksplofionesk kendesJ
ikko. Tot var den voldfomste Eks
plosion, man bar mrret Vidne til
i norde Michigan
En Ewrlinq i Ungarn hat tcsta
inentcret hele jin Formuc paa PUB
UW til Oprettcslio af et Hoipital for
iin 12 gamle ziøreheftm og naar de
dor, skal andre gainle Beste nyde
godt af hans teftamentariske Gewe.
Listrizp Italien, England og Uni
ted States hat iflg. Melding fra
Pcking scndt Mantis-Diener og san
knndige Lasset til Uinu for at lijasls
in- til ined at beknsinuc Pein-n, og
man venton It andre Landes Re
gieringcr vil fkslae Efsemplet
Siræderftrii«c’i-n i Ehicago endte
i Fredags. Den benyndte 22. Sept.
on bar varet i :3« Ilger. Flere For
søa fra Byraadests Eide paa at en
do Ztrike’en bar Strike«eriie mod
sot fig. Nu tvang lsäungeren dem til
at give often Strite’en har omfat
tot indtil 1(),000. Man regnet for,
at der ei- tabt SOLOUUWO i Ar
bejdsløis, og Fabrikantisrne bar tobt
s I,()()«,()00.
Der bar i nomsn Tid Uist iig Mis
foisnøjelsis i Irrnlmnepofttjenesten.
Nu hat« Meneraluosnnestcr Hitchcock
selo fortstantst sig at se flisre of fine
nnderordnodis ein-r i Zøiiitiiciie, og
det sigissz at han lim- opdngot, at
nunle of bis-sc shar brngt iman Nain
til at ouerorbejde Postklerkene. Der
ci« Mutinhed fur, at hole Tjeneften
vil bliins oinurqanijerct
Tor nnsldecs fra New Worts at
un lille Zkødehnnd nai- dræbt baade
fjn MiOtrcsLi on jin selts. Miss Max
tcr haode lasft ved en Maschme
on da hnn dar trcet af at lasse, binn
dede hnn i sin Stol. Man mener,
at Hunden san paa noan Maade
bar slnkket Lampen og ladet Gassen
strømme ud. Nasste Morgen fandtes
baade Miss Maxter og shendes Hund
døde i Vasrelfet.
General Cntnje død Den fra Vo
erkrjken bekendte General, Piet A.
Cronfe, er i’ Lørdags død i Adlers-J
dorp, TranksvaaL 75 Aar ganmch
— Det var den 18. Febr. 1900,
lmn mødte den langt omsrlcgne Efeu
de paa Moddcrfloden i Nærhedens
as Paardebe1·g, og efter 9 Taqtocsj
tappt-r Mudstand maatte han nnsdj
sine 3,00(1.tapre Voere overgivo fia
den 27. Febr. öiAarsdagcn cftor
Voernes Sejr ved Majnba. Han blev
»ført til St. Helena, men frigivcn ef
ter Krigens Slutning.
»W
Yorden rundt.
Den norjke «.oststyr(s1se har under
Oucruejclse at udstede en Serie nye
Frimærkcsr i suvilæumstiaaret 1911.
Hotellerno i Rum· hjemføgcs for
Tiden, sfrivcsiz der den LU. Jau» af
en internatiotml Tom-bande. Eli-re
ring Enqlæudrw og Amerifancre er
bleven besljaaict
J Win, T1)fkland, arrestedch fur
chen i Netszssaleu en Mand, du« var
mødt sont Vidite. Tot Var en lacu
Husrc cfterjøut Form-Wen og man
fandt hos ham en Mængde faiskc
Zeddclprnmk
Flyvcren Wink-zicer er for sinn
traktbrud over-for PilotSelskalwt
Mem-n dmnt til at betalc on W
ftatning af 15)5,5«() tyske Mk» for
dj imn doltou i Flyvningcrnc nnd
Mhnnncstlml i Oktober.
d«
Brasndr Paujrfabrik. :1cctitnii11fter,
Holstm 1«. Jamme En fwr Fa
brik for Tiloirfning as kulørt Pa
pir tilhørendc Brødrcne III-allen er
i Lllkorgcss suldstcrndig nedbrasndt
Zkaden anslaas til 25(),()()() Mark.
.
Endt Strike. Liverpool, 19. Jan.
Kedelrenferncs Strike er ’i Dag endt.
Arbejdsgiverne er gaacst ind paa at
botale on Løn af 27143 sh. for 50
Tinters ugentligt Arbejde, medens
Lsnnen tidligeris var 24 sh· for— 53
Tinters uqentligt Arbede
.
En Kvindcs i Ztorthinget. Det
norske Storthing vil i Aar for
første Gang se en Kvinde i sin
Midte. Præsident Bratlie vil nein
lig i Mart-s tage- Feriey og bans
Simplmnt er en Folkeskolelæreriw
de, Frk Roqftad, tilhørende det fri-,
sindcsdcs Wettstre. Oidtil har i Euro
pa Finland unstet cne om at have
kuindpliae Rinsdagsrcprwfeutmtten
Den argcsntinsfc Kødeksport Berlin,
21. Januar. Til »Lokalau.3ksiger«
tcfcsquercss fra London: Fra Be
gyndelfen af Februar Maamsd vil
der bliue oprcttet en ny Danmfkilss
rnte mellcm Vuonos Aires og
Zontlmmptnn Ritten etablcrcsis ho
msdsaqcliq for Xiødeksporten fm Ar
gentitm Im Zonthbampton Uil W
det blioe oidcsrc fendt til Østerrig,
Italien oa VortuuaL
.
Ek11w51mr1i London, th. Januar.
J Ilnlcsdninu af, at Zooosythn i
den sont-n- Tid broder sig more og
more i do cngvlskc Kolonier i Sus
nsrika, bar Rom-ringen indkaldt en
Nonsens-im der skal drøfte Its-Ams
maalet om Bekasmpelse af den far
lige Sygdoni. Kongresfm buori
deltaqer mange- fremmgendc enge-l
fkc Læger oa Koloniembedsnmsnd
samt to Dclcsqcskcdc fra Velqiem hat«
i Gaar holdt sit førfie Mode.
.
Oprøret i Ambicn. KonstantinomsL
20. Januar. Efter lwad Vladet
»Turqnie« crfarcr, vedvaredo den
den 15. Jan. ved Ebka i Provin
sen Assyr bcqyndth Kamp endnu
i Gaar. Neacringstroppckne bavde
da 80 dræbte og lige faa mange
saarcd(s. Oprørcrnes Tab skal være
betndeliae. Efter hvad Bladet »Jk
dam« mcddcler, paatænker Reac
ringcn udover de 30 Betailloner om
fornødcnt at sei-de endnu flere Trop
msr til Votum-L
I
Fra Finland De finske Trykkei
ricsr antede fornylia at tilstille vedi
kommende Mtkndighed Friekskmplai
rer as deres Tryksager, og den til
«fqrordnede Prokurator Savonius
nwgtcde at reife Tiltale mod Tryki
kurierne i den Anledning. Nu har
Zenutct da anmodet den uyttdnasuus
te Proknmtor Hosiainow om at rejs
je denne Masse-Tiltale og hat sam
tidiq Imdcsrrcttet Generalguvernøren
om Saz1nnins’ ngring.
Brand. HudifsoalL Ssverrig ZU.
Januar. J Gaar Eftermiddag nd
brød der Jld i Hudiksvall Textil
fab1·ik. Jlden, der opstod ved Selvs
mitmndelse, bredte sig faa —hnrtigt,
at Fabrikkcns 100 Llrbejdere maats
to redde sig i ftørste Haft. J Løbet
nf fort Tid var Fabrikkens Hoveds
afdeslinq nJed Væveri og Spinderi
brasndt Vcd 6!X»--Tiden var Jldon
ist-Armuth til Fabrikkens vvaedbyqi
nim. Ekuden anflaas til ca. 300,
HM fjkx
l
J Japans Politik. Tokio, 20. Janu
Jm«. Tepnteretkamret traadte samtnen
i Staat-. Ministerpmsfidenten udtalte
kbl a., at Japans Forhold til de
judenlandske Magter var meqet hier
»teliat. Forlmndet med England blev
ftcerkere for hvert Aar der gi«k. Sau
haabede, at det uden Vanskeliahed
vilde lykkes at afslutte nne Overenss
konntet Neaerinaen vilde fortfcette
den nuvcerende Finanspsolitik, lwors
efter Udaifterne indskrcenkes til det
allermeft nødvendige
En brændt Lampen Fra Albany
i Vestanstralien meldest Om Bord
paa, den lengellke Dampet »Wart
sian«, paa Reise fra New York til
Mellmnrne, ttdbrød der den 13· De
cember Jld Da det viste sig umn
liqt at faa Vranden flukket, forlod
Vefastningem der talte 35 Mand
Skibet og naaede den 19. Decem
ber St. PaulssØm 3 Mond svar i
Mellemtiden døde af Udmattelse.
De- overlevende fandt paa Kyften af
Øen et Depot af Levnedsmidler,
lworved de opholdt Livet, til de
blen optagne af en enaelfk Daumen
der braqte dem til Albany.
Den iapanske Anatkiftproces. Me
dens Forlmndlinaerne i Proceser
Innd de 26 Anarkifter, der bavde
stiftet et Komplot mod Mikadocns
Li:1, foreqif for lukkede Døre, over
vceredes Domsaffiaelfen af Medlems
mer af det diplomatiske Kam-Z oq
anfete Japanere Da Tommen var
forkm1dt, mabte en af de Dømte:
VanlaiL bvorefter alle de dømte
Malta ou. Ea anden raabte: Leve
Anarkiejl Alle lod fiq roliq føre
lmrt
Dot· » ikke kiqtiqt, at to as de
26 nnklagede blev frikendt: de blev
dømt til R oa 11 Aar-Z anafel 12
af de andre 21 bar faaet Dødsftrafs
sen furmildet til livsvarigt Ferng
fel.
« .
I
l Kinn-Z Fot«fatning. Til Reuters
Vnreau teleamferes fra Peking: Det
af Ninsndvolavt ndarbcsjdcde För
fatninqsunwam er blontst revideket
og ændret of Reqeringenj Jfølqcs det
asndrcsdcs Proaram skal der i Løbot
af indvuasrcsndcs Aar offentliaaørcss
Vesicmmelser nnqcmende Dannelfen
af Kabinettet oq Udnasvncslfen af eh
madqivende Forfamlina, der fkal be
ftaa of de nuværende Mehlemmcr ckf
det ftons Rand under-Forskkde af
Prins Tsrbina. IGenimod Slutninaen
af 1911 skal disfe Veffvmmelfer
imsdcs i Kraft, link-Tom der vil bfive
ndftvdt forfkelliqcs Lohe-. J 1912 vil
der blive laut et Budqet for Parla
mentet linofom der vil blive taqet
Bestemmelse med Henfvn til Valaes
ne til Parlamentet, og i 1913 vil
Dannelsen af Parlamäntet derefter
finde Sieb.