Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 31, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « passieren«
is the
Only sEMIi VVEEKLY
Damm Nicwstsatssk
Pnhljslnsd in U. s. A.
lt in »wn·-(I by
sprms UMTHU nANIsn Hv.
umt. («tn."«(fn"
Mut m psshltshwl lpjs
, Dau. Luth. Publ. bis-» Ie,
til-tin Nahr. O
Fkij 9.
Blatt, Nebr» Tirsdag den :31. Januar lile
anskeren«
i »I)snilteken" p
n set eueste hauste Blut
i Imerika, der adqm
to Sange
om Essen .
Its-wes at
"'-» Mir-. »s. sssss
unt-. Its-M
WI- muss
M III sskM
- « ZEIT
DampskibssTrusten ·
chræscutant Humphrcy tettcr ct
ffatpt Angrcb imod dem.
Tcn kontrolrrcr Fragten til Lands
og til Bands, paaftaar han.
Tikashingtontom D. C» 28. Zan.
Dompffibsszrnstis bitterer Trans
portprisenw lmadis til Land-:- og til
Bands, fogdc Xlongresszsmand William
Cz Omnuhrey fra Washington i en
Tale i Connnercial Elub i Aste-S.
Hans Emms our Skibszfubsidieskovs
givningy
, »Hm Lande-r har«, jagde han,
»Da-rot oprørt paa hBrand of den
Munde-, kwonsau de indenlandske
Trusts hak- optkaadt; men vi hat
med ngcsgyldithd iagttnget ljvilkcn
sont helft Plnndring, dct amerikan
sfcs Full lim« værvt Nenfmnd for, san
lasnzns Den blev forørwt under et
Ewan Flug og af frcmmedc Eli
lus. Alle fremmedc Lande betragter
disse Trusts som fuldstændig beret
tigede on godkcnder deres Overenss
fomftek oed Lou. Bisse indrømmer
praktisl tolt nu, at de er skyldjqe i
det, fom Tomstclene her i Landet an
klagcr dein for; utcn dort-s Schl
ck, at vi ilkc hak noget Hjælwmids
del.«
Mr. Humphren erklærede, at det
Forslassp han bar introduceret i Re
prassentantnnfet, og sont lnsftennncn
at Etwa der tilnørrr ndenlandfkc
Truftss aller Kombinationen skal ow
—rc ndtnkket fra amerikanfkc Adava
oilde gørc en Ende naa disfo Trnfw’
Plnndringer.
»New-ringen anlaadc for nogle
Dam- fidcsn,« jaade Talen-n, »Es-ca
imod den ndenlandife Damnfkibsi
Tran naa Grund af dens Maadc at
befordns Ztcorage Passagerer paa.
Tonne Trnfi har beste-unt Pagfaaop
takfnn fordelrr Trafikkon oq Immer
Beflag paa Profittm. Tot er en
Sammenrottelfe itke alene for at
beftcmme Villetbriforne, men tilliae
for at gøre der af mcd al Konkur
tance.
Oder W Procent as vort Lands
Udcnlandstrafit besorge-es nn af frem
mede Skibe, der tilhører Trnfts og
,,Konferencer,« mellem hvilke ingen
Flonknrranas findet Sted.
Alle diösc Linier giver Prifor til
de kæmnemassfige Korporationen
spkscielt Standard Oil Seljkabet,
Staats og HarvofterSelfkabet Diss
Fordclingcr hindrcr enhver af stor
porationernes Konknrrenter sra at
konknrrere nusd dont i Udenlandss
handelm
Tisse ndcnlandske Kombinationerv
foreikriver Fragtpriferne til Lands,
Te besstonnnor de Harme, acnnem
hvilte den indenlansdskc Fragt fkal
passen-, og den Dampskibslinie og
Jernbane, som skal befordre Frag
ten«
Lorimeridebatten
i Senatet.
Senntor Cummins taten-.
Washington, D. Z» BR. Jan. -
,.Fuldmaqts:sp8iontitcsencs Flertalssraps
port, fom erklwrer Lorimers Vala
gyldigt, er ikke en fuldftasndig Rap
port. Tot cr bvcrkcn men- csller min
dre end en Fremlcrqgelse of Vidness
lmrd, af hvilke hver enkelt Senator
kan draqc sine cgne Slutninqer,«
fquc Senator Cunmmins fka Jowa
i Sonatet i Dag.
Han erste-rede at Komiteen ikte
afgjorde, hvorvidt der var Kot-rup
tkon i Forbindelie med Senator Lo
rimers Balg, og han kritiferede den
sordi den, som han fagde, ikke havde
qjort nok for at finde ud, hvad Lo
timer vidste om den ftedfundne Be
stillem
at Charlcs A. White hade fabrikcH
ret en falsk Vidneforklaring i den
«He11fi;1t at fkade Lorimcr, sagde
jSenator Cuinniitis, at dcst ikke itod
i noget Mennefkes Mast at opdigtc.
en Historie sum Whitcs og faa den1
stil at ftemme med Begiuenhedertiv,
fauledes som hans Fortfaring ban
degjort.
J Washington, T. C» 29. Jan. --—
IZenator Cummins fortiatte i Tag
isit Angreb paa LoriuiersQomitecns·
kFlrrtalsrapport Talvren qcnnrnmikj
kdct Bevithsmtcsrinlc sum var for-singt
«Komiteen, og erklærede, at dctte ikke1
viste, at Lorimer var unidende oml
kdon MorrUUtiom som fandt Sie-d i
Forbindclse med hans Valg.
j san sagt-eh at Whites Vidnesbyrdl
støttcdes ocd Lee ONcil Brownesl
sVesøq i St. Lunis-, da Jndholdct oft
4
den iaakaldtc »Jactpot« blcv nd
sdelt Ton ftøttedes yderligcsrch men-l
Zte han, ucd den Kendsqerning, at(
IWhitc var i Besiddclfc af PWQ li;
ch eiter at han havde vwrct inmmcn J
tin-d Browne i Briggs Hause i Chi«
! cllzth 1
Fcnator Cunmthsis murm- api»l
nmsrksum paa, at du« blcu afgivctL
syu korrupte Sternum-r for Lorimenl
Hans samledeZtemnwautal var l«8.l
Naar de syv blev fratknkket, var du«
H« Etemmer tilbagr, altsaa lim-l
Halvdelen af Legisloturen.
Senator Basley afbrød Talen-n
med den Bemærkning, at derfom
de wrruptc Etemmek fkulde fm trasks !
its-J Lokimrris AntoL mautte de vgle
faa fmtmskkes det famlede AntaU
Etcnnnor i Leaislaturcth 202, fan!
der altfaa blrn 195 lovliqe Stem
mcr tilbage. Af disfc fik Lorimer
101, altsaa more end Halt-below
Pesten i Rina.
Hanbct am Forkqugclsc ftkttcs vir
fkntlig til Missioucrtetnk.
1
l
l
!
4
Tot er ligcsfrem qyictims Veretninsl
get-, Tugbladeue briqu um Ascij
i sein« J tsn Melditm im »Ur-fina»
hcddcr det, at Nogrrhmsn lmr ou
toriferrt Tr. Wu, der lmr Oper-up
fyncst over Hart-in Distrittrt, til at
brasnde 2000 Ligtiftcn indcholdens
de Liu af Mcitnesker, der er faldesn
fom LIer for Pein-n. Im Mut-den
lieu-MI, at af 151, sum blcu an
qrcben of Posten, dødc 92 inden
21 Tinusk eitel-. at de førstc Zimm
tonusr paa kadomnwn viftc fig
oq jnqen er kommrt sin. ---- En
fremmkwnde fmnff »Ja-ge derindv si
ger, at Besten er af en But-umwin
Tych Den sure-des ikke visd Rotte-r
csllcr Loupcr. ntcn omsrførch ligefom
Jnfluence entcn nod direkte Bism
kmkl UND TllslUllelilchk l’lll’l« lIIOl
rette ned made Ztønqmn i Linn-n
i Likwrimdcn of Patienten — J« Wis
du«-J dødc der knn LZL i :I.Iinfden.
on Ilntoritetcrne meinst-, at do er
Ued at hliuc »Bei-rot unt-r Zitnatins
nen. De paaftaar, at Japanin og
Aus-fert- nmler Situationen naser
end den er, i den Heikiiat at vix-kle
Mistanle onI Mut-fernes- Emns til
at Inodarbeide Posten i
Under samnie Tato CAR. Jan.)i
lnsdder det i est Toll-graut til New»
York, at de amerikanike Missionassl
rer derinde er de engste-, der kan fast
tcs Haab til i Retning af at ftandse
Postens fryqteligc Hæraninger i;
Nordre Kinn og forebyuge dcns vi-;
dere slldbredelse over helc Kejfcrrisi
act, om ikke over hole det spndrh
og centrale Afien ofølgc Meldiw
ger, som man modtog i New Bot-P
i Lsrdagö, er Arbcsfdet for at forcs !
bnge Smittens Udbredelfe have-dia- asi
selig falden paa de forfkellige Missi »
lionærers Staler fom i Anteil«
lanqt overgaar Lægernc i Regt-rin
. qens Tienestr. Peften rafer for Tiden
I lætllg i Provinlerne Thihli ogShans
tung. J disk-sc Provinjer er der 37
Hospitalcr og .3) Tispenfaricr (Apo
tell-t, hinnka der udclesis Medicin
oqsaa til fattigu sont er Under LE
gemi: sismmcrt Lcsdelseh af hvilfe 50
Or Autoritaucste ists Mund og 21
Kvinderj og IS) Englwttdcsre eller
Tysfere HU Pia-nd og IS zisuindeu
Ticssc to Pfui-Wer alone har en
Visfolkning af 5J,(.)(I(),W«. Ekulde
Pein-n sprech over hole Uejscsrrigeh
san stunk 207 Migfiunshospitalcr
oq ZSIZ Tifpenjnriny til huilke 251
Masnd og lll siviuder er knyttct,
rede til at optage Maximen imod
den. Its bis-se or Wl Mir-nd og 73
Zwiudcr Amerifnnch og en stor
Dcl af den-I llndorstøttclsc komme-r
fm New York.
Vulkan-Udbrud.
300 Mcnncfkcr umkommen.
J Nanr meldtissz irn klEinniln out
kin udclmnnvndss ricktriif Etat-m pna
Pliiliimincrncs tillincmod lldlmid ni
Vulkniicn TanL J Lan meldosty at
siiisnerinnms iidstxs Rammrt itadiass
ikvr den tidlinisrc Visrvtninn Unt, nt
IEW xllkeiimsiker ists mitkommen fom
Roan ni Jurdmsteliisn on Vul
knnm Tnalsti lldln«1id. Tor er innen
Ameriknnere blandt de omkomim
Øem hvor Vulkaneu finde-I, sank
k- Fon, on Vandist itrmnnivde ind on
odelande flms Lmndrodis »Ba111boo
Shncks« (Rørhyttcr.). Mem Vulka
ncss band-s ndnydt Lavn Dank-n for
ird, san Palmeer var flyntet.
5 Emanimcsr chflettisdc5, on trc
andre lslcsn til Tals ødislnnt nf en
tolu Fod dyb Vølnih som fom eitcsr
den førnnsvntch der ndelnndc de man
ae Hatten On snmtidin bin-sie en
san licd Vind irn Vulknnm san de
der undflncde Laden i Vølncrnch
blcv san at sige stcnt worum-. Zol
dnterne prøvede paa at fnn di- Ind
iødte tin-k, mcn mnnne Unr iwilline
til at forlnch den-s Hieni, san ilms
af Eoldntisrne nasr var umkommen
under Nodninnöforføaen(-.
Mandel-e Meddcletsen
MMW
Ln wolle-tu- oalnt. Under LU. dg.
meldisirs im Mndismh Wiss , nt Sc
natnr Un Falk-ite- rr erklasret nalnt
til fin eaen Eftermaud sont For
bundssenator. Fiun ern Repnblifns
net· fix-inn- iinod dani.
.
Tlikifs Vininu Nouln Mr. on Mrgx
Noornks Month-J Tatterss Brudcflass
del-, nnnr him den 7. Februar ffal
stnn Brnd ved Siden af Lord De
citssss, vil koste 85(),«««, iiaissz der-.
illan fnnr ot Jndtryk af, at M one
fket er af forfvindende Vnsrdi nnar
der sknl hasnges san cui-act pna det
for at nørxs det itatidsiitæsiint.
I
J Lordagss cndte et sinkt »Und
Zl)uw,« sont havde uasnst holdt l«
Dage i Onmha. Tot var fasrliq
Voftslatemos Pwduktionsvmuh der
skuldc stillt-s til Sinn-. For øvrint
var dcst vift ist qonfidigt Tuska mol
lem Omaha oq Veftsiaternc at blixm
autsrttsret
.
Vandefkud«. A. M. Ascheer en
Former, som borv i anrhcdcn af
Storm Lake, Joch blev forleden
Dag drasbt ved et Bande-ibid Hans
22saarige Søn Atel skøs pna cn
Stint-, da Fadcrcn pludselia kqu
mellem Sonnen oa Skiven og blcsv
kamt of Finale-n Sonnen var ude of
sia felv over Ulykkm »
.
Mks. Theodoke Roosccht og Miss
Ethel vil ist« Telegram fra Nens··
HYork fslae mcd Ekspræsidcnten paa
shans forestaaende Tur til Syden
og Bester i hvert Fald paa en Del
af Rejsem maner paa den hele
Runde-. Et Hovedformaal for Börs.
Rouscuclti Tur er at beføge deresz
Eøn, Theodore R. jr., i Jan Fran
cissco
i !
Pcru oq Ecuador rygcr smnmeIH
WuammuiL Ecuador, 28. Jan. —I
Firndtliqlpcdcr er bcgyndt paabsrænik
sen af Peru. 200 pcruanfke Zoldater »
ming Landsbyesn El)oocros, Ema-»
dor, tue-d det Resultat, at tre Ecuas
dorsZoldater bleo drasbt og otte san
- ret
zwalt af Nas. Boomh Ja» 28.
Jau. - To ungc Mel-nd paa out-,
tusnt ZU Aar, Joe Wahl fra Car-.
toll oa Jack Clakk fra Voone made
fig til at fove m lod et Gasbluss
,l:1a·ndc.Bcgi-10 bit-o kvolt af (8,5a-:.,
Clan ljoode tjent fein Aar i Te
Hortsxkede Erster-.- Flaade.
» Zonatorimmct i New Norts Alba
nu, N LI» Lis. Januar. - Qui-Z
.dk-t jkfc gam- mi at san Wut. F
.Einscl)an nale til Staren-J For-!
:L1«nd«:ss-s1mtor, uil nmaske Oøjcslsrctisi
lDommer Jana-H Il. OWornmn blisl
ve opstillet som Kompwmiskandidat
Jnf Tantmhny Halls Ledere. 1
i
!
E Our-Inst i Hondnrui Ceibn, IDon-.
Wurm-, M. Jan. Te Erinnyen-;
Tier, sum unsrer-er i det mer ind-«
’tog i Gaar Vor-n Yoda Den har«
ixusuu Jndbnggero og er den Dig
ftiufte Bn mellem Ceiba og Tegul««
LjiglllPC
f Fra Puerto Cortez meldes, at
jOprørtsrne har indtath Zanta Bar
fbara og Zanta Rofa, to af de for
Inemstc Boot i dist nostlige Hund«
Iras.
i
Zporvoqnsstrike. Fionduktører og
Motormasnd paa Spornogne i Chi
mgo (31)dsiden) truer med at gaa
paa Ztrikcs lwis ikkcs Overenskomft
konnner i Stand angaaende et
Tuiftemmkt i Arlmjdstsrcglcmcntct
Striden dreier fiq i Fiorthed um
folgende: ·
chgcs Kompagnicrss Falk arbei
der under saa godt som enslydende
Kontrakter. J Kontraktorne er der
en Paragraf, som sigor, at Folkcne
skal give-Z mindft ni Timcsrss og høift
cllrve Timerss Arbejdc om Tagen
Denne Paragraf tolker Mændene
fault-desi, at Motommsnd og »Kon
duktønsr ffal have Rot til Vistaling
for ni Tinte-ri- :’lrbcjdo, selu om do
ikke orlscjdor den fuldcs Tid. PM
iidmt Rom-b uf Chicaxw Railmans
Compoin bar sorstancst den liquaa,
nq band Full bar inqen fasrskilt
ulams fretnført.
:!Ilol«n-i.nns1"no i Enqlnnd Im Von
don lnsrcttcsxi under IN diri» at Eng
land ntnliqvis nil ndelnklc do 13
Illcornmn Illljszsslxnmsrokz sont allein-de
Era New »Um-l sidftls Hqu Illlornmtnns
ni- er ilke Ponnlasrc i England. Tot
inne-s, sont lmnde Indemin og Fi
nanstsdonartlsnnsntct lmr kamst
Zwmssnnmlct op. LlonMNsomo Haar
i Epidsen for en Protest imod dem
Tot pnnftc1ns, at Tlllonnonmissioi
nwrer bar oncrtalt maan nvidcnde
unge Piqer til at følac nted dem til
del-es Kolonier i lltab oq Montana.
Elle-geringen Vil nndorsøqc Forl)oldct.
Recipkocitet rller en Gensisdiqlnsti
traktat mellem vort Land oq Vor
Nabo mod Nord, Canada, er for
Tiden et politifk Spømsnmal af
leuende Interesse Præsident Taft
bar scndt Kongresscn et Etstrabud
skub oq anbefalet Jndgaaelsen af et
faadant For-hold. Hans Budfkab er
overgivet til »Ways and Meancs«
Komiteen, ,og Præfidenten mecker
at nu maa Folket bestemme, hvad
det vil; men han iogttager med
lebende Interesse Pressens For
hold til Spøcgpmaalet "
Horden Etrusc-L
As Pest er 95 Persouer døde i
Chor-bin i De sidfle « Tuge, skrives
der den II. ds.
I
Flnuoren Nusijcn smrtcde Don U
ni» ucd ncd Beim-ad LEcrvicni ug
bade sum Folge as Fc1ldet.
.
Fyrst Bari-Z Wolkoufki. Prassidcnt
for der messiskc Bruderskust For-:
DnnR or arm-steter for ftorc Unber
Flale
J det knipiite Das-J er AS Fisterei
dg 38 Hefte drenet til Zøsjs pna enf
Jsflane diiedningszdnniper er af
qnnet im Vntn .
.
J Limfitien link et eimelfk Sel-«
ifnh sifret iig nnegtine set-tieris-E
leie1«, asktnnelin iian oder N) Millidss
net Tean i
I
X
H lsmsp døde der i Rmntrin 57(’).
«kx-ridiker, der efterlnd iig 1 Mill.
Inst-. eller niere, deraf L, der eiede
over 50 Mill. Franks-.
Professur Endlich Molielpræmies
tiinereni er dalnt til Æressinedlem
nf det teiierlin-rusiiste Jnititnt for
Ekirsperiinental-Medicin·
Den fvanfke Tronpmstendent Ton
Jniine af Vonrbon siqses at vasre
dienen forlovet nied Prinsesie Zila
us »Tai-inn, Nr. tsk af den afdøde
Hering Robert nf Parinas 20 Bern.
Jndsanilinqeine i Athen til For
del for Kreta mekker fmdig Bekom
ring tin-J Porten, sont bar gjort
nye Forestillinner destiangnende hos
den nneste Regeriim.
Finlandsz Landdan bestanr efter
det sidste anq af: 87 Socinlister, 42
Nammelfinneu 28 Ungfinner, 26 af
Zuenik Fetteparti. 16 Agrarer og
l af Kristeligt Arbejderparti
Tod paa Mathedret Heidelberg,
Ist . Jnnnmr llnineriitetspwfesidix
Tr. jnr. Neom Jetlinct fandt i Af
tesss under en Forelwsning i Stutz
1«et pindietin død Din, rnntt af et
Hierteilnn Te« nfdøde bled W Aar
nnnnneL
Polite Winden Berlin, 12. Jan
ncw Til ,,Ldkollnn.3eiger« telenrafes
reszi fm Maliziit Staislowo: Tre
Minder har her forøvet et Bombe
nttentat niod en Rigntnnd, der var
kendt soin stsvindeforføree san blev
dødelig faaret.
.
Koindevalgretsorganiiationernes
Centralledelie i Enerrin dderrakte den .
si. d—:. Statcsininister Lindman en
Anmddninq din, at der i den næite
Rigsdagsiamlinn man bline ftillet
Foriiag om Stemmeret for Minder
i Lighed ined Mrend
IIdvistP Lissabon, H. Januar.
Den tidliaere Ministerprwsidvnt
Franc-o bar forladtPortugal for at
reife til Viarritz. En Neprassentant
for Regt-ringen ledfagcdc ham til·
ernsm
En Telefonforbindelse mellcm
Rom og Berlin har det italienfke
Dispntcrctkammer bevilgct det for
nødno Vcsløb til.
Officielt meddeles, at siden den
13, September er der i Konstantinos
pel forefaldet 1309 Tilfælde og 785
Dødsfald af Kolera.
Eu Jernbanearbejdcr i Hannover
har tilstaaet, at han for 10 Aar fi
den myrdedel Ritmester v. Krosiqk i
Ridchufct i aninnm Mordet er
saalech først nu opklaret. Senere
var Arbejdercn taget Tilstaaelsen til
dage.
Ost dort Selskab. Berlin, 11. Jan
uar. J EfternIiddag afhsoldtes her
under Forfæde af steifer Wilhelm
et konstitucrende Møde i Meist-r
Wilhelm Selskabet til Videuskabers
ueLs Fremme«. Medlem kan kun
Personen blive, der betaler 2(),()t)0
Mark oed Optagelsen og et Rats
bidmg paa 1000 Mark.
Te niilitære Fli)ueforsøa. Paris-,
U stnnnrr Deputrrcttamrets Fi
nunsndanlg lnir forfafiet et af Re
ziuringcn ftillist Forjiag oin en Be
.)illi11q pau timqu Franks- til
militære Flydeforsøg i Siolonierne.
Finansndvalgct øiiskedc først at af
ncntc Nosnltatet af de allerede sied
iindendc Jovis-g pna dctte Omraade.
f
Etrifkstnninltct Fra Helsingfors
nnsddcslisiy nt de itrifcnde Typogras
for inn- i Tamniarfors onerfaldct en
Redaktins dq kostet Jsklnmper paa
noqlo Sattel-stolz der urdblev at ar
bede. J Viborg er en Zætter, der
ikke vilde slutte sig til Striken, bles
ven farlig faarct of et Knivstik. J
chlfingfors or Vindnernc i et Tryks
keri blevne slaaede ind.
I
Di- grwikc Priner og Heeren. Til
»Voi-:i. Zeit« tplcgraferes fra Athen:
Ved en krigsnsinisteriel Kundgørelse
n- Prinik Cl)rifwforns, Fiong Georgs
nnafte Eøn, oq Prins Georg, Kron
priniensks wldfte Stem- soin i Decem
ber fst blev strønkt af Herrens
Liste, attisr optaqct i i. Jnfanterires
aiment i Athen. Dct er dog en nd
trnkMi.w Aftalcy at de ikke maa
Merkur nogvn Fionnnnnda
.
Ovisrfald paa Armenicrne. Fra
Unnia telcsgrafcredes den l(). ds. til
Ritz. Bur.:
Vebocrne af sie-re innhammedani
iko Land-Almen der var ophidfede,
bar anqreth den armenifke Lands
bn llfeln oq dræbt noqle Armeniere
Efter LVY Times Kamp blev de
iniidlortid drevne tilbage of Arme
nierne. —
I
wwzillqonszs i Afritakliiolilla, Il.
Jannmn Konq Illfons inspiccrede i
Staat do fmnskc Truppmfdelinger
lanqu dot atlantiikc Haus vat og
rcd derofter til Nadar, bvor han
smldt Paradc onn- Troppertie. Gan
must-mich deroftisr i Melilla Jud
uicliisn af to ZkoIcr oa et Møde i
Handelskamret Ministerprwsident
Conaleias holdt vcsd denne Lejlighed
en Tale-, fom fmn sluttede faule
dess: Vi vil aldrig opgive vort Ar
beide mod at udbrede Civilissationen
pan denne med spanfk Blod vædede
Jord.
:s«iis-—:-:nn·iqt Faansct Ovcrkrigsrcst
tm i Berlin havdo døtnt tsn Soldat
til 312 Aan FaanscsL forin hast
jflk1. fjius ndmsntistisko Ifktstiisiaor inm
nsdo siq xwd nt um- Ticmsfw paa
ZalvlmtctL
Soldaten blen i Noth sinkt op
masrkfom paa, at han, bvis hatt
fastholdt sin Vcegring, fandfynlias
Dis wilde komme til at tikbringe he
le sit Lkv inden for Fængfelstnttrei
ne, og der blev spumt hcisit, om hatt
alliaevcl vilde fastholde sit For-sieh
hvortil han fvarebe et beftemt Ja
Fslgen af Soldatens fortfatte
Vægring vil maafke blive den, at
han vil komme til at tilbringe hele
sit Liv i FasngfeL
En saadan brutal vadekfe as
Militærdisciplinen kan bog vift kun
tænkeö i Tyskland. «