Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 13, 1911, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « paailteken"
is the
Only sBML WEEKLY
»An-Ha Nicwstmpste
Ptthlishml in L". s. A.
11 is owns-u w
sprin- ernw DAMSU Mk
tan .,n(-k-(s«"
-.t«« J I. 's «««(l hy
- Dan Luth. . «-,,’. Konse,
Knur« . --
Musketen«
sq
..l)sn-lmen"
n det eueste hauste Was
i s.merita, der udqsn
to Gange
OIII ugcll
udqives as
"'-« LIM- «s. UOU
ILUIL Nssma
We- »Is
mi Is- sitt-just
ists-U 4. « ’,·
Bkain Nebr» .’5s1«cda;-, neu 1:3. Januar ji« i-.
« 2·(-)T2:»-»s.jg
Bari-net i Lilie-i
Senats-keine Btvkridgc og Lwcn be
stridcr hans Valqs Gipldighcd.
De vil lmve Lotimcr fuiidt nd og
Scnatet tcnict.
»Issal)itmtun, T. C» "1«. Jan. «
Lorimu Zagen var oppc til Behand
ling i Senatci i Getan Ordet gavcs
førit tilNorimcr. Lmn heulededeOps
masrkimnhcdm Pan det af hat« i sin
Tid indbrazxtc Forflag om Undersøs
gelse af den Mande, huorpaa imn
var dienen val it iil ll . Eisnator
fra Jiliiiois. Im vesd, at jeg ctie
blen Ualqt ned Histle af Bisstiikislsc
og Kommtion,« sagde han, »og in
gen qjorde iiq siyldig i Florruption
i Foisisinrselfc nie-d mit Vom ch fis
1c1-, at im ikylder min Etat og mig
ielv at uære iil Siede- nnder Trøfteli
sen af mine Affcrrek. sog forbeholzs
der mig Rest til senere at udtalc mig
om, bund der i Tag maatte blive nd
talt i Anledning af de indiendte
Rappoktcr. ch hunder, at min Nasi
vckrelfe i Eulen iike vil genere mine
Kollege-r under Sagens Behandling.«
, s
ALSSRT J. SSVIRlDCS.
United states spottet- rom Inst-nd
Dcrpaa satte Lokimcr jig ned og
lyttede opmærlsomt paa Debatten
mellcm Senatorernc Lieidcsridgc og
Owen out, hvcm as dont der sttulde
have Æ ren af at førcs Witwen mod
Lorimcm Beggc Scuatorer sit derei
Forslag frem, og saa holdt Owen
jin lcch lusliudcsdc Toll-. Bcueridge
maattr wies med at lade Fllcrken
oplwfc lmuH Minoritots Juditilling.
J denne tagt-r han Llfstand fru den
of Valqlomitrcns Flertal indgionc
Napport om llndvrfmwlsm J
sin Jndflillism qesnnemgaar Vene
ridge Vidneelvyrdcnc i Lorimcrsagen
udfsrligt og kommer til den Sluts
niug, at der foreligger Devise-r for,
at der ved Lorimers Valg blev af
givet syo »tainted votes.« Og disse
iyv Summen hævder han, som iføls
ge Loven og Præcedenser er til
strwkfelige til at gsre Lorimers
Balg ugyldiqt, er itke alle de ,,tain
ted vons«, som blev kostet i denne
kokrupte Transaktion Vidnesbyrdes
ne vifer, at mindft tre flere saadans
ne Stemmer blev afgivet, nemlig
Elath Lukes og Shephards. Vener
Idse qsk opmærkfom paa, at Shepi
harv og Mark ikke hat tilftaaet, og
at Luk- ikke kunde tilstaa, da han
dsde ftk Underspgelfem men at Vidi
nesbykdene dønnuek dem. Ente-i lmn
sit kontante Penms for sin Stemme
eller ikke, saa blev han cftcsk Vene
ridchs Menan alligelen bestukket
ved Lsfte om Jndflndelfe ved Ve
iættelie af et Postmesterembede.
Bevekidqe hævder overhovedet, at
selv om tun et cnefte Tilfaslde af Be
stikkelse var bei-ist san vilch det
ven- tilstmskkrligt til at qsre Bal
get ugyldigt. Han fokcslaar folgen
de: «
»Beiluttet, at William Lorimer
its- er lovlüg valgt til U. S. Sena
tor at Legidcaturen i Illinoi«
busERT L· OWEN.
i untreu states san-tos- ikom Oklsboms
qucm Ecnator Onwn genncmgik
Vidnecsdyrdmci Lorimcr-Underjø
qclscn km drog derfm vasfentlig sam
me Zlutninger sum Bevcridge. Han
gau et Forschg saalydcnde:
«chluttc"t, at dct af Ztatcn Jl
linoisJ’ Legislnlnr den M. Mai
1909 forctagnc soakaldtc Valg af
Willimpt Lorimer var ulovligt og
ugnldigt
Ecuator Erawfokd fra Zyd Da
kota oil i Tag holde en Tale imod
Lorimer, hoad der cr af faa megen
nich Interesse fom hanis Kollege,
Senator Gamble, var Medlcm af
llndcrføgelfeskomiteen og medunders
fkrev Deus Majoritets Newport
England og
Muhammpdanismm
Det britijle Niqe oedblivcr at
vokse i Størkclfc, men orn dct er
tilftrækkeligt vaagen over for det
Anfvar, dette førcsr med fig, er mere
end tvivlfomt, flriver »The Chri
ftian«.
Det enge-like Kirkcmisfionsfelskabs
Agent skriver i csn for nylig nd
sendt Beretning angaaende Ladu
Diftriktet i Sudan, fom England
nylig hat overtaget fra den belgiske
Regel-ing, at Ismene-J dumm-tende
Tilftanis »frtnnlmder en not-krallen
dcs Ausluelfossllndervisninq om Ve
todniuqen of det enqelfliæqyptiske
Ntsqitsusnte«. Sau qodtmm at dct
tastlusfollcdv Tistri.lt ner en ene
ftcmendis qod Missionsmarb men ot
Etmlwndmus, sont Forlwldknc nn er,
Juden at nille dist«, est-muntrer Mu
hmnntedanismen
Det hedder:
Fern Hundrcde muhamnusdanjle
Soldatek og Unqu foiccrer er fort
ind i Landet, og naturligvis er Fre
daacsn blevcn den officiclle Hviles
dag.’ Alt rlkmcrinasarbejde fortsganr
om Ssndagcn fom Overdage Ti
enefte Stolen der findes, er de, som
ledes af d muhammedanfle Mullahs
er fra de sudanesiike Vatailloner,
og Grundlaget for deres Underviss
nina er Koranm Bette-System frem
tvinqer Muhammedanismen i Lan
det, og det- har allerede for Aar
faaet« Mast over, hvad man kan
kalde det bedenlke Sudan. For Øjes
blikket kan Folket ikke tro andet,
end at Muhammedanismcn er Eng
lands Religion
Otto Funcke død. s
Den unfaa blandt vore Læsere
nennt-m sine Vom-r vcltendte Prwft
ved Fredeuskirke i Meinem Otto
Runde-; er afgaaet ved Tode-n knav
75 Aar gammel.
Funckc var født i Nærhcden af
DüsfeldorL hvor Faden-n var Læqe
Mode-ren, en Prwftedattek, varf en
·from og praktifk Kvinde, der tidlig
lærte Ssnnem hvad Kriftendom var
ikke blot som Lære, men ogsaa i Li
vet. Siden 1867 hat Funcke vceret
Prasst i Bromer men dot er somFors
satte-L han bar urhvervct sig et
Navn, der naar nd over Tysklands
Grænser. En hel Raskkc af hatt-:
Vøqu er oncriat Paa Tanfk og hat
været yndet chsning i vidc medic
Eclsrlig hanc- Jiiejseskildringor vier
ham sum den fine Jngttager, der
naonlia liar et aabcsnt Øje for de
snma i Zamfundei J alle hatt-z
Skildringer gaar Alvor og Ekæmt
ved hinandcns Eide, begne haarne
. af en vorm kristelig Grundton-«
Itandcdc Meddclclskn
Lunis Eikiiists, ioin er ndnasvnt til
jin Fabel-s Eitisrfølqcr i Il. Z. Se
nat, Uil gørc Tit-presse der, indtil
den nu forsmnlcdo Leqislntur i West
Virginia faur unlgt en ny Scnator.
Eifinsjs indtoxi sit Eche i Sonate-i i
Mandngss.
Alle Eoscsmwrkcr tydcsr un paa,
at dcst ital liiioe til Aloor med i
dist mindfte at faa qjort et Foriøgl
paa nt fortwer Landets Grundlov
derben, at U. E. Ecnatorcsr vælges
direkte af Folket J Mandags be
iluttede Senatcts Justitskomite med
8 mod Z Ztommer at anbefale ina
dan Valgmaade
Sonate-i vedtog i Mandaas Elek
lons Forflag om Bevilling til et
vasiende Windes-merkte for Abra
hani Lincoln. Tet maa ittc koste
over 32,U00,000. En Komite med
Prwiident Taft i Spidfcn ital udari
beide og forelcrgqe tiongrcsien Pla
ncr for Miiidesniwrket og Forslag
om, hvor det ital reifes.
Den ,frnnske Flora-r Hubcrt La-«
tham blev i Tirsdags ude oed Sau
Francisco poa Grund af Vindfori
holdene nødt til at foretage en plud
selig Reditigni1m. Han reddede Li
vet, men lians Flyocmafline blev
fulditwndia ødclagt Tet or den an
dcn Tlllaikine, han har miitet Ved
iine Opvisninger i den sidste Tid.
Hund Robert Prary i Tirsdagsz
udtalte for Nepræsentantlmictg Flau
tomite i Washington om iine Op
lcvelfcr vcd Nordpoltsn stemmer no
aenlunde med, lmad Frcdisrik A.
Cook hak fortalt om sine, og det gi
ocsr tilliae Jndtryk ai, at dct ikke er
oldeles iitkcrt, at han har vasrct dor.
Mod Jana-s A. Patien, den tid
ligeke Korn- og BomuldsSpekw
laut, der har trukket sig tilbage som
Millionær, blev der i Mandags an
lagt Sag for sti,«()«,«()0. Dct or
Dr. Paul Burmaftcr, Tornmnd for
Chicaqos antigambling Linn, der
»har anlagt Sagen mod Mr. Pat
ten. Gan blev tillkyndct dortil ved
»Oplysninger om, hvad forskellige
ihm- tabt ved Pattons Spekulationer.
s -
Den betend-te norske Metodistpmsst
Anders Haaacnson er den i. ds. død
paa Hospitalet i Evanfton, Jll» 3
Daqe efter, at han var undergaaet
en Operation for et Maveonde. Han
var godt 75 Aar. Haagcsnsen var
omvendt ved Metodifter i Not-ge i
1856 og var en af de ftrfte Mcdlems
mer af den for-ftp Mctodistnusniahcd
der
Under vor Flaades Bei-Ia i Eng
land sagde Kommandør Sines ved
en Midddag i London, at dersem
Storbritanien blev alvorlig truet,
saa kunde den »so-re Regning paa
leer engste Mand, hver eneste Dol
-lar og huer enefte Blodsdraabe i De
Fsorcnodc Etntcr«. Præfidcnten nd
tnler i Bren til Flaademinister Mc
ycr, at siomtnandøren man have en
Jrnuuttiq Jrcttesasttelse af Departe
; nnsntet derfott
I
» Tirsdug Aftcn indcbrasndte 16
TLnsste i en Stald i Omaha. Eierne
af disse Hoffe, der er Heftehandlere,
var borte fra Vom En Mand, der
DIE-jede at fove i Stalden, sonnt-S.
Brondvassonet syncs at mone, at Jl
Iden var paasat
! Jfølgc ,,Omaha Vec« fkczl der ved
Handudstillingen paa Montana-Da
gen scroerchMaaltider af Alfalfa
fra Alfalfamarkernc i NordmsstenW
«:Illfulfabrød af Mel, der er ladet
Oaf Alfalfa, Alfalfakager, Alfalfas
fsttpxnh Alfalfapudding m. m. Man
Ihar i Sinde at bcuije, at Alfalfa
lkan tjene som Føde for Mennefker
ana vel som for Tyr, at »den Vil
produce-re baade Vøf og Mastd«
f Horden rundt.
Universitctct i Koloszaoar i Un
garn har udncvvnt Kejfcr Wilhelm
Eil Ærcsdoktor ved det mathematisks
natukvidenfkabelige Fakultet.
i
!
!
i
- Fra Olmütz i Müren meldes, at
’fldi«e Børn csr bleva syge med de
fammc Sygdotnsstcgm der optræder
hos Dyr, der har Mund- og Klan
soge
, .
Ilnder et Unejr naa den canariH
ke Ø Teneriffas er flere Hnje styctesl
de fannnen og har begraoet mange!
:lIc(-nnejter, mest Børn, under Rai-!
nksrne »
Paris-, 27. December· Fra Sao
Paolo telcgraferes, at den italienfke
leocsr Pickolo er styrtet ned med
jin Flyvcmaskine fm en Højde af
jun klfketer on blev dræbt paa Ste
d:«t.
f
Toldfornaltcr von Kann i Hel
sianors er blcsven idøint 1 Aar-Z»
Tngtlnis oq I Aar-Z Ærestab, for
di han hande ndqincst sit uæqtisfødte
Vnrn for at nun-e banss Onstrns oqz
nun-I. l
Don huido Blaue-handel. En Mi-l
msarlnsjdcsr i Fentsch i Lethrinqen er
blisven nrrcsstcrct nq har tilstaact, at
kmn til et Zelskob of rigc Herrer
i München har skaffcst Piqer i usw
deliat Øjemed.
J Nil-Moden af thundcth Østrim
hat« en Bondefamilie af Penges
qridskhed holdt en Steddatter inde
spcrrret i en Kælder i 14 Aar. Denj
nlykkesliqe havbe mästet Mir-let ogI
tundc blickten staa cller gan.
Antwerpem 25. Dec· Ratten til!
Søndag har har der i ScheldesMunsz
dingen fundet et Sammenftød Sted»
mellem Damperne »Finland« og
»Baltiaue«. Sidstnævnte Dampcr
»sank, og 6 Mand af dens Vefætning
druknede.
Paa Guarden Haga, 2 Mil Nord
for Drammen, Norge, fandt der
Ratten til Lørdag den 24. Dec. et
Jordfkred Steh, hvorved Stall-lam
gen med hele Belætningen og endnu
Ien Lcenge fkred ud i Elvcn. Der
Fiom ingen Mennesker til Stude.
Evensk Lockont Stockholm, 27.
December. Den svenske Skotøjsfas
brikantforening har paa et Møde i
Tag vedtaqet, at famtlige Forenins
gens Medic-»Wer fra L. Januar skal
erklære Locknut over for deres Ar
hejdöre Omtrent 5000 Arbejdere vil
bliue kamt af Lockouten.
Drufernesz Oprør. Finnsmntinopeh
28. December. Bladene meddeler, at
der ued Kerak ljar ftaaet en nyKamp
mellem tyrkiske Tropper og Druser.
Druserne, der b«lev slaaede, havde
et Tab af ca. -15() faldne og saure
de. Tyrkerne bade 81 faldne og
faarede 600 Truser toges til Fange
i
Vreslau, 27· December. En Jn
qeniør Seer der vilde foreuise en
af ham konstrncsretf Fnldskærnt, og
som derfor i Tag sprang nd fra en
Luftbailon i en Oøfde of 150 Me
ter, ftyrtede saa ulykfeliqt til Jor
den, at han kokestedes dødeligt; han
fik bl. a. Brud paa Rygspjlen.
En ffæbnefvangcr chltagelseBari
Mona, 27. December. J Fasngslet
i Figu ras kom fidfte Nat to Patro
uiller, der begge troede, at nogle
Fonmsr var brndt ud, i Kamp med
hinanden oq skød med Starpt, hvori
ved en Korporal drwbtes og 1 Kap
tan oa 1 metqu bleo snareda
Den svenske Ankerikalinie. Gøtes
borg, 28. December. Den svenske
Amerikalinie holdt i Dag konstitu
ercnde Wie-da Paa Modet meddcltes
det, at Forhandlingcrne mcd veds
kommende i Amerika endnu ikke er
afsluttct. Som Faqu heraf vedtoges
det at holde et nyt Møde den 26
Januar for da at tage Bestemmelse
om Eclikabets Oprettelse oq Balg
of Veftyrelscr
De- svenskc Vnndfald Stockholm
BR. December Direktionon for Sta
ttan Vnndfald bar i Daq til Re
msrinuksn indkjimst en Skrivelfe, hvori
dvt foreslaas at anlwage csn Kraft
ftation nnd Elfkarlcby. Statiomsn
ffnl ritt-r lewn vaw prm -15,()00
Hostodrasftcstz nq Ltnkofmixmernc
anslkmszs til ti,21(),()nt) Zw· Aulasqct
mcnrs at kunncs vwrc fasrdigt i LU
bet af 31Xz Aar. Direktionen forvs
sinnt-, at Arbeit-et paobeayndes til
Foraatcst
Minekompe i Sydafrika. Johan
nisker W. December-. J Jules
helliqdagene bar der i RatidsDiftriks
tot staact flerc Komm med Jus
fødte der atmrobPolitiet. Dis-so qiorch
Vnm of fine Skndevaaben oq drwbs
te flere Jndfødte. Ved City Dopp
Mine fandt en heftig Kamp Sied,
hvori 8 Jndfudte drwbtes og mangcs
blev sank-Ida Ved LanqlaateMincn
ftod der en langvariq Kamp, hvori
5 Jndfødte dræbtes.
Jnlefest for Sømænd. London, 28.
December. Henved 200 Sømænd fra
herligqende danfke Skibe var i Af
tes af den danfke Sømandspræft
Art-l Brodstrøm og hans Hitstru ind
budt til en Julefeft i Jacks Palace
i Rast-heben af Dokkerne. J Salen
var reift et stort Juletræ, og hvcr
af de tilstedeværende,fik overraktGas
ver, der var sendt fra Bonn-er af
Sømændene i Danmark. Der ind
lsb telegrafifk Hiler fra Provft
ernger. Generalkousnl Fabekz der
jaltid plcsjer at værc til Siede, var
»i Aar for første Gang af Hclbredss
Jhenfyn forhindret deri.
Paa en undcsrjordisk Banesmtion
i London glcd for trugen Tid siden
on Mond i on BannnskaL saldt og
Musikede Armen og sit« højre Side
fort-steh Nu er Jerubanescslfkabet
dømt til at betale ham en Erstats
ning of 9000 Kr·
Luthcrsk erkcjnbilænm i Et. Pe
ter-Morg. TM luthcrffe ,,Petri Kir
ko« i St. Petersbom fejrede Jules
dnq sit 200sAars Jubilæum ved en
stfmudizstjenefte, der bl. a. one-wirre
dpis of Ztorfvrst Constantin og den
tnske Gesandt.
Fäcjsksrinde Maria Feodorowna og
rllkinisterpræsidenten havde sende Lyk
ønfkningstelegrammer.
Dobbeltmord Juleaften Bern,
Schweitz, 26. December. Juleaften
fandt man i Herzoaftrasse et celdre
Ægtepar Hirschi, der levede under
beste-due Forbold, liggende myrdet.
Morderne havdc stukket Vcerelset,
hvori de laa, i Brand for at udflets
Jte Sporene, men begge Lig viste talk
Jrige Hug- og Stikfaar. Der foreligs
Jger utvivlfomt Rovmord. Man ved
Wendnu ikke, hvem Gernivgsmanden
er.
f PourtugaL Lisfabom 27. Decem
ber. llnderføgcslfcsdommeren har uds
steht Arrcsftordro mod flms tidlis
Faere Guvornører oq Adminiftmtorer
sfor dist portuaisifke Credit foncier,
Hdcsribland de tidligere Miniftre Pi
»mentel, Pinto og Antonio Candido,
samt flere tidligere Senatorer og
Deputerede. De anklagede hat« faaet
Lov til at blivc paa fri Fod mod at
stille Kaution. Den Kaution, der
er forlangt for Luciano Castro, der
ligeledes er blandt de anklagede, be
lølmr sig til 10 Mill. Franks, der er
qamntercst af sit-c- af hans Nennen
Danmatk.
IWindernrs angret.
Ninuføth 27. Toc. Folkctinass
nmnd J. C Christenscn talte i Af
tcn vod et offcntlth Mach her, til
lmith Tansk Windcsnmfunds Ring
købingislfdclitm lmndc indbudt, og
fom var besagte af -1-——5()() Montie
sker. Han talte om Kvindevalqrctten
her oa i andre Lande og udtalte bl.
a., at naar der nu skulde ske en Æns
dring i Grundlovm var det natur
liat at taqe Kvindcrnes Valqret og
Valmet for List-arise med. Talercn
ønfkcdc dottc genncmført; dct var
s1mdt, at en Samfundsbctragtning,
der eiterhaanden var vokfrt op, fik
Udtryk i Forfatninqm Der vilde
naspvo skc ftor Forandring, naar
Minder-no sik Valqret: mkn paa
Epømsnmal sum Spiritusudskænks
ning oq Skoleordning vilde di- fik
kert øve særlin Jndflydelfcs.
Forfamlitmcn qan Foredraqct fin
ITiljlntnina vcd at reife fig.
Øustes.
Følgende Numtke af ,,Danskeren":
Nr. 23 for 1905.
Nr. 70 for 1906.
Nr. 22 og Nr. 86 for 1902.
Nr. 15 for 1909·
Om nogen hat en»eller flere af
disse Numre og vil giveAfkald paa
dem, kan man gisre Hufet en Tie
nefte ved at sen-de os dem.
Dan. Lust-. wit. Hqu --