Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, January 10, 1911, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Danmark
St kristeliqksvcialt Knrfus vil bli-«
Oe afholdt paa Faareoejle Højfkole
sichene 22.—29. Januar. Der vil
Oder Dag blive afholdt tre Fore
W af kendte Mænd fra Hoveds
stoben og Provinfekne. Efter Fore
sdtCEene bliver der Abgang til frit
Ordfkistr.
Juli-fest i »Ernst-wiss Das-E
Irelsens Heer foretog den 2:3. Dec.
sin fædvanlige Juleuddeling til 1000
fattige Familier i »GrundtvigsHus«
i Kibenhavn i Forbindelse med en
Zulefest der foruden af enkelte særi
list indbudte overværedes af de man
ge Arbejderhuftruer, som skulde mod
tage Julegaverne.
Festen indlededes mcd Julesans
ge af et Sangkor, hvorefter der blev
holdt Taler af Hastensf næstkoms
manderende Jul. Meler og Kom
mndsrinde Ftu Booth Hallberg,
der er en Dotter af Generalen.
Ester den smukke Fest fandt Ub
delingen Sted under Ledelse af Ma
jot Rosbech.
J to store Lokaler ftod de 1000
Mode Kurve opstillede. Hversiurv
indeholdt 2 Pd. Flæfk, tte Fjerdes
dele Medisterpølse, 1-,Pd. Ris, 1
Bd. Melis, Kasse, Te. Julekage,
Sigtebrød m. m.
Kurvene indeholder Fodevarer "i
sag rigt Maul, at der i det mindste
var tilftrækkeligt til et godt Maul
tid for fem Personen-.
Htjestetetödom. Højefteret afsagdcs
den 23. Dec. Dom i Sagen ungan
mde Mishandlinger paa Middelfart
Sindsfygeanstalt. (
Opsynskarl Johansen fik jin-Straf
a 100 Dages Fængscl paa few-I
vanlig Fangekost ftadfæstet, medenss
stynskarl Madsens Straf nedsats
tes fra 40 til 20 Dages Fængfel
paa sædvanlig Fangekost (
De uye Garaifouer. Ringfted, 22.
Dec. J Aftes affluttedes ved et My
de mellem Ringsted Byraad og
Oberst Thortsen som Repræfentant
for Krigsmhisteriet den endelige
Mensfomft angaaende den frem
tidige Garnison her i Byen. Jfølge
Overenskomsten skal Ringsted have
2 Liniebatailloner. 1 Linieregimentsi
fiel-, 1 Refervebataillom 1 Zeitar
tilleriregimentsftab samt eventuelt
l ijifionsstah Der skal i den An
bdning bygges en Infanterikasserne
In Artillerikasserne og et miliiasn
Engeln-s med 65 Senge samt an
swgges militæreZkydebaner ogØccsls
fespladset Den samlede Udgift til
bis-k- Foranftaltninqer er ovqsurt
til Z, 032990 Kr. Kommunens di
rekte aatlipc Udgift er opgjort til
8878 m. til Jndkvarteringsgodth
relic. Bystsoketagenderne skol vir
u s-«.-1-diqe til Efteraaret 1913
Orberst Thortsen hat ogsaa af
sluttet Overenskomst med Bording
berg Vyraad cmgaaende denne Bys
Garnison; denne kommer iflsge
»Rngs. Folketid.« til at bestaa af
1 Regimentftab, 2 Liniebatailloner
og 1 Refervebataillon, og Udgiften
bliver for Vordingeborg 680,000
Kr. til en ny Kaserne, 100,000 Kr.,
til Inventar-, 190,000 Kr. til Syges
hus og 44,000 Kr. til Skydebaner.
Kalernen fkal væte færdig i Eftek
aaret 1912.
De nyc Garuifouer. Holbæh 2:3.
December. Holbæk Byraad hat i Af
tes underskrevet Overenskomst med
jirigsminifteriet og Jndenrigsminis
fteriet angaaende Garnifonen i Hol
bæk. Jfølge Overenskomsten skalHoli
bæk have 2 Linie- og chsfervebatails
lon Fodfolk, 1 Feltartilleristab og 1
Feltartilleriafdeling. Byens Udlæg
til militwke Etablisfementer anslaas
til noget over 2 Mill. Kr. Kam-net
ne ikal vcere færdige til Eftetaaret
1912.
Hillerød, 28. December. Oberst
Thortsen har i Dag affluttet endelig
Overenslomft med Hillerød Byraad
angaaånde Garnifonsordningen. Der
skal garnisoneres 1 Regimentsftab
og 2 Liniekatailloner og 1 Reser
vebataillon. Til Kaserne, Sygehus
o«sv. ikal der itaffes 1,026,390 Kr.
»Det Belile Byen aarlig ikal udrede
:i Henhold til Loven om Jndkvav
tering, er godt 5000 Kr. Kafernen
skal væte færdig til Efteraaret 1912.
Hclsingtrs Garuifon. Helsingtt
Grundejerforenings Bestyrelse hav
de den 22. Dec. Formiddag Audiens
has Fokfvarsminister Berntfen i An
ledning af Beflutningen om Gatni-(
sonens Foklæggelfe. Overfot Depa-:
tationens Andragende om en even-!
tuel Ændrmg i denne BeslutningY
erklærede Ministeren, at man i det
te Forhold handlede efter modeni
Overvejelfe og af militære Hensymf
og at man saaledes itke saa fig il
Stand til at ændte den trufne Be
flutning. Minister-en bebudede dog
samtidig, at man agtede at gsre alt
muligt for at mildne Folget-ne, og
stiuede sankedes i Udsigt, at des-s
5. Øoelseslejr eventuelt vilde tun-l
ne henlægges til Helsingstr
I
Eu Hædeksgavr. Esbjerg, 22. De-!
cember. Repræfentantcr for Andelssk
smørpakkeriet i Esbjerg overkakte i;
Gaar Selskabets For-mond, Mejerisp
bestyrer Justefcsn i Brsrup, et start
Salvbæger samt 450 Kr. som Tat
j «
Billigt men goctt.
Redenftaaende Boger er mfentligst Restoplag, opksbt til nieset
lave Priset. hvorfok oi set os i Stand til at byde vore Kmtdet demu
fjceldne Anledning. Bigetne et alle i melag. men i ten oi sod
Staud.
Ist-H« Ists-aus
Dr. O. satte-sen »Prædi!ener«. 1., Z. og 4. Smalin Meldk L;
pis 268, 322 og 322 Sie-m i Diana-, hvek 25 cu. Z;
Hist- pu- assum »Ich Agnus-, udragt pg fern-k- i sit-c· II
Mino-II 926 Sidet5 i Omflas 50 TU.
» »seh- tre Des-g i Wüschellæswingek 428 site-: s
Dachs 40 cis
«» MWMmme«.cuMeSuua1.-I.U ,
satt 1060 give-; komm-a 81.oo. ;
Lilie-s Wut-risse Striftet i muss ved J. M II VII. sk.
Men. M Bibel-, 85 TU.
Its-. stumme-ins Jord. stets-hinw- fkq Helena-.
Mwusbekmedmanqeudmckkedesllledeksts.
« www-uteutueaiktuoimm.mem,
« W. 721 site-. two.
; UWMDWMMÆPMMIM
:—sp»' Unless-Wink
« AMICI-Disk
Mat
—
for hans store Arbejde ved Sma
pakkeriet.
Ei merkeligt Tref. 3000 Kr. i
Straudkanteu. For ca. 14 Dage
skrives der i »Jyll. Pst.« den 24.
Dec» var to Herker paa Strand
jagt ved Nymindegab; de saa da bl.
a. en Konvolut ligge i Strandkans
ten, men tog ikke Uidere Notits der
kaf. Nogle unge Piger, der kort eftek
-kom samme Vei, tog Konvolutten
Iop, aabnede den og fandt inden i
den en amerikansk Chek paa over
3000 Kr., udstedt til en Fifker der
i Nærheden, Det var ifslge »Beste
A. Av.« dennes Søn i America,
som havde sendt Chef'en til fin Fa
der i Julegave, og Cl)ek’en viste fig
at være god not, idet Landmands
banken uden Jndvending hopbetalt
sdens Paalydende.
Hvorledes det er gaaet til, at
iBrevet er kommet til at ligge i
HStrandkantem netop i Nasrheden af
Adressalens Hiern, er foreløbig en
Gnade-, som en nærmeke Underspgels
He vel sagten-s vil opklare: men man
ikan vol nok kalde det et masrkeligt
Z»Trckf, at det er skyllet op netw
jpaa dette Sied.
« Kvalitctsbctalingeu. Odense, 22.
,Tecember, Eiter Jndbndelfe af Inn-:
"Mejerisorening asholdtesis i Zog i
Inn-s Forsnmlithhns et Mode
hvortil fomtlige ilteieribefmrelser og
«":ll?ejeribefmrere i Inn-Z Ztift var
lindbudt. J alt var mødt ca. 500
Personen Mejeriforpogter N. Mel
HsenKirkehn gennemqit de as et fælles
»udvalg foreslaaede Negler for walt
tetsbetoling of danst Inn-m og ef
»ter at Zagen fra forjkelline Zider
var bleven varmt anbefalet, vedto
’ges enftemmigt folgende lldtalelsen
Forfamlingen slutter jig til Ton
len om nu at lege Kvalitetsbetm
ling for Zmor gennemsort on lorek
at tage et energist Arbejde op, for
at Mejerierne forlanger Kvalitetss
betaling for Zmør indført og un
derkafter sig de foreliggende Regler.
Es forfvuudeu Pigr. Cn Gang i
Begyndelsen af December Maaned
forsoondt en lille fem Llars Pige
fra sit Hjem i Blegdamsstrwde i
siebenhavn Politiet, der famcne Af
ten modtog Anmeldelfe of Barngts
Fort-eler et Par Arbejdsfolt, hældes
de first til den Anstaelje, at hun
var falden i den nærliggende Sorte
damsfs og drutnet. Alle Eftekforfts
ninger her viste fig imidlertid frag
tegltfe, og efter hvad der fenere er
kommen frem under Politiets Un
dersøgelseh er man nu l2-l. Dec.)
tilbojelig til at tro, at der er for
svet en Fokbrydelse mod Boknet, og
at det enten er mykdet eller holdes
indespærret et eller andet Stets-T
Opdageljespolitiet hat nu udfendtk
Efterlysningsbreoe over hele Lan
det samt til oore Nobolonde Den
savnede Pige hedder Elva Ragnhild
Honer og er født den IT. August
1905.
Politiet oplyfer, at hun poa denz
Dog, da hun forsvandt, om Aftenen
ved Syvtiden er set gooende pan
Blegdamsvejen ved Rigshofpitalets
nwd Nortebro fommen med en
Mandsperfom der holdt hende Ved
Gesundem og fom fignaliseres Tau-;
ledes: k
Ca. 30 Aar gl» co. 183 em. l70f
Tm.) hof, flant, merk, msrtt Oversl
skceg, blegt oflongt Ansigt, raubt
fpændstig, meget let Gang, bl. u.,
tfsrt fort, ftiv Filthat og mors,
stramtsiddende Oder-scatte, meget
vel klædt
Fuudet Kalllejr. Ved et rent Til-.
fælde er der vod Løxzning Tegloasrk,«
der ejes af Fabrikant Liittgemeier,
fundet et ftørre Kalkltsje der menes
at knnne faa Betydninq for Omeg
nens Landbrug. Ejoren bar ladet
en Prsve af Kalten analyfere paa·
det autoriseredeLaboratokium i Aar-'
has, oq Proben indeholdt, eftet
hvad der er meddelt »Hors. Falke
blad« 95,s UCt kulsur Kalk, bereqs
net efter tsr eller vandfri Ticftand.
,,The long keh« unstet-et Athen
havm 19. Verb. Jndbtudstyven
»The long key« er i Eitermiddag
bleven paagrebet her af Opdagels
sfesbetjent Caspersem Hcm er 26
Aar gl» hedder Axt-l Chr. Motten
fen ag findes ·i Politkets Protokol
over fertige Forbtydere
J Forhsret aflagde hcm fuld Til
stauen-.
THIS-« NOT-IMME
Præmietilbud N r. 3.
Vi hnts Im kneipt on n«V ug stät-Ists ch)1-H«vnin;xnf(lcs utlmiprkisdis scslvsknsrpcsmlp
Suksis,(1ssts Mpv san Wl In()s1t.n·s.-«n« sum Pisa-mirs ins-J ..l):nmk»t«·sn« i Hut-. sit vi til
sjdst ikkts knmics Hknssts link-.
Her et- den.
Don er sltlcl als-pl
Dot ot- Cstsns Melissus-um
det- gøk klet·
NA-«
Gen-sein November os; Dei-einher
vil vi Hemde suchen frjt til csnlnsssr nzs Holdch sltsrscsmlisros 81.5() smn Beta
taljng km- lkladpt til 1. Lin-. 1912. l«ig-csl(s(ls-Es vil vi Hendo snksesn frit til pnlivksts
Lamms-l Huld-Eh det- inden thank sknffesr W on nzs Inkstl For-Himlkibetalmkx km
et Atti-.
ltstlscsntl tiegtilllmx sinnli
Jgslcul l)»m clmmes nzsttigePrastnicssnmt..l)nnslc(sts(sn« tu Ums-Ic- um lfgsen til 1.
Jan. 1912.
almnnnnen for Pl.50
MDAlell LllTllERAN PUBLlslllNG IIWSE, Blair, Nebr.
Smitfommc Sygdomme has Onk
dytcnr. J Lobet af Oktober Maa
ned er folgende Besætningcr stillede
under offmtiigt Tilsyn for: Milts
vrand tö. tliygmarngtyfus L, Snive
L, ondartct scatarryalfeber -1, tro
nisk Enincdifteritig eller kaseøs
Tamtbctændche 5 og akut Nødfyge
Dos- Eoiuet 100.
s samme Tidsrum er fslgende
Besastningcr frigjort for offentligt
Tilsyn for: Miltbkand 13, Rygs
marvstyfus I, Inive l, ondartet
Katarrhalfeber 9, kronisk Svinedifs
terits eller kaseøs Tarmbetændelfe
tu og akut deiygc hos Spinet
Ils.
,
Ttmt Bedrager. En ugift Liviu
de i Llarhus fik til Juni Termin i
Aar opsagt en 27,()()0 Kr. Prioritet
i en hende tilhsrcnde Ejendom og
lmivendte sig derfor til en Heite
handlek, der lovede at hjaslpc heu
de mcd Qrdningen af- et nyt Prio
ritetslaan. Da han foreaav her
til at fkulle bruge 1500 Kr. kon
tant, oveklod Husejerfken ham en
Obligation paa 3500 Kr» som han
i eget Navn pantjatte til en Sag
fører for 1500 Kr» og disse Pen
gcs brugte han derefter seh-.
Da Husejerifen Uge efter llge
forgæves haode vcntet paa Opgøs
relic, gik hun til Politik-L som
itraks arresterede Heftehandleren, der
eiter en Tel Udflugter gik til Be
kendelse, og han blev idsmt l Aars
Fordedringshusarbejde og tilpligs
tet at erstatte Husejeriken det be
fvegne Beltb.
40sAars Inbilænm. Den i. Jan.
1911 kunde A. Damgaatd, Dbmd.,
Handbjerg ved Eimer-, fejre sit 40s
Aars Jubilæum fom Sognefoged
og Lægdsniand. J noget ncer sam
me Tidsrum hat Damgaard været
Zognevurderingsformand for den
Alm. Brandforfikring for Landbygs
ninger.
Gamle FlrigsredfkqbetP Under Ar
bejdet med Nedrivningen af det al
derftegne Eprøjtehus i Uertcminde
fandt man i Grunden en Del gam
le Histleer. der iflg. ,,.Kertemindc
:’lv.« nasrmest gjokde Jndtryt af i
jin Tid at have vætet benyttet som
Krigsvaabem
Baruemordet i Engespang. Sil
keborg, 17. December. Arbejdsmand
Nasmussens Huftku fra Engesvatig,
der den 26. November drcebte sit
nyfsdte Baru, er i Dag fsrt fra
Silteborg Sygehus til Acresten i
Kjellerup. J et afholdt Forhør
forllakede hun, at hun intet erin
drer, fta hun kam til Selskabet i
Broderens Guard, og til shun vaags
nede til Bevidsthed paa Sygehufet
Det uye Rot-I i Beile. Etuis
raad Apoteker Olof Zinsen, som
hat Bevilling til at oprette et tredie
Apotek i Beile, hat as Jernstjbet
Jenseits Ente ksbt Wende-men
Hist-net af Bester-Indes og Stoy
gadc, der hidtil Vor unstet Jeru
,smheki, fuk 59,«t«) Mr. J Ejendomi
men indrettcs Apotcst
Eu Difteritisepidcmi er udbrudt
i Middelfart. Oidtil s17. Tec)
er konstateret is Tilfælde.
Dtbt ftt Fsdscctri E« Nanrdcjcr
i Mammen rekvircsrode i Anledning
af jin Zions sionfikmation Tren
gens Daabsattcft fra det Sogn,
lwor han var født og døbt, men blcv
jfke Inn lidt over-kostet da den
kom og udoiste, at Sonnen var
født den 21. September, men dsbt
den Z. September, samme Aar. Fa
den-n protestercde og vilde have dct
forandret, men dette vildc vedkomsz
mende Prcest iflg. ,,Rand. DagblH
indlade sig paa, da Kirkebogen hav-’
de de opgione Tidsangioelser og den
daværende Prasst forlængft var flyti
tot
Forældrene hævder, at Drengen
fsrft er dsbt den 8. Oktober« og det
icsr jo ogsaa mcre sandfynligt« men
Dtengen maa ikkc desto mindre nsjes
med den furiøfe Daabsattest. l
Ksbeuhqvu i Mitkr. To Motten
var omtrent jeks Aste-n den lsz
IDec, gik pludselig det elektriske Lys
iud, og hele Strøget og Raadhu:
koarteret henlaa i fuldstcendig
Mitte. ·
I
) Hvilken Panik dcnnc Omstasnij
dsgl-ed foraarsagede særlig ved den-l
ne Aarstid, begriber man let.
Ved ihcecdigt Arbojde fandt man
idog snokt Zikaden —- Brud paa et
af siablerne — og fik den Lide
Idket !
l
» »Unge Fuhrwerk Ecslsjerg Polith
Ilmr atholdt scm Trenqc i 15 -—17
HcorI Albero-L dckr hat for-met slercs
jsndbrudthyocsricr oq andre Wunder-S
first-helfen dct er i Folge »Es-II
Lbjmw « dem, der bar sasrvcrrket
’paa Ztormgadtss Stole forleden Nat
paa Samvittigheden, der dct er?
rimeligvisz ogsaa dem, der harl
slaaet Ceuusntsøflcrne ved Mater-f
mefter A. Rasmusjens Haue itu,
I
i
NybomMotch Anditør Mens!
sen has haft Visit as e« Mund im(
Nyborgegnm der tilbød for en Vol
taling af W« Kr. at oplnse. Ewan
der hat« bcqaaet Tobbeltmotdet i
Piilshuje. Tot viste fiq ifølsus
»Fyns Soc.-Dem.«, at Mondens
foregivne Viden ftod i Forbindclfel
med forskellige natlige Syner og
Dumms. Omsider rykkede han ud
med Navnet paa den Person, han
mistcenktr. men det aa alligevel
ille have vceret helt paalideligt, for
Pengene sit han i hvert Fald ikke.
Bestiaalet Dienstes«-L En has
en Ganer i Bette timende Karl
er spielean Nat bleven bestjaalet
for ca. 250 Kr» der laa i han
TII M en Stol i Karlekamret i
:I.’æri)cdisn of Vinduct. Mean star
len sov, bar Tynen, der iflg. »Kold.
FolkebU man vaer stedtcndt, paa
en euer nnden Maadc faaet Vindnet
ou km løffct af, faa han udefra har
funmst naa Tøjet Tette fandtes
bcnflængt paa Jordem men Ur og
Penge var horte.
En Slyngelftteg. Da Enkefru
Just Msller forleden Aste-n kom
gaaende i solgersgadcs i Nyksbing
M» foldt sum ud for sjæmnerkoni
torct over en Innr, focn nogle nnd
Tkabsjnlch Memæsker havde spcendt
over Gaben i en Højdc af 1 Alect.
Ton gamlcs Dame styktede i Fslge
»Mor5ø An« nasseng til Jokden
ng forflog sit Anfigt flemt. Sagen
blev meldt til Politik-L
M
F Skslesagcu i Hawaii-, de«r i lange
Tiber hnr sat Bindi-ne i Vevægelse,
Turms nu f23. Dec.) at væte sin
Løsnitm ncrr. Der var Tot-leben
Msde om Sagen i SkelundsViss
bom Sonnen-oh og medan Flet
tallet bidtil bar snfket den gamle
anning udvidet, sont-s der nu ist-l
ae »Mind. Tagbl.« at were sket et
Dinslaq, san man bestem-net sig for
at blmae en stor ny Stole efter
Tisgnicm of Arkitekt Skst i Had
fnnd, der er tilfagt til For-hand
Iinq nie-d Zognetaadet.
Lust-G
—
«
I
»
Iohmms thuan us » anfkrnsn«:
Nr LJT for Ums-)
Nr. T« snr »Wi.
Jst-, 22 oq Nr R« for 1902
Nr. 15 for muss
Lin now-n fmr csn cllpr Eli-» af
Dis-Es Nil-uns m Vil giue Ilfkolh uua
fix-ni. kne! nmn Hum- Fsuspt en Tie
xtkssns russb at sendi- ns dem.
Inn. Luth. Publ. Hause.
Flere nye Bist-In
Vreoe fka General Gott-on 8120
Virtelia Frelfe (Torrey) .60
Tot anmlc dient (Jan. MeLaren .80
Und r Mefterens Haar-d Acht-.
Longe). LTI
Zigrid (Lauritz Peter-sen) .90
Et Blik i Guds Janus-hebngk
( Skqu -Petersen) 40
Akbeiderne tm KirseMSsdoliM .20
Verdenss sMissionssKonfereneen IS
Tsmretsvenden Jesus af Naza
reth. .06
Dan. Luth. Publ. Haufe
»Der staat Streut«
Vejledning til daqliq
Bibellæsninq for Nat-et 1911
ved H. P. Hausen.
Udget of Ost-selig Ioreninq for Ju
dre Mission i Damm-L
M 10 M. -
Baues nu m cher. Mit d
i Tibe, san De san faa Mist c
bruse M used Aar-U Mit
Dem. M. Publ. conf