Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 30, 1910, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    .,Danskeren«
I-: —- »f
swdag den 30 December 1910.
II
IF: H«
Weit-, Nebr.
substjeneste i vor danske Kirke
Is- Ssndag (Nytaaksdag) til sied
Mige Tiber Formiddag og Aften.
EfEIennar d —- Gudstjenefte Fmd.
»I. U, Sondagsskole «Kl. 10. Kon
«Mdlæsningning Kl. 2 Eint.
Drum —- Gudstjeneste Formids
M Kl. 10,30.
—- We have the «0nly Eog
Isteketw one that is sum-an
M not to eleg or ovekflow, one
Gut will run all Winter in Zero
Iesthek take one out and try
it, you run no risk· Call and
soc it. smith Bros.
kn Forsamling af voke unge Men
sesker hos Otto Haner i Aftes be
siuttede at arrangere og indbyde til
Ungdomsmøde om Juletrw i stir
fLevis-Besehtentillytaarssaftcn (Lerdag)
II blive der, til det nne A .1r er ov
wadet.
—We will have a power wesh
hs machine and wringer that
Iill lighten the lebor ok wash
Cis on the kann and give rest
b the women of the house. We
Innt every Parmeks Vvike to see
Bis machine operated during the
Corn Show——8mith Bros. will
De it on exhihition.
—Paft.Lang har været ensnartur
i Sioux City, hvor han ovekvoerede
I Juletræfeft Qnsdag Aste-n.
— A III-nd or Power Meehine
de Psmous Hawlceye Gkain
Mer nnd Cleaner a Comhined
hll Grad-, Grase, seed and
M Siedet-, something that
, findet-s hu been wantjng kor«
f III-. This machine will be on
Ihihition during the Com
III by Smith Bros.
——— Vi hat haft dejlige Bin-new
Iet am Juletkæ paa disfe Egne.
SIndag Affen i Kennst-d Kirken
It overfyldt. Bsrnene havde lært
Ists Stykker rigtig godt, iaa det
Ist en Foruøielfe at høre dem«
steusige dem. En Mængde Gover«
Its-. uddelt, og Festen var i det
Waget vellykket. l
Mandag Aften havde vi Juletræss
Iß her i Plain Kirken og Forsam-!
sagen Var saa meaet ftørre end if
Lamm-d —- det var den væsentliqu
H ForskeL Oqsaa her var Festens
klt igenneg vellykket. Dei et fksntij
J. fe, at Bsrnene blioer vant til—
st-.qlcede siq paa saadan Monde.
—- The sJohn Dei-re No. 9 Com
ksnter and the New Way Gasf
Zug-ine: thi- No 9 plantek needsj
so introduction to the bestcom
Its-ers in Washington Co·,« as
Oe of the- simplpgt most accor
tte plagten- ma("I(-. This plsnter
Iill be opekatecl during the«
com show with the New Wsyf
SI- Bugine and will give all!
parties interested in Gras Eli-«
sites and Planters a chance to
— two ok the hegt in their Uns-·
Uth Bros. handle q, oomplete
b- ot Lohn Deere Plow Co.
sod- ssd when we scy thut no
III of Odåing anything further
. to theil- merits as Jolm Deeke
stock- hsve been in use since
—— J. uæste Uge et det sau, nj
It »Washington County Formen
W and Tom Show«· Der er
spitkt 9 Fokedragsholdere og nd
W NZO i Prckmie. Rimeligvis
U der blive meget godt og nyttigt
Itlig for For-were at se og hart
W er sperrt, fom man allerede hat
Mdt at dekorece med Majs am
Itiug i Byens Fortetningsbvarter.
— Poople oslliug at smjth
Dos. Implemeut Store during
I- Ootn show csp got s nioe
sind-!- tnd s souvonitn
— A Was-der ot the Mk
W. Das-ins the com show
U Blüt we will exbjbit the
««0 Landes« Gmüao Eos-inc, an
m ou band truoks with
DI- jsek Inst-hoc All you
Ue tot to do is book it up to
N dump, sttsoh it and start
M Ists-; you csa in les
s spbs «2 Minute-« unhook it
wimm- prasp ad prepare it
Ist-Ins- M m oi the 60
M to M mal-ins you do
site to operste with this size
anina This machine is a »ve
1atiol1 in Gas Engiues—dout ksil
’to see it nm and see the many
»uses it can be adapted to.
smjth Bros.
kBot Stilling til andre Kitker.
! (Fortsat fra Zide 4.)
Det er·netop en Kendsgerning,
-at det Liv, fom er vakt og kommen
frem blandt vort Falk i Danmarl
,i vor Tid, det svaktes og kom frem
Zian ved dem, der kraftigt betonede
sTaabens Naade ved Siden as Kor
Esets Gnade. Og jeg er ois paa, at
en bibelsk Fotkyndelfe under ftadig
Henvisning ogsaa til, hvad Kristus
Hhar gjort med Syndere i Dauben
fkal hjælpe vor Kirer Lemmer i
dette Land til at ftaa fast over for
den reformerte Fore. Thi hvad stal
If. Ess· en Omdøber stille op med
Iden, Tom er vorset op eller er kom
Emen til Lin i Gud .under den For
jkyndelfe at de man tro paa Zynders
sue-is Forlndelse Tkænket dem i Tan
»ben? Og hoem af disse vil kunne
lleoe af en reformert Forkyndelse
hvor den Tone aldrig heresP En
Mund af vor Menighed talte for et
Ilars Tid fiden med nogle trnende
Landsmænd et Sted her paa Ky
sten, som søgte amerikanske Kirkeri
Mangel af andet. Men de selte
hvor joært det var at holde Lioet
og frygtede Oungersdøden En an
den, en amerikansk Luther-aner. focn
seger vor Kirke her, skønt han for
stnar kun lidt af vort »Im-vg- fik
det Rand af nogler Gan heller til
en amerikansk Kirke, selv om det
ikke er just det samme. Hanhcwde
prøvet dette og gav det Innr: Der
er stor ForfkeL og felv otn der kun
var en lille ForskeL faa kunde det
gsre Fortræd nok i faa vigtig en
Tim. Oq billedligt tilfsjede han:
Et Hus kan vcere bringet vaa en
god Grund, og meget andet kan va-«
re ret nok i Hufet ogfaa: men blot
en lille -Mangel i Jagd-, nogle
Tagspaan f. Els. kan gske det ubygs
qelint, fa, livsfarliat at bo i.
—- We handle the best Hof-e
shoe ealk made the Rowe Ring
Pojnt. This ja not a pin contai
oalk, it is s- welcled center
Ihm Sitte-d with this ealk nnd
bot-se shoe nale are kot- ulo
hete. You onn sen-e money on»
shoitzg by mjng those onus-.
Smith Bros.
Fm Elk Horn (iollcge.
:Ic’n Haar der let at kaman til
Ole vDorn. nu da 1nan san tainkne
Hei-til med Tone-t. Efterslasnten znl
Hist nasupe knnne furftaa Oe asidre
naar de Om nugle Aar Vegynder
at form-Ue om den Tis, Da man
maatte flwbe alt hertjl aaa Vugn
fra thlantjc eller Markt-e
Naar man med Zog-et a:n«um:ner
til thlantic, ser man, at en jille
Ztrøm ndskiller jin fm den, der
qaar up i Byetn m tagt-r Vejen
Veft paa. Folger man Ined den«
kommer man til en no Etation —
Tanskernes egen. Her leiser man Bil
let og staar paa Toget paa A. N.
E. Bauen og en lille Time eftek
et man i den danske By —- Hier
tet i den stsrste danfke Koloni i
Amerika — Elk Horn. Paa Taget
— Danskernes eget Tag — takes
der Danik, paa Stationetne vakat-,
og i Ell Horn By htkes det engels
fke Sprog saa godt som iste. Det,
lden fremmede fceklig interesserer
Iiig fok ists Hom, ek Stute-» som
den ligger der inde i det smulle An
los ined den kenne Franz indbyi
der den til et Besta
Det, der first falder en i Øjnes
ne, er den stote og hyggelige Veran
da. Oppe paa Taarnef over Veran
daen staat der: Danifh Lutheran
colleqe —- med store Boqftaven
Man et altfaa paa dansk Grund,
men for Reiten lieh-ver man ikke
atlcesessiqdettih Malt set faa
daqu og hjemligt ad. Man sper
en af Elevetne estek Skolens For
stander, og han vifer os over til
Past. Lautsen i band private Hiern.
IF Mist Zellme lyder her
en i Rede baade af Post. og Mes.
sowie-h es eftek at man er kom«
Willst-by faldetcalenafsis
II III M steten Man spit
we II »t- WM M- II
f
flal her gengive det væsentlige af en
Samtale, fom jeg havde med hem.
Skolen nedbrwndte sidfte Winter;
men i Løbet af Sommeren blev den
opsekt pany i en forbedret Skikkeli
fe. Brandassnrancen var ikke til
vftræklelig lil at dcvkke OmkostIIin
lgerne ved Opførelfen af den ny Sko-.
le,
Jpende til, saa at Stolen kuII bar
en ubetydelig Gceld
Ved dens Plabning i Efteraaret:
«begyndte man med 13 Eleoer. Ved
Juletid var Antallet vokset til U,
og efter Jul oil det ydetliggere for
·sges med 14 og maaske flere Af
«de 74 er de 40 fra Elk Horn By»
og Omegn, og de vorige er kom
»men andre Siedet- fra. 14 er Ny-,
komme-re Inedens de 60 er fødte
sher i Landet. Der er flere Elevek,i
zend Stolen kan rIImme, saa at man?
bar maattct sk(- Ie Plads til dem
i de -omkriII,IIiaIc-1Ide Sie-III Til
neefte Aar naar den everfte EtageT
Ihlwer san-disk oil den kunne rIImme
omkrinq ved dobbelt saa manqe
l Sidtil hat der vckket 3 Lærere
zforuden Post Lauter lelo, men ef
«teI« Nytaar Ikal der komme een
iInere Past. Laursen bar nemlig nas
ket alvorliII fyg lige indtil Jul, vift
»nok sordi han bar vasret overlæsset
»med for meget Arbede Man under
lviser i almindelige Hajime-sag alt
faa en Fortsættelfe af Almuefkolen
»Seit-senden hat man etForretningss
kIIrssII-3, og en 10 a 12 Elever lasset
med en ,.teacl)er’s eranIiIIatioM for
Øfe Past. Laurfen arbejder ben
imod at faa Stolen ftatsaners
kendt, derved vil dens Normal og
akademifke Afdeling faa langt ster
re Tilgang. Past. Laursen agter
igen at oprette et ParochialsKIIrfus
til Foraaret Flere Foresvstgsler
am et saadant er kommen til lIam
»i Vinterens Leb. Det skal scetlig taqe
Sigie paa at IIddanIIe Mwnd og
ijinder som LErere i Sandagsi og
! Ferieskolen ———n.
I
t
I
l
Bekendtuskelset.
i Msss s ssss ss s
! Adresfefokqudkinget
Pafwr A. W. Lundsz Adresse er
nu. Kenmare N. Dak.
Post. J. Gertfens Adresse far:
Vot, 664, Kenmare, N. Dak» nu:
25 N» 9th St» Council Blicks-, Ja.
Usgdsmss ogMisstruswfde i Rnfkis
Fra 13. til 15. Januar 1911
blivet der, vil Gud, afholdt Ung
domss og Missionsmsde i RuskirL
Nebr. Unge iaavel iom ældre indbys
des herved hiertcligst til at iamles
mcd os i Guds Hus om Guds Ord.
Meld eders Komme i god Tid
samt til hvilken Etationr der vilk
l
ww— p—
da væte Vogne til Stede for 011
heute edel-.
L. Jenseit
I
Litkeiudvielfe og Missiousmtderl
Om Gud vil, bliver Nazareth
Menigheds nye Kikke i Cedar Falls,
Ja» indviet Søndag den 15. Irr-H
1911, og der vil blioe afholdt Mis-»
iionsmøde nogle af de følgendeDageH
Venner fra ncrr og fjern indbys
des hierteligft til denne vor Hilf-!
tid, og J bedes melde eders Korn-»
me til en af Undertegnede indein
·12. Januar 191l.
Paa Nazareth Menigheds Vegne,
EliasPrøvensem I
Menighedcns Ptæst l
ON Vluffs St.
M a d s W o 1 s f, «
Meniabedens Formmid
N. Z» Cedar Falls-, Ja.
Missionsmsdc
afljoldes, om Gud vil, i Et. Pauli;
d. ev.-lutl). Lilenigtjed Pottm. Co.,1»
Ja. fm den 1(«). til II. Jan. 1911.i
Mødet beqynder Tirsdakj Aften
den M. Tit indbydes til Modet
med Ordet i Aabenbaringeus Bog,
dicm 22, 17.
Jndmeldelser til Misdet maa ver-re
mig i Hemde inden den 8. Jan.
Paa Meniqbedens og egne Vegne, :
H. Nielfen.
— —,— ,— --»- (
Un udnurrfrt Eknrddrrs og »Nrnt«—:s
Iscrscislsincst uurrmsinq i un IS Un ;
·««««I.- Äsin Nnxk er ihm
II JEAN o1.! Entwurf bi!
Falk Oxh c ETWVT j m
X
L« ;«.:-: Its-«- HNmHm Wii
«
«:.: f: «-f«’:u. In- sindon
Dr U 173 irr mre of .·Tan’"korc:k«
TIfaiL Acht-,
XYC Ihknlk »Von fut- your
must lihtsrsl putrunnges
tlnting tho- ytsnr just pxmt
sind wish you uns- nnd itll
A lmppicr Nisw Year the-n
ever befor
Tlie Blaik Rseiet store.
For Alls-sah list-listed og liygge
Tsc III SAULI IAAIJIIUCI
UNAIID LllIE
ITOOLIIIT Im
Alle Kokordek slaaot
CVII ATUNTSIIU PAA
4 IAcE so Tim. 41 min.
sum no m spann-Wien
Dobdoltsskkuc, Tkoiskkusk og
Fürs-sinnst Dom-umhe.
stät-its, Ist-tho. Steg-stut- l Vol-dia
Lllslflllll- Illlskflssll
cARMANlA. cARONlA
cAMPANlA
lVERNlA. sAXONlA
UIVSI skcslsc
FRANCON lA. LAcONlA
18000 Ton.
Ists feist-Isch- ttl Im Its-IMM- II Muts Ian
Is von Ase-tu us- Isncchs tm lsscls Il. sonstwo-is
THE cUNAID sTSAIISIIP co» Lic»
s. I-. Rund-It UIAJLOIUII AND IAIMILPI III-.csulc(4
Et Udvalg as vore Bøger, 0. s. v.
Hussibeh Vælfkbind . ............................... 8135
Hast-Weh Læderbind, med Guldfnit .................... Um
Lommebibel, Christ-im med Guldsnit .................... 1.00
Lommebibel, Jndiapapir. Overfoldsbind ................ 2.50
Ny Testamente, MellemstiL rtdt Saft .................. .25
Ny Testamente, mit For-nat (langt og small) ........... .60
Sangeten med Rades-, fint Leder-sind og Huld-ins ....... 2.00
Sanqeren uden Nod-t, fort bsjelist Leder .............. .60
Jcrsell Sange, l. og 2. Del i set Bind ................ .85
Vielefeldts Welt-biet til den ny Sqlmebog ............... 2.40
IfcheufelWens ill. Kirkchistorie .................... 6.50
Bild Betst Erindtinger .............................. 1.00
Mal-sent Dumdagthoq . ............................. LM
Bibel-Irde qf K. G» —- ny qu. — i til-di sind ........ 1.65
Md Jenseit: Siena-end ............................ .50
Luthekf refotmatoriske Strister. Omflag .......... Asc, M Uzo
Meintest-I Gierig Speil ............................ so
Seit Wirt-get for Bsru ............................ ss
Icttælliuqer for Stadaqsstpleu ........................ 100
W Sie-me .................................. l. O
Ly- paa Bote-, Koth Ter for SMIUI ............ l.00
Rossi-few 100 Fortdlluset .......................... 50
wdys me . ., .................................... .26
sed stistrnde selytninch ill. Wes .................... .40
thfmih ill. Gan-bog for mindre Bin-c ................ Es
Korn-net til mis, Bibelske Billet-er med W .............. .10
12 Brevkoti med demste Griftsproz Ost ................. Es
12 Do. med eugelste Skthtoq, qsft ..................... 25 -
12 Buka M Samfundeti Stole-.- oq Iotlaqms ...... ZU
12 Mkellige Brei-km sont Prtvmdvals .................. AS
DAM. Luftl, PUFLISMNO HOUSB Wo Nil-.
Vi öyskcr Dei-es flaydch
lnsrknr er disk us alticl magtpauliggende sit
voke case-· ils hageni law-te note-sing
ng nwl del samt-Its hwere Dem
Dei des-ie. km- Iimlei i Damme-u
Er l)i« xkkes einen-do- 0«n us vors- szuztoi ums-go- Kinnjesr» di- Hin-He
(i·—t glnstlp »k-: um Des Hl nflsksggss «- H Bis-»F
HAA Vl RAN s’l’,H««.-lcs«l’l«; lIV-Xl) Yl UAR KIND
sAs Bnos.
III-LIABLE and UP-T()-DATE
Leather and Rubber
FOOTWEAR
sHOE REPAlRlNc
JZWZM Es
W
sksbeuhavm
Mienokksxixmtrilcx Ler..:.m.15ftmsd(
Nr. 27 anbesates Mkmrenende Ame
rikcmeus proz-te Pckrksixkc sra 1 M
pr. Zeug Udmasktet Kissen til sü
Iiae Prim
. Zend osJ Nat-net og
r t Abt-essen poa ti cllet fle
ri- nf Tore-:- Venner, til
hoilke ni vil sende en Katalog, og vi
fkal sendeDcm absolut frit et Kopf af
Buffalo Vill’s Adveatntks.
J. V. LDACUUAN s solc.
WIL
For Stig.
120 Aues Land w Nil jra Or
lcans i Kittessn Ed, Minn. for 539
per Arte, 85 per Arke Kuntant. Dei
svrige paa 8 Aar-s Afbcstaling om
snskes. Tilfktiv
V. G. J o b use n. Selma, Tal.
Julckvad.
Sange, Dialoger og kliecitationet
for Julettwfester, samlet as Prof.
J· L. Nydahl vg udkommen paa den
norer Frikirkes Forlag.
16 Siders Pamflet. Pris per Ef
semplar 5 Cents, per Dusin 50 Ets
Dnifh Luth. Publ. Hause,
Buch-, Nein-.
Estcrlysning. I
llndettegncsde snsker at komme i
Forbindelse med sine Zofkende:
Marie Christi-m Edelina Ismen
sen, Anina Jørgina Jorgrnfcm An
ders Jst-gen Jsrgrnsem Johanna
Motian Jsrgcnsm
Sidst hun harte fm dem for ca.
15 Aar siden var de alle i Tan
mark.
Mann Rasmiae Jtrqenfem
Blair,Neb1-. U I ..A
tAdic dette Blads Kontor.
Citizeng Stute Bank.
Gatancisond III-Wo Alm. Vantvunemink
Penge kamt-s paa Lunt- og LI-. Irr·
Unvisuiaget paa Penge for Jud- og Udlsnk
mlges til Tag-us biucgste Kurs-.
F. h sammer I. Agnus-seu
srcf idem strerctiideuL
D. Z. Raimund Teil-seh
UPDlKE PRlDE
dick-Ils
Instit-IMPLI
0. GILZZRTSBN,
Ekclustvo Ase-it tot Blatt
III Linn-Geh I
Dei hauste Bibellelstabs Udssvts
paa Jndiapapir med ny Sonst-Mist
cf det ngc chtumente, indlmndeu I
Mond ipectclx for oo c aus-;
blldt Overfaldsbind. En smdeled
elegant og holt-bat Vog.
P k i I 83.0(I
Dstiils Luth. Publ. Qui-,
Blase, Rebp.
VIII II fuss·
IXPIIIIICI
PATENTS
fis-v- sun
cum-s
constam- se.
»Im-s nimmt s statt-I- sts-I assoku Inn III-i
I mgzlefoktFnsIua o f obs-non im wogte-sQ
If
’ not-s sutocl wascsatfuflsM on Ists-sm
lI
cito- Ist-un I- äus
I Pstsnu Was kmt oXII Inm- k II
l met-u Ica. III-Hom- Itth Int
k cIIIIIIc IIIIIcIIcIIII.
» III-M such Ists-It
PI Col-non ot miRo.1.u-M;-slirsumsts
IIII LIMITEng
M
Fuht cckU;«--IS-x k
H!.Al«. BERLIN-«
HVHckP iCantsxfk-... u- Ums-»s- ! .-0
— lspymks -. . I«
III-us ishr-L» . . . TM
— for-« y» . » .. -- »u
llavns . ., . « - IF
Its-( « -— »P
Byk . .. JE
svin ... .. . TM
säul Tll ONALPFs
Studv OZUUC conside MULU JUZ
( nun ·- Fckdecs .. » ..... Hin-TM
svln ..« . 750--77b
(,«Ill(«AGU
Ave-cle- 8V. Nk.zk1-ksl — ----- .94 — .06
Ave-le- ssp. Nr 2-1()r(1. — — —- 1-01«l.01
lisvkcs.v-li. FULL ————— « —- —- Iö - M
blas- - - -— ---- « »- «—— «
Stude tclmice cost-serv —- — — —04 50 ——7.00
Zkln --- —-———---- -—-» - 7.75—7.N
Hiv »O Lostjghed til at ovhks
Devise Mem um wer billige Pri
W Ian Tom-ver. Tøgpupin Rot-.
(·(-,mt«nt-8t(«n. kurtsugt alt hvkul dot
henliorok til liygningsmutekmla
crequ Lumhek s- cmäa co.
che Jlkmli Hat-Masse
Den umste- og meist unser-o lieu
kksmlmndell Washington county sit
tun sit-I lnkod 1 store Panto- os Is
dekfor Spuke Dem Pan-te pu- allo Aktis
lot i Ilukdwako.
che Blan- national sent
U. s. Damm-may
Aus-»am- siq med alt heim-read
til Bankkorrietnjnngocl Bei-Instin
ug sie-atemlos Frist-L
c. A. SCHMIDT, casbietx
»1«Altk. Nie-m
mom ts- Imku hern- elln
Baums-many Beste-dump
-k11!ie:, Hak, m, hell Ost,
Ochse-its aller after setsln
.—--— usi sub tsiai
W bäte-alte pries-Hi « n b
saudsskllsssz
m u u n :- IIII
MIN WWMME
»stat- os Kultokkuyink
Oft-I II ssv sitzt sysatpksssurhn
spli- Ilsss Iul los-es psu Lise- tu Dsssip
billlcsus Pius-.
Lsd stskfls the Ovstsshz pss List-«
Thoae s- Famberg
Z
.
.
toter est lulihsuknsll i l- » sl II -
dls II lslHNchAsL ’l.NV RZRC .
MA «HkMATBklAl-lc. lNDLÆ · .
NING as VARMHAPPANATSI. .
fisc- is W - W. :
.
Ist-Ane. Ists-za
soOOOOOOIOIOOOOOOOOOOOOOOI
DR. c. R. MEAD.
DENTIST.
soc-as III disle sollst-It
« Its-os
JRMES H. PLRTZ
Im Inst-. las Um D
lsWIcs
Ase-n so- 5 Dsm sillpallaier.tiskiblsackt
den Jan-se Lin e ok llsmduksllatem
IIIAIY M W III.
sitt-subsumi- tll sitt-III
For-do Klasse- Vskst til kl
mollso Prisok Stdn List-.
samt-Ein öd Don-Anm
: tin-a Dkko t —A«ts-r : ·
VI losko- su pas Kam-st.
J. W. Muyleoo.
W Wsstss MS
t Obs« qusgfciå N
III-Sind IMIO