Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 30, 1910, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    M«--x«ks
Hönderjglland
Des findetjydske Krise. Moders
solch af ö. Dec. sit-wen
Det af Vcelgerforeningen nedjatte
studvalg forhandlede i Lor
U med Rigsdagsmand H. P.
Mer om at modtage Gouvalg.
Mandlingerne forte endnu ikte
Itkendeligt Resultat, men vil bli
Ie fortsat.
— Bette er alt, hoad der foreligs
sc om Stillingen; men man synes
stlletil Linierne at kunne lasse, at
ist et Haab om at opnaa et til
fpedsftillende Resultat med det førs
se
Isslutniug ,Hejmdal« as 7. Dec«
Mr saa oidere: Y
,-Det har viftnok overrasket man-»
Ie. at Rigsdagsmand H. P. Hans
iea nu alligevel har opgiuct sin
Iodstond og erklærede 5i.·1 villig til
It modtage Genvalg. -
Fortlaringen ligger ämidlertid i
den tilfpidfede Situation
Efter at Oppositionens Forføg
Im at finde en Kaudidat var glips
It og et Forslag mu, at Tilsynsfk
mdets Medlemmer frivillig ikulde
Iedlægge deres L!Zandater, var ble
Un afvift, var Ztillingen blos-en me
It aluorlig. Fra flere Zider var
set alle-rede qfort Skrjdt til at from
Isinge en ekstraordinær Generalfors
haling med dervaa følgende
Mgsvis Opløsning af Tilfnnsraas
Ist gennem en Etatutasndring. Zette
Iilde uundgaaeligt have affødt volds
staune indbyrdes Lampe, først paa
seneralforsamlingen, senkte paa
Wøderne og maaske have kun
It fsre til en Sprckngning af Verl
sufoteningm
llnder Jndtrytket yeraf søltedmgizi
Mmand H. P. Hanssen sig for
Iligiet til atter at træde til, og med
Dr Selvovervindelfe erklærede kmn
H rede til at for-handle med nd
Itlget og villig til at modtage Gen
Itlg paa bestemtse Betingelsen
J Lørdags opnaaedes der allerede
stighed om Hovedpunkterne, deri
Iiadt en gensidig Lmercsnskomft
Its-m Redaktsrerne af de fire nord
Wke Blade, og efterat Udvol
IS Jndstilling derefter var blevers
Mletet i Smdags og forelagt
I enkelte Udvalgsmedlemmer iMans
Iss hat de under H. P. Hans
N Ftaværelse i Berlin enftemmigt
Mget det af ham i Forvejen gods
Iadte Udkast i Guar. . I
Vælgerforeningens FællesbesiureH
se vil nu blive sammenkaldt for atz
we Standpunkt til Judiiillingmi
III-it naar det er Flet, kan Zagenj
Umng Tom afgjort, og der oil das
szilsynsraadet blive reitet en Hen- 7
Undelse til Vælgerne.«
— Med Henfyn til Overenstmn
sen mellem Bladene bemasrier
Ent« at der derfra ikke Var nogen’
Ieprcksentant, fom Oeltog iForhands
Uerne Da Bladets politiike Re
Wr for nogen Tid siden blev
idfpurgi, om han var villig til at
Hutte jig til en paatænkt Overensi
Ist, fsvarede han, at det vilde han
U Glcede gøre, da det altid har
Irrt hans Overbevisning, at en
hdcm Ordning vilde bidrage be
Uigt til at hidføre mere tolige
Ub
-· S M Welfr. Den Be
wfki M VII reist fis i hsle Ha
-— Amt swi SMnekroerne,
I filg et Fuhde i »Seit-Idol«
have bragt en Kredsdagsmand til at
fremkotzrme med folgende Udtalels
se: »Om der saa kam Millioner af
Underskrifter, saa vilde der ingen
Hensyn blive taget til dem, da det
er Befolkningen, der jelv hat ønjket
Kroerne. Ja, enlelte Kommuner er
endog Eier af Kkoekne·«
Selv om der skulde voere en en
telt Kredsdagsmand af den Anfkuels
se, saa forventes det dog, at Flertals
let er as en anden Anfkuelfe og føier
fig efter Befolkningens Ønfke, be
mærker det nævnte Blad med Rette
Folketælliugeu. Fra Gram har
»Mm.« tidligere nævnt Godsforstans
derens masrkelige Optrwden i flere
Tilfcelde ved Folkctwllingen med et
Par Ord. Efter hvad der nu med-.
deles hat Godsforftanderen eftek at
have læft Bladets Omtale ladet en
Mund tage omkring til de paaaasls
dende Folk med Tællekortene og i
Ovcresstcsmmelse med de virkelige
Forlmld faaet rettet paa Kortene,
at de vedkommende ika er det ty
5ke Etwa mægtiqe
Hvor ftor Jveren hat Dekret- frem
gaar af, at et Bam, der endan ikkej
kan tale helt rigtigt, var opfort sonst
det tyske Sprog masgtig! Tet maas
i TællerensØfne have været et frem
meligt Varn.
(
Auge-. 100 Aas. m »Im-) 34
Strygmølle fejrede Koncn Dorotea
Vøttchcsr fokleden Daq 100 Aars
Fødfelsdag. De sidfte tre Aar har»
hun været sengeliggende. Hendes
Mand er 12 Aar yngre.
andet Vilstrup. Dunst Seit
lved Kittevalget Vcd Valget af !
Mcnigbedsreprwsentanter her iSog-;
net den 8. Dec. fejrede de fra danjki
Side opftillede Mænd: sorge-Maan
Norre Vilstrup; Ssrcn Zoengjelsi
;strup; Jep Schenebeck, Sonder Vilsj
»ftrup og Mathias Lauesgaard, Kest
strup med 68 mod 58 tyske Stern-i
"mer.
Tonne danfke Valgfejr er et nyt’
Tegn paa, at Tanskheden er i Færdl
med at vaagne i denne af Hiern
metyskerne ftærkt paavirkede Egn. l
Hopttap Soga. Mejetict i Tier-!
ims. Oder 70 Parthavere i Mejeriett
i Djernæs holdt Generalforfamlingl
i Tiernæs Kro Onsdag den 7. Tec.
Aaksreqnskabet balancrwr ifl. »Schl.
G.« med 1531,168 Mk. Tier er le
Veret 2,384,i;02 Bund Masti, kast
net 89,685 Pd Emør og folgt for
1515 Mk. fød Mcklk oa Fløde Til
1 Pund Smør er genuemfnitlig
brugt 2625 Pund Mcelt Smørsi
ret er folgt til en Gennemsnitspris
as 1,27,75 Mk. for Bunde-L Driftss
omkostningerne var TTZW Mark.
kakskuddet til Fordeting Vsk 17-!
000 Mark. :
J det forløbne Negnfkabgaar er
der leveret 200,000 Pund Mælk
mindre, en Leverandsr endog 7us
000 Pund mindre end Aaret i For-l
vejen
Mut-. Nationaldtagteu, fom Kvink
derne her tidligere bar cum-et- er
ved at sue-stünde For et halvt Hun
dredaar fiden var den endnu tem
melig almindelig: men saa blev det
Stic, at Kaptajnekne i Sommer-ti
den tog der-es Huftruek med paa
detes Reisen Derved og maaske vg
saa ad anden Vej kom der andre
Stille, og Moden udefra sit-the stn
Jndfcydelse gcsldende. Esteehqandsen
lagde flete og flere af de unge Kvins
»
j g
der Nationaldragten til Side. Man
ge af de ældre beugte den dog svedi
varendex de var nu engang vante
til den. Forleden døde en as de faa,
der stadig har holdt Hæod over den,
en gammel Kone paa 75 Aar. Ef
ter shende er der kun 6 gamle Koner
tilbage, der beerer den, og of disse
er de to over 80, de fike over 70
Aar. Det vil fes, at det kun er et
Tidsfpergsmaah naar Trauten vil
være forsvunden oa kun hist og her
blioe opbeoaret som en erkelias
hed fra gamle Dage·
Grnmby. Naar et Futtiglcm blinkt
harte. Sendag den 4. Tec. var et
gammelt Fattiglem paa Fattigaari
den i Kaftrup gaaet til Vyen on
kom ikke hjem til Akten, hvad han
fkulde To han heller ikke kom
Mandag Formiddag, blev man uros
lig for den gamle, og man lod da
blasfe Alarm med Brandhornet, Falk
fkuldc saa ud at søge efter hom.
Jmidlertid kom heldigvis den gam
le Mand, uden at der var tilftødt
bam noget, san Efterseqningen kun
de Innres-.
Ssndrkfydfke Marknavur. J en
Artikel om dette Emne skkiner P.
Skourøy blandt andet i ,,cht««lcsniqs
Tidende«: ·
As Etcdnavncnc er Markuavnenc
soc-l nok do paalideligfte Vidnes
byrd om Landets Nationalitet, saa
vist Tom der er nogct i, lwad Erik
Vøgh udtalcr i et Epigran1, at Lan
det det er Vorherkes Bark, menStas
den den er Dort met. Der er more
ægte Folfelighcd i Marknavnenc
end i Bynavnene og større Ældc.
Jan lcrnqc Folkct hak haft fafte
Bouladfen har Trqngcsn til at give
Markt-me Navne uden Tviol været
til Stehe, skønt Marlnavnenes store
Masse vel nok først fremkom efter
Opluksvclsen of Vymarkcsns Fælless
skab.
Medens der er Udsigt til, at -vi
lan faa en Samling af Mart-nan
ne fka Nordslesvig, synes Sydsless
oig at være spærret for os. Der er
en Mand, fom baade hat Lejlighed
og Evner til at samle Navne i Syd
slesvig, og som hat givet mig Løfs
te, og jeg vilde anste, at det vilde
lny op i denne Monds Hukommels
feskifte, for faa vilde han not
finde dette Løfte liggende glemt i
en mtkk Krag.
Derncvst tsr man vel hande, at
den vjdenfkabelige Kommission, som
er nedfat i Kongcsriget til Oplyss
nian as Sie-dumme ogsoa tager
Zydslesviq med, book der trasngess
allerhaardeft til at bline lyst op i
Stednavnene.. Men een Ting maa
vi sige straksr der maa en Mond
denn-d, som kendcr det sonderiyike
Folkemaal paa en Pkik og kan saa
Marknavnencs, som de lyder i Fol
kemunde og ikke i tyfk Forkvakling.
Dei kan vckre vanskeligt not end
da, da Stednavnene i Zydslesvig
allen-de er forkvaklcde i Zolkentunde.
Ten kendte Forfatter af flere Ar
tikler i ,,Sønderjydske Aarbøger«
tand. teol. J· B. Høyer, som des
vcetre er afgaaet ved Døden i dis
se Dage, fortæller, at man i Østers
fjolde kalder en Mark »Bensterfiak
ker«, formentlig en Forvrængning
af ,,Vensterfiaget«, Ageken paa ven
stte Side.
J en Sognekrsnike fammestrds
fra as den ligeledes afdsde Lee
ker Boss i Hufum meddeleö en Del
Markmwne, fom ikke er mete for
kvdklede, end at dete- dcnsse Op
WL
MIIIIIMWI gis-W
Tot-Au Jus-IS vwnws Mond-o
W PWWI
T - « »Holt-L « .M!ubtlke Miit-sp, övek m · Tibekeckl f
W · »k- .·W.-». WWÆ www-T »- 2225 Ich-Is
, Hajimka ist dulv kost. satt- Pkoestt elle- «ovtmk" et til Tobak lmul Mag st- is
st .. us·
HWI mus- est-Zieh- M sk- .
s W »Ist-E n use
, w u to , ounæäwååoprs tu m W M «
JMt ja XVIII-VI sksets was-to M Det lut- qq belasle sum ckek hehoickgk m.
« » S Its-. Des si- okoqomisk hat-t. tqk ask am sage-a whqu Ikks wiss-W
st. Ieic- Ossvgget, wen simpelthea Itzt wellen- Cukmdsn Und-erleben Dei Missg- pg M
us; Ema-»g. vsc sk Tot-s- vickeuskshpnk etlbswckt Or Brug
CMDI U »Es-M 06 W.
Monds-en Saus » lsvet as cket Miste mie, riss, b' llpvomä hats Tod-h Eva-is I übt
—- smcktmsk Bestand-lese soia ey Veld sc n- Wg hat To le og ils-am m saftig Blatt-It san
My muss-»H» M was i Tot-Um- og wies-Ink- ch um sys» » Ists-ask wobst-.
WVÄISEIJ —- De Mk kenn time wärst-ke- IIIIS Mir-n Wahn-en. ellen- vsl De M, It De list
W konnequ dka Tobak Popenbaepn us » smsu Rom If sent, tijkt GowinxesToboltz derse- for
W ckot asn Tobak-IM- mon- Mt ask knickt mck Tab-le i Nackt-ne as tm gravis-»- Art Tobak just som
In its-let Kasse nckvslelesk »in Ihn-Ies- mm knickt o- Mt ones de Uns-M male-ils- Knflebsnnpt Vor-wo dist
selts- » of »Ist-»Ic- i Dei-» Naht-las vss vk fnfspmäe set til est-n fes-mittin- Prsa. F-ssscsndislgessssmkogtmlnet-r
n- bot-alte til alle VIII- of do Poren-de state-I- hvsllconsomhelst Krantitet dess- fnrlsmszsss øf Pssknskptmgisn
Z cont- ERST-en
cOMsllÄCBI sW M Mkdsss BBVSTE TYGGEsTOBAK
Mem sum-«- coupw. D-» s. 111 nich Ase-u-, M quttz N. Y
kindelse et umiökendelig. Her kan
nwvnes «Bollenthun«, der minder
om Not-ge ,(Tunet), Hesthfveiz Fel
kenboe, Sintlo, Grevclehan, (Grævs
lingh-j), Bat-holt Svinsnaf,Brends
hede, Brendland, Brendtokn, Dørnss
toft, Dørnkamp (Kamp er Mark),
EgernkobbeL Grceskasy Lieskær,Ve
stecken-, Skovskamp, paaTyskSchauss
kamp, Rodvang, Østekgaard Gam
melland, Klint, Lceklint, Kielfchist
(Kileskift), Lund Mattsiek, Matt
weg, kommcr fra Mode, et gam
melt dansk Ord, Toigab. Der er
dem-est Witwen Bedenk-, det vil
sige Skovbælh Trav, det vil fige
Mose, endoideke Winnert, Wyndes
rath, Winderh Windcradt, Winde
rnth, alle samtnen Ziednavne paa
.,rød«, dist vil fige ryddet Skov Her
i Nordflesiivig mi, roy, ryd, jcevns
for Gasseryd, et Krat mellem Aner
sfov og Vetlerup kaldtes »O Ryd«,
rndvidcrc Vejftruproi. Gaardcn Roj
ved Møgeltøndcr, Nosager (Noagc-r,
))iaadaa(sr), ow. Mit eget Nat-m
Stamm ikke at foralemmc J
Hnordan man tnmler mcd de
danskcs Etedna:1ms, kan man faa
et March-am ocsd at lasse, lwad
man hat malet paa den førfte Bro
paa Vojen fra Nørkasr ad Zasd til.
Der staat ,,Täalonbriirkc«. J Fol
kemunde lyder Nat-net fom Ton
11mdbro, mcn naar man faa vcd, at
Enaene ved Strømmcn Paa det Zted
kalchss »a« Tavleng«,—saa ch man
chfekx Mcn hvad bar Tyskerne
caontlia tasnkt sia ved »Tijolon«?
Vistnok inacntina
Alberta, (5anqda.
(Fortsat fra Side 3.)
Jngen tilrejsende behøver mere
at sequ dni Vejledninn on Tag over
ssovedeh tbi vi er alle beredvillige
til at yde enhver dette som til at
give paalidelige Oplysning vm
Land og Forhold, hvilken Oplosning
er bnqaet paa Ersariim, sont efter
gannnel Regel niaa respelteres. Tel
te ser vi ingen- as niere sum Beboels
see-Vase Inen deriniod bygges der
stadiq state og smukte nye Hase og
Ztalde Nu har vi en aod lieb
Inandsforretning i vor Midte, samt
en af de bedste bessgte Land
skoler i Alberta, og saa har Ui nu,
Gud viere lovet, en fniuk Ritte,
lwori oi lan samles og fryde og
glæde os ved Gnds Ord og hans
Naademidler. Ja, vi har alle, fom
bor her-, Grund til i Ydtnyghed at
lioje as for Herren med Tat og at
ter Tak for, hvad han har gjort for
o—:s.
Men her er endnn Plads for
inange i vor Roloni. og nu et Ord
i al Venstabelighed til alle J Lands
maend, sont gaar og slider i Vyers
ne, af huilte der sittert er mange,
sont har samlet sig nogle Onndrede
Dollars, men sont itte vil hjælpe
eder langt i Byen, om J bliver ar
bejdsløse eller ndygtige til Arbei
de: thi det er dog ubetinget saalei
des, at en Mand, sotn stal arbei
de for andre, er som et Vcerkth —
naar det bliver sammelt, saa kaltes
det bott, og et nyt anstater i dets
Sted Gaa ud derfra med eders
Berti og hvad J har og faa eder
et StykkeLand en eller andenPlads,
hvor Gut-s Falk bor. Gaa ud fra
al den Syndens Snare, som strng s
hoher sig samtnen i Byerne, og nd
i Guds frie Natur og bliv selviwni
dige Mir-nd og Minder. Aldrig ital
fes glemme at takke Herren for den
Beflutning its-tos
Jeg ital itle her stge iærlig at"
drqu edet hettilx thi der er vel an
dre Pladler, som er lige faa gabe
jeg kender det ikke; men jeg er ikle
bange for at anbefale denne Plads
til nagen, som vil Lage fat og ar
bejde for sit eget Bel.
Her kan libes Land, lom er gebt,
paa gode Petitier endnu; men
det ser ud, som Jembanekompag
nierne svil til at bygge Bauer her
igennem i en nær Fremtid, og iaa
vil Landet jo stige betydeligt i Pris.
Kam nu sher op til vor Kirkeinds
vielse, fom nok bliver first i det
nye Aar
Saa hiertelig Hiler til alle Ven
ner og Landsmænd med Ønsket
om et veliignet Nytaar.
Ebers Den-v Lotsen
q
cum-ims
Tit Judtemisiiwonen
«
Fsr kvitteret, se Köl. Nr 51 ........................ 81742 72
Hutchinsom Minn» fra Mgh ................... : ..... 28. 27
Hutchinfom Minn. ., St Mortens Mgh ved Hutchinson.. 20.00
Ved Nebraska Krebs Fiasseker . ...................... 13.35
Greenwood, Nebr» N. P. Peterjen .. .................. 5.00
Tilsammen. . . .81809.3-l
Til Jndianekmissionen
For loitteret, se Bibl. Nr. 51 .......................... s 637.I)1
Des Moines Ja» Bethesda d. co. lutlI. Vigh ............ 5.00
Neenah, Wis» Niels Pedersen . . .................... 1.00
Haselwood, Minn» fra va. . ........................ 5.00
Weswer Me» Mads Nielsen ...................... 6.00
Farmingtom Minn» fra va ......................... 5.00
Maik- Nebr., Herren-is Procenter . . .................. 2·00
Cedar Falls, Ja» Thomas Christi-usw .................. 1.00
Owatonna, Minn;, Mrs. Fi. M. Larjen ................ 2.00
Tilfammen....s 66301
TilJapanmissionen
Før Witten-t, sc Kbl Ni 51 .......................... 82658 25
TesJ Moine5, Ja» Vetlwc da d ev. lutb Mgh ............ 5«()0
Kot-nah Wiss , Nicls Betkwxiuk ........................ 1.00
Oazcslwood Minn» frcI dwf. . . ...................... 5·00
Fortidalc, Cal.: Mifsz Anna Cl)riftianfen, Frederick Jakob
50I1, hin-r 50c til en stirle .......................... 1.()()
PlniIIUicIn, Nein-» Vctlmnia TlIiIIhT Zøndagsskole ........ 3.00
Blau, Uean :.’l M ørf til en siiikks .................... 5.00
Audubon Ja» Onerikud fra Hcdningemissioni mode i Eben
ezer Mgl). .................................. 42.6(,)
Zitpcrior Wiss , fra de mme til en Ufrke ................ 10.0()
Luci, Wis» St. Peters Mghs. Fins. .................... 5.00
Luci, Wiss» St. Prtcsrs Mle).s Ungdomsforening til en
Fiirko . . . ...................................... 25.III)
Plain Nebr» Herren-I Procontcr’. .................... 2.()0
Cedhr Fall-T Ja» Thomas Christenfcn . ................ 1.0«
Neenah. Wis» Vor Frcliersrs Acad-äs. E. Z. Missionsforening REF
J Tilfmmnen.. .817I;9.10
Til Mormonmissionen.
Før kvitteret, se Kbl Nr 51 ........................ s 880.22
Des Moines, Ja» Betbcssida d. cv.-luth. Mgh ............ 5.00
Nemah, Wis» Nicle Pederscsn . ...................... 1·00
.L·Iazelil)ood, Minn» fra va» . ........................ 5·00
FarmingtoI1, Minn., jr"a Kof. ........................ 5.00
Ferndale, Cal» Miss Anna Christiansen . .............. .50
Plainview, Nebr» Bethania MglIs Kof· ................ 10.00
Blaik, Nebr., HerrenåProcentcr . ............. « ...... 2.00
Tilsammen. . . .S 408.72
Til Lærekl-n.
Fsk Witten-L se Köl. Nr. 51 ........................ s 570,99
Weftbrook, Me» fra Ton jørftc d. en.-lutl). qu .........
Praha, Nebr» Jnunanncls Mgl).: H. E. Andern-m Cletus
Andersen hver 81.50; J. M. Watt, Andrcw Andern-m
H, P. Clauscn hvek Pl ............... : ............
Ferndale, Cal» Vor Frclscsrs Mghå Fins. sm; Anna Chri
stionscn Z: Sophia Vonniksem slathrina Jacobsem Hele
ne Anderer, en unævnt hoc-r sl ; Anna Olsen 50c ......
Drum, Nebr» fra Ormn Mgh.: Cl)as. Haufen, Rudolf
Andersen hver 81.50:«Petet Christenfen, Este-n Rats-mus
sen.l)ver BL; J.C. Sprenfem Martin Aagesen, Ecik An
derjen, Chr. L. Poulsen, Christian Bendtsen, H. J. Han
sen, S. G. Millek, P. M. Toft, J. P. Andersen hver SI;
Jens Sørensen 50c . . . ..........................
Brush, Colo» R. Rasmussen, B. M. Madsen, Henky Gran
ften, Rev. J. Th· Land hver BL; L. A. Lotsen, Peter
Madsen hver 81 . . . . ............................
Cushing, Wis» Laketown Mgl)·: N. P. Pedersm J. Sørens
sen, Anders Jensem Peter Ftederiksem C. J. Askov,
Thos. Haufen, C. P. Branl)olt, J. T. Johnfem Jeppe
Pedcksen, H. P. Lotsen, Rufe-muss Jenseit, H. A. Hause,
C. Christensen, A. P. Christenfe11, Walter Leu-sein P. H.
Petekfem Ole Fredcriksem Lan Hausen, Hans J. San
by, Niels Jensem Ole P. Hauftruu sen-J Weder-sen
Hans Pedeksen hver.sl : Henry Jenjem Jens M. Jenseit,
Thomas Christenfen, J. P."Vrcnlwlt, Ole P. Olfcn
hver siölk Christian Oørlnx Christen Christensen, S.
Spannen John Hort-y, Lars Pederfem C. C. Land, Jull
Lotsen, Karl J. Sonbo, Mary Torgeson, F. erdekils
son, Christ Sanft-n, Oenku Zarenfem Peter Tshomsen
hvkr 5l)c; Christen Jcnfcsn 75c ......................
Oyens, Ja» fta Mal» H. C. Andersm C. P. Kloster-, Pe
ter Jverjem Estild Hat-br, T. siloficy A. Kloster, J. P.
Lotsen hver PL; Jst-gen Jul)l, S. H. Larfm John An
derfem Johannes Andersen, Martinus Nielfen, Johan
nes JuhL H. P. Mortcsnsem A. Petersen hoer st; Ma
rius Sloth, M. Rasnmsfem Mut-ins Lotsen, Rasmus
Siim vhin-r 50c ..................................
Blair, »Mehr« Herrcns Procentcr ......................
. 53.00
6.00
16.50
10.00
37.75
21,l)0
2.00
Tilfammen. . . .s 737.74
Til labendeUdgifter.
Ftr kvitteret, se Kbl·-Nk. 51 .......................... s 49.05
Wem-roch Me., fra Den forste donske ev.-luth. Mgh ...... -.
Praha, Nebr» Jmmanucls Mth J. M. Watt, P. Han
sen, Mrs. Egidia Hausen hver 50c ...................
Oyens, Ja» fra Mgsh.: H. C. Andersen, C. P. Kloster-, Pe
ter Jversen, Wild Haahty T. Kloster, A. Kloster hver
st; Marias Statt-, M.Rasmusfen, MariUSLarlem Ras
mus Siim, J· P. Las-few Jsrgen Zahl, S. H. Lassen,
Johannes Widerer- H. P. Mattener hver 50c; A· Pe
terer 75c, · · « . ................................
8.30
l.50
Tiliammen»..s 70.10
Til Alderdomshjem
Ftr kvitteret fe KbL Nr. 17 .......................... s 1050
Verntillion, E. Tak» Mrå N. J. Etcvhenson ............ 1.00
Tilsammen. . . .s 11»5()
Tit Samfundets Stett-· ·
Farwitteret,seKbl.Nk.1s-ss 35.0()
Ehicaao, Jll.,· Golgatha Maine-. wa ................... 10·00
Tilsammen- - - Es 4500
Fredag d. 23. December Ism-. M a re u s B cc f,
Lass. for »D. spre. d. ev.-l. Wirte i Am«
Tit Monds-um
Wisconsin Krebs
Si Ofo til Kredswissionen fra vor Frellers Mgh., Racinr. .850.00
Operskud ved Medömsdet i Krnolha .................... 87.63
Emanuels Mgh., Racine . . ............................ Iszso
Et Offer optaget i Emanuels Mah. .................... Epo
Shennington . . . . .................... · .............. 2 so
Et Offer optaget i Lazakus Mgh., Poy Sippt .............. 2120
Et foer optaget i Bethel Mgh., Saxville ................ 12,60
Et Offer optaget i Vor Frelfers Mah-. Waupaca .......... 23·89
Et Offer optaget i Vor Frelsers Mgh., Neenah ............ 34.00
Overskud fra Helligaands Forening, Negaunee, Mich. . . hoc
J alt· ...8269.52
Med Tat kvitteret
Anton Nietlen, M. for M. M.