Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 30, 1910, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    « « A
· von-Imm"
is the
Only sBMlsWEEKLY
DANtsH NEWSPAPEE
lsDuhlished in U. S.;A.
le is ownmä by
sun- Umsnxn tmmski Ev.
t.1«rn. unmen«
unt m kmhlishsd by
Dan. Luth. Publ. Hause,
Blau-. Nebr.
«
MW MW IWIWW
Musketen.
i ..l)anslmen"e1
et det eneste hauste Blas
i Amerika, der udqm
to singe
om use-s l«
nsgwes If
"'-» l«f«. »s. »s—
mut- Its-us
IIIIKIIU ein-I
Er- pts sitt-—
J
103 » .,
-.
-
Nackt-cela issreoag den 30. December 2910.
» « " «1’9.·"Ä.Tl"kgsz—
Iiokl Bunds Zwer
En chtsrdel af Land-cis Befolkning
bot i 50 faadanur.
50 Byck lka 100,000 Jndbyggcte
cllcr der-mein 178 Byer hat
25,()00 til 1()0,000.
Lxsniningtmh 27. Tec. —- Jføls
gi- sxdstxs Zolkctaslliug cr der i De
For-euch Etater 50 Buch sum har
1«·I,W« Judbyggere huer ellcr der
omst Den-J Bcsfolkning er tilsmns
nwn"2«,::«;).,m.·, altsaa over en
Fund-del of der hole Lands Befolki
ning. J 1890 — to Aortier siden
hat-de bis-Jü- Byer itkc ftort over
halvt san stor en Folkcmasngdth nom
lig 11,()()(),00t)· J Tiaarcst »Hu
Junos var Tilocrkften m. l Llsillio
not-, m i dct sidstc Tiaur lmr dcsn
vcrm nmkring cn halo Million om
Aal-et —- J 1890 var der tun 36
Bock, der havde over 1()(),()u» Jud
bszgere. Siden er U andre Vyer
vokset op til dette Maul.
Her folge-r jaa j alfabetift Orden
de ZU Stockwer
Allmm). N. Y. .......... 10(),253
Atlantic, Ma, . . . . . . . 151889
Baltimom Md. . . . .. . 358,--18·3
Birmingham, Ala ...... MASSI
Bost0u, Mass ........ t-·«"(),585
Vridgcport, Conn. . . . . . . Ins-Syst
Busfalo, N. Y. ...... 123,715
Tau-bride Mass. ...... 161,839
Chicaqa Jll. ........ 2,185,283
Cincinnati, Ohio ...... 364,-163
Clcvcland, Ohio ........ 560,(')6:3
Columbus, Ohio ........ 181,518
Danton, Ohio .......... 116,577
Donner, Colo. .......... 213,381
Demut Mich. .......... 4ii5,766
Fall Ritzen Mass. 119,295
Grund Napids, Mich. 112,571
Jndiattapolis, Ind. 23:3,650
Jersey City, N. J. 267,779
Kansas City, Mo. ...... 2-18,381
Los Angeleg» Cal. ...... 319,l98
Louisvilch W. .. ...... 229,928
Lowell, Masf .......... 106,:2!«
Mempdis, Tenn. . . . . . . MUUZ
Milwaukee, Wis. ...... :37:3,857
Mitktieapoli5, Minn. 301,1()8
Nafhville, Tenn. ........ 110,:361
Rentakt N. J; ........ 3-17,469
New Hauptt, Conn. ...... 1:3:k,6()5.
New Ali-aus« La. ...... WHAT-J
New York City ...... s,7(5(;,8:i53
Oakland, Cal. ........ IZUJTl
Omahc1, Nebr· ........ 121,US«5
Paterfom N. J. ........ 125,6()t)
Philadelpbia, Pa. l,519,0()8
Pittsburg, Pa. .. ...... 53:3,W5
Poktland, Ore, ........ 207,214
Providcncc, R. J. ...... 221,326
Nichmond, Va. ........ 127,628
Rochester, N. Y». 218,149
St. Louis, Mo· ........ 687,029
St. M, Minn. ...... 214,744
Sen Beweises-, Cal. 416,912·
Schutt-m Pa. ........ 129,867—
See-Mc Wash. ........ 287,194
spokanr. Wust-. ........ 104,402
Spracuh N. Y. ........ 137,249
Toledm Ohio... .. 168,497
Washington, D· C. 331,069
Verrenkt-, Musi. ...... 145,986
Befolkningens Vætft det fidste Ti
aar i disfe Storbyer varierer fra
6.5 Procent i Albany, N. Y» til
245.4 Procent i Birmingham, Ala
bama· Sidftnævnte By hat i det
sidste Tiaar haft en mærkeligere
Betst-end nogen anden By i Lan
det. Den er gaaet forlii 17 andre
Vyer og ck nu med Henkin til
Iolkemængch den »17. i Rækten.
19 Byer har nu«over en Fferdcdcl
Million hver.,.For ti Aap fiden var
der kun 15. Sidcn er Los Anaeles,
Talif.: rllkinmsapoliT Minn.; Jer
sey City, N. J» og Newark, N. J.,
kommen til. --- Der er, foruden de
net-nie Byer, 178 andre, fom hat«
fra 25,000 til 100,000 hver. —
De ti ststste Byer i Verden er
Monde
London (talt19()9) 7,-1:39,7-10
New York (191()) « -,,4766833
Paris (19()0 « 2,763, 393
Tokio (1908) 2,18(;,o7 k
Ehimgo (1s««) 2,185,283
« Berlin - usmsj 2,101,9:33
Wien rinnt-) 2,085,888
St. Petersborg Cum-D 1,i;78,m«)
Philadelphia (15)10) 1,519,0()8
Moskow UWU 1,:359,2:')I
Japans Forhold
til Kristendommen.
»Skal Japans- Folk have en nd
,11ors.te·-:Uc’okal,ellet skal det have
virkelia Kreises-« er et Spørggmaal
du attu og atter vendcr tjlbagc i
LIZiIfionasrcrnes Bitt-Ue »Na er den
bewiligc Tid, nu er Frclscns Tasc«
Tor or nmtme Vidncssbyrd mu,
at den nasrvasrcsnde Tid er kritijk
for Japan.
Greis Okuma udtalte for nylig:
»Japan hungker eftcr moralsk og
roligiøs Vejledning. Det, hvorpaa
det komme-: an, er at give det den
Jude, det trwngcr til. Skønt jeg
ikke folv er en Kriftem har jeg mod
taget ftor Hjælp fra Kristendoms
mens Side.«
»F Japan,« bentasrker en anden
Ztatsmand, »betragter man nu
Wistcndotnmen socn en meget ftor
moralsk Trivkraft i det nationale
Liv.«
Japans Fremskridt og Udvits
ling,« ndtaler et Medlem af det
japanske Parlament, »sfyldes for en
Istor Del den Jndflydelse, der er
Høvet af Missionærerne i den riatige
iRetning den Gang da Japan be
ayndte at ftudere Udlandet.«
Hvordan Kristendommen praedii
fes af den indfødte Prædikanter,
set man af folgende Ytrina fra en
af disse: ,.-«Zvad vi maa prædike,
er Kristtts, den lenende Ninus-, den
menneffblevne Kristtts, den korsfws
ftede mistnsx den døde on beakavede
mistus, den ovstandne Kriftus, den
levende Nishi-L Japans eneer
Haab.«
E n Socialdemokrat
om vort Land.
nat-i Liebinecit hat« qjort ethus
requisrejse Heuncm uort Land Jg
inn- uner imisengijertct not« til i Sau
Mantis-tu at Here Summen uf si
ne Erfaritmer up.
»Hu-g er her i lldimidet bit-Den
ian Pan-int, m im laanests eiter at
fonuuc tilbage til Tyffland. Der gi
ves Lande-, der hat« en friere For
fatniim end Tyikland. men de bar
endnu iike faaet manqu as de Leise-,
iom vi hat faaet.«
Hmi havde hart om milevide
Stein-, om et Feld i hvilket alle var
Konger. men Virtelighcdeu havde
bittert skuffet hom. Da han var
kommen forbi Frihedsstatuen i New
Yorts Hat-In var hans ftønne Drøm
for-di
Den amerikanfke Frihed blev op
slugt af Kapitalismen og var kun et
tomt Ord, tun Humbug.
Man ubnyttede i Amerika paa
den ikammeligfie Maode Berns Ar
beide.
Man hsrte laa meget om de hsje
amerikanfke Lsnninger. Lønningers
ne var imidlertid nutildags ikke
synderlig htjere i Amerika end i
Tyskland, i Tyfkland var de i Sti
gen, i Amerika i Daim
J—Tyskland stod Monarkiet, i A
merika Demnkkatiet kun Paa Pa
piret; begge Lande var i Birkeligs
heben kun i Kapitalismens Magi.
Dei er ikke lau vanskecigt for en
indbildt Stormand at udtale iig
siort om et Land eftef at have
gjort en Snaktur igennem det. Eu
ropæerne maa gIre noget » for at
kunne mene iig foran ot.
Aldrich benytter fignf
den høje Told.
San· Franciszscm Cal» 29. Dec.
« Fontincntal Rubber Conipam),
sont kontrollcreizs af Senator Nelion
W. Aldrich og er en Tel af »Unjt
ed Ernte-J Rubin-r Coinpany«, har
staffet sig swntrol over fire af de
itørite kiinbbepPlantager i Malais
statt-kne. ;
Moddechlscsn berom bloo ginet afj
Peter Archibald (8«n·inuss3, der sic»
sims Optysningcr im Zingapoore.
Don fixier, at Aldrichiinompminieti
planlcknacr en Ildnidelfc af sit·l
Marked til Europa i Ln of Onfcll
Juni-J Toldnmr. I
Malaiorms Vrodncmr nasiteni
Hulvdisltsn ai den Ninbber Verden
for-bringen ou fam Selfknbcst Kon
trollcn ber, vil den Mrc dist af med
de lwlgiike Anlcm, fom har dercsl
Kildcr i Konso. Trnftcn vil beregi
ne fig en qod Priss i De Forenede
Stater og være i Stand til at sasls
Ac- iaa billigt i Europa, at For
rctningcrnis i den qamle Bei-den ikke
kan ontage Konkurrencen
Tjenostepigernes
Faaforening
Et. Louis, Mo., 29. Dec. s— - En
chsncsftscspiarrs anforcninq ist« Los
nitmen of den Vanfkelithd, fom
amerikanisc- Fwinder er ftillet one-»t
for, siqer J. M. Rubinow of De
Forscnede Staters Handels- og Ar
bejdsdepariement. Hatt 'kundgjorde
sin Mening i en Afbandlinq, som
lcrstes i Gaar i Mødet af Amcsrimn
lSome Economics Assopiation Her
befkrivos Forkmldeno i de Abs-nass
siacs Ojem fom tilhørende Middrl
tilde-ren.
Tor var ifølae Mr. Nubinmv, i»
1910 ca. 1,-160,000 Hustjenere i;
Landet. Vidcre Var der 107,000 Op«
vortere, 156,000 Husboldere, 325,
000 »Laundresfc-Z« og 100,000
»untrained Nurfes«, ialt 2,146,
000 Menncsfken fom hat-de deres
Levebrød af« Husboldnina. Dette
Tal er flere Gange ftørre end de
omanifercde Mincarbvfdcres.
Forfattercn as Jndlægqet siqer,
at Frwntidcsns chsner-11nion svil
forlanqe oq fcm en rimoliq Lønsss
overisnskonth beffcmt Arbeits-BUT
Søndaqsbvile on vil frcmtningcs For
bcdritmvr i Ksøkkencme
En Anarkistrede
i London.
s www
L London, ZU Toc. - Mode-III Po
plitict i Haar var poa Sagt rftcr
,dc Mit-nd, som drasths tre Politibcs
tjente den 16. December, opdaacdc
vdet i Gold Street Etwa-ev ct Op
lag as Vaaben vg» Sprwngstoffer,
som benyttes til Forarbejdelfc of
Bomben Hufet hat i ni Mauneder
,-været beboct af en af Mordern0, som
tilfældiq blev skudt og dræbt af
sine Kammerater under Klumpen
med Politiet i Houndsditch Den ds
de Tyv er genkendt som en Russer
ocd Navn Morountfett. De fundne
Sager bestod af 600 Patronek, 150
Mau«ferkugler, en hel Del Nitros
iglycerin og andre Sprængftoffer
lforuden felere anatkistijle Smaas
skriftekx
Lovet ikkk at bande·
Cedar Rapids, Ja» 29. Dec. «
Da Wolken flog 12 i Nat, reiste
300 Frimurere fig fraset Bankets
bord her i Cedar Napids og aflagde
dist Løfte, at de aldrig mere vilde
bande. Lsftet blev aflagt pas For
slag af Grund Muster Frederick
Craig af Des Moines, som var
Æresgæft og Aftenens Taler.
Blandedc Mcddclelscn
Fra West Union, Ohio, bereut-T
at over eet Hundrcdcs Masnd sit-emi
mcsse ind i Netssalen i Onsdagsz og
crfiæredc jig skyldige i at have folgt
den-H Ztismmet De var nenclig nf
Tonmieren bleurt trnet nie-d Atmen
dclse af Sonsan Etrcttghexx lwis de
vcntedc med at bekei1dc«
f
:I.1k’r·J. anry Bollory en fromm
mande ZanItJnmndLs Wistru i New
York, var eneste Passager Paa« LI
nieschst »Vaderlmu-«, jom afiisjlcs
de im Ner York i Ot1sdazs. Lmn
havde 150 Bemer og Tjencsrindcr
mod til at ommrte hende og et Mu:
sikknrps til at spille for l)ende.
.
Vlugaaende Ordsnnscr cllcr »Entw
ker« i Konqrcssens Repmssentants
huH fnreslaar John Zharp Wil
lfmnsry tidlichsro Minoritetsstschr i
Hujct og nu valgt Senator fra Mis
sissippi, en Reform, som gaar ud
paa, at Fornmnden skal vasrc en
upartifk Mand, og han skal fun nas
re mwsiderende Embedsmand. Sau
kan baadc Majoritet og Minoritet
have- hvor jin ,,Floor Leader«.
Neddet i Pengefkabet Fra We
ston, Va., vielbes, at Shcriffen og
lmnss ijlpcre lukkcdc Negeren Win.
Furliy indc i Ekspreslompagniets
Penaefkab for at beskytte ham imod
ep Pøbelhob, som lmefkyldte ham for
Voldtægt og Mordforspa mod en
rig Farmardatter. Pøbelen flog
baade Vinduer og Døre ind, men
det lyktedes dem ikke at komme til
Pcugpskabet Der bercttes intet om
lldfaldct, men Sheriffen og hans
Masnd satte dort-s Haab til Ankomi
ften af en Militsftnrke
.
Japanerne paa Pl)ilim)inerne. Det
bereite-s fra Manila, at tilbagetræs
dende Generalnmior Tuvall ved mi
litasre Agcsntcn ftøttct af Politict,
bar ladet ecn japansk Butit ou fleu
japanka Onfc gemiemføge for at
findt- Eksplofimsr. Søqninqen lodte
ikke til andcst end at fmnkaldc Op
l)idft-lfe i den jkwatkskc sioloui. Im
»Washington nieldes3, at General Dus
vall ingen Justruks i saa Hknseisni
de lmr modtaqot drrsrm oq man er
tillsøjelin til at memh at Raubins
nimusn lmr Dasrot almindcliq og
ittts færlin rettot mod Januar-me og
at Gent-rat Duvall bar lmndlet sam
tnen tut-d de ciuile Autoritctcsr. Jn
qen maa uden Tilladclsc bære Baa
bon
-
Postineftcr H. M. Weils- i Croto
Ncsbr» endto folv sit Lin i Tirsdags·
To Juspektørtsr havde fundit at
lian hyredc en Assistent niere, end
han havde Loo til. En faadan Ve
jkyldning kunde han ikkcs taale. Han
havch været Statsienator, Borg
nusster, Medlem afSkolemadeQAuisi
udgiver, Kommandør af »Es-Island
Post, GrandArmy of the Nessusij
og en lebende Frimurer. Hmt var
en dngtia Taler ved offentlige Lei
liabcder, oa blandt Journalister var
han agtetjom en dyatig Skribent.
—- Stakkels Mund —- han havde
faa meget at være ftolt af: hatt
manalede kun det, der kunde yds
umae hum.
siinefisk Kabinet.
Petitm, M. -Dcc. « Troncsns
Nasgtclie af øjcblikkeliqc at skabe et
Ministerium med Anivar for Natio
nalforiamlinqcn og af ftraks at sam
nusnkalde et almindoligt Parlament
fnlates i Gaar af et Edikt, der uds
indes som en Henvendekie til Fol
Aket om at forderede sig paa Oprets
telsen af et konstitutionelt Kabi
net.
s
York-eh ruudts
Befolkningesn paa Leu Madera
modsættcr fig alle Forboldidreglcr
mod Molcmenss lldbrcdulfe.
.
J Midi; Hiofb stotscstantinopel
hat« man fundct LW Histor, der
indeholder hemmelige Berctninger
fra Abdul Hamidsz f)iegi1nente.
Den bulgarike Friskareførcr Apo
stol er blencn skudt i Nasrheden af
xiumnnony da han flygtede for Tyr
form-.
I
En Automobilonmibus kørte Sem
dcm den 11. Tec. ind part Fortovet
i Ncsgsnt Ztrcsct i London, dræbte
3 Menncskcr og knustc 8 chjlglas
ruder.
.L«au;-u1«:sministen-n i Frankrig
lovede den 12. Dec. i Deputeretkams
rot at ovcrocje 1U31Uighcderncs for
et Forbud mod Terminssuekulatiw
nor i Kasse-.
Professor Fridtjof Nonsen bar
til norfk »:lI(’orgenbladet« ndtalt sig
nie-net kritisk om et Foredrag, Pro
fessor Finnur Jonsfon holdt den
III Dec. i det kgl. nordiske Old
fkriftsfelskab.
.
Sagen mod France. Lisfabom
19. December Appellationsretten
har enftcnnnig frikendt Joao Fran
co on de øurige Medlemmer af haus-;
Ministerium on beftemt, at. Arme-«
sticn oafaa jkal omfatte dem. De
mod dem reiste Veskyltninger er
klæres for bemdningsløse
; .
v Baum-eben Nøoerbande. Berlin,
14. Dec. Til ,,Localanz.« telegrafei
res fra Kietm Politiet har arreftes
ret en Naverbande paa 40 Perso
ner, der bar benaaet henved en
Snes Romnord. J en Halt-, sont
Banden belmode, fandt man en
Mcenqde Gevwrer, Revolvere Am
mnnitinn on fnlfke Pass.
I
Rnsfifke Underføaelser. Det rus
fiske Senat lmr vedtnqet at nnlasqi
ne Jan Inod den tidligere Etat-Alm
vedsnmnd i Alt Moskom Neinbot,
on mod bnnsks Jldfoinh Oberst Komi
koff for Einbedsforbrydelfen
Senntor Gattin, pan lwis For
anledninq Sagen er reist, hat sam
tidig ladet foretage en Husunders
spaelfe hos den tyske Fabrikejer
Spabn, der er Leverandør til den
russiske Heerforvaltning. Undersps
gelsen ftaar formentlig i Forbindels
, fe med en Spion·Affære.
» .
d De hollandske Befæftningcr. Hang,
13. Dec. Regerinqen bar tilftillet
Kamrene en Note-, bvori det beto
nes, at det er nødvendigt at befæste
Jndltbet til Banne-ne for at kunne
hævde Neutraliteten og afvise et
eventuelt Anqreb fm Søsiden. Bl.
a. er Befæstningen af Vliefingen
uundgaaelig; her dreier det sig ikke
om nye Anlæg, men om en Farbe
.dring af allerede eksifterende Fæfts
ningsværker.
Overfald i Retsfalen. Paris 13.
December. J Riom i Departemen
tct Puys de Dome indfandt en Sko
maacr visd Navn Boilon sig i Netss
Haken og forespumte Overftatsads
vokaten oq to Retsbetjente, hvad
Yder var bleven ud af en Klage-, han
jhwvde indaivet Da Retsbetjentene
fvarede, at den ikke var tagen til
Fisng trak han en Nevolver og af
fyrede flere Skud imod dem. Beg
"ge blev haardt hattet
Stat og Fiirke i Portugal. Ved
EAarets Slutning vil den portugi
Jsiske Regering — ifl. «Times« —
udftede et Dekret augaaende Kirkenö
Adjfillelsc fra Etaten og fri Reli
giousøvelfe. «
Tette oil værc af stor Betydning
for Prottsftcmtismen i Portugal
De spanfke Proteftanter udfolder
for Tidcsn en stor Virksomhed for
at udvirke fri Roligionsønelse i Spa
nien. Evangelifter dragvr for Ti
den fra By til By og lccgger del-es
Iva from for den uvidende Befolks
uing om religiøs Frihcd.
Orkan paa Gomem Madrid, 28.
Tec. — Regel-inqu har faaet of
firicl Meddelclfe onl, at Gomera, en
uf de Kanariske Øer, er hcerget af en
Orkm Der var et betydeligt Tab
af Menneskeliv, og megen Ejens
dont blcv ødelagt.
LEtna i Udbrud. Catania, 28.
Tisc. — — Tidlig i Gaar Morges kom
Vulkancn Ætna plndsolia i Virkfom
heb, og der børtcss Drøn fqu af en
vældiq Kanontordcn. Udbruddet sy-»
nes imidlertid ikke at være videre
farlia. Vulkancn udfpyr Jld og
Røg fra et Punkt nær ved det Kra
ter, sum aabnede sig ved Udbruddet
i Marts Maaned.
Ny Opstand i Mexico. Mexico
By, 28. Dec. —- J et Interview i
Tag sagdo Krigsministerem at der
ftod en Kamp i Mal Pafo, og at
Rebellerne blev angrebet fra den
cne Eide af Oberst Curllars og fra
den andcn af General Navarra.
Cuellars har en Styrke Paa 2000
Mand, oa det sichs, at Navarra har
mindft 800.
En Opftand er udbrudt i Tabass
co, hvor en Styrke paa 100 Nebel
lcsr bar anqrcsbet flcsre Boot Rege
rinastropptsrne drev Oprørerne paa
Fluat cfter firc Timers Kamp.
De qrwske Vom Berlin, 11. Dec.
; Til ,,l’—:o f Zeit« tcslmmfms fra
z:lth(sn: Tot rndcslixus Resultat af
Wahnsin- dcn Il. ds-. Inder fiq nu
onerfftm J nlt or der valqt 277
.Tillmsni,1vrv nf Vonixoloks oq midni
jdms Rki nnffwtmiqks: mcn of dickfe
nil on Tel zum mcsd Voniwloå Der
«(-1« naht lwnxmd csn Zins-Z Tilhasnaes
Irr-. af Zaimis oq U olltsts 7 Socias
Ilistm Ommsitioncn vil i alt nasppe
.tcelle 40 Mand.
Som medskyldiqe i Attentatet paa
Venizclos i lessalicsn or i Gaar
arresterct Advokaterne Busdas og
Stamultis samt Lægen Etwas-« alle
fra Karditza, samt Borgormester
Popotas fm Sseadeå De førftnævns
te, der er ivrige Medlemmer af
Vondeforbundvt, blev i fin Tid ar
kefterede. beskyldte for at met-e Le
dercs af Bondeoprøret i Thesfalien,
mcn frikendtes. Senere blev de valgt
til Demut-redi- i Distriktet Trika
Ia.
Ny Flyve-Rekord.
J lwngere Tid har Europa og
Amerika kcempet om VerdenssRes
kordeu i Højdcflyvning. Den l. Ok
tober fløi Tyfkeren H. Wynmlen
9,186 Fad: den 31. Okt. flog Ame
rikaneren R. Jokmson dknne Rekotd
ved at ftiqe op til en Højde af 9,714
Fad· Men· saa kom Franskmanden
M. G. Leaaaneur den 9. December
oq floh -bans Rekord ved at ftige
10,499 Fod til Vejerå Den sidfte
Mefterflyver er Amerikaneren A.
Hoxsey, som i Tirsdags i Los An
geles, Cal» steg op til den svimlew
de HIde —- 11,474 Fad