Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 20, 1910, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ist-ne Kitkes Spir.
sinijteret nediætter
et Udvalg.
Ia at søge Dr. Carl Jacobsens
Md om at skcente et Spir til
It Frue Kirke gjort til Gensland
It den nødvendige Trøftelse og
Wisgelse har Kultusministeriet
Ist-bei Kunstakademiet og Købeni
Ists Magistrat on! hoer at vælge
It Wedlem til et Udvalg, fom Mini
M agter at nedscette.
Ministeriet hat endvidere anmo-,
U Sognepræsten ved ZrueKirkr.
stistsprovst Paulli. og Direktør
Meprang om at indtræde som
Ichlemmer af Udvalget, samt be
M Departementschef i Kultus-mi
tisktiet Damkier til Formand for
Ælget Tet vil desuden bline be
Miget til at tilkalde andre, med
III det maatte ønske at forhandle
II Zagen, eller hvis sagkyndige
Ænd maatte anfes for snfkelig
It Sagens fulde Oplysning.
Ovalget vil trcede samtnen, faa
M Kunstakademiet og Magistrcv
U bar valgt Medlemmer.
De Iye Kirkelove og dct kitkeligc
Centrum.
Libenhavm Z. Decbr. Tet fixie
M Centrums Udvalg, der omfatter
Ue Lægfolk og Præster, har paa
It dee i Kobenhavn vedtaget fol
flde Udtalelje:
J Anledning af de nu forelagte
Mlige Looforslag ital kirkeligt
fest-muss Udvalg udtale:
l) Jdet oi fastholder, at Kirken
It et Grundlovsmcesfigt Krav paa
I Forfatning, og at Kirken med
Use kunde oente, at etForfatningss
MS paa Grundlag af det Ud
U. som er udarbejdet af det i Hen
sstd til Losv af 15. Mai 1903 valgs
I kirkelige Udvalg, var bleven fotes
U Rigsdagem maa vi beklage, at
III-stetig ille hat forelagt et soo
U Lovfokflag.
Z) Ligeledes maa vi beklage, at
Ihssteri-et, naar det. ikke forelægs
sc Zorslag til en Kirkeforfatning
isd det nu fremiatte Forilag om
Brette-sie as Menighedsraad frcwis
sk. hvad man dog hidtil hat fast
Isldt at on Menighedsraadsords
nincx der ikke indgaar iom et Led
iw fulditændig Kirkeforfatning, tun
hk have en midlertidig Karakter.
Z) Endelig maa vi, ikønt der paa
stielte Punkter er sket Forbedriw
sk, beklage, at man i Valgretss og
Islgbarhedsbetingelierne ikke hat
W de af det cirkelige Udvalg
Nfatte Forslag, ligefom vi heller
se kan billige, at Præsterne ikke
c ftdte Forsde i Menighedskaas;
«- i
Ilbettiö Bo. Den 6. ds. var Al
Uti i et kort erhsr has Asfess
for Schau. Aarfagen hertil var den
ne, at hans Bo nu er opgjort, og
at der var tilflydt Retten Meddelels
se om, at der vil blive Tale om en
Tenidende paa 4 a 5 pCt.
Alberti godkendte Hovedkreditos
»ren, den sjællandske Bondeftands
zsparekasses Fordring paa —- 15
’Millioner Kr.
, Este-r at den her nævnte Formo
litet er iagttaget, kan Albertis Dom
afsiges.
Jndtemisfiouær A. P. Christener
dtd. JndreMissionær A. P. Chri
stenfem Donfkoo —- Peter Donskav
—- er, eftcr lang Tids Sygelighed,
blcven kaldt bott.
Peter Tonfkov var kcndt og el-4
fket af Guds Riges Venner Vendss
syssel over, og det var med Glæde,·»
at de i sin Tid saa ham træde inds
i Rækken af Guds Riges Arbejdere.«
Hans Arbejdstid blw kortcte der,’
end man havde ventet, men hans
troværdige, 5olide Vidnesbyrd og
Færd vil ikke glemmC
Han var en af dem, der ved sit
Lin oq nu ved fin Død herliggforde
Gud
Et myftisk Judbrnd. Tyvene sen
det Nøqlerne tilbagc. Hos Pianoi
fabrikant German N. Peterfen er
der forlcsden Nat bleven forøvet Ind
brud. Med falfke Nøgler havde Ty
ven lukket siq ind i Forretningen og
ftjaalet 2—300 Kr. i Kontanter.
Om Morgenen, da Nengsringss
konen kom, faa hun ftraks, at der
havde været Tyve vaa Spil og alars
merede Politiet.
Ved nasrmere Efteksyn viste det
fig, at Tyven heldigvis ikke havde
for-yet Attentat paa Firmaets store
Pengeskab, der indeholdt ca. 9000
Kr. i Kontanter oq Vg Mill. i Verk
dipapirer.
Med Middagsposten modtog Fir
maet et Wer-, der indeholdt 8 ngs
ler, der var stfaalet i Forretningen,
og et Bren, der var assattet paa
Engelss, og fom l-d:
»Of no use for me, but for you.
The long key.« ;
At Brevet er affattet paa Engelka
er sikkert knn gjort for at vildlede
Politiet·
Endmi mangler man dog ethvert.
Spor.- !
Mod Arbejdsltshed Den Bevcegelse,I
sder rejstes for kott Tid siden, sor
Hat tilvejebringe en hele Landet am
»fattende Foranftaltning mod Vasa
bondering og Omstrejfning af ar
bejdsløfe synes at skulle ledes ind
i en heldig Retning.
Tet Udvalg, der nedsattes paa
Mødet i «Herning, holdt for nogle
Tage fiden Msde i erdericia og
planlagde det forelsbige Arbejde.
Man vedtog at udftede et Op
raab med Opfotdring til at danne
en LandsforeningProgrammet gaar
L
Mk Fort-linker
ved Past. N. P. Mauer-·
Ma. En Fortælling fra Rom. 162 Süden Papbind. 80.90
I Bette-i Ssscr. Eiter det Tyske. —- — —- .70
M 68 Sider, i Omslag — —- —— — .20
Ist Finst. 63 Sider, i Omleg —- - — — .20
Dan. Luth. Publ. House
wsvvvv------v---7-----s-7-----vsss-ss’s------s
Flyveiussiiser statis!
Kisenhavnsk Fabrikat. Model a la New-,
Svendsen eller Eederitrsm
St sttrte Parti as disfeMafkiner er netop kommen paa La- I
se ho- os, oq qennem December Manned vil vi (dog kun paa For· T
Wende) used mhver Bestilling poa Pisa-, Kutt, osv. til et Be- J
U af mindst st, samt med ethvett nyt Abonnement paa vore Bla- I
de, finde qldeles gratis IX- Dusin af disse mærkelige Ma
Iinek, assodetede Modeller.
Gust, Flyvemuskinetne sendet kun paa Forlangende
sc Inn sum overfor answer
Du. LIE. Publ. desse
Blaiy Nebr
ud Paa, at der skal oprettes Optas
gelsesfmtioner i alle Købstæder og
de ftøkre Landsbyek, hvor hjemløse
arbejdsløfe Falk kan faa midlertis
digt Qphold mod at udrette forfkel -
ligt Arbejder: endvidere skal der til
vejebringelerbejdskolonier i de jyds
ske Hedes og Plantageanlæg.
Det er nemlig Bevægelsens Ho
vedtanke at samarbejde med en of
ficiel Arijdsanvisningsinfkitution,
som Sagens Forkcempere haabcr
maa blive tiloejebtagt ved Lovgiqs
ningsmagtens Foranstaltning. f
At Foreningen vil faa ftor Til
slutning, fan der nccppe vcere Tvivl
om.
Lykkes det Vevasgclfen at faa sit
Program gennemført, er der her
med løst et socialt Spørczsmaal af
den allerstørste Betydning.
Ny Cemcntfabrik vcd Aalborg.
Et tysk Selfkab agter ifølge ,,Aalb.
Amtst.« at anlægge en Gemeinsa
bril i Nørholm ved Nive. Selfkabet
hat taget en Del Eiendomme paa
Haanden og detoed fikret sig de Its-d
vendige Atealet af Lek og sltidt
Tognhcldct vcd Ball-org StatbasY
netnes Anditøt, Andetiein hat den
5. Dec. afholdt For-hat i Anledning
afTogsammenftødet den 2. Tec» Der
er ifølge .,Nordjyll. Zocialdem.« Ub
sigt til, at Lolnmitioføter Stoffen
Andetsen vil vedblive at føte Zog
da llheldet ilke kan tililtives ham:
han knnde uaa Grund as Taage
itke se Eignalet on tnnde paa de
timlagte Skinnet itle standfc tidlis
get-e end ban gjotde
Tkafilinspeltøt Larsen hat til
»Aalb. Anitst.« udtalt, at Ander
«sen begyndte at brenne mcget fetten-,
end han Var pligtig til.
I PpuIMmiu sie-akk- Fsdksied spr
;fvindcr.LandsbyenUldum i Beile-Ve
kftetegn hat faaet en nyPtæftegaatd,
Lder et beygget af Atkitckt Montad.
szgningen er i atlitektonifk Hen
Hseende meget fmagfuld, og den er
»hensigtsmæssig indtettet.
I Deus Opføtelse hat iflg. «V«ejle
Amts Folkeblad« til Fslge, at den
igamle Præstebolig nu vil blive ned
fbrudh og detmed forsvindek en hi
stotifk Bygning. Digteten Poul
zMartin Melker et sont bekendt ftdt
i Uldum Prcestegaatd den 21.Matt9
1794, og man hat ment, at det Væs
relse, hvoti han fstfte Gang faa
Dagens Lys, eksistetet endnu, om
end i noget forandret Skiklelie
Unholdt anthusfange Den nd
brudte Tugthusfange Jens Cht.J
Mattener et anholdt i Svmsttup»
og fstt til Aalbotg Arrest. Juden«
Anholdelsen haode han pralet med,l
at han haode btcendt Anstalten af.·
—- Den unholdte Tvangsfange
Jens Chr. Mattener hat i Zahn-·
ket til-met sig skytdig i Jkdspawl
fettelsen paa Laden ved Aalbotg
Tvangsarbejdsanstalt
Dalmose Kto er af Ftu Fiatens
Hausen folgt til Forvalter ved de
fotenede Bryggetiet ,Haarl-v forl
58,000 Kr.
Silkeborgö Finaufer. Bimboqu
Byraad hat vedtaget at anders-ge
Vetingelsekne for et kommunaltLaanT
paa 32»,()W Kr. Pengcsne ffal an
vendes til et Elektricitetsoasrl
J. C. Christener. J »Niget«,
hvis politiske Program nærmest be-«
tegnes ved Navnet J. C. Christen
fen, givet Forst. Johs V. Jensem
Bladets ,,.Krønnikør«, en Artikkelses
rie ,,Danfke Personliqhedet« en Ka
kaktekiftik af denne Politik-V hour
af vi tage fslgendc
Som Mund betragtet qtr J. c.
Christensen first sog fremmest Jub
kryk ved Liv.
Gan er ikce uden Masse, hvad
han trailer- trænger ikke igennem«
til Trækkene, sont bevarer siegen-«
cunde samme Udtryh der met-e er et
Slægtss og Raceudtryk end ejen-«
bvmmeligt for netop how-. Heri
er han helt Bande-» Hans enesteMis
nefpil er mig ogsaa ivel kendt fra
andre Banden det bestaar i, at han
trækker Haaret og Hovedhuden frem
oq famtidig spiler Øjnene ap, emds
ttyk paa en og samme Tid forFori
nndring og Skepfis; detje Mine
fpil er meqet ustyldigt o san an
sendes i onttrent enhvei usedqu
bet Wer en hel Del »o- W
Præmietilbud N r. 3.
thr nu sinnst on m ugs Ahn-ji« «un(ntit)·. nf cle- mimckqkwsp
sslvskmr Ist-nd«
Snkslem Mosx Mc nsl mochtng Rom Prinij Ins-il ..l)nn.-:lc·i«.«« j ljmsp Ht H M
Hidst ikkis kmnlts Hknfso link. -
Her er den.
Den er sltlcl aktka
Det es- sen-te Nessusme
der gar det.
MMx«-p..-U· V --.».-.
-IA)-FRHN0- »M-..-—.-...-- —— — —4 —
Genntsm November 09 MAX-Inder
le vj sontlo Suchen frit til isnlwms nzs Hulden-, (lm« stimloros 81.5() smn lässt-w
taljngf lut- lklmlest til l. Jun. 1912. ngsplmäisei vll vl Homlp Sah-sen frlt til ssnlsver
Animus-l llnl(les1«, (l(st- jmltsn Xzstkmr sknflisis »h- pn nzj Inml For-Alm(lsbejuljng km
(-t Aas-.
lnclseml liestllling Ntraslcs
ugslmf Dom ilkmnis II»vtti;-«(sl'm-mj(«s;nnt»l)unsl((s1s(sn« tu Gang-(- unt l«g·»n til 1.
Jun. 1912.
alt-sanan for Pl 50
DÄNISH LUTHERÄN PUBLISHING llcllss Bläch Nebr.
Der nch dkst jamme. Man jkal ikte
Te sig til tut-get paa ham, stønt han
ingentiug hat at skjule.
Heller jklc i jin Tale roher han no
get afjjt V(r5e11, anbetend denjævne
Izornh Wut-i dct er findt Tilbage
las en Zamtale med ham blivcr et
Ium zølclsesindtryL og det er just
betegncnde for Banden
Hvad han itfe can stju1e, og hvad
iugcn Portkast af ham vilde give
nagen tilstrcetkelig Forestilling om,
er imidlettid den ujckdoanlige Vi
talitet, det Temperament, 1der er
Kilden i ham, en arvet rent fyfisk
Urkraft, der pkceger hele Skikkelfen
og nu og da ulmet fom et Korn
mod i hans Blit.
Hans Haar er hvidt, men felve
Starken fidder deri, det truier fis
fkem i »Stjetnen« paa ham paa
.en Maade, der minder om Taten;
hakt hsrer til i en deh men kan
snok blive uvan. Noget i hele hans
Naturs Plastik lebet Tanken hen
paa Gefionsfpringvandet, der jo
)ogsaa blev kejst i Ksbenhavn oms
trent samtidig med Systemftiftet.
Jmidlertid, Esietifce Figurer gi-;
ver ingen fand Foreftilling som den
fyfiske Oprindelighed, der et J-. C.
C. egen og iom naturligvis ogfaa
danner Reserven i hans Politik. «
Af Type minder han dels itke lidt
om Bjørnftjerne Bjørnsom dels om
Usse Birkedal. Der er meget as
den gamle jydske Studepranger over
hans Apparition, han kunde have
Jæret en moderne Jens Anderfon
Veldcnak, hvis han ikke havde savnet
noget vift virilt, om man faa maa
fige uartigt, og til Gengæld visi
nok staat siirken af Hjektet nærmes
re end den Odonske Bisp. Soldat
er han ikke.
J sit Hjem er J. C. C. den ims
dekommende og ligefremme Privat
mand, stilfærdigt bevægcnde jig om
nasrliggcsnde Emner i et Dunst der
endnu er meget stasrkt præget of
den kivende veftjyske Dialekt, som
med sine Dobeltkonfonanter for Ne
ften minder staaende om Engelsf.
Hatt optræder sanfte som Storbsns
derne af gammel Stil, og som hos
dem ftikker Omgangstonens Var
somhed mærkelig af med det Fund
af Kraft, der gemmes i den svære
Skikkelfe
Ulykker. Samand Marinus Peter
fen, Aarchus, der var forhyret med
Dampftibet ,,Nordland«, er under
en Storm i Øfterisen of en Brand
sp blevet flynget ned i Kahytten,
hvorved han knufte den ene Side af
Hovedet og dtde 2 Timer ester.
— Under Arbejdet ved Stkby
Havn kam fotleden Statens Til
synsførende, Jngenisr Gebauer, al
vorligt til Stabe ved Rambufken·
Han fik bl. a. Hofteskaalen kauft.
J bevidftlss Tilstand blev han ksrt
til Syschuset i Sieht-.
— En Havnoarbejder Rasmus
The-tilder ityrtede for nyliq ned
i Lasten paa D. F.-D. SK- Dam
m »TonM«, der leiser i Lav
hus Hann." Isan fik svære Knot
steljer i Hooedet og Ryggen. Hau
blev i bevidstløs Tilftand fort til
Hospitalct.
Esternarsmjdr. Forli-den afholdt
s»Jndte-Misjions stredsforbund for
sViborg og Omcgn« sit Efteraarss
mode i Stim- Misiionshus. Mødet
var ret talrigt bei-at
I Eiter at Zormanden, Laster Hart
Pvig, fra Vejrunt, havde budt Del
tommen ud fra Salme 121, l-—2,
indlededeMisfioncet Jepsen fra Sci
en Forhandling over Emnet: »De
helliges Sorger og Glæder.«
Der blev baade i Jndledninqss
foredraget og den efterfslgendezori
handling givet gode Vink om, hvor
ledes Guds Folk kunde naa fkem
ltil at efterkomme Apoftlcnes For
kmaninm »Na-der eder i Herren«
«it’ke ved at søge at gaa udenom Sor
gerne, men ved at ovekvinde dem.
Ester et frit Samvær i Missionss
huset, hvor Vennerne i Skive gæfts
frit dætkede Kaffebord, talte tilSluts
ning Sognepræst Thuesen fra Vei
rum ved Holftebm »
W
l
(
l
chfat.
Geta- GEM
Homo Sum, Roman. 342 Sider
Ist 81.60, uu zum
Kleopatra, Hist-, Roman. 594 Z
der. Fsk 82.80, tm 81.20.
Gelernt-, cul
Btyrhild, En Nagel-is 262 T
het. Ist 81.40, nu 70c.
En attadisf Legende. 16s’ Siber
Fsk 81.30, nu 60c.
Gotthe:
Clavigo, Ei SttgespiL 69 Side
Fsr 80e., nu lsr.
Ost, Usktiy
Schxwpegrells Soga. ct Digt
27 Sange, med P:rttæt as Ger
S. 159 Sider. Fsk 90c., nu soc
Lsiiuut Takt-bers- ctnm i If
ritt. cn moderne Mund-ansich
med sc Jll. 95 sider. Stett Wo
ij 60c., tm soe.
Misset- J.:
Sokrates Jg Xantiope. Ost No
man. 208 Süden-. Ist 31.00, n-.
40 Zenti.
III-sey A. S. Nes:
Den tkiiteljge Mystik. 128 Sidex
sit Coc» un Soc.
Ostia-s- Akkor
Romerste Sasn om Ipoftleue
Paulus oq Beten-. 104 Sidet
Ist soc» un stoc
Lille Bisses M. 36 Si
der. Its wes, m we.
Seit-spornt Mit « do
»Mi- svlli Weist- M
th Quo, im soe.
stim- W
Ved Lths VIII-M
Fort-wiss Ist Iuv , u- soc.
si·
l
i
i
7
die is Akten 125 Stdn. Jst we.
nu 20e.
Hvori beftaar min Tro. 241 SI
der. Z-: 81.00, tm 4Uc.
Om Livets Bewdning. 251 Stdn
Fjr 81.20, nn 40c.
Oplysninqend Iruqter. 228 Si
der. Ftr 81.10, nu soe.
Dei fttste Sind-. 162 Stock.
Fst 80c., nu 30c.
Ndigion og Metal. 47 Gibt-.
F-« 30c., km tsc.
Krisis Lckke og Kircens Lake. 450
Sidetx Ist 82.20, nu 70r.
Fcedrelcndskærlighed. 101 Sider.
Ftr 50c., nu 20e.
Husbond og Akbejder. US SM.
Jst 50c., nu We.
stritt-, Eis-Id- iu .
Spanien oq Spanier-w 376 St
der. Ist 81.70, m- soe.
Vollend. 438 Sider. Ist BLSO
nu 70e.
Pal. stiller- Isc
deller fta det baqliqe Liv, met
Tegninget af Henningfen og Ka
bJIL 40 Biber Kvam Fsr 8120
nu 60e.
Reuter-, Fritz:
Hans Durchlautished, For-MIN
803 Sider. For 81.30, nu 60e.
Itnoahistukker. Hvordan jcg fis
mig en Kone, o. a. 96 S.der. Ist
Me» nu 20c.
Bein-It, Auste:
Menneiketg syv Princippet ellet
Grundbfstanddelr. 142 Sidek. Ftt
60c, nu Löc
slicher (— Classe-) Q
christian den 2den, Skueipil i
5 After 228 Sider. Jst 81.00
nu 40k.
Excelfiok, Ei Samt fta Hebtideks
ne. 264 Sider. BUT nu 40r.
steht-eß Ihm
Pan Feltfotd, M til Ofetnmet
i 1864, med 125 Jll. 242 Si- «
des-. Maria Ist 82.00, m- fl.20.
Bild Dt.tnl.s·: -
Prokura Marias Vog, udlao
::1 OWII fdk MMTCW
176 Sider. sit We» tm We.
Irofaekne Oel-as ei Jul. Zot
toklbde for Welt US sink.
Ist 50e.; un Ist.
Ptoieten Esaias Bog. Udloqt til
Opbngelse for Menigheden. 780
SM. Ist RAE nu stoc
Daifi Lus· Init. posse,
Matt, seit-.
T
000000000000
Port Julekatalos 0
for 1910 0
er nu færdig og sendet 0
frit pqa Forlanqende 0
0 0 0 0 .
Dan. Luth. Publ. coulr. 0
0
0
0000000000
00000000000