Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 16, 1910, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
»
»von-leeren
is the
Only sENliVVEEKLY
lesu NSWSPAPSK
Publin I in U. s. A.
li «-H susdhy
spms Um S, sANtsn EV.
cis-rn. --, "cn"
-
und H pul« H» by
Das-. Luth. Pu. k« suse,
»Mit-, Neh. ;
.,-.
M
Masse-arm
-—— --- M
ppvsllslcckcll"
er set eueste hauste Glis
i sum-ita, der udqm
to Sange
om use-I
qutvss If
"'-» LUTM »I-. »Un
mus. Artus-«
III-Nitsc- III-s
m- pu Fort-satt
»Hu-. 99. II
,-. .- -.- ——--.- ..x .
— ÄLks«-«,k««ir, Nebr. Zfiscdag den 10 Testchr 1910
« I» SO, Anku «
Roofevelt igen.
Hast rufcr Prkrfideut Tafts Ub
nævnclsc af Whitc.
Hkrvdcr stimme Syn paa Nepubliks
kan Fremtid som spr.
New Hasen, Conn» H. Tec. —
Etismswsiocnt Noofomslt gav Prcrfis
dem Inst-s Udnwvnclfe af Mr.
Wyitu sum HøjeftcretssJustitiarius
jin kmftiqftc Støttc Vcd en Middag,
fom memlmr of Comtnerccs her gau
for Etskstsassidcnten i Aftes. Han
lpyldt kasr siu førfte politifke Tale
siden Valget.
Jdet Tiioojcuclt qcntoq den Op
fottolse of do politijke ertesager,
som UNDER-I paa Foredragsturen
i Besten i Sommer, crklærcdc han:
»Im er radikal; men chg er en
Radifaiift, sont oprigtig ønsfer at
se cst mdikalt Program gemtemført
of Konservative«
Hatt understregcde sin Tro paa
virtsom Regulering af Korporatio
ner nenne-m den federale Regeking
vg forsvarede sit Standpunkt ved,
at kmn føqte ikke at taqe fat i
Grundloven, men vilde hjælpe til
at faa dens Aand fat ud i Livet.
Col. Roosevelt hilstes med stcerke
Bifaldsytringor, da han tog Ordet.
,,Dct forckommer mig,« udtalte han,
»at intct tun væke et bedke Tegn
paa dette Lands Fremtid, end at
en republikanfk Præfident udnævner
en dygtig Mund af modfat politisk
Opfatelfe til Justitiarius i De For
enede Stoters Hsjefteret og modtas
get enstemmigt Vifald fm fin
Landsmande
Elspkæsidrrsten iaqde videre, at
Folket liavde i den iidste Halvdel
af det fertige Aarhsmdre fysfelsat
liq med Skobelsen of materielt Bel
være og ladet dets Fordeling flatte
sin sein« Men Folket var vaagnet
til at fe, at de man holde Øje med
Godernes Fordeling.
..Forcninger som dette Handels
lammer er blevet oplært til at be
tragte mig lom en Slaas Anat-list
i nyere Udgave Jeg tror imidleks
tid, at hvis J læfer, hvad jea har
sagt, ile bvad viie Bladmthd fores
given at iea bar sagt, faa vil J
fe, at jeg udeluklende har præditet
de Grundiwtninger, fom denne Ne
publik bngedes paa. Jeg ønfker at
le ltore industrelle Reformer gen
nemført ilke of Mwnd, fom vil
bøfte Fordel dcmf, men af Mel-nd,
som J, der her omgiver mig. Jeg
tror paa Fremlkridt i et sindigt
Tempo·«
Col. Roosevelt iaade, at han øns
skede at se Statens og Nationens
Haand lagt paa de state For-ret
ninger med deres Regulering for
Ofe, og han anbelalede en arbefders
venlig Lovgivning.
J fin Forklaring af, hvad han
forstod med ,,a square deal«, fang
Roosevelt: »Im vil ist«-, at Prier
i Kampen for Tilvasrelfen skal gaa
til den, fom ikke er energifk nok til
at kunne vinde den« Jeg vil, at de
skal begynde paa lige Fad. Lige
Anledninq var den Tanke, hvorpaa
Republikken blev bygget.«
»Im brnder mia om Kendsaers
nimm-, ikke det mindste om For
mer. J hsrek adfkilliat am natio
nale Rettiqheder oq Statsrettighe
der. Jea er for bque·«
Hatt fortlarede dette ved at hævi
de, at ban var for nationale Ret
tighederj hvor de bedft vilde kunne
fremme Folkets Velfcekd, og for
Statens Jngribem hvor Udøvelfen
af dennes Mast lovede den ftstfte
FordeL
J fin Tale erklærede Roolevelt
videre, at Korporationerne bukde
mtbes med Netfcerdighed.
f
I »Ti» wbmond maa have For
-tjenstc, eller han vil ikle knnne chls
ge sine Varus Mcn hvisI du beta
ler lmnis Alcsgnim ndcn at se paa
Eben, viser du ikkc-, at du er blød
Iom sdjcrtep Tn Viiuz at du ist blød
i Hiernen.«
Worts Forfasdrc i distte Land har
Iløft manqu storcs 311ø1·gsiiiakil. An
lktrc1 itorc Enng er lnmmen op i det
Hte Elasgtlcd. Tot er ovcrladt til
ZMasnd sont irr at afgørcy om de
·slal bliue løst kloqt og snart, cller,
Unmr do or losk, om de fkal bringe
jiammcn mcd dct Mode unnede On
Jdksr for Landct.«
. pkåsineul Tuslz
Udtsiinuelsen
Tot lslcv ina, sont vi onttaltc side,
at Prassident Taft udnælmtc Dom
mer Wiliite til Justistiarius forHøjes
steret og Von Teuanter og Lamar
til Meddomnwre af denne Rest, og
Ihans Udnaznmslier fik Senatets Gad
sent-elfen
I
Jkkc alene disse, men mange an
dre af Tafts Udnævnelfer, baade
til soderale Domftole ud over Lan
det og til Medlemmer af Inter
ftate Commerce Commissiom hat
vundetsalmindeliq Anerkendelse, idet
zman erkender, at Prwsidenten in
jtct partifk Hensyu tagen men spor
sgcr kun om Tnatiathd oq Skikkethed
Eior Embedet.
I Sasrbig Anerkendelie hat Præfis
Identens Udnævnelie af Dommer
White s-— fom Demokrat fra Sy
den —— til Chef for Landet Hofe
;fteret mødt, idct man money at her
Fabiolut intct andet Hensyn er ta
Iget end Mandens Kvalifikationer
ifor Stillingm
Edward Dougins White er født
»i Louisiana i 1815. Gan gjorde
Tjeneste i den fødererede Hast under
Borgerkrigen J 1868 fik han Sag
førerbevillinq, i 1872 blev han valgt
til Statsscsnator,s og i 1878 blev han
hidnævnt til Dämmer i Statens
J.czøjcstcket. J Formqu 1891 hlcv
Ihan af Prassident Cleveland nd
lnimmt til Dommer i Landets Hofe
,ftcret, bar altiaa verret ·søjeftorets
Idomnnsr i over m Aar.
r . J l - c »so- .
IIWAII V. WHth.
Assoclsto Jus-the U. I. Inst-san com-b
Willis Van Deoanter er fsdt i
Marion, Ind» 1859. J 1881 neds
satte han jig som Sagfører i Cheys
cum-, Wyo., blev ndnævnt til JU
stitiariussi i Territoriet«i 1889, fe
ncre Gueraladvokat i Wyoming.
Prasiidcnt Mcllcnley udnasonte ham
i 1897 til assistercnde Justitsmis
nisten Hatt er Nepublilancr.
Joseph R. Lamak er fra Geor
gia on er Demokrat san shar lige
fyldt sit M· Aar. Gan fik Sang
iekbevilling i 1879 og praktisekedv
flden i Augustu, Ga. Fra 1886 til
1889 var han Mediem as Geor
gias Repræsentanthus, og i 1903
valgtes han til Medlem af Sta
tens Højelteret
Kulgkubkulylkc
III Mcnncikcr onlkomnh 1 tcddct
Tiioktvlh VA» isL Dclc —«· Ell
LI««l«-:inloiinn i Bund Eual Conmam)s:i"
Grube li Mil Lst lustior i Morzeis
FU. Wit- koftedc ist af de H Mand,«
iin for Tidcn um« i Gruben, Liplst
Linn to undloni, un den one af dis
se dode itmksJ often Pan Grund af
Hin-J i Gruben nmnttis Zøgningen
lsftisr Ligene udiastteis til i Morgen.
Eisnloiionpn indtmf ndcn Var
sc-l: nmn nie-nic, at Gruben vor i
and Stand. J iamme Grube blev
U Mond drasbt ued en Eksplosion
for tre Aar iiden -- Aarsagcsn til
Eksplosinnrn nseness —— fom sædvau-s
liki - at bank- nwrcst lsiasfamling
Senator Lorrimer
frikendt.
4
Ton 7 Mond-J Konnte som hav
dis iaaet til Oiigaoe at undekisge
Vestyldningerne for Beitikkelse ved
Senator Lorrimers Valg til U. S.
Eviiator, on paa hvilken Scnator
Burrows fra Michigan er For
mand, rapporterede i Mandags til
Senatetss Valgkomite. Alle 7 Med
lemmer, 1 Nepublikaneie og 3 De
mokraten var enige om at frikens
de Lorrinusr. Frikendelien lød .dog
tun paa, sat Beiwldningekne- skke
var beviit Man meinst-, at den hele
Valgkoniite vil tilitemme Ilnderkos
miteens Napport, og LorrimersRet
til Zæde i Scnatet kan følgelig
ikke befirides.
Joungs Jomfrutala
Jowas unge Senatkm Lafe
Youiig, fom blev udnævnt til at
fylde Vakancen efter afdøde Sena
tor Tolliver, holdt fin Jomfrutale
ji Scnatct i Washington i Guar, og
lsaa godt gjorde han det, at hans
Tale prises som en af de liebsten
der hnr lydt i Senatcts Sal i flere
Aar. J Forbigaaende kom han til
at træde sin Kollega, Senator Cum
mins, paa Tæerno. Younq indrøms
niede, at PayneiToldloven trcvnqer
Itil Revision, at der kan findes Fofl
ved flercs nf Scliediilksriie, men paa
ftod iaititidia. at der nldriq kan
vedtanes en Toldlov, sont alle vil
vaer tilfrcds mod, og dct er pcm
Tidc-, at de offentline Mit-nd tagcr
imod Toldlonen, som den er, oq la
sdcr Landet faa No til Udøvelsc af
Forretning. Younq hævdede, at det
er Prissen, der styrerLandcst , og
Galierne qav ham medhold.
Taft uddeler Madalje. Washing
jton 13. Dec. Præfident Taft over
«rakte i Dag perfonlig en Æresmes
jdaljc for Heltedaad til William E.
kSnyder for at have reddet en Ma
Frincsoldah fom faldt over Bord fra
Krydferen Birmingham, mens den
»1aa i Hampton Roads i Januar
Magnet-.
s
!
f Justitsminiftcr WiekershamsAarss
zNapporL sont forelagdes Kongressen
i Mandagsy var en lang Lifte over
Forfølgelser inmd Trufts og Kor
porationen som har forsøgt at um
qao Lovene og bedragcst Negerinss
gen. Manne af disse Sagcr versc-;
rer endnu for.Rettc-rne,. andre er.
afgjort. Papirstruften er idømt en
Bøde af 857,000; Vinduglastruft
"810,000, og ,,Nightriders« s8,500.
Blandcdk Meddclctscr.
W
Am Eolumth Ohio, sortælles,
at en Mund, Charleö Sinitl), er
Md paa et Hosij der sum Folge
us, at lmn for site Uger sidon sit
sin falske Tasnder i Halsen og sank
dem.
icobclkomitcen i Norch Storting
bar tilkendt det internationale per
mancsntc Fredsburcan i Bern,
Schrot-itz, Frxsdszpriscn for i Aar.
Ilkassto Aar nma den vol naturlig
tilfalde Andrew Turm-Mc
I
Fra Weswer Minn» fortællcs
at Jolm Regnelh som anfyas for
død« du llndksrtakeron fom ou Vil
dts balsamercs l)am, reiste sig og sag
Bet »Hello, Bill!«
Tot skønness af Fortwllingon, at
Monden lmude forsøgt at ende sine
Tage ned at taqe Karbolfyru Da
han kom sig, erklcrrede han, at nu
var han fuldkommen villig til at
lede.
O
Mrs. Theodore P. Shottt6, en
rig Dame i New York, maatte i
Tirsdags betake 810,8000 i Told
paa Juveler, som hun havde bragt
mcd fra «Europa, og saa havde hun»
endda nærl mistet Juvelerne til.
Men da dct as et Forhør fremgik,
at hun ikke havde hast til Hensigts
at brgaa Toldsvig, men simpelthen
mont, at Juvelernes ikke var tolds
plicttge, da ihnn haode byttet fig;
dem til i Paris mod andre, som hun:
havde betalt Told paa, saa slap
hun med Tolden, 60 Procent paa
318,000 værd af Juwelen (
J Pittsburg Presbyterium ind
bragte en Komitc i Tirsdags For
slag om at indføre Underdykkelsess
dcmb (in1mersjon) i den presbyteris
anske Fiirke. Men efter en Del Drøfs
telfe forkastedes Forflaget med ftort
FlertaL Dr. D. S. Schaff unbefa
lede, at Ordcsne »sprinkling and
pouring« ftryges i deres NituaL og
,,baptize« sættes i Stedet. EcnPræst
erklasrede, at han før vilde forlade
Kirkem end han vilde ,,immekse«
i den treenige Guds Nonn; en an
den anbefalede at lade dem, der
ønskcsde den radikale Forandring,
gaa til Baptifterne.
Fislsdcssaqcii Tot er velbekendt,
at Tilndrcm Curnpgiu i flcre Aar bar
vwret on Darin Talsmand forFredsJ
sum-n. Tilt lmn nimin det alnorligt
tin-d jin Fredstale, lmr han
vift ncd i« Onsssdnqss at stim
kc Pl(),«(«),t)()() til Fkkdssw
qens Frommc cllek til internatio
nal mein-J Llffkaffclsc Denne Sinn
vil give en halv Million i aaklig
Rente, hoilken Suni faa anvendes
af en Vestyrelfe efter bedfte Skøn
til den store Sags Fremme. Se
nator Elihu Root er Bestyrelscns
Formand, Pkæfident Taft hat er
klæret sig villig til at være Æress
præsident. Bestyrelfen eller Board
of Truftees supplerer sig selv.
I
J de fidfte 12 Mauneder er Post
væsnets Underbalance iflg. General
postanternes Aarsrapport bleven
formindsket med sil,500,000. For
riae Vndgetaar endtts med en Un
derbalance af sl7,500,000; dette
Aar-s er tun 85.8-48,566. General
postmefter Hitchcock figer, at Be
sparelspn er opnaaet uden Ind
skrænkning i Posttjeneftem denne er
dcrimod bleven betydeliq udvidct
Jo hurtig-erk- Poftsaaerne kan blink
ekspederet, des- mindre koster Ar
bejdet. Man er i Departementet
gaaet ud fra, at Arbejdsdygtighed
er det bedfte Middel til at faa Tie
neften til at svare lig.·
I glorden rundt.
Tolstojs Børnctoloni ved Jasnaja
Poljana er nedbrasndt Jlden me
nesJ pnasut us Pilgrimme (?).
.
J en Landser i Kredsen Gorist
i Iliuszland har en Bande Paa 12
bewohnt-de Person« ovcrsaldet to
Hnse og mycdet 5 Personen s
.
Eu Løoetæmmer i Berlin, Karl(
Meyer, er as en af sine Løner ble-;
oen tilsøjet et liossarligt Bid i nett-I
sire Side as Halse-L I
s
Flyueren Drerel satte forledden1
Verdenstsretord i Højdeflyvning med»
1(),()()() Fad. Hans »Forgænger«
kamt-de Nil Fod op.
» I
Kretas Regeringspræsident, Ma
1·i«:4, har indgivet sin Demissionsbes
gasring paa Grundes Uenighed in
den soc :)iegeringen.
If
l
Te engelfke Parlamentsvalg. Lon-l
don-, U. Dec. — De hidtil sied
fundne Valg hat gioet de Liberale
og allietede Partier 302 Parla-,
mentspladser og Oppositionen 240.«s
.
De to irske Partier ligger stadig«
i Haarene paa hinandenSøndag den«
27. Nov. var der Sammenstød is
sCorL hyorved 80 Personer blen
saarede.
Til Eydpolen. London, 29. Nosl
umher-. Til Lloyds meldes fra·
Christ-church: Dampcrcn ,,Terra
Nova« mcd Kaptajn Scotts Syd
polsorpeditiou om Bord er i Dag
afsejlet fro Port Ehalmers til »Sde
polegnene
Tolstois Tostamente. Tala, 2-9.
November. Den herværende Kredss
ret har qodkcndt det af Tolstoi
-
eqenbwndigt den n. Juli i Aar paa.
Jafnajo Poljana skreone Testament-I
"te, hoorved hon testamenterer sinej
»Wir-Her oq Manuskripter til sin«
Dotter Alexandra
l
l
Militær d)iekordfl:)o11i11g. Paris
28. November-. Løftnont Maillot og
Underløjtnant Delage fløj i Gaor
fra Etampcs til Blois og tilbage
igm De tilbagelagde den 200 Ki
lometer lange Strækning i ZJA
Time og flog hokmcd alle Neskorder
for Flmming med Passogcrct
.
FiretasZpørgsutaaleL Konstantinw
pel, 29. November-. lssarantimagters
nos Zoar poa Portens Note angaa-.
ende Kreta-Spørgsiimaalet har fast
liq tilfrcdsftillet Porten, fordi det
gentager Magternes Løfte om at
vilte hoeode Tyrkiets Suverænitetss
rettigheder og betegner Kretenferi
nes Optrceden som bornagtig·
Romerskc Mindistalen Rom, 29.
November-. Deputeretkamret har i
Tag genoptaget sine Møder. Unders
visningsminifteren mindedes Tol
stsois Død, idct han fremhævede, at
Tolstoi fom Kunstner og Tcenker
tilhørte alle Nationer og haude væs
ret en af de Mir-nd, bvisJ Birken ef
terlod dvbe Spor.
Ogsaa et Par Tepntcsrech holdt
Mindetaler for Tolstoi.
.
I E» V-dc. mei, 29. November.
Den anfvarliqe Redaktør of det so
cialdcsmokratisch Vlad »Schleswig
holsteinische Volkfzeitung« er bleven
idømt en Vødc paa (i()0 Mk. for
Fornasrmelfcr mod Dommeren oq
zden offentliae Anklager ved den
»chgl. Landret i Bonn, hvem Redak
tøren havde beskyldt for Partiskhed.
Der var pedlagt Paaftand om en
Straf af 6 Mauneders FoengseL
J en WnaI i Nasrhodeu af Nan
tcss5, Frankrig, har man fundet Li
qet af en ung fintklcrdt Winde-—- her
var Vundet pcm Hwnder og Rad-NOT
O
q»
Filum-ji« Vedujnxustand Jeru
salem 15. Tec. ---— Meldingcr fra
den syriske Lands-by, hvorfra der i
den senerc Tid har lydt Nygter om
Vudui11-Opsta11d, tyder paa, at
sttandcn ·er af alvorlig starakter. "
Illcange tyrkifke Entbedsmænd er
bleven massakreret, og paa mange
Illkilitcrrpoftcr er Tropperne bleoen
udryddet.
c
Brafilienss Flaade Rio Janeiro,
H. Tec. s-— com Følge af de to
zllkytterier oil der blive foretaget
umfattendo Forandringer i den bra
silionske Flaadcs Vefætning. Rege
ringen har givct Ordre til Affkedis
gkslfe af Beswtnin41en paa Slagskis
bene »Sao Paulo«,»«1)?inas Gewiss-«
ou ,,Tcodora« og Kryseren ,,Bahia«.
Mondskabet paa disse Skibe er ind
fat sont Fanger i en Fæstning paa
Øen Villegaign1an, beliggcnde midt
i Bugten.
.
Jsolkemasngden i Kristiania, Nor
ge, var Februar 1910 240,178,
hvomf 107,360 Mænd og 132,818
Winden Da Antallet af Børn un
der 15 Aar ikke er nævneværdig
forskelligt for de to Køn (ca. 37,500
for shoert), bliver dex et Overskud
af voksne Kvinder paa over 25,000
og lldsigterne for unqe Damer til
at blive gift fkulde saaledes ikke
egentlig lokke til Jndflytning til Ho
vedstaden, siger ,;Aftenposten.«
Kampen genoptages. Mexico Ci
ty, Mexico, 14. Dec. Krigspartimens
tet bar modtaget Jndberetning om
et Sammenftød sidste Søndag mel
lem en føderal Troppestyrke under
Ledelfe af General Navarra og Re
volutionifterne i Nærheden af Cer
ro Prieto Chihuahua 70 af Op
rørne blev dræbt og mange faaret
og taget til Fange Regeringstrops
perne fkal have mistet 14 Mand,
lworiblandt to Officerer.
Kampen varede fem Timer og
endte med, at Nebellerne blev dre
vet paa Flugt
« I
Ldelasqgende Højvonde Rom, 14.
Tec. --— Onersnømmelser, som den
vedvarende Nedbør har foraasaget,
fasrlig i Norditalien, er nu faa al
:mrlig, at ziongen bar befluttet sig
til at beføae vedkommende Distrikter
for personlig at forvissse fig om Til
fmndcn oq opnumtre Befolkningen.
Fra alle Steder indløbcr Meldins
qer om stor Ødelcquelse Mange ·
Landsbyer er isoleret, oq man har
maattet ty til Bande for at bringe
Befolkningen Fodevaren
’ O
; wdnødon i Øfterrig. Wien, 20.
November J Deputerctkamrets MI
;de i Tag orklærech Handelsministes
’rcsn, at THE-geringen ikke kunde gaa
Hin-d til Ort socialdemokratifke For
islaq om tiiiidfkrænket Jndførsel af
lovcsriøiit mid. Jøvrigt maatte Øfters
tin handle i Forftaaelsc med Un
Tqam Ministeren udtalte sig til
jsidft for hurtig Behandling af Han
dolistraktatcn med Scrbien. For
Ibaabentlig vilde Jndførslen af det
tilladtc Kvantum Kød fra Argenti
)na i Forbindelse med Jndførfel fra
Valkanstaterne kunne hjælpe Befolks
ningcn udover Kødnødcit
l Dampfkibsnotitfer.
i C F. Tietqen ankom til Chri
;ftinnfaud den 12. ds. Vil atter sejle
Fdesrfm den 21. Jan. 1911 og ven
stos da tiI New York den 31. s.
Moaned.
,,United States« er affejlet fra
Christiansand med 357 Passagerer
pog ventes til New York den 20. di.