Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 13, 1910, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Politik.
I
Landstingets Højre jlut-«
ter sig samtnen.
Efter sidfte Valg ftod den frikon-·
fetvatide Gruppe i Landstinget for
ringet i Tal og helt uden den Magd«
com den hidtii havde hast, vcd ais
den — som Zungen Paa Vægtskaa-·
len — bestemte Flertallet Ziden
hat den da gjort Forli-g paa at gen
ewdre noget af den tabte Ind-i
fyldelse ved Sammenflutning meds
den Højregruppe, der haode fkilt Tigl
nd- Te Frilonfervatikes Fores, Gren·
Frijs bar jfl.»V.L. i lldl.« 1nundti.
lig tilbudt Højres Siiscands Grad-s
pes- Fmd GroåL Folger Peterser
jin Gruppe-D- fuldstasndige Opgaaen
i den mindre Højeregruppe under-«
et nnt Navn og under 8-Mands
Gruppens Ledelfe, blot paa den Be
tingelle at den nd Gruppe fkulde
holde Fig fra det garnle Højreparti.
Og rar den Betingelfe opfnldt, var
Landen selv under den ny Ledelse
nok bleven frikonservativ. ssMands
Sruppens Overvejelser førte imidleri
tid til, at den defluttede at indtrcede
i den ftore Høitegruppe, og den fo
reflog da de frikonservative at gss
re det samme; men Grev Frijs
sparede afgjort Nej og gentog sit
Itundtlige Tilbud .
Refultatet er da blevet, at de:
frikonservative staat ene og svæktesY
de, mens Hsjregkupperne hat slutss
tet sig samtnen, idet 6 af Højres’
siMands Gruppe har indmeldt fig
i den store Hsjeregruppe, 2, Grev
Holftein og Provft Petersen enskes
de ikke at indtrcede, men staat i
salggruppe med de andre.
Samtidig indmeldte de 5 nys
salgte Medlemmer: Birch, Oluf
Jenseit, Knuth, Olufsen, Poul Ras
mussen og WindfeldsHansem der
sidtil ikke hat hart til nagen af
Impperne, sig i den samlede Hei
segmppe Landstingets Hsjre tæller
II 28 Medlemmer, Hsjres Balg
skuppe 30.
Ren dermed er ikke sagt, at de fri
hnsewatives Rolle er udspillet Der
Isa tyder ogsaa Grosf. Holg. Pe
teksens jidfte Ord til Grev Frijs:
selt- om vore Beftræbelfet for et
Max-beide med den frikonsewai
Ave Gruppe for Øjeblikket er bri
Iet. nærer vi Ønske am, at et fau
M inden længe maa finde Sted
C Ostka lom vi er overbevifte em,
wes of alle Htjremænd fordi
si kun derigennem er i Stand til
C tage Kampen op imod de sam
Wltfende Partier«.
Proglestraffen opl)ceves.
Justitsm Vülow hat fremsat et
Lovforjlag, der i Alm. gaar»ud paa
en Fornyelje af den gældende mid
lektidige Lov af l. April 1905.
Tet mest opsigtsmekkende er dog
det, der ikke staat i Loven, dvf. at
Prygscaaragraffcn er udskudt, saa
Prygieftraffen afskasfesz —— ifke alo
ne Rottinq til Bald-I- og Uterligi
bedcswrbmdeny men ogsaa Risz til
Born m rskotting til unge Mennei
Efeu mellem 15-——18 Aar.
Te strenge Straffe for Vold mod
Tagesleis Person under forxnilden
de Otnftwndigbeder mildne-5. Jan
bar ngskaa ment det ester Ornfmsndiqs
hederne for strengt at idmnme Etmf
af Furlscdringebusarlnsjde for gen
tagen ringe Uterligbed eller kun for
Fersen og bar ændret Leuen der
eitel-.
Efter den i Aar afsluttede inter
nationale Ooerenskomft om Undeer
trnkkelfe af den hnide Zlavehandel’
er der indfat et not Ethik-, book-»
ved Straffets for at hufe Kvinder
under 18 Aar, der drfver Erbverv
ved Utugt, forbøfes til famme Straf
sum for Rnsferi. og der er indfat
en ny Ztmffebestemmelse for Frem
me af Kvinders Bot-treffe fra Riget
i utugtigt Øjemed —
Appels Kirkelooforslag.
er belt igennem af en mere liberal
Farve end J. C. Christensens Lov.
Et talende Eksempel herpaa er«
Ændkingen af den Erklæring, de;
valgte Medlemmer af Menighedssi
raadet skal afgive.«1ekom hed det
for, at de valgte ikulde afgive:
»et skriftligt ihøjtideligt Løfte om
at ville udfete det dem betkoede
Hverv i Troskab mod vor evan
gelifkslutherske Folkekitke og i Overs
ensstemmelse med dens Forskrifter,«
nu hedder det: ,,en skkiftlig Erklees
ring paa Ære og Samvittighed om
at ville udføre det hatn betkoede
Hverv i Troskab mod den danfke
Folkekirke«.
Her-til bemærker »V. L. i Udl.«
not saa tammende:: Appel vil bort
fraFotskrifterne, fordi der varUklars
shed am, hvad derved forftodes; og
det, der kunde forstaas, Bekendeli
fesfkrifterne, lider han ikke. Han hat
ikse en Gang villet kalde den danfte
Kirke evangeliskslutherfk. Dei ncefte
Skridt bliver vel at fjerne Beken
delsesskrifterne fra Pvcefteløftet
»Dosten-« udgaat to Cana
om Ugen og kostet tun 81150 per
Zugang. BW sendet seit
vaa Icrlaasendr.
Vereine mod Kraft . «
i
EtForedrag af Professor
Rovfing.
- For et tneget talrigt Auditokinmf
gao ifl. »B.T.« Professor Roofiiig"
Tirsdags Aften den 22. Nov. i«
Medicinfk Selskab Meddelelse onl«
en ny KrceftbehandlingBehand1i1n3:
med Var-eine sum han i enkelte Til
fælde hat Ort-net
Metoden er den, at Krceftpatiens
ten indsprøjtes nied et Udtrcek af en
af fine egne Kræftfoulster. Naar den
ne er fjcernet ved Operation, bliver
den paa Seruminstitntet behandlet
paa en ret indviklet Monde, og det
Udtrwk der bliver liesnltatet hemf,
anvendes til Behandljngen Det er
Tanken med denne Behandling. at«
den indsprøjtede Kræitekstrakt skalj
fremkalde Modgifte, der kan oirkeHl
paa de øvrige siræftionlstct ;
Refultatrrne of Prof. Rovfings«
Tilfælde havde Været opmnntkench
og Professoren ovmnntrede sine Kol
lege-r til at vrøve Metoden. j
Den udmcerkede Kinn-: fremlagsl
de i øvrigt i sit interessante Fore
drag sit Inn paa de fokskellige ifke
kirnrgiike Maader at behandle Krwst
paa. Han betone-den at man ofte var
gaaet til Verriin famlcnde og uden
Kritik, og lagde med Vckgt paa Sin
de at samle sig om de Nie-Loder, der
fontes rationelle-.
l
l
l
(
l
(
l
Bebandlinqcn mcd IIiønUenssraas
Irr gcw i nmngo Tilsasldc 11d1n.1«r
kede Resultaten Lgfna den tue-div
mcntelle Vonandlinn nmatte Draus-h
fasrligt Arsmifsen der eftcr Ein
lich-I nye Eyfilisishebandling havde
faaet fornnet J:1tcrks;««s«c. En nuer
sariig Mctode er den at indpoms
Rosen paa en sitasftpaticnt Tot
eiendommeligc bar nift Tig, at No
fen er i Stand til at virke helbrci
dende paa Krast Forudfat, at Kraf
ten fkyldes en Mikrob, blioer For
holdet her det, at den ene Mikrob
oitker drasbende paa den anden, og
Rosen er jo, hvis den overstaas, en
farbigaaende Sygdon1. Men dcnne
Vehandling er fo, Tom man can se,
forbundet med en ikke ringe Furt-.
Ogsaa Serumbehandlingen for
-tjenek Paaagtelse. J Ildlandct er
den anvendt en Del, et Sted hat
man fremftillet Krasftserum paa en
meget nem Mande. Man fremkaldte
en Blaer paa Kræftpatientens Hub
med et blætetrastkende MiddeL og
det i Blei-ten indeholdte Serunt an
vendtes til Jndsprøjtning i Kxæfts
svulften. Man hat virkelig set, gode
Refultater ogsua af denne Behand
ling.
Windes-make for Prof. Nutzen-.
Hovedbeftyrelsen for Hsjres Ar
bejders og Vælgetforening og Hsjs
res Farretningsudvalg hat udfendt
en Opfordring til at yde Bidmg til
et Mindesmærke paa Prof. Hen
ning Matzens Grav. Et muligt
Overskud af Jndsamlingen vil blive
anvendi til paa anden Maade at
vi hm nu san-et en ny og stm Ie Forsyning itf de udmærkede selvskn tpendis
Haku-, del blev saa vgl modtagne Horn Pciemie med »Danslcmen« 1 Fior, at vi til
sidst ikke kuude skasse nok
flet- ek den
Præmsetslbud N r. Z. Z
A
Des et IIM sittka
w
bot sc stoss- Mosis-liste.
set- ktk stet·
s- ’ «
j Seitdem November og December
vil vi Seude Sol-sen irit til enliver ny Holder, del sendek os 81.50 som Beru
tsaling for Bladet til 1 Jan.1912. Ligeledes vil vi Sende Saksen krit til enltver
Sammet Holder, der inden Nymar Skakker os en nz med Pokslcudsbetaling km
et Aar.
lutlsemi Bestilllng ·stkaliss
og slcai Dem denne nyttige Præmiesamt»Dan-skeren« to Gang-e om ljgen til 1.
IM. 1912. C
- alt-Summen kot- 81.50 (
e
VMI LW PUBLlslllllc Wille Bleir, seht-.
bedare og hædke Prof· MatzendP
Minde·
Mytteri i Rybotg. Nyborg, 25.
November-. J Affe-S udblev 38 Mund
af 25. Bataillon fra Kasernen i
Havnegade i Nyborg til Trods for,
at Premierløjtnant DIE-Marte
prang havde nasgtct dem Ratte-gn.
Te gik en Tur ud paa Øvelsesplads
sen ved Etorebælt, og da de oed
Ellevetiden vendte tilbage til dekes
Kaferne, blev de alle noterede af
Kasernesergemem J Tag er de ifl.
,,Nyb. Soc. Dem« indmeldte til
Bataillonen.
Nyborg, 2(5. November-. Der er
i Tag afholdt Forhør i Anledning
af de 38 Soldaters Udcblichfc fra
jdafernexr Sagen er afgjort ded, at
faavel Soldaterne fom Prcmicrløjts
uant Mackeprang er idømt arbitrcrs
re Strasse. Zoldaterne for grov Ka
fernenorden og Premicsrløjtnanten
for at have ncrgtet hole Kompagnie-l
Nattcgn paa Grund af en enlcsltsks
Forfeelse
Nylmrg 27 November Soldaten
Jlffwren i Nybom er afgfort snole
du«- —., fat Premierløjttmnt Marie
nmna bar faact 8 Dach Knatter
arrcst for Cum Grund af enkeltes
Forserlse at baue mrqtet helc Kom
pagnie-l Nattegn Te to Hoved
tmctjnd blandt Eoldatornc hat faaet
lfzwr l« Tages mark Arrest og de
øvrige 36 Mund fra 8 til 3 Tages
mark Arrest idet der Ved Straf
lfens Udmaaling er taget Densyn
»til, om de tidligere er ftraffet
i Afsouingen paabegynch sit-Ils
,mc·n da der ikke er Plads i Nyborg
»til alle Arrestanterne, oil de blive
fordelt til de vorige Garnisoner,
scmledcs at de kan være fcrrdige med
vZtraffensslfsoning inden Tieres-Hiern
Hendelfa
Nedstemt sin- Aalbom, Il. Nov.
,J Ncrsborg — Salling —- Ovtrup
»diomnnme foretogess i Gar-r en Llfs
»stcmning over Krobevilling til For
,imgtcren as Esndcsr Aqqersund Kro.
As 575 Vælgcre stcmte 216 Nej og
i16 Ja. Bevillingen vil derefter bli
ve name-L
En Grtulttuder i Starb-link
lHos Smed Jens Christensen i Vet
terslev ved Ringfted er der iflg.
»I»Ningsk. Faust-« fok Tidcn en ung
Grsnlænder i Smedelære. Han bæs
kek det ftolte Navn Titus. Det ek
»Hensigten at anbtinge flere Grøns
»la-ndere i Laske her i Landet, og der
er foruden Titus allerede to til her
»nede.
Rtigsmiuiftetiet kunde den 26.
Nov. fejke 250 Aarsdagen for sin
Oprettelse. J Begrmdelsen kaldtes
det Krigskollegiet og senkte fit det
i Aarenes st forskellige andre Nav
ne, indtil det efter Forfatningens
Jndfsrelfe fik fin nuværende Be
nasvnelfe
Alt for lidt Fisk —- the Pkifer.
.-«Zarboøre, 21. November-. Zichn
Willen-n vifte fiq her for .clysten,
hat der flere Gange Dust-et godt
Kiste-dein on faa vel slystbaadene
som Flutterne hat gjort Fangft Men
der er alt for lidt FifL oa man
bar kun kunncst taae lest nogle faa
Hundrede Pund Knlch Tet tan
til Nød gaa an for Baadene, men for
islittterne er det sdelasggende Pri
5erne hat til i Tag vckret sasrdeles
haft-; man har faart 29—311X2 (Ø.
pr. Pund Kuller. men i Gaar kom
der Meddelelse om, at Hamburgs
,Marked var blevet overfyldt med
inorsk Kulleh faa Prier gik ned til
ILIZ Ø og antagelig vil dale yders
ligere
Saa længe der ikte er kommen
taltigere og tættere Stimer ind un
der Kosten, er Fifkeriet uden videre
Betydning, ogForholdet er des mere
beklageligt, da Vejret er fint.
Z E- Familie for-studen. Husmand
Christian Petetsen, kaldet »Schri
stian Sjællænder«, hat forleden Nat,
fkrives der den 27. Nov» samtnen
med fine to Dttre paa 20 og 12
Aar uden Barfel forladt ftn Sien
dom og blot esterladt en Seddel,
lyoorl Sognesogden anmodedes om
at tage sig af Sage-ne. Der er ifl.
»Kold. Folkebl.« forelsbig anfat Be
styrer paa Ejendommen, og man
ledet nu efter den forsvundne, der
er 50 Aar qammel og Enkemandz
men inqu aner, hvor han m Di
trene er draaet ben- Ocarlasen til
Prøvesamling.
For at give Sangsskolelækeke os such-o
interesse-Als beinng til It so vors ays Jn
le et, Kort o.·.v. gøres den-ed tilgen-l- U
bem e Tilbutlk
Vl vil sende- slle de hocken-tauml- Gea
statule til et III-let Vol-b If EIN poktolkit
som Provek til bvillcen com hclst Adresse
for IS.00.
l Vetl glückt-end Belysylng ........ I .4·)
1 Ruroosmss ..................... Es
l Pferd - Jokck .................. H
1 selts- ottællin et- lok Bjm ...... 25
l Dcsn traf-date okjikttek .......... .20
l mvet i hys ......... · .......... U
l Komme- til mig .......... » .10
A Forslcsslligie Juli-lenkt n 5 Cts.. . .16
3 Fordeolligo Juli-lenkt S 10 Gut-. . .. .3«’
C lsorskemge Juli-bucken ........ « .16
l Arlc lhnnolpkoggflag ............ .06
l Arlsc Dank-ke- limsmmesrhuse ...... 06
DER-, stjenst og Rolle-ft- l Utlfslg :10
Tilsammen· . . « BLJJ
skrlv blat: »Hu-ad mig Prasser-umlian tll
82.00". Our del m ticllisxt Dom muligt for It
give gnd Tikl til It vaslge og las Bestilliag
luden-mit Partipriser opgives psiu« »Ja-MONE
DAleH LUTlL PUBL. sollst-z
Blatt seht
Billigt men galt
Redensmaende Boger er væsentligst Restoplag, vpksbt til-wies
lave Priser, hvorfor vi set os i Stand til at byde vote Kundet deune
fjældne Anledning. Vøgcrne er alle i Omslag. men i ten os sod
Stand.
Dr. D. Warteufem »Prædikener«. 1., Z. og 4. Samlitm Wollt
vis 263, 322 og 322 Sitten i Omflag, hvek 25 Ets.
Paß-r Dass Kasse-: »Jer Liqnelsek, udlagt og fortlatet i Bibel
læsninget«, 926 Sidet; i Omflag 50 Cu.
. »Jesu tte Bei-g i Bethania«,Bibellæsninget. 428 Sidekx i
Omflag 40 Sti.
» »Jesu Kristi Person og Liv«. En Rasse Studiet l. es s. Del.
i alt 1060 Siderx i Omslag 81.00.
Lust-m seist-mem- Skkiim i umt- ved J. appe- pg ok. sk.
Hei-um 828 Sim, 85 Ets·
Eli-. Blum-Im Hellig J ord. Rejiebilledc fra Pole-stim.
845 Stoke Sider med mange udmækkede Billet-et VIII-.
Fr· Hammer-ich Den kristnekitkes Historie. Its-Obi,
Mdskitkem 721 Sidm 81.00.
Den almindelige Boghdeptis pas alle Wie stqet stt flm
Gange M stot. Benyt Unledningen nu.
Du. LIE. stil. pas-·
M. kost.
WW
Flugten er daarligc økonimifke For-;
hold, fotaarsagcde ved Trit.
Opfætfige Fattiglemmer. Noskils
de, 26. November Frcdag Eiter
middaq og List-sag Morgen bar 252
Løsgængem som for Tidm hat Op
hold paa Ruf-tilde FaktiquarT
gjort siq skyldige i Opfastsighcsd kij
en faa aloorlig Natur, at Politik-H
sont til sidst blev tilkaldt, maattei
tage 4 af dem med paa Stationcsnsp
J Eftermiddag er de 4 blenka
idømt arbitrasre Straffe efter For-.
tigcovens § 41; de 2 as dem siks
henholdsvis 30 og lsDagesTvangsij
arbejdc, de to andre 8 Pages simsi
pelt Fængfel hver. (
Julehæfter.
Islgende met paa Lager i Aar:
Julestietnen 1910, Jllustteret
kristellg Jucebog fta Demnach 60e.
De Itan Julebog, 1910, udqivel
af Mkstelig Forming for Jndrez
Mission i Bauwerk 20e. -
En lille Julegave til de hellige i
Damian-L 20c.
Blrnenes Julebog 1910, udgivet
as Jadremiifionær D. Offen. tsc.
Mestaplaq af VII-neues Julebog
1909 festges, iaa taugt det toller,
for 10e. per EkU
Almanakten, »De! nye Aar«1911,
Krifteliq Zellenka fra Dan
mark. Udkommet i Aar paa Fotlaq
as K. F. J· M. 20e.
»M« ww. Mitme
rilanst illustreret Jucebw M»
Boqhandels Forlag, Cedar Fall-,
Ja. 50e.
De Z fidftnævnte Mr vil vak
Paa Lager inden 1. Dec. De tvi
rige vil afqaa fta Danmakk faa
fnart de udkommer og ventes sit
kert her-til inden Jul.
De gar baade Dem felv og os
en Tjeneste med at indsende Befttli
ling tidlig.
Dauifh Luth. Psbb Dotie,
Blei-, Nebr.
« »Der staat Strevet«
Vejledning til daglig
Vibellæsning for Aoret 1911
ved H. P. Haufen
Udget af Kirkelig Fokening for Jn
dre Mission i Danmark.
Pris 10 Ets.
Haves nu paa Lager-. Bestil det
i Tide, san De kan faa beqvndt at
bruge det med Aarets Begyndelfe.
Tan. Luth. Publ. Haufe
Brevkort fra Mission-matte-·
31 iorfkellige Brevkort med Bil
leder fra Missionömarken i nackten
läge sag mange forfkellige Lande i
Affen, Afrika, Not-di og Sol-ameri
ka samt Øerne i Pacifics og Syd.
havet. En praktiik Hjcelp til at frem
me Interesse for Ydre Mission og
en hsjst interessant vg· lærertg
Samling at eje. quivet af »Ti
Missionary Review«.
Pris 50 Cents for hele Samlins
gen.«
Danish Luth. Publ. Haufe.