Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 13, 1910, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W
nu har vi haft en lille Regu, og
nogen Taaqe efter Regnen. K o r r.
Streut-ich Mich.
Scribas’ Tid falder —-s-— lad os
se — Titus har aldrig været ret
stw i Statistik eller Historie, eller
hvad dei- skal kaldes — men lad os
Tige, at Suibas Tid faldt i Aarcs
ne 1900—10. Men, ikfe sandt, det
var alligevel en Oplivelfestid· Som
en ,mægtig Høvding skred Scriba
frem paa «Danskeren«s Korrespon
dance Gebet, skrev sclv og famtidig
opflammede de forknytte, frygtags
tige og trwtte Korrespondenter.
Men lige paa en Gang forsvandt
Scribn. Jngen Ued bvorfra han
kom, eller hvor han blev af· Hans
Tilværelse vor nasstcn ligc faa ufors
staaclig som Halleys Komet. thcrt
Tilfælde har Scriba det tilfælles
med Halleys Komet, at han lyfer
lcengc eftet, at han er forfsvundcn
Nogle vil maafke mone, at han blev
flaaet of sin egen Hcrr, men det
turde være Gastvært Men at Stri
ba fkulde gaa til Grunde-, netop
fordi han Odr Sei-ihm kan man hel
ler ikke rigtig forstaa. Til Gan
dens Løsning turde der imidlcrtid
vaer noget om, hvad en Taler sag
de ved det danikwmnerikanfke Stil-v
ne i Aarhus forlcdent Aar. »Vi
Danskere« —- fagde ban —-— »støn
net ikke under vor Lidcsttl)ed, mcn
under vor Smaaligl)ed. Oq vort
Land hat en cholfning, dcr Mr
det smaat. Danmark ligner et
isomelsdagsawuw m passier iiøje
paa, hvem der ,,ft)lder« fører Vog
over, hvcm der gaar til Wirbel-b
hoad Farvc Slipiet og Trauten
har, Einem der hat Naad til at liqgc
paa Landet Og saa er der sti»
Tvillingsøftrr l)ertil: Vrøvlet Den
Tale kan maaike oaiaa, have lidt
Ærendc til os Dunste i Amerika
Hvokom altina er, Titus or tilliøjo
lig til at tro: Dei-sont Erriba atter
komme-r frem, vil liaii lnsdns end
nogcsn Sindc før vaer itillet til
at vætle de slumrciide Uorreipons
daneesKrasitck im Hals til Hain fra
Oklahoma til Alberta
Den nu brugelige ABC er Titus
itke sætlig iorelstet i, endikønt oi
Sehnt haft dct taalelig iammen, ligc
fide-n den laa i Stuiiiper«og Stykker
paa Forfatterens Strivebord og ind
til dennc Tag. Man da den vel nu
snart er iin Undergang net-r, ital
Titus alligesvisl rcdde et Par ils-inne
Linier fra at kaltes i Glemsclcnis
Han. Det er rct iiiwricligt, hade
det nu itkc vasret Stil-visit i Tag
var disse Par Linior ianiynligviss
ikke bleoen litsvarct for Eftcrflasgtm
.lyder jaalech: »Im-en falder
tat men saa stille let« Tot lyder
s; sinnst man ønfter at det var ens
· egct Produkt, men det er dct des
vækre iste. Forfatteren har uden
Tvivl boet i Mich., da han strev
disse Linien thi de passe-r her visi
not fom ingen andre Steder i Ver
den. —- Punktum og Tankcstreg be
wdet at her sluttcr Jndledningem
der naturligvis helt igennem hat
peget paa Emnet, hvis Behandling
Titus nu gaar over til med den
Erkendelsey at det er adskilligt let
tere at indvikle end at udvikle et
Emne, men ogsaa —- hvor svasrt
det kan være at flutte med Ind
ledningen for en Mand, der er smaat
beqavet. Altsaa --— nu er det prægi
Wt Kaneføre i Mich. Og idet
man iaaledes stille og let giidcr ben
ad de jævnt snedækkede Veje og set
de —- ikke nøgne —- men ncesten
snedcekkede Trastoppe, saa kommt-r
manqe gode Minder frem, fra den
korte men fkønne Sommer- da vi
samledes til Sang, Von og Guds
Ords Betragtninn i Skoven paa
de iorskellige Steder. Lige efter
Samfundets Aarsnwde havde vi
Missionsmøde For Vefparelfens
Skyld havde vi - - havde nasr sagt
Luther og Melanchihon ——-- skulde
ellers sige Paftor Thoreby fra
Eugene, Oregon oq Paftor Chr.
· Christenien Rai-Westka ,-B.e. Rog
le mcner, at det er en god Skik,
forbunden med god Økonomi ved
given Lejlighed at faa sat i dissc
«stpra-fter. Nu vel, Ekkoet af de
Æys Nest er forlængst hendøet i
Andern men vi banden at den
endnu hin-es i Samvittighederne.
» Firft i Juli havde vi Bei-g af
Indiens Provst, der var herovre at
Msætte Past. J. P. Jensenx ved
denn- anedning havde vi ogsaa et
cost Norm-de samt Msde i Greeni
Y Mo Art-. Senere paa Sommer-n
W
havde ni igen Missionsnmde, tworl
en ,,stor« Præst førte Ordet, nemlig
Past. A. P. Hausen, Nacine. Naar
Titus taler om Missionsmedek og
bruger »vi« skal det bestandig for
staas om Trufant og Greeiwille
Prceftekald (Siden føjer vi vel
Mchide til). Nu forleden havde
Vi et Par Tages Møde ved Pasti
Thorsen fra Danmart Titus miaal
ncevne alt af den Art faa omstænss
ideligh fordi det høkerlangtfra til
Dagens Orden, at der kommer fremll
mede Priester til vore Egne, nann
IIig fokdi vi vor et godt Stykke fra«
iden alfare Vej. Nu vel, disk-se kwre
Brødres Bei-g derer til Fortidemi
ymen de Ord, de talte til os, Gelder-·
lmed sanime Alvor nu og i Fremtisi
»den. Vafunen gav en tydelig Lyd
Man tnnde ogsaa fige, at Skellet,
sont Herren hat fat i sit Ord, blev
ikke flyttet paa nogen Mande. Og
derfnni Titus ikke tager ihelt feil,
saa er her nogle — de taldes her
socn andre Steder fmndom med et
cnildt lldtryk »ja-re Mennesker«—
der ikke alene kan taale, at Basis-«
nen giver en tydelig Lyd, men som
i
ogiaa enfter det og gleedes deroner.
Den Gliede derer til de nfkyldige
Nu, dernede i Vlain lwor de nd
l
i
danncr Partien yvao mon de i
Grunan stiller iom første Vetingeb
ie til et Præfteemne ——— for at han
san blive en aod PrasftY Mon site-.
bette, at den, der vil vckre en Gnds
Ords Forkyndcr, ital kunne føre
klar Tale, fkal knnne drage Grcensen
tydelia mellem Livct med og Livet
uden .ciristus? Uklar Snak, der
tvrrror Skellct ud mellemTroende og
Vantro, mellem Himmel og Helvedc,
saa innen af Tilhørerne kommer til
at tage Etilling, ingen finder sin
Plads s-— lan ikke vasre at nddele
Zandheds Qrd rettelig; fligt har
giort nbodelig Skade. Dcroni siger
en Foriattcn »Naar du taler om
Bunde-h iaa lad det ver-re klar Ta
le. Tal ikke blot om Synden i al
Illinindeligbed Det er som at give
anoiker Nøddcr nied Staller paa.
Ak, se floite er ilkc saa begrerlige«
ofter Jandlicdem at de iclv indladcr«
siq paa at knække Stallerne. Mal
Sande-n iaaledcs, iom den ytrer sia
has nnae oq gamle Frismfor alt mal
Syndcn male-desi, som den ytrcr fig:
iblandt dem, til hvem du taler. Sag»
at aim- drt Hart, hvorledes Gab-Z«
nasrlighed oiior iig baade over for de
Vantro oq omsrfor dessellige«. Og den
diasroe Pnitor C. Moo, der fiditcs
Sommer lwtdt et Foredrag oin
.,Ekellet«, iiger bl. a.: »Naar
Efristisn fixier Vantro skal vi ikkr
iiae ,,ikkc-trocndc« og endnu mindre
det meningssløse ,,ubc-vidst-troende«.
J Siedet for Løgn skal vi ikce siges
Usnndl)(-d. -- Heller ikke ital vi i»
I
I
i
I
i
i
i
«
i
I
I
i
i
i
I
i
i
itcdrt for Heim-do sasttc lldtryk Wu»
»der, lnmr der er mørkt Ach
.,det Dud«, ollex ombytte Orth
Omuondcsljcs nie-d Udnitling eller(sten-t
nembrud.« — Hatt mein-r altsaazI
lod Ordet beholch jin Brod, lad det«
værc kommende-. Tot kan jo vom-«
behageligt, nassten en Nydelse at»
ljøre Historicsn fortalt kønt og godt·
om den rigc Mand, der tog den fut
tigcs eneste Lam. Men da det lod:
til David: Du er Mandenl blen.
han en Sonder, der tryglede om
Nat-da Oq Nathan blev enddo i
sit Ecubcdc. Inng figer: »in-ad
kommer alt dette Greenville ved.«
For svrigt kan meddeles, at svii
for fort Tid fiden havde Beføg afj
on ung Mund fra Chikago. Dei
kom Titus for Ørem at hin unge
Mund samt ern ellcsr maaskefto Fa
miliek more tcrnktc paa at. flytte
hcrtil fra Chicago. Hvad mon det
bliver til? Mange Korrespondenter
er falden i den Juckt-, at brovte,
dcrfor kommer man stundom til at
tasnkm Ja, det ser jo godt ud paa
Papirct, cllrr dct kunde nok have
vasret sagt lidt andcrledes og saa
kommen Zandheden lidt nærmch
Men Titus vildr ellcrs gerne sige
i al Veskedenhcd til muligeJndflyts
terc fra Chicago og andre Pladser:
Mich. er en god Stat. Her er et
"godt Klima og mcgct andet godt
Inaturligviä Greenville er en sinnt-,
trivelig By med to Jernbaner, en
Del Fabrikker ofv. Byens Hoveds
gade er bleven brolagt i Sommer,
det hat kostet ca. 830,000; men det
et ogsaa et fmukt og folidt Arbei
de. Her er en daan lutherfk Wenig
hed, der ejer en Kitte, htm der holk
des Gudötjeneste hver Sindag. Mei
nigihed her sammt-n med to an
dre Mensch-den der hstet til Kal
det, ejer ogsaa paa söuu nær en
Præstebolig med 11 Værelfer for
uden nogle mindre Komm Menigs
sheden her i Greenville hat taget
Stridt til at bygge ,,basement«
under sin Kirke· Der siges at være
subfkriberet omtrent 8500 til dette
Foretagende Deri har de unge nok
taget et godt Tag; men derfor giver
vi dem inqen Kredit for, at de hører
Herren til. Nu er der de, som gør
gældende, at Kirken med det sam
me lmrde flyttes over i den sydlige
Del af Byen, hvor de fleste Menigs
hedsfolk bor, ligesom man ogsaa
mener, at det vilde gavne Missio
nen paa flere inrskellige Maader.»
Vi haaber saa at Herren i denne»
Sag vil lwgae alt til Rette faule-»
des, sont det tjener hans Sag bebst
Her kunde vcere meget andet·
at meddele, men Titus venter stadia
paa, at ,,Dsk.« ikal faa sin faste
Korrespondent herfra saa vel som
fra mange andre Siedet En sau
dan Korr. med Autoritet vil faa
Tid efter anden give detaillerede
Meddelelser.
(
l
l
l
Mrs. Clausen, der har været·
fvagelig i lang Tid, siges at verte«
bedro: hun tror at Herren vil san-»
hende raik igen: ja, kan du tro«
skal du se Guds Herlighed Det
gaslder ogsaa Helbred i
Mr. Christofferfen, som vnrt Liv»
paa en Maade er afhamaig af, idet·
han har det lietvdeliae Hvew at far-.
ge for, at Vyens Jndvaanere, ca.»
5,()0«, har noaet i deres Epife-·
kannte, oa som saadan »ersten ikte·
havdse Tid til at være syg, bar dog
vcvret paa Sygeliften i lcrngere Tid,
men er nu atter paa Farten. Past»
Fijwr kommt-r nu og da en SVip-·
tur til Greenville: Past. Jenseit ser»
Titus ikke ket ofte, han er vel unk»
stasrkt optaget med at faa alt ord-l
net i Hiern, Skole og Kitte. Inn-«
daa den 30 Oktober var Past. Kjwr,
her og talte Juliilkvumsiagm Om
Aftenen lyttede, vi til et godt Ne-»
formationsforedrag af Past. Kinn-»
Titus bar foritaaet, at de fleste iv
dette Præftekald liar ladet en Ju-·
bilcrumsgave oa de, der endnu ilkel
har ladet sia temm staat Anled-·
ninaen jo endnu aal1e11. En Mand
her hade gjort en and Vegnndelse1
for Past. Kjær kom, idet vedlomsj
mende havde ladet sig teane for«
8100 Max mener jo, at der er»
mange, der kunde give baade 100·
oa 200 Dollars uden at det knnde
masrkeå Ja viit, der mangler bare
Villien de fleste Steder. »Ja,« fi
aer noqle, »l)an kan sagtens give
nie-get, ban er ria«. Lad faa de min
dke velftaaende give i For-hold til»
hvad de faa riae aiver·« .
Korrespondenten fra Tanneba
Ore» antaaer, at »Dik.« allerede
bar de 500 Helden-. Titus antaaer
at »Dsk.« vil faa mere end Lass nak4
med at faa dem til Nytaar. Bilde
man bare iende en Mond nd at·
tale ,,Dsl.« Saa, saa skulde det ikke·
forbavse Titus om ,,Dsk.« fik mindfll
to Gange 500 Golde-re mere i eni
mer Fremtid En faadan Stimm
som at reprassentere et faa anselintf
Blad fom ,,Dsk.« vilde ikke vwre til;
at kimie ad. Men hvor er illtcindentkl
sperger man. Hvad am nu Titusi
tilbød fin med det Resultat, at der:
blev —- fom man siaer —- stilletJ
en Opfordrina til sham Vil dog for.
Øfeblikket nøies med at paar-equ
Sagens Nsdvendtgshed, og saa haasi
be paa at vcere den heldige, naar der;
i paakommende Tilfcelde bliver Risi(
om Stillingen. Eilet-, er Titus for-.
kert i den Saa, iaa lad andre f.;
Ess. Mar, en Mand med faste:
Grundiastninaen aive sin Mening»
til Kende Denne Sag er maaske»
ikke saa indviklet, fom den set ith
til.
Finder noan Tid oa bar Lysti
til at twlle effek, bvor manael
Gange Navnet Titus forekommenz
laa vasr saa and: men faa lænaej
,,Dsk.« uden Knur on Klage bar
Tid og Svasrte til at iastte S Von-l
staveky hvor «ieg«, 3 Bogitavenz
kunde give famme Mening, indtili
da, lad det vcere en privat Sag med
Navn.
Fredens Hilsen til alle, der pan
en eller anden Maade er med til at
befordre Guds nges Arbejde.
Titus.
Neman Wis. !
10. Dec. 1910.1
Her er jeg saa tgen. Jeg lovede
to, at jeg atter vtlde lade bsre fra
»mjg, yvis min sidste Meddelelje
blev vol modtaget
Nu venter man ftkaks en Hob
Nyheder. De fkal nosk komme; men
jeg maa først gøre ungle faa Be
mærkninger eller rettere Spørgs
maaL lLwor er X med sine ,,Vølge
blink« bleven af? Jeg længes efter
at se »Bølge«blink« Rubrikken igen.
Der var nassten altid noget i disfe
Smaotrcek, eller hvad man nu vilde
kalde dem, der tiltrak mig. »Bølge
blink« er et Ord, som tiltaler mig
Naar jeg som Dreng derhjemme
gik nede ved Kattegat og san Solens
Straale1 lege over «Vølgen blaa«
blev et Billede malet i min SjæLj
et Billede, som Tiden aldrig kan»
ødelasgge Ten, som er opvokset
nær Haue-t, bar hørt dets Susen og·
Vrusen, bar set det i Storm og"
Stille, ban glemmer det aldrig.l
Lever lmn et Sted taugt borte fra
Haveh er der et Savn hos hom,
som hverken Floder eller Jndsøer
tilfredssiiller.
Ja, sentimental ønfker jeg nus
ikke at blive anset for s-- vil der
for forlnde dette Emne og fortælle«
lidt hersta·
s
I
I
I
s
Noglr Lage eftcr at vor nyPræst,l
Post. Kloth, ankom, havde Menigsl
heden og Venner of Menigheden en.
Sammenkomft i Kirken Kvindernei
ferne-rede Kasse med Tilbehør. Fred;
Fritzen, Mcnighedens Formand, bød
Post. Kloth med Familie velkoms
nie-n iblandt os og ønfkede ham
iserrens Naadc og Velsignelfe i.
Merningen Past. Kloth takkede vg«
bad Menigheden om at værc med i
Arbejdct med Forbøn for ham oa
bonI-. Past. Jersild, fom den nieste
Tid havde betjent Menigheden un
der den lange Vakance, talte ogsaa
nogle Ord. Menigheden gav Past.
Jersild en imul Stol som Tat for
bans Tjeneste.
Eftcr at Kaffebordet var ihn-net
aik vi op i Kirkem hvor der blev
talt og fange-t, til man henad Kl.
i« skiltes ad mcd Tak til Herriin
for den fkønne Stund, vi havde til
braat tilsammen. Henned 40 Men
ncssker var til Stede.
Saa har vi haft Missioiisniøde.
Past. Thorsen fra Danmark var her
i de Tage. Des andre Pia-steh som
var lim« i Missionsdagene, Var
Paftoiscsrnc Dablftrøm og Etiksen
fra Racine samt Past· Nielsen fra
Oshkosli.
Past. Chorion vandt sig mange
Banner het. Gan skal have- mange
Taf for Wes-Inst Det famme ikal de
vorige Pkkrftcsr have. »Gamle Zahl
strøm« maatte rigtin holde for om
Søndachn Han talte først til Søns
dagsfkolens Børn, faa prwdikede han
til sZøjinesfm brichst talte han oin
Eftermiddagen til de.unge og igen
um Aitonen Det var godt gjort af
en Mand i hans Aldeiy og han
gjokdc det godt. Det skal Herren hast
oc Tak for. Det var i det helc taget
est sjwldent godt Mode.
Her hat vwret manae Vryllupper
og Begravelier i den fidfte Tid.
Geo. Hausen og Sine Hausen blev
asstesvicde i Kirken Sinc har været
med i Sangkoret en lang Tid. Geosp
har onsaa tidligere været Medlem
af samme.
Mr. Iptasmus Hamen og Pers-.
Jømensem to af Menighedens Med
lemmer. er ligeledes bleven gift. Pe
ter Peterer og Elna Peter-sen samt
J. C. Larer og Anna Nilsen, tog
famme Beflutninq og blev vie-de af
Past. Kloth.
Mamle Wolhd er død, Past. Kloth
forteitede Begravelfen, som foregik
fra vor Kirke
Virginia Thompsem Th. Thomps
sen og Hustrus Datter, døde efter
nong faa Dages Sygeleje. Det var
et haardt Slag for Forwldrene, at
miste deres Iille livliqe Pige, menj
vi Ded, at hnn er km i bedre Hasnder(
end selve Moders, der bog er faa
varfonxme og kærlige J
Mamle Lars Christensen er me
get sw« dem lidt i Vedritm. l
Her er for Reften mange paac
Syqelisten i denne Tib, meft as ftærk
Fort-Mk l
Nu er Julen fnart for Haatrden.(
Gib vi alle maa faa en velsignet
Juli-fest Lad ikke Travlheden op
.sluge os, men lad oS gaa til Beth
lohem og tilbede Barnet Jesus.
En glædelig Jul til alle Læserne
af »Danfkeren«l
PS. Kandidat Vedfted fra Dan
mark hat været her. Gan talte til
Bat-neue om Morgens-n i,S-ndagss
»WJI » -.. sm.
— — - l
Nye Fortællinger
ved Past. N. P. Madsen.
Anita. sEn Fortcclling fra Rom. 162 Sider. Papbind· 8090
J Herrens Skala Efter det Tyske. -— —- — .70
PovL 68 Sider, i Omflag — —- — ——— .20
Pan Flugt. 63 Sider, i Omflag —-— ---— — —- .20
Dan. Luth.Publ. Hause
WIJ
Flyvcmafkiner statis!
Københavnfk Fabrikat. Model a la New-,
Svendfen eller «Cederstrøm.
Et ftørre Parti af disfe Maskiner er netop kommen paa La
ger hos os, og gennem December Maaned vil vi (dog kun paa For
langende) med enhver Vestilling paa Vøger, Kurt, osv. til et Be
løb af mindst si, samt med ethoert nyt Abonnement paa vore Bla
de, sende aldeles gratis IX- Tusin af disse mærkelige Ma
skiner, asforterede Modeller.
Huslc levemaskinerne sendes ku n p a a F o r la n g e n d e
og kun som overfor angivet.
Dan. Luth. Publ. Haufe
Blair, Nebr
Et Uclvalg af vore Bøger. o. s. v.
HusbibeL Vælstbind . ............................... 81.36
Husbibeh Læderbind, med Guldsnit .................... 2.00
Lommebibel, Chagrin, med Guldsnit .................... 1.00
Lommebibel, Jndiapapir, Overfaldsbind ................ 2.50
Ny Testamente, MellemftiL todt Snit .................. .25
Ny Testamente, nyt Format (langt og smalt) ............ .60
Sangeren med Noder, fint Læderbind og Guldsnit ....... 2.00
Sange-ten uden Roder, fort bøjeligt Læder .............. .60
Jsraels Sange, 1· og 2. Del i eet Bind ................ .85
Bielefeldts Melodier til den ny Salmebog ............... 2.40
Aschenfeldtgdaiifens ill. Kirkehistorie .................... 6.50
Vilh. Becks Erindringer .............................. 1.00
Madfens Husandagtsbog . ............................. 1.50
Bibelordbog af K. G., ——— ny Udg. — i blødt Bind ........ 1.65
Harald Jensem Stormænd ............................ .50
Luthers reformatoriske Strifter, Omflag .......... 85c, indb 1.50
Mennefkets Hjertes Spejl ............................ .20
Sets Fortccllinger for Born··...j ...................... .25
Fortællinger for Søndagsfkolen ........................ 1.00
Gennem Stærene. . .................................. 1.00
Lys paa Vejen, Karte Træk for Søndagsskolen ............ 100
Mathiesens 100 Fortællinger .......................... .50
Teddys Knap . ...................................... .25
Ved skiftende Belysning, ill. Gavebog .................... .40
BarnesmiL ill. Gavebog for mindre Børn ................ ·25
Kammer til mig, Bibelfke Billeder med Teka .............. .10
12 Brevkort med danske Skkiftfprog, asit ................. Es
12 Do. mcd engelfke Striftsprog, asst ..................... Es
12 Brevkort med Samfundcts sSkoler og Forlagshug ...... .25
12 forfkellige Brevkort som Proveudvalg .................. .25
DAN. LUTH. PUBLISMNC HOU5E. Blei-. Naht-.
YI
skolcsm om Eftcrmiddakxen taltc han
atter til dem ved drrcs Missionk
fest og igen om Aftcnen for de cel
drc. Vi jiqer mange Taf for Wes-geh
riqtiq nmngv Tak.
Paftor Fkloth var paa Landet for
at begrams A. Tolverscn, en Bro
dcr til C. Tolvcrsen.
Julestjerucn 1910. 4
l
J n d h o l d: ;
Julesthnen. Af Past. N.P.Madsen.’
At faa Jesus med. Af Pastor Johs.
Gøtzsche.
Nyaarsmorgen i det ny Aarhundrei
de. As Selma Lagerløf. Jll. af
Luplau Janssen.
Russifke Villeder. Af Jwan. Jllu
strationcr efter Malericr af rus
siskc Kunstnere. Begyndclsesillus
stration af S. ClodsSvenssost
»Svenske Bornebilleden 1J ,,Til Fa’r
med Mad«. Eftcr Maleri af Se
verin Nilsfon. L. «Paa Vej til
Kirke«. Efter Maleri af Amalia
Lindegren.
Scppi. der ser vilde. Af Jngeborg
Simcsen. Illustration af Joa
chim Skovgaard.
Et Tidsbillede. Af Past. E. Skovi
ganrdsPetcrsen. Tcgninger as Ch.
Frimodf.
En rank Mand. Af Zakarias« Niels
sen. Jlluftrationer af Hclvig
Kinoh.
Ønfferne. Af Valgmenighedspræst
S. Koch. Tegninger af Ch. Bang.
Bibelen og Barneaarene. Af Paft
Olfert Ricard. Jlluftrationer af
Fr Kraut
Jul. Af Nelley Brodersen. Illustra
tion efter Maleri af Th. C.
Gotth.
Vignetter af S. ClodsSvengson
og Ehr Bang.
Qmslagstegning af Fr. Kraut.
Titelblcd af Ell. Olesen. Ramm
af S. Clod-Svensson.
Zom Fotogravure medfølger i M
un Gengivclse af Professor Julius "
Panlsens Maleri: Jesus vandrs
paa Søen.
« Ptis 50 Cents.
Hæftct 11dk0111111er«sent mcn ven
tcss dog hertil fm Danmark tidsmä
til at blive omfendt inden Jul
Bisstilling modtages nu
Dan. Luth. Publ Haus«
Vlair, Neb.
Den ny Saumeon
Af den ny Salmebog (Salmebos
for Kirke og Hjem) haves nu M
qendc paa Lager: «
Nr. Prosafvrm
21P· Shirting med Vlindtryks III
22 P. Shirting med Guldkors .N
23 P. Læderbiud sog Foderal IS
80P. Blødt Læderbind og
Guldsnit ————— III
32 P. Polstret Bind med
Guldfnit ————— lsc
V c- r s f o r m.
23 V. Lasdekbind og Foderal BLN
28 V. Chagrin med Guldsnit Upc
29VJ. deiapapin bøjeligt
Cl)agrin, Guldfnit —- — Tod
8()VJ. Jndiapckpir . Fint
bøjcligt Læderbind —- — 250
32VJ. Jndiapapir. Satt
polstret Vind — — —- — 2.7I
It V J. Jndiapapir. Rødt pol
ftret Bind —- — —- — TM
Disje Salmebøger er meaet thu
dere og nettere end de gamle· Jus
dia- Udgaverne i Særdeleshed «
ualmindelige fmagfulde og equ
fig særlig som Gavebog.
Af Roskilde Konvents Salmebos
haves kun endelte af de billlqss
Udgqver tilbage
Dan. Luth. Publ. das-.