Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 06, 1910, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W
kendte og kære —- bor og bygger,
hat ieg ofte faaet Lyft til at stri
ve lidt i den kære »Danskeren« her
fta Carpio, hvorfra vift ingen anden
ladet hsre fra fig i »Danfkeren«;
men da det de senere Aar er bleven
mere og mere vansteligt for mig at
fsre Pennem er Lysten stadig ble;
ven dnsset i Sonn; men ved at læfe
Mr. L. P. M’s. Korrespondance fra
Fütme N. D» vaaqnede den igen,
og nu vil den oift ikke iove niere
deine Gang, saa jeg faar vel spie
den, og lade den «tage Modet paa
Nvggen«, og »Ur-Ue iin Lykke«, om
oaian den ikulde falde -- i Pa
virsknwen —- oveniløbet.
Ved at ovekoeje He K. M. J.s
Skrivelie i Nr. 89, og He. L. P.
M.s5- Strivelie i Nr. 92. sDicksom
Alta oq Flartom N. JU, maa jeg
spøme mig ielo, (da jeg er »Ene
boer« og innen anden bar at spor
aeit Mon ikke Hv. L. P. M. havde
for meget Hafwærh faa lmn ikke
gav iig Tid til at se rigtig, hom
Fuqlen fad, for han syrede los,
og derfor fksd i Lasten?
Men du vilde jo fortælle noget
fta Cardia iiger du. Ja, — vent
lidt, — det kommen men dette ds
rer med.
Jeq kan ilet ingen Siedet ie, at
Hin K. M. J. hat haft Homeftead
,,ved Kenmare« og vceret mindre
heldig end hans Naboer og endt i
bundlsg Gceld — Jeg vilde innre
te Ved at lceie hans Strivelse med
Omtanke, tro, at han haode boet
her ved Carpig, og var reift herfrn,
for at undgaa at innle i bund
Ios Nasid
Skulde du, kcere K. M. J» som
jeg trors have vasret med i det kcrre
lille Selfkab, som for itke sna me
get laane iiden foklod og og styrede
mod Canadas fferne, kolde Egne
for nt føne — - Jsbførne, Scrlhunde
oq —— hvnd var det nu? — Ja,
san er det jv os eders Nennen J
nntes over, og faa ital J rigtig
have Tal for eders Medfølelse i
denne Trcenaielstid: for ikønt fina
vidt sei ved1, innen l)eromt«ring end
nu bar lidt N- d, on indem hoers
ten Mennefler eller Krentnrek bar
inltet eller frosset ihjel, iaa er ber
fikkert mere end een fiom bar Fu
milie og Kreatitrer), der ier Vin
teren oq Fremtiden i Mode med lidt
Ænnitelse Her ved Carpio oar oi
nn mindre heldige end note Naboer
ved Flatton idetmindsie vi hers
i Naboloqet -— J Eide og E. WJ
Eriekson fil nok met-e Gliede, end’
de bande Temet, hvor meaen ved jeq
ilke P. Peterfen og S. Petersen
var oift nasst, de fik ca. halvt faa
wegen Hvedse som di- hkwde iaaet;?
anre oq Von gao vist tut-r liqesl
iom Horden Majs on Lwr Dort
bedftx Oør gav nok m. 2 Bu. pr.l
Acke, med Undtagelie af den sildiqel
»Brealingflax«, som laa i Jorden
uden at ipire, til efter vi fil Regn
i Juli hvorfor den flet ikte blev
weben men maa bruges gysn fmn
Ha —- Hø var her oglaa meget lidc
af. J. Balken oq alle hans ncerme
ste Naboer maatte kIte ud til Mouie «
Niver (12 Mil) efter deres Hsi
Om du K. M. J. er den, jeg ttors
du et, lkal ieg hilie diq ska allei
dine gamle Naboer: de talek ofte«
om dig og menet, at du var merei
heldig end de, oa at en htiere
Haand shaode et Huld i Styret Man
ge of dem vilde vist gerne splae;
dlg, om de kunde ieelae til dens
Pris, du folgte til. j
Jmidlertid, vi fom tror paa et:’
almcrgtig Gud oq omforgsfnld FasJ
der i Himmelem fnnesås ikke, at vi
egentliq bar Grund til at schqu
mrn meaet more til at takke.«
Tasnk hvor meqet bedre oi er stil
lede end de stakkels Menncskcr, der
soebe, hvor de fotfærdelige Skovi
brande kasede. Vi hat bog, takket
være Guds Rande, endnu alle vote
fmaa Hjem og Eiendomme, vi fix
ogsaa lidt Hist, var det end ikfc
monot, det var bedre end intet, og
vi havde intet fortjent. Nemr san
tillige vore Venner i Canada ynkes
over os, tøk vi saa ikte nok hande
at han, fom i fordums Dage- yns
kedes over Folket, da de var vaa et
sde Sted oa intet hat-de at Ede
ogsaa nu vil ynkes over os, om det
stulde gaa saa vidt, at vi kom ttl
at lide Nsd? Hans Naade er iv
da ny hvet Dag over arme fyndige
Metmesker.
For fqa Aar siden reiste vi og
vore km til N. D. med fast Tro
pas os Tillid til sum oq han- Al
W
magt og Omsorg trods alt, der blev
sagt imod N. D.. og vi bit ikke ta
be den Tro og Tillid, am ogsaa han
findet det tjenligt at lade as fmage
nioget, vi ikke selv svilde valgt. —
Lces Ordfp. Z, 11—s-12. — og Hebr
1-2, 5—11,«og hjælp as saa, kcere
Brsdre og Ssstre, at bede Herren
om, at det ikke maa have vætet for
gasveT saa han fkulde komme til at
gentage det ellcr tage haardete næfte
Aar. —- Visfelig, han bar talt al
vorligt iblandt os før nu. « Maats
te «vi doa alle lære at kende vor
kaøgrlscstid, saa fknldc vi cngangc
fe, at det var idel Naade og Kask
lighed altsammm Hans Maal er
visfelig «Sjcclenes Frelfe«; maattc
det dog traus. -
Det er kun faa Danfke, fom bot
og bygqcr her ved Carpio, hvosr
Vefalkninaesn ellers er meft N-orfk.
Her er en lille norfk Menighed, sont
de af os, fom følek Tranq dertiL
tilhører, og fom betjenes af Past.
O« T Olsen, Præft i den norske
Frikirkc — Vi hat som Regchudss
tjcnestc bveranden Sondags Efters
middaa Kl. 3. Vi har faa ogsaa
iKvindcforeninq og en Pigeforcuing,
Tom hvcsr møder ern Gang omMaas
neden og ledes af Prassten saavidt
Antliat. i
I Men— det er saudt — »P a p i r srl
«k1trven«. Kærlig Hilfen til K!
IM. J» ,,Danskercns« Redaktør oHH
falle dens Lassere fra en gemian
),.Emsbor«.
« N. V. TI. 103
Cardia N Dak.
! Fra Brooklyn, New York.
Jea bar lcenge ventet paa, at
noqen af mine Søskende i Herren
skulde fortaslle lidt herfra Øften for
.Tanfkeren«5 Lasfere, men da in
aen fnnes at have Lust dertil, faa
uil im med Nedaktørens Tilladelse
nrøne paa at forta»1lc-, hvad her er
formaaet i den jidste Tid.
Hjemkommen fra Aarsrnødet op
iaqde Pastor Th. Beck sin Gernina
sum Meniqhedencs Prcrst og reiste
Caa lige efter Firedsmødet i Boston
tjl sit nye Kald i Hutchinsoth Minn.
Vi var denne Gang tun en liden
Tid uden Prassh idet Herren i sin
Rande atter sendte os en Ordets
Forkynder til at virke blandt os.
Past. N. H. Nyrop holdt jin Til
trcedelfesprædiken has os den andent
Sendag i Oktober. Past. L. Larfen’
havde lovet at komme at indsrette
ham, men blev forhindret; men han
kom, saa fenere, l. Sendag i Nov.:
5oa havde vi Mission-survive tre veli
siqnede Dage.
Den lö. November kam Paftor
Nyrops Hrrftru og lille Dotter her
til med, Skibet »Oscar den Anden«
fra Danmark efter et Sommerop-,
hold for nogle Maaneder. «
Maa Herren velsigne denne nye
Præftefamilie Gid de maa blive
Iænge hos os. Maa Herren velfigs
ne dem, der forlod os, og som alle
dem af os, som er af Aand og Sand
hed vil mindes med Kærlighed og
Tak for den Stund, de var her.
Jeg ved af personlig Erfaring, at
Past· Bist var til megen VelsigneH
se for mange svge og fattige ved sin
Bekedvinighed og sit var-ne riet-.
lige Hier-te Det er nu den fjerdes
Prcest i Rækken, som har optageti
Gerningen her i Salemö Menighed. .
Og naar oi kaster Vlikket tilbagei
paa de Aar, der fvandt hen, maa vi»
fiqe Herren Tat for alle dem, derj
bar virket her, for de hat alle været
nidkære, tro Sireleføraere, med for-!
skelliqt Anker-g og Naadcqavcr, men·
alle cniae i at prwdike Evangelistt
rent og uforfalskcst Der er vel ncrps
pc noget Sted vanfkeligere at virkes
ucm end i denne ftore Stab med
den bølqendc StrønL der kommers
og gam, og hvok der er manqe af.
vorr Londsmænd. Men Ak! hvor,
san of dem føaer Herrens Hug!»
Napporten fra alle- de danfkks Fort-is
ninqcr siaer, der er nimmt- af denys
oq til dens Bafarer kan man mødcs
en Masse Dunste. Men dem, der«
kommcr i Herrens Hus kan let«
;ta-lles. Men er vi end en liden Flot»
Hvi hat bog san meget at figik Her-i
rkn Taf for. Vi hat særlig blank-:v
de unge ikke saa faa levende menng
Sirt-le der svil leve helt for Jesus,
og hvad er iksnnere end de troends
unqe Mennester, ved Herrens Noa
de kan drage andre ved et helligt
Livs EssempeL Hver Sindag Ef
termiddag har de unge sdetes Msdet
ihvori ogfaa manqe af os ældre
M
deltager, og jeg trot, at disse MI
.der, hat Evigheds Betydning for
·mange.
if Den 17. November holdt Sang
l koret en Concert, der var godt be
I Legt Den 10 December havde Kvins
jdeforeningen et Udsala af forskels
lige Genstande. Jndtægten fkal an
vendes til vor Kirkes Nestauration.
Jol nu har vi kun faa Uger, og
atter toner det gamle rnen evigt nye
Julebudfkab over Land og By,Vud
skabet am ham, der kom for at gøre
Syndre salige: men hoor mange
tcenker over Julens Betydning.
Mange har tun en Dag at undvæs
re til at holde Fest, og den fejrer
de for ,,Santa Claus« Om ham
taler de i offentlige Stolen i deres
Søndagsfkoler, ja, undertiden vg
Iaa i deres Kirker. Vi Danske fei
rer Vel ikke Iaa nieget FeIt paa ame
rikanfk Vis: men ogIaa for Stor
steparten er det kun en Kødets Fest
ined Gaver og Juleselskaber og alt,
hvad der herer denne Verden til.
Men, Gud sle Lon, for saa mange,
fom har set sia felv fom fortabte
Syndere, fet, at de trænger til enI
Frelser, for dem har Budskabet en;
dejlig Klang, og vi lan synqe med
Digterem
Sau frelses vi fra Synd og Dad,
Med Jubel vi istemme:
Os er i Dag en Frelfer født,
Det vil vi oldrig glemme.
Nu kom til Jorden Himlens Fsred
Og Haab om salig Evighed,
Det Haab os Jesus bragtel
Vort Liv er knn en Prøvesmnd
Nu Himlen er Vort Fædreland
O, did hen vil vi nagte
Hermed ønskes alle »Danjkeren«s
Læiere en alwdelig, veliignet Jul
i nor Herkes Jesn Ncwn
Emkna J. Ehriftense c.
South Broollyn.
Eis-is NOT
Ker :liedaliør, A. M. Anderfen
Hekmed takker jeg dem for »Dan—
skeren« for saa langt: indlagt vils
De finde 8150
Jeg ved file-, om jeg ital rose·
oq ophøje demn- Plads. Past, Ras
mussen of den fore. dan. lutherskc
lirkc var her for manae Aar fidei-,
og han sagdc, at her var Paradiicts
Haue-, iaa bnigs dcst or sandt, ioa ers
det iikkcrt besdrc en North Dakota vg«
dct solrige Allmrta J alt Fald gør
Folk i LUmindelighed det nicget
nodt her. Jrg er kendt nie-d en dansf
Mand, iom lom hertil for godx
20 Aar fide-n med faa godt sont
ingvnting, og i Tag er han Ejer af«
et Tujind og fein Hundrede dejligo
Kreatur-er og en Del Heile og man
ac Hundrede Acri-s Land. Tet er
inlt beregnet til over et Hundrede
Tufinde Dollars. Jeg kan jige for
min Del, at vi har ogsaa gfort
det rigtig godt og er vor himmelske
Fader meget taknemmelig. Det vil
vel forundre ,,Vanskeren«s Læfere
at h-re, at jeg hat folgt Kaal for
8820 (otte Hundrede og tyve DolU
ud af 11-2 Acres Land i denneSom
mer, Kartoflet avler vi usdmærket,
men Hovedavlcn er Kreaturer og
Beste « « I
Nu til Slut en vcnlig Hiler til«
alle »Da-Isman Lassen-» kendtisi
og ukendte, ikke at forglemme
Nrdaktøren En glædelig, Jul, ikkej
alene i Mad og Dritte-, men i Gud.«
HansPetersen. .
Glen, Nebr. l
Sclma, Fresno Co., Cali. s
Gnd er god intod os, sont bor hch
i og ved Selma, Cal. Vi hat ikke
alone hxmr Daa behageligt Veir oas
hvert Aar god Frugts og Alfalfas
Anl, men der er ogfaa manae Dan
jfcs bofattc ber, oa sit-re kommer hiskj
hnert Aar. Der er oafaa et aodtj
For-hold indbyrdes, sein om vi til-·
hører forfkelliae Kirkefamfund. Men«
bodst af alt er dag, at vi af Den·
formt-de danske lutherfke Kirke kan
samlcs hvcr Sandaa i vor Kicla
her i Seima. og at Gnds Dkd dsi
der faasedes til os, at hver, fom vsth
lade sia ledc as Ordet oa Rande-us
kan i Jesus finde Besen fii Glæd ?
og Fred her og Salighed hiösetl
Nu hat vi ian haft færegne Fest-T
dage, da vi den 22. Novvember
havde Missionsmsder her i Selma,
hvor Præsterne H. Jener fra Salt
Lqu City, umh, L. Johnspu im«
Las Nagen-, C. Haner fra Ins-«
W
no og Engholm fra Cafton,Cal-., til
ligemed vor egen Priest, Past." N
E. Nielsen talte Guds Ord til os.
Næste Dag, den 23., var der Mkde
i Kirken ved Del Ray, og den 24.
fom var især vor nationale Tolst
aelfesdag, var der igen 2 Møder
i hver af de 2 ncevnte Kirker. —
Gudö Ord led ved alle Møderne
klart og tydelig til Tugt og Trost,
Opvækkelse, Omvenidelfe og Frelse i
Jesus-, det enefte Navn, i hvilken
der er Frelse: men i Jesus er der
ogsaa Frele nok baade til Lykke
i Tiden og Salighed i Evigsheden
for alle, fom Vil frelses og opgiver
jin Sond, fig selv og kun seger sin
Fred med Gud i Jesus ved Ordeis
og Aandeng Ledelse Saa bliver der
jo saa meget at takke og prise vori
Gud for, især fordi han vil være
vor Gud og Saliagører, og vi Syri
«dere saar Lov til at svcere Guds
Falk med Fred og Salighedshaab i
Hiertci Ternasft er der oqfaa stor
Grund til at takke for alt det gede,
Vi nyder her i Tiden, og faa fordi
vi her leoer under en Negering, der
anerkender vor Gud jom den fra
hnem al qod Gave kommen og saa
minder osJ om at takke ham der
for. Eaa glasder vi os ogfaa ved,
at.flere af vore Landsmcknd kommer
og bufatterfig iblandt oS her i Fres
no Co» Cal. Mange er kommen
her i det sidfte Aar. N. Neier fra
Plainviem Nebraska, har købt o;
med Familie bosat sig nu i Ef
teraaret 11,-3 Mil Øft for Selma;
Iigeledes har Lauritfen fra Ken
mare, Jiorth Dakota, lobt en Fragt
oq Alfalfasxarm oq har nu bygget
Eins derpaa Z Mil Sydøft for Sel
n;a. Il. Nah-L ogsaa fra Kenmarc,
N. Tak» har bosat sig her i Byen
og har Llrbefde Tom Murer Dis-se
bei-get alle nor Fiirke hoc-r Søndag,
oq deres Vørn har for-net vor
Søndagsfkole noget. Ficke Dunste
har nnlig køht Farme her ved Sel
Ina, sont ni endnu ikke er blenen be
lendt med. Ved Oleander oq Caru
thers ei der jo flere Danfke, mest
sra North Dakota. Der har bofat
fig: de gaar faa til Kirken i Eafton.
Tom betienes af Past. Enqholn1.
Fruqtbøften oq Priscsrne var al
mindeliq qode her i Aar. J Al
mindelighed var Jndtægten 3100
pr. Arke og i nogle Tilfælde PLOO
pr. Arres. Men det bedste her er dog
silinmeh holst for de Mennesket,
der hellt-As uil have dist varmt end
koldt. Sommervakmen her er ikke
strengere end i Jsonsm men den
var-or laanvre, fro l. April til 1.
Oktober, men den er ikke san trof
kende, som enkelte Dage- er i Iowa
ou deromkring, ou faa er Nætterne
altid kølige her. Nu, medens Da
qems er koktest, har vi det koldeste
Befr, men doxx ikke niere end fra
28 til 40 Gr. over Zero om Næt
terms, og fra 50 til 70 Gr. om Das
gene, naak det om Tagen kommer
nod til 50 Gr» kalt-ev vi det me
aet kolbi. Saasnart Dagene længes
i Januar, kan vi vente varmereVejr,
oq i Februar kommer Blomsternsz
nd paa Frugttræerne oft-. Sjælden
or her stærk Bind, og aldrig Stor
me eller hurtig Forandring i Vefretx
disn ene Dag er behagelig som den
sonstige var, oa svi venter heller ifka
at den næfte Dag bliver ander-le
dcs. Den størfte Forandrina i Tem
vermuten her er mellem Nat oa
Dan. Nu er det omtrent 60 Gr. um
Tom-n oa 30 eller lidt derover om
Ratten. J den varmcsfte Tid om
Jommercn er der ca. 100 Gr. om
Tagen og 60 eller lidt derovet on.
Ratten. Regn faor vi lidt af fra
Oktober til April, i alt plein der
at falde ka. 8 Tommer. Hidtil hat
oi knn faaet 2 Tommer. endskønt
det hat regnet noqet l3 Gange. Jea
Vil faa fluftey fom jeq begyndte.
med at fkrive: »Gut- er qod, oq hans
:llkifknn"slwd varer evendeliq«. Dorfor
lad os km ogkaa spge at nyde Gudg
LlllifktmdLed csvindelixp idet vi i
Imen paa Jesus lever for Gud o,1
set eviss Mem heronen lsl Ver
l«gsi Hinz-n fm
M. J. Sy. ultz.
For Sci
120 Aises Lond isg Nil sra Or
leans i Kittel-n CO» Elim. for 839
per Arte, 85 per Im Kuntant Dei
øvrlge paa 8 Aer Afbetaling om
tnfkes. Tilfkriv
V. G. Jobnsen, Sol-ma, Tal.
--------s-s---s---------I-----s-II
FORTEGNELSE
DANSKE OG ENGELSKE JULEKORT
1910.
Nr. 201.—Bnbelt Hort« 3x4 Ton-inm- med Laudskab og Juleklokker
samt Ordenes Glasdelig Jul! Bag paa Staar Verset: Du soles sol fra Beth
Iehem. Pris per Dusin 10 Leut-, r Hundrede 75 Gent-I
Nr. 202. sit net lille Kort i E terlignelse at Bongrm mQA et Bin-notor
kors Samt »Glasdelig Jul og godt NytaaR paa l«’orsiden. Pa- Zagsiden et
Vers. Pris per styk 2 Gent-, per Dusin 20 Ordner-.
Nr. 203. Udskaaret Hort lezxsi Tommer med ophjjedo Rose-r, Julehils
sen og »Den yndigstis Rose er fonds-Mc Pri- per styk 3 cents, per Dusis
26 Gent-.
Nr. 204. Udskaaret silkekort med korskellige ophjjede Blomster samt
»Glsedelig Jul". stjrrelse 3x4 Tom-Den Pri- per styk 5 Gent-, per Dust
45 Cents, per Hundrede 83.00.
Nr. 205. smagfuldt udskaaret enkcslt Kort 31414 Tomnnsr m(-d op
hpjede Violer og I-illie-Konvaler Samt Julehilsen paa Forsid(sn. Pris per
Stylc 5 Gent-s, per Dusin 50 Conta, per Hundredcg Ps.50.
Nr. 206. Lille DolÖelt Kort 214x4 Tommer Ined Guldraan Buket Vio
1er, sløjfe og Julebilsen. Pris per styk 5 Gent-s, per Dusin 50 Hinte
Nt. 207. Rindepo fint enkelt Kort ZXZIA Tornmer med lässt-sind Eva
nsnde Enge-l j csn llnlvmmme as Rrisltorn o Julebudrst Julksr (-r i Das
en Preise-« født·’. Pris per styk 5 CentS, per usin 60 Centr« pssr 100 VIII
Nr. 25l. 1)»l)l)elt Icort mesd ophøjrst Brodssri ng Jnloklokkssr inmt Juli
og Nytaarsliilstsrk Pakt Indsidpn 2 Vers nf: .,lf)(-t kinnsr nn til -lIIl(-t·vssl-".
Pris pvr styk 10 (·enls, per Uns-in 80 Gent-z
Nr. 252. Tredobbelt udslcaaret Kort mod forskelligr optmj«-(l(- lkloms
sur-r ug Is«»r.-sirin;.»sr. sinnt Jnltsliilstsn »k- tsj passiv-mäs- Y·-r—. l'ss— zur Its-sie
10 Geists per Uns-in ZU (·(-nls·
Nr. 253. Vol-holt Kort med ,,f’-1-pd(slig Jul!" Samt en Kris( tmsd to
store Juleroser forpaa. Indeni er 2 Veer as »Den yndigste Rose csr t«nnden".
ZIXYXZ Tmnmer. Pris per Styk 10 Conta, per Dusin 75 Gent-.
Nr. 254. sazrdeles sniagkuldt dobbelt Kort 25Zx5 Tommer med For
glemsniig-r-jer og andre Blomstor paa For-zielen Paa indlagte Bindi- finde
Julis- og Nytaarshilsen samt Verset: »O, du herlige — — — Juletid". kri
per styk 10 Conta, per Dusin 81.00, per Hundrede 86·00.
Nr. 255. smukt udskaaret dabbelt Kort 51,-H»«x3 Tnmrner medLmIdskabS
billede samt opbpjede Forglemsmig -ej(«r og Gnld pim Fort-iden. Pan de
indlagte Blade findes Vers-It »O Jul, veslkornmen vær!« Samt ,,(äl·-r-(1elig
Iul og godt Nytaar". Pris per styk 10 Gent-z, per Dusjn 81.00, per Hur-I
drede 86.50.
Nr. 256. Kunstnerisk ndskaaret dobbelt Kort 37211514 Tommer. Paa
Forgiden en Bukcst Rost-r eile-r Porglemsmigrjen Paa de indlagte Blade
to Vers af- ,,Velk0mrn(-n, Julekest«, samt den almindeljge Hpjtidsbilsen
,,Glas(leslig Jul og godt Nytaar«. Pris per styk 10 (’(-11ts, per Dusin 81.00.
per Hund«-de s7.00,
Nk.2s7. smagfuldt dobbeltKort ZVHXZIXZ Tommer takket i Kandel-. Pai
Forsiklon Blornstssr og on Engleskikkrslms rnod Juletrse i den ene Hat-nd og en
Klokke i den andern Ovenover sinntksr Julestjernssik Paa de indlsgte
Blade tindes Julphilsen n1(-d Luk. 2. l». II, samt hele Digtet ,,Bethlebemss
Stjernen". Pris per Styk 10 Cens—. per DuSin 81.00, per 100 sc.00.
Nr. Ists. Et Smnkt Iillo trtsdulslnslt Kort med anttsrlandskab og »Ur-e
delig -1u1«, samt (-t Vom lmzzpakk
Pris per stk. 7 cts., per Dus. 75 Cts.
Nr. 1814. Treduhlpislt linrk nnsd Vintrsrlundskab og Vers Samt »Als
delig Jul» i en Oml us Krisitmrn og Guld. Pris per st.k. 100, per Dus.sl.
Nr. 1815. Summe slags ji«-Ist Ann- Xr. 1814 mon med Jnlekrybben, samt
Landskubsbilksde i en Ratnnm as Guld. Pris per stk. lot-, per Dus. 81.00.
Nr. 1824. Dablusll Hort misd ophøjcst og udskaartsn Jnlerose og Juk
lclokke, indlagte Blade rn(-d Vintssrscene og Vers. Hæktet mesd since-nur og
KvaSteL størrplne 3x5 Tonnmm Pris per i-clc. 15 CtS·
Nr. 1826. Knnntfmrdig ndakaaret Kort Ins-d opbøjede Jnlerosesr die-r
Astcsr8. lmllagte lsladts uns-d Vor-S og Dekorationtr Rtørrelge 4x5 «l’«mtn(«r.
Silkessnor og Kunst-Ir- Pris ptsr stk. 20 (’ts.
Nr. 1810. Smrdelrg smukt ndskaartst Rott. samme størrebcs og Ud
styr Nun Nr. 1826 nnsn nusd en forgyldt Jultsklolcke i en Krans af kristtorrx
Pris per sth 20 Cts. » -
Nr. 1811 l·’int, udsknnrcst dobbelt Kort 472x61xsz Tommer Ihm-I mosd He
stcsnk0, krigttorn og Guld paa Foroidem lndlæg med Forsirirg »,-.- Vers«
Hæftot n1(-d Silkesnor og Hmsitten Pris per stk. 25 (’ts.
Nr. 1823. Mogol ankkfuldtskort as størrelse og Udstyr lrg Nr. 1811
men med Vinterlnndskab og Blumen-r paa- Forsiden Samt- Ordenss »Hm-de
Iig Ju1". Pris per styk 25 Penns.
Nr. 1808. 5x61x2 Tommesr stort dohboslt liort med to starr ndjsipvede
Juleroser i fint ndskaartsn Ramme- pua Forsiderh smagfuldt udslxnst lnds
let-g hIIXftist inwl Silkissnon Pri- per styk 30 (.’(-.nts.
JULILBKBVKORcc
Nr. 201s. 5 forskcslligo kort mcd Engleskikkelser og Julescemsr i bli
tlo barmoniskc Ein-ver- Tekstev hegt-un ak lcokte Afsnjt ak Julebndskabet
samt en Juli-Nimm i forskeslligks Parven Per per Dusin 25 Gent-S
Nt. 202a. 4 Fomkellige Rost med Landskabsbilleder i Kamme af Guid
og IMPLan Pim Inster lcort on forskisllixz l)(s1 ak Englesnes Budskab as
Los-Sang- Pris per Dusin 26 Centkn
Nr. 2038. 1 Dur-in agsortprede Julcsbnsvkort misd danslc Tod-L Pri
25 sont-sc .
Nr· 251a. Udvalg af Julebrevkort tin-d ophøjede Blomstksk og fix-user
Samt -Iu1(-hilsen. PM- nngle af dem findt-s passe-nie Vers. Pkis per stle
5 Conta, per Duan 50 Cents.
sPEcllDLT TILBUD NR. I.
Udmlg as mange forsktslligcs ældke mesn smukke og uskadte ösceak
Kort metl -Julehilse«n, Skriftsprog ollpr Vers. Pw Dnsin 35 Cents, per lO
.2.50.
sPEcIELT TILBUD NR. 2.
Udvulg nf mimgcs fmsskksllige mldke men smnkke og uskadte 10-colst
Kokt mai «lnls-hils(«n, skt·ift.-eprog tsllets Vers· Pek Dusis 65 cts., per lcc
85.00.
Da- Lnxzowt M Kort nødvtsndigvis wirker Ins-get kan vi ikke absolut
gen-unteri- ut ltsverc dem nøjagtig csfter Btsstilling. mus vi beflitter oh
at- gøw tj·-t, sum vidt InnligL okx i ethwrt Tilfnslde kxm man were sik er
pac- at kna- mimlst lige Sna gos19 kort i Steckt
ludseas Bestillivg mile medens Lagetet er kuldstæmligt
De angivncs Partipkisek er Netto s— permier
ENcLlsll cllRlsTMÄs cÄRDs
imported kanry umis in hooicicsi form, tipd with Siik rihbon or siiic
coni with taugt-is.
No. 44s.—siztk 372 x 5 incshes. On front miser «B(-Si. Wishes" and c ent
ont Sail hoat in a wrmth oi hoiiy, frostetl goid bot-dein Pole hiue insert with
christtnas greeiing and appropriate verse. Tieci with Siik kihhon. Prine is
cenis.
No. «6.——31-2x51-2 inehps. Icntiiscsizy new design of Bngiish mahnt-»
ture. Cover deiimicsiy tiniui in hine with christmss heils, cross and hoiiy
embossmi within iincss of gold. ingpri with gkeeting and ver-e printed in
gold. Tini with kil)hon. Priee 15 est-titsc.
No. (47.—sxune- siyip ssimi as No. 446 hnt with design oi boat on the
ocean and insoription «A Boot Load of Good VvishpS" in eoiors and siivet
on fkont com-II Rize 6x4 in(«ln-s. Pricn 15 wenig
N0. 44s.—U-’ori(nmnship Hin-n- ns last two above- size 41672 ins-heg.
Purpie tinimi with hnnesh of vioipis and »Bist-y- gomi wish» in kaiserl golri
lett-er on front tun-r- Pri(-(- 15 kenn-.
No. 453,—-Sizts 4 x 5 in(-h(-S. Don-r cui, oni und embnsmsci with htsheh
of hoiiy umi partic-r drin-. «M(-n-«v Piiristmns" in panesi above it in gold
lnscskt with gnsisiingg tut-i usw-. ’i’i(-(i with gis-en siiic conh Pries- 20 sent-.
No, 454. -i«"un(-)- isookict siyo Ziszjz xö inchess with Christnuis heiiS and
the letters ··Xnms" mrnsii within hoiiy wrmth und n- protty Small inmi
Scnpe panei hisienn ist«-ist printmi in kam-n. Tioci with pnrpie mai. Prioe U
ers-its. ·
No. 463. Artisiimlly ciCISiLinsd hookiet 47ZXCIA inkshcss with out Mc
arohiiocsinmi Cis-Sign. i-iciis-t«—. Luni gold. inacsription «i·’ui1· days» on kkont
now-In ist-Ori- printwi in Uniti tti RohinS-(sgg hine. Tieci with siik M
Pkiw 20 csntsk s
No. 46(. Blahominiy oisintnnsnteci triples foieier with hoily and hom
Shon in Hohi· Mksripiiun "Fnir days". instsrt in give-n and gold. cokti
und innig-im Pritsc- 20 wenig ,
No. (65. Eanisitcslzs shssizknmi ioisiek Miit-,- incshisa with ist-ge christthss
heil in bitte mai gpiii. spmy oi iioiiy, and siik kihhon with seah lasokt
with iintmi dessigik act-Dritte nnd wiss-sc Pri(-e 25 (’-entS.
No. 466. Einheit-Mc imcklcst 5X7 intshiss with Oboe-ed Automohils
rat-IF hoiiy wreath with iniusripiion «"i’h0u;zhis-x vi· ycs". inne-ist« verm,
end doSigns in Hohi. Purpip siik (-or(i. Print 25 (-(-nts.
NO. 471. si» sit-HAVE- issshssi. (’onsr iikshizs Hin-ed with Christus
heiin, hoiizg fkositing, unii xoiti. Un ist«-It (ix-ii(-ut(-iy tmmti Horai cis-ist
with gr(-(«ting uini wisse-. i’i-i--« 25 sent-.
No. 472. Ari imokisst Mäin ins-sc with wintpr landsmpe SukkounM
by huiiy and itsici(-s, siiwr instit-c nmi hinis in ouer Flor-i der-ign, gis-Stin
smi ver-sog on inne-ri. Print-. 25 konis.
No. 477. coiiuioid imnt imoicitst in deiimte lass-det- tiht, with silM
heiis in Snow mwnsti insiiry with hoiiy spmy and III- kibhou how. lu.
sckiptinn «Wiih somit-si. gn-(-iing" in gehi. lnSert timch to last-oh- Si
ZCAXZM in(-h(-I. Prius 25 dont-L
No. 480. tiokgtsous disnign on coiinioiti ktont, size PARV- Mss. Fldws
et besiegt in goiei kiiieii with hoiizx Panvi of iiiiicss ok the Mit-F its so
wiih ««Wm«m0st gkeet-ings" insmähtsei in gold. Dolieatoly tlntod hisokt with
ver-soc and decorations in Solch Tit-d with gis-sen silk dorti. Fries 35 MO.
iitssitie ihe above wo an- prispnnsrl to inrnish plain iolckm with sinkt-l -
designs in various Lin-S with ist«-wri- printed in English It 10 acht- osch It
Bi.00 per Doz» also giugie mais in various designs with Christi-III M
ings at 5 centa each or 50 conts per Dos. speciai qusntity pries on spplls
nation.
cllRIsTMAs Post-Abs
Ws hue s sing assokttnent oi christmu postals with gis-ethis- III
mäptuke text, price per Doz» assorteä 25 and 50 regt-. -
While, oth to the itoquent vskictlons la stock wo un not III-III
tso to kamt-h u sii time-the exact Essig-n cui-roch wo such-set ins-th- .
to futnish as good ok better s. value tot the money. samt your män- sus «"«·"
ly whiie the stock is von-plus «
vom- wtm pas-, sonst- w. sahn «