Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 02, 1910, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    zgtösnsdexjgllaitsl
Dktkbt sitt Dattel-. (
!
!
ca sit-selig Ftlge af Drnkkeustab.
Aabenkaa, 14. November. Sko
mager Bøttcher fra Smndet i Ha
derslev Beste-rinnt havde iflg.
»Hefmdal« i Lørdags været med til
den nne Skærbcekbanes Jndvielse
og kom berufet hieni. J Hjemmet
gjorde han en Del Spektakler og
tog derefter med Tnget tilbage til
Arnum, hvorfra han vendte hjem
Kl. 276 om Nattern Ude i Kokkenet
traf han jin 18aariqe Zotten og i
et Anfald af Naseri greb bun her en
Brødtniv og ftak den i Bryftet paa
Dattcren, Tom derefter flyatede nd i
Stalden. Nogle Jernbaneorbejdere,
der boede hos Vøttcher, Imrte Etøjen
oq ftod op og fandt Piaen liggens
de blodig og bevidstløss · Staldm
De bar Hende ind i Semest, bnor
knm udnandede. Ilrbejderne fik der
ekter den rasende Inder Drei-man
det. Nendarmen blev tilfaldt, og
Vøttcber anholdtes Da fortes til Ar
kosten.
Haderslm H, November. Om
Drob-et i Evandet meddeler »Dan
nevirke« yderligere:
Trabåsmanden Bøttchek er af Føds
sel However-innen af Profession er
han Zkomager, og hcm hat et lille
Boelssted. Han er ca. 55 Aar gam
mel oq bar Huftru og 5 Dotte.
Tet er den yante Dotter, Faderen
bar dræbt.
Bsttchers Ophidselje skyldesEkins
fyge En Ncrringsdrivende fraSkærs
bcek havde Lordag Aftcn faae Lov
til at 5ove pas Sofaen i Bøttchers
Stue. Da Bøttcher kom hjem og
faa bam, blev han stinan og spat-«
kede Monden nd og affyriede en
Nevolver efter hom. Bottcher ref-»
fte san til Arnum og Vendte først
tilbage til Hjemmet Kl. 2 vm Not-l
ten Han yppede nu Klmnmeri med
sin Sustru og truede hende med«
en Dolk. Den yngste Dotter, der var
17 Aar gammel, sprang mt mellem
Faderen og Moderen og fik et Knivi
ftik i Brystet, saa hun døde faa Misz
nutek eftek. «
Summe Nat blev Skomageren
stehet af Politiet og hensidder nu«
i Toftlund Arrest
Stagsmaal as Drah. Rendsbotg,i
14. November. J det nærliggendeI
Wester Ronfeld opstod der i Aftes
et wldsomt Slagsmaal melletnMed-s
lemmerne af en Sangforenmg vg
nogle Kanalarbejdere. En Asfistent»
hos Byfogden blev saa haardt san-.
ret at ban kott efter dsde. Hans
Søn og flere Medlemmek af Sang-«
foteningen blev til Dæls haardt faus
rede ved Knivstik. Nogle af Kanals
arbejderne, der mistænttes for at
were skyldige, er arkefterede.
D «
« Knautæucu tieuöborg. Paa
Grund af de ofte omtalte Tilbage-.
fendelfer af reagerede Kreaturer hat«
Forpagterne af Flensborg Karans
tænestation set sig nsdsaget til at
lukke Stationen og standfe Tilfsrs
flen as Amt-g
J Forbindelfe hemed meddeler
»Kom. Aus-, at dek i sidske uge tiII
Aabenraa starantænestation er fort
ikke færre end 854 Kreatuter, book-z
af den aldeles overvejende Tel var
fra Kolding. i
f
, l
Vel ovetvcjct. Ton l. November-«
altfaa for over et Aar fide-n, indsend-«
te klkesdaktør N. Zoendsen i wider-J-l
lev, lom man vil mindes, til Ztadsie
advokaturen i Flentborq en Anmel
dclfe hvori der hpnoistes til, at
Tandlckge Smithr Haderslev of
fentlig havde opfordret til Ulydigs ;
hed med Henfyn til de af Myndighe-«
dekue udstcdtc Fökhud 1) mod lud-;
bredelfe af »den blaa Zangbog«,
f 2) mod Vejledning i koindeligt
Saandarbejde og 3) førit og frem
meft mod Gymnastikundervisning
til ynge Mennesler
Statsadvokaten har overvefet den-«
ne Sag med ftoc Grundighed og
passitnnelfesværdis Omhu. Forles
den modtog iflg. ,,Dannevirke« Ne
Wk Svmdsen im wie Sang-I
ihm-tat i erusbots en amtliqu
und W jutidisk Lan-dont be
M W m, et M
M M W et Soff- Til
nnd Zwist
»Den blau Sangbog«. Anklagemyni
dishedertje var nsmlig kommen til
den Ausbrele at Svendsens An
meldelfe for dette Punkts Vedkomi
mende var indgaaet et Par Uger
for sent.
—- Nu er Statsadvokaten altfaa
efter et Aars Overvejelse naaet faa
vidt. Med Hepsyn til de andre to
Punkter foreligger der foreløbig ins
genMeddelelse. Statsadvokaten over-:
vejkr altsaa timeligvis fretiidcles.
Seneka Gymnastiksagcu. Bluts-»
adookaten hat omfidcr cfter et Aars
Forunderiøgelier befluttet at rejse
Anklage mod Tandlckge Smith i
Hadcrslcv for Opfordring til Uly
dighcd. Anklagen omfattek tun Un
»dervisningen, som er givet til skos
lepligtige Bøm For faa vidt fom
Undervissningen er givet til ikkcsfkoi
lepligtige Versprich er den-S Lovligi
hed ftadfasftet ved Rigsrettens Tom
mod de focialdemokmtiikc zlicdafi
tører Weber og Wildwu. Lands-»
retten i Flenskilmrg zflal nu Afxwre,:
om den Uil tage Straffeandmgcus
dct til Følqe oq reife Zag. (
Redaltør Suendfen i Hader-Ileva
tsil iflq. ,,Flensb. Av.« indgive Bis-»
fiurrirm til Ovcrftadszsadvokoturm i.
Kiel Wen atZtaiIadunknten iFlonsY
bot-g hat nægtet at gøke vaors
drinqen til at ndbrcde den blaa
Samqu til Genftand for et Etraf
fett-an
Hovtrim Kristelig Ilrcgdi-sn:-·-fur-«
cning for Hoptrnp og Lincgn .)-:i):
Qnsdag Aften den 9. Nov. sit far
ftu Vinternwde i Missionshuset i
senkran .
Gaardejer Peter Vierte fra Hop
trnp Mark aabnede Mødet med en
Bøn oq kalte derpaa over Ordene:l
»Saalede-js bar Gud elsket Werden
at han gan fin Eøn den enbaarne,
at Inei- svxn tror pao bmn ifsc le
fartabcs. men have eviat Liv.«
Derpcm holdt Gaardcfcsr Its-Eises
sen fra Malstrup et fasngslende
Foredrag om Lænprwdikanten An
de: Stubkjæks Liv og Levned.
Til sidft talte Versen Hausen fra4
Haderslev ud fra I. Most-bog am4
Esau oq Jakob. Mødet sluttedes
med en Bin af Past. Tonnesen
Der var fælles Kaffebord, og MI
det var behagt af over hundrede un-;
ge Mennesker. «
l
Flut-barg Den bemerkt-de Ditt-r
kouiöfestiftelsh der siden «Bast.Wa-«
ckers Pensionering er bleven lebet«
af Paft E. Matthiefem raader iflg.I
.,Flensbokg Avis for Tiden over
285 Stsire deraf 49 Novicer og"
23 Brodes-site J det sidfte Zorn-t
ningsaar arbejdede 218 Saftre uderH
for Anstalten Man hat opkettet
nye Diakonissestationer i Taftlund,
Bov og FelftedVarnæs (vaa hvert.
Sted er der ansat to Diakonisfet).’
Paa Sygehufet forplejedes i det
sidste Aar 1572 Patienter med 38s
421 Forplejningsdage Pensionatet
kan ovtage 48 Elsver, hooraf 30.
can faa Ophold paa Stolen Paa
Gotthard oa Anna HansensStiftels
sen var der anbragt 12 Personen
medens man paa Sygehjemmet plej-"
ede 87 Pers-mer i tilsammen 23,
555 Dage· Paa Alderdomshjcmmet
er der anbragt 26 Pensionærer vg,
4 arbejdsudygtige Sestre · l
l
Stumm Et Fotfamliugshus. TFL
Av.) Onsdnq den 9, Nov. ovrettes
des her set islndelssselfkab nf Its du«-Yo
Mænd i Zottrup, Nybøl og llllcsruv
Sogne med det Fommal at oprette
en Forfamlingsbyqnjng ved Statiu
nen. Vyagearbejdet nil blive beanndtj
til næfte Forum-. Zelfkabet har en!
Attiekcwital of Zsmm Mk. For
mand er Ganrdeicr Valdemor Lud
vigfen i NybøL Næftformand Guard
eier Kresten Jversen i Avnbøl oqi
Kasferer Landmand Nis ssørrigsens
i NybsL I
Tostlund. De danfkc Sange. Ved
Bifidderretten forhandledes Onsdagj
den 9. November folgende Sag:;
Skibsføter Tast, som førerDamsg
peren til Rom-, havde fortangt trete-I
lig Kendelse angaaende en Bsde pac-l
5 Mk» der blev ham ikendt for,
at han den 23. Juni pag Damperen
havde funget fokbudte Sange.
Toft nfsfdtef itke i Reiten, men
han- -Udfagn blsv oplæst. Dei lsd
paa, at han ikke havde funget for
budie Sange ,
St Ahne, en Ttoldkonttollsh
M M« Don Wh, at toft
M W Tal-W M, It der
W.«F-:..s- zx s.-, - ; -
var blevet fanget fokbudsr. hauste
Sangs-. .
Dommen lød paa, at Bsdem 5
Mk» fknlde ovretholdes.
Hadersleu KatrinesAfylet i Ha
der-stets. For over 15 Aar siden
traadte en Del i Haderslev bosids
dende Damer sammen og oprettede
dct nuvækende KatrinesAsyL Hund
der ved dette er udrettct i den lange
Tit-, behøver vol ikke nærmere at,
paavises. Der skal her blot min
des om den Glæde, der hvert Aar
ved Juletid er bragt til de mange
fmaa Hjem, naar Vøknene, belass
spde»n1ed nyttige Gasen vendns
hjecn fra Ajylrtss Julefcst. Men hor
over skal ikkc glemmcs den Ger
ning ou det Arbejde, der faa vol
fra de lebende Damers som fm
Asnlmoderens Zide udøoes h:«er
eneftcs Tag hole Aaret igennem
Asnict fik for nogle Aar fide-n
ved Ochlv af en vcnliqfindet Dame,
der fkænkede Vygqeuladkem opfort
sin dyggelige og praktisfe Bygning.
J domw kcm Vorm-ne tilbringe Ta
gen i lyse oq lustige Lokalcr etler
lege Paa den frit belizmende LeJes
plads oq saaledcss faa Erstatning
for do Zaum der folge-r med, nam
Forwldrcne maa wies med en lillc
og lim, maafko endogsaa fugtig
Lcjlighed.
Regctingcns fidstc Llnotdning.
Pan et Prasftckonwnt Tom afthd
tei- den T. Ruf-» i JiaissvnmC mis
Provst Bade ifiq. ».«chmdni« Prit
sterne Mede oise oni »den fra ifik 1-c
ringen indiubnc EfxixiTc c Um Lic
gcringcniti Forbnd Inod Maske Pras
stisrsi Lunas-den i ziissrdsioixxsizn THI
tiifisfcdes, at Prwsicrnc i den Linie-d
ning seivføiaeiig ifte fik det mind
ste tned Politimnndinbederncs at as
re.
Tisrcfter imidt Past. Tonnesen nf
Bcdsted Rote-erN om »Er-Unkan
hed ellcsr Zognemenigiwd«, hnortii
der knnttedc fig en icrnqcre Diskus
sion. Foredmget saa vei som Tros
telsen hoidt sig dog i Hovedfqgcn
til den teoretifke Zide af Sagen
nordflesvigfke For-hold berattes i
hvert Faid eftek Sigende ikke.
Spur paa Rast-eh PaftokSchmidt
i Vodder hat iflg. »Mm.« i »Anm
rader Tagebiatt"· taget til Orde
ovetfor nye Anat-eh fra Hin Stra
kkerjans Side. J denne Fokbindelse
figer Past. Schmidt, at det bliver vei
ved den gamle Prakjis, at mens
han befiittet fig paa at fske Kam
pen paa en faglig Mande. giner
Or Strakkerjan sine Angreb et
personligt Auftrag. Desværre hat
Past. Schmidt ondt «ved at tage Or.
Strackerjan aivorligt, han figet
5psgende, at han ikke kan Lade væke
med at smile, naar det regnet med
Kraftudtryk over ham felv og hons
Kaidsfæller.
Poftor Schmidt sinttet med at si
ge, at han roiigt arbejder videre
for den Krebs-, der hat Tillid til
ham og vil ststte hom, det fkal
ikke ivkkes Or. Strackerfan at for
styrre hans Sjælera
Det maa være kedeligt for Hin
Strackekjam at hans ftore Jver hak;
saa ringe Virkning. Det værste, der
kan passen-e en Alvoksmand, et fo,
at man smiler af hom.
Hufets Ftue.
(Fortsat fm Side 3.)
Under Reiten af Kotetnren nat
bun mmcst tcwå Noqlc Time feuc
re forrsloq Spensek jin Vrud at be
fe Hufei. Hun bad nthet fornustiat
om at blive fri for at mødc Eue
ltm ved den Lcjlighed.
»Det vil være faa ubehaqeliqt,
hvisz jeq ikfe inne-J om det,« fortkom
de bun· Spctsier beundredc hmdes
Ærlighcd og tasnkte, nt bun var
god at have til Ven: men fmntis
diq maatte hon indrømme for sig
selts, at han ikke var det mindste
forelsket i hende. ——- Tavs og heu
funken i Tanker gik hun fra Væreb
se til Værelse: men det qlccdede
ham at hun øjensynlig beundrede
det bele, skønt hun fagde faa lidt.
»Ha: hun ordnet det bele?«- sputgs
te hun engen-z
»Wer en Smnle.««- «
«De Bærelser figer meget«, be
mæksede hun. Gan forstod ikke, hvkw
hun meist-, men sputgte blot, naat
W vicdt sc Myrt.
«U kund- jo stille Hiermit-dqu
sie her engm ftp Wuppet,« spa
rede hun let henkastet.
Ill.
Te blev nødte til at je Virkelighes
.den i Zinene og Ekda fastfatte oms
«fider Bryllnpsdagen
Nngle Tage før Brylluppet min
dede hon hende om, at hun endnu
ikke liavde set den Dame, der havdc
!l)aft saa niegen Ulejliabed med de
res sjem Hun neevnede straks en
ITata og efter at Jndbydelien til
iat drikle Te samtnen med dein i de
sto-S freintidine Hjem vor bieven
iendt Evelym iøqte lmn hende Paa
bendes Kontor.
»He komme-r jo, ikke sandt?« iagde
han. »Hun er meget indtagende.«
yEvelun folte et Ztik af Jalousi,
«men bekwmpede det tappen
»Natnrlignis lomnier iea og ser
den lille Dann-. Det glcrder niiq ria
stigt, Ein-used at det er faldct iaa
Hodt nd. Don nikiede, nien svarede
flkkL
I Paa den bestemte Taq indimth
ihan fig i god Tit-. Tot fix-antwor
iEølnieriiice iiod allen-de soran Ka
iminildeiu og Virtelict Var syldt as
JDuften im de lwide Ein-ener, iom
ikikin lind-de lseiiilt i Taqisns Jliiledi
ning. Evelyn indfandt jig prwciss
men Vrudkn lod vente paa iig, Dxi
»det Var bellngcligt not, for hverlen
iVasrtrn eller Clinsilen lod til at im
lre let ved at finde mm nocht at
Tini-. Tores Linc vandredc licle Ti
;den hen til Vinduet, oq lwr Nmm
nmn link-te Linden ni VomiliinL tari
Hde da link-de Plndieiig lilezi der
Irinziet imsnt ma Tørllollen m lidt
eiter koni en Tjener ind med et Vrev
til Ewnicsr Jan lirod Zmlet og
lasfie Brei-net langiomt igennem og
io lustigen-. bon lasitch desto unsre
iurliloiiet imi lian ud. Tci tmn var
færdig, kalte han det til Evelyn
Tot ldd inciledes:
»Nam- Te modtager dette, er
» jeq allen-de qift med Peter, den
cneite Mond i Vordem sont jeq
eliker. Vi msdte hani en Tag i
Parteii, iom De manike haften
Jeg lim- ikke sagt Dem det spr,
fordi jeg snskede, De til det fid
ste fknlde væte villig til at gifte
Dem med mig og derfor have
Ret til at asre Fordring paa be
le Millionen Jeg ved, Te vil
isrge for Moder, indtil Peter
dlioer i Stand sdertil Jeg vil
unste, at den Dame, der har ind
kettet Huer man komme til at
bebo det. Hun man elike Dem
hsjt, ellers havde hun ikte kun
net indrette det iaa smutt. Jeg
synes, jeg læste hendes Historie,
da jeg fotleden gik igennem Væs
kelserne Jeg tror vgl-im De hol
der af hende — Trost Moder-,
til Peter og jeg kommer tilbagc.
Vi hat tun Rand til at blive en
Uge borte, men vi et iaa lytles
lige. De tilgiver mig not mit
Vedrageri. da jeg jo kun bar
i udøsbet det til Gavn fok Dem.
« Der var ingen Grund til, at
; De ikulde mifte en hel Million.
Hils Suiets Frue fra miq.«
i
fj-’- f
Julehctfter.
FIlgende fsres paa Lager i Aar:
H Julestjetnen 1910, Jllustreret
trifteliu Julebog fra Tanmark. 50c.
D: unges Judele 191(), udgivei
af Kitfteliq Forening for Jndte
Mission i Danmork. 20c.
En lille Julegave til de hellige i
Bauwerk 20c.
Bot-neues Juli-bog 1910, udgivet
as Jndremissionær O. Olfen. 15c.·
fRestoplag af Birnenes Julebogs
1909 strich-» faa langt dct miser-,
sok 1()c. pek Em s
Almanakcen, »Du nye Aar«1911,
Kristelig Folkealmanak fta Dan
makk. Udkommer i Aar paa Foklag
of K. F. J. M. 20e.
,,Julegranen« 1910. Dunst-ame
1rikanff illusiketet Julebog. Dansk
JBoghandels Forlag, Cedat Fall-,
;Ja soe.
L De 3 fidstnævnte Hæster vil væte
Ema Lager inden l. Dec. De ev
’rige vil afgaa fka Danmark faa
fnart de udkommer og oenteg sit
Iert hettil inden Jul
De gtr bat-de Dem felv og os
en Tienefte med at indsende Bestlls
ling AMI.
Daifi Luth. stil. pfui-,
MI, RGO
--
Ohms-san
Til Jndremisfionen.
ij kvitteteQ se KbL Nr. 47 ........................ 8155220
Oconto, Wiö.: Menighcdens Okt.-Kollekt .............. 10.00
Greenfield, S. Dak. Overskud fm Missionsmsdet ........ 1.90
Tilfammetk . . .81564.10
Til Jndianermissionen
Jst kommt se KbL Nr. 47. ........................ Hut-»
Elk lHorn, Ja: Hans Jensen ........................ sum
Tilsammcn. . . .8 50-1.8·3
Til Japanmissioncn·
Før kvittcket, se KbL Nr. 47 ......................... 1835.55
Elk Horn, Ja.: Hans Jensen ........................ 600
Moor-head, Ja.: Bethesda Male Zøndagsjsskoch Ists-ents
forening , · · . ................................ 2000
Evan, Minn.: Hamld og Lenora Jenseit hoc-r sl ........ 200
Tilsammen 8186355
Til Samfundcts Geld.
For Witten-L se Abl. Nr. 47 ........................ 2200
Edmore, Mich. Vor Frelsorss Mgh.s Knindeforeninq ...... 8.00
Council Bluffs, Ja.: J. Gebuhr .................... 5,0()
Tilsmmncu. . . .8 3500
Til Lenkt-last
Før wittert-L se Kol. Nr. 17 ........................ mika
Council Vlufsiy Ja: Pedek Jenseit .................. 2.UU
Tilsannnen. . . .;S 365 09
Plain Nebr» d. 25. November 191(I. M a r c u s V e c k.
· Kass. for »T. fore. d. co.-l. Kikke i Am «
III-E RT
25 . WILL Exiskktz loc
f«—f1
TSLE HEXE-IT i - JOL
MLIjskkrwx W
Alle kurz-Reuigen SEND-los billigt. Almitp
thg «l’tlkreusln»1 gewinner « Peikker
sm- 50 (’s-nts.
.I. p. VIde dyt.40. cis-. Its-i us Mit-JUN
THE WEsTERN LAND RDLLER cD.
(-« IIUII III g'.
w
antmkuler sig til this-Herr usw-M i l«". S. tin-d denn-z minnt-Is
kede «F1·011119, Hun- gists Art-ists- for LZ Mztskimsr, idet den
nemlig pulvisrjnonst·, pukkpr og »Hm-ladet- csn löki »Muloh«
oven pua J()t«(len, son- hwkyttms ils-mis- imod nt tät-re od.
Dis-me Trumlee vil furtrasugeulw kuner Muskij Dettcs skyltligs ikko alone
des Zlimrencle Ic·«sultm·-r. vi Imr km vor ssgisn Pan-Ung» nie-n dot- tsar fuldtucl Ul
ire sannst allt- 13kuyesnm, sum du«- «rh·«j(«-t ums den« llvur Cis-« Trotan or
brugt Or Stellen kommen luugt heitre »k) Hu! »nur-« Rede-F uk hnr Ljvtst stgkko
Udb Ue.
m nærcnere Vom-»einle »F UND-sung samt Katalo« »j( l«ri-er. tilskriv
WBSTERN LAND ROLLER c0.. cUsHlNc. NEBR.
Korrespondsycc pu sksacllnsvlsk besvskes. BOX soo
NS.—TIIIIIIIE Destillan Illu-» hoc-It Les-klas.
W
Flete Billige Besen
Et nyt Parti af gode gamle kristelige Bsger (:)iestoplag) er
ankommen fra Danmark og tilbydes, smalangt de wetten til fsls
gende yderft nedfatte Prier —
Breve fr- Lsthey oversatte aj F. k-. Mynftek (Kbh. 1869)
438 Sidet.
»Der-Wie Theoloqia«. En herlia aandelig lille Bog om den
rette Furstaaelsc af, bund Adam og Kristus er, og om,
l)vok1edes«Adacn sfal d-, og Kriftus opftaa i os.
Paa Dunst udgivct ved Lauritz H. Schmidt mbh
1877.) 112 Bibel-.
Lueile, eller »qu og Last-» As Adolph Manch Mcd
sForord af Paftor Mast mbh 18·;2), 268 Sidek
Shv Predikenet for Vørn as Morden Caltl)rop. Dust-satte
of Thora Wird. Forord af Chr. Richardt Umh. 18781
93 Sitten
Tit Icrspnr mod den faakaldte Grundtviqianisme, af Dr.
H. Mattenfen Möh. 187—1.) 112 Sidet·
Theoloqisie Afhaudciuget of Dr. teol. C. E. Schorling. Udi
givne af Past. Peter J. Chr· Scharling. Med Fokfats
terens Poe-tret og Omrids af han« Levnet. Eil-h
1880 428 Sider.
30
.1«
.l()
.15
.40
Alle ovenstacende er uindbundne, men i ten og got-« Anstand
Udovet Wende Foesyning faas disie Beger ikke mete.
pmss LUkM Hist-Mc XVIII
M M .