Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 02, 1910, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —«----. -»-- .·-- .
k««wckchcfkvy»kkx
HIYI -.
ZZDanmarkT
YOU-- —,—...... IX
XXXZEXXMXBXMBZX
Hsftcn 1910.
Statkasstatistiske Bureau har den
1(i. Nov. udfcsndt sin fædvanlige
forelsbige Vereining om Hsftens
Udfald. Bereiningen cr afgivet paa
Grundlag af de gennem Amtdtne
modtagne Meddelelser og viser, at
der trods alle Klager er blcven en
Hast ud af det, Tom er noqet over
det normale.
For Hvedeiks, Sommergræsnins
sons, Kartoflernes og Nodfkuqters
nes Vedkommende er det endog be
tydeliq over Middelhøft, ausdan
Hame, Bælafæd, Boghvede oq Eng
hø tun hat givet Middeslhøst eller
ganske lidt over. Kun ganfke enkelte
Siedet har en enkelt Kotnsort gi
vrt under Middel11dbytte.
At det navnlig er Nodfrugterne,
der hat givct det største Udbytte,
fkyldes væsentligt Beinah idet Red
børen i Juni, Juli og AuguftMaas
nrder har været meget langt over
det normale for faa godt fom hele
Landet. Fqu Kahenhavns Amt har
nsjedes med den normale Regu
mængde. Ligeledes hat Var-wen i
Sommermaanedcrne vckket noget
over dct normale, navnliq for Juni
Maaneds Vedkommende.
Beregningen af Hostens Bærdi.
der krasver en Mængde andre Müns
ninger, vil førft senerc fremkomme,
men da Hsftudbyttets Kvalitet staat
over Middcsludbyttei. og Priserne
et gede, vil Værdiudbyttet fikkert
oafaa vife sia tilftcdsstillende.
Mordct ved Nyborg.
Eno vidt man af de frcmkomne
Oplnsninacr san staunt-, bavde Po
litiet ikkcs cndnu den 17. Non. fun
det noaet sikkert Svor i den modi
fke Mordfag.
Opdaaelfcslwtjcnt Marter fm
Købmhmm var nasuntes Tag afrcift
til Nybom for at ver-re det ftedlige
Politi behjælpelig.
Vindina Serreds Politi efterfss
get- iflg. Evas Zocialdemokrat« 2
Roearbejdere, der i Daaene omkrina
den 7 November opholdt sig paa
en Gaard ncrk ved Pilshusc De for
svandt fra Gaatden forrige Man
- dag, oq den ene medtog et Roes
jem. Distrittslwge Tons bar ek
klaskeh at det ikke er ndelukket, at
et saadant Lan være anvendt ved
Udaaden.
Kolding Herreds Politi hat an
modet Ritz· Bur. om at oplyse fol
sendet
Den Anholdelse, som or foregoaet
i Kolding Herred, er sket efter uds
trykkelig Begæring af Vinding Her
red. Den magældende Person hat
opholdt Cis paa Fyn fra Manng
til Fredag i den Uge, Mordet hlev
begaaet, on efter Mordet hat han i
berufe-i Tilftand forovist en Del
Pengc og udtalt, at han var i Ny
borg Mandaa Affen. Senere hat
han imidlcrtid angibt-t, at han
Mandag opholdt sig i Odenfe. Det
te er nu giort til Genfmnd for Un
derspaelfe of Vindinq Herred, sont
straks cfter Anholdelscn modtogUds
fkrift af det optngue Rath-c Om
denne llndersøaelse afventes nuMed·
delelse fra Vinding Herred.
J Anledning af denne sidste Mor
derbedrift skkiver ,,Jyll. Pst.« bl.
a. folgende om Trang til Opdas
gelscsspol iti:
Tot kaa DobbeltsNoumord uden
for Nybokg By giver Anlehning til
paann at fremdrage dct Spørgss
maul, der —- ganske resultatløst
er blcvet trift, hver Gang en Mor
devdaad shar bragt Befolkninqen til
at gyse: Magter vort Politiappas
rat den Opgave, der ftilles til det
under faa ekstraordinasrc Omstæw
dighederf
Syaret er itte vanskeligt at give.
Det er dikteret oö enslydende af
inatt sagt alle de ienere AarsMordi
affcirerö Fort-b. Og det lyder i al
sin klare Utvetydighod paa, at Po
litset berhiemme er magieslsst
Nyborg Affæren er ganske typiskl
i san Henseende.
Rædselsgerningcn hat ganske na
turligt fremkaldt den stærkeste Op
hidelfcs paa Egnen omkting Mord-I
stedet. Ophidfelse og fantasifulde
quter hat Ijeblikkelig forplumret.
det hole, og danfk EmbedssFormas
lisme er traadt fuplerende til for
at fuldstændiggøre Vanslelighedersz
ne.
Et Jubiltkum Undcr »E. Nov.
skrivcsr ,,.Kr. ngl.« «
Det er 25 Aar iiden, Biskop G I
Koch blw kaldct til Præst ved Bilds »
bjetg Soga. s
Pan mange sorfkellige Omraader'
hat« Bijkap liochs fremragende Dygsi
tighcd vist sig gennem disse sAar.
sont Teolog, som Præst, sont Stole-«
mond, somBiskop, og han hat under!
sitt Birksomhcd vunsdet fig manqu
Wonne-L I
Vi ønskcr ogfaa Herren-I straft
oq Naade over Bifkop Kochs Ger
ninq i de kommende Aar.
Johau Julius Exakt, Danmarks
populwrrstcs Fumstnen disr nylig er
død, Lande den ZU. Nov. have fyldt
85 Aar, idet han er født i Ktbens
firnmtioncn i Malerin-re og lsegynds
lwor Is. L. Bund, fom var Lasrisr
der, raadech hatn til holt at hellige
sig .sinnstmalcriot. Crucr bcjøgte
dcwfter Bund-:- og Eckersbergs Ma
lerskoler, ndstillcde i 1811 sit førfle
lNeuhcmjenske Pccrmie for et Por
tta-t, malede drrcftor en Dei lidet
dctsJ Historie-, idct hcm trocdc, at
ihan flulde blive Historientalcsr
Eaa fik Knnsthistorileren Høycn
fat i lmm og fendtc ham nd at stu
tderc leagekbøndeh og i 1852 uds
lstillode yan det for-fu- Billede der
fra »En Aniagerkone, der tasller
te smntidia at gaa paa Akademiet,
i
«
havn i 1825. Hatt kom efter non-·
Billcde »Parti af drunstakadeiniety
»Fiqursa1«, fik 3 Aar jencre denv
vasrdifulde Wille-der of Fædrel0n-«
sinc- Pengcs«, »Mir-get hos Vedste-,
fader«, Et Gilde paa Amager«, Et
Gilde i HedeboegneM ofv.
« J 185l-58 gjorde han en Rei
fe til Italien, hvorfra han bl. a.
hat malet et of sine betydeligfte Bil
leder, en ung stinde i et Vindu,
men Reisen forandrede i øvrigt ikke.
hans Melode, efter at han var kom
men tilbage.
J 1864 blev han Medlem af
Akademiet og var Lærer der i Anre
ne 1872—93. Som bekendt udstilsv
lede Exner paa Charlottenborg, end
nu efter at han havde syldt de 8().
i
Ostre I Odenir. Den conservati-·
ve Organisation jnbilerer. Odense,
13. November. -s—- Den hemmende
conservative Organisation, der i fin
Levetid hat ndrettet et betydeligt
oq paaftønnelsesværdigt Arbejde i
den konservative Sags Tjeneste, hat
i Aar bestaaet i 25 Aar. Jubilæet
fejredes i Dag ved en smnk og vel
’lnkket Fest paa Jnduftripalæet
Til Stede oed Festen var sont ind
budne Æresgæiter bl. a. Folketingss
lmand MadfensHalsted med Hustru
on tidlinere odenfianste Vestyrelfess
linedlennner indenfor Organisatio
nen.
I su. s; sandt cn Festmiddag Sied,
hvori deltog ca.«150 Damcr og
Herren Her holdtes en meget lang
Naskte Taler. Vl. a. talte Branddis
rektør Guldbranden for Kotigen og
Vcelqerforeningens Formand, Bog
trytkek SteensAndersen for den ju
bilerende Organisation, hvis Histo
rie han nwrtnere gensienmif. Un
der Middagen affendtes Telegram
til Kotigen, fra hvem der modtoaes
Svartelegmni. Festen fluttede med
Bal.
Af kendte Mcend, der i Aarenes
Lob har siaaet i Spidfen for den
jubilerende Forening, kan nævnes
afd. Etatsraad J. C. Breyer, afd.
Kammerherre Münter og Redak
tsr M. Dreyer.
Uhyqselist Dis-few Faret vild
i Skoven og dsd af Krampe Ler
daq Affen den 12. Nov. ·henven«dte
en paa Gandløse Mørke boense Ar
bejdsmands Huftru sig til Politiet
og anmpdede om dettes Assistance
til at finde shendes Mand, der Fre
dag For-middag var gaaet til sin
Arbejdsplads, men ikke jenere var
vendt tilbage.
Ved Politieftersøaninaen viste det
fig iflg »Frdbrg. A. Av.«, at den
forsivundnc havde forladt sit Arbei
de Fredag Eftertniddag og kort der
efter, formodentlia paa Vejen l)jem,
shos en Købcnand havde købt noget
Majs. Hans Huftru, der blev uros
lig allerede om Aftenen, ved at de
rch lill(- Hund, sont var fulgt med
Monden, kom alene hjem, søgte i
Lørdags efter han1, og da hun i
Gandløfe Orc fandt Spot- af Meis,
var shun klar over, at der var fket
en Ulykke med hendes Mand, der
led af Krampeanfal-d.
Endeliq Søndag Morgecs fand
tes Liget pa en Mark faa Hundrede
Alen frosfcnnnetTet laa ved Skovs
qasrdct med Ansigttst trykket ned
mnd Jordem oq alt Lfv var few
følgelig usdflnkt Formodentlig er
han i Mørkct jin-et vild i Skoven
oq cr stequ over Skovgasrdet for
at orimtcsre Tig.
Forduftet Mitllccjer. Bortipillet
10s),s)00 Kr. i 1 Aar. Mollcejcr
Tams af Lerbæk Molle er for en
ll Tages Tid fiden forsonnden
firiner ,,Jyll. Pst.« af 17. Noo.,
og siden har inqcn af hans Familie
hart det mindite fm hom. Do han
toq hjemnie fro, fortalte han fin
Onftrn oq Pnarørende, at han sknls
de nd paa en Jauttnr i Beste-req
nen, hvorfor han oqsaa medtoqsaqts
gevær. san er dog vifinok nu i
Amerika
Da der var henaaaet en halo
Zins-J Tage oq der intet iom helft
var hørt fm hom, lileo der begyndt
paa at esterie Zakierne vedrørende
Fort-Muhmen, iom han i Horiqt kun
ledede for Faderem og efter himd
,,.fiold. Eoc.-Dem.« meddeler, er det
toniiateret, at den forfnnndne har
brugt over 100,000 str· i Lobet af
det iidfle Aars Tid De mange Pen
ge ital owns spillede dort, idet han
har indladt jig paa forilelligeSlags
Spekulationer, on dertil menes al
le Pengcsne at voere gaaede.
Talnst falder not dels paa Fade
ren, fom bor i Vejle, og dels paa
Zoigerfaderen, en Ciaokdejer i El
tang, hver med oocr 50,l)00 Kr.
Ny Kartoffclsstnmme En konge
lig Taksigelse. Fra Hofmarslallatct
i Fredensbom har Havedyrker P.
Jensliy i Sobbersnnd iflg. »Wald
Stiftst-« modtaget en Skrivelfe,
hvori bringe-Si ham en Tat fra Kon
gen for den oifte Opmærkfomhed
»in-d Fremiendelfen af de smukke
Kartofler«.
startoflerne, der blev tilsendtKoni
gen, var en ny sildig Stamme, fom
Jensby for to Aar fiden lod indføre
fra Udlandet, og som har vist sig
at være i Veiiddelse af Egenskas
ber, der overgaar alle andre dyrkede
fildige Kartoffelsorter, og det ina
vel i Walitet iom i Kvantitet.
Da det er en Sort, der fortrins
ligt egner iig for Cxport og kan
dyrkes paa al Slags Jord frem
fok andre geengse Sorter, agteks
Jensby allerede til Foraaret at la
de en stor Del af denne ny Kartof
felftamnie sprede i mindre Partier
til videke Fremavl over hele Lan
det, ligesom han har ndført før ved
nyere Stummen f. Ets. Magnnm
bonum i Aarene fra 1876 til 1880.
Et anilæum. Lemvig, 14. Nov.
Etrandfoged Anders Christensen i
Thybormh der i Dag fejrer EOLlarss
dagen for jin Ansasttelse i Redningsi
Dass-such er i den Anledning dleven
deloreret mcd Dannebrogsmasndes
net Haderötegm der overraktes of
Vesiyrcren for det nørrejndske Red
ningsvæfen, Kaptnjn Nielsen fra
Efagen Jubilaken har været med
til at bjerge 271 Mond i Redningss
band, og sont .18aarig var han des
uden iom jrioillig med til i Fiikers
baad at rodde 166 Mund fra den
russifke ergat ,,Alexander New
sky«, der itrandede her paa Kosten
i 1869.
Alderdomshjcm i Hotfens. Hor
fean, Il. November. Byraadet veds
tog i Aften med 11 Stemmer Gøjs
re og Benstre) mod 8 (Socialdemos
kraterne) at opføre et Plejehjcm for
alderdomsunderstøtfcde cfter Arkitekt
Fusjings Plan paa det nedlagte
Syqehus Plads oq med delvis Be
nyttelfe af dettes Bygning. Nem
met beregnes til 80 Alumner. Be
kostningen anslaas til 137,000 Kr.
Arbsejdct skal udbydes i Licitation.
Socialdemokraterne ønskede bygget
et helt nyt Alderdomshjem efter
den of det foregaaende Byraad ved
tagne Plan, beregnet til 130 Alam
net.
I Dtdsfald. Fhv Nahm-and Bank
direktør W. fsøgfted i Hjørring er
Natten til H. Nov. afgaaet ved
Dødem 82 Aar gammel. Afdøde var
i 42 Aar Direktør for Hjørring
Diskontobank.
— Mner N. C. Christensen
i Mariager er samme Tags Mor
gen nfgnaei ned Døden, 75 Aar
gammel .
»l- Eukefrn O. Olsen, f. Strom,
Enkc efter Godsejer Olfen til Lil
le Grundet, er samme Tag afgahet
ved Døden Den afdøde var Dotter
af Kannnerianqer Skram
Brand. Nanders, 12. November.
J- Momes ved 7y2sTiden udbrød
der Jld i Herregaarden ,,Tuftrup«
sved Wanders, tilhørende Godsejer
Johansen Jlden opstod i Laden.
lldbngningerne nedbrændte. Alle
Kreaturerne reddedes. Gaarden var
forfikret i Lsandsbygninqernes alm
Vrandforsikring for 1530,()00 Kr. og
løsøret i »Danmark« for 145,000
Kr.
(Senere). Det lykkedes at ind
skrænke Branden til Udbygningerne
Hovedbyqningen og en Bymiina,
hoori Fornalteren boede, reddedes.
Alle Masliner oa Avlen brwndte.
Fornnlterens lille Søn blev reddet
i sidfte Øjeblik. Hvorledes Jlden
er opftaoet vides foreløbig ikke. Dei
menes at en Vagabond kan have for
anrfaqet den.
« Italdlasngen til Gaardejer A.
Arenths Gaard i Vejrinae ved Stub
bekøbing er den 16. Nov. nedbrændt
Ifom Folge af en Staldlyqte Ets
plosiun Befwtningen reddedes.
— Tirsdcm Aften den 15. Nov.
opstod der Jld i Rasmus Zørens
sens Gaard i Sviniaqer ved Stan
derliok·q. Zinldbnaningen og Lade
sbygningeu nedbrcrndte. Bein-infu
gen reddedes med Undtagelfe af en
Griseso. Vronden skyldes en Stald
lygtes Eksplosion
Drwbt of Lynct. llnder et hoc-f
tigt Tordonvojr. der Mandaq den«
H. Nov. ned 10sTidvn traf henj
over dcst fydnestliqe Jylland, flog»
Lynet nod oq drlete Maardesjercsans
Uglvig af Sædding. Uglvig, der var
paa Hiemvisjen fm en Nahm befandt«
sig liae udcnfor sit Hiern, da LtH
net dræbte hom· Han var iflg. R«
V. 30 Aar gammel og ugift.
Der buntes ikkc. Fortyskningss
bladene jamrer over, at faa mange
unge Mænd og stindek i disfe Da
ge er reift Nord paa til Efterskoler
oq Højskoler. Det tyske Blad i Aas
bcnraa betoner, at der blandt de
nnge Mænd er mange, som lige
har været preusfiskeSoldater, »hvem
den preussiske Difcipsim henholds
vis Aand, nu atter fkal bankes ud
af.«
Dette er en ftor Fejltagelfe, be
mcrrker ,,Flensbom Aufs-C Vel er
det rigtigt, at preussiske Aand ofte
maa bankes ind, hvor det drvjcrj
sig om føttderiydfk Unadonn meth
den behøver ikke at buntes ud
iaen. Det gaar meget letter-e
F Landkommnnerncs UlykkcsforfiksI
Triug afholdt Mandaa den H. Nov.I
Isin aarligc Generalforsamling pan
«Forsamlicmsbtmnismen i Aarhns-. «
I Af Bett-minnen frcmgik det bl.
Ia» at Fortsninacn nu tæller -185i
ksiomuncsr med et Reserve-fund paa;
! !1,433 Kr. 50 Øre. Tilqangen fidcnY
i Fjor har vasrcst 89 FiommunetI
sFra de i For-tiefen indmeldte Rom-s
Immer er sidcn den 1. April d. A.
anmeldt 7 lllykkestilfaslde, hvoraf
et er afjluttct mcd en lldgift paa
Hm Kr» 2 udcn Erstatning, medcns
"l .endnu staat uafgjort. As de fra
forrige Negnskabsaar overførte 11
Ulykkestilfælde er 7 afflnttede med
sen Ugift af 6215 Kr. -15 Dre, me
dens tre endnn ikke er afgjort. Det
;reviderede chnskab fremlagdes og
godkendtes. Til Formand for de
Tnæste 8 Aar genvalgtes enstemmigt
«Gaardejer Heilefen. Til Nevisor for
sde ncefte 2 Aar genvalgtes Amts
raadömedlem ·strding af Fceer li
, geledes enstemmiqt
MAITTHA
WASHINGTON
COM FOPT sHOES
Vlrlmlliz Kommst-Meter nmil unt lustyJer at Dmgss m- ««)(1«k«9
Martin U willst-Zum icon-tust BRU. DO- Imssok III-: un llzmuslkm ---.: sm
tor cum llvile mz Und-Ing. law-n link-Hier - llnr l«I-sS--r—«sn-c «- (I·-m
Hi uz pga litt en Teilst lilitshcldistiqs sum sue-mit slkhsr usul Unsinn
ovpk Sahst-t- ijst. Di- vil icltlrlg du«-, »vor kommt-tadelt cxmt Maus-into
sko kim sitzt-o. tot Do hat brugt
C N
MABTIIA WAslIINGTON lc0sls0lkk slc0 «
Vogt dem tot- sttokllsalskckn lim- cg«a-cte kat- djaktsot Itzt-I Ha Wass
ils-toll III Jst- t-I· flattuvtssssstrkstrt Ist-suspe
pgs Stute-h Its-U at somit-sc Iman lik
kes llasmloailo vll suppleko stets-; »a
lkkt-. slusiv til os
Flcl’l’—llvis Dis, vsl sen-la m Nscvsmt sum-n Hand
leuslo som lkkc Sitzt-zur Mantis Wcsliiucsum kom
lorc Sko. vtl vl »als-tu Dem trit, Wrmbomlt. et
smukt Bill-use at Martin Waslslactoa. Is)x·.-0.
Vl fomklmsckok oesaa llonorbllt Ho äocs Its-»or·
LSMIWZ Laeiy Sko, Yorma fkushiem Cis-» Zwei-s
Uoklt E..iilcsko oik Akbisldsska
F. Msyer Boot sc
Shoe co.
Mllwsulcoe.
Wisconsin.
De Bau llmi nei- elliitmue medDekez LIrljssjins
um Winterm, naarTe har en»Perfection«
Oliebrænder Den er en portabel idakfels
nun, der kan flutth fra et Vwrclje til v:
anbot i onlmcsr Dcl us Hufet Naar T-:
Emr on
Optik-cito «
schlaues-es
OIL act-ist«
Fuldstcrndig Rag- og Lugtfti
Loh-wi- iMs at ftaa med Der-es Arbejde
tust Dcd Onnen, som gerne er lanqt fra
Bin-du« Te fcm staa, hoor De helft Dil.
Uq cndda have Varme nok. Pan mørke
Nintcrdaae kan De staa lige i Lnset sur
Vindnot uchi at komme til at koste aj
mich-.
« Denne»Pe1-fection« Oliebrænder giner glødcnde Varme i ni Ti
mer uden Røg eller Lugt. En Viser tilkendegioer stedse, book megcn
Olie der er i Beholderen Lauget til Beholderen skrues ikfe fast mcn
sættes paa sokn en Prop i en Flafke En Kasde forhindrer, at Langet
lmrtkommer.
l En automatifk Flammespreder forhindrer, at Flammen tommer til
at ryge. Denne er let at fjerne og lan rensess i et Øjeblik.
» Brcrnderen er let at adfkille, naar man Vil scrtte en ny Bege- i. Den
leveres fort lakeret eller nilkeled. Den er solid og holdbar, Iinget for
Brug, og dog samtidig smagfuld og let.
» Sælges af handlende alle Vegne. Faas den ikke hos Dem, saa stric
til Dort nærmeste Agentur.
, stanckard Oil Comany ,
Utica-spottend )
— DANA CLLLEGE
Bleir, Nebraska
begynder Vinterkursus den 28. Nov.
Tilbyder Undervjsning i følgende Kursus:
EZLSEMlNAR-fikaakigt Tot-beredet til Trinitstis seminakium.
NORMAL——udd-mnek Ubætetfe vg· Lætekindeksfok pule
IM—udstedek state Ieekttftcates IT M --.-..J..:.:J
AcADEMIC-fttasmgt Ufotbekedek tiTIde ledende skoler. I «- Jj
COMMERClAL— Bogføking og«stenogtafi. I FI M M
HERR-Amtes Orgel Violin ogLsang·-— — M-MM
««- cod Auledning for Nykommete til at III-te Engelslt.: — z- MI
k«
III For Kost Logi og Undervisning per fikeIUgek 818 00. « THAT
(
Kut. og BRÆNDE
sww ein-w RIEM- —
Vi loklismller cle betlste ltaatslle lcul.
sont (lek findes. aetnlig
»scRANTON« Kul
08m tle lieslste slsgs køglkie liljtle Kal.
Ligeletles lms vi alle slsss Bkstulr.
Vi sælgek til kimelige Prisek os Ists-ts
tetsets tlea beilste Belismäliag.
HIZJXCIlNlD .l·4’«IJI4Jl« («J-0.
O. I«-tI-·S(-II. EIN-tu