Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, December 02, 1910, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «I)an-lceken"
is me
Only sEMLXVEEKLY
DANtsn NEWSPAPZK
Published in U. s. A.
It is um«-d Isy
; «Tkn«: Uns-Hm Iijtsn Hv.
-,UTH. ("m"te(:n"
·«',« EX; Inst-Wams h)
Dan. J« H. Publ. House.
» Nahr.
««-;
.
—
sp ,’ i
JUU 9;). »Al
Hausherrn
Blatt Use- .. Arcch due 2 gckcmber Wo
»von-leeren»
It det user hauste VIII
tsmerikm der ndqm
to sonst
om ugesp IV
udqives of
its-» Um »s. »in-·
ILAYI. Illust
ftli III sum
M
N !9. Rai-»
Dr.Cook
fortæller. z
Ved ikkc, om lsan lmr unnrt
Ukordpoltsth
Jkkc normal, da linn pnnstod det.
New York, JU. Noth -— BrootsY
lynsfwriteren Tr. Coot bekender i:
en ArtitrL sont lmn publicmr is
Hanmtons rlslaqnsim at lmn ists
wed, um han hat uamst Polen cll"isr·
itte. Han strivcr: »Naaedc im til
Nordpolean Maasse jeg tog feil,«
idet im tut-nic- nt jcg gjorde.!liiaa·
jtc jeg itte tog feil. Eiter mode-n
Eftertante betendcr jeg, at ieg Lied
itte absolut, enten jeg naaedis Po-«
len ellcr ej. Tettc kommt-r maaftc
iom en forbløffende Tililaaclslh men
jeg er villig til at sorbavse Bist-den«
dersom jcg ned at qørc dist tun fcmj
en Anlcdning til at fmnholde minj
Sag.
Ved min Saq forftcmr im ittez
min Sag Tom Opdagcr, mon min
Sag iom Menncite. Jan nieset
sont Opdagelfen af Nordpochn en
Gang bei-d for mig, saa betyder
mine Medmcnneftcrss Sympati og
Tillid nu mete.
Fuldt ud og aalicnt ital jeq for
tælle Dem alt. Fortaslle Dem alt
og overlade Dommen til Dem. Der
som De efter at have lccst min For
tælling Tiger: »Coot er alvorlig
og ærlia: holrst vanvittiq efter Mita
neders Affondking oq Hunger tro
ede han, at han havde naoet Polem«
hon er ingen Fakir,« iaa ital fcsgs
the til Frei-IX i
Cok form-nor sit Livs Mem-«
og bestrivek, hvad han falder en
oveknældende Ambition for Forst
ning, der beiatte hont, indtil den
tulminerodc i hans Fort-g paa at
naa Nordpolcn. Tr. Coot ertlærer,
at vcd den Tib, han fit sig selv
til at tro, at han havde opdaget
Polen, var han halvt sindsfowirs
ret. Han tilbragte to Aar med sit
Fort-g, og i den Tid led han sae
dan Hunger og Sonn, at det var
not til at san hvem lom helft ud af
Balanæ
Cook paastaak, at det vtlde være
unmligt for hvem sont helft at be
vifc til Fnldc, at han havde vasret
ved Nordpolen. Han karakteriferer
·«Regionen fom en VanvidssNeqion,
hvor man ikke kan tro de Ver-Heu
man selv hat samlet.
Eook sinkt, at han ftadig betragtes
dö Opdagelfen of Nordpolen foin
en Bedrift for sin egcn per
fonliue Tilfredgstillclfe, for Til
fredsstillelfen af et sØnske
og Fikav, der var ftærkere end nogen
anden Faktor i bang Lin. To han
san erfaredc, hvilken Ecnsation hans
Runda-stetig at han havde naaet
Polen, oattcy faa overvasldedes han
af Forvirkitm. Deran foriællck
Eook om sit Veføg i smlscnhavn og
sener i New York uq otn den Qrife
i sit Lin, der fnranrfaqede hans
Flngt fra New York og «han-"J fri
villich Uddelnkkelfc fra De sow
nede Ztoter. Vidcsre siqcr ban, at
uagtet han fnlgtes af Nordens star
peste Journaliftcr Tag ritt-r Ing,
on der ofrcsdes annnsr af indtil
flcre Tufinde Dollars for at op
spore hont, faa forklrcdtc ban Fig
aldrig eller giorde noget sasrliat
for at fkjnle sianentitet En Delj
af Tiden har hans Kone værct hoss
hom, til andre Tiber hans Borns
Cook og hans antru er nn i
Europa, deres Born er i et Kloster
i Frankrig. De qgter at inmian
Juli-n her i De Forenede Sinken !
Fra Washington berettes,s at
Kapt. Peam da han hsrte om Coka
Form-kling, fagde med Estertryk,
at han har aliinlnt intet at bemaeri
ke dertik
Jmod ,,l)ome Rate-«
Belfast, Jl-land, Zit. Nov. Seid
styre for Jrland, Um det nagen Zin
de skal blive en Birfeliqhed, vil op
naas gennem friiqtelig Manu- og
Blodsudgydelse. ( saa iiqer Uni
oniit Ligaenå Lilledlemmen »Quin
ae«nm-ndene iiqety at de uil mod
fastte fig ethuert Rats-km paa Bosti
velie fra England De fordert-der
jin liemmeligt paa at umdiastte jig
et irik Parlament Der iiges, at
en Pengeimu paa mere end Räts
Wld have-I paa rede Haand til at
lobe Vaaben for det Tit-blit, der be
ilemmes irfk Parlament
Der l)oldte-:--to flore llnioniit
møder i Belsait i Guar. Et af dem
var besann-lind og ued dette
liejluttedeö iilg. Unionisllilade med
Vaaben at modiastte jig et
hvert Forsøg af et iril Wonne :)iule«
Parlament paa at reife Statter ellek
vedtage Laut-.
Efter M hemmelige Møde losd
flere Hundrede Orannemænd jig i
Tag hetmueliqt indflkive i den
,,Ha-r«, fom vil lasmpe imod Solv
styre.
Unionifterne er imod Selvstyre;
de tror paa at klynge fig til Eng
land og faa deres Love ladet af det
engelske Parlament Unionisternes
Ledere trot, at en liberal Seit ved
det sig nækmende almindeligeValg
vil faa til Folge ikke alone, at
Magten tages fra Lordernes Has,
men tillige, at Jrlansd gives Selv
ftyte.
J Gaars vffentlige Møde
ovekværedes af 30,000 Wen-reitet
Marauiien af Londonerky præfides
rede. Sir Edward Carion, et ton
iervativt Medlem af Parlamentet
for Dublin Universitet, erklærede, at
amerikanike Tollars aldrig vil tøbe
Jrland, idet han tilføjede, at Pen
ge, som Redmond, -O’Connor sog an
dre af Selvityrets Vennek i Ame
rika, siulde bruges til at odelægae
det forenede Konaerige
Diaz inaugureres for
8. Gang
Mexico City, I. Dec. — Vorsi
rio Diaz inauauroredcs i Tag for
8. Gang som Mericogs Prasfident
Hoch Festlightsdcu forløb nie-get stil
le, men des ftørre Højtidelighcd syn
tes at pro-me dct hele CeremonieL
Fra Stute-n Chihuahua on Vierg
eqnenc i Nordmerico nusldiss om
Gucrillaslldbrud, og Plyndriuqer
Ucd AntisDia3-Rcimlutionist(sr voldek
fremdelesrs Rogeritmsfunktionasrcp
ne Vrydcri. J Houedftatcn var Ve
folkningcn udeftccnat im Monate-Isa
lrn, ou kan dct divlomatifkcs Rot-us
ou wicer Nmoving-JCmbedizsntasnd
hørte Diaz nok en Nimm gontaae fin
Cmbtsdsed
klscsbriafkais RolfctaL Washington,
D. C» 30. Nov. --- Full-entwunden
i Nebraska or ifølgcs sidsw Census
1,l92,2«, en Forlmicsl-«(s of 125
All ist«-r ji«-Z Procent i sidst for
lølme Tiaar. Formclfrn im 1890
til 1900 Var 7,390 eller snu Tim
disdels Procent Totmlasss County
hat 162,548 Jndbyggero mod HO
590 i 1900 Lanmfthr Cmmw M
790 mod Ast-MS i »san«
»Da-steten« udgaar to Gange
om Ugen og kostet kun 8150 per
Aargang Prjvenummer sendes frit
wo Forlanqende
s«Lovgivuing-J«
; programmct
thfidcntrncs Budfkab er frkrdigt
og lcvckct til Trykkcrict.
Vigtige Zeiger nt forhnndlc i den
forcfmncnde siongrcsscssiom
Washington, T. C. l. Dec. — J
« Lug limde Prassidenten iidste Hanno
xpaa sit Buditali og iendte det til
fliege-rijmststrntteriet. Dotumentet
forelmideiz Wliinettet i en Ekistmi
iccssion, ioni lieqyndte sil. l« i
rlslomeid oq oarede til Ul. uceiten Zk
li Eftenniddag. Vudftabet sigess at
own- ualinindelia latmt -- fra ZU
Wn til UWW Ord,
For noqlo Tage iiden droftedc
Prasfidenten Loogiouinqcsprogrmns
met i en mmforouce nied Zpeuler
»O"mnion, Xloimressiuand Mann fra
Illinois og zioimresmand Alexan
sder im New Port-. Dei forste, man
« iyntess at lilioe eilig onl, nar, at der
siVeoillitmeme ital iaqttages den
Just-Weste Ltononii Tesuden mente
man, at før Kongresfen ajourncrer
lden l. rlllartss lllll, liør der oner
-fattet «Lo:)bestemmelscr angaaende
Fiolucsnde Zagen l. Fortsasttclse af
;Toldkominisiionens Arbeitse, 2)«Jns
junction«, Z) »Coniisruation«, i)
jzkivssuosidicp m Fordedkiug af
iFlodcr og Hunnen li Panamakanals
klens Vefasstuinq.
if Teriom denue antndede Lorzlip
»nina lilioer amnemført, iaa mener
jdet reimlilikanitc Parti at have ind
;friet alle de Løfter, sont our gioet
ji det Program, hvorpaa Taft blev
svalqt til Prasiident
i Reform of oort Pengeooeien er der
ikke endnu fattet afgørende Weitem
melfer om. Heller ikke angoacnde
Benmndiqelie for Regt-ringen til at
-kontrollere frcmtidiq lldstedelie af
JernbaneiAktier og »Vonds« og
iÆndring af AntisTrustiLoven. Men
sder er taqet forlderedende Stridt til
Lovqivninq om disk-se Ting ved Op
rettelfen as en »Monetary Commis
iion« on en anden Kommission til
Drøftelie af Aktie- og Vondsudstei
delier. og disse Kommissioner er be
skoeftiqet med llnderføaelser paa bver
sit Osmraade
Toldrevifionen ventes der ikke at
blive giort videre ved i den fores
stauende korte Kotigressesiiom da
Yden Toldtommisiion, iom blev oalgt
til at underspge de enkelte Toldfats
fer, ier vil vcrre fasvdig til at ind
berette
For ovriat mencr man, at De
niolraterne, iom er imod en Toldi
rmiiion paa Grundlag af en iaas
dan Koinmisiions linderiøgislier on
Jndstillicm, vil unmliqaøre Kom
missionens Arbeide Ved at modiætte
iia de nødvendiqe Vevillitmer der
til. Men liest-non mener Nepitblii
kanerne at knnne made Vod oed i
den inwitanende Sesiiom book dis
;i(- cndnn er i Flertal og innledes
"har Manten, at foretnqe de nodvens
diae Veoillinaer til Arbeidets Fort
iættelse.
Eiter i nwonte Konforence at ha
»ve qennemqaaet de forskelliae Ne
laeringsdepartementers Overilnq over
jlldgiifterne i det Vudqetaar, fom
äbeannder l. Juli Mil, lod Pia
;iidc-:iten Topartementirliefeme for
Ifiaa, at der smaatte foretages Re
«duktioner, fis-send ban knnde Hod
ckende lldkaftene. san varioeaede en
Naskke Siedet hoor det efter lmns
Menina ai( an at redlicere lldtis
term, nantet Chrierne boor for sig
mentcn at Udaiiteme allen-de var
fat saa lasvt, iom det lod iiq gere·
Russicke Nønerc hat pylndret en
Pofwoqu for 30,0«0 Nubler mel
lcm Alexandwwfk ou Veiofi5k.
Blaudedc Meddclelfer
James O. Gallaher, iom ffød
Borgermesler Gaynor i New York
den 8. August satte-J i Tirsdag under
Tiltnle us lssrandjurum i Hudson
Count1), New Jersey. El of Wage
punktcrne mod lmnt er, at ljan bar
jfjulte Vuaben.
O
UniucrjitctsPrwiident død. Bu«
lingt0u, Vt., M. Nov. Mottl)elch..
ry Bischoin sont i 39 Aar har Das
ret Prasjidcnt for Vermont-S Uni
versitet, dødc i Tag, 78 Aar gam
inel, efter faa Dom-I Zygdonl. Han
Var fodt i England uzz nnd stort
Nu ium Last-er i Arn-ff ou engelsk
Vittcmtmx
s
Vort FlaadeVndqet. Washington,
D. C» ZU. :c’o-J. Fornianden for Re
pmsientmitlmsets Flaadckomitmlom
gresmand Fon af Illinois-, niodtog
i lsslmr fra Flaadeministoren Oder
slaget over lldgifterne til Flau
dcn i Budgctaaret 15sll-----lk)12.
Omsrilagct naar op til P127,()16,
HA.
Ver dcsns største Tørdok com 1)«orf,
ZU. Nov. New York nil faa den
ftørste Tørdot i Verden Den skal
byaaess i Eriebasjinet Brookl1)n, og
bliver 1000 Fod lang, ftor not til
at optage de største Dampskibc. Ton
vil blive benyttet for at doksastte At
läntcrhavsdmnpere, som trænger til
en eller andon øjeblikkclig lldlies
» dring.
Jagttidens »Ofre. Calusmet, Mich«
30te November. —- J Løbet afJagti
sæionett, iom aabnedes den 19. No
vember og ilnttede i Dag, er der
indtruffet «-l6 Ulykker i den nordre
Del af Statem deraf 20 med DI
den til Følge J omtrent alle Til
fældcs lasgaes Skylden paa Uforsig
tighed
i Stor Gaoe tilAuqnslana Moline
Jll» 29. Nov. Meyer
lmuser, Chefen for Weyerhaufeansms
berinteressien har qivet 8150,000
til et Anditorium ved Auguftana
»-Collmc i Rock Island Augnstana
hat nylig faaet Gaver fra F. C.
»A. Denkmans Arvinger oix Senat-or
Erickion af Banne-, Ja» men ingen
iaa itore foin denno. Weuerbnnser
lmr i Rock Island. Det nye An
ditorintn vil lslilns indniet til For
nar.
Landctis førflc Videnitabgiasdc Vo
fton, Mass» ZU. Ilion « Harvard
tasllrr flms ledcnsdc Vidcnfkabsmwnd
end noqlst anbot anwrikansk Univer
sitlst Ilf de most fronitmsdonde lWU
Vidinikalsisinasnd et 79 Misdlunnwr
af simrvard Fakultot: is tilliører
Columbia, -17 Cliimqo, M Male-.
Tonne Primitian lim- Prof. J. Mk
dick-n Entoll af Columbia qjmst Inn
støttcdc iia til 120 lebendi- ameri
lnnikc Vidisnfkabsmwnds illieninzi
Prof Catisllsz tislniile klimnefmklo gi
uvr Darum-d TI7 Point—3, Columbia
LIM, Cliimgo 180 Ug Yalc lll.
i s
Middrl mod Tritkkcnsknb. La
Trost-sc Wiss-» TM Nov. Wiscon
sikksJiIdinncsme omkring La Crossc
har dannet onAff)oldsforonitm. Den
ncs ElIsedlcmmer bruqor on for Gui
do nkvndt Medicin, sum belbrechr
dem for Lust til Nusdrikke ekle-r To
lbat
Botti- vidnedcs Jndianeren Frank
vSllkhitmvciteiz som shar aiftet sig med
sen shvid Piav, for Rettem da hakt
blev arresteret for Druskkcnfkab Baa
do Medlemmer af nasvnte Afholdsi
forenina
Horden rundt.
Prins Heinrich af Preussseii fløj
Søndag sden 1t3. Nun. flere Gange
aleiie over Flyvepladfen ned Tarni
itadt. «
·
rllorgeizi jun-fic- Skibsrheder, blon
sul Wilhelmer i Tøiisberg, er 16.
November afaimet ned Die-deri, 71
Aar gl.
.
X
O Hodenlol)e-(Slrul)en i Veuthen
ljsnre chileiieni er 5 Nrubearbek
dere bleven drcelit ned en Eksplos
jion af Epi«(1-iigstof.
I
W
V Staten Kentucky siges at leve
en qnmmel Dime, der har 15
Bern, 128 Børnebørn, 326 Børnes
børnsbørn og 19 Vernebørng Ber
neberii
i
Lliciniileriet Briand fik den 17.
November oed Haandsoprækning et
ityt Tillidsrsxmtuni i Anledning af
Forholdsreglerne mod Quer-ian
slmelier i Paris-.
Koleraen. Konstantinopel, 16.Nov.
ziolemen nedvarer med uforminds
sket Styrke Her i Byen forefalder
daqlfq ra. 20 nye Tilfælde
.
Husz Patriarken i Lissaboih Por
tugal, var de fleste af Medlemmers
ne af det portugisiske Episkopat i
Midten of November samlet for at
raodflaa om Forholdet mellem stir
ken og Stute-in
.
J Mann-O Soerrig, har den bal
tiike Udstillings Komite vedtaget at
anmode Suerrigs Regering om at
indbyde Don-mark, Tyikland ogRuss
land til Deltagelse i en baltiikKunsts
oq Jnduftriudstilling 191—l.
Referenternc i Russland-I Dmna
or blcmsn forlmdt at betrasde Du
niaens Vuroau uden swrlig Tillu
delfe. Denne Forholdsregel skyldcs
Journsaliftcn Baron Ungarn Stern
bergsts Diomfasldcslfe
.
Det russijkc Politi hat konfifke
ret et stort Parti bxugte rusfiske
Frimcerker og samtidig konstatcsret,
at i Warschau bar man i lwnqiere
Tid bruat den Trafik at vafkeStems
plet af de brugte Frimærker oq
derofter sælqe dem sont ny(-.
O
Voldsom Eksplofion. London, Hi.
Rom-Indern Im Sshanghai telcgrafes
res, at der i,Patronfabrikfen Pas
tingfu but- fnndot en vnldfom Eksi
plofion St(sd, lworvcsd 253 Perso
msr bit-V dmslst oq 12 haardt faaret.
.
Et Ilskindcsnmsrkcb J Ilg-a11da, Af
rika, er dcsr blisvon rejft et Nur-I til
Mindvcsnmsrfcs over de trcs Vaaans
dammlitme, der for 25 Aar fidcn
led Tødcsir·pncs. Baalvt for deres
Trois Ekyld.
Ton Nmm var der i llqanda ca.
Inn« mjsmcy nu er du« 8(),()()().
Krigsballoner i Sm-rrik·1. Stock
holm, 1(i. November Pan Fon
spørgsel af »Im-usw LlIcumcnbla
d(st«« lim« Mrjgcsminifluw udtalt, nt
der vji lilixm forolugt den tin-stossin
daxi Forle oni en Vvuillinq til
Organisation ai isn Ballotmfdeliug
i dcsn ivcuskcs Hast
It fankasiik TitittsaiiicdlonL disk
u- chialdksmokrat, sfal iflg. en
lnkkoliq Opdakuslse, Premier Stolys
pin har ajort, vcvre valat til Dama
en paa Grundton af falfke Papirer.
Det er beklaaeligt, at Ministerisn
hat svwret san lcenge om at opdage
det.
i Marconis Traadløse. Pisa, 14.
November. J Overvasrelse af Kon
Taen og en Kommission af Repræs
Esentanter for Regeringen lykkedes
Idet i Gaar Marconi fra Stationen
sColtano at udvetsle direkte Telp
granuner med Marcoiii-3tationers
Yne i Canada og i den italienikeI Ko
loni Erytræa.
.
, Den franfke Flaade Paris, 15.
zNovembeu Tepnterotkamrets Mari
ånendvala har med alle Stemmet
Zimod 2 nedtaget Regerinaenss kylaas
deprograini· Derefter ital Slaaflaas
den bestaa af 28 Slagikibe, der fkal
inddelesri i it Esiadre, huer bestan
Iende af ti Ziagffibe, og 1 Reserve
«3mgsrioe·
.
Et Forbud Paris-, 15. Rou. Den
enaelsfe Reaering hat nedlaat For
bud mod, at den fransie Socialists
Agitator, Madame Sargue fortfæts
ter siu Agitation blandt Grubears
beiderne i Wales. Madame Sorgue
Inaa ikke lwiiaere optrazde soin Ta
ler paa offentliqe M øder
E
Arsenalstrike i Spanien Officielt
meldes fra Ferrol, shvor Arsenalars
beide-me bar erilcrret Strike paa
Grund af en Kollegap Afskediaelfe,
at Situationen funes at forværres.
Værftfelfkabet, der hat afilnttetKons
trakt med Reaeringen om Bygningen
af flere Kriasfkibe, vil, hvis Arbejs
det ikke genoptages, erklære Lock
out og opfige Kontrakten med Re
gerinaen om vaninaen af den
nasvnte Eiher
Kapløbet osm Persien. Mamburg
---Am-csriko-Linien staar i Veqreb
med at udvide sin Nute paa IPers
Ysien og hat i den Anledning købt
Jde tio Dampere »Kurdiftan« og,,Gor
zqistanC sder for noqle faa Aar si
lden byqqedes til et af de i denne
lFort ledende R«bederier. Dampers
ne vil blive nfleverede i Løbet af
noqle Maaneder og vil straks blive
jat ind paa Hatnbura—--Amerikas
Linie-us perfifke Rate-.
.
Englands Flaum-. London, H. No
vember Efter hvad Bladenc meddei
ler, aqter Admiralitetet i en ncer
Fremtid at lnsde udbyde Bygninqen
af et Krigsskil1. der skal overtrceffe
alle nuvcerende enge-like Krigsskibe
med Hensyn til Størelse og Hur
tigbed. Sskibet flal være en Pan
ferkrndfer af Lenon Tnpen, men
endnn ftørre: detss Deplacement bli
ver 28,000 Tons, Lænaden 720
Fod og Surtigbeden 30 Knob.
Fru Cum-, Paris 15. November.
Flew Medlennner af Videnfkabers
ins-J Akademi nqter at fortsslaa Fru
Entfe, Medopdaqeren af Radium
til Illedlem Fru Curies Mond bar
tisdliqere bellasdt drt samme Scrde
indenfor Akadetniet. For at musiq
qøre Fm Curio-I Valq er det nødi
nendint at for-andre Akademiets For
retsnixmsordem ifle lmillen det er
forbndt mündet nt betrasde Akade
miets Illksidefal Flere of Akademi
ets Medlemmer, der er Modsmndere
nf Koindelsevasaelsesh vil bekwmpe
Forslaqet
Jksrnlmnc i Versicsn London, H.
Novontbmch Til »Tinws« telmrafes
rcss fm St. «lkcst(srslmm, at et Syns
diknt us rnstiffe Ranken der dispos
net-er over m Kapital nf 35 Mill.
Pund Sterling» bar usdarbeidet
Plain-r oq Onerflaa til Anlæg as
en Jerubane ther imsnnem Pcrfien
fra Kaukasus til Belndschiftam Mi
nistommkfident Stolypin oa den fun
gcsrende Udenriqsminister Sasfonow f
bar anbefalet Projektet, oa et Med
lrm af Riasdusmaen ankomsmer i
Morgen til London for« at fsge Un
dcrstøttolse fra enqelfk Side