Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 07, 1910, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «l)anslmen"
is the
Only sEMI-WEEI(LY
Ohms-I Nswskapate
Publishcd in U. s. A.
lt is owns-J by -
»Hm with-) Damms m-.
Luft-. cisutecn"
and is pttblishksd by
Muskerem
»von-Inmi«
II des eueste hauste stis
i Umriss-, der udqm
to singe
om usu- IV
Idsives as
»M- UIM MI. MUIZ
Itzt-. NTstutx
l
III-M est-I
Dau. Luth. Pslsh Hause, frisc: Its-M
tin-in MO- . F
S
G
—»— .. « » --,».-,-.. » —
M It
Nr. «9.
fi
«-.-——--— - ----—-———-——-. - - .—- , -
Binin Nebr..«’5srcdag defnw7jsktober1910M
« 19. Aara
Eis nq Wlißf
Des lange vcntcde Revolution i
Portugal ndbrsd i Tirsdage.
H- og Flaade hat stillet sig paa
Revolutioniftetneö Side.
Zins Mannel og hans Moder hat
taget Flugten og menes i
Sikkerhkd.
TM et allercdc dannct Republih
sg Prof. Bkaga ck valgt
til Præsident.
Den lwnqe ventede Tileoolntion i
Portugal er ndbrudt. Hovedstaden
Ligsabon er i Revolutionisternes
Hemden Kongeilanet er rcvet ned fra
Pol-dich og klievolntioniiternesFlug
er hejit i Siedet Noale as de iørste
Meldinaer ledpaa at Kann Manu
el var taaet til Range-. Herren og
Flasden bar hjnlpet til at omdanne
Monarkiet til Nepnblif, og Vener
aelien. der beanndte Tirsdag i Ho
nedftaden inne-J at ville omipaende
bele Lande-t. Krigsikibene beayndte
at botnbardere Kongens Palads om
Eftermiddagen Kl. 2, og der vistes
knn singe Moditand De, sont stotte
de Monat-lieh blev inakt tvungne til
at kapitulere
Man mener, at Professor Bom
«barba, den repnblikanfle og anti
tletikale Deputeredes Drob ai en
sztnant fka Heeren var- den direkte
Aatsag til Opftanden Sksnt — li
ge siden Kona Manuels Tronbeftis
aelle bar der verret ipekuleret paa
at ltmste Monarkiet oa den-be Kon
gen Tet republilanike Parti hat
laxrt Planet for en fuldftasndia Om
dannelie af Negerinqsformer. Og
Kann Manne-l har, ifslae de weitbli
kansle Lederes Paaitand, ved iin
Rinaeaat for Folkets Rettigheder
og ved blindt at insistere paa Diktas
iokivfkemet gioet Follets Vkedesild
.Ta-king. ·
Som almindelig under iliae Om
itasndiaheder er den telegrafiske For-.
bindelie mellem Lissiabon oa Om-!
Dei-denen ocefentliq bleven afslaaret:j
men ttaadlaie Meldinger fra Skibe,(
iam ligqer ud for Lisiabon, belmsfsl
tek tilftrwllelia. at der er Alvor i:
Resolutionen
Ovenftaaende er ira i Onsdag5.
Mamenbladene i Gaak meldte vides1
re: -
Sextuan er proklameret Republik.
Zeitlae de iidite Meldinaer fra Lis
iabon er Prof. Theovhile Braqa. den«
repnblikanike For-en den nye Præsl
iident Den voktuaiiifke Marseillaise
et den nye Nationaliana, og Mon
akkiets Emblem paa Paladset er ble
ven all-it ai Revnbliklens rtdsgrtns
ne Flag.
It der var voldsom Flamp i Lis
Tnbsns Gabel-, det iretngaar af de
teleskafifke Meldinaer fra alle Kan
tee Urolighedekne i Oporto er ble
veu undertkykt af Tropverne, ai
lwikle mange Regimenter siges end
nu at verke loyale imod Kannen
sang ManueL hanc Moder oq
Bedsiemoder iiaes at have taaetl
deres Tililngt til Mafka Paladiet
et lot-i Stykle Bei fra Lisiabon De
er Isaaile nu paa et bkitiik Keins-i
ski- m Frei in einsam-. De cis-J
net i hoekt Iald at have naaet et
silbet ttliluthlted Meldlnaek ft
London links-, at stachelt-unten M
qe en Illhnwkraktct er tot-linker
til at Waffe Sonnen qi Portuqal
While- W der anlages demn.
Den transc- Veetie tatsko den
let-sie Requiem til Mk at tlllæde
thlandlnw lelv am spann-n sa
FII lkulde bler truet used can-ell
nhs Det Maske Mut M
fasset l Daq at los-We unschu
shess in as an Ektlmdtlisi
s
heden as at sendc et Krigssskib ti11
Lissabon for at befkytte britifke Jn-l
teressein De amerikanfke Kanonbaade
Petri-l og Wheeling ligger ved Ge
noa og tan snart naa til Lissabon,.
om Regekingen i Washington fkuldels
bestemme sig for at sende dem dertil. ,
Detaillerede Efterretninger oml
Kampen er ikke endnu modtaget, føli »
gelig heller intet Overslag over faldsl
ne ellek 5aarede, Ei betegnende Ind-v
trasf er, ifølge Meldinger fra Lisfasi
bon, at en ipanik Minister har af-!
laat Bei-g hos de tepublikanile Le-l
dere, efter at Paladiet var faldet, og «
Revolutionsflaget var hejft over
Naadlmfet.
Folgende Meldina fra Lissabonl
fortasller om Tannelien af den nyel
Renoring og noget om Kampen m.«
m. l
Lisiabom 5 Okt. —-- Hovedstaden
er nn fuldstændig i Nepublikanernes
Hasnden De har dannet en proviso
rifk Regerina med Theophile Bra
aa ioin Prcriident Et nyt National
Flaa med røde og greinne Farver
vajer over alle de offentlige Bygs
nimm-, deriblandt Raadhuset Kong
Manuel tilliaemed sin Moder ogVed
stemoder hat spat Tilflugt i Moska,
20 Mil fra Lisiabm
Den fpanike Minister i fuld Uni
form hak allerede aflagt Bei-g for
at vise de kepublikanike Ledere sin
Respekt
Det er umuligt at give Overslag
over, hvor mange blev drcebt og
iaaret under Kampen i Gaar. men
man menety det naak op i Hundste
der. Byen er bleven ikadet betydelig
ved Bombarderingen ira Jnsurgens
ternes Migsfkibe Bygningerne, iom
Ministrene beboede oinkring Prata
Do Eonimekcio og Necessidades
Palads var insrlia Skydeikive for
fliiiranaterne fra Krigsikibene, og
Virkningerne fes i Tag i brudteMus
re oa Taarne Taarnet paa Kirken i
Forbindelie med Paladset er bleven
sdelagt Hidtil er der imidlertid iks
ke giort Anat-eh paa privat Eiens
dom, og det iiges, at Bankekne be
voates af ,,Blaatrsier«.
Fra Provinierne bar man innen
Efterketninger modtaget, da For-bin
delierne for en fior Tel er afbrudt,
og Meldinaer af alle Slaas er ble
ven holdt tilbage.
Gennem hele Ratten lioldtes en
stadiq Artilleris og Niffelild gaaende,
og hen imod Dagningen tiltog den i
Stvtke. Kl. il i Aftes prsvede Jn
iuraenter, iom var lefrede paa Ave
nida Da Libekdado Hsiene, at trwns
qe frem til Byens Centrum, men flo
qes tilbaae as loyale Treppen Da
disie pasierede ist-sie Artilleris Bar
rakler. opdaaede de, at Vatmkterne
ar iRebellekneS-sænder. Kampen om
Ratten ail for iia i Marie, da de
elektriike Los ikke vilde aøre Tieneitr.
Jniumenterne ledies af den tilbaaes
traadte Admiral Carlos Reis. De
kes Stykke saedes meaet ved mon
arkiiiifke Oper-lehrte- oa det lnkledes
dem eiterhaanden at faa Kontrol
over Byen — Jndbnqaerne parado
rer i Gadekne i Dag, de fleiie as dem
med Nissel i .saand, synaende den
portnaiiiike Marieillaiie. der nn er
blossen Nationaliana
Rade Kot-s Imbulanker. Politiet
oa Masnd fra Brandbriaaden pa
trouilleret Gaderne oa fiel-nei- dsde
oa iamde
i
i
l
·Otiofieretsdommek I. M. Moody
bar den s ds. senkt Irdident Takt
sin Whmtiom der mode- s Kraft
den so. November kommst Moon
vll fremdes-s san An Lin. 8121100
am sont Dei » m Grund at
deucht Mit-L kommst- Iopdv
fee-Kes- N sichme- Jdou et satpi
Im et giesst Mqt Nest-m as not-i
Lands AM
Ieciiliunklllqlilio
31 Meuncikcr omkomne.
St. Louis, 4. Oktober. — Død
paa Illinois Trartion System i Ef
termiddag. Eil Mennefker mistede Li
vet, og mindft 30 andre blev faaret.
To mellembys Vogne lob imod
hinanden i Nasrhedcn afStauns
ton, Illinois fyretyve Mil, fra
Et. Louis. Ecn of Vognene var!
paa Vej til St. Louis, oq Pasiages!
rerne paa den agtede at bei-ge detT
anrlige »Veilcd Prophcts« ParadeJ
den andcns Maal var Ztatsudstsilss
linaen i Zpringfiold. Det var ikkei
blot den værste Ulykke i Illinoisi
Traction Systems Historie men den!
sprgeligfte i Jllinoiss »Jnternrbanj
Nailroadiim«5 Atnmler. I
Det inne-J, iom lllykten skyldeH,J
at en Ordre til at mødcs ved Staun
ton nor blevcn adlydt for kun een’
Afdclinqs Bei-kommende Mcn der
var to Zertioner eller Afdelinger
i dcst sydgaaendo Ton, og da førfte
Section of dettcs Ton var pasieret
Hanntoin rykkede det nordqaaende
Tog nd derfra. To og en halv Mil
Nord for Staunton paa en Kurve
i en Gennetnskcering ftvdte faa dette
oq iidftc Section af det iydgaaende
Ton med en 10 Mils Fort i Timen
imod hinanden Personal-et fik nipp
ipe Tid at springe af endsige at stand
He Togcnes Fakt. Det ene Tog gen-.
inomplsjede iaa at fiae det endet· ,
iPasfaqererne paa det fydgaaende
Tag slap ingen iiskadt derfka og me
get faa af dem paa det nordgaai
ende. Som allerede sagt dræbtes
31 faa at iige sieblikkelig. For inv
riat kan Scemsn bedre tasnkesfeno
bestrives. ’
Senator Burketts SvarJ
» Tet var omtalt her i Vladct for
»leden, at «den dem. standidat for
IScnatorposteth G. M. Hitk1)kock,
Fhavde udfordret Senator Bartw
ldek er rep. siandidat for Genvalg,
stil offentlig Debat, og at Burkett
’—havde afftaaet Udfordkingeu. Nu
ssvarcr Barke-it under —l. ds. Hans
Svar kan opsummeres saaledes:
j l. Han» har tagt Planet for Au
vendelfe af fin Tid til 22. Oktober.
I L. Hatt tror ikke, Hitchcock oilde
were ,,fair« i fin Argumentation
J faa Hensäende beraabek han sig
Fpaa Bryans III-samt
I n. Han beskyldek H. for fakske
»Statcments« i sit Bleib-»Ehe World
Hemld«·
4. Bl. a. hak H. sagt, at V. stem
,te i Kongressen imod at sætte Lum
kber Pan Frilistem on det ved H. er
Hikke sandt.
) 5. Mens Barkett forblev vaa sin
kPoft i Washington og gjorde jin
;Pligt, tog Hitchcock fia en Lnstur
’til Europa.
, 6. Httcheock hat inaen Retord i
cchimreMsn uden i Retnina of at
Komme usi.
! Fanger i det frie. Reaeringrn
»von thisealand hat« allerede i on
jDec Aar haft sin Opnmskksomhcd
Ihetmendt paa Nyplantning as Inn-,
jda Landets Skovriqdom lider et start
Kunst ved det itadiq vokfende Antal
us Sanmsller.
Tit dette Arbeit-e dar Rossi-innen
M Dels fort-at at anvende Strasse
fqnner. Der eures-M Tritt-its der
fftaok under vann afFænqsecdbeticns
He. oq For-stimmt- fowimok Arbeits-L
kJ Imago er da- alpnc hteven Nan
tot N Mitte-m Tum- nf Famnsri
ne.
; Dei hat M slot vM fla at vom
en Wut-r Jud-L men Arbeit-et i
M Luft der est-f Aqu Haft en
wem-M qod Judstydelle von
Man-am- kamst-.
W .
Blandede Meddelelfers
s
«Jndenpendence Lcagne« i New«
York bestcmte i Statskonuention i
Onsdags Aste-J med 212 mod 31»
at rykke i Marken med en egen Valgs "
liste. Repnblifanerne kan altfaa in
nur Støtte uente fra Linden eller
Warst
Negeren Booker T. Washington
haodc ifølge telegrafist Meldinq
fra Kobenhavn den Z. ds. Andiens
hos Kong Fredcrik, som underholdt
siq længe med den berømtcs og frem
raqende Neger om dennes Arbejde
for iin Rates Frentganq. Summe
Tags Aften var Neger Washington
Gasst ved dest konnt-link Taffet i
I
Indtil den i. ds. var der fundet
18 Lig i Ruinerne frn Bombeeksplos
sinnen af »Times« thningen i Los
Anat-les, Calif., men man vesd, at
der or endnu flere. Byens Autorites
tcr bar ndlovet 810,000 for lldaadsi
mændenes Paaaribclsc, og Conntys
et hat hderligere Udlovet 5,000 i
iamme Øjemed
I
Det var sont Repræsentant til den
sydafrikanske Unions Parlament, at
Louis Botha blev flaaet i sit eget
? District Ministeriets Parti, Nationa
»lifterne, fik alligevel et Flertal af
HZ over de andre Partier tilfams
,men i Patlamentet. Mandat shaes,
som Vokha hat Vanskelighed med at
pælge nyt Ministerium
Efter at have tjent Staten New
York i Egenskab af Gut-ernst siden
1. Jan. 1907 vil Eharleö EHughes
i denncs qu trcckke iig tilbage fra
Guvernørpoftcn for at overtage sin
Plads i Landets Høiefieret Næsts
Guvernør White overtager da Gu
vernørposten
slolera har ncekmet fig vort Land.
Det meldes fra New York under 4.
ds» at Passagerskibet Sant Anna
der er kommen fra franfke og itali
enfke Hunne, hat en ColeraJPatient
om Bord. Flere Amerikanere, som
hat været udsatte, maa finde sig i
hat ligge i Karantcene
. O
i En Konference af Officerer i Na
tionalgarden, holdt i St· Louis den
; 4. ds» befluttede at indftille til Kon
gresfen at optage Nationalgarden
paa Armeens Lsnninqslifte smed fra
5 til 25 Procent af de aslmindelige
»L-nninqer. General Leonard Wood
som var til Stede, gav Henstillins
gen Darm Tilslutning. Han vilde
endoq have militære Øvelser ind
fprt i den offentlige Stole og faule
des fkalse en Gast-, der lan »udtyfle
Tyllerne«.
Finsternis-J Kaum En finst Udta
Ielfe. -- Stockholm, 20. Septem
,ber. ,,Aftonbladet«s Korrespondent
Hi Oelsingfors hat haft et Jnterview
med forhenvcerende Jena-tot Leo
Wechsels-L sont »Na-rede at Kasrnes
punltet i den nnvwrende Konflikt
ek. at Ficinerne ikke paa nagen-Maa
de can godtende den nlovlige og en
»lidiqc rnsiifle Rigslovqivning s
de can det lau nieset mindre, som
Yersiaaet er iremkommet i absolut
Tom-elf ukiatia Stillelie
s Mlin troede. at der beritede
fuld Erriqu inden for alle Partler
og at Raum-te osn. at Snomitekne
vilde lot-handle ein, heotledks man
kunde imtdeiomme Spsrgsmaalet
Im til-Mike Uns-erlassen Liqeitils
limi« ists band- noqen vlkkelia
Grund Ovowidt en Landdaasscvs
Wir-g oilds blive Filqem vildc
dem tkb udtale liq am.
Jorden rundt.
Kedelfmedene i England betaler
10 shill. pr. Uge til hvert lockoutet
Medlem af Fagforeningen
.
Forleden Nat blev der oed Ind
brud hos en Bankiers i Dahlem ved
Berlin ftjaalet Juneler til en Verr
di nf 35,000 Mark.
c
Russland-I Geiandt i Paris-, Fyrft
:(’elidof, er afgaaet ved Døden Fyr
sten spillede en betydelig Rolle ved
iidite Haagiiionference
I
Russist Presseforbud St. Peters
borg, 19· September Regeringenj
hat fra i Tag forbudt Jndførelfens
af »Berliner Tageblatt" til Rus-l
land. !
i
Cn Militæraftale skal være sluttets
mellem Numænien og Tyrkiet Den
opfattes i Frankrig iom en Trufel
mod Bulqarien
.
Oder Andesbjergene skal anlcegi
ges en Jernbane, der fkal forbinde
det nordlige Argentan med Chile.
Onikoftningerne anflaas til godt 8
Mill. Pesos.
.
Det tyike Sokialdemokrati aabne
de Søndag 18. April sin aarlige
siongres i Magdeburg med en Hade
feft, hvor bl. a. Stauning fra Dan
imark talte. .
Den fvenfte Presse opfordres af
den svensfke Fredsforening til over
for Udlandet dg iscer over for Na
bolandene at iagttage en vætdig og
venfkabelig Holdning.
Modeiyersketne i Paris strejker og
angreb den m. Sept. Politiet med
Paraioller, Bord- oq Stoleben, sokn
de erobrede i en Restauration Po
litiet cnaatte errestere flere af Da
tin-me
« I
I Ved Hussundersøaelfer forskelliqe
IStedesr omkrina Saloniti hoc de
tyrtiskcs Mondiqheder beslaqlagt 2000
Riflexy 1500 Revolvere og en Mængs
)de Ammunition og Dynamitboms
bet.
.
Kabinetsdannelsen i de «fydafri
kanfke forenede Stater volder Van
;fkc1igsheder. Botha, fom har befluts
ktet fig til at beholde Førstcministers
Ipostem synes ikke at kunne skaffe
lPorteføljerne befatte, og der er der
Efor Muligheder for at Merriman
stammer- til at danne Regering
O
Flyuesporten. Paris, 21. Septem
’ber. Aeroklubberne i Frankrig, Eng
land og Belaien bar for Øjeblikket
tunder Overvejelsse at tilvejebringe
et Grundlag for en ftor franfkssen
vIgefks belaifk Flyvekonkurrence, der
Iskulde finde Steh f August Maoned
Enæfte Aar, og hvor der skulde uds
fættes Præmier til et Vol-b af 300
000 Franks.
. .
HataSuindeL En Lasge i Buso
Trefh der hat givct fiq af mcd at be
handlc aniliszsPatienter mcd Prof.
Ehrlichd Midch er Mem-n anholdt,
«da det ved Foresvtmsel bos Prof«
LElirlich er konstateket. at han aldrig
bar fand tilfeudt Hota. Lamon vims
staat inoidltsrtid, at han mod bti
BMlinq hat fqaot Mit-let fra Be
finrcrrn af Ebrcikhs Laboratorium
Mititwrc Flnveke Zukde Paris,
20 September-. Kkigsminifiersn tm
befluttet ist udmmä de Officeker es
Soldaten der und-r Inn-dank hat
indtaqt fig July detstnestr of
Flor-Wim- oq LIWW seh
Foriwmmetstk allt- vss sehn-h
korationer. Latham, der under Ma-IML
nøvferne har gjort Tjeneste som Sol-.
dat i Reserven ned Luftskipperkorpi
iet, er saolisdes udnasvnt til Ridder
af Æreslegionen
Bombefnnd. J en retsoidenfkabe
lig Forelæsningssal paa Univerisites
tet i Moskow hnr man under Gut-net
fundet to i gamle Aviier indpaklede
Bomber og en Mængde lsieværpatroi
ner med røgfrit Krudt. Forfkellige
sOmstændigheder tyder paa, at disfe
Ting frommer fra Aaret i905, da
Universitetet blen benyttet til Af
holdelfc of Møder. J den juridifke
Forenings Lokaler er der foranftaltet
en Hnsnndersøgelie
.
Spansk Milliardlaan Madrid,
20. September. J et i Gaar afyoldt
Ministerraad erklærede Finansminis
steren, at det vilde blioe nødvendigt
at optage et Laan paa 11,-2 Milliard
Pesos. Heraf skulde 100 Millioner
aiweudes til Flaadem 180 Millioner
til offentlige Arbejder, 750 Millio
ner til Jndenrigsministeriet og 22
Millioner til Instit-Z- og Kultusmis
nisterierne
Fredsforeningee og Nobelpræmis
en. Stockholm, 19. September. Be
ftyrelsen for den svenfke Fredsi og
Voldgiftsforening hat besluttet i For
ening med de danfke og norske No
belkomite, at Fredsforeningerne ogs
iaa maa komme if Betragtning ved
Fredsprcemiens Uddeling samt tat
det for Fremtiden maa blive chifts
slsaaet «fom Princip, at det er uhels
dig-t, at Fredspræmien tildeles re
qerende Statsovekboveden
i
pi
Jernbancnlykko -—Rottcsntnann
(Steiermark), 20. September. Det
fra Rom kommende Eksprestog ftp-d
te i Nat Kl. 21,-2 her samtnen med et
andot Ton. 7 Personer dræbtes og
12 blev haardt saarede. ·
Overkonduktøren pna det fra
Rom kommende sEksprestog er bleven
vanvittig. Man mener, at Aarfagen
til lllykken man soges i, at en af de
tjeneftgørende Funktionærer paaBas
nelinien, fom der er ensporet, har
undladt at gioec toppesignal til-Wie
ners Jltoget, faa begqe Tog er ftødt
samtnen i fuldFart
Uvejr over Spanien Madrisd, 20.
September. Telegrammer frei-Pro
vinserne melder oim Usvejr. J Pro
vvinfen Murcia er Høften odelagt, i
Vyerne Lorm og Cieza bar Vandet
nnact en »Wde af over 2 Meter, og
Jornbanoforbindelscrne er afbrudt
manae Siedet J Byen Toare de
Estksban fToledO bar Hagel sdelagt
Vin- oq Olivenhøfton CIt hæftfgt
Unefr bar sidfte Nat fat den lavere
Del nf Barcclono underVand Spor
veistrafiken er afbrudt. Bandes
trankan i Et. Panlskikken holt hen
til Altnsno Militær on Brandvæfen
er ndkomnmnderet.
Josele Wink dad. -— Den tnfke
Eknofpillvr Joseph Kennz, sont i
lnsnnerr Tid bar liwret Eva, lidende
of »Um-ft, er den 20 Sept. tiqu
ved Boden i Wien i on Alder of U
Aar.
Joseph Rai-» sont var fsdt i Un
garn non-de aller-de i en uns It
dcr fmn blandt Sconebmsims ftp
sie Nnvncx J noglc Aar var san On
M vrd stiftend-et i München on M
dkrfra M Berlin, book den M
fig i en tnsngeke Sinkt-tsc
Sidsi var hnn knyttki M W
Denkt-et i Wen
J Hin Tid stteds W « «
on M et Ist Essan II