Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 04, 1910, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    KAIIÄIWKXKXKKKA
23 Danmark ?
IS' WWWW -4-—-—-—Å-A
ZXXXXXYBHZDB ISB
s
KÄFER
Midesmærket for Lnddig og Char
lotte Sehr-dein
Beim 18. Sept. J Eftermiddag
sfsttredes i Skibelund Krat en staut
Iok’Mindesten for afdsde Højstoles
Mnder Ludvig Schrøder og Hu
stru Charlotte, f. Wagner.
Kultusminister Appel bød velkoms
gen og udtalte bl. a., at den første
setingelse for at være en en godFols
Meer-er og Folkeopdrager er utvivls
M dette: at holde af Mennesker.
Dei var Ludvig og Charlotte Schro
dets største Rigdom at se de enkelte,
und hvem de com i Berøring gen
sem deres Livsgerning, vaagne op
til Deltagelfe i det Aandsliv, der er
Neuneskehedens Herlighed Da han
sg hans Huftru kom her til Afkov
og kom under smaa og trange Kam-,
kam deres store Gaver ret til Udviks
fing. Te tmnge Kaar lukkede op for
alle deres Hieries og Sjæles rige
Amster. De havde da den førfte Er
farirm baq fig, og Tiden kom dem
og deres Arbejde vidunderligt godt
i Mode.
Minister-en skildrede derefterLudi
vig Sehr-der og Huftrus Gerning
sog rige Samliv, og efter at Dcekket
for Mindestenen var faldet, udtalte
san Jnsket om, at Ludvig og Char
lotte Schrøders Gerning i vort Falk
for de kommende Slckgter maatte
komme til at staa som udført under
Miasthed og det kærligste Sam
usesde fom to Mennefker can have
Ied hinanden.
Hssskoleforftander Begtrup, Fre
dekiksborg, talte derpaa om Ludvig
is Charlotte Sehr-der og deres
Comlin
Konsulent Hegelund, Ladelund,
mdkog paa gamle Elevers Vegne
Ihdesmætket til SkibelundsFors
singen, hvis Formond takkedr. og
Witz takkede Fabrikant Jens
Ist-den Kolding, paa Familiens.
segne. Htjtideligheden overvætedes;
If eq. 5000 Mennefker. ’
CI Ubyggelig Begiveuhed i Chor-l
lotteulnud. ;
!
Et Ksretøj med fire Personer for-;
ca Toget. Torsdaq Aften den 15.1
Sept. Iidt over KI. 101-2, skete ifø1-’
se »Kr. ngl.« en Begioetched i»
charlottenlund af en saa nervepirsj
Ende Art, at man heldigvis sjæbH
den opleoer noget lignende. J
Etatsraad Næfer kam korende op
hwd Jernbaneoverfkceringen med sit
knspænderfstetøi. hvorpaa der for
Idetk Etaisraaden var en Herre og
is Ist-met
M) for Nestaurantionen »Gyldens
kamt-C der er beliggende umiddels
satt fIrJenrbaneoverfkæringem blev
Listen pludfelig fky vg styrede ind
III Von-men, fom var lukket ned
str Toget 10.-10. Trykket af den ra
hsde Heft var faa voldsomt, at
kommen knekkkede midt over, og
Just-set fo’k ind vaa Banelegemet.
Gesten gforde her venstre om og
M liqe mod — det frembrufens
Oe Ton. Man format-r sikkert Tun
M at ane den Tilftand, Hvori
Unens Passagiere-r imsdefaa de
III Wer
Jünidlektid opdagede Lokomotiv
W si Tide den overheengende
sue og flog Kontradamp og Brent
MnasL konderietNu blev bis-em
U alt. hmd btemfes hinde.
Da det Ivlledes virkelig at standfe
III-set —- næppe 2 Men for-n den
I pcudfellg of Sirt-X for Toqet M
i siebenhavm Lærer Peter-sen i SI
fum, Fru Møller i Ka«lundborg,
Fru Knudsen i Weile« Fru Gram
Povlfen i Vejen, Fru Johanne.
YMeyer i Kvbenhavm Zru Hielmer i
Præstø og Fru Thomer i Øsløs
samt nyoalgtes Fru Drohfe i Ring
sted og Tormod sorgener i Heng."
Dei Vedtoges at afholde næfte
Lands-mode i Randerå
J Eftermiddag afholdtes et offenk
ligt Mode, ved hvilket Professor
Torp talte om modekne Fængselsi
felskaber, Fru Johanne Meyer om
hjemløie Born-J Stilling i Sam
fundet og Høiskoleforstander Bredss
dorff um swindelighed og Valgret.
Finfke Mcferister paa Studietejfe
i Daumen-L Et Par fiafke Meini
beftyrere reiser i denne Tid (18.
Sept.) omkring i Danmark for at se
paa detss Mcjeriforhold.
De er ndsendt af den finske Etat
og faar hver en Statsunderstøttelfe
paa 2000 finfke Mark. De fkal saa
i et Aar reife omkkinq i de Lande
i Europa, boor de mener, der kan»
Ivære noaet at leere paa MeierivæieiT
met-I Omtaaide De bar asztetl
Schweiz, Tyfkland og nu Danmarll
Holland er so ogsaa langt fremme
iaa vel med Smørproduktion som!
med Frembringelie af udmætketht,·
men Hsollænderne mager over, at
ingen fremmede fkal leere dem Kun
ften af, faa det er tun faa fremmes
Ide. der foger dertil for at last-e
jMejeribrug
» Den ene af Finnerne opholder siq
ifslge »Beste A. Folkebl." i denne
Tid hos Mejeiibestyrer Petersen
paa Flemminq Andelsmeieri ved
Harfe-us
Fknland er jo i de fenere Aar
kommet godt med paa Smsri og
Oftepwduktionens Omtaade, oa der
sendeö allerede nu betydelige Meng
der af finsk Smjr til England
lwok det betales med en Pris, der
et nogle Øre under danfk Smsr pr.
Bund. Finnerne benyttet udecukkeni
de daane Meferiapparater: de har
endog en fælles Jndksbsforrening
for disie Zins-. Jkkefaa danfke
Meierifter arbejder i Landet, faa
Landet bar nok nogle Betingelser
for at levere aode Produkten men
faa gode Betingelser som Danmark
bar Finland ikke, oa alense Landetg
Naturforhold lægqer ikke saa faa
Hindringer i Besen.
i
Robert Svendfeu. »Don farer vild
i Tausen· Bot-seng, 15. September
Kl. 5,20 iteq Svendien ov for at
for-lage at vinde den af Horiens Bri
irckad udlatte Æresvtcemie for en
.Flyvnina uden om Eiers Vannebsi.
sfom ligger 20,000 Alen i Luftlinie
zira Horiens og tilbage til Aven
) Hcm naaede ogiaa at runde Efers
IBkwnehøi. men paa Tilbaqeveien
sder ira forvildede ban siq i Taagen
slangt veftvaa oa maatte, da Ben
jzinbøholdningen flav op, efter godt
is Knorters Fltwninq gaa ned ved
Maske Mille, ca. 2 Mit vestva Hor
Lims
1 Da Svendlen ikke runde itakte i(
Roll, tog han pr. Automobil tilbage
til Hoffens Flyvemaskinen man
stilles ad og transportetes til Byen.
Ratten-ei mwddellr. Jndenriggs
ministeriet bar iendt fslgende Tit-i
Maske til tmtrige Amt-umw- (
; J Islqu § L i Lov af 18. April(
JIMO om Forsnftaltninaek til Uds
Ikyddetse as Rotte- kkm der as Stets-(
frassen ydes Ums-d tu Form med(
darf-u til Ude of Nottu- til
de
set til W wwde stritt
til Inst-Mi- at wurde-sendet
Atti-h mutig til TM Ists
W Wende OW pa»
MDWM s
HGB-»A
UWIINW
Wiss-MUS
l—
om Opkettelsen af en Ligbtændbigss«
forening, og der fulgte derefter en
livlig Diskussion, under hvilken
Stadsslæge Lunddahl meldte fig som
Modstander as Tanten Hatt frem
hævede, at der for Øjebltkket ikke
var nagen Trang til flere Kremas
torier her i Landet end de alt etsistei
tende, og at dct derfor for Tiden
ikke var nødoendigt at scrtte sig i san
stor Bekostning.
Men Hr. Lunddashls betimelige
Ord fandt hoerken Tilslutning Ehos
de folgende Talere eller hos For
famlingen, der sluttelig vedtog Hin
Simonfens For-flog om Nedsættelse
af et 5 Mands Udoalg, der skal uds
arbejde Love og senere indtalde til
en konstitueronde Genrralfdrfamlinq
i ,,Jydsk Ligbrwndingsforening«.
Udvalget kom til at beftaa af Lo
komotioførcr BuschLandstingsmand
Hat-old Jensen, Jugeniøk Sarde
mann, Redaktøk Simoner og Laster
Stillina.
Brandt Guard. Ratten til 16.
Sept. er Goarden »Norringl)olm«
ved Viby totalt nedbrcrndt: Jlden
opdaaedes ved Totiden as Eferens
Mode-k, der Vaagnede og gjorde A
larm; men flønt man sit-als gjordc
Jordan pack at redde Ton-ne var
det allerede for sent; der indebrcknds
te 11 Maltekøer, 4 Kalkw, 2 Heftc
og 4 Spin, og desuden brwndt den
indavlede Sæd oq alt Jndboet
Sprøiten fm Viby kom til Steda
mcn den tunde intvt 11drette: i Løth
af et Par Time-r var alle Guardens
fire Længer nedbrændte.
Gar-irdan Eier, V. Jefversem var
ikke hfcsmme, idet lmn Tagen forud
var taget til Marked i Herning. Alt
var forsikret
Om Jldens Opkomft vides fere
lsbig intet, der gasttes baade paa
Brandftistslfe Selvantændelfe on
Gtsifter fm dZannnelbanens sidfscs
Aftentoq.
Brand. Besen, H. September.
Guardejer Hans Levisens Efeu-dont i
Bester Gesten er i Max-ges totalt
ncdbrændt. Besteue, alle Kreatur-et
ne og Svinene indebtæwdte.
Folkekirkeu. Uudet 14. Septem
ber er Sognepræst for Spentrup og
Gasfum Meniabeder i AarhusStift,
Provst for Not-huld, Gierlev oqsOnss
fild Her-redet P. H. H. Heeqaatd
udnasvnt til Sogneprckft for III-je
Taastrup Meniahed i Sfællands
Stift.
Under Is. September er hithlvæs
rende midlertidig prcefteviet Med
bfælper hos Joanevræften ved Na
Zareth Kirke i Knbenhcwn P. Thom
sen ndnckvnt til Kaldskavellan for
Marftal Menigbcsd paa Akt-.
Gave til Singen Kitkr. Professor
L. Tuxen og Frue bar til Staaen
Kirke skcenket en ny Kirkeklokke som
nylig er ankommen Motten,
der er ftøbt i Tvstland, vejer isølge
»Vendf. Tid.« ca. 2,500 Pnnd og
bærer Jndfkriftem »Von Haab til
Gud alene. Denne Klokke ftænkct af
Laurits oq Frederikke Taten i Aal-et
1910«.
Skagens Kirken efer i Foroejen
to Motten-: en ftsrre fra 1502, Ie
nere omftsbt. oq en mindre fra den
senkte Middelalder. uden Jndstrift
Gl. Rye Kikkr. Under Ledelse af
af Arkitekt Schmidt hat National
tmrseets 2. Afdeling i sidste Uge la
det foretoae Udgravninger ved Gl.
Nye Kiste for at undetspae dens ov
rtndelige Stett-elle. Det hat da ifsls
ge ,,Sknnd. A. An« vift sig, at det
hat verket en meqet stor Kotsktrkr.
og at dimme derefter man Gl. Rye
By "i sin Tid have met en ftok og
anfelia By med mange fleke Jud
byqqere end nu.
Som bekendt blev Thrsskian den
credit kam-et M Range as Schelm i
Ny- Mtkr. san den Gang hat Ost-I
W Mk seh-daw
IMMENK
Wsetimiethbctw
1
vene i Besiddelse af forfkellige Drit
levarer og Delikatessen som de liges
ledes havdc tilvendt fig. Paa Sta
tionen vifte det sig at være et Par
vrofessionelle Fokbrydere
Dtdsfald. Eiter længere Tids
Zoogelighed er Diretter J. N. C.
Wistoft afgaaet vedTøden i sit Hjetn
i Aaan i en Alder af 80 Aar. Den
afdøde, der først var Famer i Aar
k111-;·3, fenere Købmand i Boulstrup
og en Tid ogiaa Gaardejer i Jtast,
var en af Venstres fasteStøtter, førft
og fremmest i Aarhusegnen, men ogs
faa lasngere ud. san var Medstifter
af ,.Aarl)us Atntstidende« og af
den faltelige Forsamlingsbygning i
Jlarl)us, men mest Betydning fik
lian ned den Dygtiql)ed, hvormed
ltan oparbejdede de af Dr. Winther
triftede fydfte Vrandfoksitringer til
ftore Foretagender. og den Paa
»:1irlninq, ban ndøvede gennem den
til diese Foretagender knyttede»Nsr
Ireindi Tidende«. J Aarene MUS
TOR revmssenterede lmn Ebeltofttred
fen i Folletinaet oq nar Ined til at
nennemtøre Forliqet af 189t, der
ltavde bans fnldefte Tilflntnina. J
1905 ndnasvntes ban til Ridder af
Ida
Personlia var lmn en elstvasrdig,
naalideliq og trofaft Mand, der var
afboldt i meget state Krebse.
Ulykkkr. Nndkøbi1m, M. Septem
ber Ekonnert »Valbom« af Mak
ftal, der i Tag er indlotnmen her
med Knl tra England. bar paa
Vol-treffen til Enaland mistet en
Mand, Letmatkos Ebarles Nielö
Peter Kriftofferfem Ton-c den 11.
August faldt over Vord i Nordspen
on drnlnede Den fomlnlkede var
tm Leesø oa tR Aar gl.
- Billet-d 15 September-. En
70 aariq Eneboer Aaaefem der hoc-»
de ved Dundefted faldt i Lsrdaass
ned, da ban flulde reparere noglej
StærkasleL Gan brcekkede flere Nil-«
ben, men llcebte fiq ind l Hasel-, hvor
lmn laa til Mandaa, da Falk tilfæli
dint landt bam og til batn bragt
vaa Snaebutet t Frederiksveerk, bvor
ban i Gaar dsde Gan var Beter-an
tra 1864.
—Jernruft i Øfet Da Fotoaraf K.
Graverlen t Ølgod fotleden var ved
at aabne en Tande med Jembaand
am, sprang en Stump Jernruft op
oq trcenqte aennem Ziehindsen ind
i det indre Ofe. Graverlen maatte
ifslae »Von-de Foltebl.« lade sia ind
lceaae paa en Klinik i Ksbenhavw
oa efter at man her hat opdaaet,
bvor Splinten sidder. vtl man for
tsge at taae den nd med en stka
Magnet :
Gnldbthllup kunde den 21. ZevY
tember feires af pensioneret Stole
lasrek J« N. Himmelftkup og Hultrn
Nn Mnnkeaade Nr. BR, Aarhus
Himmelstrup bar vceret Skolelærer
og Kirketanqer i Brandum pr. Skive
i 47 Aar. Han var t flere Aar For
mand for Sndfalling Lærerforenina
Gan bar for 2 Aar fiden spat sin
Afsted og flyttede da til Aar-bus.
To Eltern-ten Paa PrcesteaaarL
dens Ladebnanina i Udbyneder hat
et Stoklepar i flere Aar haft sin
Rede. Nu er Familien lom tcedvans
liq draget nwd Syd: men i Aar er
»der tfslae »Rand. Dank-U bleven to
Unger tilbaaet de spqer dver Akten
til Reden, oa man antager, at de
nil komme til at wewtntke det
bfemme
- f——«erKkteffustgtnkelfer.
Missisuomtdc og Refotmctioscfest
afholdes um Gnd Uil i Dellikmandss
cncnighed i Waunaca fm 27 -30.
Oktober-. Msdct aabmä den 27 om
lÄsten-en Kl. R Venner et hie-rieth
·oelkomne oq bedeg melde dekes Kom
me til Mr Jobn Mal-km eller un
dortegmde
Herren velfigwe Mtdet
Pac- Menighedens seen-.
c. id· Zinsen. Baume-. MI.
Wiss-de
Woche-, om Sud pil, i Waren-.
J-» sk- 7.--9. Denk-. two-m het
ved natiqu Mist-bit
I. Ist-aussen.
r
» Vennek, som vil gæfte os i de Da
ge, skal være veltomne og bedes med
dele deres Ankomft til
I C h r. F a l c k,
! Mngh’.s Pkæft.
« Mosis-sum
Bil Gut-, blivek der Misin
de i Sioux City den 20.-23. Ok
’tohek. Eu kmiig Judhydetik til qaei
Tilrejsendc bedes indmelde fis iu
den den 16. Okt. til undetteqnedr.
Pan Menighedens Beque.
J. A. Lotsen. (
Missionsmsde
afholdes i Vethania Mgh. ved Kün
balltim, Ja» i Tage-ne fra 21 til
"253. Okt·
Tilrejsende bedcs melde sig til un
dertegnede. .
Alle er lijertclig vclkomne. l
i
(
t
H. L. Jenfen,
Stedets Prassi.»
l
Missionömtdr.
Om Gud vil afholdcs der Mis
Jsionsmsde i Erim Ja» 14.—16.«
Okt. Venner fm nær og fjern indsj
lbydcss heim-d- l
Pan Menighcdens Vegne
J. P. Christionsen,
! Prasit
l
I
I
I
Missionsmsdc og Hsftfeft
J Ftederilsborg, Nebr» afholdes,k
om Herren oil, Missionsnmde ag«
Hsiticft ika 7. --9. Okt. 1910. i
Rom ou Te«. ,
Tilrejsendc bedes melde iit Kam-.
me til i
Rev. H. P. Jensem i
R. 1, Minden, Nebr.
Kredsmtdr.
Minnesota siteds of den forenede
danike evang.·lutl). Dicke afholder,
om Gud oil, sit Aaksmsde i Luct,
Wis·,—-.Past. N. P. Clemmenieni
Kalb — i Dagene fta Is. til 16.«
Oktober-·
Menigheder bedes endeliq eriudre
at fende Delegater til MIdet
Emner til Dtsftelle:
l. 1.Pet. l,15.
Il. Forioninqm
Ill. Ssndagslkolen oq Fekisstoleu.
Herren velliqne Msdetl
Pan Krediens Beque:
N. Gan s en,
Sektetær.
J. S i m o ni e n,
Kredsfokmand.
Vor Fresser-'s dunste- lutherste og
»Im-it engl. Luther-du« Meniqhedet
i Lucc, Wis» indbyder hetved Ven
net af Guds Riges Sag til Kredit
msde Korn og del Guds Riges Go
dek med osl Tilkejsende Vennet be
des melde deka komme til Peter
Nellcmam Luck, senest 6. Oktober.
Pan Menighedens Begne
N P. ClemnIensen
Kitkeiudvieiie as Missioeiiutde i
Sekten-, Iowa, fra den s. til 11.
Okt. 1910.
Benner. som vil glæde os med
detes Beses, bedes at lade os det
vide ftk den 2. Okt.
Mtdet begynder om Aftenen den
s. Ott.
Kom i Jesu Navn og glckd edet
med os.
A. Kirtesaqkd
Miifivsii es Usgdomimide
afholdes, vil Gud, i Mensghedetne
ved Bis-arm S. Dat» i Degene fta
14.——1'6. Oktbk. Benner fka vor
»Mission indbydes herved pas det
Ihjekteligste til at deltage i disfe
;Møder. Meld edeks Komme i god
JsTid til Undertegnede
! J. See
j Vibokq, S. Dot.
Rein-Ists Kredi’ Auen-de I
Nebraska Kredi- afholdet, um«
Sud pil, sit Aarsmtde i Ruf-fu« t
Dagene fta ist«-Hi Oktober lstM
Zslqeude Emner vil blive suchend-s
let
1. Des bellise Nadvere i
s. De delltqes Samt-tut T
3. Studiums-M ths fori
veu Wiss-s- SIM (
Use Krebsen- Iksftet W qtve
Rede
Ille Neutqu t Kredit-n dedet
Its-de Das-aus« 4
IN Mist M Ost-ON
snM W Ists d ts(
M sc s.
III Its-. W M
Ists Zenit-. sek.
»l: :
Bethanla Menighed ved Rufst-n
Nebr» indbydet hetoed Benner frs
næt og fjekn til at iutnles med o
til Mtde de nannte Dage. Nell
edeks Komme til en af underteqnede
fenelt 6te Oktober·
Pan Bethania Menigheds Begut
Petek H. Peteksen, Form.
Lars Jenfen, Præft
Missiouömjde
agtes, om Gud vil, afholdt i Ra
zareth danske engl. luth. Menisbed
Coultek, Iowa, i Dagene fka 13.——
16. Oktober.
Benner fka næk og fjekn indbk
des lckrligt til dette Milde Man be
des melde sit Komme til en af os
undektegnede inden d. 10. Oktober.
Pan Menighedens Begn
Johan Waldemar.
Mghs. Ferment-.
Elias Pksvensen,
Mghs. Pisa-it
Ungdomsmsde
aflwlch —- om Gud vil — i Me
niaheden ved Callendek, Jowq, den
7. til 9. Oktober Bande unge oq
gamle indbydes paa det venligste
til at vasre med os i de Dage. Til
rejsende bedcg melde dereg Komme
til Mr. Willst-m Haufen, Callender.
Iowa. « Route l. De, fom komme
med »C. G. W« Bauen, afbentei l
»Somers«, og de, iotn kommer med
»M. 81 St. L.« Banen, aflzentes l
Callendet·
Pan de unge og Mah. Begn
Fkits Ruder-sen
Noglc nye Boget
for Sondagsftoleu.·
Selbst- i et Soltigt Lud. If
Maty N. Tuch Pan Daan ved
Oc. K. Stildringer as indllke
Bern. Den handlet inart out lyks
kelige Solskinstrm Inart one
dem, der maatte Unite, at de an
drig var ftdtr. blandt dem man
qe of Batneægteskabernes ulykkos
liqe Oste. 108 Sider. imukt ind
bunden, og med Billeder. Pri
40 Zenti
Vteve til miue Ist-, fta det hel
lige Land. Af Hean A. Hat-per.
Med mange Jllustkationek. Jndi
banden i farvettykt Papdind
Pris 40 Cectts. Den er lediaset
af et Forord as Provft Joh. Bibe
Petekfen. »Am-has Stiststidende«
fkriver: ,,Denne Bog kan ma
snske den videst mulige Udbros
delse, da den er et ypperligt Hist
pemidde' til Fotklaring as man-i
oq m ket i de bibelfke Fortset
linqet«.
chnge og Dresgr. Stildringek frn
Mission-stunden Oversat as Ka
een Rader. Dei er en Bog on
Drenge of fokftellige Nocer, Dud
fawer og Spros. Den fomllek
okn Indiens og Akabiens brune
Drengr. om Afrikaö sorte og Ki
nns gute Drengr. og om Tren
gene iblandt Amerikns Jndinnets
stammer. Men first og frem
mcsst fkcklner den imellem de t
ftore Hovedgkuppet: Drenge. det
er Kristne, og Trennt-, der Eise
er Kristne Og den minder one,
at Grænseskellet its ellem disfe to
Grupper strækker f s igennem bete
Ver-den « faavel hwr de utultis
verede Tom hvot de sultiverede
Folkestatntnet bot.
Bogen er paa 156 Sidet, sinnst
indb. og rigt illustreret Pris 60
centt
Wesen-difle En ny Zog of Mr
ftine Donnerk. Den indeholdek
en Samlins sf fem friste on l
vende fomlte Sinnen-et of Li
vetpaaLnndet. ifckfomdetlevetl
de liwe stuer under Wes
Montag 48 Sidek med Ill
ledek. J law Omäac M
20 kein-.
si- W I W
Ums-sinnst se Ist-W til
Wsicsess W. l —
Ihent til Me. Its I. sie
M, IW fee sit-e
M. 70 M. Its
I cas.
MERMIS
Ist-It