Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, October 04, 1910, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ;
Z
«t)sn-lnken"
is the
Only sEMLWEEchY
Ohms-I Ntswskmkssse
Publishecl in U. s A
lt is owned by
"!llb« lJleh’, ANISH EV.
LLTLJ L:,OH JLII
«m(l jks Imhlis L by
Lan Luth Pub« ·,ouse
Malt Nebr. H
O
',·W
amskeren
Nr. 78 II
i
M
..I)anslkeren"
et det eneste hauste Bltd
i Amerika, der itqu
to Sange
om Ugen
ndgives af
Its-IF Als-,- P»s. Ast-IS
Ums-. status-«
Iris-Mute fes-des
frit san Zulqu
VIMD Nebs» iiissdäg den 4 Okkzkikk i«9i;):"
« HERR-ig
Valgkampen i New Uork
Hut vil den ,,gamle Garde«? og
hvad vil Heut-sti
New York, 2. Ott. —- Lederne af
begge de store Partier lægger nn,
efler at Nominationskampene er
ovekstaaet, Planet for, hvad der sy
nes at fkulle blive den hedeste Balg
kamp, iom Keiserfmten har set siden
David V. Hills og Grover Cleves
lands Dage.
Oyster Bay er Centret for repnbs
litanft Aktivitet, og efter Hjemtoms
sten fra Rochester Uil Demokraterne
rimelignissi qøre New York til deres
Honedtdnrtee
Te Faktorer i klumpen, sont er
af Vemdninkx men hoorom man end
nu er j llnished ek: Vil den garn
le Morde qlennne sit Neberlag i Za
rntdna og støtte Ztimson on Cole on
arbejde loynlt for den kepublitanite
Valqliste2 Vil Denkst endossere no
qen as Lille-me, oq hoillem eller vil
ban msde op med en egen Liste?
William R. Hearst benytter første
Side af sit Vlad til et Angkeb Paa
Charles W. Mnrphy, Tammany
Halt-s Leder-, hvem han afmaler som
repræsenterende alle Statsembedss
met-nd. der nomineredes i Nochester.
Det er lldtryl for Heut-it Holding
under den begyndende Valgkatnp og
soom tilsyneladendo vaa eetSpsrgG
maal
»nget af Muknhy Kandidaterne",
sinkt-M Astwimkscs sil« W
Nedetlag for ethvert amerikansi
Prineiv for fri og retfærdig Rege
ring. Jntet Parti er involoeket Det
er nsdvendigt at drive ,.tl)e bosises«
oa de trimmielle Trusts nd af ameri
kanfk Politik, og ethvert Parti, der
holder Hemnden over dem, bist-de
slaaeik
J rennblitanste Kredse inne-J nnn
med nagen Grund at mene, at den
»gamle Garbe« vil akbejde lonalt
for Pottiets Sueces.
Llnqaaende Jndependernes Linn on
Denkst tmr man det Jndtryt, at de
enten nil ftøtte Rennbliknnernes Lifte
ellet vnscm nomine-re en for fig
selu
Sammenstød i stiften.
Mailand. Italien, l. Okt. —Fsr
fte Zammcnftød mellem Aeroplaner
i Lasten paa Reford sit-te i Tag,
da Kaptajn Dickson, en Flyvcr fra
den engelfkc Hirn og en fransi Flo
ver oed Navn Thomas mødtes i en
»head-on collision« oppe i Luften
omkrinq 50 Fod out-r Jordfladen.
Begge Mafkiner styrtede til Jokden
med stor Kraft, og de to Flyveke
kom alvorligt til Stadt-. Kapt. Dick
son mein-s ikke at kunne leve. Masti
nerne blev fuldftændig sdelagt
En stor Masse Menncfkcr bevids
nede Hasndelsem on for en Tid frygi
tede man Panik· Eammenftødet for
aarsaqedes ved, at Thomas tabte
Kontrolle-I over fin Mafkine, og
sksnt kmn fkrm as fuldssals til Dick
son, kunde denne ikke komme af
Vchesr de vor alle-rede for nckt sam
men
Skæbnesvanger Mineeksplosion.
Cong Pass, Ter» I. Okt. --— 150
Miitoakbeidere, muligvis fleu, er
bekundet og menes at were dtde i
Grube Nr. 2 ved Palm« Mer» i
Las Esveranzas Minediftrikt sum
Filge of 2 cksplosioner i sites oq
i Dass tidtig. Aas-sagen til cksvlos
stumme antun-« at have sie-W
ansomling. De indess-terrestr Mond
et Mit-adel- Judfidte vq iWWI
Rinmbeideta men der er passe
Ame-We iblqndt dem.
D- dm fika Wen sitt-.
Ist U- W sks lsc til M
sMkmix paa Weide As disse km
"ingcu naaet Jordoverfladen sent i
»Tag, faa de rimeligvis er umkom
»wen.
; Den anden Eksplosion sketc fort
»efter, at et Redningsparti, der ho
«vedsagelig beftod af Amerikanere,
Jvar nedfteget. At de er omkotntncn,
anscs for sikkert. «
Men dct er kun sparfomme Eiter
»retninger, der er naaet hertil end
nu. Officielt er kun berettet, at Ulys
kcn er sket, og Folger-te er alvorligc.
Et specielt Tog er sendt til Stedet
mcd Lasger oq Eygcplcjerfker.
For omkring et Aar siden skete
der i fmnme Mitte en Eksxflosiom
huorvcd flere Hund-rede merikanske
on japmwsiske Minearlsjedere satte
Livet til.
tm—.- ——. —
En tapper dansk Dreng.
stre i Pottcnvottmuie Cum-ty,
Iowa, i den lille By McClellan, an
holdt en dansk Treng paa 17 Aar
en Baute-wer i Fredngs. Byen var
omtrent tønit for Foltx de var rejst
ud til Cursum-Formen til Countyets
autlige Picnic. Kun den unge
Fluss, Waltek Julius, blev tilbage
i sin Fadeks Bank. Heu paa Ef
terniiddagen kom en Mond ind i
Wanken oa da Julius traadte frem
for at betjene hom, holdt Monden
ham to Revolvere for Næsen og jag
de: »Det er for Dem at Meloe-: giv
Inig Pengenel« Men i Stedet for at
,adlöde, dukkede Drenaen ned under
Listen hvok der laa to ladede Pi
stolen-. Julius, der til Dels var be
fkyttet slød oq ramte Noveren i
venstre Arn-m, faa den ene Revolver
faldt ham nd as Haanden Derpaa
tog han Flugtem og Julius for
fulate hom. En anden dansk Ana
ling, E. Las-few lidt celdre end Jn
liusZ, blev tilkaldt ved Skydninaen
Te to forfnlate nn Neveren ind i en
Max-mark hvor de tvanq ham til
at ovemive fig. Siden kom der Folk
nok til Siede. -—— Nøveren genkends
tes iom Wilford .(lirlm, en Mond
non 15 Aar fm -Oakland, Ja. Han
paaftaatz det er Fattigdom on Nod
der drev hanc til at aøre dette For
søq paa at vlyndre Wanken Gan
vilde ilke skvde anlingem men lmn
mente, han kunde fokbløffe bam oa
true ham til at give ham Penqene
Men Treuan lod fig ikke forbløffe
Keiset Wilhelms Kymdseren
Berlin, 1. Okt. ——— En Jnstitni
tion, sont altid bar behaqet Koffer
Wilhelms baade Øje og Hier-te, er
sit Fald ncrt Hans KymdsersTropi
per sknl verwies-. Tette skcr ikke ef
tet, men lautete trods Kesserens
Villie. Gan bavde en vatetisk Kon
ferencts paa to Time-r mcd sinkst-ins
minister von Hceningem før Kymds
irrer-Iris Strowa blco ofajort Da
Kejfcrcsn til sidft qan often var det
paa den Betinaelse, at hans And
linqsfoldater arme-s en Livsfrift paa
endnn et Aar. Derpaa nnderskkev
han en Ordre, at efter nasfte Aar
skal Kymdferkrne for ftedse vasre
fis-met fm Pomdmmnden
»De vil ikke næste Gang tvinae
min«, besmcrrkede Kejfcken til Mini
ster-m »ti! at ovgfve min Adam-de
vil Dc?«
» »Bist stam- ikke til mig at holde
paa eller opltfe Der-s Angst-den De
kes Maiestekt«, spart-de Ministeken
fmilendr. »Du-es Maikstæts fremtis
Use SacialistsNequinn man befvake
Vett- Spsmsmaal«.
..Oh, bei-com alt. hvad der er
speiset Ist-T qenmæcede Neffen-n
mesd en essen Grimasse- ..,kaa oic vi
Madam me qlade ded. at vi
alle stimmen hat lett et Hat-nd
vækk. Ihr stn kqn lade qanske ke
IM W. tm Mc MO
han, bentydende til, at Kronprinsen
har leert Zuedkerhaandvasrket
Kyradsererne maa gan, fordi Riss
dagen nægter at bevilge noget til
den-s thold
Jnteresserne mod Confervatiom
Los :1ngeles, Cal, ZU. Sept· ——
Ten amerikanske Minekongresz har
Uedtimet en Iiieiolntiom huori -den
itimer bestemt Afitand fka Rousevelts
Yog Pinchots Politik angaaende Be
jnmelien of Hure naturliquelstandsi
kilder. Monat-essen udtaler sig kraf
ltim for Statsxskontrol as disse. eige
Tledess qudiendte den Ixndstillingen
Emn Alaska-Z Mittelone Komiteem
Horn havde denne Jim under Be
handling, angreb L. R. Glavis, som
Minister Vallinger afskedigede Ko
imiteen mibefnler Aabninqen af Kul
jlandet i Ali15ka, og siongresfen ud-·
»taler fig for »in-ne Selvstyre ogä
Lmindke Jndblanding fra Washing-«
ton i det nordlige Territoriums Af-;
)fwrer.« Knnqresfen vaigte følgende
DirektørerJ John Dorn, Salt Lake
jCittx Dr. C. E. Buckley,Rolla, Mo.;
;E. C. Montqontern, Los Angelesx
E. A. Barlow, Bakersfield, Cal., og
)
"L. W. Powell, Tucson, Ariz.
i
) Præsident Tafts Fængselside.
Washington, D. C» 30. Sept. —
De Delegerede til den internationale
fFængielMongkes, fom trog-der sam
;men her i Byen nieste llge, efter at
,,Ameriran Prison Association« har
holdt sit Møde, aflagde i Moor Be
føg hos Ptæsident Taft i Det hvide
Sus. Der var 300 ametzikanske Dele
qerede reprwienterende hver enefte
Stat i Unionen, og 100 Delegrede
fra 50 fremmede Lande.
Præfidenten holdt en kort Tale,
hvori ban adoarede mod, at Ferng
iierne biev ajort iaa komiortable, at
de blev et Motiv for Lovbrud. Liges
ledes advarede hon mod at lade
Formen iom knn havde ajort sig
»fkyldiae i mindre Forfeelser, oms
larmes forbærdede Forbrndere
» Preesidenten made, at fommetider,
thaar ban bande aflaat Bei-g i Re
qerinqens Fkrnailer, havde ban faaet
»Jndtryk af, at de havde deres Styrs
ske met-e i Teori end i Praxis-. lGan
Judtalte imidlertid det -Saab, at Re
.aerinaen nu havde Feenaslen fotn
ji det mindite bar Vidnesbyrd om
en Del of de Forbedriimer. Ferng
ielskonqresien anbefalede.
Sikrere Jetnbaner·
L
k Washington, D. C» 30. Sept.
200 Jernbancfunktionasrcsr fra alle
Delcs af Landet drøftvde i Gam- Tom
men mcd Jntcrftate Kommissionen
Swrgsmaalet om ensnttede Sikkeks
bedsforanftaltningek for Vanernet
» Jnan to qur skal Kommissionon
ifslae Loven udftede ext Ordre, hvori
Antollet oq Jlnvendelfen of Ziffer
hedsapparater paa Jernbancvoauenc
besten-mes. «
ZomTalSmand for Komiteem fom
revræsenterede 200 Bann-, 198,000
Mil Jernbane, 2,000,000 Vogne oa
52,00T)Lokomotiver, udtalte Halle
Holden af Chicaqo, Burlington 82
Quincy Benen, at det vor Banernes
;Ønske at anfkaffe det bebst mucige
iSikkerhcdsudstnt Det vaatænkte
iUdfttns vilde, faade ban, koste benved
« Q55,000,000.
Repræsentant Hean Athtkardd
isten-me sit Lorimek ved at loose, at
Ihatt vilde anhefale en Von as Skorp
hard til Postmeftek i Jekfcyville on
ifochkudre to andre Kundidater i at
ovaaq denn- Stilling ssliqt er ifl.
Illin Lohe »Hm«
« W
Blandede Meddelelfer
Larue Vredenburgh, Formanden
ZpriugfielMJIISJ AutomobilsKlub,
sdcltog i Lørdngsz i et Væddeløb for
5l),000 Tiljk1101·e. Han førte jin Au
tonmbil med dastuonskzarh og Uchns
Don afBancn tørte han ind i on Its-v
st«1), brasede iniud et Hegn og drale
th øjelslitkelig. Hans Brud, hakt-Z
Ruder ug tre Vrødre var blandt Bidi
nornis til hans tragiske Død
saldet
Tot meddelcs km :1iochcsster,«1 Jciini,
at Zenotor Ja Horte-th, sont reiste
hortil for fort Tid fidcn for at ton
snltisre MayoiBrødrene anganende
iin Zygd0m, muliqnis ikke Uil be-»
bin-e at undertafte sig uoqon Opera-»
tiun J hocrt F·ald, forsitusr han,1
lieb-met inqcn at crngfles for Uds »
I 1 l
. » . ) . l
Alle-rede i Medags aabnede Reine-i
nelt Valnkampagnen i New York?
med en Tale til National Republi-»
dran League Han betegnede den re
»puki1ikanske Statskonvention i Sakwj
toga som en »Folkets Konvention« z
kog Demokrateknes Konvention i Rosl
chester iom under Tammanys abso
lute Kontrol
.
Te itore leger med Mennefkeliv.
kFra New York City meldes under 1. T
;«th., at fire Mennesker er bleven
;dwebt, sog-Sude er bleven saarets
«noale dødeligt, i et Antonwbilchedsj
del-b for en Pokal, som Wm IN
Vanderbilt havde udlovet. Jkte de
sto mindre erklærer Vanderbilt, at
et internationalt Automobilthkddesv
lob, der er bestemt til at holdes paa.
Lsong Island den 15. ds» alligevel
Ivil blive holdt.
l
» I
F
ZU Mennefker drcelJL Fm Los
Angeleä Calif., meldesz, under 1.
do, at 2t):lllennefler er bleven drceth
ved en Vombeeksplosion Des-luden
er »Lo—3 Angeles Timesrä«’ Bygninger«
og Tilluser bleoen ødelagt, ---- en!
bald Million Dollars Beerd. Man»
hat« Arbejdekunionen, som Ildgioes
ren as »Times«, Gen. H. G. Qtis,
i flere Aar har modarbejdet, mis
twntt for den skrceklelige Udaad.
Valgt Senator dor. Tidligere Gu-1
veknør i Florida, Vroward, der nys
sliq var valgt til U. Z. Senator,
døde i Jacfsonoilliy Fla» ved Mid
Fdaqstid den l. Okt. Hans Død ind
-traf, sont lmn lagdeH paa Opera
tionsbordet for at undergaa en Ope
ration for waldesten og andre Kom
«plikationer. Han lmvde i nogen Tid
iike vasret mik, oq angkmnpen hav
de taaet pcm baut Liege-me on hans
Familie lmude nasret cengstede over
tmns Tilfmnd, men man bejaht-de
at hansks ftasrke Konstitution flulde
lmoe sein-i
» Om Tenmkrateknes Statskonvsens
tion i Rom York fkkiner »New York
Time-CI »Don hcle Tau oa Aften
bar de demokratifkc Ledere qamst til
Mutplm mcd Hat i Haand oa bcdt
ham ydmdngt om at ststte denne
eller hin .thdidat«. Videre: »Aldkig
for hak Tmnmanv Halt saa absolut
kontroleret en Statskonvcntion«
Mutpkm fik da oqsaa sin Kandidat
nommeret for Gnverntrværdiqhes
den s — Joim A. Dir, en kig Fort-et
tiinqsmand
I
»vor den tyfke Kronvrins er paa
Forenledninq af den enges-ice Rege
rina bleven stillej til Randiqhed
tfom Beil-bete under Kronpkinjens
säumend-reife en Rast-te kniete Ein
below-End der er findt med isdifke
Forbach
Jorden rundt.
Den spanskc Negering beskwftiger
fiq med Oucrnejelscr nngaaende
Dødsstraffens Afskaffelse.
I
Boykotkomiteen i Salonifi har
gioct Ordrc til at boykotte græske
Vater til det ydcrstc. Ordren er
gamst vidisre til alle tyrkiske Hunne
byer.
f
Te franske Jægcre udginer aarlig
ca. 72 Mill. Fris. til Jagtfportens
Glasden Heri er dng ikke medregnet
de Summen som Hundeopdrastterne
famc
I
J Wien or en Overforvalter vcd
en Sammenflntning af Skomagere
blcsncsn anholdt, da dcst Viste fig, at
han havde ftjaalet 12,000 Par
Jst-Wen
Et gammelt Orts-, der var under
Nedrivnina i Vndapeft, nentede ikke
paa Nedriverne, men ftyrtede selv
samtnen og begravede flere Arbejdere
og forbipasserende under Rainer-ne
8 Perioner blev dræbt.
f
Kødnøden i Tyskland. Duisburgz
17. September-. Dei herværende
Handelskammer har vedtaget at ind-!
gaa til Landbrugsminifteriet med»
Andraqende om, at der man blive
indført Lettelses med Heulen til
Kvæaindførfelen fka Danmark og
Holland, oa at Realerne for Tuber-!
kulinprøven maa blive ændrede »
. l
l
llnqasaypterne Unaægypternesl
ftaaende Udvalq i Genf afholdt Ons
daa den 14. Sept. paa Aarsdagen
for de britifke Troppers Jndtog i;
Kairo et Mede. der overværedes afl
Keir Hardie som i en Tale erklæil
rede, at det ikke tiente England til
Akte, at det vcearede fig ved at røms »
me Ægypten Udvalget affendte ets
Telegram til Khedivem hvori for-’
langes Jndførelfe af en Forfattiinq’
i Æavvten, samt en Erklwrina ti-l’
den britiske Neqerina, bvori de bri«
tifke Trepper forlanges trnkket til
bage da Æavpten anerkendt. :
!
Mantschuriet. J Anledning af den
russisksjapanske Overensiomst ag»
csioreass Annektion er der i Mirin ble
ven afholdt et Mode af Repræfens
tanter for de forskellige Eqne i
Mantschnriet. Mødet-" vedtog at ar
bejde for en Foregelfe af Tropperne
i Mantfchuriet, af bpnkotte japanske
Vater oq rnssiske og japansle Pen
qe on at sende Reprwsentanter til
Pelinq for at virke for en snarlig
Jndkaldelfe af det paatcenkte kinesis
fke Parlament
Fra Flina Pcsliita, 18. Sept. —
Gemsralmwernøren i Mantichnriet
oq i Hufimna lmr tilstillct Reac
ringen et Mknioranduni, i hnilket
dct Mr opmwrksoin paa Nesdvendigs
lwdcn af Optaaeljen af et Laan paa
on Million Toller til Jernbmwi
anlwa oq til ildvillinq af Indu
strien. Til Garanti for Lannct fort
ilaaes de nuvcerende Jernbanor.
Etor Brand. Berlin, 17. Septem
ber. Til »Verl. Taqcblatt« fett-am
fekesz fm St. Petersbom, at Byen
Kakiin i Sydrusland er blcven
biemisqt of en ityatelia Brand, der
i Libet of 4 Dank sdclaade 2600
Hase M Aiorde 15,000 Menneifek
hast-fide Jlden ovliod ded. at to
Reime ickndte Jld i noget Vat; Jl
den btodtp iiq til en Urkunde Bat,
der laa i Marthe-dem vq i Libet ci
fort Tid til de onlikqtnde Bimbo-II
me. St Hut ihn-todt W II be
srcvede 30 Ren-nies- Istee III-n
vjavnes, og en Mængde Menneskec
ler umkommen i Flammerne under
Forsøget paa at redde deres Ejendele
ud af de brasndcnde Trwhuje.
) i
; Englænderne paa Island. En
gelsk Kapital. Reykjavik, 15. Sept.
Det londonske Financieringsseljkab
»Jndustrial nnd Engeneering Trust,,
bar daunet et særligt Financieri
ringsselskab for Jsland under Navn
af ,,Vritish North Weste-m Syndis
rate« mcd det Formaal at oprette
produktinc Selskaber paa Island,
financiere Havneanlæg, Udnyttelfe
af Vandfnld m. m.
Selfkabefhar allen-de stiftet»s)korth
Weste-m Trading Co.«, som driver
Detailhandel i Reykjavik.
En londonfk Finansmand for
handlor for Tian om Anbringelfe
af Vankkapital i Reykjavik.
Flyvemaskincr i Hei-ren. Spørgss
umalot løst. Paris, 17. September.
Krigsniinister, General Brun hat
overfsor en Journalift udtalt, at
Spørgsmaalet oin Flyvemafkiners
Anvcndelse i militært Øjemed nu
maatte betragtes fom løst Flyves
maskiner havde vist fig udmærkede i
Rekognosceringstjenesien, oq der
maatte endnu kun stilles følqende
Krav til dem: Automatisk Opstigs
ning, fuldt Herredømme sover Hur
tighedsgradem Medførelse af to
Pers-mer til Obfervationstfenesten
og Medførelfe of Angrebsvaaben.
Krigsminieten vilde gørc alt-limi
der stod i hans Magt for at fuldkomi
menaøre Flyvemafkinerne
Ballankrisen. Berlin,16.5ept. Til
«Vosf.3eit.«tclegraf. fraAthchhers
vasrcsndo politiskc «Ki«cdse gør on tem
meliq stwrk Forbitrelse sig gældende
i Anledning af Stormagternes fid
ste ganske viit venskabelige Skridt.
Garantimagterne raader til Sta
dighcsd Grwkcnland til Eftergivenhed
overfor Tyrkiet og til at undgaa
cthnvrt itrfordreiideskridt, men sam
tidiq fortsastter Tyrkiet Boykotten
mod Graskenlands Handel og Skibss
fort, aimcnder Vold imod det okus
mentiikks Patriarkat, sendet Tropper
til ernfen oq tilfideswtter de For
mer. der doa er paabudt af den mel
lcsm de to Stater befinacsnde diplo
matiikc Forbindelie Undcr disk-Om
stwndiqbrder trener den grcefke Ne
qcsrinq mindre end nogen Sinde paa
at pac.kaldr Magtcrnes Mægling
ovcrfor ankicts fortiatte Ydmygels
irr. silnrkcsnland Vil kim foretaqe et
inadnnt Jlridt, bvis Mrcvkenjands
territoriale Jntpqritcst aiiqribcs, mcn
indiil da vil Nraskcsnland stsite fiq
til iims mncs moralike ou materielle
Krasfirr
Te forcsnedc Stater af Syd Afrika
Jobannesbnrm 1(3. September-. Ved
Rohma- til bot fndafrikanfke Parla
ment valatvs bl. a. Mittecsfer Poren
Fitzvnfrirt som fejrede over Pre
mimninistor cRotba: endvidere er
vakat Minister Zmnts i Georgess
tonm. medms Mindest-r Faktor
sllnioniftX kein-do over Finansminis
ffer Still
Preioria, M. Sept. Efter at Balg
wfnltatct var bekondtgiort, boldt den
falng Kandidat, Pkemiekminkftet
Vottm, en Tale. hvoki cum ersinn
dcs· at ban vilde site alt, but-d der
stod i bans Mast for at am Sude
von Racckampm Den tmqu M
dfdat Fitzpctrirb udtalte M
ma. at der efm Lalgkampem Jus
Jac- firt med assllqe M. M
ovrinbe en Medi- oa sen-Ists
kiode for Syraftika Haus M
kede Roqundidqt vikdk W M
msloxkvkseenwk
Its-this