Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 30, 1910, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    GE- , j
psvasistckcn« -
sxedag den "30. September 1910
I-; :
Unit, Rest.
Gudstjenefte i vor danfke Kirke
Ia Sindag til sædvanlige Ader-—
Witzng Kl. 10,30 og Aften Kl.
I. Spudagsskole Kl. 9,15.
Kennard —- Gudstjeneste Kl.
U, Spndagsskole og Musik-mund
wning Kl. 10.
Drum —- Gudstjeneste Kl.
10,30 Sendagsskole Kl. 9,30.
—-Saa er Dann Eollege atter i
sang. Skolen aabnedes i Tirsdags,
is i den Anledning var der en lille
Festlighed om Eftermiddaxjen Fsrst
iav Musik-Leererinden, Miss Amon
da Hausen, en Pfand-Solo; saa en
Sang of Forsamlingem »Han, som
pqa Jokden bejler«. Derefter ind
ledede Past. H. P. Jensen med Op
Uning af et Skriftafsnit og Bøn
Rest paa Programmet var en Solo
fang af Prof. Lund: ,,Lord at the
Iwrning hour«. Sau holdt Past.
Lang Aabningstalem en Velkomsp
kiffen Ud fra sidste Vers i Pauli
2. Breo til Korinthjernet »Vol
Herres Jefu Krifti Naade og Guds
smlighed og den Helligaands Sam
fund vckre med eder alle« Han paa
Iifte vaa en fkøn Munde, hvor beto
tingssuldt det er ogfaa under Stole
livet at have de tre nævnte Ting
sed fig.
Aabningen var ganske looende;
sen da den teologiske Klasse førft
begynder sit Arbejde noeste Uge, og
Here as Evllege Eleverne ikke endnu
It ankommen, set vi os ikke i Stand
til ack angive Elevantallet fsr i
Isfte Uge.
—Sammen med Stolen-Z Aabning
soldt Skoledirektionen Mede. Til
Stde var Prcefterne H. P· Jensen,
Hatald Jensen og ThN Jersild,
II Mr. Otto Hausen Mk. S. C. Pe
skfm Ell Horn, meldte Forfald
Direktionen organiserede sig med
Idt »H. P. Jensen fom Formand
q Pan Harald Jensen som Sekte
Itr ;
Titsdag Aften var der MO paa«
Stolen, hour Pakt. Harald Onsen
M first, og Past. H. Jensen flatte-«
s- aked et Iiae Ord. wi. Jeksildl
St allerede reist. l
— Onsdag Aften var der MI
Ie i Kirketz, hvor de samme to Perris
It tolle, H. P. Jener først, og
Wald Jenfen et Slutningsord I
—- Til Stolens Aabning hande.
U Des-g af Mk. og Mrs. Lunis Ro-:
Wen fra Mast-n City. De hat jol
Ists Bekendte og Venner her i By
st. Vi for-stand at de fyntes soc-«
sdt om Blair og Forholdene her,
It de maafke en sisnne Dag kommer
sen for at fæfte Bo iblandt os.z
Im velkommen!
, ,
De vil altid have ftjrre eller min-!
Ue Vanskeliqhed ved at lave Bis-T
If M Hvedemel Vi hat endnus
Indem-l Ema Lager fra korrigef
Int· Korn ind og ksb en PortionJ
find det er udfolqt
Stieste Priö betales for Æg pg
s. Vers E TM Jud Sim. s
Unser Kredsmjdet
i Rufkin, Nebr.
til undertegnede vaske til Stede med
It fisrre Udvalg af faa vel nye som
ddke og ver kendte existeng ins-«
It, —- Bibler, ny Testamenter,«
seitab-geh opbyggelige Bogen For-:
Gängen o.f.v. Desuden vil deri
Windes et betydeligt Parti bund-.
Ue Roger i forholdsvis gods
Ovid wen til ydekft net-satte Pri-!
It. W til Mtdet belavet pag at
—- eu FUny af Vinteklæsning
Id hie-!
Dek vil ligeledes blive god An
sising til Pest-Kling og Mitte as
i Js
HH Et, Tidkkues TM
W im Sid- U
Vismok vifer den katolfke Kirke i
Danmark for nieroaekende en langt
skennere Side freut end f. Eke. ved
Reformationens Jndføkelfa eller nu
i stokkatolske Lande, ja eller endog
her i Anterika hvor Prassternes
iTrukkensfab og Usædelighed ikke
gskjules altfor omhyggeligt, og hvor
det katolske Lægfolks Lio i Almins
delighed ikke ligner Kriitenlio mere
end et Svin ligner et Mennefke
Men Digteren hat dvg haft god Lei
Highed til at kende den vikkelige,
iægte Katolicisme ft Ets. i Italien.
kVed at se den der burde enhver nor
jmal Nordboer have fuldkomnien nok
sog betakke sig for mete.
i Men saadan gaar det her i Livet:
Ider er mange Ting, der er os ubei
lgribelige
At en Bevægelse som Edinburgs
mødet kan fremkomme er forstaaes
iligt not, naar man betcenker, hvor
kftore alvorlige Hindringek det maa
Zoolde for Hedningernes Omvendeli
zie, naar de mange Samfund hver
ifor sig kommer og figer: has os fin
sder J den san-de Kristendom, den
Hande Tro til Fresse. Og der er mere
send een tænkende, sandbedsføgende
;-Sedning, der bar spurgtt men Emad
her faa Sandheden?
i Men oi Lutheranere bar ikkeNaad
til Vaa katolsk Maner stott, overles
gent on koldt at betragte en faadan
.Vevasqelse. Gar vi det, lebet Vi Fare
Hor, at der kan blive Sandhed i et
.Spørgsn1aal, der enaang faldt i en
iVentefal i en lille By i Nebraska
zTo Prwsier kom i Samtale, en Lu
theraner on en Bavtist. Den fidfte
Iivukgte om den førftes ,denamina
-tion«. ,og oplyst derom Vedblev ban:
i ,The Luther-an Church —- what is
Ithat really? Something like the Ca
-tbolik. 9« Den luthekfke Præft trsftede
Fharn med, at havde det ikke været
for Dr. Luther, vilde der rimeligs
vis flet ingen Bavtistkirke vcere til,
idet denne Guds Mand gav Ver-den
Samvittighedens Frihed .
As den Grund burde alle fra Lu
thers Kirke afvigende Samfund
ftannne sig ved deres almindelige,
dybe Ufendfkad til den Troens og
Aansdens oaOrdets Kcempe, der med
sit Liv i sin Haand (det Liv, hanl
dog altid var rede til at ofre for finl
Sage-, sin Overbevisnings Skyld)
skød den firste grundige Breche il
den fcedeligt og kristeligt fjunknei
omend i Selsikkethed Aandshovmodt
oq Trods hsft ophsiede Pavekitke.
Der er vel nok en Del Uoverenss
ftennneiier mellem de forfkellige Kir- l
ker, fom fkriver fia fra Fastholdeni
ved enkelte Skriftsteder.
Jeg hsrte faaledes engang en
Pisa-ff auf-re Ordett »Nam· vi hat
Fsde og Klæder skulle di dekmed
lade os nsje". Ovis de Kriftne, men
te han, riqtig forftod at here dette
Ord, "saa de virkelig troede, det staat
i Skriften i det Øjemed at det sial
feiges, vilde det ikke frembnde stir
re Banikeligbeder altid at have fuidt
op med Bengemidler til-alle Kistens
Gtremaal — Se. dette Ord hat
den, der intet efer, ja netnt ved at
ans-te, fordi det sjensynligt ikte
frnækket dam. Dog kommer det rig
tignok an paa, hvordan hanc egens
lige Hierteftemning er i den Sag,
om han, hvis han, Iad oz sigr. nveni
tet awede 1000 Dom-et ftrasks og
billigt Var rede til at hsre hintDrd
og fette Pensene i Sudz Bank,
ellet om han menneikeligt vilde oms
gaa dette Muse, We og sum-e
r- Wigie w — Mede
ssia net-pp s- ausen immde
Pech Hierd- ved auf-its Unlednius ·
Der Hat di M Its W l
fein ßsek W M W s
W met ver im ka- ek VII-I
l
i
Wut-M.menimeceskt
Wand-s Messe-at
Wn(exblcinMW—
l ps- - ——I
rikanere provre Vætelfer fta l Krl
pr. Seng. Udmærket Kskken til bil
lige Pkifer.
J eufomme Tiber.
I
i Kære Liefer, har J aldrig tænkt
kpaa, alsdrig erfaret, hvor fksnt det
er at tilbringe« en Time eller to i
Ensomhed, iStilhed, fHEks en Sen
zdag Eftermiddag inden for Hjem
Hnets Mute eller ude i den frie No
: De ensomme Stunder er ret stif
ket til for os at iamle vore Tanker
og overveje, hvad vi ofte i Dagens
Travlhed ikke kan faa Lejlighed til:
og hvor er det ikønt i faadannex en
zsomme Timer at lade Tanken glide
tilbage og dvcele ved svundne Tiber-.
SOg du, kcere Læser eller Læferinde:
«naar Hiertet et fuldt af Vemvd over
·de Stuffelfek og Løgne, du bliver
Genitand for, gaar om med nedbøjet
«Livsmod over Verdens Falikhed, iøg
da for en Stand Entomhed ude i
«den store, frie Natur; lot til Sto
,vens Alvorstale og Kildens muntre
»Masken, lad alle de Tniinde Roster
Fderude trwnge ind i dit iorgfulde
Hier-te: gaa nd en stille Aftenftund
befragt de utallige blinkende Stier !
»ner, og du vil mærke noget af No f
turens Storslaaethed Dine egne«
Smaasorger vil blioe til intet.Hvem1
lstyrer Stiernernes Gang? en saare
mcegtig Gud, befal du al din Hier l
teiorg til ham.
z J ensomme Stunder trives stund-l
om det allerbedfte i os, itke mindst«
i de lange, marke iøvnløie Natte-l
:timer: hvor mangt et Hjerte har ittel
i den merke Midnatstime aabnet iig
Ifor den gode Byrdes milde Rest
lMiv stille for Herren, sog ham fra
Diertets Lsnkammen lad ikke det
daglige Livs travle Færd tage fan
»dan Overhaand over dig, at du for
fsmmer det· »Samler eder itke Stat
te paa Jorden: men ie til at blive
rig i Gudx at naas til Hjemlandet
bist maa bog vcere det hsjefte af alle
Maal om dit Liv ikke ital viere levet
sprng
Jnger Nielien.
BekendtgstelfeL
Missioasmjde ,
afholdes, om Gud vil, i Machs
Ja» fka 7.k9. Oktober-, hvortil het
oed venligft indbydes.
P. Rasmussen.
Missiousmjdr.
Om Gud vil blioer der Missionss
møde i Jewell, Iowa, 11.——16.
Oktbr. '
Venner, fom oil gcrste os i de Da
ge, skal være velkomne og bedes med
delc der-es Ankomst til
C h r. F a l c k,
Mngh’.s Protest
Dimeng
Bil Gut-, blivet der Mission-III
de i Sioux City den 20.—-23. Ok
tober. Eu kmlig Judsydelle til eitel
Tilreffende bede- iudnwlde sis is
den den 16. Okt. til widerlegt-de
Ps- Neniabedeus M
J. L. Latieih
Rissioucmjde
afholdes i Bethania Mgh. ved Kims
ballton, Ja., i Dagene fra 21 til
23. Okt.
Tilrejfende bedes met-de sig til un
dertegnede.
Alle er hjertelig velkomne.
H. L. Jensem
Stedets Præft
Uissinsictdr.
Om Gud vil afholdek der Mis
sionsmjde i Exita, Jq., 14.-—16.
Okt. Vennet fra nett og fjekn kut
bydes hervett
Pan Menighedens Beqne
J. P. Christiansen,
Breit
Muts-de II pfiff-G
J Inmitka Redi» Malt-.
m denen vit, Mission-wide is
West fr- 7.-0. Okt. ww.
M da IS
ciluifende bode- mlde sit M
Luse til
III- c- I. Zeus-m
.- l- st KÄ
i
Wis.,—Past· R. P. Elemwa
Kalb —- i Dagene fra Is. til 16.
Oktober
Menigheder bedes endelig etindke
at sende Delegater til Midet
Emnet til Dtsstelsu »
I. I· Pet. I, 15.
Il. For-sonstigem
III. SIndagsflolen og Ferse-stehn
Herren velsigne Mødetl
Pan Krediens Beque:
N. H a n f e n,
- Seltetær.
I J. S im o ns e n,
H Kredsformamä
» o i i
» Bot Irelfer’s daulkes lutherfle og
J»First engl. Lutheran« Menigheder
;i Lucl, Wis» indbyder herved Ven
ner af Gudö Riges Sag til Krebs
møde Korn og del Guds Riges Go
der med osl Tilkejfende Vennet be
des melde deres komme til Peter
Nellemam Luck, fenest 6. Oktober-.
Paa Menighedens Begne
N. P. Clemmensen.
Kitkeitdvielfe og Mission-wide i
Streu-tou, Iowa, fta den s. til 11.
Okt. 1910.
Vennet, som vil glæde oö med
deres Bei-g, bedes at lade os det
vide ftr den 2. Okt.
Mtdet begynder om Aftenen den
8. Okt. »
Kam i Jer Navn og glæd edetf
med os. ;
A. Kirkegaard. !
Missionsi og Usgdomömjde l
afholdes, vil Gud, i MenighederneJ
Ved Viborg, S. Dak, i Dagene fra»
1—.·t——t6 Oktbr Benner fta vorl
Mission indbydes herved paa det
hierteligste til at deltage i disle
Milde-L Meld eders Komme i god
Tid til lindertegnede
J. S «
Viborg, S. Dak.
Nebraska New Astsmjdr.
Nebraska Krebs afholder, on!
Gud vil, sit Aatsmsde i Ruflin, t
Dagene fta 13.—16. Oktober 1910.
Fslgende Emnet vil blive fothands
let:
t. Den hellige Nadvere.
2. De Helliges Smnfund.
s. Sindaqsstolens Mdnins for
den opvoksende Slægt
Alle Krediens Pkceltet bedes give
Mtdr.
Alle Menighedet i Kredit-n bedes
iende Deleqatet.
Ist-M besonder- med Hiin
gudstjeneste Totede Akten d. ts.
Okt. Kl. S.
Paa Nebr. Krebs Begne
Larz Jenseit, Sek.
Bethanin Menighed ved Russla,
Nebr» indbydek herved Vennet fta
met og fiekn til at samles med os
til Msde de nævnte Dage. Meld
edets Komme til en of nndertegnede
ienest 6te Oktober.
Pan Bethcnia Menigheds Beque,
Peter O. Peter-few Form.
Lord Jenfen, Bereit
Miit-stund
agtes, om Sud vil, cfboldt i Ps
zareth dunst- evgl luth. Umw,
Spalten Iowa, i Das-ne fta tä
16. Oktober
Vennet fka ncer og tiern W
If
E taugt tit demand-. wi
deimelde sit Komme til en of os
,uudekteguede indes- d to Dache-.
Pat- Wkgbtdeus M
Johan Waldemar.
Mghs. Farinata-.
Elias Pksvenseth
I Mghs Pmsi
Ungdomsmjde
afboldes —- om Gud vil —- i Me
aigheden ved Eallendec, Jota-, den
7. til 9. Oktober Bande unqe es
gamle indbydes paa det veuliqfte
til at være med os i de Dage. Til
rejsende bedeg melde dere- Komme
til Mr. Willst-m Hausen, Muthes
qua. —- Route l. De, fom lommet
med »C. G. BE Bauen, CW i
»Somets«, og de, iom lommet med
»M. Fc St. L.« Bauen, afhentet i
Callendet.
Pan de unge og Mal-. Beqne
Fritz Andetien.
Missiousmlde
afholdes — om Gud vil —- i Rol
fe, Iowa, i Tage-ne fra 30. Sept.
til 2. Okt.
En kærlig Jndbydelse til alle
Paa Menighedcns Vegne,
Frits Ruder-few
Mgh.s Præft.
Til Entg.
CI avdt »Oui« sum Oi Vwrcschtz 3
»Ah-rei- :«.I.:-.) Hohe lldlmse, Brand
ijtcnt 0511 :«th mit th ist-d
Tmm Collcge. Rast-more- LJpluIninq
zum dritcs Wind-k- Kontor.
Tæaker De paa
at købe Land i Montana faa spar
825 ellcr more ved at ksbe iuden
den 1." November-. Ticket IXg Pris
Sept. 2(). og Okt. -1. oq 18.
A. Bekggkeen,
ng. Agi. N. P. Ny. Co. !
Lukk, Wisconsin »
Hasses.
En helft celdte akbeidsvant Pige
kan straks faa Plads has Prof. P.
S. MI, Blatt, Nebr
Lin ester Ovekenökomst
En Reliuquishmeut
paa 160 Ackes af godt Farmland
kan kjbes billigt her i det danske
Settlement, Tone Valley, Mont.
Korn og se eller skriv til
Sam J. Fryhling.
Box 82, Tone Valley, Montana
Nyt daast Insikhæftr.
Jeppe Dlakjærs bei-sinke Digi
Zeus Beistand
med Musik for Piano af
Carl Messen.
llnderlogi Tekst baade paa dansk og
Hist
Pris 30 Cis.
Dau. Luth. Publ. Hinte,
Blair, Nebr.
JKMES H. PLÅTZ
M Muc. km UAII M
Musc
Asentcoisllsm Usmlinlemlekiblsmit
Cea Jst-site Un e us Hausburslsnletr.
MUY Muc M III.
M
Vi öyskcr Der-es Haydel,
Dem-r er dtst us altid msgtpauliggeude m
von Unrei- til vagen- lsvnie vom-lag
og mksd der sammt- lkvcsm Dem
hu vers-ie, em- Iimiu I handeln-.
Er tx- ikke aller-»de- k-« It vor-e fast-s mange- tcnndw. Ja Mulde
dpt Ins-dis- 0s. um De ssil itflæmxp us ist lieu-sit
sAA VI KAX HTAULUDHTIC llVAD VI llAli I«A(;«l’.
sAs Sees-.
Fu
L A Ist-ge and most com
plete line of dependable
scll00L sllcss
for
Bay- stal Tät-II.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Markedsprlser.
IM. XVIII
svsds (’latstl.. pr. sitt-It I Es
— « Optik-U .......... . -
Isi- lshslml — U
—- (e-t)................. — .Ol
sum-W- — A
tut ...... — »so
Zys - Es
sviu SIE)
SOUTE 0UASA:
Stude (Ioocl coknkcdl ............... M YOU-'AS
cholce Forder- ..... . ............... Ho Eil-)
svla..........» HA) Mo
cchAGn
Avecle W. Nk.2h-k(1 ————— — Jst
Ave-dopp. Nr. 2 notd. « — —- —l.M-l.l2
Usvkr.vthr.L ————————— G— CI
III-is —- —- —-- —- -—-—- -—- —— st — .53
stude (cholcecoknte(1) — « —- —7.00 —7.90
svla———————---———-— S.5—9.10
le on l-«jljghe(l til est over
bevlse Dem um vuko billige Pfl
sek pag Tom-net Tagpspir, Rek,
(’ement«sten. tot-taugt alt lmul dot
henhokor til lzygningsmamrlala
ckowell Lamka s- cksin co.
the III-mit hardware
lpesn kkldste og mest imsete Lizen
kmmhmnltsli Washington Cmmty Sm
lnmsjn lnkgb l stons Panier ok It:::
dprfur spare Dem Pengss Inn- allo Artik
ler i llakdware.
iche Mai-« national han
U. s. l)k:ts0.iu«:n« h
Anlnskalisr sig miscl alt ltenllorpndg
Itil llimksorrtstnjng Nod seltmidljug
Og bestean Prisom
c. A. ScHMlDT, cashier,
»Hm Minn.
- Brauchte-Steh Bello-dump
1 striktek, Vat, m, hell Ste,
l Bavfække elle ask-t, bekam
set ng It rohe nt bist-c is t.
M Iestmne Iriset hoc:
) so. Iaffumssoy
; IMI n t: « :- III-·
llW MSWMIIE
»Ist-t- ck Kuckuck-W.
Ost-s si II- Hssp sysssaksssiikhlm
Uhu-III life-I s L- two-si
a himsuepzklser.to
U soc-sah tin Our-Its ou W
Citizens Stute Bank.
Gatantifotxd M.000. Alm. Bankiokteminy
Penge laaneg paa Land og Los-m
Riwismngec pas Penge for Juv- og Udlsnd
folges til Dageas billigfn Kaki.
F. spinnt-losem I. Ratt Wen
Um dm site- spr- sent
D. Z sum-ert, Sowie-.
l ersom Ist Inmt Hem- elle- !
Thoae c- Famherg
toter et kuldsttsndist L- er If II
SII s ISSNKRAN lNF Rslcktzk
HA SUMATZIUAIW IND
NING ss VAKHIAPPARATZIL
VIII ss W s W
til-Als. READ
iDR. c. «k. MEAD,.
) DENTlsT.
L
OOOIOIIOOIIOOI
UOOIIOOUOOOO
soc-n- ln Male solt-lind
( MI.
's( '--.«.'-«--.«-«-i«
· OUK sTocK
llasncvor beten mutig commen
Uiun it is right now· an wes
make- lt nur lmsinws ko kssep our
) sont-es the iowest
! Tut-: Zum-e Raum-r STumsx
WMX4kaW
l
sktivekelviiiter til siolelnsns
; Wirst-- Klasse-s Vater til ri-v
meligv Hist-r. stokt mule
KONFEKT 00 soleVAND
-: lluiu 1)«u- I .I..nek·1": :
Vi likggisr an Hm Urahn-L
f
! .1.Vv. M--zst·-(:0.
. ,
UPDlKE PRIDE
of Osale
Iect ok tll set-ruht Heut
O, GILZERTSEN,
charities-ins A gis-it for til-us
II for w m foos
»vor-s psdlisbssx lot sesw
z W sitt-Uml- 20 stud
i WI. soc-s IM s s
Iot slllcsllkd, Imixhal og syst
YAC III UILI IAAUDIUCI
UNAID LINE
ITIISIIIT Iscc
Alle chokdok olssct
OVII OTWTIIII PU
asgs so Tim. II Isa.
LOM Ilp TIL slusplsuch
Vol-holt III-Us- Tks Ohms- o·
cis-s sinnst Dunst-III
I M Its-spu- sinkst-.qu s sah-.
Lsslllslh Issssnsll
can-ist« canoma
can-was
wran saxosim
säKsRu skakss
.—sfs—ss« Wo Rath
Ists-Wa- IW
kMsIXsZZI ZYMEVÆ
pumsstxxg
.-7