Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 30, 1910, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    kxxpvkmstiesziekkx I
sies" """ s sy; ;
Z; DanmarkZ III (
. I
THE-M HM
- BXXDDEXMZBBXXZB
Hsftblomften
den 20. September.
J Lampen mod Tuberkulofem
ftriver ,,yll Pft, « kommet man me
re oq mere paa det Neue med, at
det i farste Række gælder om at vier
ne Birnene, den opvotsende Slægt.
Dette er ogsaa Maulet med de For
anstaltninger, man vil ssge gennemi
fort for de Midler, der kommer ind
ved «Hsstblomsten«. Oprettelsen of
fmaa Kystsanatoriet rundt om i Lan
det for de af Tuberkulofefaren i
sterlig Grad truede Born, — Los
ningen as den Opgave er det, der
nu skql tages sat. paa.
Knmpen mod Tuberkulosen er en
Kamp for Fremtiden. For hvert
Baru, der i Tide unddrageg Tuber
kulofefarem er der indvunden Sam
fundsvcerdier af storste Betydning.
At itabe lyfe og funde Hjem ogTums
lepladser for Born, som trues af
Tuberkulofefarem er ikke blot en
Ruets Kerlighedsgerning det er
en hygiejnist Foranftaltnin·g, som
tager langt Sigte og vil give man
ge Fold Udbytte i Tiden, fom kom
mer.
For »H-ftblomsten«s Midler skal
disfe Hjcm og Tumlepladser skabes.
For »Hostblomsten"s Midler skal der
tejses Værn for Bornene, som be
kymrede Modernjne vogter paa i
Angst for dekes Fremtid »Hsftblom
sten« skal for disfe Msdre og disse
Born vceke Lykkeblomften, fom brin
get Trtmbed og Helft-.
For »H-ftblomsten«s mange Tu
sinder MiØrer ital der bygges Di
ger og andek mod Tuberkulofebsls
gen, iom truer Varnet i dets Op
vaskst Quer »Hsstblomft«, der Indes-,
vil bidrage til at got-e Væknet fast
oq sikkert
Fra Nationalfokeningcns Hoveds
kontor var der indtil Onödag Mid
dag den 14· Sept. rckvikeret folgen
de Antal Hostblomfter ud til de for
ikellige Kredse i Landet XII-ben
havn og Fredekitsbekg ikke medregs
net):
Pkceftø Amt 75,000, Hfsrring
Amt 65,700, Standerborg Amt 61
300 Aalborg Amt 60,000 Randers
Amt 60,000, Svendborg Amt 54s
820, Holbæk Amt 53,000, Odenfe
Amt 50,000, Frederiksborg Amt«
48,000, Rings-hing Amt 45,000
Beile Lkmt 40,000, Sots Amt 36s
2000, Aarhus Amt 35,000, Asiens
Amt 85,000, Maribo Amt 35,000,
Ribe Amt 32,000 Maribo Amt 35s
000 Nil-e Amt 32,000, Roskilde
Amt 30,000, Bornholms Amt 25s
000, Viborg Amt 25,000, Kobens
haons Amt 16,150, Thifted Amt
12,000. Jalt 893,670.
Lyuilddsstaudeur.
J den tilstundende Rigsdagssams
ling vil der ifslge »B. T.« sillert til
Regering og Rigsdags fremlomme
en af Repræfentanter for 18
Brandforfitringsfelslaber undertegs
net —- paa et BrandforsilringsiMss
de i Aar oedtaget —- Hennendelse
om forskellige Forunftaltninger. fig
tende til at begkænie de overhaands
tagende Jndebrande paa Landet.. J
denne Henvendelie heddek det om
Lynilds-Bkande:
«Bed Lynild er der i Tiden im
I. April 1900 til 31,. Martö 1909
Mist-i 60 indenlandile, genfidige
Brandiorsilrinqsfelslaber et Tab af
ca. 6,572,000 Kr. Eiter fornyede
Overvejelfer hat Brandkorsitringss
selskaberne ment at but-de henstille,
at det ved Lov blev fastsat, at i al
Feld Bygninger. hvori der til Ti
dek opholdek siq mange Metmefler;·
Wut Mel-h Willen Stola-, co
lstltt- Forltigeliedhisw Min
llngslzuh Klbmandsfteder. W
let, Kro- oq Odthninqey
Instinqu med strkre Arbeiwa
let, ellet lom state-Im Gans- et
sodme oed Lvnuedslom lndm
s Aar stal vat- forfynede M et
Wlht Web-tw« W
ud M lulis mer M po- de
Of d- WM MU- W
EI—
Idere efter Netfystemet, med hvilke
idek med Statens Visicmd er foketail
«get Forspg rundt om i Landet.« i
T Svm Eksenipel paa de omtalte
Lynaflederes gode Virkning auf-res!
dernæst i Henvendelsem at der fore- l
ligger Oplygning om otte Lynneds
slag i straatceklede Bygninger, der
var forfynede med Lynafledere efteq
Netsyftemet J alle disse Tilfælde
»l)ar Lynafledere fuldftcendig beslyttetl
Bygningerne, san at Nedflagene ikles
hat anrettet nogen lom helft Skade.
i Med Henblik paa de store Tab —i
elsempelvis i een enefte Nat for(
800 000 Kr —, der ved Lynnedslag
paaførett Befolkningen, vg den for
holdsvis ringe Udgift og Ulempe,
Tilvejebringelsen af et effektivtVærn
sherimod medfører, haaber Selskaber
Ine, at den nævnte Henvendelie maa
jfinde god Modtagelfe hos Lovgivs
, ningsmyndighederne.
l
l
l
i
i
l
i
, i
I Flyvningerne ved Hat-send Stand-«
sen vindet en Præmie paa 1000’
Kroner Ny Rekord for Hsjdeflyvi
Ining — Efter en Cirlelflyvning
Paa en halv Snes Minutter foketog
Svendien Kl. 7,10 om Aftenen den
14. ds. en ny Opstigning for at
vinde en Prcemie paa 1000 Kr»l
som en Dame i Omegnen havde nd-·
sat for en Flyvning ud omfring
Tamdrup Kikketaarn, og tilbage til
Flyvepladlen Tamdrup Kirle ligger
den Mils Vej Pest for Horsens paa
en høj Balke.
Trods indtrædende Mørle gen-s
nemføkie Svendfen Flyvningen med
Glans i 27 Minutter: han hat til
liqe ved denne Flyvning slaaet den
danske Reford for Hafdeflyvning
sont var paa 800 Meter, idet han i
Aftes hat vceret 5——600 Meter
oppe
Ved Landingen paa Flyvepladsen
blev Spender baaret i Guldstol og
var Genitand for store Ovationer.
Pan Udturen gforde han en Om
vej for at flyve forbi den Gaard,
der ejes af den Dame, lom havde
udsat Preemien
JudresMissiouö Ftdselsdqg fejrei
des om Aftenen den 13. ds. ved et
Mode i Gatnisons Menighedshus,
Kobenhavn hvor der blev talt af
Præsterne Chr Ssrensen og A.
Beck.
Pastor Chr. Strensen gav en
Skildring af JndresMissions fsrfte
Dage, da den begyndte som en ten
Lcegniandsbevægelse, men ved MI
det i Stenlille blev en kirkelig Be
vægelle til Gavn for hele den danike
Kitte
Taleren gjorde nærmere Rede for
JndresMisfionsVirksomheder, paavis
ste hville Vanskeligheder, der var at
overvinde, og hvilke Opggveh del-'
laa for,"
Pastor A. Beet ptædikede ud fra
Anb. Z, 14—22 om de lunlne Krist
ne, der er en Væmmelle for Herren,
og hvad der er Aar-sagen til Lunlens
beden, nemlig Sammenblandingen
jmed Ver-den -
Hemsy Gruße-Strauch Ved et
flere Tages Hean GeorgesStævne
paa Langelands Hsjskole svedtoges
Tirsdag den 13. Sept. folgende«
Resolution:
Teltagerne i det 5. daane Hen
kyGeorgesStævnc udtaler, atUsunds
heben i de nuvcerende politiste og
skonomifke Zorhold itke kan af
hfælpes, med mindre der dannes et
virkeligt Netsgkundlag for vort
Sidmean derved at der dkageö et
skarpt Stiel mellem de enkeltes og
Samfmtdets Ret. Her-til Irr-ves, at
den enteltei Ret til de ved han
Arbeide stabie Verdier ikke besic
re5, og at Follets Net til de ved
Samfundets Liv os Virtsomhed
Mal-te Barbier entsendet mvnlig
met-, at Grundmdiekne gennem
Mai-ins indW i Somit-M
falle- sqsfr. hoc-web de Mc fein
tm blivek Mund for privat spe
kulatton og den-ed cffsdek offents
Ue so M Mutw.
sont et first- WU til denn
M
Grundvcerdierneö Jnddragning an-!
ser vi en paalidelig og korrekt Gen-;
nemfstelse af den i sidste Rigsdagssj
samling vedtagne PrwevurderingJ
for at voere as stok Betydning. l
ngdomsforeninsetnr. Standeri
borg, 12. Septbr. De danske Ung
domsforeningers 7. Aarsmøde af
holdtes paa Ry Højskole Lsrdag og
sSøndag. Lsrdag Morgen samledes
ca. 200 Deltagere fra hele Landet
og efter et Fokedrag af Pastor Bor
ding aslagde Formanden, Stolebe-«
styrer Olaf Nielsen,, og Sekretcerj
J. Jessen Bereining. Der er nu!
128 Foreninger med ca· 10,000
Medlemmer. Der er det sidste Aar.
afholdt 188.Møder. (
Pastor Hefmark i Aarhus indlek
dede en Forhandling om HjemmeneH
og de unge, og Pastor RosendahL
fra København talte om ForbindelsI
sen nlellem de unge i Hovedstaden
og de danste Ungdomsforeninger. i
Sendag holdt Forfatteren Kli
Christensen fra København et Fore
drag om Ungdomssagens Fremtid·
Til Medlemmer af Overbestyrelsen
valgtes Paftor Ring i Valbyneder
og Forfatteren Geilager i Stensbals
le. Til Formand valgtes O. Mel
sen i Nr. Aaby, til Ncestformand E.
Jessen i -Sønderager og til For
mand for Forretningsudvalget J.
Jesfen sEndelig ansattes 7 Rejses
sekreteeter, og det vedtoges at afhol
de et stort Ungdomsstcevne paa
Stamlingsbanken i 1911.
Gave til en Kitte. Konferensraads
inde Jørgensen as Løndal i Addit
Skov har til Sander Bis-sing Kitte,
der for-Utica nu er bleven selvejeni
de, skænket et Glasmosaikvindue,
der iflg. »Hm-s Av.« vil blive ind
lat i Kirkens Kor. Giverinden hat
ladet sit Navm samt Dato og Aar
for Gaven indføre i Kirkebogen.
Diamantbfyllun — Onsdag den
21. Sept. et scerdeles agtet Ægtes
par, Kammerraad Tromholt og Hu
stru, fejre deres Dianiantbryllup. J
mange Aar var den gamle Kammer
raad Toldassistent i Randers, hvors
til Familien kam 1863, men for en
Sues Aar fiden tog han sin Afsked
og bot nu i Aarhus. Den gamle
Kammerraad er nu taet ved 90 Aar
gammel og Hustruen 81.
En Opfindclse for Mejerietd Mejs
erist Johannes Paulsen af Vitskøls
klostek ved Nanum har ifilge ,,Løgst.
Av.« konstrueret en Hastighedsmaas
ler, sont gar det muligt til enhver
»Tid at tonstsatere, om Centrifugen
gaar med den fornødne Hastighed
eller ej: en Viser angiver paa en
,Stive, hvor mange Tusinde Omdrejs
ninger Centrisugen gør i hvert
.Minut.
o
f En ny daafk Opfiudelsr. En dansi
,Mand, e’Fi)togrcif C. P. Christensen,
»har for nogen Tid iiden gjort en
sOpfindelse, der muliggør Prsxeis
tionen af levende Billeder i de no
ltut-Use Forder. Virkningen er stuf
fende naturlig og kan med nogle
enkelte Forbedringer af Projektions
;apparatet sikkert give ypperlige Re
,sultatet.
Et engelst Fionsortiuni hat ifølge
«Dnbkg.« allerede budt en kvart
Million for Opfindelsen, der er be
»ikyttet ved 8 Patenter, men Opfins
»der-en hat ikke modtaget Tilbudet.
i Ny Stolebyquius. Lemvig, 1().
f;-«»’eptember. J Fredags indviedes
den nye Stolebygning i Vandborg
af Provft Vibe-Peterien. Vygningen
er den smukkeste i hele Lemvigegnen
Den har for neden 3 høje og lyse
Klaöfeværelset med --«centralvarme·
apparat i Kælderem og for oven
findes Lejlighed til en Lcererinde.
Stilen er idealiieret gammel Vonde
ftil, og Tegningeii er leveret as Ar
kitett Clemnienien, Ksbenhqvn Uds
gifterne hat andrequ ca. 14,()0()
sit-ones
Stolens to Lærete bar Boiig i
den celdke Skolebygninq.
)
Ei vestist Dest. Rocke Ziffe
re fra Hals fik forleden en ejendoms
meliq Feinng M Sttækninqeu mel
cem Hals og Bltdent Pale. Her
mnatte for s-—4 sue siden en stok
engem Dampek m Grund of von
steliqe Stran- oq hindforhold eftets
lade sit stvre Unser used W
de Mc M M M Im M
i Rette-h og det lykkedes ifølge«Aalb.
Stiftst.« Fiskerne at faa baade An
ker og Kot-de halet op og bragt i
Land. Ankeret vejer 4000 Pund, og
den ca. 35 Favne lange Kæde be
staar af 320 Led, der hver vejer ca.
21 Pund.
sitbstadkommunernes Kreditorer.
De danske Provinsbyers Gæld var
ifølge ,,Statist. Efterretn.« i 1890
24 Mill. Kr. og i 1909 69 Mill.
Kr.: den Var faaledes nu næsten tre
Gange saa ftor fom for en SnesAar
siden ng er siden 1900 vokset me
get. J Forhold til Befolkningen var
den dog kun sieget til det dobbelte,
nemliq fra ca. 65 til ca. 130 Kr.
pr. Individ. De Pengeinftituter og
andre Laangivere lzos hvem disfe
Beløb er laante, fremgaar af nedeni
ftaaende:
Zparekasfer 19,1000,000 Kr.,
Baum 18k,700,000Kk., Juni-rings
selskaber 11,400,000 Kr» Kreditfors
eningen for Kommuner 5,700,000
Kr» Stiftelfer, Legater, Overfors
inynderiet o. l. 2,700,000 Kr» Sta
ien 1,700,000 Kr» Obligationslaan
1,-«)0,000 Kr» Prioriteter o. lign.
1,000,000 Kr» Kommunernes egne
ands 600,0()0 Kr., uangivet 7,
00,()()() Kr.; inlt 63,300,000 Kr.
Faarcbcstandcn i Danmakk var
ifølgc »Statist. Efterretninger« oed
sKreaturtællingen den 15. Juli 1909
72s;,027 Faar (og Lam), altsaa end
ikke san meget som der findes i,Ar
gentina, i Patagonien, paa en eller
anden enkcltstovFaaresEftancia eller
fpaa en lignende Faarefarm i Au
»stralien.
y Ved den foregaaende Tælling i
1908 Var Tallet 876,830; der hat
»altfaa i de mellemliggende 6 Aar
»været en Tilbagegang paa ca. 151,
000 eller i aarligt Gennemsnit ca
25, 000 J Femaarene 1898——1903
og 1893—98 var Tilbagegangen
noget ftørre, nemlig henholdsvis 40, ·
000 og 3.t,000 i aarligt Gennems
»snit. Faareholdet i Danmark er af
ftaget uafbrudt siden Midten of
·1860’erne, da Antallet of Faar og
jLam var 1,875,000; for hver 5
kFaar. der da fandtes, findes der nu
kun 2.
Den langt overvejende Del af
Faurene i Danmark findeö i Jyls
land Pan Øerne taltes i 1909 kun
145,000 (mod 193, 000 i 1903),i
Jylland 581, 000 (mod 684,000 i
1908).
! En Liqbræudinssforening. Redak
.tør Simonsen hat i Aarhus Byraad
faaet trumfet igennem, at der fkal
«onsres et kommnnalt Ktrwatorium,
og han Wer nu at forfølge sinSejr
Ived eventuelt at faa dannet en Ligi
« brændingsforening.
Eu Affuldsdynge fra Oldtideu.
Thifted Museum hat ladet den paa
Gaardejer Sei-en Overgaakds Mark
ved Knudegoard fundne Affalds
ldynge anders-ge og det hat da ifsls
e »Thist. A. Av.« vist fig, at der
l15—:20Tommer dybt ligger ettyndt
Lag, ndeholdende Muslinge og
Østersskaller, Flintspaan, Flint og
.en Del Økser af ældre Former
»Lagets ringe Tykkelfe gsk det i For
bindelse med andre Omstændiqheder
sandsynligt. at Dyngen stammer fra
»omftrejfende Falk, der kun kort Tid
hat opholdt sig der paa Siedet
I
!
I
I
Dis-Mk Ritmester Naht-eh Le
der af Hedeselskqbets moseindustriels
le ANing er afgaqet ved Dtden i
en Aldek as 70 Aar.
i —- Fokhenværende KIbmand J
A. Lassen, Middelfart, er den 12.
Sept. afgaaet ved Dsden 80 Iar
gammel Den gib-de var i en lang
Amt-se Uedlem of Usddelfeti
sur-od. Mem tm m Im cu
)
s
»dre Omraader har taget Del i det
ioffentlige Liv.
) —- Vorgerrepræsentant, Arkitekt
Eugen Jørgensen i København er
afgaaet ved Døden efter længere
Tids Soaghed i en Alder af 52Aar.l
Eugen Jørgensen, der var enElev
as Professor Hans J. Halm har bl.
a. knyttet sit Navn til Opførelsen af»
det store Christian den Ides Gade
Koarter, Husarkasernem samt enE
Mængde Villaer. !
J 1904 valgtes han ind i Bor
gerrepræscsntationen paa den anti
socialistiske Liste, og der blev hers
ikke ringe Anvendelse as hans vægii
tige Viden og Tygtighed. T
Han esterlader sig Huftru og to«
Døtre.
Hans Eftersølger i Byens Raad
blivgr antagelig Kommunelcerer
Niels Christiansen.
— Tømmerhandler, Kaptajn F.
Valent, Fredericia, er den 12.Sept.
asgaaet ved Dødem 70 Aar gammel.
Afdøde var i en lang AarrækkeMeds
lem af Fredericia Byraad.
—- Ttdligere Overauditør, afskes
diget Herredsfoged i Vinding Her
red Bjerre, er afgaaet ved Dødem
79 Aar gammel.
Nikolaj Frederik Bjerre blev Stu
dent 1849 fra Borgerdydsskolen paa
Christianshavn og tog i 1856 juri
disk Embedseksamen Han indtraads
te derester som Assistent i Justitss
ministeriet, blev i 1860 udnævnt til
Auditør, i 1866 til Overauditør og
i 1874 til Herredsfoged i Vinding
Herr-ed ved Nyborg, hvor han for
blev, til han i 1893 tog sin Affked.
— Godsinspektør. Justitsraadv O.
Bosh, Trank-kam er den 14. Sept.
afgaaet ved Døden Den asdøde har
i over 4«0 Aar været knyttet tilGrevs
skabet Langeland.
— Om Købmand C. W. Jensen
as Vejle, der Tirsdag den 13. Sept.
asgik ved ngen i Kobenhavm skrii
ver »Beste A. Av.«, at Byens Han
delsstand med ham hat mistet en as
sine dygtigsie og bedste Mænd: han
var flittig som faa, samvittigheds
suld og paalidelig til det yderste, og
dertil en sjældent kettænkende, brav
og trofast Mand. Han var ssdt i
1845 og etabletede sig i Vejle i
1877: fra 1883 til 1901 sad han i
Beile Handellsvrenings Bestyrelie,
fra 1897 til 1901 i For-minnen as»
jvste Oandelisoreningers Bestyrelsezs
fra 1888 til 1891 var han kommst-;
nal Revtiot og fra 1891 til 1897
et stinkt W Mehl-m as
Beile Mach: stden 1892 var san
Redlem as Veil- M Male-v
W.
En ny set-le
as
Bkevlmkt mal Bibeltekst
II 12 fot skellige smukke og til Dpls sjipldne
impotterede Brev korts med oth ggeligst
x alvtk Bibelsptog paatkzkt 1 harmonis
n nds Fa! vnet Pris 25 ceuts.
(
Danlsh Luth. Publ. Konse,
BLAlK- NEBK.
WWWW WWWWWWW
M
wawMMMM
; »Im-siegst nig".
i
I
En ny Osvebos for sjntlsssslwle as Mem
lndoholder 17 bjhelske Billodksr med til
svarpndeTpksL Omslagak b1(·«)(1t Rat-Von
trykti 3 Kulörmn Pkis 10 cts, 12 Has.
· f()1-81.0().50 Eke. 83.5(),100 Eke. P6.00.
; Nesttc)—f1·ag«tf1«jt. k
F Danislt Lath Publ. lloaso, ff
f Ist-»K. NEM. "
mW WIWWW« ’WWWWWWW
Was-il Gomit-« N. Dak»
Vom-et vtyet l state-n oc tllbksdet den but-te Ue U hed kot- AUTOR-Euk
ncl eUek arme. til Pflsek km l 825 a lett-e VII-sat- t Var-d o Xul ov
alt- slkoleko saftka Lin-M liest erboste-· MI- Land bot L tot s
P. Il. solt-stock cui-s- ont usi- ssssk Usnltq s. III-«
1
I
Slristns vor store Yppckftepræst.
Tenne Bog er skreven af Anton Pedersen, Sognepræst ved not
Frue Kikke i Aalborg og jeg vil meget onbefale den baade til Præst
oq Menighed her i Amerika og hjetnme i Danmark. Bogen er lee
reriq, tankenækkende, bibelsk, skreven i et let fatteligt,fmukt Sprog,
og felv der, hvor Forfatteren øser af Gmndtekften, er alt fremstils
let paa en saadan Monde, at det -opfyldes, hvad vi synger:
,,Lc1mmet, kun Lammet, dets Vunder og Saat,
Æren og Prisen i Evighed faar!«
Paa Grund af Jnddelingen egner den sig godt til Oplæsnine
ved Kvindemøder og andre Moder, hvor man saa tidt savner got
Lolæåinjng.
P F. :1l.B. T.Nielsen,
Prasft ved Golgatha dansk lutherske Kirke,
Cl)icago, Jll.
Bogen vil knnne faas i Tanish Luth. Publ. Houfe omkring ved
1. November.
Nedfat.
Ebers-, Georg,
Homo Sum, Roman. 342 Sitte
Fsr 81.60, nu 81.00.
Kleopatra, Hist» Roman. 594 Q
der. Fsr 82.80, nu 81.20.
Gjellerim Kul:
Btytshild, En Tragedir. 262 G
der. Fsr 81.40, nu 70c.
En akkadist Legende. 160 Sid
Fsr s1.30, nu 60c.
Goethe:
Clavigo, Et StrgespiL 69 Sid
Ftr 30c., tm lör.
Kak, Martin,
Schleppegrells Soga. Et Diqt it
27 Sange, med P:rtræt af Sen-.
S. 159 Sider. Jst 90c., nu At
sztmmt Carl-berg- Eveutyr i U
tikm En moderne Munchhansisix
med 68 Jll. 95 Sider. Statt Mk
i Før 60c., nu 20c.
LMantis-ei- I.:
Sokrates og Xantippe. Hist. Ri
man. 208 Sidet. Fit- 81.00, It
40 Deuts.
Müller, A· S. Med
Den kristelige Mystik. 128 Side
Fjr 60c., nu 20c.
Rydberg, Viktor:
Romerske Sagn om Apostqu
Ptmlus og Petrus. 104 Sidekz
Fsr soc-, nu 40c. «
Lille Viggos Julsepenm. IS ".
der. Ftr soc» tm lör. ,
Sejröfværdet Mgt W «
qotiske Falls mytoloskstt M.
Ftr Ql.40, nu soe. «
Schup, Christi-n
Bed Lillebælt os ved W
Fortælling. Jst 82·20, un soc
Sttiudbers, Ass.:
Lykke Pers Rejsr. Evmtyrkm
die i 5 Akten lss Sider. Ist M
nu 20c.
Hvofi beftaar miu Tro. 241 S
der. Fzsr 81.00, nu 40c.
Om Livetd Betydninq 251 Sid
Ftr 81.20, nu 40e.
; Oplytninqens Fruster. M O
: der. Ist 81.10, nu soe.
Dei ftrstr M. lss sitt-.
Fsr soe» nu soe.
Religion oq Wort-L 47 M
Ftr We» nu Isc.
Kristi Lære oq Wen- Lcn. ils
Sider. Ist ZEIT me 70e.
Wandskærciqhed. 101 Ist
Fst soc» un soe. «
Muts-uns
sssik.I-ik. J