Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 30, 1910, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ..l)snskeken" .
«l)an-lcemi"
is the
Only sENLWEEKLY
lumsn NSWSPAPSK
Published in Uz s. Ä.
lt is owns-d by
Orts-: esmchti rmmsn Ev.
um«-L can-ecki«
and is pnhljshtsel by
Dan· Luth. Publ. Housc,
main Nahr.
Musketen.
et det eneste danike Mit
i Amerika, der ubqaat
to Sange
om ugen l«
ndgives ai
sssssi ««’»· All-. list-C
III-. must-tun
Iris-Rust- send-I
fett pas Forli-sm
Nr. 77. Il
statt, Nebr» Fredag den 30«Jf September 1910.
» 19. Aargj
Stimmun
Konneuiioueii
Et ftokt Slqg og en ftor Scjk for
progressiv Republikanismr.
Thcotsore Roofevelts to Reden-lag
iuldstændig gcuoptettet.
Kommt-r W. A. Pendergast, der
set-eilig Etsprivsident Roofeueit til
midlertidiq ,,Ct)airinan« iNechorls
Stateitonventiim i Tirsdags, sagt-e
bl. a : »Mit Parti kan taale at lide
Redisriaa, men det tan ile taale at
vcere tejl paa det«, og Roosevelt ap
vlauderede. Tet hat« nu oist fig, at
Noosisrelt og de ivroqresfive Nepnblis
tanerc tan taale at lide Niederlag.
Noofezselt led ist-it Itederlaq i sin
egen Etat, da han ladde et godtOrd
ind for Priiiiwrvalg, on fide-I led
han Reden-law da New Yorks re
pnblitanste Statstomite med 20
Stemmek mvd 15 valgte Vicepræsi
dent Stiel-man til niidlertidig Clzairs
man ved Statskonventionen Og lige
idet Statslonventionen traadte sam
men nentog Statstomiteen sit Valg
ai erevræsidenten med 22 Stem
mer mod 15. Men anderledes gil
det, da ielve Delegaterne til Stutz
konventionen isTirsdags stulde fores
tage det endelige oa geeldendeValg af
midlertidigEbairman Dafaldt der
568 Stemtner for Roosevelt og tun
443 tot Sherman —- 125 Stem
meks Flertal for Roolevelt Dermed
var Rooievelt valgt til baade at hol
de Programtalen oq til at udneevnsz
Komiteer. Og dermed var hans Ne
derlaa oprettet
Konventionen aabnedes Tiksdag
Middaa af Formanden for den re
publitanite Statslotnite, Woodruff.
Gan ideelloq ftraks Vikepreesident
Shetmantil midlertidig Chairman
Joseph Hirt-T en Deleaat fra Nas
san Cis-» book Noofevelt bor, fere
llog denne Saa blev der holdt An
befalinastale for de to, der var fores
slaaet Alte Gruber fra New York
var af den »aamle Garde« valgt
sokn Ordisrer for Sberman Hans
Tale var saa absolut raa, at den
vakte Aiity lelv sbos manae af Noa
ieoelts Modstandeke, oq de paa den
anden Side vilde have halet Grie
bek ned fra Platformen, havde ifke
Roolevelt tagt sig imellem· Da Mod
villien naaede sit beiseite mnatte
Rooievelt ltaa op oa true Fortun
lingen og lalde den til Orden, idet
han raubte: »Gentlemen, vcer stille,
qiv bam al den Chance, han stillen
til at liae, hvad han sniker. Oper
Side her have Chance til at udtale
fig uden Modifikation Giv dem ,.a
sauare deal«, de maa have det".
Sau lit Gruber Loo til at fuldfere
sin Tale. Bl. a., som han msntcde
paa Roolevelt var felaende L-rd:
»Nationens· Lunaer er tkke dens
»die-kne«
Sau talte nævnte Kontroler Pen
dergalt for Rootevelt Det ist-ste. han
tagt-e var: »Im lykenster Oberst
Rosseveit hiertelig med Mr. Gru
hers Tale". Videre udtalte han: »De
tiger. at de aldria tænkte vaa andre
end sSherman Øvorledes —- Tan
ken om en anden een fyldte deres
Hei-ed med Æantelle Nat oq Dag.
Lad dein ftaq ov oq fort-elle, hvad
de TM til .-the fomehody elle«. da
ten var i Reif-. Dei set. do de
sandt, st- de Me kunde sinds ham
tmod direkte Itqu. at de blev
bange
»Ri- Nattomlteme«stalen. ton
de im spread-e yet-, send dee elek
meeede dem. W welk Me teue
ee end siedet at W. ved
W Mit W lem neid
W Mit-matt Ie- W II
Ie WI. Bette ee en set M.
jDeIAJtyder intet, om nogen blev
skuffet Spsrgsinaalet, der foreligs
sger i Dag, Spørgsmaalet, sont but
kde faa denne Konvention til at staa
»ftille og tænke, er: Hvilten Side af
sBejen skal det republikanfke Parti i
Staten New York tage?«
k Efter at disse Anbefalingstaler
;vak holdt, blev Udfaldet af Valget
« fom allerde nævnt.
I Ved Udnævnelsen af Refolutionsi
jkomistteem den slomite, sont sknlde
gøre Udkast til Valgprogramniet,
viste Roosenelt, at han itke vilde ta
ge chvn over dem, han havde over
oundist Endog William Dorne-T jr.,
fra Albany, Roosevelts Hovedmods
standcr, udnceontes fom Medlem.
Folgende er et Udoalg af, hvadI
»Roosevelt sagde i fin IlsrogrocntcileJl
. ,,Vi har Ret til at henoende os til F
Follet i SpørgsmaaL ioni angaarj
«Staten og hele Nationen. J Lebet!
nf de sidste 18 Manneder er en hels
Nin-kle- Frenitidslove bleven vedtagetJ
Jaf Konnt-essen on nndetfkrevet af»
lProesident Taftx Ændring of Jn-;
»tec«state Handelslooem Loven on1»
JKorporotionsskah Nedswttelse af en:
vKonimissiom der sknl udarbejde For
.fl?ig mod Oderkapitalisatiom Loven
Ioni Offentligstøtelie of Valgudgist
ster: lldncrvnelse af en sagkyndigk
zToIdkommission m.—f1. Dis-se Lovel
kreprcesenterer Alvor og qiver Leite;
«om Bedrifter, fom vil komme. Den-·
,ne Del af Talen sluttede med en lo-»
7vende Udtalelse om Kongreösen vgl
!»vor dygtige, oprigtige og fremras
spende Pkwsidenh Wiaiam Howakd
sein« .
Jdet Roosevflt gik over til at oms
'tale Statens Affekt-eh priste han
IGuvekner Hiiqhes’s Adminiftration
ii Follets Interesse " «
. Videre sagde han: »Bei kan ikke
.undgaas, at et Parti, der hor styret
ZNationen og Staten saa længe, sont
. vort Parti bar giort, jo kommer til
lat blive stytdiq i Fejkgkeh og Kor
Jrnption Men intet andet Parti be
;«hever at raube: kaft Slnnglekne ud!
Fthi vi bar feln kostet dem ud, og
«l)oor ioni helft, der i Fremtiden kan
paavises en Sturkeftreg, vil vi hel
lere straffe en af vore eqne Parti
Lfæller end en Mand, der tilhører et
«andet Parti. Vi feler Ansoar for,
«hvorledes vi forholder os over for
iden Mand, der ier alene hat von
æret fig selv, men tillige det Parti,
lban tilhører.«
! FomvriM ndtalte Roosevelt sin
Tillid til det Parti, han tilhører, og
lpaapegede dets Fortjenester lige si
den Abraham Lincolns Dage. Og
Jdet vilde vedblive ved ærlig Politik
sog Forreiningsdygtighed at gsre sig
Jfortient til Folkets Velvillie.
; ,,Korruption i enhoer Stiftelse er
Idenne Republils Arvefjende, de frie
iJnfiikutioners og Folkestyrets Arves
Ffjende endog en farleaere Ffende end
7 den aubenbare Lovovertrædelse, fotdi
kden arbejder i Miit-ket. Vi er imod
Korkuption l Fortetningslivet, i Po
tlitik og fremfor alt as hele vor Siæl
imod Alliancen melletn de uredelige
«Forretningsmænd og Politikeke, som
styrker den aellrede mægtiae nærs
Jliqe »Bofg« og den inæqtige, user
liqe Trult Under Kampen mod dis
le man enhvek fædrelondssindet
Mond staa urollelig fast«.
Denne Udtqlelse maatte doq in
"nenliindr tydes lautet Anat-eh paa
lwerlen den wrliqe Politiker ellek
den Erlige Foreetningsmand
» Konventionen endte i Onsdags.
reitet at Dem-v L. stimlon der bar
«qiort liq bekendt ved Mlgellen ai
Icnseetknlfem var nomineeet tilksns
We. on en progressiv platt-sein
im nehmet costs sdminifimtton
Indiens-: der qlnives Geile-klug
Eein M Don-Wen estrt Unver
snst We Indes-klun- W
iss-Illig M Wl Uisqekninat
IXW M Mutte
lig en kraftlg Tale af Senator RootJ
der vakFOrdstyrer under Modeh forf
Fremslridt i Politik.
Dr Cook. .
»Don-s Tegel-MS Kaptuju vm Tut-ist
skibet i ,,Godhavn«.
Forleden bragte Amerikaneren
Whitney den ejendommelige Med-’
delelse, at han «l)verken havde ssgt
eller fundet Spur af Dr. Cook.« !
Jmidlcrtid, skriver »Kr· Dagbl.«3
af 15· Sept., meddeler Føreren af
»Halt-J Egede«, Kaptajn Thorsen,
der i Gaar er vendt hjem fra Eis-n
land, at et amerikanft Turistskib
»Vantl)ic« i Sommer hat vakt Op-«
sigt i Godhavn. l
Ztibet kom fra St. Johns og
sprtes af Kaptajn Bradley, der gav
Kolonibestyreren i lslodhavn Medi;
delelse om, at Skibet var paa Vejj
til Etah paa Ekspcdition efter Drxl
Cooks Pap ret, oa han henægtede«
heller ich-, at Dr. Cook var um«
Bord.
J- Godhaon, saa vel som de andre.
grønlandfke Kolonier, hat Mistils
liden til Dr. Cooks Beretning alsk
drig fcrstet Rod, man er meft til-l
bøjelig til at tko paa hom.
J de faa Dage, Skibet laa i Gad
havn, var der ftor Valfart ud til det,
og Vradley ncegtede heller ikke Ad-;
gang, men ingen fik Lejlighed tilT
at se Cook. i
Naar noqu spat-ate, hvor Skibet
skulde heu, sparede hkm med etSmits
at det var bestemt til Hvalrosfangft ?
Men man driver dog vel ikke Hvalif
rosfangft med en Lyftdamper.
G. Spetroff om Finland
Den betendte tidliqerc rusfifke
Prassh G. S. Betroff, bar i Moskwa«
udgivet en Vog, han kalder »Im-l
landfte Jndtryt«, hoori han udtalch
fin ftore Sympathi for »de tusinde«
lEwer Land« og ftarpt fordømmer«
sde russiste Overareh
»Der er en ftarp Forstel« —- stri
,vek han bl. a. — «mellem de toVer·
»deners Psykologi. Forstcl i Falke
karakterent den kulturelle Udlæns
dinq fatter ikke, hvorledes der kan
etsiftere Jndfkrwnkninger i de mcsts
elementære menneskelige Nettigbeis
I der. Den rusfifte indfsdte fatter ikke, «
Fhvorledes Finnen faaledes tan bænss
ge fast ved hvekt et Jota af fine Ret
tigheder.«
,,Naar man færdes mellem Fin-1
nernc« —- udtaler han videro —!
»ja-staat man det nedværdigende i
at overfalde et fredeligt Kultur-solt
Man spler sig kræntet paa situsfersa
nes Beque, man aribes af KanneIf
over, at man vil drage de rusfiskcs"
Krcrfter bort fra den fredelige Op-4
bygaelse af det nye Lin hietnme bosj
en felv til Nedbwdelfe af det, som
Finsterne hat bvgget op.«
l
i
. Det notfke Hof. Christiania, ist.
September Konqefamilion vil efter·
Forlydende i Esteraaret aflagachss ;
flg i England. Dronningen on»
IsKronprins Olav afrejsek rimeliqvis
Jst-tm i Begyndelfen as November-I
Konaen maaste fsrft noget fein-rot
Konqefamiktenss Tilbagekomst vit
find- Sted kpkt fsk Juc. i
Daupstiisssititfen l
»Höre-r Il« hat affeilet fra Ebri
ftianfqnd med 1185 Hochamt- mJ
ykntes til New York den i. Okt. Vic
emp- afseirk dkksm des- m Dei m·
ums-s da ei- Mission-and den 23 I
f. M.
»dem-! Aas-« ankam M Chri
sti-usw dei- u Sept. —— un ap·
ten- Wka dei- n. on o« sie-im dik·
M New pas-I den IS· T. N I
J
Blandede Mcddelelfek
Det fortælles fra Madison, Wis.,(
at den mest radikale Platform, som
har været vedtaget i en repnblikansk
Konvention i en Menneskealder ded
toges der i -Onsdags. Jngen Om
tale af den nationale Administrai
tion, derimod fordønites Paytie-T)lli
dricls Toldloven
l
. -
Ray Smith, Chicago, sont i Onssi
daka iagttog Brookinas Flyuning
fisa Ztorstenen paa en af ByensSkyi
ft«rabere, tabte sit Fodiaeste og faldt’
sle Fod ned gennem Zwrstenen Der
lilen brndt Hul Paa Skorstenem ogI
da Monden bleo draqet frem, niste!
det fig, at han kun haode faaet ubesl
tydelige Skrammer. Han var neinlig
falden i en Dynge Sod.
i
l
Prcefident Taft har i denne Uge
ladet Medlemmerne af sit Kabinet
for-staa, at han ikke vil røre enHaand
for at blive gennomineret, og han
bar fcerlig ladet Postmester Hitchs
cock forstaa, at herefter ital han slet
ikke befatte sig med noget som na
tional Komiteformand, men give al
sin Tid til sit Einbede som Gene
raliPostmester.
O
Det bereites fra Paris under 28.
ds» at i Henhold til Private Med
delelser indfkiber Einigranter fra
Kolera smittede Egne fig i Genöa
for Amerika Autoriteterne maa væs
re paa Vogt. J Lebet af de sidste 24
Timer er der rapporteret 15 nye Til
fælde af asiatisk sKolera og 9 Dødss
fald i Neapel
s
Statssenator D. W. Halstlaw vidi
nede i Qnsdangfor LorimeriUnders
søgelsesi Komiteem at han«havde
modtaqet 82500 for at stemme for
Lorimer. Han var dog ikke købt til
at ftemme for Lorimer. Han mødte
Senat-or Broderik Aftenen forud,
og denne sagde til l)am, at der var
82,500 for ham i at ftemme for Lo
rimer. Holstlaw svarede, at han var
bestemt paa at stemme for ham »al
ligevel Omkring 16. Juni gav Bro
derikk ham de s2,500.
Brookins vandt de
sx0,000.
Its-i de 192!-2 Mit fkq Chikigo
til Springficld i 7 Timer og
12 Minutter.
Springfield, Jll. W. Sept. —
Aviatiker Waltek Brookinss dalede
ypdigt nod paa »fair .qround« her
Kl. s1,27 Eftcsrmiddag, T Timer og 12
Minutter eftek at·han forlod Chi
roqu Hast havde mcd sin Wright
Biplane feilet de 19214 Mtl gennem
Luften med to Stands. Det var ved
Gilman, Jll» 80 Mil fra Chieago,
Kl. 10,30 Fmd., on Ved Mi. Pu
laski. Jll., 186 fra Chicago 3,20
Eint Førfte Stands gjordes for at
indtage Band. Oliv og Gasolin, det
andet of samme Grund, og fordi
en Pumv var spruugeh oq Maskines
riet blev hebt.
Vrooklins bar ved sin lange Flugt
flaaet Amerikas Laandeflugts Re
kord og derved vundet den Pres
mie vaa 810,000, som .,Chi. Rec.
Gott« bavde udlovei.
Brot-Fing lod Hurtigtoget vaa Jl
linoii Central taugt tilbqqc Da en
Meago Journalist. som Brookins
bavde med fom Passe-m- Daqen
komd, aktiven-de med Tom-t, spat-q
te Brookingt »Not- bak De net-et san
leein Im hat« penM pag dem
for Busch-«
Orest-ins befandt sia falle Minder
vol. men dsqn gar nagst mit i sk
mkne of at Ihn-e sm- suspe
Jorden rundt«.
Frankrigs Befolkning opgøres nu
til 39,250,000 Jndbyggere.
O
Kornhøsten i Frankrig anflaas tili
at virle give 36 Mikriouer Hektoritek«
mindre end i Fior.
.
Den qræfke Gefandt er hjemkaldts
fm Konstantinopel for at give finl
Regerinq Oplysninger. -
I
25,0()0 Franks er af Paris By
raad udsat i Prasmie for den førftel
Flynning mellem Paris og Bryssel.
I
J St. Petersborg var der endnul
den 15. Sept. 600 Mennesker fyge
af Kolera. J det sidfte Døav er ind
truffet 49 nye Tilfælde og 9 Dødss
fald.
i
Pan Banegaarden i Glasgow ;
hat unqe Piger folgt Kys a l Shilst
ling til Fordel for en Del udelukkes
de Arbejdere. Salget gik ftrygende.
I
OpiumiKonferencen Peking, 12.
September. Afholdelsen af en paa
tænkt OpiumssKonference i Haiag
er bleven udfat et Aar.
I
Koleraen menes at have vift sig
i Køln. J Marienburg er død 5 Per
son« under koleralignende Symp
tomen 80 Personer er under Ob
"fer-vation.
.
Ottomanbanken i Ksonftantinopel
hat faaet finanskninisteriel Ordre til
fremtidig at korrespondere med Mi
nisteriet paa Tyrkisk og ikke paa
Franfk.
Det franfke Blad ,,Gil Blas«
fkriver i den Anledning: »Tyrkiet·
kan maafke imponere Groekenland
eller Bulgarien, men overfor Frank
rig gaor det ikke.«
I
Arrefterede Spinnen Berlin, 14)«»
September. Fra Sebaftopol telegras
feres til »Lokalanzeiger«, at der der
er arresteret en Japaner, en Rusfer
’ on to russiske Damer fom mistcenkte
for Spioneri.
.
Overfvømmelserne i Rumænien.
Bukareft, H. September. Ved Oder
svømmelserne er der i Distriktet Me
hedintz omkommet 28 Personen
Menge Hase er ftyrtede sammen, og
Høften er ødelagt.
.
stnøden i iØfterrig. Wien. 14.
LSeptember. Borgerreprwscsntalianen
lihm- enftemmig vedtaget est For-Flug
jom at opforde Regeringeke t-.-. at
Iafhfælpe Kødnøden des-S at titlade
kJndftsrslen af argent7nsk Kød Han
- delsminifteren hat ndkalt fig for at
Iimødekomme Andragkssfm
.
l J Konstantinopel afhuldtcs trods
·Regeringens Forbud den U. Sept.
JNationalforfamlinq of Do Jttonmns
Hüfte Grækere under Patriarkens
zForfæde 11 af de Devuterede blisv
ldon arrefterede ffraks.
.
Tyrkietis Udcnriasminiftcr bar
Poet-for Gamntimaaternes Gesand
tcr udtolt, at bvis den græfke Rege
rinq billiger Kretmferen Poloaeors
MS Vala til Nationnlforfamlinqem
blivcr »Ein-offenen ovetordentlig
vasiskelia«.
.
Styls-nd i Apulien Binde-a den
li. Sept. hat We Skala-nd voldt
strr Idol-Weise i help Ammon
Jtalfen J Savurio nqqebe sand
nckstrn ov i Otisdc med Lasset i GU
feue. las M mous- ftsmd pp m
Tagen-: oq i trittst-no start-de tat
.rtge sub Massen- M n ma
PM.
J Hannover har en Ko med U
Tages Mellemrum født to normalt
udviklede Kaloe paa henholdsvis 74
og 76 Pund.
s
Finland Fra Helsingfors telegrai
feres til Stockholm: Paa et Berge-:
møde her, hvori deltog alle Panier-,
oedtog man en Resolution, gasaende
ud paa, at det finske Folk itke kan
godkende Rigsloogiunilmen Lovens
lldførelse bør modarbejdes med alle
lonlige Midler.
I
Te russiske Underslaeo Verlin,14.
September Til ,,Lokalanzeiger« te
legmferes fra St. Petersborg: Ved
Undersøgelfen af Underslæbene i
Kiew er der konstateret, at- Embedss
masndene i Jntendanturen i de fid
ste 4 Aar har modtaget 8—9 Mil
lioner Rubler i Bestikkelfe
s
En kvindelig Pilgrimsfærd J
Maj Maaned myrdedes den engelske
Opdagelsesrejfende Alexander Boyd
af de indfødte i Wadai·
Nu har hans Forlovede, en Dat
ter af en fhv. engelfk Underftatssei
kretætz begivet sig paa Reife til det
Sted ved TsaddSøem veftlige Su
dan, Afrika, hvor Alexander Boyd
døde
Hun vil komme til at reife over
600 Kilometer gennem farlige Egne,
hvor endnu ingen sKvinde har sat ftn
Fed.
Maalet for Neffen er hensdes For
lovedes Grav, hvor hun har i Sin
de at reife et Mindesmoerke
O
IKejferdømmet Standinavien En
Jndsender i et svenfk Blasd foreslaar.
at de trenordifke Lande gaar op i
en højere Enhed som Kejserdømmet
Standinavien Hvert af Landene
fkulde indtage en lignende selvstys
rende Stilling som Forbundsstaterne
i det tyske Rige Goteborg maatte
anses for en passende beliggende
Hovedstaid, saa meget des mere som
man netop der har en udmærket
Plads for et elegant Kejserslot og
en reprcefentatio Parlamentsbygi
ning isndsenderen henstiller, It man
vil tage Tanken under velvillig O
vervcjelse . .;-·’
H
En Damper overfaldes. Charbin.
12. Sept. Den russiske Damper
»Ho«, der havde 80 kinssifke Passa
gerer om Bord, er ca. 30 Werst fra
sCharbin bleven overfaldet af Tun
qu«sere, der befandt sig blandt Pas
sagererne.
To af de ombordværende dræbs
tes, medens Reften blev bundet og
kneblet, hvorcfter Røverne bemægs
tegede sia alle Passagerernes Beerdi
gonftande, sdelagde Skibets Masti
.ne oa flyqtedc.
) Kort efter ksom en rusiifk Krydi
sie-r til Stcde oa ydede Hjælp .til de
bundne Matrofer og Passageker, af
hvilkc mange var faarde.
.
! Evan Noberts. Efter lang Tids
Tanshed er den kendte Evangelist
i Walon atter traadt frem.
Gan taltd fortmliq ved nogle Mis
der i Rast-beben af Llandrindod
»Wells i Wales oq forknndte Evange
«liot med stor Kraft baade daa Wolk
;sifk oa Enaelst
Undcr Vwkkrlfcn i Wales i 1904
j—05 henvendte Roberts fiq færlis
’til de uonwendte, mpn ved disse fide
Moder kalte han hovedfagentlig M
do troende
Under Msdekne i Wand-indes
I Wells var der nimmt-. der state W
Kober-is i aundeciqe Ums-stut
oq hqn fis Leflkgbed til at M m
Befiel-er ist mange.
" Mem WHUIIIIJUIIM
"vil komme-n wwfecmhk«
det. oa at Ivtm W W M s
trebt M i fix-Ko Mc by HO
lism Tau