Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, September 23, 1910, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »von-kenn»
is the
Only sEMlsWEEKLY
ngsa Nswsmpate
Published in U. s. A
lt is ownesci by
»Hm-· Wen-so katsu m-.
Lust-L cmstecn"
44L4
Find is publlsheeel by
Dan. Luth. Publ. Konse,
til-ein Nofs .-,,
amskeren«
F
(
4--- --’4-s—
..0ans!ectsen"
et det enefte danike Viad
ismecjka« de: udqgat
to Eises-ge ! ,
om Esset-IV
udqives af
"'-I» UND-. PLE. soc-Is.
MI. Its-rasch
MsRusm indes
A
Nun Forli-sent
. »
M. 75 . «e- Plain Nein-» Fredag den 23. September 1910. « 19. Aar-ze
25 links IF
Pråslejutiilåaai."
J Tirsdags, ZU. Sept» fejrede
Pair. P. »S. Vig 25 Aars Jubilæum
fom Prasit Han havde indbudt
Vern. Bredre og Venner i de Me
njgiseden iom han has detjent i de
ivnndne 25 Aar. Blair Menighed
og :·«iitnot fleke andre var indbudt
som et Hele. Ganske mange havde
da cgiaa modtaget Jndbydelsen og
var til Siede. Vi kan ikke næone
den-. alle, men skal bog næone
Eiaatningw Christian S. Vig, Ir-i
wi::, Ja.; Spreu C. S. Vig, Euchs
Wiss Jens- «S. Vig, Harlam Ja.;
Mnrins S Vig, Strand, N. Dak.;
Mi Ekel S Vig, Damian, Ja» (l)an
koni .tke); Seren T( Vig, Chicaga
Jll.-5—. Past. Vigs celdste Sen. Af.v
eriierne var, foruden de· her i
Brief-. følgende til Siede: G. B.
Christianien lSamfundets For
nmnd), Th. N. Jersild, L. Laurfen,
J P. Hebe, H. P. Jenien, W. Von
do, H. L. Jensen og H. M. Haufen
Der var besesende fra Elk Horn,
Audnbon og Jaclionville, Jema;
Lyonik«, Nebr» og Luci, Wis. Maa
sse im flere Steder, men i iaa Feld
nndgik det vor -Optnærkson1hed.
Festen tog fin Beziyndelfe i Kir
ken, krvor Post. Schultz holdt Skrifs
te tale og tog Past. Via og Huftru
og Vroderen S. C. S· Vig til Al
ter-tu Ved Altergangen blev Sal
men 336 jungen, og Pult Schultz
tulte ud sra Fil. 3,1:2 ,,Jkke at
im bar alletede grebet det« o. s. v.
Den øvrige Del af Festen holdtest
paa Stolen Der blev beipist 130
til Middag, oa ved Flaffebordet læns
get-e ben paa Efteriniddagen var der
ca. 150 Gasstet Ved Middagsbors
det bød Paft Pia velkommem og
Samfnndets Fokmand ønikede Jus
bilarrn til Lytta I
l
i
Eiter at Middaasmaden var ind
taget, iamledes Fell i Skolens Fia
pel »Ist-of Lund agerede Ceremonis
nieder- Ferft tilsagdes Salcnen 162:
»Der lommer Jesus dine fmaa«,
som Forfamlingen fang til Orgel
ipil Der holdtes ikke Taler uden i
Forbindelie med forikellige Gover,
som overraktes Jubilaren.
Fsrit overralte Pasi. Lang ham
paa Skolens Fakultets Begne en
treatmet Lysestage, en Gewe, hvis
inmbollke Betydning er selvindlyk
sende. Sau talte i Anledningen nd
fra Ei. M. 10: »An Biergene
sinlle vige og Hejene volles; min
Miilnndhed ikal ikke vige fra dig«
O f v
Den næiie i Rceklen var Past.
Schnitz. Han prcesenterede en Gave
fra Menigheden i Malt-en nd
itoppet. lædekbetruklen Gyngeftol of
kubansf Mahognitroz et malwgnis
fineret lille Bord og »Den iydske
»Gebe« i Pragtbind. Oan 1nente,. at
denne Gave passiede rigtig godt sam
men med den fertige. Dei to liegede
pas Arbede og Hvilen efter Ar
beider
- Sau over-raste Post. Jersild en
Bengegave fra Menigheden i Ell
Horn. Hatt gav en lille Udiigt over
Jubilakens Liv oq Gerning i de 25
Aar. mindende om Ordet: ,,Tl)i
Herren stos hob mig oq styrkede
mig«.
Post O. L. Jenien fremder en
Jenaegave og Hiler im Renqu
den ved Amt-altem Ja.
Bei-. J. P. Oeede fungetede fein
«i Pan Grund os, at den iMs
laute Artikel om Japans Minder
» med Billede optagex lau stor Lieds
m 4, Side, fek vi ei ntdt til ei gi
ve denne Miit-L der estrk Neglen
pas-is nied- oqit stud- m 4. M,
Glis-U her m Juristen Ied.
»—
Reprefentant for de teologifke Stu
denter og overracte Professoren en
Pære fra disse. Om denne Gave
fkulde fige, at Lærerens Gerniug har
baaret Fragt, ved Ui ikkez men O
verbringeren adoarcde Modtageren
om ikke at bide for haardt i Pæren,
thi Kærnerne var haarde.
Fokmanden ooerrakte en Penges
gave fra flere Etnbedsbrødre. Han
udtalte en Hilsen og Lykøufkning
paa egne og dissks Veng, winden
de om Ordet: »Hvor dcjlige er de
res Fødder, fom forkyude Steh
fom forkynde godt Budfkab«.
Et Medlem af Menigheden oed
LyonsT fom Past. Vig for Tiden
betjener, overrakte ham et dejligt
,,Water fet«.
Jmidlertid var Past. H. P. Jen-,
sen fra Frederiksboi-g, KearnoyCo.,
Nebr» ankommen· Hatt haode nedi
fkrevet fin Tanker for Ilnledningen
oq vilde oplæse dem. Han lceste da
folgende Digt:
Femogtyvr Aar-s Præftejubilæum.
Prof. P. S. Vig tilegnet.
As. Sept. Hm.
Mel.: Hvad er dog det, sum gør os
evig rige?
Som liden Vog, paa Mark og brune
Heda
Du ftolpred om foruden Vej ou Sti.
Med Hyrdeftav du Flocken jkulde
frede
Og ftre hjem, naarDagen var farbi.
vemodsfulde
Klage —
Der ftktnte Sjwlen ved sin Melodi.
Om Fuqlen flsi. bleo Vemod dog
tilbage,
Som har sin Rsft endnu i Peter
Vig.
Som Himlens Hyælo v«ar Kuppel
paa dsn Belis
Hvor Lcerken flagred op med mun
ter Sang
Saa Barncts Lætkgfel fteg i Bøn
fortrolig:
Gud styrer alt, faa jeg naar frem
cngangl
Du hørte Fuglens
Og du fandt frem til Bogen fra din
Heda
—- En Moder-s Von bar Drengen
meget wagt!
Og du blev Præft for Und — til
from at lede,
Aar html-, fom
»am- Agt«.
J Femogtyve
Og du fandt Vej mod Vest ad Ha
vets Vom-,
Hvor Dgnmarks Bsrn med Længjel
fsgte ud;
Og du hat bragt dem Bud paa
Mark, i Skove,
Om »Troens gode Strid« og »Ja-ed
med Gud«.
Og du fik Syn og Saus ved Aans
dens Gove,
Og kender Nsdem Synden har os
voldt;
Og du fik Sværd og Hjætm for
Soweitan
kæmpet oarmt mod
Løgn og goldt.
Og du hat
Vi fulgte Kampen, delte med din
« Imme,
Da HortensOrd blev haanet i Haw
fems;
Men du ftod fast og ftst oa Sand
hed leerte
Tkodz »Kann-Ins Guder«,crtefuldt
for »Sem’s«.
Sud figne djq oq dim sq disVirket
Rom- du fra Laterftoten vifct Bei
J Herrens Ord « til Lin i Lu
Mcs Kittel ———
In Dotdeflot for Gab beredet fig.
H. P. Je n se n.
SMA- talte Past. Vis. Weg-i
«W erster-de hau, at om den
M hu oq vix-te i 25 Aar M·
sich hu ist titu- noqen enden
Ist-d. Hm sein-ded- ois Kittel-rud
F-,
nemgaaet —- det intertefuldefte Af
Intt i hans Liv Det havde glcedet
ham meget at være sammen med
Iaa mange Venner og at se Repres
ientanter fra de Menigheder, han
hovde betjent. Og den Ros, der var
bleer udtalt over ham, vilde han
sende højere op, hvor den hol-te
hjemme X
Denne Del of Festeni fluttede Faa
Imed Halm-us »Mi« Jesus lad mit
Vierte faa« . I·. v og med Takte
ibøn af Post oLamI
,det, som han med flere havde gen
! Endnu en itønZtund i Zpkfesalåkii
»Der fernere-des Fiasfe og singe, og
Iioo sloges der Sanitaler intelleph
IPait Schultz aaerede Toastmaiter.
Von opfordrede førft »Dik.«s Redak
stør til at tole: siden fulgte Prof.
C. X Han en Post. H. M. Hausen,
Post W Vondo og Past. Lauter
Men oi ital itie reiere berfra Sluti
telig ital oi blot fige at denne Ju
bilæumsfest var en fkøn Fest. Der
Ifaldt mange gode Ord, som muligs
, ois vil viere til Velfignelie for Past.
Pia under siII Gerning i de kom
mende Dage.
For Vrødkene Vig stiltes, blev de
I fotoaraferet iammen.
’ Alle 6 Brsdre tilliqemed deres
Fader bleo iotoaraferet iammen i
I Kolding 1884
I Nu — den 21. Sept. 1910 breo
de 5 Brødre og Post. Vigs Sen
Zaren T. Viq fotograferet stimmen
i Plain Nebr.
I
Tolstosxg Fredsprisen
Ia Tolstoi af Bladene fik Nys
om, at Nobelkomiteen vilde indftille
ham til noeste Fredspris, tiliendte
ban Ksomiteen en «Strioelie, i hoils
ken han, under Henvisning til sine
Udtalelier i 1897, qiver Aftald oaa
denne Udmcerkelie.
Tolstoi opiordrer Komiteen til at
skænke Fredsprcemien til de kankas
siike Diskobortier, der» hat gjort
Fredssagen den alleritørste Biene·
ste af olle«. «
Dukobortierne svægrede iig nemlig
oed at aøre Soldatertjenefte, da det
te efter dereifs Mening er »Menne
flehedens itskfte Synd«.
De uar maattet døie meget for
denne deres Qverbevisning og har
udstaaet frygteliae Strasse derfor.
Endelia gik Tolstoi i fin Tid i
Forbsn for dem hos den rusfiste Ne
gerina, iaa Dukobortierne fik Lov
til at udvandre til Kanada. Gan
betalte felv deres Quer-reife
qEnT o ra
yp g««sofm Dr phil.
Paa Berlian llniuersitet for-ina
rede Typozifaf Hans Sinkt-, Her or
bejder i »Deuticlie Tageszeitnnq«8
Trykkeri. forleden en for den iiloils
fiske Doktorgrad ikreven Afbatidliiig,
bonI-til kmn naturiiqvis havch insti
tot Ænmet fra sit eget Fug Titieu
paa Dis-Untater lsd nomliq ina
ledes: ,.Ausieie und Anpassung der
Arbeiter im Buchdrnckqewerbc mit
besonderer Rücksichtnahme- auf die
Setzniaichine".
Den nye Tr. phil» der i manch
Aar bar arbejdet iom Maskiniætter
i det ovennævnte Bladtkykkeri. stam
met fra Vietitz i isterrigik Schle
sienx i sine ledige Timer forberedte
han sig ved Zelvftudium til Stu
denten-seinem sont han derefter toa
med Glans for i Aar fidm Den-act
lod han sia immatrikulekc ved Uni
versitetet i Berlin, book ban i iaa
stok Usitkeekning, iom Eva-us Dir-beide
Alls-d det, bitte Mtgretliqe oa no
tionalstkonomiike Forelæsninaen
es Resultaiet af han« Studier er
m- foreltdiq den ovennasvnte AC
handiinq og Doktor-bottom
l
FBlandcde Meddclclfek
,WW
! Joe Cannon, idet han tog imods
INomixmtionen til Kongressem erklæs
lrede fokleden, at Jnsurgenternes
munp imod Standpatters, var en
Kamp imellem Frihandel og Be
Ttyttelse
I
John Z. Lyle, en New YorkMils
liunær, der i neeer Manned bliver
M, hat nylig ægtet en Sygeplejerste, s
der er 30 Aar. Der er sauledes 63s
Aar-s Zurskel paa deres Alder. De
mødtes førfte Gang for to Aar si
den, da Zygeplejersten i et presby-"
terianfk Hoseital passede Millionæi
rensz Suigerinde Hatt-:- Formue an
flaas til 85(),«()U,()««, og den nnge
Huftru bliver Arving til det bele
I
Tet jer nsd til, at Roojevelt allj
gevel sejrer i New York over »tl)e
old ward-« og kommer til at aabne
Ztatstonventionen Førft meldtes
der i Onsdags, at Vice-Præfident
Eberman havde lidt et knufende Ne
derlag i sit eget County (Oneida),
da i Haar bereitedes om, at Lede
ren af ,,old guard«, Varnes fra
»Llllmny, var bleven slaaet. Og i
»Das til Morgen er lldjigten, at
zder blandt de valgte Repræfentanter
ltil Zwtstonoentionen vil blive en
Mund Majoritet for Roosevelt.
.
Frngteligs Ulykke. Fra Fort May
ne, Jnd·; met-des under 21. ds.tom
et Samncenstød af to elektriske
;3vorvogne, der kostede 42 Mennes
Ifter Livet. Der udtales, at det er
Iden stsrste Illykke i Staten Jndianas
JHistokie og paa den elektriske Jerns
Ibanetrafiks Omraasde er det Lan
jdets ftørfle Ulnkte Særlig den ene
af de to Vogne, fom stødte samtnen,
var fuldvakket af Mennefker, som in
tet onede, før Sammenftødet stete,
on mange af dem øjeblkkkeliq rykkes
des insd i Evigheden. Aarfagen til
den frygtelige tsændelse var, at den
ene Motormand haude misforftaaet
en Otdre
Kinefiske Lærerinder
For en 3 Aar siden kom det merk-.
teliqe Refkript fra Enkekejferinden i
Kinn, der frcmbragte en fuldftæns
dig Revolution i Skolevæsenet.
Tette Reskript gjaldt imidlertid
fast-W de nmndliac siinesere
Nu er der blcven udftedt et nyt,
der tagt-r Zigte Pan Kinn-:- Winde
lige Ungdom .
Vrouinsmwcrnørerne hat faaet
allerhøjefte Paulng om fnarcst mu
liq at Uirkc for LIPrettelsen af et
Lærerindejentinakitun,faa man hur
tigt kunde faa uddannet kinefiske
Lærerinder.
Det er det·kinesifke Fremfkridtss
parti, der bar taqet Initiative-i her
til for paa den Maade at faa den
ovvokfende koindelige Befolkninq
underoift paa . national-kinefisk
Grund.
Dette er en Folge af Mission-s
fkolemciks lldvikling, men samtidig
et Modtmsk imod disse.
Dampfkibssskstitiet
E. F. Tietgen ankam til Chri
stiansfand den N. Zept. Alt vol.
Vil afsrjle dersm den l. Okt. oq
ventes da til New York-den 1!. f.
Md. .
« Tilfkkkdv on 12 Didsfald et
i Dsgukt 6. tis T. ds. invtruffet i
de kolemfmittcdc Distrikter i Ita
Um
Horden rundl.
Generalstrikes proklameredes d. 5.
ds. i Varcellsona, Spanien, til al
mindelig Forbavselse for de menige
Arbejdere. I
. , l
- Fiemikeren Fru Curie har medsä
delt, at hun har naaet at frem-;
stille rent Radium i metallisk TilII
stand.
I
Eamtligc Embediimænd ved Jn-;
tendantnren i Omfk, Russland er;
arrcsterede for Bortsvindeljen af’
Statådetcr til et Beløb af 4 Mill.
Nnbler.
.
Venizislois afrejste den 5. ds. til
Kreta for at fortnaa de til den græ
fke Nationalforsamling valgte tre
Kretenfere til at nedlægge deres
Mandat og jndtræde i den kretensisl
ske Negrrjng
Flyvercsn Moifant fuldførte dssn
U. ds. sin Paris-London-Flyvning,»
idet han gis op fra Rainham vedl
Chatham og fløj ind over London!
omkring Firyftalpaladset og landede:
i Forstadcn Beckenhanx.
I
Chiles Uafhængighedsfeft. Sau-!
tiago de Chile, 7. September. J»
Anledning af Hundredaarsfeften for;
ChileH Uafhængighed er der ankam-;
tncn en Mængde udenlanske Depus
tationer hertil, der er bleven mod
tagen af lldenkigsministeren.
.
»Den sorte Haand«. Rom, 5·Sep-?
tember. Afvigte Nat er ved Reggiok
i Calabrien Familien Rovolino, der;
boede i Landsbyen Pellaro og be-!
ftod af Fader og 6 Vorm blevenI
myrdet ved Økfehug. Rovolino var»
Markvogten Man antager, at Mor-!
det er en Hævnakt fra »Den forte;
Haand«s Side.
jder fra nnden
I
Mund- og sllovjnge Wien, 5. Sep
tember. Til »New Fric1 Presse« te
legraferes fra «Czernowitz: J Bu
kowina er der udbrndt Mund- og
Klovfyge blandt Kvæget. Det er ble
ven forbudt at afholde Kvægmarkes
der, og Kvægindførfelen til Czernoi
witz er ligeledes forbudt. Der her
sker ftur Mangel paa Kod.
O
Drusernes Our-In Konstantinopeh
7. September Fra Damaskus teles
graferes, at der iGaar har staaet
en alvorlig Kamp mellem en Skare
Ernst-re paa ca. 50 Mund og en Af
delinn tnrkiskcs Troppen Omtrent
Salvdolcn as Druferne dræbtes, Re
ften toqes til Zunge-: ankerne hav
kie 8 saarede.
i
Flyoefporten. Berlin, fi. Septem
ber. Krigsminifterict hat« i Anleds
ninq af Flyveugen i Berlin den O
—1(;. Oktober udfat en Præmie paa
25,0()() Mark paa Bestinxwlse af, at
Zide udsasttes enPrces
mie paa 1()—--15,smn Mark. Kriqss
ministeriet stiller 9000 Makk »Dis
position for Flyvcnaen.
Stor Brand. Berlin, »s. Septem
ber· Til »Lokalanzeiqcr« tolenrafei
rests fra London: J London-J Dokker
»udbwd der Sondag Formiddag en
bæftig Jldlss, Ldet Armftrongs sto
rc Lager af Its og Oliekaqcr kom
i Brand. Brandvæsenet mdtte med
26 Dampsprsjter. Efter 3 Timeks
Arbcidc loskkedes det at blive Heere
over Jlchu men da var tun Ader
nnmsne tilbane of Lagcrbnaninqen.
I
Den franfke Luftflaade. Paris,
S. September · Plain-ne meddeler.
at Kkiasminifteriei hat heftllt 80
Flyvemcfkiner M deren. der-If 10
Spottet-e oq 20 Tode-Were Ia
stinerne skal leveres inden Aarets
lldgang. Te skal kunne bære 300
Rilogranh havde en Minimumshas
ftighed af 60 Kilometer i Timen og
kunne tilbagelægge mindst 300 Ki
lometer i eet Trwk.
.
Berlins Kvægtoro lukket. Berlin,
T. September. Det kommunalechegs
toru her blev i Tag lukket indtil vi
de1«e, da der blen konstateret et Til
faslde af Mund- og Klovsyge hos et
der opstaldet Kreatur, der var an
kommet i en Jernbanevogn fra
Zehlawe i Putntnern.««cerv bleo straks
truffet de nødvendige Forholdsregs
ler til at forhindre videre Udbredels
se af Smitten. lldførselen af levende
Fchrg er indtil videre fnrlmdt.«
I
Huta Umi. Frankfurt, T. Sep
tember. Professor Ehrljch har paa
Kumnmnebospitnlet her afqivet Be
retninq um yderligere gode Resul
tater ved Behandlinqen med Hata
(i()6. Hidtil kendte man 5,700 Til
fcelde, hvor Midlet havde vist fig
tilfredsftillende. Te Dødsfald, der
var indtrufne, deriblandt det sidfte i
København, var alle indtrufne hos
syge med alvorlige Forstyrrelfer af
Centralnervefyftemet. J Idisse aller
værfte Tilfælde maatte det fraraa·
des at anvende Midlet.
Finland. Det finske Senat har be
fluttet at henstille til Boldbeftyreli
sen, at denne skal paalægge Toldems
bedsmoendene at overholde Minister
raadets og Kefferens ftadfæstede Be
slutning om Forbunsd mod Jndfsrels
se af Vaaben tilFinland Senatsprw
kurøren tog dog Forbehold herimod,
og Protokolfekretæren nægtede at
kontrasignere Beslutningen, da Be
slutningen om Forbudet ikke er fo
redraget for Kejsetzen og Minister
ftatsfekretæren. En anden af Sena
tets Embedsmænd kontrafiqnerede
derefter Beslutningen, idet ban dog
frembcevede den Ulovlighed
« -
sieiserens Ridder. Berlin, 6. Sep
tember. Til «Lokalanz.« telegraferes
fra Stolp i Piommerem
Ved et Feftmaaltid her i Gaar
holdt Overpræsidenten over Provin
fen Pommern, Triberre von Malt
:zahn, en opsigtsvækkende Tale, hvori
shan bl. a. udtalte: Vi har i de fid
fte 14 Dage været Vidne til Begi
Venbeder, der har været os lidet
sympatetiske Naar det store Flertal
af tyske Blade, der redigeres af un
ae Mennesker, som for Størftedelen
endnu ikke er tørre bag sØrenecBras
vo), vil fordrifte fig til at forbyde
vor allerbøjeftc Herre at udtale fig,
haaber jeg, at dette ikke vinder Bil
liqelse ber. Vi ønfker ikke, at vor
Keifer blot fkal viere en ifematisk
Figur, nien at han ital voere en
Mand, der ogsaa kæinper for sine
Anfknelser som en Mand.
s
Luftsporten i Fi·ankria. Paris-, 7·
September J Anledning af de sto
re Eftemarsmanøvrer oil der i
Nasrheden af LamsbnenVriot i De
partementet Oife blive indrettet en
Luftikibspart der ital omfatte to
Stute til fmrbare Valloner oki tre
Ekure til Dieroplaner samt en Vrints
fabrik. Oqiaa paa flere andre Ste
der vil der blive indrettet Luftikibss
mutet-.
Medlcm as Vorgerkcpræientas
tivnen i Paris, Lombard vik i Vor
qerrevrasientatiionen oq i Central
raadet for sseineitepartementei MI
le Forilaq om at ndicstte en Irr-III
pqq 250000 Franks for en sap- f
ssnvninq over- Straskninctm Basis-—- ,
Vordem-r ——-·Tonloie »F N
Lnon«kiion——Pm-is. IXWM
der skal finde Sted hpett Ist-, M
vere sahen for alle W If III
Nation-r