Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 09, 1910, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WP
s KAWXXKXXXÄI
) 77
7.: Jst-BEA
THE ILTZDanmarkH »Y
X
f WW»»J-« DIE-.
H —wckxx»xxxxxxxsss
silitifk StamlingsbaukssMsdr.
solding, 24. Juli. Paa Stam
Manken afholdtes i Das eftcr
Mydelse af Zocemngen »an
U Unqdom« et af mellem 1500
is 2000 Mennesker befjgt Mode.
Iormanden for Foreningen, Bog
Met Klixbed bis Velkommen og
Wede, at der ikke paa dette Sted
Islde tales om Døgnlivets Politikl
III udbragte derefter et Leve for
Augen. (Ni Hurraraab).
Iinansminister Neergaard holdt
C Foredrag om politiske Jdealer.
W de ftore Fokfatningskampe
Ist det saa klare Spørgsmaal, der
Maa, at Folk havde let ved at
fis-de deres Standpunkt Nu der
Iod var der mange, der klagede
stet, at de ikke kunde steer i de
Sag-k, der forelaa. J denne Kamp
iid, der tilsyneladende var saa gold
I Lovgioningsresultater forde
Iedtes meget, der senere skulde ba
II Fragt Det glædede Ministeken,
It den-ne Strid var udftridt Han
steckte ikke, at vor Politik nu i min
dre Grad stod under Jdealitetens
Tegn Nu fremdragcns det samlende
sen end det splittende, og dette
Itt vigtigt netop for os, der som et
Lille Land laa i den europæiske Ud
Rings Sttøm Tidligere drejede
W iig om, hvor vidt den al-«
Iiadelige Valgret iktlde cngive3
Uningen for Landets Stykrelse
Ost-um er Kampen endt, men der
Ud en Sagen ikke klaret; nu skal
It bygges dybere. Minifteren nam
sde Udvidelfen af Balgretten til
stindet og til de unge: vi maa ha
U dem med, hvis vor Folkerepkces
Mit skal blive et sandt, Speili
Uede af Befoltaingen Ogsaa paa
—- Naade bin-de Valgretten nd
SG; Wlig burde Valgretspriois
We fsjernesx intet kan vcere
Nigete og farligere end gennem
lee af Balgretsprivilegier at
h at« dæmtne op for Udviklingem
III de Kkæfter. man vil bekæmpe,
I ved en faadan Modstand let faa
Maaderum Eil Slutning frem
Ivede Ministeten Ønfkeligheden af
In national Bærdighed og Selvs
Wie og udbragte et Leve for
Mart ,
Folketingstnand, Dr. Moltesen
Its om Strømningen i det 19. og
U. Aarhundrede færlig med Hen
II paa det nationale, og sluttede
Ud et Leve for Ungdommen og
Inmitridtet
s L
Mishundling af et Baru.
llnder en fka Fuglse Herreds Ex
intet til Overretten indanket Sag
- Anna Marie Clauer, Arbejdss
Und Rasmus Nielsens Hustru. der
at ftdt i 1880 og ikke tidligere hat
Utet straffet, sat under Tiltale for
Mandling af sit Vom Sagens
Mændigheder Var folgende:
Dort efter at Tiltalte i Januar
saanez 1906 havde indgaaet Æqi
W, tog Ægtefællerne deteg den
s. August 1901 fødte Dattel-, He
bse Vinle, der forinden hat-de væi
It i Pleje andet Zteds, hjem til
I, og tiltalte hat enkendt, at tut-nn
Isakm svm hun ikke kunde lide er
Ists mishandlet af hende, dog at
I i M yngre Aar aldtig
I W det med Stof, men kun»
— W, undertiden med etl
I. Dei oplystrs, under Sagen, at
IM- M W It W
IWMIMUUVIW
UEMUWMUM.
UUIOMWW
ON
Ihtsmttqnw
IISIIIJW
MUSA
femme-Iso
Inst-st
ei
J E
Fængsel paa sædvanlig Fangekost i
3 Maaneder.
Ved Undenetten var tiltalte ifsls
ge »Loll.-Falft. Stiftst.« idsmt
samme Art af Fængfel i 60 Dage.
Rejefisietiet i Limfjordeu.
Lemvig, 21. Juli. Rejesiskeriet
hersta, hat i denne Sæson væket
aldeles ubetydende og er ganske op
hørt for en Maaned siden. Man har
i den hervcerende Del af Fjorden
hsjst kunnet tage 3 Potter pr. Dag.
Prisen hat hele Tiden været 1 Kr.
50 Øre pr. Pot. — Ved Struer er
der dog taget noget mere,og her var
Prisen en Tid dalet til 75 Øke Pot
ten. — J indeværende vakme Som
mer havde man dog ventet et godt
Udbytte af dette i sin Tid saa blom
strende Fifkeri. Sidste Sommer var
det endnu elendigere. Toldvæscnets
Vereining for 1909 opviser en To
talfangst paa 70 Pund til en Værdi
af—66 Kt.l
Rejefiskeriet i Limfjorden, der
væsentligst opftod omkring 1891 ved
sjællandske og fynske Fislekes Jnis
tiativ, kulminerede i 1894 og 1895
med et aarligt Udbytte paa ca.
120,000 Kr» men sank til ca. 20,
000 Kr. i 1898, i hvilket og ncers
meste Aar nceften intet Rejefiskeri
dreves. Derpaa steg det igen til ca."
70,000 Kr. i 1901, sank atter til
20.000 Kr. i 1904 og var i 1908i
atter steget til ca. 60,000 Kr. Sis!
den hat det været betydningslsst.-——7
Priferne er i de sidste Aaringer,
ftegne saa enormt, at Rejefiskeriet i!
Pund taugt fka hak verei, hvad det
tidligere var. «
s
Bedtageri. Forleden Middag ——
skriver »Ringk. Amts ngl.« —
sendte Stren Bundgaard, Vern, sin
Dotter hen til Toget med et Bren
som Neffeposten skulde have med
til Holstebro Landbobank. Brevet
indeboldt tke Fembnndkedkronefeds
ler samt Veksler, betalbare i Ban
ken med 5730 Kr. Reiseposten var
imidlertid ikke med Toget, og da en
kendt Mund fra Egnen, hvem Dat
teren henvendte sig til, ikke kunde
tage Brevet med, fordi han fkulde
af Toget i Hierm, var der en be
leven Mund i Toget, som tilbød sin
Tjeneste, der blev modtagen. san
skulde nok besørge Brevet — og
siden hat ingen set noget til hverlen
ham eller Pengene.
Politiet eftersøger nu Monden
A ka’c io betaa’ec fot’et. EnSmed
fra Vraa 1 Bendsyssel stod forleden
for Stranken i Virglum Herred an
klaget for at have beugt «flaaende!.
Argumenter ovekfor en Mund i enI
Naboby.
»Ja, det er lige 20 Kr·«, sagde
Herredsfogden Smeden lagde 30
Kr. paa Skranken og bad om at
maatte give Monden en Omgangk
til for de 10 Kr. Den agmle Hek
redsfoged advarede Smeden meget
indstændigt mod at forulempe Man
den mete. Smeden tog faa de 10
Kr. igen, og eftet at have betænkt«
sig noget drefede han om og gibe
idet hmk sagt-e tit Hemdgssgdenxj
»Ja gtr a’et, lau betaa’ler a for’et«
li’lom den her Gaang.«
To hauste Since-d reddet If en
tsst Dis-per De berlinske Morgen-i
blade bar fra Swinemünde tnodtasz
get Meddelelfe am, at Danweren
»Bei-mer Kunsttnan«, der den 22.
Juli ankam til Seinemünde, web-»
fsrte to hauste Jemand, fom man»
bque truffet drivende am i til-mat
so aufs-w stod den 21. Juli«
for Rettens Skranke i Kibenhavn
tiltalt for at have ksrt for stckrkt,
for at have udviklet for meget Røg
i Maskinerne og for at have kørt
Hunde og Katte over. De fik VII-der
fra 10 til 40 Kenner-. l
-Stjvet paa Landevejr. Gentofie
Kommune hat paabegyndt Foriogl
med støodætntieiide Midler; man er«
forelsbig begyndt at there et Styfke·
af den stcetkt befcerdede Bernstofstl
vej, og om kort Tid vil man paa«
Hellerupvej foretage Forng med
Klormagnesiumslud og pulveriferet
Klorkalium »
Eu rat Afholdsbevcrtuiss. ,,-Aal »
barg Stiftstidende« refekerer fta As
holdsforeningens Mode i Aalbom: !
»Ashoidngkt Vkuuky HadsundJ
kritiserede de daarlige Afholdshjem
J Solbiera er der et saadant
»Hjem«, hvor Værten hat Afholds-,
heværtning i den ene Ende oa Spi-«
ritusafsætning i den anden. Ta
leren rettede en indtrcengende Ov-,
fordring om at lkifte Vært et san-;
dant Sied« . . . I
Ja, det kan vi faa godt foritaa.«
bemærker »Kr. ngl.«· :
Jldcbraud. J. P. Holmes o-,1·
Landpoft P. Severinsens Huje i
Vegerslev Ved Grenaa er ifslge R
B den 19 Juli nedbrændt. Jlden
opitod i Holmes Hirs, book der fand
tes Rtgeri. Dei nieste Jndbo reddei
des, og intet levende indebrwndtei
—- Hulkcrr gamle Mglle ved Kol
ding, der tilhører et zviikeriselfkaln
og som beboedes af Fiikeribeityrcsr»
Meler og to Medhjælvere, er i
Gaar Nat ved 2sTiden fuldstændiqs
nedbrændt Alt Jndboet brændie.·
Meler og hans Duftru reddede-.fig
med den-s lille Bat-n gennem et
Vindue i det blotte Linned. Straks
efter at de var fluppet ud. ikred
Taaet. Meler blev noget forbrændt
i Ansigtet og vaa Hcenderne Jlden
menes ifslge R· B. at væte opstaaet
fka Skorstenen. .
I Odem steh-ist- Sppmi. Eftekj
at Byraadet hat-se vedtaqet Anlæg
qf en Sporves i Odense og at over- ,
drage Drrften til et Aktieselskab, er
et saodant bleven dannet under.
Navn af »Odense elektrisie Spor-!
vej«. Bestvkelfen for Aktiefelfkabet,
bestaar af Borgmefter Ditbmer vg;
Folketingsmand Mart-it begge valgsz
ite as Byroadet, samt endvideke fsls"
Lende of den konstitnerende General-I
forsamlinq valgte Medlemmer:
Etatsmad Kier (Byraadsmedlem),
Snedkermester L C Luni-sen Oden
se Jngeniørisrne Linden, Beste-raus,
H. Chr. Potersem Købcsnbavm on A.
Ohlsfow Helsingfors. Til For-wand
for Beftyrelfcn valgtes Etatsmad
Mer. Selfkabets AktiekavitaL MO
000 Kr» er sikret.
Dsdschd. Læge N. C. Jener,
Yde i Wisted, er i Onsdaqs død oaa
Peflefjotd Sanatotium 36 Aar gl.
Gan havde i otte Aar praktiseret i
Wifted hvot han var meqet afholdt.
J Fon blev han stærkt fort-let, oq
da han ifslge »Thist. Amtst.« kkke
i Tide tog de fornsdne For-holds
regler. gik Fortstelsen over til
» Lungebetckndelfe
I E- Neget Lager Stolelærcteksi
»Ist-en. Lemvig, 22. Juli. Ved den
»ved Nisfum nu »endte Stolelærers
eksamen, fik Ehärles War-Fortune
!133 Peints (titgkryds) eller den
thjefte Kakakter, der toges ved Ze
Iminariet Paagældende er Wegen
Isidt paa St. Thonms 1887. Han
sendtes til Seminariet for 4 Aar
:,siden og hans Uddanmslse er be
kostet as Komiteen for den vestindiske
Wefag Nu reifer han hjem igen
jok at vier Tom Lærek for iine
sLandsmænd Den unge Neue-, der
tun kendte det engelfte Sprog, da
han kam til Seminariet, bar med
messen Udholdenhed fulgt Undekoiss
umgek
CIW. J Wiss sit-te er man
i zætd ach at indlckwe Vorm-ap
paxax og Nukek Kirkegmrd faadt
fett-den ved at grav- undet Mer
M M IIIW Of en uns
Taarnet paa Kampesten as lau
uhyre Dimensionen at det maa for
modes, at den gamle Kirkes vestre
Gavl har staaet her; den er forme
dentlig opført i det tolvte Aar-hun
drede.«
Politisk Bands-pp J Begyndels
sen af August udsendte Hsjres fo
ciale Bogsamling en politisk Haands
bog, der bl. a. indeholder:
Overfigt over den politiske Hi
storie 1866—1910, Ministerierne
1848——1910, de vigtigste Love 189()«
—191(), Rigsdagens Medlemmeul
Folketingsvalgene 1906—1909 ogs
1910, Valgstatistik, Statsregnskaliet,i
Grundloven, Valgloven, nogle frem
mede Landes Adressebog med Op
lysninger otn de .forfkellige politiskc
Organisationer og Jnstitutionet.
l
Branden i Billemofeu er nu (24.
Juli) slukket. Jlden arbejdede sig
ind paa de tilftødende Marker, hvor
der var ringe Næking, og Regnen
fuldendte Slukningsarbejdet. Bed»
Branden er der ifølge ,,Vendf. Tid.««
ikle sdelagt store Barbier
Sprung-et af Toget. Mcd Els
prestoget fra Ztrner var Qttsdag
Aften den 20. Juli en lille Pige,
fotn om Halfen havde hængende en
Plakat, hvorpaa der var noteret
Maalct for hendes Reise, en Station
i Thy. J Ncerheden af Etruer tob-i
te Pigen en 25 Øre nd af Bindi-obs
»Im-J Toget var i Gang, og ftrakss
lukkede hnn Kupedøren op og sprang
nd for at føge efter Pengeftykketz
Der blev trulket i Neidbremsen vg?
Toget standfede; Pigebaknet havde
ifølgc ,,Tl)ist. A Av « ingen Skade«
taget
Ulykker. Laster Møllers Dotter il
Bælum var Tirsdag den 19. JulH
da bun tyklede pna Vejen fra BæiE
lum til Hut-up, saa uheldig at kom
me ind under en tungt belæsset
Voqn, der gik over hende. Hun Her-,
ifslge »Aalb. Amstt.« slemt til
redt og bragtes til Landbohjemmet
i Hur-up, hvok hun kom under Lee-·
gebehandling. Hun menes dog at.
vcere udenfor Fute. !
— En ung Pisa Husbestyrerinde
hos Læteven i EIN-tm fik for nogle
Tage siden en slem Tandpinex efteri
at hun forgæves hque fsgt Rand
has Stedets Liege blev hun ifslge
»Beste Un« Isrt til Herning og
indlagt paa Sygehuset der. Der var
imidlektid indtraadt en fttekk Blods
forgkftning i Wunden og Hovedet,
og Degen ester djde hun. I
J I
M Lunis-bildet
Det danfke Bibelfelskabs Udgavt
paa Jndiapapir med ny Overicttelle
of der nye Testamentr. indbmtden i«
Tyskland fpeeielt for es i wes-;
blidt Overfaldsbind En sen-W
eleqant IS holdbat Bog.
Brit 83.00
Danish Luth. Publ· Dense,
Bleir, Rein-.
Sittfte is bedfte mitl
of
VilledBrevtort for
enhvek Anlednius
Gratulations - Brei-tot
med dankt Teka Menge fet
skellige Shqt, sorteret per Duf
25 Senkt
Brevlort med Bibeltekh
Dunst site-e Slass med forshllise
Mit. Sorteret, per DusID «
Prospektkokt fra Blatt
o g O m e g n. Jndbefatter Sam
fundets Stole as Zorlaqshu
samt den danste Kitte· Sekten-!
per Duf. 25c.
Prospektkort fra Dau
mark. Ta. 50 forskellige sterbe
les fnnckke fawettykte Kokt fks
fksnnestc Egne i Laut-et Jndbes
fattek mange bermdte Wer
Sortetet per Duf. Läc
Ssktetet stjveudvals es
am Munde pr. Dust Ost.
Du. Lus. M M—
IIIIIIUUJIMW
its-IMqu
itawdscmilie, Meist-Inst
MMMWr.
IMMMW,WI
UxuW-MIZM.
calvwafthsss
set saan
VII· LIC- IIL M
Weins-Im
EKSKURSION
til
Albertey Canada
»F
H
Nu er Tiden at se vort Land. Vi har trusfet Forberedelser
til at akkomodere en stor Flok Laiidfogerc med vor næste Entar
sion, der vilafgaa fra Conncil Musik«-, Iowa, Tirsdag denlfi .
August. H
Dem, der maatte ønske at gaa med os, bebe-Z snareft Innligt
tilskrive nndertegnede, for at vi kan reservere Plads til dem i Z
vor »Privatc Car«. s
Hatt at vifælger Landct paa Avlsbenngelser. Jngcn Avl, »
Jngen Belalcng.
Glem ikke Datoen — »i. August. Billeten for Tur og Retur
Fa Council Bluffs kostet 82500
Skriv i Dag til
UYRTEU s- cllRlsTlAUsEll,
Eu( WIN, IOWA.
WWWBPBFXPZPWBVVBWXBNXWBVZVWHVVXWÆWXÆPGHXWPBPPXXUOIOO
Billigt men gocit.
Nedcnftaaende Bøgcr er væsentligst Risikoplag, opksbt til meget
lave Priser, hvorfor vi set os i Stand til at byde vore Kunder denne
sjældne Anledning. Vogt-me er alle i Omflag, men i ren og god
Stand.
Dr. H. Martrnscnt «Prasdikener«. l., Z. og i. Samling, henholdss
vis AM, 822 og 322 Sidcrx i -Omslag, hocr 25 Ets.
;
i Paftor Hans Knudfem »Jesu Li;:nelset, udlagt og fortlaret i Bibel
læsninger«, 926 Sider; i Omflag 50 Ets.
»Jen! tre Bei-g i Vethania«,Bibellæsningen 428 Sider; i
Omflag 40 Ets.
» »Jesu Kristi Person og Lio«. En Række Studier l· og 2. Del,
i alt 1060 Sider; i Dmflag sl.00.
Luft-ers Reformatokiste Sktiftet i Udvals ved J. Koper og Dr. Fr.
Nielsen 828 Sider, sxi Ets.
Ein-. Vlaumsllen Heilig Jord. Reffebicleder ira Pola-stim.
315 Stoke Sider med mange udmætkede Billeder sl.25.
Fr. Hammersch: Den kkiftneKirkeö Historie 3dteBind,
Nytidskirkem 721 Sidet, 81.00.
Den almindelige Bogladepris paa alle disse Btger var flet
Gange laa stot. Benyt Anledningen nu.
Das-. Luth. Publ. Haufe.
Blatt-, Nebr.
skkkskIICIIICIICIIIOIOIIOIIIIOIOIIIIIPWIGWAIIIIIOOPHXPOQIIOIIOIIGIIOOI
PÆÆÆXXHWMVXXXW
Morskabsvøger Ior Bom.
Dyrebillcdcr. Tigte af Ehr. Richardt. Med Tegninger af danile
Kunsmete. Jndb. 36 Ets.
Bituencö Leg. Gamle danste Sanglege. Tekst og Melodi med Kla
verlor-Mc Legemaade og Oplysninger ved S. T. Tyregod
og O. Thysegod. Jndb. 81.00.
Historieu am Moij Pausekagr. Med Tkassnit af A. Blum. En
Bog, der fængsler de allermindste saa vel som starre Bscn
Jndb. 20 Ets.
Gesund-ges Udvalgte Eventyr samlede fra alle Lande, kigt illu
streret. Jndb. 60 Ets.
Lckkmnuudenek Land. Tegninger for Bskn af Lorenz Frslich med
Vers af Anna Ersten Jndb. 40 Ets.
Tat-te Somit-. Tegninger af Lorenz Frslich med Tekst as en Za
der. Smntt Jndb. 60 Ets.
Fytttiet Eventyt af H. C. Andekfen med kultrte Billeder af
Hans Tegner. Jndb. 40 Ets.
kwssipkisst
Es Tut til Zoologist Hur-. Villedek og Vørnekim for de vmindstz
as Hans Nit. Hansen Jndb. W Ets.
Dau. Luth. Publ. Dasse.
Blaik. Nebr.
OIIWOÆPÆBPPPPWBX«PHPFXX«««««OIOIÆOQIIHWOFVPXIIOIOPUO
HPBXÆM
;
Vers chh M hele Restlagetet at·
Met- Reloksutotlske stritt-t
Iet vi os i stand til at setze des-ne versiitulckc so
tot Ce- abet ewige sm- al m iomla llek .
Vslskbimt , g e « ..
Den opkimlelise Bogludepris i Dasser var I Kr.
er vel werd at eje
M W- M III-.
s
Speck-It ’l’ill)tt(l! i .