Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, August 05, 1910, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Betllug Beleirlng.
It Assuit af en uns Piges Liv.
Af Alphonfe Daudet.
II.
Uheldigvis nyttede det os «ikke
meaet at tage Byer og vinde Slagz
oi gis aldrtg hurtig not frem for
hom. Han var umcetteligl Hver
Dag. naar jeg kom, harte jcg om
en ny Vaabcndaad.
»Her. Doktor, vi hat taget
Mal-Iz«, sagde den unge Pia-Z
idet hun com mig i Made
med et hjcrtefkærendc Stall, og jeg
harte en munter Stamme raabe til
mig aenncm Dørem
»Det gaar frcmadl Det gaar
fremadl sOm otte Dage holder, vi
Jndtog i Berlin.«
J det Øjcblit var Preusierne ikte
mere end otte Tage fra Paris. Vi
tænkte først paa, om det itke var
bebst at flyttc hanc ud paa Landet;
men uar han kommen dcrud, Ovilde
Tilstauden der have sagt ham det
hole, og feg fandt ham endnu alt
for svag, alt for sløv efter det hef
tiae Etød til, at han kunde faa
Sandhcdcn at uidcx Vi bestcmte os
altfaa til at lade ham blaue
Dcu Dag. Belcjringen af Paris
begyndte, var jeg meget bona-get, da
jeg aik ap til dem: jea git med den
ne Angst i Hjerteh sont vi alle hav
dc faaet Ved at sc- Stadcns Porti
lukksdo oa Kanmen bemmdtc lige
Under Man-ne Jeg traf Patienten
siddende oprefst i Senat-m jublcsndc
oa stolt.
»Na vel«. saadc hat« »Hu er Be
lcsjrinacn da begyndtl«
Jea saa forbavfot paa l)a1n.
»T«c ved altfaa. Or. Oberst .
Hans Sonnedattok vcndte sia m
inkud mig:
»Ja vol. För. Doktor! Tut er den
fass Nyle Velcjrinam af Berlin
er lwanndt.’·
Jdot lmn faade disttiy traf lmn
Smmalpn ad m ind med en s«nlia.
futtsct Mian
Sknrdcut sfisldks lnm lmms anct
news? Hemmnis-se Um Jurist runde
brm illks lnins Tot n!::l!"(-liw Pa
ti: i lich sin 5i31·.«iu.’i:sc. furfltirrsr
Tiismnd Ums-, lws isks sc
oll lind lian TM im sixr Zum Ism
dm sssm Zidp ni· Iliunfbu n m i
L’:s"1rci. t : znlrina li. m ou lnsl Zank
lin» Elkwmtlcsis fm det fcsistts lief
Istd.:.mns.2"1«si« :«:11" Ists-l «iffci til at
17xnl:.».i···..sf.«-· l);«:u-:— Janleer For
tmstkuxs us :I.«.’««:1·-«c!:.1«im-. lemsmlkkin
Keim-n m· sist ist« liilks Nam.
fiebltsritilß der ialio mi: jksjrc on
Ecsrsnxjndcn store. siixw nun-Tollkr
der som- orscsrsuldt Inud lex-Essiqu Re
likuier, pliicdniilcn «LII-0nusfimcm«, en
Sten sm Et« Helena-I Uliwcsk under
en Glaslupch kliiiniaturportrwts
ter. der alle fremftillcdks den stimme
balklwdte Dame med irrt-Ist Haar
og klare Ljne. i gul Kfole mcd
Stinkcærmer -—— og alt betten Kon
sollerne, Kotigen af Rom, Marfchali
lerne. den gulc Dame med dct korte.
højhaliede Liv, denne fokskruede
Siivhed, fom blev funden fmuk og
yndefnld 1810 . . · . dct var for
den braves Obksrst mere end alt,
hvad vi kunde fortwlle hinn, det sit
ham til at tro faa naivt paa Belei
kingen af Berlin.
Eiter den Tag faldt de militære
Beoægellcnos langi letter-e At lage
Berlin var nu kun en Taalmodigi
hedssaq.
Enganq«incellem, naar den Gam
1e kedede fig for meget, lccste vi ei
Brod for ham fra hans Son, et op
diqtct Brev natiirligvis, da der ikkc
kam noget ind til Paris, oq Mac
Mahons Adjudant desuden lige ef
tet Staget ved Sedan var bleven
senkt til en Fæstning i Tyfkland
Lan De tasnke Dem denne singe
Piges Fortvivlelfe?
ksdun fis innen Eftekretningcr fkq
sin Faden men hun Mist-, hon var
Iangs. led Rod. var iqg maaike. og
dog var hun nsdt til at lade ham
tsle i livliqe Brevr. der dog var
lidt forte, fom man Mec- siq. en
Soldat i Felsen man sitive dem.
mer san stqdiq draqu fis-nnd i del
W Lind.
MMMWWMM
innokdettth detqikthr.ndsn
otdeesomwsrinstenlsc
blendet-M Neids-M
komd-kl- meist-umwä
lanhsm unt-umfi- Milde
bonI-IN derbe Isdsisknofw
.»-..--A.—,
Geng, medens hun Evang Stauden
tilde-ge Obersten herte andægtig
paa hende, fmilende med en Mine
fom om han vidste god Befked, bi
faldt, kritiserede, forllatede deSæts
ninger, vi fandt lidt ntydelige Men
hvor han iscer var stot, var i de
Svar. han sendte til sin SIn.,,Glem
aldrig, at du er en Franskmand«,
fagde han, »wer hsjtnodig mod dis
se ftakkels Mennesker. Gør dem ikke
Firigen alt for tnng!« Dg det var
Anbefalitmer, der aldrig fik Ende,
de benndringsvcerdigfte Forelcesnins
ger over Antelse for Ejendomsrets
ten. den Høfliahed, fom skyldes Da
merne, en hel militcer Æreslovbog
til Vrug for Erobrere. Deri blan
dede han oasaa nogle almindelige
Vetmgtninger over Politikken og
des Vetingelser, der fknlde sættes de
Overvnndne. Heri. maa jeg tilftaa.
var han ikke fordringsfuld
»Kriqserftatning on intet andet!
Hund Nytte fknlde Vi have af at
jage deres Provinfer? Kan man
gøre Tyfkland til et Frankrig?«
Don dikterede med fast Stemme,
og man meerkede, at hans Ord var
genuemtrcrnqte af san rene Følelfer
sog en san patriotisk Tro, at det var
unnnliat ikke at bliue dnbt rørt, nnar
nmn beste paa ham
Kinesifk c Statte i ShansiH
biekgkne
Hund Kinn gcmmet i sin Jord.
Innl til hcle Ver-den i de nieste
1000 Aar.
Leu danske Lenationszsekretam
Obre-Ue P. Al)lefeldt-Lanrvig. ljar
fendt lldenriqsministeriet noqle in
tereisfante Lnlnsdningen sont hcm
lmr indhentet paa en Reife qennent
den kinesisfe Provinsrs Zlmnfi. hour
hmt traf samtnen nnsd den svensks
sodte Profedfnr Isuftrkmn der er an
fnt sont LIkinemlcsg sed det kein-r
Ein-« llnixnsrthet i Tennan un
lnexn de snlqemäe On111-.«11i-m«1« i
Osnsehsnzkell NOTICE-.
»Ur-km nn smfk H frennneft
-an«nux·. tun List sichs nt hole del
ikasiiqe Hluznsi m« et Elmfw mithin
jsmrlfvnksc siz1 ucsck MUMU enxxclssc
FinmdratmiL tilflraskfelth til holt
IVWLWU xcnifvrssmitm i de nackte
fis-W Amt Ton pstliqk Tcsl af dem
--senisci1 bcsmar lw»u-djuqclint Of An
lHismitsnh unsde det tseflligc hoff-Nr
an biiuminøst Unl. Munlitcten af
Idiisscs mil, dot Unsre siq de Immde
EEIlcr blas-da m« sortkinliij og slnur
lfuldt Pack Højde mod do liebste ame
lrikanskc og curopæifkr.
Selv for en tilchldig rejfcnde er
Fäulrisxdommen iøjncfaldcnde, idct
Ecjcn ofte ftmsfker iig lang-s en aas
ben .(mlaarc. ligcfoin det er et al
mindcliqt Inn at sc Vønderne gra
ve Kul ou fra chkanten.
smllene er selvfølgclig Ineget bil
lige og benvttes overalt som Vrcems
felsmatcriale. Ved Kulgrnberne er
Prifen faalcdes tun 60 Øre Pr.Tou,
men stiger paa Grund af de slette
Kommunikationsmidler ret betydes
ligt, alt efter Asstanden fra Gruben.
J Shanssis Hovsedstad. Taiyuanfu,
der ligger ret langt fra Minerne,
or Prifen sl Kr. til 7 Kr. pr. Ton
Nassten liae faa udbredt fom Fäul
lene er
Jernmalmem
den findcs hovedsagelig i den sstliqe
Del i Egnen omkring Pingtingchou
og Luan Fu. En stor Del forakbejs
des lokalt ellck etspoktercs til Nabe
provinserne. Malmens Kvalitet er
bog ifte ftkste Klasse-L da den in
deholder mange Slaktescn Prisen ved
Gruberne er ca. 48 Kr. vk. Ton.
Mætkeliqt not er alle desNaamates
sinken fom udfordres vod Smoltnins
gen, liqe for Waben, nemlia ilds
fast Ler, Sand og Kalisto-h
Jahr-Stute ·
Kn! oq sein fortkommen-: som
Im i ftskit Mit-tade. M det lau
Minos fis-G at der Wpe et et
tatst- IXGOIL Tom Mc i sitt-re eller
W Hauche sinds s Musen
W stude- dek ket M Kob
lsncslsk c UMM Nord
M W. W W end
videre i rtgelige Mænqder ved Fen
choufou i Vestlhmrfi. Endvidere sin
deB Silv, Guld (dog faa vidt be
kendt yderst sparfomt), Marmor —
hvid og grøn — samt Kalkften i
ftore Masiigder og endelig Soda og
Salpeter i de udtørrede Søer 1
Nordveftshansi.
Kinesift lldvinding.
Naar man hører om disse fænos
menale Mineralrigdomme, forbavser
det en, at der saa godt sum intet hids
til er gjort for at udvindc disse
SkattaKullenkudnyttes kun lige til
Husbehov og nddroges pas den meft
primitive Mande. Er Aarene paa
iOversladcsm hakkes det ligc op as
JJorden eller graves der Primitive
ISkakten og alt foretachs med
Lsamidlraft Transporten fra Gru
berne til Vyerue foregaar paa Mul
dyrsryg .
« Udvindiimen af Jprnet sker den
»Das i Tag som for 1000 Aar siden.
En Grube grade-Z i Marken 7 Meter
lang, 2 Meter ber og 2 Meter
dyb. Jernmalmen let-gqu samtnen
mcd Kul i Nør af ildfast Ler, der
stnbles on omkrinq og faar Lov til
at brasnch i fleer Dane. Jernet for
mndles da til en ivanimqtigMasse,
Tom udtoqes oq hmnres til torte
Stimmen oq er nu fwrdiq tilenss
port. Tot er en Selnsplae. at det
fault-des indvundne Jern kim er af
ndcrsd slet waalitcst — Scm vidt de
mit kinofke Metoder.
Tor er doq ogfcm fm
amorikanskcs og euros
Pcriske Kapitalist-ers
Sich qjort Forsøg paa at hæve den
skiulie Sknt Da i 1898sioncessionss
jwqcsrnk onerfnømnche Kinn, var der
et enge-ist Selfkals, der kssiede sine
Lim- Pcm Shnnsi. oq det lykkedes
nirkcliq dvttc nt optma "forskelliae
«:V«’inebenislinqer.
Eplfknlwt tm ftmfs imsig fat med
nassdifulde zusolvizxisko llndcrsøqelscsn
use-is alt Jlrbcidist stmidsrde under
«LIUT—:—JI«I««(-liqfwåkvrmh Nr s·-.1"I«lix1 ra
FIIIII i PI"-t»:-E!x«"mt Zi)anI.
Oftur UrslijstIIsInIs 031 Tasrlig Of
tei« fiin juxsmgss WITH-c UrEI u- den
Initristispks -."su·«1«jei"7is nkcfs "’ Httket
Ujssa Es! --siI!i-sc«Ii:s«
biet-ist csmskusrffisndc oq Scsisfubkst hat
sidm dn not-rot schuftnnd for fes utros
liifsc Trnfntskcrjvr fm san-disk Lirfolks
Hin-zusin Juni i!I«’mid-Ii-insrtIcs-5s Eide.
Enqm cudtc med. at Eislsfnlnst oIIs
xIaJ :’L,.In"t Da folgt-) sine notice-J
sioncr tillwe til Prouinsiulrckierin
non sur den klmkfcliqcs Zum af 2.
7.-»,«(.«) Taslskx
TisIsiIIIsd mi- CItropnsisrith Joch
i Ebnnsi afflnttct, on Bcsgivvtihochi
sanfte den fwrsle TilfreIshed, for ika
at fins.1 Boxiisjsxriuq i dIst binnnelskis
Nisus. Der blcn san dannet i Etedet
ct kinefisk Aktioselskab ,,Tl)e Pao
Cbin Co.«, nIcn dct bar stadig vift
siq vanfkeligt at tilvejebringc de
nødvendigr Benge, faa man endog
har qrebet til saadanne Midler sont
Udskrivning af Tvangskontributigs
net fm Handelskamrenes Side. Nu
Igaar foreløbig alt ved det gamlc.
og det er tun i gansfe faa Miner.
at europæiske Maskiner benytthST
Det cr imidlertid en almindelig
Iidbredt Mettinq, at Bevægclfen »M
»na for Kineferkic« engana vil da
«Itd af sig selv, og besluttcr Kinn
Fig vix-selig engang til at hæve den
fskiIclte Skat ved frmmed Hjælp, er
der ingen Grcenser for, hvor manch
europæiske Jugeniørek oq hvor stor
cicropwifk Kapital der her vil kun
ne finde Anvendelfe.
» Professor H. Mqizen
AND-aus« 1840—17. Juli 1910.
Om Prof. Matzem hvis Dsd vi
fotleden aIInIeldtc. ffrivck »Kr.
Taf-IX of 19. Juli:
i Med Prof. Mut-sen er en af Tau
mai-cis betodeligste Mwnd qaaet hort:
dekom vil fitkekt blive Eniahod tm
fped him- Dsdx serv Not-mumka
vil fix-nie Kam-den osq give Udtmk
Efok den Anständen-. iom sikkwi Ins
vil dcive qlmiudeliq
Ssu af en findet-Mk M blev
M sinkt-tu M ad den finde
nnd- Vei If III Istdu Brodes —-—den
If W M i Landes konsu- Sko
WIIW I. Ists-s —. ca
I
fjcelden hat vel Hiælp til en fattig
ftuderende været faa vel armende
J en Alder af knap 24 Aar blev M.·
juridisk Kandidat niedet ufiedvanlig
fint Resultat, og 3 Aar efter fik han
Universitetets Gulmedaille for en
Afl)andling, der var af den Befkafs
fenhed, at Universitetet ftraks sau,
at her var et Professoremne
Da Professor Hoch dode 1870,
blev Matzen uden Konkurrence hans
Efterfølger som llniverfitetslærer i
Stntsret.
Tette Professor Embede har af
tdøde bestridt med ftor Dygtighed i
nassten 40 Aar, og som Jurist var
Prof. Matzen en af de Mcend, der
bar Danmarks Navn til Hæder i
Illdlander Han var Medlem af den
Iper-manenteVoldgiftsdontstol i Hang,
-og da Rengræsningsspørgsmaalet i
IEnropas nordlige Egne truede med
sat ndarte til Konflikt mellem Svers
Irig og Norge, bleo Prof. Matzen
Opnmnd i Voldgiftskommisssionm
Oq dog er««»afdødes juridiske Birk
Isomhed nassten det mindste of haus
fLivsvasrk
, Ten juridifke Professor er kun
;fc-ndt of Jurister og Præster —- for
hoc-m han paa Pastoralseminariet
dort-rede Kirkeret —- men Politikes
ren, Agitator-en Mai-sen er kendt af
alle der i de sidfie 80 Aar har be
skcrftiget fiq med politiske SporgPs
haaL
J 1879 bleo M. Medlem afLandPs
tinmst og i de politifke Kancpaar
dqu bcm Landet rundt som en af
de iminfie oa dygtigste Talsnrwnd
for Højres Sag. Han bavde en fast
lia Gvne til at rioe Ungdomtnen
med: derfor lykkedes det hant at
reife en Mcvnqde konservative Klub
ber. fom doa atter er faldne samtnen
imm, efter at Omnnifatoren traf fia
immqu ou der ingen tilftrækkcsliq
dnntin Afløfer meldte fig.
Men det stirer Gny bar der dog
fmmst om MattensT Navn i Anleds
ninq as kmnsZ andlonsfortolknin
ner, der mr et bimrdnakkei Forfvar
for do vronisoriske Finnnsloness
Uns-!Edlntsmiedlmldeiiahed
Pan deiip Punkt pil Eliksshffande1·
nis TeNolqelia iffe kseje fin, de nil
i ZEIT-sk- Hn Hicc niku .- disk-: i Esaus
-’" kk«(«:«!:»iisn«1·. ich-« Fsc »E! Nil-sen
ksu im Initiale og gloria stiften
fsx HElstPssnlsksd !1«)1««s»«: imn for
T cis-ki- sjt Ftkktiswitnsk
me M. var Mii- Tnxe m: gos
dansf :l1«’nn?). Fig disk-sur ikm o-;««m1 dei
Honor-kindka Eissiskisksinul Inm: nun
Zinde Asnm ler um Tod« - ch
—1ioet ficrc Ztrjiftisstriftetp Drei-i imn
med Zur-gen Kraft ou quliahcd
inmdmanr Je tuslc Juristeris For
tolkninqer as Outnntsporgönxaalet
sog de dnnsfc Zonderjudersz knslexuetssi
stitling.
! J en Blut-kirrte indtil Heier
IIUrckimnitm i Inn-L, var afdøde
HLandgtiugetcs Forntand J de ienere
Islar lmr han paa Grund af Smdom
Hmldt fig flirrkt tilbage, men naar
»Im-i en enfelt Gang toa Ordet. blev
Ider almindelig Opmærksombed i Sa
;len; thi Matzen kunde altid finde
set Punkt, fom alle andre havde over
sseh men fom under hans enerqifke,
Iflare oq logifke Vehandling fnari
Eforekom Tilhørerne at nasre Sagens
Hovedpunkt oq eqentliae Kerne. —
Det vor i faadanne Øjeblikke. man
forftod, at Prof. Matzen i fine Bel
magtsdage kunde blioe den konser
»oative sUngdonIs beundrede Forer.
Afdode var Storkors of Donne
brog. Dbntd» Dr. juris honoris
much oq ekstmordincrr Assesfor i
IsZøjefteret liaesom ban for nylig var
Rigsrettenss Næstformand
Ast Villede fkq Japans-Eisiqu
uned MissionækerncWintber og Mel
sen med Familie, samt en Gruppe
nngre og ældre Japaneseke
Trnkt paa fint Kartom Stsrrelfe
»Ist-s Tommer. Pkis 25 Cents.
Halvdelen as Jndtasgten vei Sal
aet gqak til Missionm
Du. Lus. Publ. pas-,
Mast-, Rein-.
Ostia-wels- It. s.
over Religion og Iec
ioqifqmtalmindeliqtn
stetig dotierende sc pp
byqqeliqe SUCH-c n zu
ists-is sc tilimdu entwa- xm «
Ist-tausend
MMUUOIIG
Morskavsbøger Ior Born.
Tyrcbilleder. Diqte of Chr. Richardt. Med Tegninger af danske
Kunftnere. Jule. ZU Cis-.
Bis-neues Leg. Gansle danfkc Sonate-gen Tekft og Melodi med Kla
vcsrlcksig -.-, Legenmadc og Oplycininger ved S. T. Tyregod
og O. Thyregod. Jndb. P1.()().
Historie-n om Moij Pandckagc. Med Trcesnit af A. Blum. En
Vog. der fasngfler de allermindste scka Del som ftørre Bjm
Judb. 20 Ets.
Eventyrboqen. Udvalgte Eventyr sanilede fra alle Lande, rigt illu
streret Jndb. 50 Cis.
Lækkermnudencs Land. Tegninger for Børn af Lorenz Frølich med
Vers af Anna Erster-. Jndb. 40 Ets.
Taufe Solfkin. Tegninger af Lorens Frølich med Tefst af en Fa
der. Smukt Jndb. 60 Ets.
Fyttjch Eventyr af H. C. Andersen med kulørte Villedcr af
Hans Tegner. Jndb. 40 Ets.
En Tut til Zoologisk Hauc. Villcder og Børnerim for de mindste,
af Hans Nik. HnnsctL Jndl1. 40 Ets
Tnu. Luth. Publ. Haufe.
Blair. Nebr
W
BWÆRZMXVWWWVT FWWW
WWÆVWMHTWWXWÆVVHHXWWFW
.-OPFIPOBFXXVVWVXVXBVFBVIO
I- ase
It Je
s- To nne «
. I s I ,, M
; lllustrerede Gavelioger :
»- for Börn og Auge X
O X
se vil i Sommerens Løb udkomtne paa vort Forlag. sk
Ys Særfkilt Prisfortegnelsc over bis-se og andre Gcni «
: standen Passe-two sont Mauer til Børn i Zøndagässfkoch :
» og Hieni, vil sonstiqu omkriug 1. Sept. «
x Lanasrfsomhcden Ists-includes imidltsrtid paa non- sk
-’-«« Atumuccsr i Jmufnndptii VII-do Y
, , » »
Dann-III Luth. Publ. Yougcn M
He
- : IF- Äk ·- —- III-«
· » » EIHHEWWD
- z FAMng
,- —-;.- » TYPEWRITER
For BIElings Invoicings Bookkeepingi
corresponclenoe, Ete.
It is a thorough Systematizer.
»Wie Hin-bitte You Will Eventually Bay"
UNDERWOOD TYPEWRlTER c0MPANY
Clmcotporatech
Omaba Branch. 1621 Famam St»
OMAHA. NEBR.
WMI
»
21ndagt5boger.
« säh. seel: Sn lille Stattiste ........... IIIM
s I. P. Indien- Ousandastibog ............ 1.50
" Dr. Itttis Luther-: Kkiftelige Betragtninger ...... 1.00
p. Iielses is O. Muth Tag es Les ......... 1.sö
Its-ers SXW ................ 10
M lillt Statkistr ............... .40
Unsdomncens Sie-Kiste ............... II
Ort-aber fta LMO Floh .............. .(0
Se pas Jesus . .......... - . . II
Den trofafte Foij . . ............ II
Jefu Sind-law Mach-inqu- til Im Das s Ums-II
as Useduss .25, Inst Sultqu .......... .(0
WI.O.LMII: MW.WIISII
Mietsdeos udnedeestrkwm
ÆIUMUWD ............ UIC
Mich Mi. MI. Hause
Unit. Its-.
vaswvsw