Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, July 26, 1910, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    »panslieren".
I Wams Ityheds- oh Sylph
ulugsblad for det danlk Fell
i Amerika,
syst-et at
thllsll LMU· PUBL. sollst-L
Only Nebe.
,Mren« abgaat hoek Tlndag og Ftedag
Pris pr. Aatgang.
se Imnede Stank I1.50. leandet um
slsbit til-taki i Fee-stati.
schling, Betaling, Adressefomndring og
W engaaende Bladet adressetes:
DANISH LUTIL PUBL. IIOUSE.
Bleir, Rebr.
Respekt-n A- M. Aal-ersah
II- sidtag ttl ,,Danstrren«s Jndholdr
Wdlisset, Kontspvubmtcet vg Attillr
J W srt, liebes adtesferen
I. M. Andeksem Blatt, Iebt.
Billet-ed at Blatt Postottice as second
als-s matt-or
Mvitttsing Rates made known Upon
Mut-Ilion.
Z Tllfclde as Utegelmæssisbedet vep
sehst-gelten liebes man kluge til bet siedlige
III-steh Skulbe bet ikle hjælpr. bedes
III hetwende ssg til »Tansleren«s
M.
Rost Læfeme henvendet sig til Fplk, der
MeketiBladet,enten tot at the bot dem
elletfvt at faa cplytming om det avettekede,
W De altid omtqle, at Te lau symme
Iutktidette Blatt- Det vil vckte til gen
Ists Nym.
SI;
Der arbejdes paa en ny engele
Oversættelse af Bibelen. baade det
gamle og det nsye Testamente For
ældede Udtryk. som ikke længere
er letforstaaelige vil bline ombnttei
de med mere moderne lldtryk. Den
nye Bibel skal foreligge trytt den 1.
Mai 1911. 800 Aar efter Udgivel
sen af Ring same-I Bibel«.
J Anledning af den foenske Vi
skov von Scheeleåi Bei-g i Lmaha
forleden bemærker »The Omaba
Bee«. at det er ikke underligt, at
Biskoppen og Theodore Roofevelt er
intime Venner. for de er begge to
If ariftokratifk Afftamning og var
me Talsmcend for reproefentativ Ne
gering. Bifkop von Scheele tilhører
en gammel Adelslægt. men er me
get demokratisk findet.
s) sss .
Fra Rom meldes under ;.·;, .
at et Udvalq as Brote-immer der
,har bestemt sig til at anmode Eng
lcendere og Amerikanere as bete-is
Bekendelse om at fokene sjg med de
J tyske og svejtsiske Selskaber og op
føre en protestantisk Kjrke lige over
for og med Front imod Vatikanet.
Man tilstynder til at gøre dette
som et Modttæk imod Bartomeoi
Encnklitalen.
Man ynder at karakterifere Ame-;
rikanerne som Mennesker, der bar4
faadant Haftocetk, at de itte har Tib;
til at lære eller gøre nogen Tingz
grundigt. Men for faa Dage siden(
bitte vi netop en Amerikaner den-(
vise tit, at Moses sokbekedte sig fskstl
i 40 Aar og siden i andre 40 Aar
til fin 40aarige Livsgerning, og Je
sus farberedte sig i 30 Aar til sin
saarige jordiske Gerning. Og i
Fotbtndelse dermed formanede han
til ikke at komme for hastig fra
Farbe-edeler. ’
Koge fig frem til en Doktorgrad
—- det siges der, Mifs Mary V.
streich, en ung Pige i New York
sil· Wiss Knich var allerede naaet
st blive udeksamineretSygeplejerske.
II ved sit Arbejde fom faadan i de
Mist Skolek i Fjor fik hun sig
Mk en ,,Scholarfhip". Hendes
Ideal et at blive Doktor· Men
Mit-if et een Läng, og Brtd
er noch andet. Miis
er udea W, oq hun et
DE
»in-Hut
IIIMMWMMDW
Ihm-Frokawa
v
get — de et Kristne Det er alene
de ældte, sont et Hedninget Tei:
sindes Syndere i Vetden —- og
mange af dem; —- tnen ingen ct
fsdt Syndet«. »Augustana.
Sammenlign hetmed den Udta·
lelse af Ot. Loveland fom vi fornys
lig meddelte fra EhatauquaiMødet
Fta et Aurora-da
s
F o t o r d. Det tillades ingen at
henføre, hvad her fremfættes, til
noget vist Samfund Her tales sitns
ipelthen otn et ,,Aatstnøde«, et Be
gteb under Gaaseøjne
Er man fsdt med Lyst og Drift»
til at iagttage Menneskene. da et;
man paa jin Plads ved Aarsmsdet.’
Saa mange, hinanden indbykdes
modsigende Fysiognomiet; saa man
ge modfatte Gemytten faa mange
Kataktetistiske Situationen thi paa
Aarsmpdet er der nceppe en eneste,
som er ganske i satntne Stemning
fotn hjemme i sin daglige Dont —
lige saa lidt, som man er sit daglige
Selv, naat man om Sondagen er
i Bei-g. Dette sidste anser jeg for
uimodsigelig sandt. Og er der en
Læjer, som fatet op mod denne Paa
stand, givet han detved simpelthen
til Kende, hvot ftetnmed hon et —
for sig selv, og hnot dybt han ttæns
get til at lægge sig en gammel
Vistnands Otd paa Linde: »gnothi
ieouton«. kend dig selvE
Der er adslillige, der under en"Ti
skussion ttot at tunne skjule deres
Følelser, deres egenlige Mening, de
tes nøjagtige -Selo. Men fot dct af
gjotteSpejdetblit lykteii det dein
forbaofende fjældent. Ten sinnst
leeres kun ved et langt Studium og
ifaa endda tun under Opbydelsc as
al fin Villieökraft og nted fuld Op
mærksotnhed ved Llrbejdet
»Mei: hvotfot skal jeg vel idet He-’
le skjule mit Eind, mine egentligeJ
Følelser2 Zfal jeg ifte netop verre?
Ftnig selv uden Onisvøb, nden Paa
Jhasng. uden Eminke?«
« Ttuffet i Prilken. kaste du! gis-als
Ldu virlelig kan det, vix-selig got det.
et du een af ti Tusinde
Men lad os nu fe o; lidt um
Yblandt de mange frommem-. ist set
flere, som egentlig ifle Ecr nd til
stott, ikke ginet umiddelbatt Ind
ttyk af syndetliq JntelljgenTJ. innen
inponetende Zkitkelse hat. innen
fkolet Stemme rander ones-« nien
lhois Bemætkninget et san wide tm
»rammende. fom nogen lan onsle Tig
Atter bemazrket oi untre-. der sttut
.ter med hef, blank, ffinnende Bande1
og som. blot de set Daa ern. txt-Umar
lig bibrinqet Jndttyfket as. at hvis
de ikke endog meaet snart faar talt4
ud. vil detes mange- Ptagtideer og
vægtige Tanket. der uasladeliqt bro
der paa detinde, sptænge Skallen
og scette sig felv i Ftihed
Videte findet vi et mindre Ante-L
som med ftnilende Anfigt og gar-mild
Haand udftwt Lys og Solfkin og
Smaavittigheder til hsjte og ven
stre. De et ovenvaa, tænker man —
og ftniler igeu.
Men se dog det! En setz-sm
Stykket kommer gaaende midt ad
Vejen i fkarpt Tempo. De set alle
sammen uafbrudt mod Jan-den Denl
talende gaar i Midten Han udviklet
en ellet anden Sag. Pludselig. soml
ved et elekttist Ryk, staat han hom
ftille. de cttige ligeiaa Han tceller
en site-fern Punktet eller Afsnit
af paa venstte Monds Finger med
htjte Haands Pesefingen Derpaa
attet med et Ryk af Sted i famme
statt-e Tempo og Blikket vendt mod
seid-» — Vi Mem-tret e- dogk
no'eu leere no’en.
Wiss-re undqaat det ikke Op
MW, at spinnt-k- hqk udiz
i
s
Z
E
?
J
Z
det kommer til Stykket, alligevel
no’en sæte no’en.
J. B. J.
Ølandsmissiomu.
Angaaende Stykket i »Dansteren«
Nr. 56 for 19. Juli hat jeg fka gnsk
ckf vore Breiter modtaget et Bew,
hvomf folgende er et Udtog:
»Ein Artiklel i ,,Danfkeren« om
New Zealands Missionen lige lælt.
Men er du ikke feil paa det? Stut
de Australien ikke helt igennem stet
tes i Forgrunden2 Er det ikke det
der er færlig Præftemange12 og er
det ikke derfra, der har vceret sendt
Reifepenge2
Saaledes hat jeg forstaaet det vg
faa paa Jens Dier, da han vav
her.
Endvidere har jeg lasst i »Kr.
Dagblad«, at Past. Sass er reift til
Australien og har optaget Arbejdet
den« .....
Det er lnuligt. at jeg hat wisset
staaet Forbaldene, -saa den egentlige
Mission, hvortil vi vist burde kom
me med Unsætning er paa Austra
lien og ikke paa New Zealand. Der
er vist Landsmænd i Flokkevis beg
ge Steder.
Men Zagen er den famme oq
lige vigtig, felv om jeg hat taget
fejl af Lolaliteterne
Blot dog ille den bekendte dan
fke Langjomhed skal spille os et
Puds, saa Sagen finde-J ud og stys
des nd, indtil den hell visner ben.
»Hm-d. du gar. det gør snart«. lød
Herrens Ord enqang. Mon det sam
me ikke lyder til den forenede Kirke
om Forberedelserne for denne Mis
sion. Gennem dem vil Herren nok
vise den. om den skal from ad den
Vej.
Jehooa kløvede Jordans Bande,
mens Arkens Bætere maatte sætte
deres Feder i Flodem for-end Un
deret stete.
Tet er vist rigtignok, at Past.
Meers-I Salz er reist til Australien
og arbejder der, men det er ikke sont
Illissionspræst Han er lolaliferet i
en af flnsttcliens store Havnebyer
som Semandspkcesr. vist not ansat
of Selklabet:»Foreninge-I for Evan
geliets Forbmdelle i fremrnede Han
ne«.
Jvar Marias Hausen.
disikkcligt Atbejde iColotado
Er both interessant Arbejde er
net-als endl. Tet er «Tl)e zederal
Tonnen dj ;l)e Ehukchcis in Ame
rica". Tom nu har afjluttet jin Un
derspgelse as de tirtelige Zorholde i
Besten Colurado vlev valgt, fordi
deuue Etat ligger midt i den vest
lj«.1e Jndrcmidsionsdeart og er ofte
bleer bejtyldt for at have mange
flemme Etscmpler paa de uheldige
Refultater af for mange Fiitter til
sur ringe Befoltning.
To Hensyn laa særligt for: at un
dersøge Zteder, hvor der var sag
mange .iiirker, at den ene næppe
tunde etsiftere for den andeu· Dei
vier sig imidlektid at tun 11 Til
fcrlde af 100 ydcs der Hjcelp af Jn
dretnissions-Kasset11e til Steder.
hvor det er til toivlsomt Nytte.
Komiteen anbefalede indtrængens
de at underfsge, om itte Mission-Z
tasfernes Midler tunde anvendes
paa Steder. hvor der berstet en vir
kelig Trang til Guds Ord. Om
trent 90 Procent af Underststtelle
til Missionsarbejdet gaar dog til
Siedet, hvor der er en virtelig Miss.
sionsmatt ;
Det Spskgstnaal lom viste sig at
voere langt det vigtigste var de tnansj
ge Byet uden nagen lom helft tiktes
lig Betjening. Resultat-It as Unden
stgelfen blev overraskcnde felv for»
Mænd tm er vel Iendt med Mig
Kondfoeholde i Besten.
Der visit sig at viere 130 Byen
need ebme of fra 150
—1000 nden neuen Wmntlst
M, sc If Wie swde 100 Wen
W ellet Ist-M setienlng,
Kriefter og Midler er meget stot.
Dei-Tom Tilstanden i Colotada et
den samme gennem hele Besten, saa
er der maaste henad 4.000 Byer
fmed en Befolkning as fra 150 til
1000 Jndbygsere uden nagen kristes
illa Fotwndelle.
J. M a d l e n.
Opkaav
til den dankte llngdom i vort SamJ
fund.
Brooklyn, 19. Juli 1910.
Maske Vennerl
Zorn J nok ded, hat vi her i
Osten en Ungdomssammenslutning,
der foger at lsfte de Opgaver, som
de enkelte Foreninger vilde have
Vanslelithdet ved at overkoinme.
nemlig at get-e et Arbejde for vor
leere Frelfek baade indadtil og uds
adtil. Nu hat ieg faaet en Tanke,
som jeg meaet vil lcegge edel-. J
unge, paa Hier-te og dede eder onl
at J i Bsn til Gud vil bede am,
at det maa lykkes. Vel bar vi nu
Sommer, men Tiden non-mer sig
inart til Julen alligevel. Skuldc
ilke Vi unge tage os for at famle
fammen for Alvor til en Juleptes
fentP nemlig til en Kirle i Japan!
Tænk hvor skønt senere hen i Livet,
at tænke tilbage paa: den Jul gav
vi dem en Kirle i Japan.
Vi kan gsre det og endda nænm
lnn ital vi nu tage fat far Alvor
oa saa bede om Velsignelfe dertil,
saa hat vi de 83.000, fom krasves
dertil Vi hat jo omkring 3,00()
Teltagcre og Mcdlcmmer i vore
llnqdonisforeninger. L d oss lmer give
en Tollar. Tet tan siklert enhver
one-klomme. Men lad os begnnde
straks. Jeg tror sikkert, at vor-Krebs
kassferer vil med Glæde tage imod
Vidragene. Vi kunne jo indenfot
note lokale Foreninger samle jam
Inen og faa indsende hole Summen
Tet vilde lette vor Kasse-ers Ar
bejde. Men begynd straff-. og Gud
ilal not lade det lykles. Lad alle
bede detotn . «
Eders med broderlig Lilien
Paul Peterfen,
Beicht-vol
EEn japanfk Apis i Kumme.
Wintrejpondance fra Missionckr J.
P M. T. Winthet i Kurnme i Ja
l pan til »M. ngl.«).
3 At Knrume var lidt andekledcs,
Eda vi nu lom tjlbage, viste sig stkaks,
jda vi Tagen ester vor indbudne til
l
en Velkomstsest, som de Krisme af
kboldt for os.
L Tet Vor overrafkende, at de sang
et Par Sange, som de selv havde
jfkreven til Melodien de felv havde
komponeret.
Men Toppunktet naaedes, da
EPastor Joneh ra kom Ined en Mand,
der blev foretillet sum Journaljft
fendt fm Aviskontoket, for at teurer
lentere det og refere for det.
Da Lørdag kom, mødte sannne
Avis med en Prædilantliste, der
.ganste vist itte kan maale sig med
»Kristeligt Dagblad«s i Lamng
»men soa overgit det denne ved at
jgive ikke alene Prassternes Nonne
smen ogsaa Pkædikanternes Emner.
l For nagen Tid siden sendte det
en of sine Reportere ud for at be
ssge nogle af dcts Læfere og tegne
et Billede of dekes Familieliv »i den
Hensigt at give Læferne gode Jmi
pulser til et forbedret Liv i HjemsY
mene«. i
Dette var overroslende not, wen
mindre blev dej ikke ved at ie, at
det fttste Mem, der blev ,,afteqnet«,
var en stiften Prokutators. og det«
tredse var vor tto Medhjælper, Past.j
Joueinntas: om hans Hjem blevj
det endoq sagt, at det io allen-Oh
var temmelig almindeliq bekendtx
fom et as de meqet lyllkligr. ;
De simdt :o Hjem til, der sit en(
laugt mindre rasende W: de
fandtnos,atderillevatfmket
usw eswa dient It »Is-«
Statler, væmmes ved en faadan
Institution og assky enhvet, der var
med til at opretholde den.
Siden bar de ogfaa paa anden
Maade vie-et med til at tale imod
Prostitutionen '
Vi er hält glade ved »vor« Avis.
der til og med holder Hvile om
Sindagen For et Par Aar siden
vilde en sAvis med et saadant Stand-T
pnnlt have vcrret aldeles utcenkes
lin. man vilde have ipaaet den
lindemnngx nn holder den godt ud,.
shar endog beseiret en Modstander,
der nptraadte iom Ven af og For
kcemper for buddhistisle Jnteresier,
der er scerlig stcerlt repræsenterede i
vor By. den blev tvungen til at gaa
ind efter knap et Aars Tilvkerelfe
En af Neporterne ved Avisen blev
forleden ing on maatte indlægnes
spaa et Hofvitak han strev saa »No
Iter fra Hoipitalet« og i en af dem
iomtalte han sin Eniömhed Vaitor
IlJonetnnm gik hen til hani, talte
’lcenne og nlnorlin med ham om
iFrelieren Rcefte Tau ftod det hele i
Aviien deriblandt ogsaa, hvorledes
Jonenmrn ielv var blenen ledet til
Herren aennem en cher Syqdom
Te: er altid Stil her i Japan
,at swinden bliver lijennne m nonter
aniet inod Tnve on Jldebrand naar
Illkanden ilal nd til Fester eller Sel
ifalien og den lan nmn ille nodt
Jnndvnsre Tameielilab ised iandanne
TLisjlighedet
i Tersor hat man da de iaalaldte
Y»(l«seiiha« eller ,.nddannede Damer«.
Tannelien bestaar i at tnnne onl
naaes Herrer skit, danse. iville for
dem og vasre dem til Moto: boglig
Tannelie derimod herer til Sjcels
denhederne mange kan hverken lee
ie eller skkine. og Aandsdannelie ——!
Manne reisende roier denne Jn
ftitntinn og priier disie Daniel-s
Tyd Japanerne selv ved bedre For
en Uges Tid iiden haode Vor leis
en Artikel om dem, hoori de blev
heitrenne ioni vcerre Stadednr end
ielve de offentlige da disse dog lief
iede rent Flan. mens hine fejlede
under falfk still-r
At der oed saadanne Lejligheder
siiftes mange Betendtslaber, der ofte
endet nied. at et Hjem opløies, tan
jo ikle forbavie. Men endnu oftere
vilde det sittert ste, deriom en Hu
stru havde Ret til at træve sin Mand
til Regnskab for hans Fort-indessen
At lltugt, opreone Hieni, løfeFors
bindeller virler nedbrydende baade
paa den enlelte og paa Slægten, ved
man weget godt, men undgaa den
Slagsz Selilaber hat man ikke tun
net. ja ilke engang prøvet ma.
Her hat vor Avis igen iat iig i
Spidsen. idet den har gjort sig til
Talsmand ior en Ȯgtefolksfor
ening«, der ikulde samles til en sel
skabelig Sammentomst en Gang om
Maaneden. Jngen Mund lunde
komme undtagen han« bragte sin
Hustru med.
Den fsrste Sammenkomft har fun
det Sted, og alt gik over For-vent
ning. Avisen triumferede Dagen ef
«ter: nu var det endelig beviit, at et
Selslab ikke behsvede ,,·Kattene« let
almindeäqt Øgenavn for Selikabss
damerne) for at viere livlig og til
trcekkende
Men ogsaa her har man viit hast
Fslelfen af, at det var godt at have
de Ariftne med, da flete af dem
havde ffaaet særlige Opfer-dringet
om med.
Ja. er glade ved vor Avi5. den
ask silkert ikte iaa lidet gavnlWeds
brydningsarbejdr. Bart den man
blive ved med at indtane et laadant"
Standpunktl l
W’kotm;ntdfeudingk udvifes
af Tyfkland.
Berlin,22 . Juli. — Den mite
Jndentigsminiftet. Ok. Dalwitz. hat
netov vaa Anbefaling as Politietz
undetskeevet en Udoisningsokdtes
imod 21 Moemonvrwdikanter. hvors is
as de icefte er Amerikanere og cnqs l
landete De blev eskvrteeet over
Grenfen i Dog.
Peædikantekne var kommen fko
sorstelliqe Deie of Landet M Bee
lin for der at Inst-et med Zuver
inteadent RGO-, iom er en Ame
rika-M- Wdende i speist-.
Unde- et Aste Wdte plus-ie
lkgk Iclltiet vq M III-bei fee
has-et Kinde-ne Ilev bedt otn
fleckt at feel-de siedet W
crust-e ste- IUW eng-made
Nationalitet. De, der viste fig at
were Mike Undeksaattek, sit Loo til
at gea, men de ftemmede nmatte
følge med til Politistationem book
de blev opholdt, indttl UdrisningE-.
papirer kunde udstedes.
Mormonfpstgsmaalet var c Aar-et
1903 Genftand for adfkkllsz Ort-stel
fe mellem Tyfkland og United Sta
tpå Den tyske Reaerina fafcholdt at
Ilsrsrmonernes Lasrdomme er mo
«mlfk nedbrydende. og paj Grundlag
»h.«mf kqu man ksverens our at alle
IMnrmonprwdikanter fkuloe for
Ttrwfke fra Lands-i i Ldbcst af en
jMnmusd oa Tumtidigt »Hm derei
midtseuropæiske Hovedkssartex fra
Wmlin til Hin-its Som Folge her
Iaf forlod den Ganq Ho Udsmdinge
Tyslland efterladm.»3 lknced -«00
Tilhængere.
J de senkte Aar hat Mormonerne
imidletid begyndt at tkodse Forba
det. og dct er sket gentagne Gange,
fat enskelte Mormonprckdikanter er
Iblievcsn udvist.
Brev fta Jene Dixen
Et. Hande 19t().
Tet var en underlig Tid de 10
zage. sont Tisciplene tildragte i ev
idkasgtig Bau og Paataldelse Paa
Salem i Jerusalem, efter at Herren
LJesus havde gioet dem den store Be
pfaling at vrwdike Evangeliet for al
lStabniimen indtil Jordens Ende.
)Men det var msaa en stor For-jet
telien nt Ustesteren uilde vix-re med
ldem alle Tage indtil Werden-I Ende,
Fog nt de itulde blioe iførte med
hin-oft fra det Heile-. der skulde dygs
Htigzwre dem til det store Hvem
Men de troede det og tog trostigen
fat chm litt-minnen Fitifii Ulrrlighed
itmnq dem, slwrliqhed til Mesteren.
ysmsrligtied til Finstern-.
E Tot var osgsna en underlig Stare
der medic-J i det t. Anrlnmdrede der
Fved Nirwa, hvor san store Ting
Ilslev bekendt oa beiluttet Oa Fel
sgerne har rasttet ned til nore Teiqu
Mission -- Jesu Konqerige 11duidet.
indtil tman Navn er tendt til Per
"den"s Ende. og Wonnen opfnldt.
’,,.Komme dit Nige.« Men det er dg
"fao en hsjst nnderlig og bewdnings
fuld Tid, vi levek i, scrrlig med
Vlikket fasitet von Herrens Komme
Og en af de maskieliafte Ting, imn
vi bar oæret Bidne til, har siktert
været den lige nu assluttede Ver
densks flonferenre for Evangeliets
lldbredelse, idm biev afholdt i den
fgamle skotske Hovedstad Ediiigburgh
fra den it. Juni til og med den
23. Allekede paa Skibet, sein jeg
;rejste tned (.,Caledonia« as Anchor
Linie) kunde man merkte, at der var
noget ufædvanligt, der bevægede fig.
As de 1200 Passageter var der ikkt
staa. hvig Maul var Edingburgh.
Nasiten hver Aften var der Mjse
Jsor denne Sag. Den betendte Led
Zog Taler Robert E. Speer var med,
og man mærtede noget af Bellignels
Isen, som var beredt for os.
! Begunstiget af det dejligsteVejr kam
’vi over Atlanterhcwet og landede i
Glossen- den 12. Juni. Herfra er
fder tun en god Times Kittel paq
IJernbanen til Edingburgh, Staden
Imed de mange Minder, og Pladien
stor iqa mange store Begivenheder.
’der giver iig til kende i de mange
Mindecmærser. iom der findet over
Stotlands store og bertmte Merid
saaiom Waltet Scott. Robert Burns
og flere Digtere. Men icekltg dvæs
lede mtn Taste ved Stothnds Re
formator John Knor, og Used Mar
tykerne Patrit samilton og Georq
Wishart· og den ved sine Breve og
endet sit-beide ufokglemmelige Sa
muel Ruthekiord Endvidere has
Stalle-nd bidrqget meget til Evas
geliets Udbredelie iblandt Hedntns
gerne baade ved Midlek oq ved et
give ei nost- at de bedste Mist-ach
ret, haft-m Dicwid Livknastmq sie
W Duft Robert Nessus Its
W Nessus- os tm hast« der i
MMTidpthscstqu
Us
Its
! Til ,.Tanfteren«.
l
I -..
ibibli- pca Scotto-nd mil
M W. In stets-e et