Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, June 03, 1910, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Q—
z swscssejsscxæesckxksiewc
KA"'" qu q DIE-;
. its-sc THEDanmarkZTå
ZXXXXXMBXXMXZDE
IL--- - - H
Folketiugsvalget i Daumen-L
ValgresultatoL
Tet famlede Resultat af Valget
hat i Ksorched vceret bette: De sam
svirskende Vensstregrupper har tobt 5
og vundet 13 Pladfer, Socioldcnws
kratekne tabte 5 og vundet ö, de Na
dikale tabt 6 og vundet 6, wire
tobt 9 og windet l.
Det nyo Folketing kommer derefs
ter til at bestaa ckf: Sanwirkende
Benstregmpper 57, Socialdemoskras
ter 24, Radikole 20, Højre 12. —
Balget paa Fcerøerne sfinder først
Sted d. 4. Juni.
Prcofeudtalelsct angaacude
Valget.
»P ol i ti»k e n« indrømmer, at
Nederlaget er der, og fkriver bl. a.
For Landet og Sankfundet ibleso den
20. Maj en iaare uglædelig Dag·
Nu fkal vi altsaa tillbage til dot
Styre, som i Aarevis that virket ede
loeggende og demoraliserende i alle
Fofhold He Ehristeniien shar foreløs
big atter sejret og bosidder niesten sin
ganile Magt paany. Og lian vil bru
ge den til en liensynsløs Fortsæts
telie af sin aamle Politik.
Don, onsaa dette kommer vi vel
igenneni, hoiis di fætter Sktildeir m«od
Sksulder og ikke lader os forknytte.
Panikelighederne vil mode det nye
Flertnl Hkæmmende og forvirrende
pna dets Vef. Og gladeligt gam
radiknle Venstremænd fra Regering
over til en Opposition, der inlder
dem nantrlig, og sont vore Modstans
dere fkal finde ufvaskket i dens Evne
og nmalbevidft i dens Politik.
»Social-Demo«krnten« glces
der sig over de mmdne Medic gaar
let hen over de tabte, og jubler over,
at Borgbierg ikko faldt For Reiten
trøfter den sig med Fremtidem
»Næfte Gang man Hovedstad og
Provinz leere at holde Takt, og dot
ganike ringe Antal Stemmer, der i
en Rcekke Krodse i Gaar mannlede
i Seit, vors-let am, at ved nieste
Valg taner Temoskratiet Flertallet.«
,,Nationaltidende« skriven
Det SpsrgsmaaL som i Gnar blev
ftillet det donfko Fell lød fort og
Xlart: Stal vi væme vort Land? Og
Smret blev et Jal sfra Folkets Flet
tal. For Forsvarsvennernes Kandis
dater blev der i Gaar afgivet tilsams
men 184,0005temmer (i Fjor 164,
000), modens Forfvarsimodlstanders
ne samlede 164,000 (i Fjor 158,
000)). -
Dis-se Tal viser, at Deltagelsen i
Balget i Gaar Var vcerot bewdelig
starke end i Fior, og at Opgangen i
Stemmetallene havedsagelig er kom
men Forwarsvennekne til gode·
Vi konstaterek denne Kendsgers
ning med Glcede. Og vi got dot saa
meget mete, Wein den radikale Re
gering paa alle Maader lhar vildledt
Vcelaerne, bl« a. og ganfke særligt
ved sine For-W Oaa overfor Uds og
Jndland at fremstille Landets finan
sielle Situation i de allermørkofte
Farven
Denne Agitation «l)ar ikte givet de
Resultaten fom dens Ophosvsmænd
siktert gjorde Negning paa. Jkke et
ernste Mandat Chor Se Radikale vuns
det- Dereszremgang i Stemmetal er
nbetndelin i Sammenliqning med
Fokfvaksvennerne8. Den «l)ele forin
lede Danronftration er falden yntes
· ligt til Jorden. Apellen til Vælgerne
hat didle bespaket med en trbetinget
Afvisning. En Freintid forMinistes
riet Zahle er ikke mitlig efter dette
Balg. — Det maa hurtigst muligt
forlvindr.
Delegationsbladet »Aut
hus Amtstidende« striver
bl. a.: Med et Venftre lom fra et
Mindrele Stilling er naaet op til
at dehnte Halvdelen af Frianet
Pladlek on fimn qennem Folget
Samarbejde nu sanfte natutiig
staat tot-an en fasten-se Saum-instin
ninq et der aabnet Udvej i dank
Glitt Saa langt naaede vi paa
Folgst- qu, at der von M Lan ta
kes un et fklvfmdigt W, der
eristandtsattiteeeensiegevlnq.
ca ved en kloq M ei dort sat
s
s a
ti vil ngaven vife sig lettere end
den var for Forgængerne. De stvre
Spørgsmackb fom indeholdtSprængs
ftdsser, er tru lølte og til en Side,
og der ligger intet for, som særlig
Pan Volde Vansskeligheder. «Venstre
kan trække Vejret friere med Frem
tiden For Øje og alle Venftre cend
Landet over visl glæde sig detvodi Det
bar ifkabt Fred og Arbejdsm
Et mystist KIL Efter hvar»Natst.«
meddeler, har et udelandsik Konser
tiurm i den jenere Tid ført skrifklbge
Forbandlingor om Køsb af et betydes
ligt, ubefkyttet Areah der er hellg
gende ved aabent Band umiddels
bart uden fvr Købenlhsavm
Det uidenlandstke Konsortium op
gisoor, at det vil benytte Arealet til
Anlæg of et Kallkmsrh og det har
udfoldet megen Energi for fnaresst
at naa tll en endekig Afgørelse
Swrgsmaalet om Prisen ordnedes
uden starre Vanjskekighed, idet det
udenlmidske Konsortiium tilbød en
Pris, der overitiger Arealets Værdi
fsont Jordbrug og Kawbrud med et
lbetydeliqt Bel-b. Køberne erklærode,
at de vilde udrede hele Betalingen
kontant.
Disse Fowandlinger maa imfds
lortid forekomme udenforftaaende
rot paafaldende, thi de udenlandfcke
Køberes Tilbud hat drejet sig om et
Grmdfnjkke of sttltfte stratcgifkc Vc
wdningvI Det ligger indenfor En
ceinten og i fotlholdssvis ringe Af
stand fm et krf Forfvarets udsatte
Punkten Der findes saa godt som
ingen Bobyggelse i dets Nævhed.
Aroalet kan uden ncevneværdig Van
fkelighed helt cifspasrkes, sauledes at
den eneftc Adgang holdes neben til
Sjsidens
Dtab. J Vordinbora Slotsruin.
En 20iaarig Ftvinde, Anna Obri
stmsen Tlhvdaldi, aift tned en Italie
ner Tlhedaldi. var for nogen Tid
fiden ilyttet fra sin Mand, sein
boede i Naestved, og havde faaet
Plads som Piqe paa ,,Hotel Valdes
mar« i Vordiimsbom. Mansaa Ef
teiriniddag tog hendes Mand fra
Nasstved til Vordinabora oa fit sin
Hiitftru til at love at flytte tilbage
til hom.
Kl. lIXz om Ratten kotn Hotels
katlen Ferdinand Doff Kenff, 26
Aar gl» hjem paa Hotellet og traf
Fru Thedaldi i en af Hvtellets Gan
ge. Han, sont var meget forelilket i
«l)ensde, fik hende til at gaa med over
i Gaafetaarnets Rainer-, hvvr han
fkar Halsen over paa hende med en
Forssæterkniv, han havde taget paa
Hotellet. Kl. 21X2 gik han over i
Kirkeskovem hvor der var Fest. Her
nieldte han fig felv til Politiet og
sit stran efter et epileptisk Anfald·
Betjenten satte nogle Mænd til at
bevogte ham og gis selv over iSlotsi
ruinen for at undersøge om Ihans
Meddelelse var sand. Jmidlertid var
Gerningsmandem fom i Mellems
tiden Ihavde faaet flere epileptiike
Anfald, fslygtet fra sine Bevogtere,
men han blev fenere fanget i Land
by vg fett til Vordinaborg Arrest
Ved Underføging i Slsotsruinen
fandt Politiect den myrdede Kvinde
Hendes Hals var fuldstændig staaret
over. Liaet blev bragt til Vor-ding
borg Stiger
Den myrdedes Mond er Former
paa De formedo Jernsttberier i
Nest-we Knivem lwormed Doff
Kerff star- Halsen over vaa hende
et nu bleven fundet.
Bad Grundlovsiforheket assong
Morderen fuld Tilstnaelfe og med
deslte, at han hat-de fett en haard
Kam-v med Kvindem fsr det ltykkes
des ham at drasbe hande.
Freisin- Hcer. Paa et Mede, der
den Is. Mai fandt Sted i Grundt
vigs Ouö i Achetchuvm indiatte
Frelsenö Heere ,,Udenriqsminister«,
Komme-aber Ward fra London
Goneral Booths vngste Datter. Kom
»Und-r M Bwthsdellbere tout
Leder af Stellent Heer- Btckiomhed
i Mart Det anfet i Beet-end
Mel-se iom et stort M paa Oe
neralend FoMsbed set Mandi
novien, at han lader sin Dotter
. borgevfkdd
"im«idlertid i Tanker om, at Skræds
overtvge denne Komm ande.
Ligc for Lise. For nogen Tid
siden anmeldte Vejle Bys Skrædders
mestre til Politiet, at Manufakrurs
handlerne drev Skrædderi. fkønt de
kun hcwde Handelsskab, og Anmel
delsen refulterede i, at Manwfaks
turlyandleirne maatte lese Skrcedders
Da de davde gjsort dette, Vom de
dertnestrene egentlig We Ihavde Dil
ladebfe til at foelge Rejsetæptper,
Kramer etc» naar de kun havde
HaandvcerkeriVorsgorskwb, og nu bar
Politiet iføslge ,,Vejle A. Av.« no
teret 6—7 Skrceddermestre for for
mentlig Overtrcedelse af Nceringss
loven.
Hirngt fig i Atresten. sEn tid
ligere straffet, nogle og tyve Aark
gammel Mandsperssom der affonech
40 Dages Feengsel for Vold og Tig-i
geri. hat forleden fest Lejslighed til»
at hænge sig i sin Celle i Arrest
Ihsuset i Aar-hass. Monden deltog i
det scedvanlige Anbejde med Forars
bejdeslsfe af Legetøj, og ved at staa
osp paa noget Træknateriale havde
han kunnet naaVindsueskarmem hvor
han derefter havde hængt fig- Da’
Opsynet 20 Minutter forinden hav
de talt med ham, var der intet at
mærke paa hom. Den hurtigt ttli
faldte Læge kunde kun konstatere,
at Monden var død
To Mennesker druknede. sEt ungt
Ægtepsar fra Stobbro paa Asls, For
pagter Jversen og Huftru, vilde if1.
»Flensiborg Avis« forleden foretage
en Sejltur pscm Als-fund i en lille
Jolle. Den kæntrede, og de druknede
begge
Fundkt Lig. J Susfanen ved Næsti
vod sfandt man den 16. Mai Liget aif
en Mand, der ved ncrrmere Unber
søgelfe viste sfig at sum-e Bestyrer
Jømenifen fm Jasnerspriå
Nedbrændt Savfkasreti. Mastin -
snodkeriet og Snxifkcereriet »Stevns«
i Storehedinge er den 17. f. M.
nedbrcendt. Det lykkedes at redde
Vebocilfesebygningernr.
Jldl-s. Førfte Pinfedng nedbrænds
te Voelsmand Anders Sørenseng
Ejendom pav Faarvang Mark. 2
Heste, 1 Ko og 3 Svin indelbrcendte
Jndbtudötyveti. Natten mellem l.
og 2. Pinsedag er der begaaet Jud
brud hos Staatermester Nielsem
Hesifelager, og stjaalet en Tegneboa
med 310 Kr- Tysven er fikke fundet.
Nedbtæudt Guard. Brødrene Chri
stetifens sGaard i Tandrup ved Ag
gerfund er den 16. f. M. nedbrcendTv
tota«lt. Bescetningen og Jndboet red
dedes. Jlden er opstaaet fra en Skor
sten
Gaatden ,-Fcintegaardeu« ved
sSvendborg er af Eierem Ganrdejer
StewbaL folgt til- Proprietær T
Secher, Kolding. Til Ejendommen
Ihøror 130 Tdr. Land. Besætning og
Inventar medfølger. Kjbefucnmen
er 57,500 Kr. Overtagelfen findet
sSted d. 11. Juni.
Politisi Msdr. Det politisteMøde
i Skansebcrkkerne i Nørrefundsby den
17. f. M- var itfølqe ,,Aalb. Acntst·«
besøgt nf 10,000 Mennesker. Til
Dirigent valgtes Amtsraadsmedlem
N. M. Jensen, Øster Hassing, med
stor Majoritet. Deroftex talte Fol
-ketingsmændene J. C. Christen-sen
og Neergaard. Fra radikal Side
talte Hsffkoleforftander C. Melsen
Aaby.
l
nskietsutyae Da en naska
IDreng, Søn af Gaardejer Reis-ums
Jorgenfem Overgaard ved Randers, !
Iforleden Akten fkulde taro noglej
tGæsster til. Uggellhuse Station, !
sprang Seletsjeh idet Vognen kørth
ned af sSlyngsborg Bakke De paa!
Vognen Mrende Personen deri
blandt Gaardejer Hans Jensen og
Huftru, Bjødstrup Oaa Muls, sprang
af Fru Jensen faldt og forssloa sia
saa stceckt at thun et Øjsblik efter af
gik vcd DIden
I Denkuede ved Judokas-. 2 unge
Mannefker, der tjenise i Rind Præs
stegagrd dkuknede 2den Pinfedags
Efdmniddag ved Badning i Fiederi
holt Ia ved Herning. Den ene var
ifslge R. B. 14 Aar sammel og
Stn af Arbeide Anders SI
tenfon i Gewinn, den anden heb
Meter Riesen, var fra Vesleegnen
og 18 Nat sammel
—- En ca. 30crarig Tjeneftekarl
Johannes Mogensen Fräs, der op
llJoldt isig shios ssine Foroeldre i Mam
mon Ved Viborg, er under et Besøg
i Bierring druknet under Badning
i Bierrsing «Sø.
Ulykkc paa Icrnbaneu. Da en
Banearbejder ii Gl. HcrvndaL der i
Piuer huvde haft Veng ckf en Bro
der fm VendsfysseL anden Pinse
daigs Eftermiddag paa Drassine list
te denne til Hadsund, mødte de Oed
Aalemiølle Toget ·fra Hadsund til
Randers« Ved Summen-siedet splins
tredos Dreesinen, og den ene Broder
slyngedes langt ud til Siden, me
dens den anden blev hængende paa
en af Lokomotivets Buser Doget
standsede og’tog de to Vrødre mesd
til Hadsund, hvor de indlagdes paa
Sygehuset Der wen-es ffølge R. B.
ikke at være Fare for deres Liv.
Anholdt Udlændiug. En sydlandkfsk
udseende Person, der gik og tiggede
til de Kristne i Armenien, var saa
nheldiq forleden at komme ind tisl
Sognefogden i Gørdina, lfom fut
tede Mistanke til iham og telefones
rede til HerreWFOntoreL der straks
beacerede ham anholdt. Han Blev
ifølge »Kold. Fo-lkebl.« transportes
ret til -Holsted, Obsvvr chan opgcw at
komme fra Ssverrig, cot kbedde Fir
mat Zimoi og at være fra Kardi
stan. Hans Forhold Vil nu blive
nasrsmere inndersøgt
Mystifk Forsviudcn. Ungkarl og
Boelsmand Th. Laursen wf Sønderl
Nesen har Pinsemorgen forladt sit·
Hiern, og ingen ved, hvor han op
lwlder fig- Han hat ifølge »Skive
Folkebl.« altid været en ivrig Jæs
ger, og sin Bøsse lhar han taget mod.
Paa en Seddel, han har efterladt.
Tig, stod der, at«ingen Milde føge
’efter h-am.
? Eu Sognefogcd over-fahrt For
nogle Tage siden blev Sognefogden
i Folding overfoldet og truet af to.
.rcjsende Svende og en stinde De
to Svcnde er nu blevcn ankboldte, vgl
Yden csne bar ifølgc »Kold. Fol«kebl.«
Etilstaaet sin Forfeelse, medens den
!anden, en Vagabond, der for. nogle
Dage siden blev straffet i Kolding
for Heeleri. nægcker sig skyldig. De
lblev begge arrefterede
Brunknl i Brytup. J Faden afi
Iden liille Plankegebakke ved den;
gamle Faltiggaard ved Brymp er
der poa flere Steder fundet Brun
kul, saa der er Sandsynligshed for, at
der er et sammenhcengende Kulleje
i Butten Bakkens Eier, Hr. P.Clhri
Iftenfem bar isfølge »Hors- Av.« prie
HVet Kullene vg silønt sde er temmelig
Lvaade brænder de godt. j
Hadfundbtocns Udbcdriug iyness
nu endelig at fkulle blive til Birke-,v
Yligsbedh idet der er ankommet ca. 150«
Kwisbitmeter Essvært pommersk Tum
mer til det projekterede Afviserværck,
og en af de nærmestc Dage ankom-l
mer der ifølge »Rand. Dbl.« en«
DannpsRanvbuL lworeftcr man vil
kunne gaa i Gang med det længe
sventede Avbejdes
Eu tyvagtig SkolklæretU — sEn
højfkoleuddannet Skolelærer fra
Horfonsegnen er forleden bleven an
holdt for Tyveri. Han lhar ifølge
’,,Horl. Av.« tilstaaet, at han bar-,
stjaaket et antikt Rivejekn i HptekI
,,Hejmdal« i Harfens og at han i
K. F. U. M. der i Byen bar stjaalet
«et Par Støvler og et Jakkefæt, foml
henlaa i est Værelse, hvor han lege
redes De stjaalne Sager deponerede
than iBanegaardens Garderobe, men
da han bereitet dtiftode sig tilbags
til K. F. U. M. for at fipife til Mid
dag, var Tyveriet blevet opdaget,s
og man sendte Bud efter Politiet,
liom anhaldt hom.
Automobilovcrkstslen En Zaarig«
Drang, Søn of Smed Ehrfstanfeml
Aalborg Gaswerk, blev 2. Pinsedagl
weckkrt of et Automobil Drengenl
er i Aftes død fom Følge af sine
Arm-stellen
Samme Dag packt-m et Automos
bil paa Ganden Avbojdsmand Chri
stian Christensem Nsvling. Han siEs
wogle alvoklige Underlivskvæftelsey
og henligger pau Aallwkg Syqshus
i meget betænkelsig TilstanlL
Sisrtet af Heim-. Da Overlcege
Mehr ved 8. Regiment den Is- «f.
M. var ude paa sin fædvanliqe Ni
beum blsv Besten W. vs Ovetlæs
sen klimqu ned tmd Gunster
vg wodroq sie lvære Muts-r l
11 kaulm LIMMKKK
Söiaaklg 0181v1 vitd sometMej MngSULgt jagen uöRg
ineng Hee,d intet stöv. lneng 6gaetmzolda garsApp rat-te De
New Pers cction
chsc BLUS ILAMS
011 colcssstovc
01 den sldsto prakttskss. vjdonsksihpligp Oli-· Um. Hin liun kngts den Horn-sie Di
vcsk udckn at Vorm-: KökkenosL Rom-D Pia-»s· r «11«1« Essig-»I- I«-(1r(« isml not-IN KUmkUlc
Rede l vt Sekund. slukkcs l pt Sekund. l!(l.sl·n«is1 ins-J Kulsinot Top, mod KIHH
· 1l.«1-«jk1.«i«lmlmsr ug ullts mode-uns l«—
s·s-t«j«:s,-s1. l« l-(«1is;x·(-1’(1tsn, sunji dtsn kim
kngp stJinsr hin-st- udtin at nirnns sm
«-n. Ikxmxi UND-. ingpn Lugl (-ll«r lci«i1;.
ihm-n l«s:11 :s( hrjnms ind ·«H-·r Aslw etc
Dringt- HiL l«—n usskusspr lflnshngpliglnrtltsn
VHI Kuuxuinck »L: LJJr ils-l til ssn l·’»:"n«"-jt-lss"s.
lcvinilcsr Inil Hin-,- sur listgwtxrk Sei-lim
nzinslikk Pin ji«-i ·1«-n. fnreli das i ist Nu
kzm l:..- Hil. lslul x·i-(l sit tin-j« H financi
lukk. 11134011 lt..lv ijtss I«’«l«!»«rs«sl(-18--I«
Aldislsss ji«-:- :- t,u;:t csllssr liisksx (lc-n wirmsk
jk1((« l(i"-I(Is:«.-n·-I.
W-« h:.r I.«n,:-.ss l:!;1:j:-«k-l)1:1;1 (-111:1i11(s1"«"-(1»
Glut-H l««--I-.-.iklin:--n Hlligpnnstl ALLE-ins
klim- i-l.1;« l««:««rs— k.:-"-1· Nun-n Smnk »j:
lillx.11:k·«.(!is, Lun- nitsil l. J UU 21 Uns-n
ilprssx i.’ :1 I : «k.: Ic liun Uner nun-! ssg
Uilisn I«L«11«i11(sl«
Overalt hos alle Handlende; hvis De
, res ikke h:k· den. saa skriv efter txesksis
sc- ut buvmspludcsn .
lawsp »New p«.kkec. vende csrkulære tll set nssrmeste Agentuk
Uon . for
standakd Oil company.
(In(:orpokat(sc"1.)
Ach-erset- Pas paa
At fuu (1(-nn(- Um »
NORD- 00 SYD DAKOTA FARMsLAND.
Vi hist sur Sislg Inlsözxt Land i North oc South Dakota. skandinavemes
lelingksdhjcnh anlet er tut-get jcvnt. dyl), sokt Jord. Vi Itan sogl
gts tlistto for im Als-) til St« m-. Acri-s pasu lettc Vlikann skriv stkuks til os
Ins-s must-legte ritt-r lkksskrivtslsc Og Vilkiiistz
DRAEGER LAN D C0., ABERDEEN. S. D.
AndagtSböger.
sit-. seckx En lille Skatkiste ........... IIJO
R. P. Wahlen Ousandaqtsbos ............ LIO
Dr. Unti- Lutim Kristeliqe Betraqtninqek ...... 1.00
O. Wellen os O. Meerd: Tag oq M ......... tss
Its-ers Sittan ................ so
sites lille Skatkiste ............... .40
Unqdommens Stattiste ............... Os
Dtmäer fra Livets Floh .............. .40
Se pas Jesus . ............. . Es
Den trofaste Fotjctter .............. sc
Jesu Sind-dass Bette-mitten til hvet Das i Ida-meist
af Nacht-ff .25, med Guldsnit .......... .40
Hist-f Il. J. Lucie: Huwndagtshom Wer met so
tragtninger til hvet Dag, ordnede eftet W M
Sider l folldt Mist-ins ............ LCO
Vanish cum. publ. Hause-.
sciirs sei-.
WWIMII
LXXXVVWBBXVXVZVVXXXWXXHXXIIIIIII
En m) Forfyning
af Bsger er netop ankommen fta Damm-L
Deriblandt folgende:
Den nge Luther, Prof. Ammundsen, Ome silioo
Nanden og Sandhedeu, Past. C. Mee, Jndb. 2.40
Herreganrdsfolk, Wormark, OmIL .20
Tre Foredrag, L. P. Larfen, OmsL .30
Bibelhaqndbog, H. P. Haufen, indb. 2.10
Kam i Hu! Afch.-Hansen, indb. .40
Pan Livets Vej, Vilh. Beck, indb. 2.80
Vidnesbyrd «f·m Ftue Kirke, Busch, indb. 2.80
George Williams Levued, indb. 1.40
Solln-tu i et foltigt Land, indb. .40
Bteve til minc Bsny Hausen indb. .40
Kristne og Kristne, Rev. F. S. Webster, Ome .20
Fra de gamle Stier, Asch.-Hansen, indb. .70
For Mcdnrbejdcre i Birnekirken , Omflag. 25
Tuugt rugcr Mulm, Wilson, indb. 1.60
En uug Monds Spsrgsmaah Speetr, OmsL .40
Ungdom i Bibciem 1. Del, OmsL .30
Ungdom i Bibelw, 2. Del, OmsL .20
Fotfættelferne ellcr Guds Nandelsftey indb. .70
Under Sydkorfet, Alcock, indb. 1.50
Tag og Las! Olfert Ricard, indb. 1.35
» « » i Fransckbind 1.50
Hierin-ne Mich Elith Pedersen, indb. 1.30
Dreugc og Dtengc, Skildringer fra Missionss
mai-few indb.
nge Hierin-, Lauritz Petersen, indb.
Fotstelligt, Joh. V. Gstsche- OmiL
Kot-te Otd Muts og Nr.17, Skovg.Petetien, Durs. .10
Troeui Demmelighed, Skovgaard Pein-few M. .60
Bissekbytd om Akistrs, Biskop Heuch. Indis. 1.60
Hans Messen Dame, Jacob V. Pull, indb. 2.00
Af enkelte af disfe Btger er Forfyninqen indstkæns
ket. Jndiend Bestilling sttqks for at sikre Witten.
Dau. Luth. Publ. dafe,
scatt, Kehr.
888
.OOIOIOOOOCOIIOIOOOOIOOOsssIIOIOIIOCOOHGXXXMVIDXOUXIOIIFIIOION
IOOOOIIOOOOOOOOOOOIOIOIOIOIIOIIIIIOIOIOOIIIIIXIIIIXIGFPBksdkks
OOOOOOIOIIIIIOOOOOOOIOOIOIOOOOO