Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 27, 1910, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    00 O
Honderkyuand
Dsdetslen —- Kristeligt Ung
somiuøc Kristi Himmelfartsdag
om Estermiddagen afhosldt ,,Kristei
läg Forenckng for unge Mænd« og
«Kr?stklig Forening for unge Koins
det« et Msde hser i Byen. Pan
Grund af Mangel paa Plads i Mis
sionshotelslot afholdtes Msdet i den
netliggende wfke»Vorgerforen-ing’s«
Latr-la Sekretæt Boden-Hausen indi
Iedede MIdet, hvoreftek Pastot
Schmiadt af Jels talte. Derefteir var
der e: Opholld fra Kl. 4 til 5, i
hvilken Tid lder blov drukket Koff
baade i »Borgerspreningen« og ?
Msfionskhotellet Seneke kalte Mis
sionær Paulson af Bovluwd og Pa
stor Mahler af Hadersleu Basunckos
tet svillede under Opholdene si Ha
ven, ligssom Pigeforeningen sang
adfkillige Sange, sauledes tiil Sluts
ning: »Saa tag mig da ved Haani
«den.'«. Deltagelsen i Mødet var me
get stor saa vel af gamle som unge
fra Vo og Omegn.
Gramby. Stot Deltagclfr. J del
kristeltge Ungdomsmøde i Haderslev
Kristi Himmelfartsdag deltog her
fra Byen osg Omegn op imod 80
unge Mennesker. Fra Rødding og
Omegn deltog der Shenjmod 100.
Alle de unge Mennefker havde stut
tet sig fammen i to Selfkaber, Rølds
ding og sGramIby, og kørte med
Smanbanen for hol-v Pris. Et Tag
med s«;—««· fuldt optagne Vogne dam
pode öerfra om Formiddagen Kl.
10,4ss og kom til-lange igen Kl. 10
om Akte-nen, de almindelige Togtis
dek. s- T
Sommer-sied. Jotdefætd. Kristi
Himmelsande jordfæftedses paa
den hekværende Kirkegaard Guard
ejer Niols Højberg of Lott. s jin
Ligmlcs i Kirken talte Pastor Ben
dixen Okn den Hedengangne i Til
knn1n'i:·«s.a til Pauli Ord out Jesus-,
som er kommen for at gore Symde
selig.
Ved sen Mindetale i Lojommet tak
ckede Gent-deer Fr. Vind af Hjarup,
tidligere paa Saadrup, den denssos
rede og hans for flere Aar siden
borttnlme Huftru for deres trofaste
Vonfkab og deres Don-sched. f
Mels Hsjbetg var en i sin Krebsl
sgtet Mand, hsvem hans Medborgerej
Mc onerdraget flere Tillsidshverv,
fuailedes var shan i en Aarrcgkke Mes
Wkdsrdpræfentant og derefter Kät
keældfnd og hcm msødte traf-ast, naar
de: Ema Valgdagene gjaldt om at
vise Esaus danjcke Sindelag.
- Med Niels Hofberg er en af de
Mænd gaaet sbort, som hjælper til
mesd ch Flid osg Sparsommelig
hod materislt at grundsfæfte Nord
slesvigs Ton-sched.
- J der Hieni, bon Og hCMS Hu
stm Anne, født Autzem byggede i
en Anna-fie, sasa man dog ikke blot
paa de: materielle: MM dkk Nest
mer- end i mange Bondshjem ngall
Its dmsike Aansdsliv, og god, fund
Mistendpm havde hjetmne der.
Fleusborg. Durst Oplysuiugss og
Mejdsauvicniags - Kontin- Myrte
soe 118) var tic Mai Seiftedag
M Tøgt of Landmænd, og Eftev
Wslen efter Tyensde var den spr
ste Tag ftsrro end Tilbudet. Efters
beenden er sdet imidlertid lykkedes
et fcta mange Pladser besat.
J LIer Macmed hat ifjlge ,,Flens
Ivrg Avis« Kontoret virket paa M
sendse Monde: Der meldte sig 236
Mdsssgcmäh hvomf 107 kam i
Ixsbejde deriblansdt en Del gifte
satt im Byen, der tog Plads isom
Muth-ihne, efteriom de ifke kun
s- wnaa fast Sysfelsættelfe i Byen.
, 47 Auf-ger- sick Rand og Oplymäns
III-. MJIWM Dei baa
W i w net-sakr
wg h-: sWet Wart-me M
Strejkex Konnt-them iom var afsluts
tet paa tre Aar, M allerede i Au
gust i Fior. Arbejderne krævede da
en Fondsjelse af Lønnem og da
Bryggerierne ncegtede dene, blev
Kontratten ikke fornyet. Folkene
shar sdog fsrst nedlagt Arbejdet nu
da det stcerkeve Ølforbkug begynder.
Tyrstrnp. Fanden dsd ved Beim
— Drikketiets Oste. Den 2. Maj
fandtes i en Vejgrøft Liget of en
Monds-person, svm viste fig at Oære
den henved 70 Aar gamle svenske
Arbejdsmand Johan Petersen, der
sidsft havde tjent has Guardejer Sam
søe paa Ravnbjersg ved Frøkup. Om
« Monden var dsd i en Rus ellet
« dreht, vidste man Me
Der opstod Mistancke otn det fid
fte; thi da Hr. Samsøe Dagen for
" ud kom for at vcekke en anden ai
sine Karle, forlangte denne sin Lon.
Det vifte sig da, at hans Klædek var
besudlede af Blod, og da hans Has
bonde spurgte om, hvad det havde
at botyde, kunde han .ikske kigtig kla
re for fig; han fagde, han havde
shaft Næseblod. Da den andkn Karl
-f—avnedes, gjorde Husbonden Ansmefs
delse til Myndighederne, og Karlen
blev anbot-ht.
Sasmme Dags Eftermiddag var
en Retskommission i Kristiansfelt
« for at holde For-hist i Sagen. Hel
digvis for den mistænkte Karl vifte
det sig ived Undersøgeljem at den
zgamsle Sveniker var død enten af et
Hierteslag sont Føslgo saf den nydte
HSpiritus eller Ifrosfen ihjeL book-for
»:)1rrestanten atter blev losladt.
Jgen et sførgeligt Offer for Driks
kebidenfkasbeM
Flensborg. Politict og Fagfors
»eaingekne. (F-l. Ade J Anledning as
fMajdagcn a7holdt de bervcrrende
;Fagforeningsmedlemmcr dlnxtdt »m
jdet Sonde Formiddasg et Mode mn
f»·LwhelIiIt«, Imor der take-: -:::: R
l«Ti1ncsr-5-Arbejdsdagen. Jnden Møs
zdets Beqyndech isthandt en Betjent
fin for at oxservlmge Farkunlingelk
Te: Vlev intidlcrtid bewdet l)am, at
Elllødet ikke var okfentlisz metx e:
Fagforoningsmøde, fom hverken fluls
de unmeldes eller ovemxxagests as Po
«litiet«. Betfetrten ffemede sig fcm for
at indhente nærmere Ordre, og fe
ncsre san-s lmn sum-wen med en anden
patrouillere uden for Forfamlingslos
kalet, medens Moder afbol«dtes.
Den egentlige Masse-X der ligeles
den fandt Sted paa »Hoheluft«, bew
de famlcst fuldt Hirs. Der holdtes
Taler on fomnstaltedes Fesrljgsbes
der as forskellig Art.
Jelö. Foredtagsmsde. J »Land
bohjemme « i Jels boldt Freien
Volf fra Skærbæk ved Hoptrup den
29. April et megot godt Foredrags
om Digteren Vilhelm Kaalund, der
fom bekendt var født i Kobensbavn i
1818.
Frøken Volf pegede hen paa, at
lselsv om sban ikke kunde kaldes en as
vore sfsrste Digtere, saa hat-de han
dog været ot eljkeligt Mennesle og et
Stemningsmennefke. Han var baade
Mennefkers og Dyrenes Ben. J sit
Foundng gav Ftskin Volf en abspr
kig Stildring af Digterens Levnedsi
lob og den Modgang, han hande
før han naaede frem til Aneckendels
fe. For at v«ise Verdem at han duede
til noget, tog ihan Plads som Tegls
mrksbofwtet Pan den Tid traf ban
den Minde- fom senere blev ham en
trofast Huftm Han var ogsaa et
Aar-I- Tid i Haderle, men følte sig
ikke rägtig tilfreds der, og tog san
tmod Mader fom Forstander ved
Vridslsselille Anstalt, hvot han i
mango Aar virkede til stock Velflgi
nekse Oblandt Fangerne, fom han for
stod at tale med, saa det kunde gjre
Jndtryk paa dem. Komedien »Fal
via« meine, han selv var et af hans
bedfte Acheer
Hans Streben IT usd paa at værs
ne om Karle og Sandhed. Hatt
M i W Ess.
, M W Wie Frfken
ils-if »Wrufwi Mel-«
- WMM met Akt-stimmu
«Æ·Ooi os, naar M beider-.
fssngethathøldtsithtds
MHists i hinter, ds- -Wtkt- St
l
l
ogssoa gjort sin Vickning her ved at
bringe Græsset slcengete frem, end
;det ellers plejer at viere paa denne
Tid ai Anker Den sidsw Tsids Kulde
Edg Blæit bar imidlertid bragt
Etandsning i Plantevækstrm og vi
lasnges derfor efter mildere Tempe
ratur-. -
Notdborg. Afdjd Beter-am (thd.)
Lerdag den 30. April døde i Kvbings
Mark en af Vetoranerne fra den fer
ste slesvigske Krig, Aftægtsmand
Thomas Thomsen Den afdøde var
med i Stagene ved Dybbøl og Jsted.
hvor han saaredes. Han ramtes af en
fjendtlig Kugle, som Lægerne ikke
kunde tijerne; den Jbar han i sig til
sin Dsdsdag. Sorn Følge deraf mod
tog han en Jnvaliderente fra Aj
benhavm selvfølgelig modtog han
iogsaa den danske Stats Hoedersgave
ttl Voteraner fra Treaarskrigen J
det sidite Aar lagde der sig en Skygs
ge over hans Liv: men Minderne om
Fortiden glemte han ikske
Haderslev. Majfeften fejrodes i
Gaar af Fagforeningerne her i Byen
pack fcedvanlig Monde. Oin Formids
dagen hosldt Arbefdersefretcer Nim
dorf af Kiel Foredrag i »Es-unal
Herberget« om 1. Mai-Tagen og
den-S Betydnikig. Om Eftermiddagen
imnledes man i «lllvslyst«, hvor
Haderslev Musikforps spillede og Ar
bejderimmforeningon foredrog nogle
Sange Der var boordret 3——4 Gen
darmer derben, iom im Tid til an
den indfandt sig i Lokalet. Ligeledess
var der posteret est Var Politik-elfen
te vaa Narretoro, fom ved (;·Tide:s.
Weniede Deltagemes Tilbogekomit.
Der fandt dog innen fosin helft De
monftmtion Sied. Festen flnttech
med iorfkellig linderboldning og Bnl
i »Central-Herberget". Deltagelfen
var i Aar starre end de foregaaende
Aar, vel nærmest pack Grund af, at
Tagen inldt ma en Søncha.
—- Sttkkk Womiton April Maa—
neds Knlde ichasttes ind i Maj, da
selv om et gammeli Drd siqer: »Er
kold Mai giver et varmt Lockuva
ifaa kan det dog blive for meget as
det »gode«, nemlig med Nattefrostm
Den bar i Nat (Natten til 4. Maj)
Met Sau stand at endda ved Otte
tsiden svar Jorden dcekket of Rim,
book Soslstraalerne ikke var naaede
hon, og ved Solopgang var Jst-den
mange Siedet kwid af Rim som ved
Vintertid.
ngumklosten Brei-di Garn-d (Fl.
Av.) Den Z. Mai Formiddag opstod
der Jld i den forben P. Tryk, nu
Truelien i Bester Terp tilhørende
Guard, der nedbrændte til Grundem
4 Ase-r og nogle Svin indebrændte.
Jlden menes at veere opftaaet fra en
beskadiget Skoriten
--— J
Held i Uhcld.
Ten ftassels Peter Johansen Var
ikke nie-get begnoem Misn hcm bar
haft Held med fig, og ban vil ende
Tom noget start.
Han var fra et fattigt Hiem og
kun fjorten Aar, da hon maatte ud
i Verden og forføge at skaffe sig
Plads. Han var meget bekymret
oa bar-de ikke Anelfe om, hvorledes
imn skuldo bære sig ad. Hatt bis-writi
te med at sandte fra det ene Kontor
til det ander, ask ind og spumte
ærbødig::
»Er der nogen Plads ledig ior
en fjortenaars Treng?«
Overalt svarede man Nei, Zwer
paa han sagdo Tak, bnkkede og gik.
Men en Tag hændte der ham uoget.
Han gis ind i TethnportsAkties
felskabet »Ceylon«, hvor Bestyrels
sen netop var jamlet tisl Mode. By
drengen sad i Fowærelsot meget op
taget ask en Eigaret og en Risvers
roman
Peter mente, at det var bedst ikke
at forstyrre darn, hvorfor hatt giik vi
dere og fandt i mäte Verrat-se en
vadams Mist optaget of Regu
fkabeme. Han tut-de ikke forftyrre
den-de, hvorfor han smodig gis am
ikring et stort Bord. De hat-de
tkavlt, og Konwrchefem fom var
nærstynet og trosde,« det var Bydrens
gen, sont kom ind, fagde til Peter:
»Im-ins over til Lundbem og
Epjrg, am Konfusl Jrsberg er der.
Stg hom, at Marien venter pag
Kam-·
Peter lob sig Re fige hatte to
W MenPilfckrhanqk
gereg- var til-hast et Bat Minutter
»Bed Fri. Heimat-ist om Tillæg
get til Revisionen«, fortsatte Kvn
torcheien.
Pater tænkte, at Frnken Halm
nniit niaatte oære den Danie, hat
haode iet, on freinførte sit Æren
de for shende Hirn san sinnigend
paa hinn, nien gao tiam det fortang
te. Saa gik ban nd i det ydre Ver
ralic og satte sig der.
»Er du aniat den-« ipnrgte By
brennen
»Ja!« warede Peter.
Lidt eiter var Bestyreliesnmde
farbi, og Kontorchefen fik da Lj
Paa Peter.
,,.Lwc:d or du for en?« fpukgt
ban.
»sei; er aniat beic«
»Hvem hat ansat dig her?«
»Bei har De se1v«, syarede Pe
ter. ’
Saa fik Kontorchefen Redelighej
paa bele Historiini. Han kund
godt fide Peters trohjertede Ansig
on lyieblaa Ler oa antoa ban
iin Hjaslper ved Siden nf Bndrisn
gen Martin, der rykfede ov til ei
Zion-I- Modhjivlper ved Kontoret
Da Peter oni Aftenen aik hjem
iur kmn tmst ai de mange Vycerin
der. ban bavde sprunget den heb
Tan: men lmn tnrde nnsispe imils
Xfig, saa glad han nar· Nu liavds
Ihm faaet Piads. en iin Plads, mei
25 Krone-r oni Maancden
Peter nagst-de sit Arbisjde addi, ok·
Tinen nitI Martin var lidt strain
iin Osmia-den « inne var jo iekitei
Aar. Men Frost-n Hulnnwiit .).n
nenlia on bleo 5nart Pistcsrs Ideal
FTct var ikte fri for, at Peter i sin
driiiiac Tromme- kiinde kalde hendc
Frn Jvhanien
Freien Holnnwiit var en radtiaai
ret, stærkt iriimt ticsdivcaarig
Kvindc fminket oa ist-dict, biwde
for sinm Eko nie-d tmjc Hex-le og
im nie-net braget tlcedt Hnn vilde
inrime bedaarcs noaet noticnt Mand
iott: nien ior dan itakkels Peter var
nun nasinsn en Gndinde
cn Morgen da Peter stam, blev
ban hofft overmiket ist-d at se Mar
tin og Festen Holniaviit staa og
inniavne ag kyöie tiinanden Et Øjei
blit fette han et Stik i Hiertet, men
han bebeistede fig og fagde knn det
enefte, sont han syntcs passe-de bebst-,
»Man jeg gratiilere!«
Fristen Holnnwiit bøjede Hovedet
iidt aeneret; inen Martin blev vred
og insng
»Gratulere inig her og gratnlere
mig dek, jeg ftat gratnlere dig, din
Jdiiot!«
Og demned flnj han spaa Pater,
der imidlertid jled fig fra nam. Han
var lille og fniidig og huikede godt,
hvor oer han shscwde kcmipet paa
Gaben og attid windet. Men Mar
tin var en halvGang saa lang til fom
Peter, og var nieget stcerkt byggot,
faa det var ikske faa under-Nah om
han ikte iunde klare fig. Men det
Wieder og i det samme, han med
Knytnceven flog til Martin-Hi Riese,
kam Kontarchofetn «
Der blev Zorn-n og Martin fandt
pasa en Historie sam ogfaa Peter
gav sin Tilfluwina.
»Det aaar naturligvis ikte an
at flaas paa Kontoket, det can J vel
nat begribe Den firste i nieste Maa
ned san J slsutte begge tot«
Stille og skamfuld forsvandt de to
unge Herrn ud i det ydre Kontor,
shvor de kunde angre deres Stynder
og ovekveje Situationen Men iaa
fis Peter ea ftorartet on Edebinodig
Ide. Dein rejste fig, gik til Kontor
chefen og sbad am en Satan-le
»Jeg vil gerne bedo for Martin"
singt-e han. ,,Jeg vil gerne bede, om
han ikke godt anaa blive her, ioehan
stat-gifstes.«
»Wind siger du, Dreng?«
»Don ital aiftes med Festen
Golmqvish ag derfor —- —«
Her bis-d Kontorchefen ud i en
iaa start og lanavaeig Stoggerlab
ter, at Peter blev staaende uwkkelsig
oq maabedr.
»Wald paa Mattint« Me Kan
See-liefen Maan squikwde Mt an
»Ist-list- at hart allseiq bot-de M
pna Sifiermaab Saa blev FW
Miit kaldt ind da havde en
Sau-Laie med schwebeer under
fix-sing Ostssenwtfarbd ais
Inm, Wähkaabeog dat, nd gen
dtt »dr- Kann-t- W sterb
HUM M med het rede, fee-Mete
dt W pa tnahte: »Man-ert«
Landet i
Den Dansilce Koloni
Alberta, Canada.
er anbeialet af den for. d. ev.-luth. Kirkes Landkomite
eiter en grundig personlig Underspgelfe.
Det reserverede Areal omfattek ca. 17,000 Acres
hoorai amtrent Halvdelen kan overrisles. Af hele Areai
let er nu omtrem Halvdelen folgt til Landsmænd, ai
hvilke en Del allerede er dekoppe, og andre er paa
Reise dertil.
C. P. Jernbaneselfkab giver fri Byggegrund til
Kiefe, og Selfkabets Generalagent hat lovet at belaste
Opførelfen ai en Kiefe, saa fnart iom man hat Brug
for den.
Man er allerede i Fækd med at anlægae en zern
bane, som vil gaa lige igennem den danske Koloni. Den
ventes fnldført endnn i Sommer. En By vil blive an
lagt i felve Kolonien
Jordbunden bestaar af solt Muld nced Lernnderlag.
Godt Band findes i 40 til 65 Fods Dybde.
Landet er iærlig egnet for »Small grain«. Af Bin
terlwede bar man avlig saa højt som 67 Bu. pr. Acke
medens 35 til 40 Vu. betragtes fom en tet almindes
lig Hast. Foxaarshoede aivek fra 25 til m Bu. per
Acke, Haore ira 75 til 125 Bu., Byg fra 40 til 60 Bu»
Hør fra 15 til 30 Vu., og af Kartofler har man avlet
indtil 600 Vu. per Arke under Onkrrisling. Alfalfa
trioes godt.1nider thiqatian: ligeledess alle Slags
Haveiager. Te rette Betingelser foreiindes til at ikaffe
det ftørst inulige Udbntte nd ai Jorden
Prisets er VIII-»O per Arke for »irrigated« Land og
818.00 per Arke for Land, der ikle fan windet-. Be
talingsoilkaarene er lette. Kinn en Tiendedel betales
Kontant, ag Reiten i 9 Terminen
En Form kan altina Lebe-Es soc de samine Penge,
sont man ellers maa betale i Rente.
Beikriveliek af Lande-: samt nærmere Oplysning
tiliendes Frit paa Forlanqendr.
Ell( HURN RW ESTME co
Elk Horn- los-va
stor Ekslcursion l. oL 3. Titsdag i Mast-jedem
825.00 kot· ,,Routnl Trip«.
IRS-»- F »Ist WWW W
Sptsciolt fkilqulI
Ved Køh at helc Regtlaszcrct at(
Latheks Reformator-ists skriktek
set· vi us i stund til at sieh-c dcnne værilisulcle Bo
kot- (1enubctyslelige sum at ssc j()ms"1;i·«.: cller shso l
VsklskhjkuL
Den oprinslcligc läuglxulcpris i Osmmark nu« 9 Kr.
Bogen er vel werd sit ejc
but-h Luther-s Publisltiss lloar.
WIOMM MIW
IICFHWPVHXXPXFWPFXXXXHERR-?IIIIIIII
OOOOIOIOIOIOIOIIIIIOOOOOOIIIOIIIIIIOOIOIIIOIIIIIIIIIXXVIXVIII
OOOOIOOIIIUIUOIOIHOIIIIIIIIIIIOO
f Forjcttelferue eller Gndi Mandel-sieh indb. .70
En m) Iorfyning
as Btger et uetop ankommen fra Das-matt
Deriblandt folgende:
Den Unge Luther, Prof. Ammundfen, OmsL s.1.00
Ranken og Saat-bedeu, Past. C. Moc, Jndb. 2.40
Hmegsardsfolh Bot-matt OmsL .20
Tte Furcht-am L. P. Lotsen, Omsl. ·30
Bibelhaqndbog, H. P. Hausen, indb. 2.10
Kam i Hu! Afch.-Hanien, indb. .4()
Pan Livetö Ves, Vilh. Beck, indb. 2.80
Viduesbyrd fta Frue Kiste, Busch, indb 2.80
Geist-ge Williqmö Leu-ed, indb. Uf)
Sold-tu i et soltigt Land, indb. .40
Brette til miue Ost-t, Hamen indb. .40
Krisis-e og Kristue, Rev. F. S. Webfter, Omsl. .20
Fra de gqmlc Stier, Stich-Haufen, indb. .70
For Medqtbejdete i Bttuekirken , ·Omflag. .25
Tusgt tuget Wulst-, Wilson, indb. 1.60
Eu sag Mand- Sptrgimaah Spreu-, IIme .40
ngdom i Bibelw, l. Del, OmsL .30
Uuqdom i Bibelw, 2. Dec, OmiL .20
Untier Sydkorfet, AleocL indb. 1.50
Tag og Les! Olfett Nie-ird, indb. 1.35
» » » i Franfkbind 1.50
Vierter-te jtiveh Elith Pederfem indb. 1.30
Dreuge es Menge, Skildringer fra Missionss
merken, indb. .60
nge Vierter, Lauritz Peterien, indb. .70
For-steckst, Joh. V. Ost-MS OmsL .60
Rotte Qrd Rr.lc og Nr.17, Skovg.Petetfen, OML .10
Trun- Hemmlished, Stovgaard Peter-sen, OmsL .60
Bisse-Ins m Krisis-, Biskap Heuch, Jndb. 1.60
VIII Uielseu Dasse, Jacob B. Pull, indb. 2.00
Af enkelte af disie Bsger er Fokfyningen indskkæns
ket. Jndsend Bestilling strakg for at fikre Ekspeditiow
Dau. Luth. Publ. Dotie,
Blair. Nebr.
OsfsksfsskskssskkIIOIIOIOIIHIOOODIOIIFWskkksksskkkskskksskksi