Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, May 27, 1910, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ----------4 ---
? «l)sn-l(eren" »l)ansleeken"
is um er det eneste danfke Blad
Only sEMLWEEKLY ianlerika' der udgcmr
DAMSH NEWSPAPER
to Sange »
Publishesd in U. s. A. ( 0M ugcn
X lt is ownksll by ( Udgivcs as
« - gis IstsTkssjttchstst me tut-»- Um MI. »Am-,
u m. u ku- Hk sma. Nat-justu
zutd is publislnsd by
—
Dan. Luth. Publ. Hause, onapthxlrargekslap ense
Nah-. Nebr. s -
.«««««««««
""Nk·"4"4; Bcaik. Nem» chdagssii 27. Mai·1910. « « HAL
Dis-(
Rigzvaqznlgai
i Dann-ask
Forsvatets Vennek vinder Slaget.
O
Ten radikale Regetings Forspa
er miölylket
Fic iiøsbenliavn tneddeles telegrai
fiik 25 ds. at de Radikale, ioin for
nnlia paa Grund aiFmsoarstillingen
lod Irisketinaet opløie, er ved de i
disie Tage steidinndne Valg dienen
slaaex mids Samarbejdet nied Zo
ciaxdenzokraterne Sohle og Juden
riasinxrxisier Munk naaede dog at
blire aenvalgt. J et Neaeringsmøde
gav kamtlige Miniitrene Zalile Ve
nmndxkxelsse til at overrcekke Kannen
deress Jlfitedsaniøgning ved iians
Hienilrxnit frei-London
Vaaiampen itod oni tre Eliiærles
saaer ---— Forivariiiaaem Grund
lonisas·«drinaen oa Valakredssordniip
get-« tsasientlia doa oin det første. Der
gi-.1:««: Kam-Den intet mindre end
TiLlsaKkaldolien ai kiiiasdaqsbeslnt
ninge1.k Forivarsiagen i Fior. Den
ne ist«-de det radikale Ministerium
knidkaixcy naatet Lovens Gennems
førelie var paabeayndt, Oa mindst
12 dlkrjlionor Firomer cefter Ministe
riets Ravignani var anvendt til Be
lluxnmqens Jocerlicettelie
Varrtiorboldene i Folketinaet
shar i rse ienere Aar voeret meget ind
viklede Saavel Benflrepartiet som
Gniserepartiet bar vcerret sfplitlset i
flere Gruppen Men her blev For
sva1«Z-iaaen Middel til at samle alle
Papiemiia i to Gruppar —- ioe oa
imod nenne.
J Fior opnaaedes der io et Kom
promiåi inelslem Venitrevartierne,
som J( C. Cliriitenien oa Reoraaard
reprasienterede iaa en Forivarsplam
hvori ssøbenlnwns Veiæitnsina var
et Ort-edlen blev vedtaaet.
link-er HolsteiniLedreboras Mi
nisterium med J. E. Christenien
linm Rorivatsminifter var det iaa,
det linked-es de Nadikale oa Seite
tiliammen at ityete dette Ministe
rium, ist det fik Tid til at aennsems
fsre den vedlaane Forsvaröplan
Saa blev det radikale Ministe
rium med Zahle i Spidfen dannet,
oa den blev da dets Opaave at gen
yemiøre den Plan, iom dst radikale
Parti sog Socialdemokraterne havde
arbeidet og stemt itnod
Heller-e end at ask-e dort-e valate
det radikale Ministerium at oplsie
Foltetinget ·oa benstille Sagen til
Vælaemes quøralie Nu bar Fol
ket san falt, og det bar talst for Gen
nemiorelsen ai den vedtaane For
wars-plan.
Ulykke paa Søen.
Pot: Hut-on, Mich-, 24. Maj. —
Syucx1 Mennciker antancs at vasro
ocnfcsmnc fom Folge af et Summen
stod mcilem to store Fragtdampere
paa Lake Hurom Nord for Point
Aux Vamues, undok en tæt Taage
Mandasg Morgen. Efterketningen
derom naaede hertil i Dag. -«— Det
var Tomyevne Franst H. Goodyear
og Jsmnes B. Weist-, begge af Clo
veland, der stsdte Commen. Den
fsrste sank, Wood kom ind i Port
Hurons Horn i Dag med et ftort
Hut i ssin Bev. Den havde 6 af
Goodyears Bescetning om Vord,
men dar var 23 Wand og noglePasi
sagerer paa GoodyeCL san Reiten
antages at vasre dru-knet. Den ene
ste Milliqu for deres Notming er,
om ist andet Dampfkiib,« Sir Wilsliam
Situan som skal komme ind til
Tetonr og Salt Ske Makie ii Dag
sinlde ihave jamlet dem op.
ca efollelle oIn
Icrniiuesokflugel.
Han ftsttet Senator Cummins
Ændringsfotflag i en fem
Timers Tale.
Washington LI. Maj. —-- Jdet
Seimtor La Follette i Tag kalte
for Senawr Enniniins Miit-rings
forflag til Adminislrarinnens Jeru
baneforfslag, erklirrcide inni, nt den
ikke var en enesie Linie i dette For
flag til nt Akte Fulkest i Alniindei
liahed riinelige Priier. Alt, der vil
opticms ned dette For-lan er Prislixii
hed for Affkibere. Men den krimin
deliae Mond er liae fna boreitinet
til Veiknttelie Tom Aiikilnsrnr.
Wi»ImniiinsSencimren kalte i 5
Tiiner ou var ifke fcerdig, da Jena
tet unt Affen ajoumccredes
Senator La Follette ingde nideret
stimmen for at be74«:,site Folket blev
bcgyndt for -10 Aar iiden, og der
var liae iaa fuldt un Kaum intod
Lptraskkeri iom inmd NørensForikeL
men i første Heniendc bar Lumpen
Drei-et nsbiolnt forieilet.
Jnterstate Commerce Kommissio
nen er beskasftiget bare med Verne
leg. Den er ifke i Stand til at kun
ne gøre noget effektin for Proble
mets Løsning.
Senatets Rsegler iynes anlaat
paa at for-hindre en fra at sige
Sandlieden. Jesmbanerne har lmii
det efter del-es Hoved i 40 Aar.
Vi man sonse for manae Kann-gros
iers Synder, før ni tilluder dette
For-flog at slippo os af Hænderne
Medens PrisvegirlerinqssVestenrs
melien i Prcesidentens opkindelige
Forilug var i Offentlighedens Jn
teriosksia san er denne Beftemmelfe ble
ven niodsiiiceret af Zeimtsrerne Al
drich og Elkins ndelukkende i Jem
bnnernes Interesse
Jdcit Lu Follerte ans-vie Sena
tor Root sont siaende, at urimelige
Satfer kunde ksorrigeres under de
nasrnasrende Lode, sagde ban, at en
iaadan Paaitand still-er ernten den-Es
Intelligenz eller Ærligbed i DvsivL
iosn Mr den·
Jdet han basndede, at de nærvæs
rende Jernlmnetakfier ikso nlense er
ubillige, men tillikje optrcrkteiide,
erklærede La Folsletteh at de, der ikke
vi«l give Kommissionen Magt tisl at
nndersøge videre Forli-selig He for
mader den offentlige Interesse
ALSEKT s. cUMMle.
United sitt-s sen-tot- from lows
Talen havde den Virtnsing at
køre de Vestmsbvljor, der Morde-J i
Gaar for at fan et Kompwntis i
Stand paa det Grundlag, sont Ze
nator Martin fortssloq, til Eide Mr.
La Follette gjorde to, trcs Ade-umd
ninaer til klsknrtin-Vltttcs1tdcstntstttcst,
der uiistcy at lmn um« imod det.
»De- mim Dolch uife Mod til at
staa op shesr og nedftsemmr Cunnuiniis
»Fors«lag, end at jmøms »den out
Sporgsmaalct oed at siege on blot
Udflnat«, liang hatt m Gang.
Zeppelins Norpolsfærd.
En Proces om Ledelfen.
Grov Zeppelin og Professor Her
gosell er i denne Tid traolt optagne
af de mange og omfattende Forde
redelfer til den store Luftskibsokspe
dition til Polaregnsene, og midt i al
denne Travlhed bar de ogfasa en
Process at floas med.
Tet er en i Charlottenburg ved
Berlin bojat tyik Polorfarer ved
Novn Tshseodor Leuten der har an
Iagt Sag mod Greo ZeppeliM og
Professor HergseselL idet l)an hævs
dor, at de to Herrer j jin Tid har
zlovist smm en med dem fideordnet
ZStiIIinq sum Leder as Etspeditio·
Mem under Forberedelierne or hon
iiniidlertid blovkn klar over, at det
te L-øf-tc ikke vil sblioe lioldt, og da
him dorefter liobrejdedie ;3e.1spelin
Idettkz var baade Sirenen og Profes
ssoren enige om at erklære, at de al
Idriq bavde aioet Lenker nogcit Løfs
Etcs »m- IIJkeddeIagtighed i den øvers
»in- Liedclsm uaar han haode kunnei
»tro dat, nmottc der bero paa en be
Jklageliq Misforisiackelfc fra haus
;Zide. Lcrner inmde dog shaardi
Enakkeh at der ikke kunde oære Tale
Hom nogen Misforstaaelfe, og da han
Ystadia mener at være i siu gosde
;Ret og haaber at kunne bevije dettse,
,«l)ar han anlagt Sag.
i
Frankrig og Alkoholem
For on 50 Aar siden gjaldrzrauks
rig «for at owns et af de mest aihols
dende Lande. Meu niedens andre
Lande er aaaet frem i Llfl)okdetil)od,
er anirisg sum-et tilbage med stier
ike Stridt
) J de ikandinaviske Lande er For
ibruget gimet tijbaao im 7 Liter til
islxz Liter, i Frau-Hing derimod
fteget fra 2 Liter til 15 Liter.
Og hvad der er vertre: Hovedi
dritten i Frankrig syst-es at vom
blevon A«bfinth. For 50 Aar siden
var denne Drik ncesten ukendt i
«Fr«ankrig, for 20 Aar siden sblev der
dtsukket 5(),0s)() Hektoliten i de fid
sie 5 Aar er der drukket 30 Mil
lionor Hektoliter om Aaret·
J de forsdellige SkoTer i Paris
«fom i andre Byer hat det vist fixi.
’at et Flertal af Eleverne allerede
var iorfaldne til Brugon af Abfintb.
As Skolepigerne i Normandiet drak
over en Ffekdedel regelmæssieræns
deuin eller List-r i der-es Hiem med
deres Forkvldm nanr Mødrene gaar
paa Arbejde, plejer de at give dem-J
smaa Vørn en Flaske i Munde-i med
en Vlandina of Kasse og Brei-»de
vins
Folgende for Normandie-is Bed
»komi«nende hat« allerede begyndt at
Eviie fig. Medens denne Provins tidi
xliaere stilledo de kraffigfte Rekrut
!ter, vifcr det sig i de isenere Aar, at
jde unae Mænd allerede beerer m
·dolige Meerker af, at de er efaldne i
lDrikkeriets Last.
, Det skysldes ogsaa Alkoholen, at
der aaeliq dør over 200,000 MeTis
inefker i Frankrig af Lungesvindsot.
Dampfkiböuotitfer.
«Oscar ll« bar forludt Christian
fand Ined 107R Passsagserer oni
kBot-d oq ventes til Neonrk den Jl.
st. Vkl atter affejle derfra den 9.
·Juni og ventes da til Christianxfand
Zden 19. Juni
3 »United States« vil afsejle fm
;Ehristianfand den l. Juni og ven
-tes ssaa til Nep York den ils Juni
1910.
l
I »Danskeren« udgaar to Gange
ugentlig og kostet 81.50 om Anker
Prsvenummer sendet frit paa For
tausende.
Blandede Meddelelfer.
Det gik hedt til i Tirsdags mel
lenI Etrejkorne ved Pennsylvania
Rnlskompagni. Wilkesbarre, Pa» og
Statstnilivsen Mindst tre Mænd
VbIeU dræbt. Der var 12,l)()0 Mand
pas-r Streife, næslen alle sancmen
Jtnl jenem
Jfølge et traadløss Telegram til
Colon i Ongsdngs kænrpar Estras
daz- Folk forwinlet for at bevor-e
Vinefields fra at falde j :1.1(!adt«iz’s
David-etc Entnde ndtrykker Hnab om
Seit, men det ladet-, sont Zandsyns
ljgneden er, at lmn komme-r til at
over-give sin» Der lmr unsrer fæmpet
Nu Lin on Tød siden i Mnndags
Alle-Is
Ejden Zpeafer Ennnon i sin
Vanlscttnle i New York fande, sont
oi meddelte for-leden, at ,,Zk1)dning
var for godt for anfnrgenteme, de
sknlde Enennes«, bar insnrnenwenlis
ge Vlndcs gjort Kapital dernf, og
denne Tale kan Eli-ne Ennnon dyr
nol. Tot ladet den ·1il, at de »Kon
servative« vil holde paa Cannon og
nnme naa at bebolde hmn sont
Seenker j nackte- Les-non
.
Den nne enge-like Lungen George
V, lmr benyndt fin Elle-gering med
en Venaadninaszslmndlina Han bar
eftergivet lorte Fænafelsterminer
on rednceret andre genuem Oele Ri
get, otnfattende oafaa Forbrydere
used Heer og ·Flnade. —- J en Hen
oendelse til det engelfke Falk sudtm
ler lmn sin Dverbevisning om, at
de deler Sorge-n med hont. Med
dette for ch fer lmn Freknstiden
trøftig i Mode-, stcerk i fin Tro paa
Guid, stulende paa Folket og ibans
olskede Lands Lone ogKonstimtion.
I
J Tirsiidngss ndtalte New-reisen
tant Norrsisis her fra Nebraska i Re
prcejentanklntfet bl. a.: »Der lJnr vi
en Spseaker i detste Hin-, fom ganr
nnd ti·l den fwre Stad New York
oq deltager i en Vanket, og siden,
sent paa Ratt-en --eller i en tidlig
Morgen-time som tilftrækkelig for
klarer Speakercsns antagelisge Til
stakjd, udfteder han det frygtes
lisge Dekret, at alle Jnsnrgenter
-s·kal dø, og de førfte, fom ratnmes
af den frygteligse Straf og nma li
dse den grnfnslde Dad, er lmns meft
betroede Løjtnanter.«
r
Der bar Here Gange »Um-r Rog
ter onl. at Illsinifrer Ballitmer uils
de resiqnerc, og atrrr er qutct ble
vet modfagt. Tet sjdste, man i den
Restning harrt fm Wafhingtom scr
at Præfidem Takt skal Miste tut-d
Tanken um at lade JndcnrjgssDcsi
partememcx ufløsscis as er Departe
ment for offenrliae III-beiden Tot
uaaftaassy at denne Foraudring in
tet hat« nchd Ballingcrsaqcm at getre,
mcn ikke desto mindre sfkal Vallinqcr
ikke vaer Chef for det paamsnkth nye
Departement Dette fkal have Kon
trcjl as PanamasKmml Arbede
Jrriqationspwjeftern:e, Konserva
tiomsn og Forstvassenot m. m.
I
Ved et natiosmlt Mode i St.
Louis anqaaende Neformssaqen her
i Landen tog flere frmnrangende
Mænd Ordet for mildere Behand
litkg of uuge Forsbrndera Særlig
talte Basley B. -Burritt, assisfrerende
Sokretcer for State Ebnrities As
sociation i New York i Onsdags
vfor Oprettelsse af Farmi og Hof-vitell
Kosloniey fotn mmie Tranke-re kun
de omrqives til, saa do knnde holdes
tkl Avbejde i frifk Luft oa faa me
dicinfk Bohattdlinu. — Buwitt paa
stod, at Alb-hol bærer Skylsden for
en Trediedel af alle Vasnsvidstilfælde
pg for 30 til 40 Procent af alle
epilwtiske Tilfcelde.
Jorden rundt.
70 græsske foicerer es bleven
afssksedigedei med Pension, men de vil
salligevel protestere.
Kong George af England holder
ligofom Kong Frederik af Dannmrk
Fødfselsdag den 3. Juni—
I
Kejser Wilhelm bar ndsat en Præs
mie for en tysksamerikansk Kapseji
l.ads, der jkul sfinde Sted 1911.
Diæterne For frnnske Depart-rede
vil af flere nyvalgle Folk blive
foreslanet nedsnt fm 15,()0() til 9,
t)()() Fris. aavlig.
.
Det norffe Stortings Præsidium
nil furflaa, at Bjørnsons Digteri
chge skal Yo erføres til bang-E Enke.
Tet er biska ne 1,600 Kr.
«’«" i
Snestorm paa Island Sendisf
jjord, 11. Maj. Under en Sue
storrn i Zøndngs omkom i Nord
mula Eyssel bensved 700 Faar. En
Bonde misstede alsene 200 Stkr.
I
Straindinger oed Island Tre
franske Sejl«skibe «T-aniel« af Dun
kerquse ,,Mo-ette« af Psaitnpol og
»Ist-wol« af PaixnpoL er den 9.
ds. nnsder en Sneftornt strandede i
Fasskriudsfjord Føtstnævnte Skib er
totcklt forlift,1 M and er drnknet.
.
Snefog i Tyrol. JnnsbrucL 11.
Mag. JNorsdtyroL Øftrig, begynsds
te i Nat et heftigt Snefdg, sont ded
varer endnu i Formiddag. Det hat
anrettet Inegiet ftor Skade i Fragt
haverne, og mange Telegrafs og
Telsefonliner er ødelagt. J Viergene
Hagen den nyfaldne Sne 1 Meter
bsøj.
.
Forsatningen i Kinn. Regerisngsen
i Pefing bar offentliggjort et Te
ikrex nngaaende Aabningen af en
madgivende Forsamlings DmneFor
fmnling nil dannc Grundlaget for
et jener-e Parlmnent og sknl bestaa
af 9() Medlemnter, der for Størftes
del-en tilbører chferlmfet, Aristos
kratiet og cfmbedsstanden
.
Den russiske Rigssdnma St. Pe
terssborg,0 . Maj. J Rigsdumaens
Møde i Tag motesterede Purisfchkes
witfch (yderft«e Højre) mosd Affen
delsen af et Kondolencetelegram til
det engeliske Parlintent, da man der
Ved overfkred Dumaens Kompetence.
Pan yorslag af kzormcmden udelub
kedses Purischkewitsch fra Dumaens
folgende tre Mødcr.
Valgtunmlter. Pan et Mode Zøns
daq den 8. ds. i Korkowiez i Ungarn
skulde Arbejde1«pm«tiets Kandidat,
en Baron, holde fin Progrmntale.
Den rumænfke Befolkning indtoq
imidlertid en fjendtlia Holdninq
og angreb Gendarmenm Tisfe sy
rede paa Mcengden, lworned to Men
neskers drcebtes og to sm11«edes. .
Den franjke Eustflmtda Paris,
10. Maj- »Matin« m-eddeler, at
Krigsbeftyrelsen ved Zluntfngeu af
1910 vil disponere over 7 Luft
skibe, kwilket Tal i Løbet af 1911
stiqer til 11. Ved Udløbet af 1912
vkl der vwre bygget 20 Ballonballen
For Tiden gøres der omfattende
Forføg med Flsvemafkiner i Kriass
øjemed, oq manqe Officerer uddans
nes til Aviatiskere
Valanoligbedev Berlin, 10. Maj
Til Momenbladene teleqraferes fra
Bude-Pest: Ved Vaslgersmøderne i
Vardomib er det kommet.til Urv
ligbeder. lDer veksledes Revolverskud
mellem de forikelliqe Psartiers Til
bænaere, og msanae Personer blev«
isaaret. Stedets Dommer bslev saaret
af flere Knisvsstist Da Folkepartiets
Kandidat trak i Optog igennem
Byen, angreb Bønderne Optoget
med Økser og Høtyve
I -
Uroligheder i Kinn. London, 11—
Maj. Fra Peking telegraferes, at
der er udbrusdt Urolligheder i Yuens
chan. Kina-Jn-dlandsmissionensBygi
ning er ødelagt. Enkelvheder mang
ler endnu, da Telegrafledningerne
er afbrudt. ·
Reuter meddeler, at Kinn-Jud
landsmjssionen fra Shangbai bar
modtaget et Telegram, der beim-free
Medsdelelseu om Ursolighedserne
Strejkekampe i Belgien. J Ncers
heden m« den belgiske By Monsz er
der i denne Tid (12. ds.) Streife,
og der er oftere forefaldet Tumul
t-er. J Lordags fandt der igen et
Sammenstød Zted mellem Avbepders
ne og Gendmsmerne fom vilde for
bsindre de ftrejfeude i at holde Me
de. Da Sommer sskred ind med
blank-e Bau-ben, kastede de ftrejkende
Arbejderess Huftrucsr fig imod dem,
og flere af dem blev da msere eller
mindre haardt saareda
I
Overfalden Ameri-kaner. Tripos
lis, 10· Maj. En Søn af den ame
rikanske General Jolmson, der Tom
Maler gjorde Stusdier ber, er ble
ven misshansdslet Vaa det frygtseligsste
af Jndfødte og Politibetjente Den
amerikmiske Inn-M foretog smij
de fornødno Skridst, og de skyldige
oil un blive straffede. Politicheken
og Generalguvrnøren bar over-for
den ckmerikansske Konstl udtalt de
res Bseklagelje af det passerede
J
Finland Berlin, 10. Maj. »Voss.
Zeit.« mseddeler: J Rigsdagcins
Korridorer cirkulerer for Tiden en
Adresse til den russisske Rigssduma
om den finske Forfatni.ng. Adres
f«en, der allerede er underffrevet as de
fletste Rigsdagsmedlemmer af Frem
skridwartierne og det lfocaldemosfras
risske Parti, er foranlsediget ved det
for nylig i :)iigsdumarneen frem
-sc1tte kliegeringsforsslag om Finland
J Adressfen udtales Himbet out, at
Rprsæfenrakioneneeee
dlieprwssentansrernse for det russiske
Falk med Bestemtbed vil anbede for
Opretboldelsen af Finlands Fribed
oq Ret.
Lignende Adresse-r vil i nær
Fremttd blive tilftillet Rigsdumacsn
fra London, Brüssel og Amsterdam.
I
Lsirftens Eroliriiig- En Zeppelins
Fort til Wien. En Rækkse tyike Bla
de bar i den sein-re Tid Uillcrt End-e
at Greu Zepspelin skulde lnwe til
Hensiat i en nan· Fremitid personlig
at føre et of sine Lufvikisbe til Wien
og foretage en Landing der i Quer
vasrelfe af den gmnle Keiser Franz
Juli-f, der sfal liaue ndtalt Øniket
oni at faa et af disie nioderne Far
tøier at se, inden ban livkker sine
Lin-e Og forleden nieddelte et Blad
i Stuttgart at Planeme liewnt
nn nai- faa vidt fremikrcsdne, at Ta
gen for Grev Zeppelins Auskomft
til Wien alle-rede var fastsut til den
G. Juni.
.
Nye Uroliglieder i Kinn. En lu
tlierfk Kirfe i Clman Cbia brcendx.
Clmngssslim Kinm 25. Mai. — Et
Bud, iom er ankocnmet bei-til im
Aman melden at 100 Halse er
brwndt asi Oprørerne. Entbedsmæni
dene bar tagset Flnavem og Ber er
i Oprøkernses .0cendsorv. Telegraftraas
sdene er af-ikaaret, bvdrfer nærmere
Detailler meins-ler- Flere Landstbyer
er qdelagt
Slmngbai. 25. Mai. —- Urolig
bedeute jandt Sted i Ebnen-Chia,
30 Mil i Nordvest for Ghangiha,
sidåitc Lørdaq- En betndelig Del af
Vven blev limt i Affe b. a. den lu- -
rhersko Kirke