Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 05, 1910, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    F ZFHAJAMKXYYKY
TZDanmarij
Mc( »
LM FAMI-«Z»QQQOHUI— .·.s4.«
Ä
Mk
silitkervcefenet og den privilegerede
Minister-irae Balgtalet.
Dr. Zahlt oq Hnömændenr.
Ved FelleBspisningen under Dus
mcendenes Landöstoevne i Odense
den 18. Marts holdt Konfejlsprcesis
dent Zahle en Tale, i hvilken han
bl. a. udtalte:
Ligesom jeg føler mig velkommen
blandt Dem, kan De ocere overbevist
em, at naar fotn helft Husmændene
kommer til den nuværende Rege
ring, vil de blive vel modtagne, De
res Fordringer hat Krav paa at bli
ve hort. Det er godt, at der siges
fra Husmændenes Side: »Vi vil
hjælpe os felv«. Men der kan jo
nok være et og andet Formkial of
dem, der ligger Husmændene paa
Hierte, sont kan fort-jene Statte Der
er i de iidste Aar gaaet megen Ute
deligbed og Svindel i Svang her
hjemme, men den danike Husinanidssp
stand har arbejdet dygtigt og maul
bevisdst og skabt nye Jndtægtslilder
for Landet »
Tcenk blot paa de usle Kaar hnorij
under Husmændene levede i forrigel
Aar-hundreds hvorledes de mitte
des dybere og dybere ned, til Peter
Hausen, Lundby, atter reiste dem
fra Fornedrelfen Sen meaen Re
spekt skabte han for Husmanden, at
man i 1849 ikke vovede at nasqte
Husmanden Valgret, og de beboldt
den i 1866. Tet er den politiske
Val-gret, der har været den mir-mig
fte Løftestang for Husmandsbeoægrb
sen, en Beveegelse, der i Lebet af 10
Aar hat fkabt en Udvikling, fom er
eneftaaende i Werden
Det.er nu i væsentlig Grad den
danike Husmand, der holder den
politiske Udvikling her i Landet i
fin Haand, men han vil ogsaa vide
at lede Udvikkingen i den rigtige
Mings Husmcendene vil, at Stat
teyderne skal beftemme, hvor ftore
Bevillinger. der skal gives til Miti
tærforanftaltninger. Officererne bli
ver derpaa fsrft at «udfpsrge om,
hvorledes Pengene ikal anvendes.
Og der vil endelig og afgsrende
dlive spurgt am, hvor vidt Has
mkendene vil, at det vedblivende ital
vcere den privilegerede Valgret, der
sial bei-ske, eile-r den almindelige
Valgret Det skal være vort Maul
og vor Feue: »Dort med den privi
legerede Valgret, bort med Grund
vaen ai 1866«. Der vil blive Kamp,
steck i Kanmpen vil Husmcendene
ikke vi«ge, de vil fejre. Landbrugsi
minister Paul Christensen hat i disse
Dage itrt to Sager til Sle i Fol
ketinget: Overgivelsen of Dus
mandsbevillingernes ,Admini«ftra
Fion til Husmcendene felv og en
Istbtjelse af Skovarbejdernes Len
ningetz Det tjener ham til stor Ære,
fynes jeg, at dette et lyktedez hom,
og det maa voere ham en Op
kejgning for de skammelige Beach
skelsey han hat været Genstand for.
sscd os rauhe et Leve for Gus
mmdsfagens Fremgang og for en
;,-;— Insel-is Udgqng af Kampen mod
.. Heils-et - Tt Leve for en Forfati
Wiss-Mino i Junigrundlovens
sei-di Entra- Miuistekiet Zahl
Et Tannelsstojekt
·
Ftu Kjbeuhavt til Amager.
Blandt de SpsrgsmaaL fom i de
senete Aar hat fangetJngeniørernes
Interesse naar det gjaldt at fremme
Samfætdselen i Kjbenhavm hat
bedre Forbindelseöveje imellem Byen
og Amager været i fsrste Række
Det er sanledes lykkedes at faa
saavel Langebro soannippelsbro er
stattede med nye og bedre Broer,
fom ligger mere bekvemt for Fcerdss
len og bedre for Strømforholdene i
Harmen. faaleles at Paafejlinger
bedxe kunne undgaaes. Nu er der
i disfe Dag (18. Mai-ts) fremkoms
met et Projekt om at fna en mete
direkte Forbindelse imellem den
gamle By og Christianslnwn ved at
omsdanne den gamle Havnetannl i
Nyhann til en foricenket Gade,
der fta Kongens Nytorv ital føre til
en Tunnel under Hunnen; denne
Tunnel ital udmunde poa Aniager
pao Orlogsvceftets Grund. Pro
jektet, der ser ganfke tiltalende ud,
anflaaes til at ville koste 11,(x a
1,1--;- Mill. Kr» og diese Penge tren
kes fortentede og amortiferede dels
gennem en quiit fom See-weis
ielstadet ital betale for at faa Lan
til at iøre en direkte Sporvejslinie
fra Aladsdin Knarteret paa Chri
stianshavn til Kotigenss Nntom dels
gennem en Afgift for at misiere
Tunnellen, der tænkes iat til 2 Tre
pro perform-, det forventes dog, at
Staten, Havnen og Kommunen vil
yde et TUfkud til Sagens Realiim
tion; det wrige Belsb tegnes paa
Aktien »
Hermed fkulde Planerne om en
Hængefærge imellem de to Bydele
opgives. Urimelisgt var det ikte, am
de ·Gkunde·jere paa Christiansbavn,
der hat Udsigt til at tjene paa en
saadan Plans Realifatioty ydede et
Bidrag til dens Gennemførelfes
Folkckirken og Ligbmudingen·
llnder M. Marts er der udftedt
kgl. Anordning angaoende Adgang
fsor Folkekirkens Præster til at vde
del-es Medvirkning vedLigfærd, hour
Liabmnding findet Stcd, lmorefterv
der i Henbold til Lov om Bahnen-»
ding af 1. April 1892 §5 anordnesk
folgende Regler om Abgang for,
Præster i Folkekirken, som maattek
være oillige dertil, til at yde deres
Medvirkning ved Ligfækd, hvor Lig-,
brænding findet Sied.
Folkekirkens Præster kan, naars
de er pillige dertil«, medvirke vedj
Ligfærd hvor Ligbrænding fkal fins
de Sted, efter de fanjme Regler, soml
gælder for folkekirkelige Begkovel-;
set i Almindeligbed, under JagtsI
tagelse af nedenstaaende Bestemsz
melsert ,
Jokdpaakastetsen skar aktid sue-E
gaa inden Kistens Henførelie til
Brændingsrummet Foregaar Haj-«
tideligheden i Kitten eller i et as
Folkekirkens Kapeller, kan Motte
ringning finde Sted efter de almink
delige Regler. »
Saafremt Handlingen ønfkes fo-l
retamst i et ved et Krematorium her-«
til indtettet Lokale, maa Folkekirs
keng Præster medvirke ved samme,.
naar Lokalets Jndretning og Udstys !
relse er godkendt af Stedets Provft.s
Lokalet man ikke tillige benyttesA
iom Kolumsbarium ;
Ws Deus-Elle fra Lokalet til»
Bewwsrwmmt maa ille sitt-des
M Tom et Lsd f Handlingem "
Mem-sent Mættdse i Gran-«
M sta« ndeu sit-selig Terami:
wen Amiddelbatt efter Matt-lieu
buherikitkeellerkapelsindeen
W Sieb used Darm-sm
Tale via oc· Wgnelke es msd
M M Mutes Mag-sing
M de Mndekige Regier. i
M M sf et Les, set et
folution af 31. Januar 1894 om
Tillndelie for Præfter i Folkekirs
ken, iozn dortil nimm owns Vil
1i,1,e, til paa vix-se Beringelier at yde
den-»s- Medoikkning vedLigfæt-d, hvor
Ligbrænding findet Steds
,,Eu Protest«.
Paa Grund af den Hilsem som
Redaktsr af »Kr. -Dagbl.«, Past.
Mathiefen, forleden indde fra Be
ftyrelsen for ,,Kirkelig Forening for
den indre Mission i Danmark«, og
sont vi meddelte fidft, hat Sognes
prceft A. Westergaard ved Heilig
Kors Kirke, Kbh»d.17.Marts i »Na
tionabtidende'« funsdet Anlodning til
at indrykke en Protest knod Beiw
relfens Tilrettevisning til »Arme
lig Dagblad«s Redaktøtc
Pastor Westergaakd udtaler i sin
Skrivelse bl. a., at han ,,betragter
en Forandting af Bladets Ledelse
som en Nødvendighed, hvis dets
Eksistensberettigelse som krifteligt
Dagblad ikke skal væte farbi-«
J den Anledning Udtaler »Kr·
ngl«s Red: Ligefom vi overlader
enhver at have denMening, fom han
efter Ansvar for Lin Samvittighed
mener at maatte have i denne Sag,
hole-des forbeholder Vi os ogsaa at
gaa efter vor Overbevisning o ·,
hvad der her er Rot og Zandhed
j Der bar vi gjurt hidtiL da det
Jagter vi at gsre freindeles.
l
i
sitoafftcmninnetnc
Nnc k!ic,1;c1
Esset- nt de i Ædmcltgbedsskoms
missionen foreslnocde Regler om
Kroafstemningcr ved Folketingets
Vedtagelfe as Looforslagvt om Ve
omrtnjnn on Oerbomeri er blossen
cvtkdrc)c, Lmr Jndmrigiiminiftcrict
ofchnxxinnjort nue Ikicgjer for die-fes
Afstentninger. «
Hovedpunktet beri er følaende:
Pan Ztemmesedlen trykfes fol
gende Spørgsmaal:
»Bor- der meddeles Bevilling til
Gæfmiveri (Krohold) i Efendoms
men Man-. Nr. N. N. of N. N.
By, N. N. Sogn, fanledes at det
tillades Gæstgiveten at beværte her
bergerende rejfende med ftærke Drit
set-«
Saafremt Flertallej af de afgione
Stemmer befvarer Swrgsmaalet
med ,,Nef«, on dctte Flertal udgør
mindft en Firrdedel af de ftemnnss
berettincda vel Ventlling blive nægs
tet, niedens Bevillina i modsat Falsd
vil blive meddeit· Bemærkning ber
on1 bliver at ovtnacs i Bekendtgørels
sen om Afftemningen
Ny Flitkr. Ter bar længe været
Tale om at foa bygget en Kirke i
Bierringbro, og nu er Beborene
skredet til Handlina, idet der for
leden blev afholdt et Msde om Sa
gen paa Byens AfholdshoteL Ton
ken fandt ifl· »RJI-d. Dagbl.« en
stemsmig Tilslutning, og der blev
nedsat et Udvalg fom nu skal se at
faa den fornsdne Kapital tegnet.
Juge- Spiriticc. Pan en fornylig
afholdt ordinær Generalforiamling
i Bedfted Brugsforeniug vedtoges
det ««ke mere at fælge Spiritus i
Brugsforeningen· an en ekgtraors
dinær Generalforfatnling, som 15
Medlemmer i,den Anledning, havde
forlangt sammenkaldt, var der ifl.
,,Tk1ist. U. Av." mfdt 150 Mel-lern
mer, og her blev Refullatet det
samme. Efter en livlig Forhandling
forkastedes Fortlaget om Bibeholi
helfe af Spiritusudsalg med 69
Stemmer mod 68. 4 Stemmesedler
var blanke
Wsld. Kjbmhåvn, 20. Maus
Ihn Sognepræst, tidligere paa
Om-, feuere i Fsvlhgssdolsted og
fidst, indtil for et Par Aar fidem
i Wulst-SEND Dr. MI. Mlhelm
Bang er d. Wslartt dis, 67Aar gl.
can huvde M sitz bete-M fom
Wut-Is- kulpw II ARE-Mk
speisen-; ais W TM frem
M seyMMMy »Mit
M oq Welle-"- »Im Mk
ists-TM II M OW: han
W .
var Ente efter Lægen, Professor
Haslund.
Et Automobil studier Ilbstr
Geste. Da Læge Panduko i Sktrs
ping forleden i Aiitomobil kom ke
rende ned ad Ræbild Bakken kam
et Par lebske Heile lmin i Møde.
Han sagtnede nu Farren og benyts
tede sit Signalborn fault-des, at ogs
saa Heftene sagtnede Farten og til
sidst, da de to Ksretøjer ncødtes,
ftod.helt stille. Ksretsjets Eier,
Goarsdejer Chr· Anderfen i St.
Brendunh der lykkeligt var kommen
af Wagnern var ifls ,,Aalb. Stifts.«
meget taknemmelig over saa nemt
,a-t faa fat i fin Befordring igen.
En amewjkaufk Art-. Herredsksons
toret i Fredericia hat faaet Meddes
lelse oni, at en dansk Ameritaner,
Zakarias Jakobfen, der ejede en
Form ved Viktor i Montana, den
29. December i Fjor er omkommen
under en Sneftokm og hat efterladt
sig ca. 10,000 Dallars, uden at det
vides, five-m der er hans Arvinger.
Jacobfen, der var ca- 70 Aar gam
mel og ugift, er ist. »Fred. Av.«
fsdt i Møkkholt i Gaarslev Sogn
og udvandrede i 1862 eller 1863
efter at baue lært Vceveriet i Stir
up.
Det meddeles »Beste A. Folkebl.«
or Enke Marie Lene Jacobicn i
Bins, en Halvsøster til Zakarias Ja
cobsen, er eneste Arving til hans
Fortune Den afdøde var hjennne
paa Bei-g i 1887.
En Treus forfvnnden. En 16·
sum Eøn af Sognefoged P· Jst
genjen i Aadnm bar Tiredng Aften
den 15. Mai-is oendt Hjeitintet Rygs
gen on bms ikke ienere oift fig. Der
er 55L. »Ringkj. A. Au« ikke nogen
san-im Grund-til at befrygte en
llj:ikfe;·jnarest bar Drengen, der var
noqet indesluttet og havde stærk
Hang til Læsning, faaet Lyft til at
ie fig om paa egen Haand.
lfn uug Banco-L Eii Our
dreng folgte forleden en m) lGlied
ning til en Strædder i Ribe for
1« m. Da Politin fik Nst hemm,
uiiderfsgte det Drenqcxis Forbold,
oq det vifte fig nu ifl. »Ribe
Stiftst.«, at imn Var eiterlyft fm
Fredericia for Tyveri Tøjet hcivde
ban stjaalet i Vefen. Drengcn, der
bører hjemme i Horiens, bar vaga
bonderet fiden Nytaar og bl. a· be
isgt Nyksbing M-, Stint-, Aarhus,
Skaiiderborg, Hat-sons, Befle, Fre
dericia, Kolsding, Hamburg, Mel,
Kurs-h Nyborg, Odenfe og nu fe
neft Nibeeanen. Han hat fikkert ad
ikilliae Zyiider paa Zamvittighes
den: iorcslsbig er ban nu sendt til
Zwist-rich
l
Ei faktigt Spring. Ved Misme
tid forleden Nat fik en Rcftauratsrf
paa ØfterbTo-"i Aalborg Befærkevf
qang iffemme i fin Lefliqbed, vælsx
tede Mal-lerne og flog om fig, faa;
hans Huftru maatste redde fig bortf
fta hmn ved at springe ud genneml
ck Vindue fra l. Sol ned paa Ga-l
dm Lfvor kmn nu fortfatte Jagten’
paa Hain-um indtil et Pai- Be-;
tiente tog fig af ham. Da han Dei-L
gen efter var bleven ædru, ais-forde-1
han Sagen med en Bode· Huftruen
flap mærkvætdigt not ufkadt fra
det faxlige Spring.
Ists-undeu. En trettenaakig Dai
ter af Arbefdsmand Hans Erika
i Hain hat fiden Fredag den 11.;
Martö været forfvunden. Et Parf
Dage forinsden havde Sagftret Ansf
del-sen i Aalestruw has hvem han«
tjenste, grebet hende i nogle Sinon-z
kapfetiet; af Frygt for Straf flygs
tede hun førit til en Mond i Hvam
hvor hun ist havde tjent, og for
fvcmdt bereitet sporlth Man hat ifl.
»Ur-W- Stiftst.« paa forfkellige Sie
det last Rad oq chdet ud til heu
de oq vedlagt en fkriftliq Fotfikring
em, at hun wiigt tun vende Mage
It enkelt M hat Waden vie-et
sparte nieste Morgen, men det er eg
los det enefte LW hun hat gi
Ic kal fis-· W det i det Oele
M et W, der hat tageck Ma
Us.
Milbe-O 19.Marti. Den lssaarige
Me, M of Arbeits-W Dan
Wen i Øvam pg Liegende bot
Wirte Anders-If i seiest-up fom
,W-kee.s Dass Men- etmi
»W- su- ins if M ein«-«
Nejjat.—
Ebers, Gen-q,
Homo Sum, Roman. 342 Sitzen
Jst 81.60, nu 81.00.
Kleopatra, Hist» Roman. 594 Si
det. Fsr 82.80, nu s1.20.
Gjellmp, Karl
Brm«hild, En Tragedie. 262 Si
der. Fsk 31.40, nu 70c.
En arkadifk Legende. 160 Sider
Fisr st.30, nu 60c.
Goethe:
Clavigo, Ei Sargespil 69 Sidek
Fsk 30c., nu 15e.
Kot, Nerli-,
Schlcpegrells Soga. Et Digt i
27 Sange, med ertrwt of Gen.
S. 159 Sidet. Fsk 90c., nu 30c.
ijtuaut Tatlsbergsscveutyt i Af
rika. En moderne Munchhansiade,
med 58 Jll. 95 Sider. Statt Svo
Fsr 60c., nu 20c.
Muts-net F.:
Socrates ug Xantippe. Hist. Ro
man. 208 Zwei-. For sl.()0, m
40 Lents
Müsey A. S. Ltfted:
Den kristelige Mystik. 128 Sider.
FI- 60c., nu 20c.
Pal. Msllcy Joh.:
deller fra det daglige Liv, met
Tegninger af Hennnmsen og im
bell. 40 Jidck. swarto. For sit-U
nu 60c.
Ren-tm Fritz:
Hans Durchlautighed, Fortælling
303 Sidex·. For 81.8(), nu Mc »
Eink1aiijturicr. Hvordon jeg fis
mig en Kone, o. a. 96 Schein Jst
40c., nu Luc.
Rydberg, Bärin-: -
Nomersse Sagn om ApossleneJ
Pauius og Petrus. 104 Sidet
Jst 80c., nu 40c.
Lille Viggos Juleeventyr. 36 Si
der. Fsr 30c·, nu 1dc.
Seit-Zimmer Oversigt over de
gotiske Folks mytologiste Epo
Fst sl.40, nu soe.
Schrei-, Christia
Ved Lillebælt oq ved Orest-nd
» Fortælling. Ist 82.20, m( Doc.
Sttiudhetg, Ajuga
« Lykke Pers Reise. Eva-umsome
die i Z Akten 125 Sidet Jst 60e.
nu 20c.
Hvori bestaat min Tro. 241 Si
der. Fsr 81.00, nu 40c.
Om Livets Bewdning 251 Siden
Fsr sl.20, nu 40c·
Oplysningens Frugter. 226 Si·
der. Fsk 81.10, nu soc-.
—Det Wie · Sktidt.—1(3"2—6idek.
Fsr 80c., nu 30c.
Religion og Moral. 47 Give-.
Fu 30c4e nu Isc.
s Kristi Leere og Kirkens Lærr. 459
) SideL Zur 82.20, nu 70c.
! Fædrelcndskckrlighed. 101 Sider.
For 50c., nu 20c.
Husbond og Arbejder. 115 Sider.
Før 50c., nu 20c.
IJuki-is, Edmoudo de:
Spanien og Spanier-ne 376 Si
der. Fsk 81.70, nu 60c.
Holland. 438 Sider. Jst 81.80
nu 70c.
Beinah Ansic:
Menneikets fyv Principper ellet
Grundbestanddele. 142 Sider. Ftr
60c, nu Löc.
Hlichcr (— Classe-) J.:
Christian den 2den, Skuespil i
5 After-. 228 Sidkr. Ist 81.00,
nu 40c. .
f Excclfior, Et Sagn fra Hebriders
z ne. 264 Sider. 31.40, nu 40c.
Horch-doch Cis-.
Paa Feltford, Breve til Hjemmet
« i :864, med 125 Ju. 242 Si
« der. Kvarto. Ist 82.00, nu 81.20.
Wolf, Dr. :col. R:
Profeten Zacharias Bog, udlazp
til Opbygzclse for Mcnighikden.
176 Sidcr. Før 70c., nu 3()c.
Profeterne Hoseas og Joel· For
tolkcsde for Sorgfalt 112 Sidetn
Jst 50c., nu 25c.
Dauifh Lust-. Publ. Haufe
Oluit, Rest
seamjjnwiuy · Mem-an W
hurtiggaaende dohbeld
shkuesDampek
.,. ,...«
. J »Ok
- , « J-.
’ » J
-«· « «
« f « h;
akguk kka New York »
April 28
Desrpaa folget-:
st Nev- Yokh Its Lobend-va
Maj 5 (’. P. TlETGlsJ.’ April 14
MAY 12 lJXlTch ITATES April 21
Maj. 26 IIELIJG 0LAV Msj s
Junkis OSCAR 11 dlsj IV
Juno 16 c. 1·’. TIIIJTGSN Rai 26 ,
Jnne 23 l’Xl’l’El) HTATSS thue 2
stosser- Bekvemmelixlsotler.
Allan ayh Moder-It tatst-euch
lasen 0mdytsinx. Huttls Reise.
Pia-sent ils-It in cis-esse Tisch-es
den 7 Dec» KI. II M.
soc met-merk Oplysninst benvendek Ins
slk til scsntllusvisn - Ame-sticht Linie-s
asskasestboende Ase-it elle- tll
A« E. JOHNSON se c0.
Sei-U West. Ists-. Ase-ts.
WILXINZIZ ST. —- — cllchCO
14 Wut-. Ave. So . since-poln. III-.
OXXFWXXXXIXPXHGPÆOPIXXPMXsskksdsk
En m) Iorfyning
If Btget et netop ankommen fra Dumqu
Teriblandt splgendc:
Den Uage Luther-, Prof. Ammundsen, Ome s.1.00
Nande- og Sand-Jedem Past. E. Moe, Jndb. 2.40
Herregaatdsfolk, Vorwort OmsL .20
Trc Furcht-g, L. P· Lotsen, »Ome .30
Bibelhuandbog, H. P· Haufen, indb. 2.10
Rom i Hu! Asch.-Hansen, indb. .40
Pan Livetö Vef, Vilh. Beck, indb. 2.80
Vidueibyrd fra Ftuc Kitte, Busch, indb. 2.80
Gent-ge Williams Lein-ed indb. 1.40
Sollt-tu i et solt-ist Land, indb. .40
Brei-e til mine Birn, Hat-per, indb. .—10
Kristue og Kristuy Rev. F. S. Webster, Omsl. .20
Its de gqmle Stier, Tisch-Haufen, iudb. .70
For Medarbejdere i Bttuekitkeu , Omflag. .25
Dunst ruger Muluh Wilson, indb. 1.60
Eu uns Neud- Spjrgsmaah Speetr, Ome .-10
Ungdom i Bibelw, l. Del, OmsL .30
ngdom i Bibelw, 2. Del, OmsL .2()
Fokjættelferue eller Gnds Wandel-steh indb. .70
Under Shdkotfey Alex-eh indb. 1.50
Tag og Las! Olfett Rückt-, indb. 1·35
» » » i Franifbind 1.50
hin-ferne dritte-, Elith Pederlem indb. 1.30
Dienst es Dreim, Skildringer fra Miglie-us
marxpy indb. .60
Uuse Ofektey Lautttz Peteriem indb. .70
Wellist, Joh. V. Gttsche- OmiL .60
Knie Ort Rt.16-qilr.17, Skovg.Peterfen, Omf. .10
Draus Demut-listed- Skovgaard Petekiem Ome .60
MWD ou Mist-h Bifkop Heuch, subb. 1.60
du« Mille- duse, Jakob B. Bull, Endb. 2.00
Af enkelte af disfe Use-set Forfyninqen indiktæns
ket. Indiend Bestilling straft for at sitt-e Stipedittm
Dis-. Luth. stil. poste,
Blum Nebr.
IssgssssssIOOOIIIIIOIIIOIOIOIOOIOIIIIOIIIOIIIOOOIIPGXIGXOICO
IIIOIIOIIOIIIIIIIIIsssskkkkkkssssssksZssssssskskksskkkskkssss
OIOIIIOIOIOOIIIOOIIIIIOOI UIIQIIOO