Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 05, 1910, Page 3, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    II
VII
Landet i
Den Danslie Kolonj
Alberta, Canada.
er anbefalet af den for. d. ev.·luth. Ksirkes Landkomite
eiter en grnndig perionlig Underjøgelse
Der reserverede Areal om«fatter ca. 17,()0() Acres
hvoraf omtrcnt Halodelen kan overrisles. Af hele Arra
let er nu onitrent Halvdelen folgt til Landsmænd, af
hvilke en Del allerede er deroppe, og andre er paa
Reise dertil.
C. P. Jernbaneselskab giver fri Byggegrund til
Kitte, og Selikabets Generalagent har lovet at bekoste
Opførelfen af en Kiste, saa snart sum man hak Brug
for den·
Man er alle-rede i Færd med at aiilæggc en Zern
bane, jom vil gaa lige igennem den danske Koloni. Den
ventes suldført endnu i Sommer. En By vil blive an
lagt i ielve Kolonien
Jordbunden beftaak af fort Muld nied Lerunderlag.
Godt Vand findes i 40 til 65 Fods Dtibde
Landet er icerlig egnet for .,Small grain«. Af Vin
terhvede hat man avlig iaa haft sam 67 Bu. pr. Acke
medens 35 til 40 Bu. betragtes iom en ret almindes
lig Hast· Foraarshvede giver fra 25 til 40 Bu. per
Akte, Havre fka 75 til 125 Vu» Byg fka 40 til 60 Bu»
Hsr fra 15 til 80 Bu., og af Kartofler hat man avlet
indtil 600 Bu. per Acre under Doerrisling. Alfalfa
trioes godt under Jrrigation; ligeledes alle Slags
Havesager. De rette Betingelier foiefindes til at staffe
dkt ftørft muliae Ildbytte ud af Jorden
Priien er 83000 per Arke for ,,irrigated« Land og
818.()0 per Arke for Land, der ilke kan Vandes. Be
talingsviltaarenc er lette. Kun en Tiendedel betales
Kontant, og Reiten i I) Terminen
En Form kan altsaa købcs for de stimme Benge
iom man ellch maa betale i Rente.
Beskrivelicr ni Landet samt mermeke Oplysning
tilsendes Frit naa Forlangende.
Ell( HURN RW EZTATE clls
Elk Honi- laws
Stor Ekslcursion l. og s. Tiksdag i Mast-jeden
825.00 for ,,R0utul Trip«.
i
Z
l
J
Det er fvcert lidt, Leg can jvare;
paa et iaadont SpørgsmaaL mein
jeg vil bore sige til din: Du lan
indtnge en ventende Stilling, og
fremfor alt, imm- Herren tonimer
mer, stil dig da sont Medarbeider,
gaa ind med hum
Det er omtrent alt, hoad jeg faul
iige, og jeg bar fundet, at ofte de
stsrfte Anftrengelser fm Mennefkers
Side hat intet Resultat givet.
Saa vil jeg siqe nogle Ord med
Heniyn til den cnkelte Kristen
Der er ogiaa for os, siden den
Dag, da vi blev en Kristem Tiber,
sont jcq vil kalde Beisgelsestider,
hvor Gud kommer og vækket os
op, vaskker os op for at give os no
get mete, end der vi bidtil bar op
nanet at opleve.
Ogiaa iaadanne Tiber lan man
lade gaa lig farbi.
Jeg havde vaeret en Kristen i 3
Aar-, og da lod Herren mig faa en
iaadan Tib
Jen ier tilbaqe pna den med Tal
til Gud, omtrent paa imnme Maa
de, som da jeg bleu oalt lVon liges
iom vællede mig op pao nr).
Jeg inn, hvor daaklia det stod
til nie-d mig, under en Monds Præs
dikestol For lwer Gang. jeg hørte
heim, fette jeg mia lænaere nebe,
indtil jeg til iidft ftod fauledes, at
ieg maattespsme mig ielv: Er jeg
virlelig ret omvendt til Gut-?
Det ligeiom pulkkedes bort alt,
alt.
Jeg havde vanikeligt ogiaa da for
at staune, at det var Herren, men
paa femme Tit-, Gud tog bott, viite
han mig ogiaa famtidig, lwad der
var at faa.
than viste mig Live: i Jesus, at
Krisli Liv kunde blive mit Liv, om
ieg vilde lade hans Aand bringe
Kristus ind i mit Vierte og levendes
atte ham der.
Jeg er alad for, at Herren be
laste mig paa den Maade og qav
miq Rande til at modtcge hom.
Maasse Herren oglaas i disle Dage,
ja, mange Gange hat bei-It ogiaa
nagen i denne Forlamling paa en
laadan Mande, og det, leg iaa vikde
lice, et: Q, at du maatte kende bin
Oel-gelie- Ud oq tage imod, hvad
Herren hat at give bist
M kunde statt sauste met,
If
men jea oilde gerne vende mig end
nu t en anden Retning og sige lidt
til de uomch1dte.
Jeg trot· meget paa færfkilte Be
søgelfestider for den enkelte SjceL
Der er en Side, som vi maaske
ikke alle er rigtig enige om, men jeg
bar sagt i Forfamlingen og figer
det endnn: Jeg tror Me, at Gud
sfal ftmffe noget Menneske, for
han hat tilbndt det Rande.
Lad mig faa Lov at fortælle,
hvorledes dette blev lenende for mig.
Ved et Mel-es Slut i Sømandss
missionen i Boston kom der en ung
Mond til mig og fagde: »Du har
ftaaet oa talt om, at Gud er Kæri
Habe-d'« —- on san begyndte han at
regne op fra Bibelen Sted for
Sied, hvor Gud havde straffet Men
nefker.
Derefter siger han paa en haans
lia Monde: ,,Kalder du den Gud for
Kærlighed, der hac handlet faule
des?«
Jeg var sanfte ung, og jeg be
ayndte at fpsme mig selv: Hat jeg
tnaet feil? hat jeg fremftillet Gud
paa en nret Munde?
Sau tog jeg Sted for Sted af de
Etscmpler, hvok han havde paavift,
at Gud var iaa haakd og ubarms
hiertia, oa ved at gennemlæse disse,
fandt jeg, at der var ixke et enestc
Steh, book Gud havde Ftraffet uden
først at tilbyde Rande.
sog glemmer oldria, bnor jeg«tak
kede Gut-.
O, kunde ieq blot vise eder fka
Striftem hvor god og kærlig Gud
ers Det er, fom om Gud kan ikke
tngte endog for den forteste Synd
nden først at tilbyve Naadr.
Der førfte Ecsempeh den Mond
henvifte mig til, var Syndfloden.
Me» naar vi læier det, lægger vi
ogfaa Meerke til, at ist Gud straf
fede med Syndflodem var der til
budt Rande. »g·
Da Herren havde set, hvor for
dærvet Jorden vak, og at Tankernes
Paafund kun var onde den hele
Dag, da.l hcm iagdr. at hcm vilde
jdelceqqe For-dem faa fagde han
paa femme Tib, at der fkulde bog
ges en Urk.
Bunde Dommen sao vel sont vg
fas Arten til Frelse var· forkyndt
FOR-i i 120 Icar str.
f J at den Tid havde de Auleduing
til at høre om Strafer, fom flulde
komme, til at hsre om Frelsens Ark
og til at se, hvorledes der føjedes
Stokværk til Stokvcerk paa den.
Men jeg vlsl endnu gøre opmærli
fom paa en Ting til: Efter den
Dag Dyrene var kaldt ind i Arten
og Noah med Familie var gaaet
derind, lod Gud Døren staa gaben i
7 Dage.
Du siger: »Jeg ved ikke hvorfor.«
Jeg gar det ilkc heller, men jeg maa
vel not tro, at det var, ligesom
Gud tcenkte: »Lad mig vente, om
der dog fkulde være endnu eenh som
vilde flygte, om der endnu var en,
socn gerne vilde bjerg-es.« Men saa
lukkede Gud Døren til Arten, og
Naadens Dsr var dermed lukket for
det Falk og den Slcegt.
Jeg undres, om der var en, sont
lunde staa uden for Arten og sigc:
,,Gud, du er uretfærdig og haard,
du giver ingen Anledning til Frels
le«
Jeg hat tænkt mig, at hver enefle
Sile maatte dømme sig felv og fige:
»Det er altsammen min egenSlyld.«
Saaledes tror jeg, at det ogscml
vil blive paa den store Dag. Der;
skal ikke der være nogen, ssom vil;
iøge at gaa i Rette med Gud elleri
bebrejde Gut-; de maa sige: ,,Vi var!
tilbudck Rande, men vi vilde ikke.«!
———·..——.— l
Bkev fta Missionæk i
Vckvitzskysst l
i
i
Majkwo, 11. Marts 191().
J Januar slreo jeq til Stadssi
prcefekten oni Tilladelse til at aabnei
en Bedesal for Fabriksarbejdere j
Efter to llgers Forli-b fik vi eth
lTelegmnn der lød sanledes: l
i »Weder er ltke tilladte efter desl
jres Ønfke, knn pnn de Vilkaar, ati
JMedleinnierne on ingen andre faaq
JIldgance Der man holdes Forelæssj
llninaet for Folket of Lektorer, der-«
ltil eqnede Personen Men Lektorenä
man dn slrive jin Forelcesning i toz
iElssentploren del ene til Konsistosj
riutn, det andet til Jtndspræfeksj
ten-« l
Da jeg læste dette Telegram, fort-’
nedes det ior tuine Øjno Summen
med et ander ztjrteraadsmedlem gik
jeg hen for personlig at tnle med
Stadsptcejektens Alle Frihedsmanisi
fester havde jeg gennemlæst, og jogz
havde ikke fnndet nogen Paragraf,
efter l)vilken vi var underkaftede
Konsistoriums Forgodtbefindendeq
Med denne Bog i Haanden kom vi
derben. To Dage i Rad ncegtedei
man os Foretræde. Tredie Gangl
lykkedeg det os at komme til at tale»
med hom. i
Jeg lagde til hom: »Von vort»
Andragende har vi fm Deres Zion-«
tor faaet det Sonn at vi ikke har.
Rettighed til at holde offentlige Me
der og prcedike Evangelium for alle,v
som kommer at here Gnds Ord
Eders Etsellence, forklar os Aar
fagen dertil.«
Han foarede: ,,Det er ej tilladtl
at holde Moder for Pravoslooer
(Mcdlennner Af den russiske Kir
ke), men knn for evangeliske Kristne.
Jngen andre maa komme ind. El
ler J maa faa Tilladelse fm Kon-«
sistorinm til Forelæsningers Saa«
man J ogfaa have en Lektor, jom
jeg perfonlig kender. Proqrunnnet
maa vceke fcerdig en Uge før Let
tionen. Kun fauledes kan det blive.«
»Ein-es Ekseellence, vi bar jo
dagliige Moder for alle i vort Cen
tralkvartet, og ederö Ekseellence har
»in-le tilladt det.«
L »Ja, men ikke for Pravojluoers
LSyrioden kluger over edel-, nt J for
.vilder Folket, og efter Loven er ieg
ztvunget til at føre jer frem for Kri
Iminaldomftolem thi J lokker det
1pravoslaviske Folk ind i eders Sekt«
. ,,Eders Ekscellence, jeg er rede til
at komme for Krimtnaldomstolen»
ihvis jea bar fort-et en eneste af Fol
iket Naar vi forkynder Kristi Evan
Igenukkk tdtek vi ikke et eneste Dkd
om, at de fkal forlade deres Ritte.
Men vi prcediker, at de ital forlade
Drukkensknbem Tyveri, Spil, med
eet Ord, al ,Synd, i hvilken de le
lver med Lege-ne og Sjoel J Ste
det for Synd og Smuds byder vi
dem en dyrebar Tro, et rent Hinte
en oplylt Forftand, HelligsAandens
Kraft til at leve et rent og opofreni
,de Ltv for Gud og for dereö Næste.
Ja merk Udbredelte vote Moder
kaut-, desto met-e kormtndstee Kroers
«) csttt »Kr. Vgl-P as N. Mart-.
ne. Arbejder vi imod Krifti Kirke?«
»Ja, det ved jeg ikke, men J maa
ikte tro, at J har saa megen Fri
hed, at J kan arbejde i saa stor en
Udftrækning.« s
»Jkke mere Frihed, end Monat
kens Manifest lover os.«
»Ja saa, da foritaar J Manifes
ftet altfor krit. Og desuden har jeg
en Instruktion fra Ministeriet, og
den er min Retteinor. Jeg skal sen
de eders Andragende til Konsisto
rium.«
l Jeg sagde til han1, at Jesus var
bleoen deint i Prætoriet, og vi vilde
ikte blive behandlede anderledes i
Konsistoriet
»Ja, saa kan J klage over Kon
Iiiftoriutns Handlemaade.«
! Terefter gik vi bort.
To Uger er forløbne, men vi har
ikte faaet noqet Svar· Vi har befluts
tet ikke mere at gaa til l)ain, ikke
heller at bede om Tilladelse til at
holde Moder andre Steder end ate
ne i den Sal, hvor vi har vore dag
lige Moder·
Dog, Gud vedbliver at velsigne os
rigelig Sidfte Lørdag har tre Piger
overgivet deres Hierter til Jesus og
gik bjem med Gliede
Saa vidt vi tan ie, har Satan
inobiliieret hele sin store Arme. For
hver Menneskeijæl er der otte Sol
dater af hans Arme, fom vaager
over den, iaa at Kriftns ej faar
Plads derinde.
Jnden for hele det Saratofske
Guvernement herfker der en iaas
dan Syndens Nod i Folkets Hierin-.
De lan gaa 100 Wer-it for at
komme til Meder, hvor de kan høre
Sind-I Drd og deres Hierter faa
Syndernes Forladelie on den Hel
liasAands Vished oni, at de er Je
iu Ejendom, købte paa Golgatha
med lians dnre Mod.
Derefter vender de atter tilbage
til deres Hjem ,og vandrer iaa der
ointrina i bele Byen, prædiker, at
Kriftus er en personlig Frelier, at
lian elsker Syndere, og at intet Men
neske kan letfcerdiggøre sig for Gud
ved sine egne Gerninger.
Priesterne i Vyerne bliver vilde
og rasende og figer til Folket, at
det er Vranglærere, Antikristem
Revolutionære, og at om de vil vcei
re iro mod den pravoslaviste Kiefe,
ital de udrydde hele denne Vrangs
leere.
— Saaledes strider Mørkets Mag-r
mod Jesu brcendende Kærlighed Je
sus vil, at alle Mennesker skal blive
irelste og komm-e til Sandheds Er
kendelie Jesu braendende Kcerlighed
er meget kraftigere end alle Satans
Trnsler og Snarer.
Og Gud være Loo on Tat for
denne Tid og for de For-hold, under
hvilken vi lever.
Jeg har ivcert ved at udmale det
rusiifke Folks Hunger og Tørft ef
ter det sande Livets Brod. Dettse
Brod tilbydes nu, men eet fattest
Difciple, iom er dygtige til at dele
det nd. Derfor bliner blot 1 Pro
cent delagtige i Evangeliet og 99
Procent der af Hunger.
Maa denne Jesus, som selv har
hungret eiter at gore hans Villie,
som Udsendie ham, vcekle en iaadan
Hunger i iine Efteriølgeres Hierter,
at de med Legem og Sjæl maa ka
fte sia ind i Missionsvirtiomheden
og vinde Sjæle for Himmelens
Det bliver for hver Stand klare
re og klarere for mit Hierte, at Gud
ikke havde til Heniigt, at nagen ai
Ruslands Millioner skulde iortabs)8.
Mit Hierte bæver og stiller-, naar
jeg konimer ud paa Gaderne og
tænker paa, at de, som nieder mig,
og de, iom gaar forbi mig, engann
i Evigheden ikal tlage og iige, at
de aldrig har hørt Evangeliet um
Guds Naade og Kærlighed
Om jeg lunde sige til hver og en
i denne fiore Stad, at Jesus Kri
ituö er deres Frelier. Men jeg er
fvag i alle Henieender og kender mig
iaa ringe og daarlig til at iidret. c
dette.
Jeg hat bedet og beder entmu
Veder for oö uden at trætte5.
Ebers i Herren
Jvan og Aino Verbitzity.
Bekendtgørelier.
Missionömsdr.
Vil Gnd, bliver der Missionss
møde i Fremont, Nebr. fra 14-——17.
April.
E. N. Ruder-few
Ptctft
s Ungdomsmjde i Atlnutic Krebs.
! Ungdomsforbundet for A. K. a«
-Den for. d. ev.-luth. Kirke indbydei
herved paa det hierteligste til føli
gende deeiz jcm afholdes ved Pa
stor L· H. cher i —
Bofton og Warcester, Mass. 10.
14. April.
Westbrook og Falmouth, Me. 15.
19. April.
Plainfield, N. J. 20. April.
Philchelphim Pa» 21. April.
Brooklyn, N. Y., 22.—-25. April
Warren, Po» 26. April.
Penn Yan, N. Y» 28. April.
Bed Herren-sont at Velsigne disse
Møder, hans Navn til Ære og til
Sjckles Frelfel
Paa Forbundets Vegne, «
Theo. P. Beck, Form.
Distriktsmtdr.
Sydlige Distrikt af Wisconsin
Krebs afhotder —- vil Gud — Msde
i Hartland, Pastor Carl M. Olsens
Kalb, i Dagene fra den 7.—10.
April.
Distriktets Præster anmodes om
at give Ist-da
N. J. B i n g.
I . .
Den dansk ev. luth. Menighed i
Hartland, Wis» indbyder herved alle
Venner af vort kirkelige Arbeitse
som kan, stil c«« komme og dele Guds
Riges Goder med os i disse Dage.
Man melder sig inden 1. April til
en af os undertegnede.
( Haråland, Wis.
Hans Jacob Haniem
Mngh;s· Form-and.
Carl M. Olsen.
Mnghds. Præft.
Missionsmjde.
Menigbeden i Oshkosb, Wis» ind
byder til Missionsmøde fra den 21.
-——24. April
SIndag Eftermiddag vil der blive
Ungdomsmøde.
Vcnner af vokt kirkelige Anbede
indbydes hierteligt og tilrejsende be
des fktive til
N. P. J. Niels en,
Mngh’s Praxft
Missionsmjdr.
Om Gud vil, bliver der Missionsi
møde i den danfc ev.-luth. Menigi
hed i Hamlim Ja. 22.—24. April.
Msdet begynsder Fredag Formids
dag Kl. 101,-2.
Alle er kærligt indbudne.
Paa Menighedens Bewie
J. P. Christiansen,
Præft.
Missionsmjdr.
Menigheden i Blair, Nebr» hol
der, vil Gud, Missionsmsde fra
Torsdag Aften d. 14. April til San
dag Aften d. 17. s. Md.
Venner, fom maatte ønfske at del
tage i Msdet indbydes venligft.
Tilrejsende, fom Insker Knatter,
bedes fkrive til
Paftor A. Th. Schultz.
Krebs-made.
Illinois Krebs af Den fokencdc
danfke ev.-luth. Kirke holder, vix
Gud, sit Foraarskredsmøde i Gui
gatha Menighed, Chicago, den 6.
—10. April.
Mødet begynder med Aabnings
gudstjeneste Onsdag Aften Kl. —
d. 6. April.
Emner til Drtftelse:
I. 1 Joh.· 5, 16-—17.
II. Hvorledes skal vi drive
Mission?
III. Ulige Aug. 2 Cor· 6,14.
Gud give os et velsignet Mode.
L. Pederfen, Kredsf.
Golgatha danske ev.-luth. Menigs
hed indbyder paa det venligste Ven
ner i Kredsen til at deltage i nævns
te Møder. Gcester bedes om at
melde Deres Komme inden l. April
til undertegnede.
Pack Menigihedens Beque,
P. Mikkelsem
3710 Stute Str.
P. Nielsen, Mah.5 Præst,
3757 Wabash Ave.
?
?
i
?
t
Kristelige zyortællingeix
Alt-Ich D: U n d er S y dko riet. »De Forhold og Personen
der skildres i dette Storværk af kristelig Fortcellerkunst, heni
iætter Læseren til det 16de Aarhundrede, til en Tid, da Jn
kaernes Land, det rige Peru, sønderlemmedes og tjente som
Rov for spanske Eventyreres Erobringslyst. Bogen er i hei
este Grad nnderholdende og tillige lærerig Lceseren vil ned
Genneinlæsningen saa et godt Jndblik i de religiøse Forhold i
England og Spanien paa det Tidspunkt. Man vil ogsaa for
staa, hvorledes det engang saa mcegtige Spanien, hvorom det
hed at Solen aldrig gik ned i Riget, nu er ivundet ind til
at vcere en Magi, hvis Anseelfe er helt ubetydelig. Raabet fra
de ulykkelige Ofre i Jnkvisitionens Tortnrkarnre og Galejernes
Lænker bar ikke lydt forgceves om Hævn, ligesom den blodige
Uret niod det pernanike Folk har faaet sin Løn af Historiens
Herre.
Bogen, der er paa 416 Sider og soreligger i saerdeles
smukt Udftyr, maa uden Overdrivelse betegnes som l)ørende
til den kristelige Litteraturs ypperste Perler« (Østlandspoiten)
Pris i komponeret Bind 8150
BatiugsGould, S tDotnitia En gribende Skildring af Livet
og Forholdene i det romerske Rige under Neros oq Doinitians
tynanniske Herredømme Domitias Fader er falden foni et
Ofser for den førstes vanvittige Skinsyge, og hun selv bliver
ienere Genitand for den sidstes lige saa vanoittige ioin gruiomi
nie Efterstrcebelse Fortcellinaen giver Anledning til en le
vende Skildring af de Kristnes Liv under Forfølgelien
Bogen er naa 117 Sider og tosier indbnnden 8125
Cummins, Maria S Lampepudseren Denne interes
sante og velkendte Bog trænger inaen Anbefaling til 531
Sidei. Jnle. Pris s1..20
Den lille SøfuaL En sinnt og interessant Fortælling sra Firmen
forfølgelsen i Spanien Vel skikket til Gavebog i Sendags
skolen.112 Sider i net og folidt Sltirtingsbind Pris 25 Cts
De To Brsdte Form-Hing ai M. J A Paa Danik for »Nein
mets Vibliotek« ned Post N. P. Mndsen 286 Sider Prisi
Omslag 60 Cents indb st. 00
Dtengc og Treugr. Stildringei fra Missionsmarken Overiat af
Karen Ræder En Række livlige og interessante Fortællinger
om Drenge i de forskelliae Hedningelande, samt deres indre og
ydre Forhold til Kristus og hans Rige 156 Sider. Jlluftres
ret. Pris indbunden 60 Cents
Emilie: N yt L i v. »Hvem der fkjuler sig bag Mærket ,Emilie,
ved vi ikke V en det er en Forfatterinde med Muligheder
J sin Bog, ,Nyt Liv« has-« hun paa en sængilende Mache for
talt oni Brydningerne i en djærv, maaske lidt steil, nien iøvrigt
brav og dygtig ung Pige, sei-end hun flutter iig til den Tro,
der er hendes Hjecns og hendes Trolovedes. Og nogle qodt
sete Bifigurer bekreefter Jndtryktet as, at denne Forfatter har
Evner Hendes Bog er fund religiøs Læsning, scerlig egnet
for unge Kvinder« (Nationaltidende.)
160 Sider. Pris, indb. 75 Cents
PUNIFH LUTEL PUBL. HOUFE Mai-, dies-.