Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 01, 1910, Page 8, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    W
»Danskeren»
Ftedaq den 1. April 1910.
Blciy Nebr.
Gudstjenefte i vor danske Kirle til
fædoanlige Tider Sondag Formid
dag og Aften. Sondagsskole Kl.
9,15 Find.
O tum: Gudstjenefte Ent. Kl.
s, Søndagsskole Kl. L.
K e n n a r d: Sandagsskole Kl.
10. Gudstjeneste Kl. 11 Find.
——Paa Tirsdag er det Balg
dag her i Byen. Vi vil da raade
alle oore danske Vælgere til at være
paa deres Post- ,,Jtritiat«we and Re
ferendum« kommet oel nok til Af
stemnmg sidenz men det maa man
ikke stole paa. Thi for det farste oed
man lkke, om denne Lov bliver neb
taget, og om den bliver det, iaa
Voelgerne ved simpelt Flertal kan
afgøre, om oi ssal have Salooner
eller ej, saa ved vi jo ikke paa For
haand, hvad Flertallet oil. Lad os
derfor ikke gribe efter Fuglen paa
Taget Hvad det gælder om paa
Tirsdag, det er at faa oalat 8 Conn
cilmen. som vil ftemme for at holde
Saloonen nde, og saa en City Ma
yor. Tom vil hæode Loo og Orden.
Vi vil absolut raade vore Lceses
re i Byen til at stemme for Mehrens
til Mayor. Mr Williams, fokn vi
har, og som foger Genvalg, er felo
anklaget for Looooerttædelse, og han
er almindelig lendt som en Mand,
der Her igennem Finng med Lon
ooerxrædere særlig med saadannen
fom sælger stærke Baker i Smug.
Mr. Mehretts er kendt som enMand,
vi kan ftole paa oil se Looene over
holdt. Lippincott hat« jlct ingen lldi
sigt til at opnaa Balg, saa en Stem
me for ham oilde blot betudc en
Stemmer mindre for Mein-eng
Og saa er der vor Landsmand
Orte Anderfen. Han bar
nu oæret Councilmsan i l. Ward i
to Aar, og hans gode Moral og
Troskab kender vi. Vi haaber, at
hans Genvalg med start Flertal maa
være sikret. Landsmænd kan vcere
belendt at ftemme for hom; han er
og vil oære en Pryd for vor Na
tionalitet i Byens Rand. — Vi haa
ber, det ogfaa maa lykkes at vælge
»dry« Councilmen i I. og 2i Wards,
og bereute-; vil Saloonerne være
holdt nde af Byen de- kommende
fgrftc to Aar.
—Fra Stolen bar vi intet færs
ligt at melde denne Gang uden at
Saafører Rasmus Hannibal
fra Omaha vil holde Foredrag oaa
Skalen Mandag Aften !
l
J — Hans Andersen,·Chr. Andersi
sens Son, er ikke rast, faa han hart
maattet opgive Farmingen for ij
Sommer, forftaar vi. Han harz
jagt Læge i nagen Tid, og det synesJ
Iom det er vanfckeligt at komme paaI
det rene med, hvad han findet-us
Wen i hvert Fald er det en Sygdom,
der tærer paa «ham, faa han maa
Tone Hvileog vistnok hsjere Kllima4
- ————·oo
Btorfou Htifkolr.
Ved De, ljvor den 1igger2 Jo, er
det ier oppe i det kolde N. Dakota
omkring ved Neunten-is fom engang
I Tsk.«bleoknldt»det koldeHjørne«?
Ja, ja, det er nn itke altid faa
flemd og ved et lille Bei-g her Pan
Stolen i den sidfle Mannedstid Dil
de Te have iet os- Elever ude at
spille Bold ellek Heftesko« i Frikvai
Leser-ne eller de Vilde mnajke fmve
jet en Hatte Umkring paa Stolens
W for at tage Vintervjndnerne
af, for-di det var ved at bliver for
Mund saa Te kan forstsam at vi sog
faa kcm have fint Vintexvejr i ,,det
» kolde Hintre-«
Men det var nu i Grunden ika
, det, jsg vikde fortælle, men derimod
» types im Betst-ums Stole-i- Vikt
. fomhed hat haft setlig for N. Da
W Kredk Ungdom Stolen blev
MM den W. Nov. med Past. J.
. M W Jst-Monden Wiss E.
M M Mind- smnt Laster
« IMUBM MBE
" satt-r bog ktm 4 Uger
. Wu, M- K Mor
Mr som den egeutligs
« HIS Mc Mitte
in sue-I siedet-: men
I
"Og der bkev gjort Flid paa at ind
Fprente de forskellige engelske oq dan
sie Fug i di Eleveks mere eller min
dre daarlsige Hukommelse Feinden
»de alminxdeliqe Skolefng, som hier«
lebet af Miss Dmnsfov og Mir
Kamp, hat Mr. J. Tjrrn hioldt en
Rækske interessante Furedrag for os
-for at give Dis et lille Jndblik i Ver
denss stärke- og Bibelshiftorie; og
tillige fortalte han os en Del om si
ne interesante Reifeoplevelser. Des
usden er her ogfaa bleven holdt Fo
redrag af Forftanderen og Pastor
Hjortsvang.
Men den rede Traad i hele Sko
lens Virksomhed har været denne:
»Hvad gavnede det Mennestet, om
han vandt den ganfke Ver-dem men
«tog Skade paa fin Sjtel«. Og
ISpisrgsmaalett »Hm-d vil du gske
«med Jesus Kriftus?« er i Binters
ens Leb lagt hen til vore Hierter
hver Dag, og med Glcede kan det
siges, at det ikke hat vceret fragtes
ljst, saa Herren har velfignet Arbei
det, fotn er bleven udført iblandt os.
z Da der ogfaa var en Del »Arm
’ne Danfkere« her paa Skalen og
nogle, bvis Hjem Var langt fta Sko
len, var det en fkke ringe Overras
skelse og Glæde for os at blive ind
»budt- af og til af vore Prcestefolk,
(hvis Hiern for Reiten altid stod
aaben for os) og af de omkringboeni
de Former-e
Her bar været en ualmindelig god
Forstaaclse mellem Lærerne og Ele
oerne, oa vi blev i Vinterens Løb
snart knnttet samtnen som en hel Fa
milie.
Den Y. Marts fluttede Skalen
sin Virksomhed for i Aar med Bein
og Taf til Herren, og vi spredtes
for alle Winde: men faa af os vil
glernme Vinteren 1909——1910.
Kenmare i Mart-·- Hm
Nejsat
Ebers-, Georg,
Homo Sum, Roman. 342 Sider.
Fsk 81.60, nu st.00.
Kleopatra, Hist-, Roman. 594 Si
der. Fsr 82.80, nu 81.20.
jSllerup, Karl
Bty1«hild, En Tragedie. 262 Si
der. For 81.40, nu 70c.
En arkadifk Legende. 160 Sidet
Fsr 81.30, nu 60e.
Goethe:
Clavigo, Et SargespiL 69 Side:
Fsk 30c., nu 15c.
Kot, Martin
Schteppegrells Soga. St Digt j
27 Sange, med P-rtræt of Gen.
S. 159 Sitze-. Fsr 90c., nu 30c.
Listqu Tuklsbetgi Eise-ist i Af
rika. En moderne Munchhansiade.
med 68 Jll. 95 Sider. Statt spo.
Fsr 60c., nu 20c.
Matt-set I.:
Socrates og Xanttppe. Hist. Ro
man. 208 Sitzen Ist 81.00, nu
H40 Besitz
iMit-» A. S. Mes
) Den kristelige Mystik 128 Sidet
F F-: soc» uu soc.
;Pal. Mitter, Joh
deller fra det daglige Liv, med
Tegninger af Henningsen osg Ka
bell. 40 Sitten Maria Før HEL
nu 60e.
Reuter-, Fritz:
Hans Durchlautighed, Fortælling
303 Eidet Før 81.3(), km sink
Srnaabisjorier. Hoordan jeg fi
mig en Kone, o. a. 96 S.det. FI
40c., nu 20c.
Rydbetg, Viktor
Nomerske Sagn om Apostlenk
Paulus og Petrus. 104 Side:
Fsr 80c., nu 40c.
I Lille Viggos Juleeventyr. 36 Si
L der. Fsr soc-, nu Isc.
Sejrtsvcerdet Ovetsist over de
wüste FOIU umwlogisie M
th 81.40, un We. ,
M- erzw
Bed Lillebselt oq ved Dreiund.
Fort-Ums Fsr RAE tut soe.
Spirits-w Itz
Lykke Pers Reise. Soentyekomes
dieiöckten lssSidee.F-r60e
un We. "
Mk Heimat min Tro. 241 Si
det. Ist 81.00, Iru stoc.
VIII M Wind 251 W.
sit-UN- mt we.
-.- SCH
der. Ftk 81.10, nu soc.
Der fsrfte ZEIT XI Eider
For soc» nu Zuc.
Religion og MocaL IT Sider.
For 30c., nu «15c.
Kristi Lære og Kirkens Leere. 459
Ssder. Fsr 82.20, nu 70c.
Fædrelcndskcerlighed. 101 Sitten
Fsr 50c., nu 20e.
Husbond og Arbejder. 115 Zid
Fsr 50c., nu 20c.
Imieis, Edmpudo de: ,
Spanien oq Spaniernr. 876 Si
de:. Fsr 81.70, nu 60c.
Holland. 438 Sider. For st.80
nu 70c.
Les-Int, Naiv
Menneskets syv Principper elletl
Grundbestanddele. 142 Sidet. FI:
60c, nu Löc.
Dir-ich Luth. Pac. Mie,
stät- seit-.
44444444444444444444444—
Bekendtgstelfet. —
s ssvvvsvssvsssvvsvsf
Adresfcfornndting.
P. J. IOstergard før Qakland,
Cal. nu Del Rev, Cal» R R. D»
Box 89.
G
kl.
!
-
Adtcsfefotandriug.
Pastor M. N. Andreasen, for«
Waupam Wis, nu E« 15. St. andi
2. Ave» Oaklnnd, Cal.
ngdomsmsdc i Atlantic Krebs.
Ungdomsforbundet for A K. af
Den for. d. ev.-1uth. Kirke indbyder
hetved pac- det lyjerteljgste til fol
gende Moden scm oshnldes oed Pa
ftor L. H. Ker i —
Boston og Warcester, Mass. 10.—
14, April.
Westbrook og Falmoutl), Me. 15.—
m. April.
Plainsicld N. J. LU. Ami.
PhilpdelphicU Pa., 21. April.
Brooklym N. Y., 22.—25. April.
Warten, Po» 26. April.
Penn YOU. N. Y» 28. April.
Bed Herren om at velsigne disse
Moden bans Navn til Ære og til
Sfælrs Frelsel
Pia Forbundets Beque,
Theo. P. Beck, Form.
Missionsmsdr.
Meniqiieden i Oilikofb, Wis» ind
byder til Missionsmøde frn den Li.
——24. April
Søndng Eitermiddaq vil der blive
llngdomsniøde.
Visnner If von iirkeliqe Arbejde
indlmdes leorteligt og tilrcsjfende be
des ikrive til
N. P. J. Nieli exi,
Mcigh’s Pia-it»
« Missiouömjdr.
Om Gud oil, bliver der Missionss
msde i den dansk eo.-luth. Menigi
hed i Hamlim Ja. 22.—-24. April.
Msdet begynder Fredag Formids
dag Kl. 1072
Alle er tærligt individue
Paa Menighedens Vegne,
J. P. Christianfen,
Wurst
Missionötnsdr.
Menigheden i Blaik, Nebr» hol
der, vil Gud, Missionsmsde fra
Torsdag Aftcn d. 14. April til Son
dag Akten d. 17. f. Md.
Bewies-, som maatte snscke at del
tage i Msdet indbydes venligft.
Tilrejiende, som nnfker Knatter.
bedes strive til
Paftor A. Th. Schultz.
i
Miglien-wide
afhotdesi Hain-m Ja» fkq s. tiIT
10. April.
Mederne begynder Onsdag Af
ten Kl. 8.
Alle er hierteligst veltommen
«A. M. Nielsen
Distriktsmtdr.
Sydlige Distrikt ai Wisconsin
Krebs afholder —- vil Gud — Mtde
i Hattland Post-ne Carl M. Olienö
Kalb, i Dagene fka den 7.——10.
April.
Distriktets Priester anmodes om
at give Mise. v
N. J. B i n g.
. . . .
Den dankt ev. luth. Menighed i
Hat-Elend MO» indbyder hetned alle
Kenner as dort kletelige Anbede
.. « ,
Yq
fom kan, til at komme og dele Guds
Riges Goder med os i disfe Dage.
Man melsder sig inden l. April til
en af us undertegnede.
Hanla115, Wis.
Hans Jakob Haufen,
Mnglks. Formand.
Carl M. Olien,
Mnghds. Præst.
Missiousmtdr.
Om Gud vil, blived der afholdt
Missionsmøde i Jmmanuels Menigs
bed, Easwm Cal« i Dagene fra l.
til 3. April.
Benner, som maatte Infke at dele
Herrens Velsignelser med os i disse
Dage, indbydes paa det kærligfte.
En fpiciel Jndbydelfe til more
Nabocnenigheder.
Pan Menighedens Begnr.
M. E. JensenssEngholm
Atedcmsdr.
Illinois Kreds af Den forenedc
danske ev.-luth. Kirke holder, vil
Gud, sit Foraarskredsmsde i Gol
gatha Menighed, Ehicago, den 6.
—1(i. April X
Mødet begynder mcd Aabnings
gudstjeneite Onsdag Aften Kl. P
d. S. April.
Entner til Drøftelse:
sk. 1 Joh. 5, 16—17.
II. Hoorledes ilal vi drive
Mission?
Ili. Ulige Ang. 2 Cor. 6,14.
Gud give os et oelsignet Mødcn
L. Pedersen, Krebs-i
Golgatlm danike ev.-lutli. Menig
lied indbyder pcm det venligfte Ven
ner i Firedsen til at deltkme i nævns
te Møder. Gasster Liede-S am at
meldc Den-s Komme inden l. April
til undertegncde
PJJ Lilenialiedens Beque
P. Mikkelfen,
3710 Statt Str.
P. Nielsen, Mgli.s Priest
3757 Wabaih Ave.
Urmager fasse-.
Til l. Mai Mike-is en danit Ur
maaer til at overmgc Repamtioner
oq Zalq of llre Ansegere inaa
liave Vidnesbyrd ai Mænd, sont er
kompetente til at bedemme Aus-ge
tens Tygtiqhed, oa sont lmr nøje
Kendilab til hims Arbejde Zkriv til
Prof. S. P. Nonnei,
Sioux City, Ja.
Arbeit-etc satte-T
15 til 20 Mond kan faa stadigt
Arbejde bos mici hele Sommeren
med at grave Grsfter. God Beta
ling til de rette Mænd. Kun ædruei
lige og gode Arbejdere snikeä
Om nærmere Oplysning tilikriv
Hans J. Dixen.
Box 76, Coulter, Ja.
Vi hat et mindre Parti of R.
Frimodts Prædikeneh ubetydelig be
siadiget as Band eller Reg, men nyt
indbunden i solidt fort Shirtingss
bind med Titel og Forfiringer i
Guld. Bogen er paa 527 Sider,
med Forfattetens Poch-Et- Vi iælger
ist-n, saa længe Oplaget vater, for
zum Bogladeprisen er 82.20.
Du. Luth. Publ. Hause.
W
; Weisen-bestun- spat-.
Til l. Oktober dette Aar tustes
en troende Familie til at overtage
tBeftyretgerningcn of Bethania Bit
enehjem i Umwan Wis. Anfjgete
Ihedes henvende sig til undcrtegnede.
! Pan Birnehjemsbsftyrelsenz Beg
ine Th.N.J-ksi1d,
« Ell Horn, Jo.
i
s
« Til Salg.
« Et 3 Aar gammelt moderne ind
rettet MurftensssHUS med 6 Vcerels
fer, i det danske Kvarter ved
Humboldt Park i Chicago. Kan
faas paa lette Æbetalingsvilkccar4
eller i Bytte for Landejendom i Ves
sten: -
Dette Blads Kontor annier
Land for Salg.
Her er en udmærket Anledning
for Satnfundsvenner, som agtek at!
ftytte ud og hak tidt Midtek at«
købe for, at fkasfe fig et godt Hjem
her midt i Vor »Daneville KoloniCz
Landcst er godt og kan kabes fors
fm 9 til 13 Toll. per Acrc paa,
godcs Vetinqelch Vi bar gods
engelsf Ekole, og vor dnnskc ev-;
luth Kirkos Goder med Ord vg
Eafmmente iblandt o-:. For naer
more Ilnderrcinitm Tkriv til under-i
tmncdcr ;
Paa Meniabcdons Beque, I
C. D. Larfen,
« L. Christo-is en, I
" STIMMer
Diakoner. Z
Form til Entg. I
Grunde: pna Eygdmm er 14().
WITH-S af min Farm til Zala billigl
log WJ lems Bet.11i:mE:-1131t«nar. l
. l« Llcrcsrs rndsdet Land, ande· Vyg «
z Ijnqcsr 1 Mjl Ti! :lIkc-jc-ri. 2 MilI
It til Etationcn Luci. F
I Skriv ein-r Um U sc nndortegss
I nech
l ««3.’13..91kau. i
!
Et godt Hotel :
sum Tiere Turmes med 10 og 803
Acrezi stolzer billin Lust i dot dunste
Settlement.
Nasnmsre Tiriftligt soc-d John
Israenfen,R1,ank,Wis. i
1
»
s
Til Sqlg.
En vel etablerex og Aootekerforsk
retning i en triveliq Iowa By. ]
Bedste Grunde for Folget »
Om nckrmcre Dolysning tilfkriv
Box- 58 Coultcr, Ja.
Prize winning com oats.
clover and grass see-Is.
Bart-ed Rock chickens.
AYE Bro» Bleir, Naht-»
send for catalog. Itth st.s
O. clLBERTSEN
ZLAlR
Hauche-r med de Hunde-Ists Kaum-lutes
vhkek samt ROD.
life-te Pcis bei-les altid sur Amor
og g. der modtnges vom kontaut Bo
tulln . Vov et For-sog nq Ue vjl blva
vor ande for krummen
VIIIOOOOOOOIOIOOOOO...IO..l
Thom- 81 Fmberg
tot-et et fulelsuencliftNF Reis sk
slsss ls Klckslc o«
MALZIUÄTSRIA LU. INl1LÆ(
NlNG ss VÄRMLJ APPAKATZK
fad- is W - W.
til-Alte Alma
f
j —- ..·-.
Vi öysker Dcrcs Haydcl,
Innre-r » ijoss »h- ntfiil numtjmdljmzvntlu tu
vor-e Unrei- iil tugen- lavesie vom-lag
»L- uns-i sie-l sann-»- leswns UHH
bei imme, der mise- i Hunden-h
Er Up- «kk·- ixtlgrmli «-« ai« wr« sites-«- tumiges Hund«-, ds- -ku!(li«
ils-( Klusdcs »s. »n- l)·« V! Hishi-Ums »F pp Bis-»g,
AAA VI KAN s«l’.-H)..sZ«J-’l"l«1.llVAlDVl H Ui sxsålp
sAs Bnos.
styllsh : dependable
K00tw0ar
for cvery memher of the
tamily.
We do
shoeiRepsiring
Msrkeclsdrlsen
ZLAi-.xsgri.
sveeie’lwlmek)......»». ot Asshos" s .!-:·
- isoklnsl — U
Usislshel.««. — IT
l ein ,. « ........ — I?
Hin-ins .. . - 'l5
Ius . - fis
svln « » « , « « It1.ll’
SCIUTH UN· HE
studts Isomj s uknied ««««« . . . « 57 II til
Clinins Femleks ( . » . MI- n.73
Svln.... .. .. ler- sum
L chÄoU
Uvede IV. Nr.Llsuk(1-— - -—- -- LI — l.15
Ists-ekle sp. Nr. 2 nmsdv — -— —- - LU s— US
lslsvre viel-. Xr. 2 - - — -- « —- — .l·i — .(7
III-is «--- —--— —- -—- s - s-- .5·’- - Eis
sit-de lcltuiceLnniltsdl —- - —7.sl1 —— IMO
svm — s- — —— — -- « — — - 1·s.7» los-S
Hiv os l«i«jliglie(i til at over
besvise Dem »in vnm billige Pri
sksr pas Tommer. ’l’tigpupir. Kor,
kommt-steck kurtsagt alt livmi cis-r
heult-drei til lsygiiicigstiiatermle.
ckowell Lumbek ö- cksia co.
W
che III-mit hardware
ils-n ;1-l(lsti- ng tut-sit ungeh- lspus
krmnlmniusli Washington (’mml,y gol
kim Hin lnlmlp i stun- Panier ug sum
clksrlsu spms l)·«ni Felix-s ple allt- A rtllc
leri llanlwinss«.
The Blalr national Bank
l·. s l« isnscmm
Anlsplalersig tue-il »l( lieu, .» mlv
til Hanlclurnstnink liml llsslnuwllltig
»H: Risiko-still Fuss-In
c. A. SCHMIDT, cashier,
lälJllL NUle
A u11-.:« se k-- is Denk -·lt.
« E TH- z evi:i,".,».« Gent-Imle
au:«l««, ko: Orte hell Sei f
Hin-JUN- elle: Entkei, betalu . c
—- « km ssg at lib- nl billige us
IV beste-me Vcilu duix IX
ED. UÄTTAIESEN,
IIAIIsp t: :: :: :: NISI
lllllll Mcollllllllk
« est-us o- kaltokkstnmk
Ost-I It illa sit-I sysnlussasuuhlo
Jla stos- Igl lim- kmu I ass- Ul Dass
bllllcstp Pius-.
U Icossssls give 0vekslh« III Los-Iso
Citizens Stute Bank.
Namnnvw säthu Alm. Bankiotkemmg
slsenge laanes paa Und og Los ste.
Ritvigmnger vaa Benge- sor le og Udland
mlges nl Tagens bllltgne Kurs.
F H Matthitlkn U. Maul-Helen.
ist-sehend Bist-sk-lidem.
D. Z. Maus-nett Toll-ter
DR. c. R. MEAD.
DER-list
Roma- ln Msyle Ball-lot
«kl-s-0I.
Fort-et Fern-jene
og Tilftedsies
er Folgen af ethoekt Jndktlx
lom gsres i
The quir Nacket State.
UND-— sons
cis-·
Miit ob
list-II- Meut- Isc
ssksotms H» . .
WI publishp sykænepoumks II Ist-«
ists-c- Les-sum«sh sc 7.—. nøsststh t
II. IRS-c .«.«—— . .
RAClNB, W1800881N.
,
stoss-0000000000000000002
Genncm Te1cki-n Nr. Iscbx :
l)t«--ti!!·-.—. .
YENs Z
E D 5 T li .
K 0 D. :
A.Johnsons Bageri. Z
1401 Hei-ries- Avs, O
s0000000000000000000000007
IOIIIOOOOIOIIO
k REDcRossnnuccos
58011KER
ist«
Eders Apoteker.
H
n-:
HEFT 00 lilLLIGST ji«-z
CXUZL D. sKUW
cum Pbune IM-. Wis. Phant- M
Isle Washington Ave
? Akuukkxfunvkaen
I
W
X Unukusuosjtvghan
T Joba J. Lange
ZW an am st» tm wohinka Ass.
skscislist i
UKlL XWXKSK
Gutdsmedskbejclk Deo-m Muse-.