Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 01, 1910, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Yönderiylland
Tvtusspplitikken i Sjudetjyllaud.
Mu, s14. Mart-s. Ved Rigsi
dagens Behandling i Dag af Rigssl
kansletens og Udenrigsminifteriets
Budgeuer udtalte Haufmmm Gol
teparxiet), at Spørgsmaalet om
Danfkbeden i Nordslesvig fordredH
en grundig Behandliug i RigsdagenJ
efter a: to jaa betydende Blade jom
»Kom. Zeit.« og «Francf. Zeit.« uds
fsrljgt bavde udtalt sig om Regerins
gens ubenfigtsmæssige Politik. Nord
slesvig beboes af en intelligent Be
folkning der kræver at blive ftyret
paa en intelligent Munde, og ikke
mekcnisL
Wonnnelsdorf (Nationalliberal)
inwdcssik de-Udtalelser, Rigsdagsi
wand HanssensNørremølle var frem
Xommen xned ved 1. Behandling an
gaaende do preussiske Embedsmcends
danskfjendtlige Politik i Nordsless
vig. Tet dkejede sig hverkeh vedPos
litiets leftedeoærelse vcd Lärlenp
per ums Ved de Forl)oldsreqler, som
Lærerxie traf. om Chika:;-:·ier, men
om Fcrholdsregler, der var absolut
nødvcndige i Tyskbedens Interesse
og tii Bekæmpelse af den damske Agi
tation. Ton danfksindede Vefolkning
udviklede nemlig med Hensyn til
Dannei5e af tilsyncladende ganfke
harmlose men i Birkelighedek paa
Ugitatjcn beregnede Foreninger, en
fordmssende Virkfomhed, der fm den
ande.n Ejde Grænfen fik stadig Nekr
ina sog Its-Ue Tanskeme wilde
overborcdet ikke Fred.
OanssemNørremølle tilbageoifte
fkarm Wommelsdnrfs Anat-eb. Den
ue havde end ikke forsøgt at bi
grunde Politiets Overgreb. Tale
ten takkede Haufmnnn for dennes
Udtalekser anqaaende den nordw
viaske Politik.
Bot Kultus-.
Qm dette Emne skrives blandt an
dct i ers Artikel i »TnbbøI-Poften«:
Vi er af danfk Rod: vor Kultur
sama være danfk. Vor Zmag og
Tilbøjelighed gaar ogfaa i den Ret
uing. Og, fom Pastor Hausen (i
MbjL der nylig holdt et Fore
drag om Kultur) meget rigtigt sich
vi maa vælge og tilegne os det, som
netop vasser for os. Bette gælder
i alle SpøkgsmaaL
Vil man gsre Krav paa at bave
Del i Kulturen, eller sont man mau
ske med et mere dagligdags Udtryk
Xan sige, gælde for at voere et dan
met Meutreka faa er den allerførste
Betinaelfe den at man taler sit
Moder-Maul rent. Dette melden
AI
enten man taler Folkesproget eller
Rigsmaalet Man skal holde det
rent for tyfke Ord; man skal holde
det rpnt for ,,forvrængede« Ord, for
Brokker, som hverken er del em- euer
det anbet. Ei tny Ord sont ..Bi«ihne«
er næsten ved at san Ofenthedsret
paa Als. Vasr lua Post oder-for det;
betal 5 Pa. i Bade. hqu Gang det
figes, og lad diese Penge —--— hvis
det bleo gennemført, oilde det ilet
ikke ais-Je faa lidt —, tilflyde »Skole
foreningen«. : Lad os, hvor danfke
Falk kommer sammen, erklcere alle
tyfke Ord Krig paa den Mande, det
skal nok hjcelpe. «
» Saa er der Klædedragten. fDen
jburde være saaledes, at den tende
tegnede finBærer fom »dansk«. Man
den kan ikke gøre meget paa det Om
raade: men faa længe Mændene
kun er Drenge, kunde meget vckre
anderledes. J det Tilsælde afhcens
ger det mefte vistnok af Moderens
Smag. Hvorfor skal Purke paa en
7 Aar allerede Puttes i Jakke og
Best. Hvor langt ksnnere er Ma
trosisdragten ikke for Menge helt op
til Konfirmalionstiden
Først og fremmeft burde danfke
Kvinder nu frigøre deres cgen Klæi
dedragt for tysk Sinon Al tny
Smag er ikke daarlia: der er i Inst
land, faavel fom i andre Lanko Be
ftrcebelser oppe for at forskønne og
forbedre Kvindedragten. Men det
vi i Negelen set her af tysk Sims
burde aldria efterlignes as os. Der
frcmftilles og bæres Kjoler med 3—
l forskellige Slags Vesætning paa,
Kjolen som er overlæsfede med Gar
neringer oa anden Pynt. Farves
fammenstillingen er ofte —- ja saa
stcerkt et Qrd er berettiget — gru
fuld.
B o k e Hiern. inw- mindcr de
ikke tidt sørgeliat um« .n Linken er
dZerre i Landet«. Selv i gode dunskc
erm kan man for Efsempel Hans-:
Jana Pyntelmandklceder med tyske
Zætningecy paa tyfke »Ordfprog« i
kneaet broget Farverigdom fat for
Glas og Ramme. Maaske det er en
Garte, man ikke uden at ftøde Give
ren bar kunnet rise tilbage, og saa
beenger man det op i en Krag. Men
man burde sige fom Englænderem
»Mit erm er min Borg«: der taas
der jeg uindskrcenket, det vil jeg
indrette efter min Smag.
Kunde vi saa endnu komme saa
vidt, at vore Bygninger, vore Pri
vatbufe fom Forsamlingshufr. blev
merc danske, mere enkle i Stilen, faa
var det et stort Fremskridt. Vi maa
ikke der lade as lede af den ftrste
den bedste Byamester cllek tage Ets
empel efter de mange Stationsbygs
ninger, Tyskerne bar rejft rundt am
kring i vort Land, og som virkelig
M
v
ikke forstrnner det. J et saadant Til
fælde skal man ikke sky nagen Ulejs
Unbed, ifka fknbbe det frn sig med et
lldtrnf fein: An, alt det .."L-’øol« ai
dcr jeg ikke have Der vil vjft ikke
være faa vanfkeligt at faa en danjk
Arkixekt opfpurgt, fom udsen særlig
store Bekostninger vil give Tegnins
gen til et Has. J bvert Fald er
der i Ksbenhavm fotn tidligere med
delt, dannet en Forening, der med
Raad og Daad hjcelper i faadanne
Tilfælde
Besteregueu. Drikkerietö Islger. —
Et scerlig kraft Eksempel paa, hvad
Trifft-riet medioker, leveredes i sidfte
lsllge i et Sogn herude paa Bester
,egnen, skriver en Jndsender til
»Flenborg Avis«.
En Haandvcerker,son1 er tem
melig forfalden til Drit, havde fore
taget en lille Reise og kom temmelig
beruset tikbage med Toget. Han gik
da ind Vaa Stationskroen oa blev
der til nd paa Nattem der var nerns
lig Konkert i sit-nen. Da nu Man
den, efter fom Rasen er stegem
sandsynligvis er bleven noget bej
rsstet, blev hon sat uden for et Var
Gange; men han kom stadig ind
igen, indtil et Par Masnd tog ham
"og kastede ham ud paa saa nblid
Monde, at hon blen lingende Te.
ider kastede ham nd, brød siq ika
mere om kmm, on Viertkn lige fao
:lidt. Staldkatlen ten sia san as
Monden oq fik ham anbragt pnn et
Var Knipper Halm san lmn knnde
Tone Nusen ud
Dagen efter maatte han few sc til.
Hhvordnn bon kont on tik Vyen, boad
der faldt bmn sen-n, du den ene Fod
ivar bleven beskndixch Zenere bat
«ban været i Vacndrup has Benbrudss
zlcegem fom fastslog, at Fodknoglen
dar knust, og Monden er arbede
udtmtiq i 6 llger. Da Monden er
uden Midler, nma onmet under
.lmld(· hum un Lksmle Lauert-aninnen
l
s Nis· Valg as Mensghedöteprtkfens
-tuutet. Sandag den 6. Marte- var
.der i Knien Valg of 1 Menigbedsss
«reprcejentanter. Des værre sejredi
Tyskekne, da Danskerne kun afgar
68 Stennner, medens de tyske Kan
ldichter fik 110 Stemmer. Danskers
ne kan takke sig felv derfor, thi der
som de kunde overvinde der-es Lise
gyldighed og Ins-de, kunde de famle
130 Stemmer. Men Ligegyldig’he
den er stok her blandt Danskerne«
jkriver »Hejn1dal."
I
!
Z
F
Bwaacr. Foredkagsmidr. CFLAVJ
Frimeniglwdspræft L· B. Poulier
im Voolund boldt Tit-Mag After
«do» s. Maus et af ji« Person«
besøat Møde i Clausenis Sal. Ta
leren beayndte mcd vcd Efsenwlei
at iammcnliatw forriae Slasgtledis
Kulturstade og det, vi staat paa i
Nutiden med den-I- i mange Genie-en
der riaere Lin. Hart ajorde deniasii
opmærfjom paa Kapitalinagtens til
taqende Herredømme on Fristelien
for manch iil at leve over Evne
Han tilraadedc alle, iiasr do unge,
ai være nøjiommc i den-s Fordrins
get til Luksus og Bekomm Til
Slutning betonede han ftærkt Hoveds
betinaelserne for Siemlivets LykkeJ
den indbyrdes Kærlighed mellem
Familieiiiedlennnerne, det folkelige
Fællesilab ag fremfor ali fand
Gudsfryat
Hadetscev. Bed Realikoleu her i
Vyen befiod folgende unge Meutre
Eker den 12. Mai-is Eksamen oa fil
dermed Net til afifene der-es Mer
nepligt med et Aar:
Verm-r Bast, Ssn af Nektar Bast:
Karl Bande, Søn af Fyrbsder Bon
de, begge fka Haderslevs Rudali
T,abl, Søn af Paiiat Dahl i Aller:
Niks Eiclielfcn, Zøn as Kakikellifi
Eichelfem Theodor Friedrichs, Sscr
af Syaekasseassiltent Friedrichs:
Valter Gesau, Ssn af Brei-ten paa
»Borgerforeningen«; Otto Henningi
sen, Stn af Akkitekt Henningieni
Jes Hyldelund, Stn af Pastbui
Hyldelund: Max Jenseit, Stn ai
Bogbinder Jenseit, alle fra Dadersi
let-: Johannes Jsrgensem Ssn ai
Spotstistet Jst-geniert i Bojens
Christian Muse, Sen as Rentiet P
Kkuse i Mlllnls Ftederik JshnkSsr
af Retsasfistent Landm, bei-ge frc
Bedeutet-: Bernhard Maga, Sjt
of Neuem Maag i M; Hans
Mailand Ssu af UrbejdsmanMaii
land i Hader-im crik Peter-sen
Stu ei speist Wen i Fleniborg
M PWI,.SM af Maul
Petersen i pomtnersteR Andreas!
Thomer« i Fjelstrup; Vilhelm
Wulff, Sen af Godsforstanderen paa
Etatsbquaarden i Hader-Am
Der deltog i alt 23 unge Mennei
ster, der 15 tmadto fire tilbage, for
Prøven iluttedeL.
Ess
" Spiritisv Hninbug.
Er affløtet Mcdimn.
j D- ankhumniimn Ahn-nim-« for-I
» »--------»- —---.» .
tæller Professor H. Miinsterbcrg«
hvorledcsis lmn bar iig ad med for
nogle Maaneder siden at afiløre det
mest hemmte eller maaste fnarere
mest ber1)gtede amerikanske Spiritiit
Medium, Eniapia Paladino.
Det var en Uges Tid iør Jul
striver han, at jeg ved en Midnatssi
seance sad i fuldstændigt Bcelgmørte
til venstre for Mir-T Paladino, me
dencharkingtom en bekendtNaturs
forfker,sad ved hendes højreSide Jeg
holdt hendes venstre Haand med min
højrc tm ficm hendes bøjre med sin
venstrez hendes ocnikre Fod hoiledc
paa miu højre og hendes bøjre Fod
paa hanc- :senitrc-.
Carrington bad im Aandcn sahn
om at licvwzie miu Arm ou flytte et
Bord, der itod damit-d os. Og Jobn
kom. Inn bcsmm iørst mit Haands
led. bonum min Undcrnrm og til
sidit min Alma-. Im kunch tydcligt
mwrke kakct of ihm-:- Fingre. Dei
zmr nie-get Ubehageligt Sau ititlde
kmn altikm ilnttc Vor-dot. Vi huldt
Mc Tiden init i Eusopins Hænder
oq tiavdc oqiaa itadig Forbindelic
tan bruchs- Føddct Alliaevel kundi
vj hem- Bostet bagvsed os bona-ge
fig men da udftødtc Euiapio
pludjelig ist fragte-list Zt1·i;.1: det
lød, iom bat-de lmn samt imtkot en
Dolk i »Sie-net
Htmd var der stet? Hverken Me
dic-: euer Carrjugton anede, at der
isr::.««-- » i Værclicst var en Mand,
Der ganitks lydløft var trsbet tæt
ben tmq Eusnuia. Det var mig, der
Hauch givet ham dette Odem idet
jeg formodede. at der var anbragt
hemmeliqe Traade mellcm Mediet
og de Genitande, der ikulde Mitte-T
To Monden kom tien bog Eu
fapia, opdaqesde han« at hun havde
tritkket den ene Fod ud of Stsvlem
tworefter bun ved nagte i Sandhed
vidunderliae Benbevasaelier bersrte
dMnstande, hunikulde flytte. Hun
havde bettrt min Arm med sin Fod
uden at gisre nagen Bevægelie med
sinc andre Legemksdelr. Da John
itulde flytte Bordet, havde hun lagt
iin venstre Haand over i min ven
I stre og bøiet sin Overkrop frem mod
et Bord, der ftod foran os: hun
ingde til os, at det var Anspændels
sen, der dikterede bende disie uvils
knarligse Bwægelserx men idet hun
iaaledes bsjede sig for over, var det
hende muligt ved at ftikte Faden
baand at flytte Bordet bog os.
Dette Øjeblik havde min Mund
nu benyttet til at gribe fat i Faden
og klemme den forsvarligt, og det
var derfor, hun udftsdte det vilde
Strig, dels af Stræk og—dels, fordi
hun anede, at hun nu var Mit-ret
og at det her efter var ude med heu
deis äserømmelie
Miit Plän var altiaa lykkedes
glimrendr. .
—-- -.--«.p—- . ..-.
Stot Ulykke paa Island.
I Til Ritznn Vnrmu i stobenljavn
O
T
.ikriues frg anijord d.1() Februar:
Borc- nasrmeite Naboet i Hnifsdul
ibit-u i Gaar mmte af en forfærdeliq
illlykkch iom bar laat Tryk og Sorg
Luna os alle.
s Huiisdnl ligger kneipt en Mil ber
T fra. Det er en inml Dol, der mundcr
Sud til Hniisdalsoiken iyd for Isa
’fjordsdybet, med høie Bierge paa
xbeaqe Zwei-. Ved Bunde-n ni Vigen
er en Fiskeflckkte og ved Nordsiden
·ai den staat et h-jt, iteilt Vierg,
·Budarhyrna. Paa den Side findes
»der intet Lavland. Alligevel hovde
man bygget der nogle Huie vg St
" mandsboder i Stkaoningen ved
Biergets Fed.
! J de foregaaende Dagse hat der
været ualmindelig meget Snefald
næften over hele Landet:,navn1iq
offer Mit-ten af Maaneden iamlede
der siq en ualmindelig Magie Sne
i Bier-gen Sau koni Ulysseu»
I J Oaar den IS. Februar —- sam
- me Dag iom Snefkredet faldt paa
» Seydisfjord 1885 — Kl. 8, 45 Mor
" gen, bit-fes pludselig en fokfærdelia
) Pult-ten og Drin oppe i Werg-eh og
i samme Øjeblit fprwngtes en ftor
Snemasse los bøjt oppe i Werg-Ets-i
Side, rivende alt sned sin. Da Sile-i
itredet kom nd as Motten bredte det«
fiq over en Udstmsfninz as 150 Fan
ne og løb nd i Essen, fcjende alt
med fig, lwad der sandte-J nun Ny
sten.
J dette Øjedlik gik en crldre Zo
mand langs letem ledsngende sin
10saariae Dotter ag to Drengc til
Stole, og kort fm lnun gis en ynare
Mand. De blos alle fern tagne af
Suefkredet da o1nlom nch dct sam
nie-.
Paa dktte Ztytle oed Kosten, book
Sncfkredet snldt, stod der en Gacnd
og to Ssmandsboder tilligemed flere
mindre Pakhnse og en Stald og el!
Par Hsladen der alt blev ødclnqt
Fm Goal-den blev Folkene reddede
«lemlæstede eller forflaaede. J denl
ene Stmundsbod boede 3 Familier.x
hvoraf 8 Menneller drei-dies En of
disse Familie-Dr var et Ægtepar meds
fire Born. Monden og et of Bsrnenel
blev sttaks knufte, men Moderens
holdt paa det yngste Born og bess
fkyttede det, laa godt hnn Rinde-l
Selv blev hun og et endet Varus
saa llemt forslaaede, at det er tobt-?
samt, om de kan leve, medens det
lille Born reddedeg næsten ubeikadis
Iget i hendei W
J den anden Stmandsbod boede
leis Meintest-n hogeaf site mfftede
Liset. To Stint-end blev last-de ud
paa Sten og reddodes.
De djdes Untat opgives til 20 oq
de lautet-es til IS.
Manne gkk strakg af Sted for at
bringe Hin-les oq grave Full op al
Snemasferue Det var ikke muligt
at komme derud til Fods. Og
der var ogfaa saa fanget, at man
ikke kunde se hsjt opad Biergets
Side, bvorfra Enedyngerne truede
med nye Streb.
Det er allesammen ubemidlede
Falt, der er bleer ramte af Ulys
ken. Her er i Tag traadt en Komite
samtnen for nt afhjælpe den storite
Nod. Hnifsdal beftaar kun of ex Var
Gaakde on et lille Fiskerleje, sont er
vokset on i de fenere Aar, med um
trent et Hund«-de Mennester.
Frkk Futterale-ie- Hex-Uns.
M Lie« pfr
et c c-«
· 7 --s·--- UMM Jst-Marc
Hex!.x--.Ibek N IOIC quw T
.-«-.:sk: » In svg M wo 10 en r
J- .t:.:- Uterus-M YOU-Bur- k.
s «Ws— I Iris-soll-. Nim
Fok slllcsllslh liming ox llygxs
Tsc DIN CAMLI PAAUDIUCL
UNAKD LINE
Ifssckssf Ists
Alle Kakus-des- als-et
OVII OYUNTIIIN Ist
nago so ji«-. si sm.
Mr no m sama-Wien
Dohbolt sitt-no. Tks slnsuok o
Plro skkuots Dsmpskib0.
störet-· stumpf-. Eli-somit I Vordem
Ums-Im Illlllkllsls
cAamANIA. amon
cAnPANIA
Numm. sAxomA
UMEI Ifcslss
Flut-scon WTFMZ BF
e Isi· fordmsslsos III me Instituts-· III fu«-I- Ism
I Ism- tot-mos- JWI ins-Mc II ist«-umflossen
THE cVNAck V ITDAUSIIIID co» Led»
; WIIINC l« I »in-« us s( Uns-Its fl tsllts sit-)
Bis-PMB-BIE-Isi-BFFXXXWPPPXFFXBBIPXXGFE
MDWUKICIIMJY Gkovaeterfem Oms. ·10
M OMIIQ Skovgaatd Peterfem Ome .60
W. m sah-, Biskap Heuch, Jan-. »so
· Diene- Me, Jakob V. Ball, kahl-. 2.00
,- If eukelte as Wie Vigek er Forsyningen indstræns
Ist- -"Wd Mit-g sit-sk- fpk at sikke medittm
M LIE- M. Dust
« - Mist-, Nebr.
sk
« :
: is
- , . F
: En m) Forfynmg :
: If Vtget er uetop ankommen fta Das-matt »s
. II
: Deriblanöt fslgende: s
: Des Unge Luther-, Prof. Ammundsen, OmsL s.1.00 :
,- Raaden og Sandhedeu, Past. C. Moe, Jndb. 2.4() II
I Herregqardsfolh Werkstatt OmsL .20 :
: Tre Fotedtag, L. P. Larfen, Ome .30 as
4 Iibelhundbog, H. P. Hausen, indb. 2.10 :
: b- i Hu! Asch.·Hansen, indb. -40 «
. Pia Livets Ves, Vilh. Beck, indb. 2.80 sk
» I Vitnofsyrd fta Fruc Kirke, Busch, igrdb. 2.8s) :
’ : Geng- Williams Leut-ed indb. Ho »
O Still-Its i et foltigt Land, indb. .40 :
: Brette til miue Birn, Harper, indb. »Is) ,,,
. Kristue og Kristue, Nev. F. Z. Webster, OmsL .«20 II
: Im de gamtc Stier, Asch.-Hanse», i»dh· .70 :
. For Midas-beiden i Bjtaekirken , Omslag. .-25 is
ss Dust tuger Mut-m Wilsox:, judb. Hm :
: Ein sag Maus Spjrgsmaah Speetr, OmsL .4» «
« Unsinn i Wes-, l. Del, Omsl. .3() st
O Uigdm i Mit-, 2. Del, Ome .·ZO :
: Isrjcttelserue ellet Guts Wandel-sieh indb. .70 «
e under Syst-sieh Alex-eh indkx 1.50 :
: Tag og Las! Olfett Ricqtd, indb. 1.35 «
. » » » i Franfkbind 1.50 :
' I spfettetse its-es, Elith Pedetsen, indb. 1.30 «
- : Die-s- og Ding-, Skndkingek sm Missiokw is
iit mark-m M. .60 :
P Uns- W, Laurits Peteksen, indb. .70 «
Jsh. V. Ost-sche, IIme .60 :
O
I
I
s
s
s
I
O
s
I
s
I
I
III jjosnkossssss »so-soo
IIOOOIIsksssssssssssskkksOOOOIIG
Händaggflskolekort
med daan Teka
Nettopris
B l.
72 Skriftsprog (Tickets) alle forskellige
Størrelse HEXle Trykt paa godt Karten
i fire Kalt-ten Ny Udgave. 80.10
BL.
24 Gyldne Belsnningskort med ligesaa man
ge forfkellige Skriftsprog og Vers. Trykt i
Guld oaa forfkelligfarvet Kann-L Stor
relse ZMXHQ ·15
B Z.
12 forskellige Blomsterkort med udvalgte
Skriftsprog af Joh. Ev· paa For-sitzen
Stsrrelfe LIAXLZA .10
B 4.
Summe Hort fom Nr. B 3 og med samme
Tekst paa Forsiden, men med Salmen »Alle
Guds Baru- hvad skader dig« paa Bagsiden.
Eet Vers paa bvert Kost. .12
B 5.
N forfkellige Blomsterkort Lsxxzxlezk Tom
me1«. Teksten er udvalgte Vers af Js. Joh.
Dem alle forskellige .10
B 6.
Summe Kort som Nr. B 5 og med femme
Tekst poa Forfiden, men xued Solmen sOx
al den Ting, som Gud har gjort« paa
Bagfiden. .12
B 7.
10 smukke Blomfterkort lwer med forskellig
Teksc Im Jesu Biergprckdiken og med Sal
mevers bag paa. Støkrelfe BTQXE Tom
mer. .15
B 8.
Mus. Grimch Trifft-un 100 Landfkabs
billeder med Bibelwka Chroma. Stark-el
fe RXLM Zornwut .20
B 9.
»Guds Frei-C 12 bibelfke Tekstkokt med
Blomfter og Fugle i fmuk Farvetryk. Stor
relse SXE Tommer. .20
B 10.
,,Zalmeord«. 10 Kokt i smuk Farvetryk
med Blomfter og Landfkaber, samt udvalgt
Teka fra Salmernes Bog. Stirrelfe ZVZX
314 Tentam-. .25
B 11.
»Guds Otd det Livfeui List-c 12 bibelfte
Tecstkort med Blomster og Juitialer i fire
Farver og Guld. Ststrelie 5X4 Tommer. .25
s 12.
»Sieh i Herren«. 12 fine Landfkabsbilo
Jeder med Blomstek og Fugle i Farver og
Guld. Sttkrelse KAXZTZQ Jammer .35
Dauish Luth. Publ. Hut-, Mai-« Nebr.
XPXVPXXXIVkkkkkkkkkkskkkkkkksskkkkskskkskkkkkkkdskkkkkakPksskkXIXskkkssssssskskkkkkkkkkkkIOIIOCIOI.
.OIQOIIOIXPIkksssksksssssskkkkØXIPIXLPPXPXIVPPPOXXIXPXIXØIPPPXAkkssXWIIXIOOXIIIIIOIIOIOIIIIIIIIXPII
OOOIXVkskkIPIOIOOOCUIIOIOOOOIOHH