Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 01, 1910, Page 5, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Ms
2
Danmarl , sz
. IN
—.-....---.- -
LMREEXXBZYPLBVL
c
LU- -—-1
Jldpqastrttelfr. En Mund inde
brwndt. Strib, M. Miartsu — Laks
Jenfen Pederfens Gaard i Gammel
Eij er i Nat totalt nedbrændt. Der
indebrændte 6 Geste, 20 Kreaturexy
en Del Ssvin og en Mængde Fjers
kne. Stuehuset keddedes.
Middelfart 14. Martin Ved Bran
den i Eij indebrændte en utendt,
gatnmel Mand. der havde faaet Lov
ti-( at sove i Kostalden Politiet ef
terssger en yngre Person, der mis
tænkes for at have paafat Jlden.
(Senere.): Den efterfsgte Per
son et i Middags bleven anholdt i
Middelfatt .og har tilftaaet. Det er
en Husmand og Fyrbsder Lars Jen
sen fta Gammel Ejby. Den inde
bkcendte menes at viere en 70aarig
Mand fra Middelfart ved Navn Hen
rik Uhl Haufen.
Es stygtelig Herrn. J en Ejens
dom ved Nyhavn, Kebenbavm er der(
om Aftenen den 14. Marts foresl
kaldet en uhyggelig Begivenbed. En(
derboende Haandvcerkers Konc var;
bleven uenig med en Syerfke, detj
boer i samme Hase og Syerfken svorJ
at ville tage en grujom Hævn over«
hende J
Hnn forisate ogsaa demna. Om»
Aftenen, da Haandveerkerem hans
Kone og del-es lille Dotter var gaaet
en Tut i Byen, lukkede Syrrfken
sig med falfke ngler ind i der-esl
Lejlighed og hæcdte SalmiakfpiritusI
i en Flaske med Brasndevim en!
Flusse med Øl og en Flafke med
Medicin.
Da Familien kom hien1, ou Bar
net skulde lægges i Zeug, vilde Mo
deren ferft give det en Stenle Me
dicin
Straks efter at Barnet havde nydt
Medicinen, fik den lille ftkerke Op
koftninger, og da Moder-en var klar
over, at der forelaa et Forgiftningss
tilfkelde, gav hun hende straks Mælk
Tom Modgift.
En tilkaldt Ltege konstaterede, at
der var Gift i Midicinen, og da
man ogsaa opdagede, at Øllet og
Brændevinen var forgiftet, blev Sa
gen ovekgivet til Politiet.
Mistanken faldt vaa den omtalte
Einerka og straks i det fskste For
hsr tilstod hun Forbrydelsen
Hun havde villet tage Hekvn over
Familien. men det havde dog ikke
oceret hendes Genügt at bersve
nogen af dem Livet.
Eiter Grundlovsfothsret blev hun
betagt med Arrest.
Ministeriets tiliynsførende nied
Højskoler og Landbrugsikoler, Do
ceut Fejlberg, ndtalte allerede i Fe
bruar Maaned f. A. i Anledning ai
et da foreliggende Andkagende oni
den heroinhandlede Højskoles Gad
kendelse, at Stolen, alene bortiet fra,
at den da ikke hande været i Birk
iomhed i 2 Aar, ikke blot i Henfeens
de til ElcvantaL men oafna i alle
andre Henseender fnldtnd fyldesti
gjorde de i Loven stillede zordrins
ger. Da den ommeldte Hindring for
Skolens Godkendelse nu er bortfals
den, hat den tiliynsfsrende under
Hemisnina til iin tidligere afgivne
Mit-fing anbefalet, at det nu for-es
liggende Andragende iinødekommes,
idet han har frenihcevet, at Faares
vejle Hsiikoles Lokaler bitter til de
bedste, nagen Haikale her i Landet
har, og at iaavel Skolens Underviss
ning iom Lrererperionalet er i en
hver Henseende iipanklngelig.
DetektivsAfftkreu. Redaktør Mat
thieien og Forretningsfører Kinn-s
gaard ved »Kr. ngl.« har i Tirss
dag den 15. Marts afgivet For
tlaring over for Overbetjent Jep
sen anaaaende Detektivssagen
Bestyrelsen for Jndre Mission
bar vceret fmnlet til fit saedvanlige
Foraarsmøde og hat« herfra sendt
Redaktøk Matthieien et Telegram
med Hiler og Taf til »K«tislcii9:
Daqblad« for Udholdenhed i Kam
pen for Ret og Sandhed
Den fierde Lominetyv, der var
med til Tyveriet fra Amagerbantens
Bud, Spiro, hviö virkelige Navn
er Kownatom hat« den 15. Marts
aflagt fuld Tilstaaelie over for As
iessor Axel Rnsninsien As de 1500
Kr» han havde faaet fom iin Andel
af Udbynet. har han jendt 1000
Kr. til fin Familie i Russland me
dens han hat dtugt Reiten.
Jordsttedeti Sicandhnfr. Eiter at
det nu (16. Mai-M atter er blevet
fugtigt Vejr, er den ejendommelige
Skridning ai Jorden ved Stiands
huie igen begyndt at tage Fakt.
Situationen er meget alsvorlig for
Bygningerne Boelsmand Peter
Buhlsssjovedbynninq er jaaledes, ef
ter hvad »Kold..Folkebl.« meddeler.
ved at kncekke midt over, og man
maa med Interesse imsdeie den vi
dere Udvikling as dette ejendonimei
lige Naturfænomen
Eftcrllkkt. Under Affozren om
Landbmqsministerens løse Mund
valate adikilliae radikale og socialis
stiskc Vlade den Taktik at overfalde
navnlig Landindspektør Steige
Landstjnassmand Rasmnsfenislrøjes
rup og »Sorø Amtstidende« med
Foknætmelser. Landstingsmanden
hat nu gjort Skridt til Sagsanlæa
mod det radikale »Vrnftres Falke
blad« l Rinafied, oa »Sorø Amts
tidende« ineddcler, at der liaaer fle
re Sagsanlasa inden for Muliglici
dens Sternlein-·
Diskfald Købmand J. V. Brinkks
mann i Thifted er Sandag Aften
den 13. Marts aigaaet ved Dødcsn
78 Aar antun-il Den afdade liavde
i en lang Aarrwkke været Medleni
as Thikted Byraad
—- Yachtkaptajn bos Kotmen,.clomi
mandsr Andreas Peter Hovaaard er
Ratten til 16. Mai-is afgaakst ved
Dsden esier kort Tids Syaeleje,
56 Aar sammel· Den afdøde deltog
lom annike nng Sooffieer 1878—
R» i Nordcsnikialds Eksptdition med
»Vma« Nord om Affen oa ledede
selv 1882——-83 Ekspeditionen paa
»Djimphna« til Fawandene nord
for Allen Han var Kommandsr af
2. Grad af Dannebroa og Dannei
brogsmand lamt dekoreret med en
lang Rækka blie, udenlandsfke Orde
net.
— Formanden for Daan Papiri
handlerforenina, Grosierer D. Boigt
Jndehaver af Firmaet D. Voigt sc
Co» er famme tsaas Formiddag
dsd af en Hiærnelygdom »
Sagftter P. Baumann i Lytta-»
by er lamme Daai citermivdaa un
Zwtmflodeu i Vesiiyllmw Sta
tens .szælv. Kal. Qonunisfarius Ler
che hat for faa Daae siden iendt Jn
denrigsminister. Dr. Manch jin Be
retning om den Stude, Vinterens
Overfvørmnelfer lmr foranrfagei i
Syd- og Vesiiylland·
Under en Samtale med Dr.
Manch spurgte en Korkespondent til
»Wald Folkebl.« Ministeren am
hvorledes Regt-ringen vilde stille sin
til bele Sagen. Minister-In fande:
Ein-r at fea bar sei Bett-minnen
igeimen1, bar im ladet den gaa vi
dere til FinonsudvalnrtI der nu be
handler Sagen nennt-m For-hand
lingek med Ministeriet. Der er Sta
tens Mening at ville træde biælpcns
de til over for den Tiefe Stabe:
men i hvillet Omfana det vil ske
er der endnn ikke innet Vcitemmcls
ie am.
Sau meaet lnn jeg bog Mit-, at
Lande-is finanfielle Forhold aør det
umuligt at steile i det Omfann, vi
gerne Vildc det. Vi man indikrwnle
os til enkelte Kategorie-r as de fin
detidte. "
— Vil der blive stillet ei ipeeielt
Forilag betont i Rigsdagenf
— Næppe, — ieg antagek innre
re, at det fremkommer iom en Post
paa Tilltegsbevillingerne Als-rel
sen vil symme i en nær Fremttd.
Innres-eile Vtistrlr. Til Finansi
lovens B. Behandlinq hoc Kultus-ni
nisteren itillet et af Finansudvalget
tilttaadt Forllag em, Statt-merken
delie as Faarevejle Hajime
J Noth-erlagen W M bl. s.:
der et Fortetningsbespg i Asden
havn pludfelig "d-d, kamt af et
Hjserteslag, 68 Aar gl. Hnn var Ridi
der af Dbg.
—- Ramt af et Hierieilag er Pro
kurist N. A. Beck samme Dags Mor
gen afgaaet ved Døden lios Vin
firmaet Langhoffs Efterfølger, hvor
den afdøde havde været Fuldmcegs
·g siden 189-i. Han var Broder til
Forpagter Beet paa Gersdorffslund.
En nf Zydsiællands kendte
Landsrnænd, sssxn Gnardejer Lnrss
Jenfen i Sowrditiom er Tirsdag den
15. Mart-Z død, 72 Aar gl. Den of
dksde deltog i en lang Aarroekke me
get i det offentlige Lin paa sin Egn
oq var ved Valgene i 1887, 1890
on 1892 Høires Kandidat i Vordings
bomkredfen
Nye Skovk. Godsejer Scavenius
til Voerqaard og Sskovrider Gelizer
bar i den seneke Tid arbejdet for
Oprettelsen af et Aktieselskab for
ØstvendfysleL der skal plante nye
Skone der pna Egnen, ikke sman
Plantninger, men virkelig Skov part
ca. 100 Tdr. Land og derover. Der
er necnlig ifl. ,,Bends. Tid.« stoke
Arealer i ØswendlysseL der er nd
tnærket egnede til Beplantning. Der
er allerede tegnet 200 Medlemmer n
50 Kr» og faa fnart man har naaet
300, vil Aktiefelskabet blive dsannet
Pan en Generalforsamling i Dran
ninglnnd.
Brandt-. Nykøbing M..14-Marts.
Jens Mikkelsens Ejendom i Øfter
Hvidbjem er i Aftes ved Nitiden
nedlkrcendt Jlden opftod Ved, at en
trendt Lampe Vceltede pna Lostet.
—- En voldfom Brand har sam
zme Aften fnldstasndig raseret Ma
nufokturhandler Harnps Fortetning
paa Hist-net af Nørrebrogade og
Møllegade Jlden opstod ved, at en
af Ekspeditricerne tabte en Voksftns
bel ned i en Pole Fjer, da hun sknli
de tasndeLyfset i et aninduernestami
nierne flog helt kp til »t. Sol og
fprccngte Nuderne hos iamtliae Be
boere oa tckndte Jld i Gardiner oa
«Møbler hoks dem. Hos to Familier
pon l. og L. Zal blev Jndboet til
Dels sdelagt
Hornp, hos hveni tun de formt
lede Vcegge er tilbage, havde assus
teret for 35,000 Kr. i «Svea«.
Den samlede Skade udgør ca. 50s
000 Kr. '
l
« Jst-item. Kavmand Christian
Møgelvang fejrede den 15. Marts
sit 25 Aars Jubilæum som Farrets
HIingOmand i Nyksbing· Jubilaren,
»der er født i Thisted, kom efter et
dsyzsaarigt EnglandOphold som
zganjke ung Mund til Not-bina
lhvor han i 1884 overtog sin Onkel,
iKsbmond P. Axelsens Forretninm
lban nfstod atter denne i 1901 for
Indelnkkende at drive Eksport af Afg
oq Smsr og Kolonialforretninq en
gros.
J jin Bys offentlige Liv bar H.
lMsgelvang ifl. »Mit-Es Av.« spillet
en ftor Rolle-, fnteresseret og initias
ttivria fom hnn er; of hans talrine
soffentlige og private Hverv knn det
Inæones at lJan sidder i den loknle
isøfreforenings Beftyrelie
l
I chndomshandclet· Proprietckr Z.
zPeterfen of »Vorupgaard« void-Gom
zflet hat ved Saal-tu Westemamsd
Ii Aarbns folgt sin Gaard til Ejens
Edom srbandle J P. Nielsen i Anr
bus der agter at ndfttskke den.
Ermde hat 150 Tdr. Land og ca.
Ell Tdr. Hartkorn Knbefummen er
sca. 110,()00 Kr. Ooertagelfen stets
Estraks. z
Proprictær Petersen bar denswa
of Folketinqsnmnd, Proprietær P
EBjerre købt ,,Høfftrup« i Ødmn for
im 92, 000 Kr· at overtaqe den 1.
iApril Moor-den hat 120 Tdr. Lands
og ca 11 Tdr. Hartkorn Or. Bier
re bebolder dog ca 6 Tdr Land af
IEjendommen
— For nagen Tid fide-i ooertog
Kautionister for Th. Thomsen as
IKæmpegaard denne Guard, og de
Ihar nn ifl. »Der-. Av.« folgt den
til Peterer af Aas for 88,000 Kr.
Den nve Eier ttlttæder den l. April.
—- Gaardejer Laute Andersen Bo
as Skannerup Mark hat th. »Stlk.
Un« bortbyttet ca. 10 Thr. Land
af fin Gaard med Bygntnger med
»Re«iensdalgaarden« paa Eindqu
Mark, hvortil hsrer 60 Tdr· Land
cnslyver beholder ftn Befætninq og
mttaget den psa W
hvilende Gæ1d. Overtagelsen findet
Sted til April. x
Ritter-ist Overfald. Da en Vogt-in
derlærling fra Ningkøbing forleden
Aften .ved Ellevetiden kom cyklende
ad Herningvejen Øst fra til Ring
købing, mødte han ved Jernbane
overkørsslen ved Lystanlæget to Va
gabonder, der vceltede ham af Cyks
len, greb fat i ham og forlangte 2
Kr. Da de ingen Penge fik, gav de
lmm nogle alvorlige Slagx men det
lykkedes dog den unge Mand at
nndslippe og komme over til Bog
terhuset ved Overkørslm Da han og
Ledvogteren nu vendte tilbage, var
intidlertid ifl. ,,Ringkj. A. Dagbl.«
bnade Cykle og Vagobonder for
svundne.
En ftæk Tyvekmrgt gik forleden
Formiddag ind i Postbud Witten
bergs Entrö og stjal af den der hæns
gende Frakke en Tegnebog med 80
Kr. Familien, der sad i Stnen ved
Siden af, anede imidlertid Uraad
og da man gennem Gadespejlet san
en Mond forlade Huset, fulgte Hi
Wittenberg efter hom. Da Tyven e1
Øjeblik efter gav sig i Snak med en
Politibetjent, han mødte, gik Post
bndet ifl. ,,Kold. Folkebl.« ftraks hen
og meldte harn, og da Betjenten ved
at ftikke Haanden ned i den sigtedes
Lonnne fandt Tegnebogen, blev den
ne overgivet til fin rette Ej-ermond,
mens Tyven anholdtes.
Fodselsdagssszcr. Forleden Mor
gen var en Række Træer oed Lind
vedvejen bleven beskadigede, og det
or nn lykkedes Politiet at finde Ger
ningsmændene. Det viste sig ifølge
,,Vejle A. Folkebl.« at være to Tjei
nestekarle fra Greis, som haode occ
ret i Vejle for at fejre den enes
Fødselsdag. De havde for at ilutte
Dagen paa en festlig Maade knæki
ket 12 Vejtræer og reoet 4 Peini
sere ned, og desuden gjorde de for
stellige Optøjer i nogle ncerliggen
de Ganrde. De skal nu bøde 55
Kr. hoer og betale Vejvæsnet 52
Kr. i Erstatning.
Overfaldct vcd Magd-bqu Poli
tiet bar senere fundet de to Fyre
der sont ovenfor fortalt overfaldt er
Bogbinderlærling og bortføtte hans
Cylle Det var et Par Arbejdere
fra Jcrnbaneanlceget ved No, og d(
vakte ifølge «Ringkj· A· Dagbl.«
Mistanken imod sig ved pludselig
at forlangeAfregning, fkønt der vedi
blivende var god Brng for dem paa
dercs Arbejdsplads. De reiste saa
over Lein til Ølgod og Vorde, hvot
de blev anholdt. Cytlen har de ikke
turdet tage med: de bar kostet den i
en Grøit i Nærheden af Jiagers
gaard, og her er den senere fundet.
Daumarks KIdexpotD Aarhus
14. Marts. J Aarhus offentlige
Slagtehus er i iidite llge slaget til
Tyjkland: 238 Stkr. Hornkvæg, 68
Kalve og 15 S-vin. Til England 32
Stir. Hornkvæg.
J samme Tidsrum er as levende
Hornlsvæg affendt fra Aarhus til
Tyikland pr. Damm-r direkte 67
SM. og pr. Jernbane via Kolding
122 Stir.
Til Kobenbavn affendtes 86 Stkt
Horntvæg.
Frederikien, 13. Maus. J Uger
fra 6. til 12. Marts inklusive er der
ilagtet i Frederikshavns private Ex
portslagterier: 210 Stkr. .Hornkvæa,
1 Faar, 12 Kalve og 1 Svin, der
hovediaaelig er affkibet pr. Dampere
til Name og England
Fra oq over Frederikslmvn er der
i alt niikibet pr. Damvere til Chri
stiania: 309 Balle-r ierike Orekroppr.
von 55,i91 Kg., l Balle Faarekrot
pe, von 30 KA. og 18 Stir. levens
de Hornkvæg, til Christianssand: 15
Baller ferik Drei-d vog 1609 Ka.
oa til Newcastle 84 Baller ferst
Drei-d vog 9850 Kg.
Esbiem, 13. Marts. J fidfte Uge
er der fra og over Esbjerq ndført i
alt til London: 977 Baller Oxek-d,
vog 226,580 Pd» 24 Tremmekasier,
Br. 25,400 Ph. med 17 ferste Srn
nekroppe og 162 Kalvekroppe; til
Grimsbm 137 Baller Oxektd, voa
26,800 Bd» 2 Tremmekasieu Br.
1836 Pd. med 7 ferike Svinekroppe
Over Esbjerg er udftrt ssvakrtsj
til Altona 349 Stkr. levensde Horn
Ema og 9 Kunde
sko
Det er ikke nedvendig
kot- Äkbeldsslco at se klodset
nd knmt kunne not-e vikrigc ng Umka
Fil- Skuhandl(-ren til at viss Dem de
godt udsecnde-, immionable og godt pas
sende Mayek ArbeiJk-sko.
Fahnkokot as Smer l«m(1csr. twku Aas-ler, mas
slw sonnt-TM sinnt-Nr Lin-dot- ’1’4«2, man-Alt sum
Ssslkl lokisrhotinst ou vH var-s mag-si- (-n(1 umzog
:c1:-!cnsk»·. sum Do Haku-tu
1 · f N« 1 -
MAX ILR AliBJ-«ll)sslc0
cis si·1)x-Ikssrotso:«A-l)--I(1stnrpnd a- kute Klukcor
Og »t- ««;:j0rt pag JiJLmU M- !s:;1s·« « s.«»k« Ppnsie
wo zu Litugo dem. th un- mt out-fort andet
Fabrikat.
Vinc- Silckcr Ima. act Do ins-t- Uixyer sko. se »stat
blsyisr Handels-Werks Ima senten. Der-es Min
Imnijiu Y L lvxtsytm Dem, hvls lkk0, sker Ul os.
FRIT — XCVI-s Do m smxsm o§ Nikwwt sum en Hko·
dummes-. »Hm jkLo link Als-Jot- Arlwiåsskm Sau vn
vi senue hism Mk- Og Idorksmetqlt N- -mulct »Im-do
It sit-org» ’-.'Jsxslssngdou, dhrrolso lzxszm
W inmikisrpr »Hm-I llnamsmlt le tot- M:!:n!,
owns-, Las-)- Him Unmut Washington (’ muurt
LIAle Sijtspsslim
F. Max-H- Hoot L- slme Co
REMED
.·. sillis as stot- ..
M » « Kunde stgepalvek er kut- stok i «
cmfsllgssikke i Tilkketlstillelscssikke i Vgle ,
» En stor Kunde oc lsv Pkis It lkke Bs e ulveret blllj —
ellec mindre kostbakt eyd Tals-met» used-den life KesHtet o mode-state
Pris. Den ltqn siltkekt stehe got-e den sag Fad. Jede-m ikkts sgepulvek
r
sc den Munde. Den viel-enge know-. det v hellge- BeviS for Mike-kam kOk
nstokmiitbCC km- stmdhed »F Nydeslighed iincles leun ved Bis-kolos
HYSM X
« L Id- « " »F
«H.LM — E « MCJTMTT DER
IMM- pokae gw
ek et hedke Begepulven end lte vom-n sinde føk hoc I I
hkuge. ng vimsistlndertil Derei- Snnde Dømmkkkskt at
Insvjkie det. Røli en Kam-Ir- iDazz. va det I gnlwek
cmm help-i sing-s Bock-ine. Den-am Resultate-f ililte et UN
lsksdtes--deksom Ikngninjszn iklce et leitete, were Imago
Ulss. SIM kskkvit dot tin-Akt- nxx san deren Fettge. Columet
ei- nsiddisls i Ptis mesn smr i Evne. FRlT-—en stot. -
Smult Optik-ists-H0i·k—illusheret Ruh-ten Send He olk M
dcsn same-L Som findt-S i en Fund-Klumpe- sx « E
tx« — -.
IN
I
cg « g F 'AS-«
T XWET EMW PO«
· Nahm-et tog forme- 1’ræmie paa
..Vcl-I(ls’t Pan F " llsstllllq.
WUWWWM WH
?
Kristelige Fortællinger.
Alt-Ich D.: U n «d e r S y d k o r s e t. »Di- Forhold og Personer,
der skildres i dette Storværk af kriftelig Fortællerkunst, heu
sætter Læseren til det 16de Aai·hundrede, til en Tib, da Jn
kaernes Land, det rige Peru, sønderlemmedes og tjente fom
Nov for spanfke Eventyreres Erobringslyft. Bogen er i hof
efte Grad underlioldende og tillige loererig. Læferen visl ved
Gennetnlcesningen faa et godt Jndblik i de religiøse Forhold i
England og Spanien paa det Tidspunkt. Man vil ogfaa for
staa, hvorledes det engang saa mcegtige Spanien, hvorom det
bed, at Solen aldrig gik ned i Riget, nu er svundet ind til
at vcere en Magt, hvis Anseelse er helt ubetydelig. Raabet fra
de Ulykkelige Ofre i Jnkvisitionens Torturkamrc og Galejernes
Lcenker har ikke lydt foraasves om Hcevm ligesom den blodige
Uret mod det peruanske Folk har faaet sin Løn af Historiens
Herre.
Bogen, der er paa 416 Sider og foreliager i iærdeles
fmukt Udstyr, maa nden Ovekdrivelse betegnes som hørende
til den kristelige Litteraturs ypperste Perler«. (Øfilandspoften).
Pris i komponeret Bind 81.50.
BaringsGould, S.: Domitia. En gribende Stildring as Liuet
og Forholdene i det romerske Rigc under Neros og Domitian-s
tynanniske Herredømme. Domitias Fader er falden sont et
Offer for den førftes vanvittige Skinsyge, og hun selv hliver
senkre- Genstand for den sidstes lige saa vanvittige som grufoms
me Eiterftrcebelse Fortasllingen giver Anledning til en le
vende Skildring af de Kristnes Liv under Forfølgelien
Bogen er paa 417 Sider og kostcr indbnnden 81.25.
sonte oq velkendte Von trænger innen Anbefaling til. 531
Sider. Jndb. Priks 8120
Den lillr SIfnnL En sinni« on interessant Fortælling fra sit-incy
forfølgeljen i Spanien Vel skikket til Gavcbog i Statt-days
Cummins, Maria S.: L n In p e p n d f c- 1« v n. Denne interess
f
« iknlen 112 Sider i net og solidt Shirtingsbind. Pris 25 Cts.
Dr To Buser Form-Hing as M. J. A. Paa Dunst for »Die-n
mets Vibliotek« ved Past. N. P. Mndsen 286 Sider. Pris i
Omslan M Gent-IF indb. S1.(n).
Drennc on Drcngr. Stildrinaor frn Missionsnmrken. Overfat of
Karen Ræder. En Raskkc livline og interessante Fortællinner
om Drenae i de forstelliac Hedningelnnde, samt deres indrcs og
ydre Forholsd til Kristus og lmns Rige. 156 Zider. Illustrie
ret· Pris indbunden 60 Eents.
ved vi ikkcs. Men det er en Forfatterinde med Muligheder.
J sin Bog ,,Nyt Liv« hat hun paa en fcengilende Munde for
talt om Brydningerne i en djærv, maafke lidt steil, men iøvrigt
brav og dygtia nng Pige, førcnd hun sluttcr sig til den Tro,
der er hendcs Hjems oq hendes Trolovedes. Og nvgle godt
fete Bifigurer bekræfter Jndtrnkket af, at denne Forfatter bar
Evner. Hendcs Vog er snnd tscligiøs Læsniiig, færlig egnet
for unge Winden-. (Nk1tio11ctltidende.)
160 Ader-. Pris, indb. 75 Cents.
DZUWFH LUTH. PUBL. HOUFE, Blei-, Nod-.
Z Emilic: N yt L i v. ,,chm der skjuler figbag Mærket ,Emilie’,