Danskeren. (Neenah, Wis.) 1892-1920, April 01, 1910, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    «l)sn-lceken"
is thi
smly sEMLWEEKLY
»Am-m Niswskuustck
Fuhlsshisd in F. s. A·
lt is nwnessl by
- zur tsmsncn nANcsn m-.
I·(«r«. (·«t·«(««"
Juni is Instilsslnsd by
Dan. Luth. Publ. Hause,
lsluitx Not-r.
Masken-»Um
,
O
..l)«niluken"
er set eneste dankte VIII
i Amerika, der uvgasr
( to Sange
om ugen
udgives af
Its-«- ««’«. All-. ist«-sc
sm-. Ninus-with
LtssesNumte sendet
frs san Intensqu
Bim, Nevijk Zikcoag den 1. April 1910.
« Iszargf
(
(
I
«.
.
4
IN ESYPT
»so
tcopwshp MJ
R
«sh-h—h—. No Pontia-M says col. Roosevolt.
Roofevelt forncermer
Ægypterne.
an er uforftttdct fotn ftr het
hiemme.
Presen hat i de fidfte Tage fur
talt ism Tl)eodore klioosevelts Tale
ved ihnversiketet i Cairo, Æayptcm
ca eint den Kritik, Talen-hat Dokt.
Vi skal her ineddele et Iille Uddrag
ai, sit-ad Walter Wellman flriver:
Theodore Nooievelt hat ikke tabt
sin Ncme i Junalen. Med karakieris
still Uleriasrdetbed iaa han under en
Tale sed- llniversitetet i Daa bort
fra EIN-Ziff oa Folkeoninion oa iaade
Æamzsne liae i deresJ Ansiat at Oe
ei iiiisikede sur Bewiler oa at Ne
nei-a:.i::ei« vil komme oa forivinde.
forend Oe kan godtaøre derei- Ziff
kethek :il at staa alt-ne
Eksprassidenten var bleven fortalt.
at de Jndiødte vilde inne-F- ilde oin
en iaedan Tale. Der blev endosj iaat
til han«-. at der kunde Vasre Fan- for
Volk- Iinad hans Person« Hatt fva
kede, at det vibde være nnyttiat for
bam a: taten deriom han ikke fande,
bvad der burde sigeö.
»Wind angaar Snigniord,« erkür
rede ban, »da bar fea ikke Tid til
at tasnke derpaa.« ·
Mel-« iin Tale her i Dag efterlod
Tol. Nooievelt paa den dannede
Klassik- Jndtrykket ai at oære den
modiaite oa mest aabne af nulevende
Statsniænd. Universitetet, kmor ban
valaie at holde fin Tale, er over 9
Oundredc Aar aammel oa aennems
trcrnat ai niubanmtedanik Religion
og Tradition
Tet eneste moderne ved Institu
tionen er Nationaliftbevæaeljen
blandx Stube-items Da den ndtalte
Rooievelt sia iinod. Hatt udtalte sia
imod deres Revolutionsiver iaa oel
sont imod deres Prwsedenien oa alt
dette ajorde ban paa eaen Risiko, enc
oa alene, iokdi han oviattede det iom
sin Vliat.
Talen holdtes i et Foredraaschd
relie for en 500 Mennefker, wesent
lia Enaelikniænd, Franlkmændällmes
rikanete oa nogle faa «Ægypiere.
Moslemike Studenter gjorde sig be
mækkede ved deres France-reife s
Novievelt blev intkodnceret ai
Prins Found. Han læfte sit Fore
draa ira Manuskript Da han blev
nat-met op, beayndte han at bruge
den lendte NooieveltiGestikulerm
HaanIjeDe sig fokoven og medKnyti
næoe spate han Iiaesvm at ville slao
fine Amumenter fast.
Hans Ord modtoges med Salve
eitex Salve af Bifaldsytringer. Hans
aaudriac Dadel ai Sniamordet pas
Preniieren for fkokt Tid fiden vafti
ftor Zenfntion, og thut-I Betmttelse
uf et arabisk Ordsproq i Originale-n
mitk- endcg de sløue Ægypteres Be
tIeffIrinkL
J Oniodags .1»eile5e Ilioosenelt oJ
hatt-J Zelskab tm Vlletsktttdria paa
«"Xri113 Heinrich« for Neapel Te for
Jlod Cniro om Momenen pr. Jeru
bane Der Var ftor Militæreskorte og
forsvriat en stot· Forfacnlina ued
Stattonen for at byde FarveL Ster
iliq Ecmelfkmusndene applauderede
ftwrtt, da Toqet fottes i Gang. Mer
Noofevelt fandt sit »Ja-de i deres pri
vate Voan fyldt med Blomste1·.
Ved Vonlm var der en Flok Drens
ge fra den amerikanste Stole for
smnlede ved Stationen. Roofeoelt
« lmldt en fort Tale til dem, fom over
sattes i deres "Sproa.
Ved Tanta mindede Roosevelt sit
Folge om ,at for 23 Aar fiden blev
Wisme der tlæbt tm Toztet og fik
Hallen kaaret over von Perronen
»Tet famme vilde rimeliqvis ske end
:I«,« bemcerkede han« ,,defom der ga
Oeiz Æntwteme Zelostm-e.«
Entbedsmændene, sasrlig i Cairo,
kalte fiq lettede, da deres berømte
ltlasst reiste fm Æaypten.
iønsforhøjelie for
Jernbanefunktionærer.
Flere Bauer i Øften er bleven
estige om at forhsjederes Arbejdes
res oa Funktioncerers Lønninger
med henved 820,000,000 om Atti-et.
Det er Hensyuet til den almindtlige
Betstund, ualmindelig lldvidelse as
Foretninqen i Forbindelje tned de
høje Priiek, der hat bestemt Bauer
ne for en saadrm Lønsforhøjelfe
Det er PennsylvaniasStjftemeh der
er gaaet foran med 87,000,000 til
fine Folc
Der er dog san nunme om nt deli
disse Millioner, san del er iffe faa
storartet, sont det fer ud til, naar
man fer alene paa Summen. Pro
cenwis bliver Løtwforleelien out
triim U Procent Men det er allw
oel en Ommmtritm oq tun nmnske
tjene til at afvceme edeli1sqz1ende Ar
bejdervanskeligheder.
Højestexxtgdommer
Brewer død
Miesteretsdommer David Jofisah
Brewer døde pnldfelig sent i Man
dags Aftes f Washington. Han rams
tes af et Stagtilfælde, og et Par
Minutter efter vor lmn ded. Hatt
var henved 73 Aar gamma-l og hav
de like befundet iia oel de sidfte Da
ge: men han kunde dog vcere »de,
taa Døden kom uventet Mes. Brenn
Ler var hoö hom, da han dem-.
Brewer var todt i SmymaDLillei
afien den 2(). Juni 1837, hvor hans
Inder Zofäah Brewer var Breit
Paa Moderiiden tilhørte Bretver
Familien Field. Hatt var etc Nev
HOZÄ Højesteretsdonuner Stephen J.
Field og Cyrus W. Field.
J 1856 blev Brewer udeksamines
ret fra Yale llniverfitet dg to Aar
senkte fm Luni-knien i Albanys J
1881 dekonsredes han af Iowa Uni
versitct med Graden W. D» fenere
tilljge fru andre Universiteter.
Tot var i Januar 189(s, Præfis
dont Harrifon udnævnte Brewer til
Oøjefteretsdommor cfter Stanley
:I.I-«c1111)em-:s. For lmvde hon uaswt an
sat soc-D Forbundsretten i Kansas.
Brewer var Romas- uæftceldste Med
uan Hat-lau er dct æld«stc. Brewer
betrugde som den most dcuwtrus
Iiske af alle Højcsterelsdouuuerne.
Hatt tum- ikfe mangc Ost-d i Neuem
mcn lmn fremsagdcs jin skrisvne Meu
delse. Hans Zympnti Var mcd Ve
ftm J Korporationsfpømsmanl var
Inn-J Erforing of stor Betydni1m. og
man muten at kmn nil blive fav
s not uod Amor-elfen af Sagt-me imod
istandard Oil og Tobakstrusten.
.- -.-·«- -....-(-.«-— ...- -..-—.
IStor Kulstrejke begyndt T
! To hundrcdc Tufinde Arbejdere
l Ichlægqer Arbejdet.
O
s ilere Tage hat« der nærct skrci
oet ont, at en zkæmpestrcjke i Blødi
zfulcanksnc fort-stud; men man vidste
? iffe, am Truflen jknlde blive til Vir
,keligl)ed, eller der tnaaske t jidfte
JØjeblik skunde opnasas Forstaaelfe
».mellem Grubeejerne og Arbejderiæ.
,Nu til Morgen melde5, at Strijken
er bleven til Virtelighed.
; Fra Jndianapolisz nichts-:- under
Hi Gaars Dato: MWMJ arganiferes
cde Grnbearbejdere i Blødknleancno
i Staterne Pennsylvania Ohio, Jn
;diana. Illinois, Janua, Missouri
;.Qansas, Oklahoma og Arkansas nedi
lagdc Arbejdet iidjte Midnat, Denken
dc paa, at en ny Lønjfala ital blive
Uedtaget.
Entbcdsmændenc f«or ,,llnitcd Mi
er Warlers of North America« er
klærer, at Arbejdsnedlæagelsen in
lgen Streife er, men simpelthen et
kzOplmr af Arbejde for-di jage-n Lon
Iskala cr bleven oedtaget til at trasdc
i Ztedet for den, fom udløb uced
IMarts Maaneds Udgang.
. Grubearbejderne fortanaer cn Be
3 talingcsforøgelse af 5 Cents perzoih
Iog i ionnnc Tilfælde merk-, tilliges
med visfe Forandrinacr i Arbejds
betingelfcrnc.
Grnlwcjcrne merken at der ikke vil
,blive Mangel paa Kul, da der er
foolagt ftore Farsyninaer i Foroents
ning af, hvad der er fkot.
De forenede Ar"bejdere meiner, at
Arbejdsstandssninacn iskte ital bline
jaf lang Variahed, da de baaber, at
; on ny Lønskala jnart nil bliuc under
Hkrcver Men noalc af Operatørerne
-l)æudcr, at Grnbcrnv i lwert Fald
vil forlslive lukEede ntindst csn Maa
- sied. Vcd en Grube i Jndfnna (Vra
Hil) er mar) ftral"-;- gaact ind paa
Arbeidcrnes Forlanaende oa tilftaaet
ldem 5 Cls mere per Ton.
Sne og Slud og :storm.
Tonnen Col» ZEI. Mart-T Tor
rafede i Gaar en heftig Regns ou
Sucftorm i Rocky MonntainsEanems
Nord for New Mexico. Telequs
linierne blev afbrudt, ou flcre Tinter
um« centmlc Doch af ColomDo
»den Jst-mindele nmd Omverdmten.
Dot- faldt mmcn Eins i New Meri
co. oa Tormonmetret vistc i Gaar i
Zaum Fe 21 Mrader over Zern, et
rFald was-L Gr. sra Tagen komd.
J Duratmo«, Twlluride og andre
Memer i Colomdo liaacr Euren
duld. Ein-staunen M- i Vmsn mu- li
gussna imldsom fom en :I.1?idtvi11tm·ii«
Eieefwmk
Alcimu«e, Nob» ZU. Marti»
I
Den inilde Regn gik i Gaar Efteri
middag over til Stie, og en heftig
Stormen kom op fra Best. Jernbanei
trafitlen vkiniteliggjordes, og Tele
grafforbindelien blev afbrudt. Tent
veraturen gik ised til 30 Grader over
Zern. Paa Wyoming Division-en paa
Burlingtonbanen er Trafikfeet helt
ftandfet vaa Grund af dyb Zue.
WX
Blaudede Mcddelelfer.
WIWWWW
Tr. Oe Page i Briissel for-langer
Æ0-llll« for en Operation paa slong
Leopold, iaa Tage for denneMonark
døde Tet knnde ie nd til, at Tok
toren er ligesaa venaearidsL sont
selka kloqu Leopold var.
«En af Wright Brødrene faldt for
ledkn Tag over 100 Fod fra sin
Aeevplam nten da Horden nylig var
pliist lwor lian faldt, flap han
ukoIDt im det. Dersom Aeroplaner
ikakkonnne i alniindelig Brug, maa
man hellere je at faa Jorden pløjet’
one-kalt bennvrter et Vytteblad
.
under :3«. Mart-s blcv m tidlige !
re Raadsmedlennner i Pittsbnm,
Pa» iat under Tiltale for at have
niodtaact Ztitoenae af Beløb fra
. 250 til smle Det er nn i det bele.
taget 91 Personer, som Storjuryetw
der bar aanget i sit Garn, og den»
iiaer. at Enden er ikke endnn. Der
kommt-r en Negnskabsdag for den
nreticerdiae Dies-holden
.
Mr. James J. Hill ankom til
New York i Tirsdags fra en an i
Reiten. For fire Aar iiden forbav
iede lian Finansverdenen ved at fixie,
It det vilde tage 35,500,000,000 el
Ier PLIUOMKLWU om Aaret i 5
Klar at ndoide vore Jernbanebekvein
ineligheder saaledes, at de ivarede til
Landetssi Beliov Eiter nu at have ie
mer Stillinaen iaen, mener Mr
bill, at der vil behaeri- Pl,(;()0,000,
WU ont Aar-et i 6 Aar til at udvide
Jernbanetraiiften saaledes, at den
Jil kunne niøde Landetss Bel)ov.
.
Vorameiter Gaynor i New York
rettede i Tirsdags et Zlaa imod den
ieialivede Politigraft i Vyen. Da
han figtede lige paa Saloontrafiks
ken, som ban niener er Kidlen til
norrnptionm Han antager, at 10,
M« Saloonboldere har betalt PL
HMMOU om Aaret for Beskyttelie
iniod Loven, oa denne Sum er efter
Borgmesterens Mening aaaet i Po
litiembedsmcendenes Lommer. Nu
liar han ndftedt en Ordre, sotn for
bnder enlnier Politibetient at aaa
ind paa en Zaloon Betisenten nich-.
nente sit Vevis for Zaloonernes Lon
ooertrakdelie nde fra Hvorom alt er
—— Me. Gaynor fynes at mene for»
Illoor at ville icette Stil vaa Ner
York, oa det oaslker baade Pris oai
Kritik. - !
If
Posten pr- Lnftlkib En Mr. Brod
lnsck i Salt Lake City tasnker paa at
kwette en Pufttsouto Jordeu nmdt
me Luftfskw Sau bar lwnmsndt fig
til Postdepartementet i Washington
nusd ForeiprgftsL om det vil give
lmm Kontrast paa PostbcfordriUkL
surudfatlmn lesulsrcsr Posten liqeslm
sittert og llucrtiqt fom de mwærende
Befordrerc oq gør disk liae san bil
liat. Han visl benytte ftyrbare Luft
ikibe af ZeppelinsTyPen.s Hovedstas
tionornc skal været New York, Chi
mgm Omaba, Salt Lake City, Sau
Frankfslka Seattle Fort Williams,
Behrinq, Sakbalien, Tokyo, Pol-ina
thufk, Orenbum Moikom St. Po
tersborg, Riqa, Berlin, Kølm Paris
oq London. Det fkal blivcs en regel
nnrssig Linie med Sidelinict«. Post
dcspartcmentet kan lntct Zusar Alm
:lllanden». da Konnte-Heu iunst lmr
lisvislqet til dcsu Flug-s Muth-for
drlng. « «
I
X
Jokden .-«rundt.
Paa Java herfker en alvorlig Ko
leraepidemi, der itadia breder fig.
Der forefalder daalig ca. 10 Dødsi
l fald.
I Luftskibsndftillinaen i Frankfurt,
Prøjfm hat aiuet et llnderfkud af
2«·),()00 Mark, og Garanternc skal
derfar af med 20 pCt. af det teanede
Garanti.
. I
; Iliusrisiik Morrnption Tit »Lakal
Hinz« meldes fra Moskau: Senator
»Garin bar ladet 12 Einbedsmænd«
»arrestcre. Farnden for talriae Be
stikkelier bcsknldrijs de oafaa for at
have vasrct meddclaatiae i den i Fjor
forspgte Brandftiftelie i Statens sto
re Forraadsaplaa ber.
I
Er Lomnie-Telearafapparat. Ber
lin, lö. Marts. Professor Cerebodas
ni frcnmiste i Gaar et Foredraa den
nyefte Opfindelfe paa Elektroteknis
kcniz Lutt«aade, nemlia et traadløst
Lautnie-Telearafapnarat Apparatet
er knant saa start som on Haand og
detsxs Eer flal lnnncs fasttesii i For
bindelics nie-d en lwilken sont helft
Central
.
Drcht ai bernscdc Militasrch Hel
siiiafors, H. Mark-. Paa Jsen nd
for Frederikshamn har i Gaar to
bei-niedre nissiske Underoffikerer med
Bajonetter ftukket en fredelia hiern
vandrende finsk Arbefder ihjeL Un
derofiicererne, der blev arresterede as
de militaW Myndialwder havde kort
forinden anarebet en anden Arbei
der, fom undslap.
I
Lisialmn, PartnaaL m. Ma1«tss.
Cinilanuernøren i Horta meddeler
om en lllykke ved Picoøens Havn
paa Ilion-rin Den sankne portugi
fiike Saalin var tret fyldt ined llds
vandrete til Amerika: Chaluppen
var ilet ndrnftot oa stored-es flet. 40
Person« otnkom 23 overlevende
flyatede, faa fnart de fik fast Jord
under Fødderne, fulde af Rædfel til
baae til deres Hufe- i det indre af
Øen. Hidtil er der braat 8 Lia til
Kirken
Japan oa Korea. Berlin, 16.
Mart-T Til »Vosf. Zeit« telearafe
res fra St. Petersbom: Fra Mul
den er der indløbet Telearani onl, at
Japan bar besluttet i indeværende
Foraar at annektere Korea. Den ja
panfke Nesteran er overbevift om, at
Maaterne med Undtaaelse af de For
enede Stater ikske vil reife Jndfiaelse
mod Anat-stimmte
i
Dr iørstc Minder i London-Z
Couiitvi«(md. Ved dcs iomnlig itvd
fundncs Valq til Londons Countns
mad fik to Daniel-, neinlig Frøknw
m- Adler Dotter of Overmbbimsrrn
i London) ou Susmn Samt-etwa
Untat ticsniioldsvis Paa Fi«ciiifki«idts
km paa Reforniimrtiists Listen Sasdr
i Londons Kommunalbeftm·cslie.
Tot ei- imidlertid ikkis første Gang
at Kvinder er vakat ind i dennc For
samlina. Alleredo i 1889 fvalqtisis
Cobdcns Dotter oq Lide Smidburft,
men Domsiolene kom til dist Neiuls
tat, at Sivinder ikke var valabarcs,
for-di de lmvde Stemnnsret
Valqbarbeden blev førft fastilaacst
»ved Lov i 1908, oq derfor er de to
ovennasvnte Damer de førfte Kvins
;der, ddr bar faaet Sæde i Londons
Nackt-. «
I
Et Vol med fryateliae Følgerx
lNatesEzalkm Ungarn, 28. Mai-tä
Eu. 250 Menneiker omkom oq man
lav blcsv sannst under en Jldebmnd
l i Land-Ihnen Oefoerite i Aftes.
f Tor um« Vol i et Hotol og fleke
Hund«-do sitwftisis var til Stide Ha
der Pludielia kom Zld i en tør IM
rekvist, som faldt ned og stak Jld i
en Kvindes Kjole. Om et Øjeblik
var flere andre Kvinders Klædnins
ger i Flammer, og der opstod en
frygtelig Panik. Under den forfærdes
lige Trængsel, som opstod ved Dis
rene, blen mange tranipet til bade
Tuget faldt ned, førend Hallen knu
de blive rnddet, og de, isom ikke var
fluppet nd, blev begravet i Rainer
11e. Der var kun en Dør lnm Eulen
for Haade Jud- og Iquang. Oq da
Tilstiømningen var altfor stut, var
Deren bleven sønnnet inst, da man
ikke kunde indlnde flere. Det blen
en Anrsaa til at hindre Falk im at
komme ud. Summe anaiver Arnal
let af ontkomne til mellem 300 og
400.
R Mand drwbt ned cfkisvlufåon
Manila, 28. Mart-T — llnder Etu
deøvelserne i Gaar paa Krydsmsn
,,Cl)arleston« fandt en Eksplosion
Sted, lmorved 8 Mund blev drasbt
og flere sank-et De dræbte var Ma
troferne Walter An"ftedt, Nalvh
Barkman Marie Varnerd, Hat-m
Garben, Hart-n Beatetz Edward Mo
lin, Leo Nemmillcs og Vaabemnefrer
Philip McKee.
Aarsaaen til Ekspilosionen tendes
ikke. Rear Admiral Htrbbnrd, Hofst
tonnnanderende for den asiatjfke
Flande bar beordret en Underføgelse.
Ligene af de omkomne Soldater Vil
blive bearamt i Cavite. Den kom
manderende Officer paa »Cl)arle-3
ton« er Kommandør John »S. Gib- «
bons. Skibet er en Panferkryser paa
9,70() Tons oa bar 68 Kanonen
Et nyt enqelsk Overlncs. Regerins
gen-Z Planet for Vælaerne. Tet en-’
gelka Blad »Dailn wanicch inde
boldt forleden følaende interessante
Meddelelfe:
lsvis Fort-net paa at indfkrwnke
Lordernes Vetoret mislykkes, vil Re
nerinaen ved et almindeliat Nmmlq
forelæqge Vælaerne en Plan til et
belt mt Overbn«3. Grundtrwtkene i
denne Plan er følgende:
Til det nne Overbtts, der fknl be
ftaa of 200 a 210 Medleminer, er
Peer’er og Underbusmedletniner, der
bar fyldt 40 Aar, valabare.
Valaret bar alle Parlamentsvæls
gere, kun skal Valgkredfene ver-re
lanat starre end ved Valqene til Un
derbufet.
Valqperioden fkal være 7 eller 9
Aar.
Dei nne Overlms fkal ikke lmve
Ret til at aøre Jndtsiaelse i finan
fielle SpørgsmaasL men fkal have su
spensivt Veto for den øvriae Lovaivs
nings Vedkommende. Eventnelle
Konflikter mellem Overbus oa Un
derbus skal inne-s udfcevnede i Fæli
lesndvala
En Afhaudling l
Lm den lutberfkc Kirkes
Fkonfirmation
Er Titolcsn til en ncst lille VII
nun 78 Jichr nf Post. Fä. C. Ren
nass, Enerva Kansas netov ndl«mn
nnsn pnn Forfntterens Forlan lms
Tnnifb Luth. Publ. Gouv-tu Mann
Nebr.
Bogen. sum er ontrnkt offer on
fortfnt Artikel i »Lntl)(-mnerc-n« for
1901, indebolder en interessant oa
dvatia STildrinq af Kirkcns Syn
pcm oq Vrng af Konfirnmtionen nisd
nennem deennh samt on klar Frem
stillinq of de Forvanfkninaer beruf
lom bar fundet Sted baade i ældre
on nnere Tiber.
Dei or en Bog, fsom enlwer lns
tbcrskKristen kan baue aodt as at Iæfe
oa vcere nlad ved at ele. Den er ind
bunden i pcvnt oa solidt Sbitstinass
bind. Prllen or knn 30 Cents. Den
fcmss lyos Forfnttensn eller bos
Danish Luth Publ. Haufe,
Plan-, Nebr. «